SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODM ŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD

Transkript

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODM ŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ
ŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2015
vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
(dále jen DPKV)
v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční
silnič dopravě,
ě ve znění
ě pozdějších
ě
předpisů
ř
ů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
č 175/2000
Sb., o přepravním
ř
řřádu pro veřejnou
řejnou drážní a silniční
silnič osobní dopravu (dále jen Přepravní
ř
řřád).
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Čl.1
Všeobecná ustanovení
Smluvní přepravní
řepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu
př
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat v autobusech DPKV na linkách MHD a IDKV
a lanových drahách a stanovují podmínky pro tuto přepravu,
přř
odpovědnost
ě
ědnost
dopravce a práva a povinnosti cestujících, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
Cestující se uzavřením přepravní
epravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního
Přř
řřádu, Smluvních přepravních
ř
řepravních
podmínek a Tarifů
ů DPKV.
Řidič
Ř
č nebo jiná pověřená
ěřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem
ěř
prů
ůkazem dopravce (dále jen „Pověřená
„Pověř
ěř
osoba“) je oprávněn
dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění
zajiště bezpečnosti
č
a plynulosti dopravy a jednat v souladu se zněním
zně
obecně
ě závazného právního
předpisu,
ř
aby byla zajištěna
ěna práva dopravce.
Dopravce informuje cestující o provozu a jeho změnách
změ
ve veřejných
ř
sdělovacích
ě
prostředcích,
ř
na autobusových zastávkách, v přepravních
prostorech lanových drah a ve vozidlech. Souhrnné informace o linkách DPKV podávají dispečeři
dispeč
č ři
ř a kanceláře
kancelářř předprodeje
ř
jízdenek DPKV.
Kancelář předprodeje jízdenek DPKV v Karlových Varech, Zeyerově ulici č.
č 19 je zároveň
ň pracovištěm,
ěm, které je určené
urč
pro styk s cestujícími.
Pověřenou
ěřenou osobou dopravce, která na žádost cestujícího vydá potvrzení o přerušení
ěř
přřerušení jízdy nebo o zpoždění
zpoždě
ě spoje, je pracovník dispečinku
v budově Dolního nádraží v Karlových Varech, Západní ulici.
Čl. 2
Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob
Přepravní
ř
smlouva je uzavřena,
řřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě
přř
ě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného
oz
prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem.
Přepravní smlouva je též uzavřena,
řena, umožní-li
umožní li dopravce cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn
zajiště prodej jízdenek, a
cestující zaplatí jízdné bezodkladně
ě po nástupu do vozidla.
Čl. 3
Jízdní doklad
Cestující se pro účely
č
kontroly uzavření
ření přepravní
př
smlouvy po dobu jejího plnění
ění prokazuje platným jízdním dokladem. Platným jízdním
dokladem jsou jízdenky uvedené pod písmenem a) až d) tohoto odstavce, použité v souladu s Tarifem DPKV:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu;
b) jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu;
c) průkaz,
ůkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu,
ů
přř
tarifu nebo Smluvních přepravních
řepravních
ř
podmínek právo na přepravu;
přř
d) jízdenka zaplacená prostřednictvím
řednictvím mobilního zařízení
zař
(dále též jen „SMS jízdenka“) s platným kódem na mobilním zařízení
zař
cestujícího;
druhy jízdenek, které lze zaplatit prostřednictvím
prostř
mobilního zařízení,
ř
stanovuje tarif DPKV.
Jízdní doklad je zejména neplatný pokud:
a) nejde o originál;
b) je používán bez vyžadované fotografie;
c) je poškozen tak, že z něj
ěj nejsou patrné údaje potřebné
potř
pro kontrolu správnosti jeho použití;
d) údaje neodpovídají skutečnosti
čnosti nebo byly neoprávněně
neoprávně ě pozměněny;
ě ě
e) je použit neoprávněnou osobou;
f) uplynula doba jeho platnosti;
g) není řádně označen (jedná-li se o jízdenku, určenou
urč
pro označení
č
v označovacím zařízení).
Neplatný jízdní doklad je pověřená
ěřená osoba oprávněna
oprávně cestujícímu odebrat v souladu s § 6 odst. 3 Přepravního
řepravního řádu.
ř
O odebrání dokladu
vydá pověřená
ěřená osoba cestujícímu potvrzení.
Tarifem stanovené druhy č
časových jízdenek lze využívat výhradně
ě formou jejich nahrání na elektronický nosič
