SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Transkript

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
pro přepravu ve vozidlech MHD a Speciální přepravy
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
DPMP a.s.
1
Obsah
A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH MHD DPMP A.S.
I.
II.
III.
IV.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ…………………………………………………………………...……..3
VZNIK A SPLNĚNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB………………………………………....3
JÍZDNÍ DOKLAD……………………………………………………………………………….....4
PLACENÍ JÍZDNÉHO, PLATBA ZA PŘEPRAVU SPOLUZAVAZADEL A PLATBA
PŘIRÁŽEK……………………………………………………………………………………...….6
V. PŘEPRAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, JÍZDNÍCH KOL A TŘÍKOLEK…………………...…..7
VI. PŘEPRAVA OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE A PŘEPRAVA
OSOB NA VOZÍKU PRO INVALIDY………………………………………………………..…..7
VII. VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍMI…………………………………………..…...8
VIII. PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL……………………………………………………..…9
IX. PŘEPRAVNÍ KONTROLA…………………………………………………………………..….10
X. OSTATNÍ USTANOVENÍ……………………………………………………………….………12
B. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH SPECIÁLNÍ
PŘEPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE DPMP
A.S.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ…………………………………………………………………….…..13
JÍZDNÍ DOKLAD, VZNIK A SPLNĚNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB………………….13
PŘEPRAVA OSOB…………………………………………………………………………….…13
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ SLUŽBY………………………………………………………….13
VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍMI……………………………………………...14
OSTATNÍ USTANOVENÍ……………………………………………………………………….14
C.
SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ……………………………………………………15
2
A. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH
MHD DPMP A.S.
Vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu ( dále jen
Přepravní řád ).
Čl. 1
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)
Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat
ve vozidlech MHD Dopravního podniku města Pardubic a.s. a stanovují podmínky pro tuto
přepravu.
Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního
řádu a Smluvních přepravních podmínek včetně tarifu DPMP a.s.
Řidič nebo jiná osoba pověřená dopravcem ve veřejné linkové nebo drážní osobní dopravě
vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce je oprávněna provádět přepravní kontrolu,
dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících
a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách v předprodejních střediscích, ve
vozidlech MHD, na internetových stránkách a dle závažnosti v denním tisku nebo jiném
periodickém tisku.
Čl. 2
2. VZNIK A SPLNĚNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB
1)
Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující:
a) využije svého práva k přepravě z platného jízdního dokladu, tj. časové jízdnenky uložené
v elektronické podobě na Pardubické kartě (dále jen PaK), papírové časové jízdenky, doručené
SMS jízdenky nebo doručené jízdenky uhrazené prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony
„Sejf“, a to tím, že nastoupí do vozidla MHD (dále jen „nástup do vozidla“) nebo
2)
3)
b) zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla z elektronické peněženky na PaK,
označením papírové jednotlivé jízdenky v označovacím zařízení ve vozidle nebo zaplacením
jízdného u řidiče.
Pro přepravu na linkách MHD Dopravního podniku města Pardubic a.s. platí jízdní doklady
vydané Dopravním podnikem města Pardubic a.s. platné pro příslušné tarifní období a tarif
MHD, kde jsou také stanoveny podmínky pro přiznání nároků na zlevněné jízdné. Dále platí
ostatní jízdní doklady jiných dopravců, jejichž seznam je uveden v platných Tarifních
podmínkách a jejichž používání se řídí příslušnými nařízeními vydanými příslušnými dopravci.
Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost
zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala :
a) ve věci přepravy:
 úsek hromadné dopravy Dopravního podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141,
532 20 Pardubice,
b) ve věci přepravní kontroly:
3

c)
oddělení přepravní kontroly Dopravního podniku města Pardubic a.s., Pernerova
ul. 443 , 530 02 Pardubice,
ve věci tarifu, jízdného a vracení jízdného:
 Zákaznické centrum Dopravního podniku města Pardubic a.s., Pernerova ul. 443 , 530
02 Pardubice.
Cestující může jako další variantu uplatnění práv z přepravní smlouvy využít formulář „Dotazy a
reklamace“, jehož odkaz je umístěn na úvodní straně webových stránek www.dpmp.cz
Čl. 3
3. JÍZDNÍ DOKLAD
1)
2)
3)
Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje
platným jízdním dokladem.