č – Karlovarskou kartu.
Karlovarská karta obsahuje údaje označující
čující jejího
jej
držitele (§5 odst. 2 Přepravního řádu). V žádosti o její vystavení poskytuje cestující (žadatel)
DPKV za účelem
č
naplňování
ňování podmínek přepravní
př
smlouvy, své osobní údaje (§2 pís.h Přepravního
řepravního řádu).
ř
Poskytnutí těchto
ě
údajů
ů je
dobrovolné. V případě,
ř
ě, že cestující tyto údaje neposkytne, nelze mu Karlovarskou kartu vystavit – může
mů
však využít jiné druhy jízdenek
stanovené tarifem DPKV (pro jednotlivou jízdu,
jízdu časové krátkodobé, přenosné). Karlovarská karta se vystavuje v předprodeji jízdenek, Zeyerova
19, Karlovy Vary.
Čl. 4
Jízdné a přepravné
Druhy jízdních dokladů,
ů, ceny jízdného a přepravného
př
a tarifní podmínky jsou stanoveny Tarifem DPKV.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu je platným jízdním dokladem tehdy, obsahuje-li
obsahuje správné údaje – tj. datum a čas
č vydání jízdenky a nebo č
číselný
kód natištěný
ě
označovacím
č
zařízením,
řřízením, obsahující evidenční
evidenč
č č
číslo vozidla, datum a č
čas označení
čení
č
jízdenky. Jízdenka, určená
urč
č
pro označení
v označovacím
č
zařízení,
ř
označená
čená jiným způsobem,
č
způ
ů
mimo vymezené pole nebo vůbec
ů
neoznačená
č
čená je neplatná. Jízdenku pro jednotlivou jízdu
a na ní vyznačené
čené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozměňovat;
č
pozměň
ěňovat; jízdenka, která vykazuje známky opakovaného použití (označení)
je neplatná.
Zlevněné
ěné jednotlivé jízdenky mohou používat:
a) děti ve věku 6-15
15 let a studenti do věku
vě
ě 26 let, za podmínky prokázání nároku žákovským průkazem
ů
ůkazem
pro žáky do 15 let nebo žákovským
průkazem pro žáky a studenty 15-26
26 let,
b) důchodci
ci za podmínky prokázání nároku průkazem vystaveným DPKV pro použití zlevněného
ěného jízdného.
c) zlevněnou
ěnou jízdenku na vyhlídkových linkách mohou použít děti
dě ve věku
ě 6-15 let a držitelé všech druhů
ů časových
č
jízdenek DPKV.
Kategorie cestujících uvedených v bodech
ech a), b) a c) tohoto č
článku mají nárok na použití zlevněných
ě
ěných
jízdenek pouze mají-li
mají během přepravy u
sebe výše popsané doklady prokazující nárok na jejich použití.
Časová jízdenka, jízdenka nebo průkaz
Č
ůkaz opravňující
opravň
k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními
ními doklady, mají-li
mají všechny předepsané
náležitosti, jsou-li všechny jejich údaje čitelné a správné.
Strana 1 (celkem 4)
MHD 2015 - prepravni podminky.docx
Časové jízdenky zlevněné
ěné vyjma jízdenky roční
roč mohou využívat následující kategorie cestujících:
a) děti 6-15 let
b) studenti 15-26 let
c)
důchodci
Časovou jízdenku zlevněnou
Č
ě
roční
ční mohou využívat následující kategorie cestujících:
a)
děti 6-15 let
b)
osoby starší 70 let
c)
držitelé stříbrné
říbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
d)
zaměstnanci
ě
a rodinní příslušníci
říslušníci DPKV
e)
zaměstnanci
ě
Magistrátu města
ěsta Karlovy Vary při
př výkonu svého povolání v rámci pracovní doby
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
V případě
ř
ě úhrady jízdného prostřednictvím
řřednictvím mobilního zařízení
zařř
je cestující oprávněn
ěn
ě nastoupit do vozidla nebo do označeného
označ
č
prostoru
přístupného jen s platným dokladem až poté, co
c mu byla na jeho mobilní zařízení doručena SMS s údaji o době platnosti jízdenky a platným
kontrolním kódem.
SMS jízdenka je neplatná:
a)
po uplynutí doby platnosti v ní uvedené
b)
byla-li jakýmkoli způsobem
ůsobem dodatečně upravena nebo přepsána
ř
c)
byla-li přeposlána
řeposlána nebo zaslána jiným subjektem nežli smluvním distributorem SMS jízdenek dopravce
d)
neobsahuje-li platný kontrolní kód
V případě nástupu s předem
ředem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nebo při
př prvním nástupu s časovou krátkodobou jízdenkou je
cestující povinen tuto jízdenku neprodleně
ě po nástupu do autobusu/přepravního
ř
řepravního
prostoru lanové dráhy označit
označ
č v označovacím zařízení a
obdobně
ě postupovat při
ři tarifním odbavení zavazadel a psa. V případě nástupu do autobusu bez předem
ředem zakoupené jízdenky je cestující
povinen k nástupu užít přední
ř
dveře
řře vozidla, u řřidiče
če
č si jízdenku zakoupit a pokud se jedná o jízdenku, určenou
urč
č
pro označení
č
v označovacím
zařízení, ji neprodleně v označovacím
čovacím zařízení
zař
označit.
č Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce. V případě nástupu do autobusu