Jízdním dokladem je:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu s odpovídající zónovou platností bez možnosti přestupu, a to
v podobě elektronické jízdenky uložené na PaK, v podobě řádně označené papírové
jízdenky z předprodeje nebo v podobě papírové jízdenky vydané řidičem doplňkovém
prodeji jízdenek u řidiče,
b) časová přenosná nebo nepřenosná jízdenka platná podle tarifu MHD pro příslušné tarifní
období a tarifní zónu, a to v podobě elektronické jízdenky uložené na PaK, v podobě
papírové jízdenky, v podobě SMS jízdenky s platným kódem na mobilním telefonu
cestujícího, nebo v podobě jízdenky na mobilním telefonu cestujícího, uhrazené
prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony „Sejf“,
c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu MHD nebo smluvních
přepravních podmínek právo na bezplatnou přepravu,
d) jízdenka VYDIS v dané ceně, druhu a datu použití dle tarifních a smluvních přepravních
podmínek zveřejněných na www.cd.cz
Neplatný jízdní doklad (včetně jeho nosiče) je pověřená osoba dopravce oprávněna odebrat
v případech, kdy jízdní doklad:
a) je používán bez vyžadované fotografie,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
c) obsahuje údaje neodpovídající skutečnosti nebo neoprávněně pozměněné,
d) je použit neoprávněnou osobou,
e) je použit po uplynutí doby jeho platnosti,
f) není originálem.
V případě, že neplatným jízdním dokladem je SMS jízdenka nebo jízdenka zakoupená
prostřednictvím aplikace Sejf, právo odebrat cestujícímu nosič jízdního dokladu (mobilní telefon,
na kterém je jízdní doklad uložený) dopravce nemá. Právo odebrat neplatný jízdní doklad
dopravce nemá též v případě jízdního dokladu podle odst. 2 písm. c).
Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu o odebrání jízdního dokladu potvrzení – Zápis o
provedené přepravní kontrole nebo přirážkový blok při platbě na místě, který slouží zároveň jako
doklad o úhradě přirážky.
Kopie Zápisu o provedené přepravní kontrole nahrazuje cestujícímu, jehož osobní údaje jsou
v Zápisu uvedeny (i pro cestujícího, za něhož převzala dluh jiná osoba a jehož jméno a příjmení
je zde uvedeno), doklad na dojetí do nejbližší konečné stanice pouze ve vozidle dané linky, kde
byl Zápis pověřenou osobou sepsán. Jestliže cestující odmítne převzít kopii Zápisu, je v případě
další kontroly považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
4
4)
5)
6)
7)
8)
Odebrání Pardubické karty provede pověřená osoba v případě, kdy je karta použita
neoprávněnou osobou.
SMS jízdenka nebo jízdenka zakoupená prostřednictvím aplikace Sejf je neplatná:
a) uplynula-li doba její platnosti,
b) nebyla-li zaslána smluvním distributorem dopravce,
c) byla-li jakkoli upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
d) nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
e) není-li jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek
nalezena,
f) nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití Tarifem pro přepravu cestujících
nebo těmito smluvními přepravními podmínkami,
g) byla-li přeposlána na jiný mobilní telefon, než ze kterého byla objednána.
Papírový jízdní doklad z předprodeje je platný, jde-li o originál vydaný dopravcem a jsou-li na
určeném místě vyznačeny znaky potvrzující odbavení cestujícího pomocí označovacího zařízení,
a to podle pokynů vytištěných na jízdence, nebo je na jízdence zaznamenán údaj o zaplacení
jízdného pro příslušnou přepravu a je používána v souladu s tarifními a přepravními podmínkami.
Platnost papírového jídního dokladu z předprodeje je omezena platností tarifu.
Do elektronického označovače se jízdenka zasouvá ve směru barevné šipky tak, aby označení
bylo pouze v určeném prostoru pro označení. Jízdenku nelze označit mimo určený prostor a
následně ji použít – označit správně v určeném prostoru v jiném vozidle. Takto označená
jízdenka je neplatná. Jízdenka pro jednotlivou jízdu je nepřestupní a nelze ji po označení v daném
vozidle následně znovu použít při cestování ve vozidle jiném.
Podmínky prodeje jízdních dokladů:
a) jízdenky pro jednotlivou jízdu si cestující může zakoupit:

v prodejních a informačních střediscích dopravce,

v automatech pro výdej jízdenek,

u smluvních prodejců jízdenek (novinových stánků apod.),

v doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče,

zaplacením jízdného z elektronické peněženky na PaK
b) časové jízdenky lze zakoupit v prodejních a informačních střediscích DPMP a.s., ve
vybraných jízdenkových automatech a na Pardubickou kartu elektronicky na webové adrese
www.dpmp.cz,
c) krátkodobé časové jízdenky lze zakoupit z mobilního telefonu odesláním SMS zprávy v síti
mobilních operátorů v ČR na telefonním čísle 90206 pod klíčovým slovem DPMP pro
přestupní jízdenku (45/60 minut) nebo pod klíčovým slovem DPMP24 pro časovou jízdenku
(24 hodinovou), nebo prostřednictvím aplikace Sejf
d) v případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze zakoupit duplikát na telefonním
čísle 9000603 pod klíčovým slovem DPMP,
e) chce-li cestující pokračovat v cestě i po uplynutí platnosti časové jízdenky, je povinen
nejpozději v čase ukončení platnosti jízdenky zakoupit a případně označit si další jízdenku (z
PaK, u řidiče nebo papírovou jízdenku z předprodeje) nebo mít doručenou novou SMS
jízdenku či jízdenku zakoupenou prostřednictvím aplikace Sejf,
f) personalizované PaK vydávají pouze prodejní a informační střediska DPMP a.s.,
g) nepersonalizované PaK lze zakoupit v prodejních a informačních střediscích DPMP a.s. a u
smluvních prodejců.
5
Čl. 4
4. PLACENÍ JÍZDNÉHO, PLATBA ZA PŘEPRAVU SPOLUZAVAZADEL
A PLATBA PŘIRÁŽEK
1) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadel a tarifní podmínky
jsou stanoveny v Tarifu MHD.
2) Cestující s PaK mimo cestujících, kteří cestují s platnou časovou jízdenkou, uhradí jízdné ihned
při nástupu bezodkladným přiložením PaK do čtecí zóny určeného čtecího zařízení ve vozidle
MHD. Při výstupu z vozidla MHD cestující provede druhé odbavení – odhlášení z vozidla, při
kterém bude dle příslušné tarifní zóny provedeno vyúčtování skutečného jízdného. Pokud
cestující provede druhé odbavení - odhlášení z vozidla předčasně a pokračuje dále v jízdě, je
považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Cestující může provést druhé
odbavení = odhlášení nejdříve:
a)
v případě, že jede pouze jeden zastávkový úsek, může provést odhlášení až ve chvíli,
kdy je ve vozidle hlášena aktuální výstupní zastávka, což je cca 50 m od této zastávky,
b)
v případě, že jede více, jak jeden zastávkových úsek, může provést odhlášení až ve
chvíli, kdy je po vyjetí vozidla ze zastávky následně hlášena zastávka následující,
kterou chce cestující vystoupit.
3) Cestující, který hradí jízdné prostřednictvím papírového jízdního dokladu z předprodeje, je
povinen mít papírový jízdní doklad pro zamýšlenou přepravu před nástupem do vozidla a po
nástupu do vozidla si příslušný jízdní doklad pro jednotlivou jízdu bezodkladně označit
v nejbližším nebo určeném označovacím zařízení.
4) Cestující, který hradí jízdné prostřednictvím SMS jízdenky nebo jízenky zakoupené
prostřednictvím aplikace Sejf, je povinen nastoupit do vozidla již s doručenou jízdenkou ve
svém mobilním zařízení. Cestující, který na své mobilní zařízení jízdenku do okamžiku nástupu
do vozidla neobdrží, je povinen pořídit si pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad.
V opačném případě bude považován za cestujícího bez jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS
jízdenku nebo jízdenku zakoupenou prostřednictvím aplikace Sejf má právo podat reklamaci.
Reklamaci SMS jízdenky nebo jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace Sejf může
cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici v Zákaznickém centru DPMP a.s. a
na předprodeji v budově Českých dra nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je
dostupný na internetových stránkách www.dpmp.cz. Reklamaci je cestující oprávněn uplatnit
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak
právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost
Direct Pay, s.r.o.
5) Nemá-li cestující platný jízdní doklad před nástupem do vozidla, má možnost si zakoupit
jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče. Prodej je zajišťován ve všech vozidlech dopravce a je
možný pouze v zastávkách. Cestující je v tomto případě povinen přispět k urychlenému prodeji
jízdenky předložením vhodných platidel. V případě nákupu jízdenky v doplňkovém prodeji u
řidiče je cestující povinen nastoupit předními dveřmi a bezodkladně provést nákup příslušného
jízdního dokladu, který se ve vozidle již dále neoznačuje. Řidič přijímá mince a bankovky od
1,- Kč do 100,- Kč.
6) Vrácení jízdného:
a) cestující má právo na vrácení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen částečně
využitou dlouhodobou časovou jízdenku z důvodů, které jsou na straně cestujícího,
b) podmínky, za kterých se jízdné vrací, jsou stanoveny tarifem MHD pro příslušné tarifní
období,
c) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
6
7) Při nástupu cestujícího do vozidla se psem na vodítku nebo se spoluzavazadlem, které i jen
jediným rozměrem překročí hranici:
a) 25 x 40 x 60 cm,
b) délky nad 150 cm s průměrem větším než 20 cm,
c) 5 x 80 x 100 cm u zavazadla ve tvaru desky,
je cestující povinen mít nebo si zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče též jízdní doklad pro
tuto přepravu a označit jej dle. čl. 4., odst. 2), 4) nebo 5), nebo uhradit přepravné
prostřednictvím elektronické hotovosti na PaK. Papírový jízdní doklad nebo úhrada z PaK za
příslušnou přepravu musí být v odpovídající ceně stanovené tarifem MHD.