s jakoukoli předem
ředem zakoupenou jízdenkou nebo s průkazem opravňujícím k bezplatné přepravě
ř
ě do autobusů MHD v době od 19:00 – 4:00
hod. v pracovní dny, o víkendech a svátcích stále nebo do autobusů příměstských
ř ěstských linek, je cestující povinen k nástupu užít přední dveře
vozidla a touto jízdenkou nebo průkazem
ůkazem a dalšími doklady, které vyžadují Smluvní přepravní
ů
přřepravní podmínky nebo Tarif DPKV, se prokázat
prok
řidiči
autobusu.
Nepřestupní
řestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu je neplatná po opuštění
ě vozidla, ve kterém byla označena.
čena. Přestupní
Př
jízdenka je neplatná po
uplynutí stanovené doby od jejího označení.
označ
č
Jízdenka vydaná řřidičem
č
na příměstských
ř ěstských
ě
linkách, obsahující název výstupní zastávky,
zastáv
je navíc
neplatná po opuštění této zastávky.
Věci
ě a zvířata,
ř
které podléhají platbě
ě přepravného,
řepravného, jsou vyjmenovány v Tarifech DPKV.
Vracení jízdného se řřídí § 42 odst. 2 Přepravního
řepravního řádu.
ř
Při
ř neprovedení přepravy
řřepravy nebo vracení nevyužitého jízdného na příměstských
přř ě
ěstských linkách se postupuje podle §40 Přepravního
Přř
řřádu.
Informace o způsobech,
ůsobech, kterými lze zakoupit SMS jízdenku č
ů
či její duplikát a informace o možných způsobech
ůsobech
ů
nákupu časových
č
jízdenek na
Karlovarskou kartu, lze nalézt na webu dopravce www.dpkv.cz nebo v předprodeji jízdenek.
Místo pro prodej a ověřování
ěř
tiskopisů
ů žákovských průkazů
prů
ů
ů nebo průkazů
ů
ů ověřujících
ěř
věk
ě
ěk pro cestující do 15-ti
15 let, a důchodců do 70 let,
jejichž předložení je nutné k uplatnění
ění zlevněného
ě
zlevně
ě
jízdného, je kancelářř předprodeje
řředprodeje jízdenek, Zeyerova 19, Karlovy Vary.
Čl.5
Doklady potřebné
řebné pro vystavení Karlovarské karty a využívání příslušných
ř
druhů
ů časového jízdného
Karlovarská karta se žadateli vystaví po vyplnění
vyplně příslušné
ř
žádanky, předložení občanského
č
průkazu
ůkazu, aktuální fotografie a zaplacení
manipulačního
čního poplatku ve výši stanovené tarifem DPKV,
DPKV V případě nezletilých do 15-ti
ti let též rodný list žadatele nebo občanský
obč
průkaz
ů
zákonného zástupce, je-li v něm
ěm žadatel zapsán; žádanku vyplňuje
vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce žadatele.
K prodeji první zlevněné
ěné jízdenky pro studenty 15-26 let a každé další, jejíž platnost začíná v měsíci říjnu
ř
a později příslušného školního
roku, je nutné předložit
ředložit potvrzení o studiu příslušnou
př
školou na celý školní rok. V případě
ř
ě předložení
ředložení potvrzení o studiu školy mimo území
ČR, je nutné přiložit
Č
ř
úřední
ř
překlad
řeklad tohoto potvrzení do ČJ.
Č
K prodeji první zlevněné jízdenky pro důchodce
dů
do 70 let je nutné předložit rozhodnutí příslušného
říslušného orgánu státní správy o přiznání
př
starobního
nebo plně
ě invalidního důchodu,
ů
případně
řípadně ústřižku
ř
poštovní poukázky pro příjemce:
ř
„Důchody
ů
– výplatní doklad“.
doklad V případě, že se jedná o
rozhodnutí státního orgánu mimo ČR, je nutné přiložit
př
úřední
ř
překlad
ř
tohoto rozhodnutí do Č
ČJ.
K prodeji první časové jízdenky držiteli stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského je nutné předlož
ředložit potvrzení Českého červeného
kříže,
říže, že je žadatel držitelem zlaté nebo stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského.
Nákup časových jízdenek na Karlovarskou kartu je možný na období stanovená tarifem DPKV, s možností volby počátku platnosti. Zakoupit
příslušnou
ř
č
časovou jízdenku lze nejdříve
říve 60 dní před
př datem její platnosti.
Čl. 6
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
Cestující s dětským
ě
kočárkem
čárkem je povinen do vozidla nastoupit a vystoupit jen dveřmi
dveř označenými
č
příslušným
říslušným piktogramem a kočárek
koč
umístit
na přilehlé
ř
plošině.
ě Průjezd
ů
kočárku
čárku vozidlem není dovolen.
Na jedné plošině
ě vozidla smí být přepravován
řřepravován pouze jeden dětský
dě
ě
kočárek.
č
Ř
Řidič
č vozidla může
ůže
ů podle provozní situace povolit přepravu
přř
dalších
kočárků.
Do autobusu/vozu lanové dráhy lze nastoupit s dětským
ě
kočárkem
č
pouze po souhlasu řidiče/průvodč
ř č
ůvodčí lanové dráhy. Výstup s dětským
kočárkem
č
je cestující povinen včas
čas signalizovat řidiči
ř č dvojím stisknutím tlačítka
č
„Znamení k řidiči“.
Naložení a vyložení dětského
ě
kočárku
čárku si musí cestující zajistit sám.