Čl. 5
5. PŘEPRAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, JÍZDNÍCH KOL A TŘÍKOLEK
1)
2)
Cestující může vzít do vozidla kočárek s dítětem pokud to obsazení vozidla dovoluje. Cestující
s dětským kočárkem může nastoupit do vozidla jen se souhlasem a vystoupit z vozidla jen s
vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi; průjezd kočárku vozidlem není dovolen. O výstupu
s kočárkem lze řidiče uvědomit ve vozidlech vybavených tlačítkem se symbolem kočárku nebo
invalidního vozíku stisknutím tohoto tlačítka před příslušnou zastávkou, v ostatních vozidlech
pak dvojitým stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“ před příslušnou zastávkou.Ve vozidle smí
být přepravován pouze jeden dětský kočárek. Řidič může výjimečně povolit přepravu dalších
kočárků, pokud to provozní poměry na lince umožňují. Dětský kočárek se přepravuje ve
vyhrazeném prostoru, označeném na vnější straně dveří symbolem kočárku. Cestující musí
zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
Přeprava kočárků používaných pro jiné účely než je přeprava dítěte, přeprava jízdních kol,
tříkolek, koloběžek a kočárků pro zvířata, není povolena.
Čl. 6
6. PŘEPRAVA OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE A PŘEPRAVA OSOB NA VOZÍKU PRO INVALIDY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na
sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo
k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové
místo obsadil, je povinen toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na
jeho žádost uvolnit.
Dopravce vyhradí a označí v každém vozidle MHD nejméně šest míst k sezení pro cestující
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněn nástup do vozidla i
výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících.
Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, dovoluje-li to technické provedení
vozidla a jeho obsazenost a zajistí-li si cestující pomoc při nakládání a vykládání vozíku a při
zajištění vozíku proti samovolnému pohybu.
Umožňuje-li technické provedení vozidla přepravu vozíků pro invalidy, zajistí dopravce přístup
do vozidla alespoň jedním označeným vstupem.
Cestující na vozíku pro invalidy může nastoupit do vozidla pouze po upozornění řidiče a
vystoupit s vědomím řidiče.
Osoba doprovázející osobu s omezenou schopností pohybu a orientace je povinna zajistit pomoc
této osobě při nástupu a výstupu z vozidla, po celou dobu přepravy se musí zdržovat
7
8)
9)
10)
11)
v bezprostřední blízkosti této osoby a vykonávat dohled nad její bezpečností. O výstupu
z vozidla včas řidiče vyrozumí použitím signalizačního zařízení “Znamení k řidiči”.
Cestující na vozíku pro invalidy je povinen si předem zajistit individuální pomoc osob, které
jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit.
Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou, která po celou dobu přepravy musí
být v poloze “Zabržděno”. Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na
vozíku pro invalidy těmito pásy proti pádu sama, nebo ji zajistí její doprovod.
Ve vozidlech nevybavených nájezdovou rampou lze přepravovat pouze mechanické vozíky pro
invalidy. Vozík musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro
invalidy ani ostatních osob.
U vozidel vybavených nájezdovou rampou musí cestující, pokud to obsazení vozidla umožňuje,
uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto rampou. Samostatná manipulace s nájezdovou
rampou není cestujícím povolena.
Čl. 7
7. VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍMI
1)
2)
Povinnosti dopravce:
a)
podávat informace o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených přepravních podmínkách na
místech určených pro styk s veřejností,
b)
zveřejňovat alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu MHD ve
vozidle,
c)
zajistit prodej jízdenek po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím,
d)
používat audiovizuální techniku ve vozidle tak, aby nebyla na obtíž cestujícím, s výjimkou
zařízení sloužících k informování cestujících,
e)
zajistit znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku stanice, stojí-li ve stanici
současně více vozidel; znovuzastavení každého vozidla v úrovni označníku v případě, že se
ve stanici nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí,
f)
používat vozidla, která s ohledem na délku spoje nebo charakter přepravních služeb splňují
požadavky na bezpečnou a pohodlnou přepravu cestujících.
Povinnosti cestujících:
a)
po celou dobu přepravy mít u sebe platný jízdní doklad a na požádání osoby pověřené
dopravcem se jím prokázat; přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný
jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
b)
po nástupu do vozidla a případném zakoupení jízdenky v doplňkovém prodeji jízdenek u
řidiče bez prodlení označit jízdenku, je-li tato k označení určena, v některém z označovacích
zařízení ve vozidle, nebo uhradit jízdné prostřednictvím elektronické hotovosti na PaK
bezodkladným přiložením PaK do čtecí zóny určeného čtecího zařízení ve vozidle MHD,
c)
ve spojích s povinným nástupem předními dveřmi přiložit PaK do čtecí zóny určeného
čtecího zařízení u předních dveří /tato povinnost se týká i cestujících s časovým jízdným na
PaK/, nebo označit jízdenku pro jednotlivou jízdu v elektronickém označovacím zařízení u
předních dveří.
d)
cestující je povinen zkontrolovat řádné vyznačení kódu označovačem na jízdním dokladu
nebo při úhradě jízdného z elektronické peněženky správné provedení a dokončení celé
operace úhrady jízdného,
e)
sám dbát o to, aby v nástupní zastávce včas do vozu nastoupil, ve správné zastávce
přestoupil a v cílové zastávce vystoupil,
f)
nastoupit do vozidla a vystoupit z něj tehdy, není-li vozidlo v pohybu a jen v zastávce nebo
v místě určeném osobou pověřenou dopravcem,
g)
k nástupu a výstupu použít dveře podle jejich označení,
8
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
dbát pokynů řidiče nebo osoby pověřené dopravcem,
cestující stojící ve vozidle jsou povinni se za jízdy držet,
na vyzvání osoby pověřené dopravcem uvolnit místo k sezení pro starou nebo nemocnou
osobu, invalidu nebo těhotnou ženu,
umožnit naložení, vyložení a umístění kočárku s dítětem ve vozidle,
v době přepravní špičky má cestující s bezplatně přepravovaným dítětem právo obsadit
pouze jedno místo k sezení,
zabezpečit přepravu dítěte do 6 let doprovodem osobou starší 10 let věku,
zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle,
čistotu vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich
služby, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím,
po příjezdu do konečné stanice (zastávky) musí všichni cestující z vozidla vystoupit.
3) Cestujícím není dovoleno zejména:
a)
vystupovat a nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst „Nenastupujte,
nevystupujte“, popř. „STOP“,
b)
zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, který
znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
c)
bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
d)
mluvit za jízdy s řidičem,
e)
nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené,
f)
nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi,
g)
kouřit ve vozidle,
h)
konzumovat jakékoli potraviny a nápoje,
i)
odkládat zavazadla nebo živá zvířata na sedadla,
j)
chovat se ve vozidle hlučně, pískat, zpívat nebo provozovat hudbu i reprodukovanou,
k)
přepravovat se s batohem nebo s jiným zavazadlem na zádech a bránit průchodu vozidlem,
s výjimkou dětí do 10 let,
l)
bezdůvodně manipulovat s odbavovacími terminály ve vozidle MHD,
m) porušovat ustanovení těchto smluvních přepravních podmínek.
Čl. 8
8. PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL
1) Jako zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně
umístit ve vozidle na místo pod sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto
zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři
zavazadla. Manipulace se zavazadly ani jejich uložení nesmí bránit ostatním cestujícím v plnění
tarifních povinností.
Platbě za přepravu spoluzavazadel podléhají:

zavazadla o větším počtu než je uvedeno v předcházejícím odstavci,

zavazadla, která i jen jediným rozměrem překročí hranici 25 x 40 x 60 cm,

předměty delší než 150 cm s průměrem větším než 20 cm,

předměty ve tvaru desky o rozměrech větších než 5 x 80 x 100 cm.
2) Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní
předpisy a není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž. Živá zvířata jako ruční zavazadlo
lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá
zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob
a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do
vozidla jen drobná domácí zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších
9
nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Beze schrány mohou cestující vzít do
vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován
na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu. Cestující se psem beze
schrány může nastoupit jen s vědomím řidiče. V době zvýšených nároků na přepravu může řidič
psa bez schrány odmítnout. Psy doprovázející slepce nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu
odmítnout.
3) Obsahem zavazadla nesmějí být věci:
a) které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví osob nebo
jejich majetku a věci neskladné ( např. jízdní kola, tříkolky, zasklená okna a skla bez
pevného ochranného obalu apod. ),
b) látky a předměty nebezpečné s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem
pro domácnost o celkovém obsahu max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu
max. 20 litrů a akumulátorem zajištěným proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory,
přičemž je cestující povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci
řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů; ve vozidle lze přepravovat pouze jednu
z těchto nebezpečných věcí,
c) nabité střelné zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé nebo věci, které
mohou způsobit nákazu,
d) věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
e) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg,
f) předmět, jehož rozměr je větší než 50 x 60 x 80 cm, nebo předmět delší než 300 cm, anebo
předmět ve tvaru desky, je-li větší než 100 x 150 cm.