Pokud řidič nebo pověřená osoba z důvodu
dů
ů
okamžité přepravní
ř
situace přepravu
ř
dětského
ě
kočárku
č
čárku
odmítne, nesmí cestující s dětským
kočárkem do vozidla nastoupit.
Za přepravu
ř
kočárku
č
bez dítěte
ěte se platí přepravné,
př
přičemž
řč
podmínky pro přepravu
řepravu jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků
s dítětem s tím, že kočárek s dítětem
ětem má při
př nástupu do vozidla přednost.
ř
7.
Dětské
ě
kočárky
čárky jsou ve složeném stavu považovány za zavazadlo a nevztahují se na ně
č
ě ustanovení o dětských
dě
ě
kočárcích, pokud není
současně přepravováno i dítě.
8.
Za průvodce
ů
přepravovaného
ř
kočárku
čárku s dítětem
ětem se považuje pouze jedna osoba starší 15 let za podmínky, že se po celou dobu přepravy
př
nachází v bezprostřední
ř
blízkosti kočárku.
čárku.
9.
Přeprava kočárků sloužících pro přepravu
řepravu věcí
vě je zakázána.
10. Přeprava
řřeprava jízdních kol je dovolena pouze na příměstských
přř ě
ěstských linkách a lanových drahách. Podmínky pro přepravu
přř
jízdních kol jsou shodné
s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem
dítě
s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.
řednost.
6.
Strana 2 (celkem 4)
MHD 2015 - prepravni podminky.docx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Čl. 7
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava
přřeprava osob na vozíku pro invalidy
Dopravce vyhrazuje a označuje
čuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech přímě
říměstské dopravy a lanových drahách
nejméně dvě místa k sezení a na linkách městské
mě
ě
dopravy nejméně
ě šest míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit
pouze v případě,
ř
ě kdy na ně
ě neuplatňuje
ňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Stojí-li
Stojí v zastávce současně více vozidel,
dopravce zajistí opětovné
ětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě,
ř
ě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro
invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí
mu být v městské
ě
hromadné dopravě
ě umožněn
ěn nástup do vozidla i výstup z vozidla
všemi dveřmi,
ř
které jsou určeny
čeny pro cestující.
V autobusech/vozech lanových drah je možné přepravu
přř
osob na vozíku pro invalidy uskutečnit
č pouze s vědomím řidiče/průvodčí lanových
čnit
drah. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem
přředem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně
ě vozík naložit do vozidla a z vozidla
jej vyložit. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před
zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla dvojím stisknutím tlačítka
„Znamení k řřidiči“
č nebo tlačítka,
č
umístěného
ěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy.
Vozík pro invalidy musí být umístěn
ěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
ě
bezpeč
čnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob. Vozík pro invalidy
musí být vybaven účinnou
č
ruční
ční brzdou znemožňující
č
znemožň
ň
po celou dobu přepravy
řepravy
ř
jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno“).
„zabrzdě
ě
Cestující se při nástupu řřídí u nízkopodlažních vozidel mezinárodním symbolem přístupnosti,
přřístupnosti, u ostatních vozidel piktogramem kočárku.
koč
č
Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit
řepravit na určených
urč
místech ve vozidle jen se souhlasem řidiče.
ř č
Řidič
Ř
č nebo pověřená
ěř
osoba odmítne přeprav
řepravu
u osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu
př
těchto
ě
vozíků
ů nebo celé vozidlo plně
ě obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé
ně
z ustanovení Smluvních
přepravních podmínek.
Čl. 8
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6-ti let věku; děti
ě do šesti let lze přepravovat
řepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
b) držitelé průkazky
ů
ZTP, držitelé průkazky
ůkazky ZTP/P včetně
vč ě průvodce,
ů
psa a invalidního vozíku
c) kočárek s dítětem do 6-ti let věku včetně
č ě jednoho průvodce
prů
d) nákupní tašky a zavazadla běžných
ě
rozměrů
ěrů
e) hudební nástroje v obalu
f) lyže v obalu
g) strážníci městské policie Karlovy Vary v uniformě
h) příslušníci PČR na základě služebního průkazu
ůkazu s vymezením působnosti Karlovy Vary
i) osoby, o nichž tak stanoví zákon
Čl. 9
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
1.
Cestující musí dbát, aby včas
čas do vozidla nastoupil a včas
vč z vozidla vystoupil. Při