Čl. 9
9. PŘEPRAVNÍ KONTROLA
1) Pověřená osoba dopravce se při provádění přepravní kontroly prokazuje kontrolním odznakem a na
žádost cestujícího i průkazem dopravce; tato povinnost se netýká řidiče vozidla MHD.
2) Kontrolu jízdních dokladů provádí osoba pověřená dopravcem:
a) u jízdného na PaK přiložením ke speciálnímu čtecímu zařízení nebo k odbavovacímu terminálu
ve vozidle MHD a vizuální kontrolou údajů vytištěných na PaK,
b) u papírových jízdních dokladů vizuální kontrolou příslušných údajů vyznačených na jízdním
dokladu,
c) u SMS jízdenek a jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace Sejf ověřením jejich
platnosti mobilním telefonem přepravního kontrolora.
3) Řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba ve veřejné linkové drážní nebo autobusové
dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen
„pověřená osoba“) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a
plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna provést zablokování odbavovacího zařízení ve
vozidle z důvodu provedení přepravní kontroly. Dále je oprávněna:
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním
dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
b) vyloučit z přepravy cestujícího, nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes
upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo
nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících, nebo ostatní cestující jinak
obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
c) nepřipustit k přepravě, nebo vyloučit z přepravy zavazadlo, cestujícího nebo zvíře s ním
přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících, nebo ohrožují
zdraví cestujících, nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména
obsaditelnost vozidla,
10
d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a
přirážky k jízdnému,
e) vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému,
pokud cestující nezaplatí na místě.
4) Cestující je povinen při nástupu do vozidla, pobytu v něm a při výstupu z vozidla chovat se tak,
aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost dopravy, a dbát
přiměřené opatrnosti dané povahou dopravy. Cestující je dále povinen:
a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif MHD,
b) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti
dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným
jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné (z nástupní do cílové zastávky nebo,
nelze-li bezpečně zjistit zastávku, kde cestující nastoupil, z výchozí zastávky spoje) a přirážku
k jízdnému, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a
přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě,
d) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu.
5) Cestujícímu není dovoleno před uhrazením jízdného prostřednictvím elektronické hotovosti na
PaK bezodkladným přiložením PaK do čtecí zóny určeného čtecího zařízení ve vozidle MHD nebo
před označením jízdenky zaujmout místo k sezení, bezdůvodně manipulovat se zavazadly nebo
provádět jinou činnost nesouvisející s bezodkladným odbavením.
6) Cestující, který si označí papírový jízdní doklad, provede úhradu prostřednictvím elektronické
hotovosti, uhradí SMS jízdenku nebo uhradí jízdné prostřednictvím aplikace Sejf v době již
započatého výkonu přepravní kontroly ve vozidle, se považuje za cestujícího, který se z příčin na
své straně neprokázal platným jízdním dokladem. Zároveň neznalost označování papírových
jízdních dokladů či způsobu nákupu jízdenky z elektronické peněženky se považuje za chybu ze
strany cestujícího.
7) Cestující, který se prokáže ve vozidle neplatným kódem v SMS jízdence nebo v jízdence
zakoupené prostřednictvím aplikace Sejf se považuje za cestujícího, který se z příčin na své straně
neprokázal platným jízdním dokladem.
8) Pro případ, že se cestující na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem, se
stanoví přirážka (dále jen přirážka za jízdu bez jízdního dokladu) ve výši:
a) 1 000 Kč v případě cestujících, kteří v době kontroly nedovršili věk 15 let,
b) 1 500 Kč v případě ostatních cestujících.
9) Pokud je přirážka za jízdu bez jízdního dokladu zaplacena na místě nebo nejpozději do deseti dnů
ode dne kontroly, snižuje se na částku
a) 500 Kč v případě cestujících, kteří v době kontroly nedovršili věk 15 let,
b) 800 Kč v případě ostatních cestujících.
10) Pokud je přirážka za jízdu bez jízdního dokladu zaplacena na místě nebo nejpozději do deseti dnů
ode dne kontroly, snižuje se na částku 100 Kč:
a) v případě, že se cestující při kontrole prokáže jízdním dokladem, jehož neplatnost je způsobena
pouze nedodržením požadavků tarifu na zónovou platnost jízdního dokladu (např. cestování do
druhé zóny na jízdenku s platností pouze pro první zónu),
b) v případě, že se cestující při kontrole prokáže papírovým jízdním dokladem (jízdenka pro
jednotlivou jízdu), který pozbyl platnosti v důsledku změny tarifu, od níž neuplynulo ke dni
provedení přepravní kontroly déle než 12 měsíců, a tento jízdní doklad byl cestujícím použit
v souladu se smluvními přepravními podmínkami a tarifními podmínkami platnými v době
vydání tohoto dokladu.