ři nástupu a výstupu musí používat dveře
dveř podle jejich označení.
Vystupující cestující mají přednost
ř
před
řed nastupujícími.
2.
V zastávkách na znamení musí cestující, který hodlá nastoupit, dát včas
vč
čas znamení zvednutím ruky. Cestující, který hodlá vystoupit,
vystoupi musí včas
použít signalizační zařízení.
3.
Ve vozidlech vybavených tlačítky samoobslužného systému otevírání dveří
dveřř si musí cestující otevřít
ř dveře
řít
ř stisknutím příslušného
přř
tlačítka
č
vně
ě
nebo uvnitř vozu.
4.
Nástup a výstup mimo zastávku, s výjimkou mimořádných
mimořř
případů,
ř
ů stanovených dopravcem, není povolen.
ů,
5.
Vyžadují-li to provozní č
či jiné závažné důvody,
dů
ů
je cestující povinen na pokyn řidiče
ř č nebo pověřené
ěřené
ěř
osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě
pokračovat,
č
na jeho pokyn včas
čas nastoupit.
6.
Stojící cestující je povinen přidržovat
řidržovat se ve vozidle zařízení
zař
k tomu určených.
7.
Cestující
jící je povinen bez vyzvání umožnit přednostní
př
nástup a uvolnit místa vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
8.
Po příjezdu
ř
do konečné
čné zastávky musí všichni cestující z vozidla vystoupit.
9.
Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění
ění bezpečnosti
bezpe
jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
a) nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná
svě
ě
návěst,
ě a nenastupovat do vozidla, které je plně
ěst,
ě obsazeno nebo je
za obsazené prohlásil řřidič
č nebo pověřená
pověř
osoba;
b) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče
ř č nebo v prostoru, kde znemožňuje
ň
řidiči
ř či bezpečný
bezpeč výhled z vozidla;
c) neoprávněně
ě ě otevírat dveře
ře vozidla a bezdůvodně
bezdů
ě uvádět
ě vč
činnost bezpečnostní,
č
signalizační
ční nebo jiná zařízení
zař
dopravce;
d) mluvit za jízdy na řidiče;
e) jíst a pít ve vozidlech a v přepravních
řřepravních prostorách lanových drah, kouřit
kouřř ve vozidlech, přepravních
řřepravních prostorách lanových drah, na
nástupištích, v přístřešcích
ř ř
a čekárnách městské
mě
hromadné a linkové dopravy.
f) stát, klečet
čet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla
zavazadl na sedadla;
g) znečišťovat
č ťťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení
zařř
pro cestující svým oděvem
ě
ěvem nebo svým jednáním a poškozovat vozidlo jakož i
zařízení pro cestující;
h) zavěšovat
ěšovat se na záchytná madla a tyče
tyč ve vozidle;
i) chovat se hlučně, hlasitě provozovat
vat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč);
ř č
j) opírat se o dveře
ře vozidla, bránit jejich otvírání a zavírání;
k) vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty
př
ě nebo je nechat vyčnívat
č
ven;
l) používat sportovní náčiní
č (kolečkové
čkové brusle, skateboard apod.) ve vozidle
vo
a v přepravním prostoru;
m) provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či
č jiných věcí
ě ve vozidlech a v přepravním
řepravním prostoru;
n) jinak porušovat ustanovení Přepravního
řepravního řádu
ř
nebo Smluvních přepravních
ř
podmínek.
10. Ohrozí-lili cestující porušením svých povinností
povin
řřidiče
č nebo jinou pověřenou
ěř
osobu, jedná se o přestupek
řestupek podle obecně závazného právního
předpisu.
1.
2.
3.
4.
Čl. 10
Podmínky přepravy zavazadel
Cestující může vzít s sebou do vozidla ruční
ruč
č zavazadlo, spoluzavazadlo nebo živé zvíře,
ř pokud jsou splněny
ře,
ě podmínky pro jeho přepravu.
Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost
čnost nebo zájem ostatních osob, případně
č
přř
ě podle pokynů
ů řřidiče
č nebo pověřené
ěřené
ěř
osoby Dohled na zavazadla přísluší
osoby.
pouze cestujícímu.
Zavazadla, která lze přepravovat
řřepravovat bezplatně
ě a zavazadla, která podléhají placení přepravného,
ř
určují
č
čují Tarify DPKV. Placení přepravného
přř
podléhají i zavazadla, u kterých přesahuje
řesahuje jen jeden z limitujících rozměrů.
Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního
př
prostoru:
a) věci,
ě jejichž přeprava
řřeprava je zakázána všeobecně
ě závaznými předpisy
ř
nebo opatřeními
ř
orgánů
ů státní správy;
Strana 3 (celkem 4)
MHD 2015 - prepravni podminky.docx
b) nebezpečné
č látky a předměty,
ř
ěty, které mohou způsobit
ě
způ
ů
výbuch, oheň,
ň,
ň poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění
onemocně
ě lidí a zvířat,
vyjma látek uvedených v odst. 11;
c) věci,
ě které pro nevhodný způsob
ůsob balení mohou poškodit, popř.
popř znečistit