11) Přirážka za jízdu bez jízdního dokladu se snižuje na částku 50 Kč:
a) v případě, že se cestující sice na výzvu pověřené osoby neprokázal platným jízdním dokladem,
ale v okamžiku provádění přepravní kontroly je takový cestující držitelem platné nepřenosné
časové jízdenky na pardubické kartě a tuto skutečnost prokáže dopravci na oddělení přepravní
11
kontroly zákaznického centra DPMP a.s., Pernerova ulice č.p. 443, nejpozději do dvou měsíců
od provedené kontroly,
b) v případě, že se cestující sice na výzvu pověřené osoby neprokázal platným jízdním dokladem,
ale v okamžiku provádění přepravní kontroly má právo na bezplatnou přepravu a prokáže
dopravci na oddělení přepravní kontroly zákaznického centra DPMP a.s., Pernerova ulice č.p.
443, své právo na bezplatnou přepravu nejpozději do dvou měsíců od provedení kontroly
průkazem, z něhož je patrné, že byl platný v době kontroly.
12) Pokud se cestující prokáže pardubickou kartou, na které je zakoupeno jízdné v souladu s tarifními
podmínkami, avšak karta je z důvodu jejího poškození nebo jiné úpravy při kontrole nečitelná, je
povinen zaplatit přirážku ve výši 50 Kč. V takovém případě není cestující povinen hradit přirážku
za jízdu bez jízdního dokladu. Přirážku dle tohoto odstavce není možno hradit na místě ve vozidle,
splatnost této přirážky se stanovuje na pátý den od provedení kontroly.
13) Přirážka za jízdu bez zaplacení přepravného za psa nebo bez zaplacení přepravného za přepravu
spoluzavazadel, které dle Smluvních přepravních podmínek čl. 8., odst. 1) podléhají platbě za
přepravu, činí 50,- Kč.
14) Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, příp. pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
znečistí vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, a cestující, který svým jednáním ohrožuje bezpečnost
nebo narušuje plynulost přepravy, obtěžuje cestující, nesplní pokyn či příkaz pověřené osoby nebo
jinak poruší přepravní řád, je povinen zaplatit přirážku ve výši 1 000,- Kč. Platbou přirážky se
cestující nezbavuje povinnosti nahradit dopravci škodu, kterou mu svým jednáním eventuálně
způsobí.
15) Cestující, který se prokáže cizím, padělaným nebo i částečně upraveným jízdním dokladem nemá
nárok na snížení přirážky k jízdnému.Takový cestující je zároveň povinen uhradit škodu vzniklou
v souvislosti s padělaným nebo částečně upraveným jízdním dokladem ve smyslu Občanského
zákoníku.
16) Cestujícím, kteří nebudou mít zaplacenou pohledávku na oddělení přepravní kontroly, nemusí
dopravce umožnit nákup časové jízdenky do doby vyrovnání dlužné částky.
Čl. 10
10.OSTATNÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu může pověřená osoba dopravce rozhodnout o
způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním nástupu a výstupu určenými dveřmi,
Pokud cestující odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne prokázat totožnost, je pověřená
osoba oprávněna jednat v souladu se zněním Občanského zákoníku § 6 tak, aby byla zajištěna
práva dopravce.
Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče vozidla nebo jinou pověřenou osobu
dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Nalezené věci v prostředcích MHD se ukládají v areálu Dopravního podniku města Pardubic a.s.,
Teplého 2141, Pardubice. Informace o nálezech podává oddělení ztrát a nálezů.
Informace podávají prodejní a informační střediska a dispečink DPMP a.s.
Jízdní doklad je neplatný, pokud je použit v rozporu s platnými Tarifními podmínkami a
Smluvními přepravními podmínkami.
12
B. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH
SPECIÁLNÍ PŘEPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE DPMP A.S.
Čl. 1
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob ve vozidlech Speciální přepravy osob s
omezenou schopností pohybu a orientace Dopravního podniku města Pardubic a.s. a stanovují
podmínky pro tuto přepravu.
Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního
řádu a Smluvních přepravních podmínek včetně tarifu Speciální přepravy osob se omezenou
schopností pohybu a orientace DPMP a.s.
Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce je
oprávněna dávat pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a
plynulosti dopravy.
Čl. 2
II. JÍZDNÍ DOKLAD, VZNIK A SPLNĚNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB
1)
2)
3)
4)
Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při
kontrole jízdních dokladů prokazuje.