č
cestující nebo vozidlo
ozidlo (brusle mohou být přepravovány
př
pouze
v ochranném obalu);
d) jízdní kolo (vyjma příměstských
ř ěstských linek a lanových drah);
e) věci,
ě které by svým zápachem, případně
řípadně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž;
f) nabité střelné
ř
zbraně
ě (nevztahuje se na střelné
stř
zbraně
ě příslušníků
ř
ů armády a policie, pro jejichž přepravu
řepravu platí zvláštní předpisy);
př
g) předmět,
ř
ě jehož rozměry
ě přesahují
řřesahují 50x60x80 cm nebo předmět
přř
ět
ě tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru
prů
ů ě větším
ě
než 20 cm a předmět
ř
ě
deskového tvaru, je-li větší
ětší než 100x150x10
100x150
cm, i když přesahují jeden z těchto
ě
rozměrů;
ě ů; výjimku tvoří dětské
dě
kočárky,
č
vozík pro invalidy,
jeden pár lyží s holemi a jízdní kolo na příměstských
př ě
linkách a lanových drahách.
5.
Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla nebo přepravního
př
prostoru
toru psa nebo jiná drobná zvířata
zvíř
(pokud tomu nebrání
veterinární opatření), jsou-li umístěna
ěna ve schránách s nepropustným dnem nebo jiných vhodných zavazadlech a není-li
není jejich přeprava na
obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.). Pro přepravu
př
schrán se zvířaty
ř
platí ustanovení pro přepravu
řepravu zavazadel.
6.
Bez schrány lze vzít do vozidla a do přepravního
přř
prostoru pouze psa. Cestující přepravující
ř
řepravující
psa bez schrány nesmí připustit
přř
ohrožení
bezpečnosti
čnosti jakékoli osoby a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění,
č ě které pes způsobil,
ůsobil, nebo uhradit úklid znečištěného
zneč ě
místa.
7.
Není-li pes umístěn
ě ve schráně
ě nebo jiném vhodném zavazadle, musí být před
přřed vstupem do vozidla nebo přepravního
přř
prostoru, po celou dobu
přepravy a při výstupu z vozidla (opuštění
(opuště přepravního
ř
prostoru) opatřen
řen náhubkem a držen na krátkém vodítku, nejedná-li
nejedná se o vodícího či
asistenčního
čního psa nevidomé nebo jinak hendikepované osoby. Pes nesmí být umístěn
umístě na sedadlo.
8.
O možnosti přepravy
řepravy cestujícího se psem bez schrány rozhoduje řidič/průvodčí
ř č ů
č lanových drah.
rah. Cestující musí řidiče
ř č uvědomit
ě
o svém úmyslu
nastoupit. Ř
Řidič
č nebo pověřená
ěřená osoba může
mů v odůvodněných
ů
ě
případech
ř
přepravu
řepravu psa bez schrány odmítnout nebo pro něj
ně určit
č místo ve
vozidle.
9.
V jednom vozidle může
ů být přepravován
řepravován nejvýše jeden pes bez schrány.
schrány Toto omezení neplatí:
a) nastupuje-li do vozidla nevidomá či jinak hendikepovaná osoba s vodícím nebo asistenčním psem;
b) bere-lili dva psy do vozidla jeden cestující;
c) pro psy armády a policie.
10. Přepravné
ř
za psa, který není umístěn
ěn ve schráně nebo jiném vhodném zavazadle stanoví Tarify DPKV.
11. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do autobusu, pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu ocelovou láhev s kapalným topným
plynem nebo chladicím médiem o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg nebo jednu či
č dvě
ě nádoby s naftou
ou o celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba
druhy paliva nesmí být současně
č
ě přepravovány
řepravovány v jednom vozidle. Průchod vozidlem s těmito
ě
věcmi
ěcmi je zakázán. Láhev nebo nádoba
s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna
č ě a musí mít těsně
ě ě uzavřený
ř
uzávěr.
ě . Cestující umístí láhev nebo nádobu na
plošinu vozidla, která není určena
čena pro přepravu
č
přř
dětských
ě
kočárků,
č ů a zajistí ji proti převržení
řevržení
ř
nebo mechanickému poškození. Elektrické
E
akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li
jsou odplynovací otvory zajištěny
ěny tak, aby z nich kapalina nemohla vystříknout;
nabité akumulátory musí být zajištěny
ěny proti zkratu. Elektrické akumulátory nesmějí
ě
nesmě
ě být zevně
ě znečiště
č
čištěny
ě a musí být vždy postaveny na
podlahu vozidla.
12. Přepravné
ř
za přepravu
ř
nebezpečných
čných věcí,
vě jejichž přeprava
ř
je povolena, se platí jako za přepravu
řepravu zavazadel.
Čl. 11
Přepravní kontrola
Přepravní
řřepravní kontrolor se prokazuje odznakem nebo průkazem
prů
ů
a je oprávněn
ě požadovat od cestujícího předložení
ředložení
ř
jízdního dokladu. Cestující
C
je
1.
povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoli během
bě
přepravy
ř
a v okamžiku vystoupení z autobusu/přepravního
autobusu/př
prostoru lanové dráhy
předložit
ředložit jízdní doklad. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li
byl k předložení
ředložení vyzván ve vozidle nebo při
př vystoupení
z vozidla. V případě
ě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních
přřepravních podmínek je oprávněn
oprávně
ě ukládat a
vybírat stanovenou přirážku,
ř
včetně
č ě odebrání neplatného jízdního dokladu. Přepravní
Přřepravní kontrolor je také oprávněn
oprávně
ě dávat cestujícímu závazné
pokyny a zjišťovat
ťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky.
ř
Při
ř nedodržení přepravních
řepravních podmínek cestujícím je přepravní
př
kontrolor, řřidič,
č průvodčí
ů
čí lanové dráhy nebo pověřená
pověř
osoba oprávněn
ě vyloučit
č cestujícího z přepravy.
2.
Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku
ř
v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu
př
kontrolorovi své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským
obč
č
průkazem,
ů
případně
ř
ě jiným průkazem
ů
ůkazem
vydaným státním orgánem.
3.
Cestující, který se neprokáže
rokáže platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku
přř
1500 Kč.
č Při
ř zaplacení na místě
ři
ě nebo v kanceláři
předprodeje
ředprodeje jízdenek (Zeyerova 19, K.Vary) v době
ě do sedmi kalendářních
ř
dnů
ů od uložení přirážky
řirážky se přirážka snižuje na 750 Kč.
Kč
4.
Cestující, který se neprokáže
eprokáže platným dokladem o zaplacení přepravného,
přř
zaplatí přepravné
ř
a přirážku
ř
řirážku
ve výši 300 Kč.
Kč
č
5.
Cestující, který znečistil
čistil nebo poškodil vozidlo nebo jiné zařízení
č
zařř
dopravce, ohrožuje bezpečnost
čnost
č
nebo plynulost dopravy, případně
přř
jinak
porušuje ustanovení Smluvních přepravních
řepravních podmínek, zaplatí přirážku
př
ve výši 300 Kč.
č
6.
Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do sedmi kalendářních dnů oznámí dopravci, že v okamžiku kontroly měl
řřádně
ě zakoupenou časovou jízdenku na měsíc
mě
nebo delší časové období (vyjma jízdenky přenosné) a ten jeho tvrzení ověří
ověř jako pravdivé
nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující
opravň
ho k bezplatné přepravě, který dopravci předloží,
př
je povinnosti zaplatit přirážku
zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn
oprávně maximálně
ě jednou ve 12-ti po sobě
ě jdoucích kalendářních
kalendář
měsících.
ě
7.
O zaplacení přirážky
ř
vydá pověřený
ěřený zaměstnanec
zamě
dopravce cestujícímu potvrzení.
8.
Přepravní
ř
kontrolor je oprávněn
ě při
ři zachování plynulosti a bezpečnosti
bezpeč
provozu rozhodnout o způsobu
ůsobu kontroly tarifní kázně.
kázně
9.
Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku
př
k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená
pověř
osoba oprávněna jednat v souladu se zněním
zně
obecně
ě závazného právního předpisu,
ř
aby byla zajištěna
ěna práva dopravce.
10. Porušení přepravních
řřepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní
přř
kontroly, je přestupkem
řřestupkem podle obecně
ě závazného právního předpisu.
11. Osobní údaje o cestujících, kteří
ř se při
ři kontrole neprokázali platným jízdním
jízdním dokladem nebo jim byla uložena povinnost zaplatit přirážku
př
za
porušování Smluvních přepravních
řepravních podmínek (bod 5. tohoto článku)
č
a neuhradí přirážku
ř
v hotovosti na místě kontroly, budou vedeny
v evidenci DPKV za účelem
čelem ochrany práv DPKV. V případě úhrady plné výše pohledávky před
řed podáním žaloby k soudu budou osobní údaje
o cestujícím odstraněny
ě nejpozději
ěji do 5-ti
5 let od provedení úhrady, v případě podání žaloby k soudu pak do 10-ti
10 let od podání žaloby nebo
od ukončení vymáhání.
12. Cestující má právo se u DPKV
KV dotázat, zda, jaké a k jakému účelu
č
o něm
ěm DPKV zpracovává osobní údaje. Dotaz musí být učiněn
uč ě písemnou
formou.
1.
2.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Tyto Smluvní přepravní
řepravní podmínky jsou platné od 01.01.2015 na všech linkách provozovaných Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
Výňatek z těchto
ě
Smluvních přepravních
řepravních podmínek je zveřejněn
zveř ě v autobusech a v přepravních
řepravních prostorech, v plném znění jsou k dispozici na
hlavní přestupní
řestupní stanici MHD Tržnice, v kanceláři předprodeje
ř
jízdenek, Karlovy Vary, Zeyerova 19, případně
řípadně na dalších vhodných místech a
na internetových stránkách dopravce – http://www.dpkv.cz.
Strana 4 (celkem 4)
MHD 2015 - prepravni podminky.docx