Jízdním dokladem pro přepravu ve vozidlech Speciální přepravy osob s omezenou schopností
pohybu a orientace DPMP a.s. v obcích zapojených v síti MHD je jízdní doklad vydaný DPMP
a.s. speciálně pro tuto přepravu; pro přepravu mimo obce zapojené v síti MHD je jízdním
dokladem doklad o zaplacení „paragon – daňový doklad“ vydaný řidičem nebo faktura.
Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního
dokladu tím, že nastoupí do vozidla Speciální přepravy osob s omezenou schopností pohybu a
orientace a jízdní doklad na jednotlivou jízdu předloží řidiči k znehodnocení.
Přepravní smlouva je též uzavřena, nastoupí-li cestující do vozidla bez jízdenky a jízdné zaplatí
bezodkladně po nástupu do vozidla u řidiče.
Čl. 3
III. PŘEPRAVA OSOB
1) Přeprava je určena především držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, osobám s těžkým pohybovým
postižením a dále osobám, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odkázány na použití
vozíku pro invalidy.
2) Osoby mladší 15ti let a osoby s těžkým mentálním postižením mohou být přepravovány jen
s doprovodem osoby starší 18ti let.
3) Pokud přepravovaná osoba potřebuje při nástupu a během jízdy speciální pomoc kromě běžné
pomoci s nastupováním, ukotvováním apod., musí mít zajištěn doprovod, který mu tuto pomoc
může poskytnout.
Čl. 4
IV. POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ SLUŽBY
Cestující si přepravu objednává osobně nebo telefonicky u dispečera S.P.I.D. Handicap, o.p.s. a ten
s cestujícím dohodne čas, místo nástupu a další okolnosti přepravy.
13
V objednávce je třeba uvést:
 jméno zákazníka,
 datum a čas přepravy,
 číslo průkazu ZTP, ZTP/P,
 telefonní číslo (pro možnost ověření platnosti nebo změnu objednávky),
 odkud a kam bude zákazník přepravován,
 případný doprovod.
Čl. 5
V.
VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍMI
1)
Povinnosti dopravce:
 zajistit v plném rozsahu požadovanou dopravu,
 řídit se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
 umožnit nástup osob na vozících pro invalidy pomocí zdvíhací plošiny a ukotvení vozíků
bezpečnostními pásy.
2) Povinnosti cestujících:
 při nástupu předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P u osob s omezenou schopností pohybu
a orientace,
 uhradit cenu jízdního dokladu, příp. předložit předem zakoupený jízdní doklad řidiči ke
znehodnocení,
 upozornit řidiče na druh pomoci, kterou vzhledem ke svému postižení potřebuje a na způsob
manipulace s vozíkem pro invalidy,
 respektovat pokyny řidiče.
3) Cestujícím není zejména dovoleno:
 kouřit ve vozidle,
 požívat alkoholické nápoje,
 konzumovat jakékoli potraviny a nápoje,
 odkládat zavazadla na sedadla,
 chovat se ve vozidle hlučně,
 porušovat ustanovení těchto smluvních přepravních podmínek.
Řidič je oprávněn v případě pochybnosti požádat o předložení dokladu, ze kterého je zřejmý věk
zákazníka případně plnoletosti doprovodu.
Z přepravy jsou vyloučeny osoby podnapilé, nevhodně se chovající nebo jinak nezpůsobilé přepravy.
Řidič může vyloučit z přepravy osobu, která se odmítá řídit jeho pokyny k zajištění bezpečnosti
provozu.
Čl. 6
VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)
Čas a pořadí převozu určuje dispečer podle pořadí objednávky, naléhavosti, typu postižení
zákazníka a optimalizace dopravy.
Dispečer S.P.I.D. Handicap, o.p.s. řeší i všechny sporné otázky týkající se přepravy.
Přeprava zavazadel je povolena jen po dohodě s dispečerem.
Zákazníci, kteří jsou doprovázeni slepeckým nebo asistenčním psem, musí přepravu psa vždy
ohlásit předem.
14
C. SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)
Tyto „Smluvní přepravní podmínky“ jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel v MHD a
ve Speciální přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace provozované Dopravním
podnikem města Pardubic a.s.
Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech MHD je
zveřejněn ve všech vozidlech MHD a v prodejních a informačních střediscích.
Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech speciální
přepravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zveřejněn ve všech vozidlech
Speciální přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a v prodejních a
informačních střediscích.
Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webových stránkách
www.dpmp.cz a na místech určených pro styk s cestujícími, tj. na pracovišti dopravce
v Dopravním podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice, a v prodejních a
informačních střediscích:
a) Pernerova 443, Pardubice
b) Pernerovo nám. 217, hala ČD Pardubice, hlavní nádraží,
c) Turistické informační centrum, nám. Republiky 1, Pardubice.
15