Podobné dokumenty

Tarif DPMO - Dopravní podnik města Olomouce, as

Tarif DPMO - Dopravní podnik města Olomouce, as maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce tento tarif stanovující výši jízdného a dovozného, zp ůsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost v městské ...

Více

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky (dále jen „O hod í pod í ky“ nebo „OP“) jsou platné pro nákup z oží prostřed i t í o -li e o hodu u ístě ého a i ter eto é adrese www.bestmoda.cz pro ozo a ého společ ostí AP...

Více

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR v tomto roce, kdy docházelo k dalšímu upřesňování a harmonizaci práva pro oblast podnikání ve veřejné dopravě a dalších souvisejících předpisů, které se obecně vztahují na podnikatelské subjekty, k...

Více

Časopis NOBE č. 1

Časopis NOBE č. 1 poté, co udělá řidičák, a to musí jezdit hodně. Nestává se řidičem, protože se umí rozjíždět a řadit. Musí předvídat, co se na cestě může stát. To z něj dělá řidiče. Právě kvůli tomuto problému v R...

Více

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR

výroční zpráva - Sdružení dopravních podniků ČR angažuje. Při zpracování připomínek a návrhů ke konkrétním předpisům jsou ustanovovány pracovní týmy, složené z odborných pracovníků. Podobným způsobem pracujeme i při tvorbě vnitřních předpisů, po...

Více