` ! () ) )# 0 # $)123` !)410$( 5 ` )! )6

Transkript

` ! () ) )# 0 # $)123` !)410$( 5 ` )! )6
!"(%')-!&&,!-1.3*4-
*/''!"!"%'!56(7
)1!".'!1"&!*'+!(')"(&!"'!*&0!"*#2!(!$$
1!/(8.-!!*<('8-!1'!&"'*2*2'"!&8(%-.,1!-.(!'.&(%.!(!(1!.&1'!;(%-!,)!'(-3'9*!."(5"6%-:!&*';'
'(.'!(.,-!!-("*'=!!!"(('&8('1&1!;-)!"".'1*'.>*!('1=.!,!""!''(('%;-1(!'.!(("!"(!,(!!1-".&;"(.;*<"""(!&;;!&$$
"?0;%-A"!!)(;1!''1(>!"'18(!*.!(*+',!-";;&(8("!,&%(".;'(*8/'!.(="!&"*@,8(!!('-.*1!;!!-(!(%&
,;!+-".',!!%!--"*C"*B*(C;D(!"'&!''"";%-.".!.!!&!!"',(!-.)!"(?*.=#!,('!")-&;1.81&$
!%E"'!.(!($'&%*("&"(!&;,*.!()%-.!*1!F!('".8'!'!%'-.(1'!%-A!$!'%%.'""!'!$
%'(!"0!"(!("-"G(!;&!%!-)"(.!%(&!!(1'/"(!"%!"*-+'1=!<!H'C)8I(<1>2(('"**J"?!!(&!)!.1!1'-(!,%--('(8(-%-&
&"!"=%'*I%13%7)<-!K(L*-?!C1('(@!..!*%+'!.;*'(!!11;%-!"37*(8!8*=%5!67(&'36"%-!)'&
!' *
PIKOMAT MFF UK
[email protected]
http://pikomat.mff.cuni.cz/
MY<\CNTO(PN.UQZR,'XS=!)T("N!UVWRC0Q!X-!'C3"4=!*<^+.!<(K-%5L6C(7(+1!!"_!";!4![)34`7!:91='(-1(4.]1'-(!"'".
\(E<!&/-+".*(%+('-,!a2%*!%\-'&'*'0%)(-'!"A("".(;"&*]C'!a]"%!.b*.()!1'(%G'*']'?(!&(!"!%I-'c\)+"!1%.-"!'(-)`
d!V(S%e'Z"'fg*%!-h%A-X0!&("!'i"`]?"*!I!!)'"'*<"''""!('.%!.'(!-!!&'%*%=!(!"!8(\!'.A&c)1\AGJj!'.-!%1-'.(A&!A)"'$A
"'%G".)"-("!'(.]-*!CI'(*.I1."!)8(!ak"i;(!!(!!('!(')"!8!"(*;01!".(.!*'+-;!%
Zadání úloh 2. série 22. ročníku
...
8
...
8 3
360
4 5
95
5
\(">!/(;%(-1'"!'(%-!I("!"''%!-*%'\-J]'!1!%;-!*()=!1&*-]%;'!]!!&(1-.!1;."%<.-n!'"!.("'*"\.J*!?1.;(1.!'];("!)"la]\='1m
d"=8VS((1e!nZ)(".'f!"g<o"X!C!1.)-!"<'!p%.--!I.(!!=(&_!!").*=C&='_%&!-"_1!')-*"q.(*(!=;!<.%!-!I'..-!<(""1&!!)1"').(""!,-&;q")!""..*
"!%="-1'(!)"a(n'.*'(!"0']""&!"!%1)<1"!-.(.!'"!(-%!n.'"!'I%"%!;"!!)"..''%!-(q%q;(%-'.)"*I.1()"!()'*\(2!b!1'((.18'-(G!'$$
\I"-(&!"-'("*!>b&)-a("F((1''*IG=1".&%!(!&'-!.a("'n!."n-'("("%!&"!(!%!-)'(à"!](a-0!?&(""!(.'!_-8.-!)(!""'%%c
=!\>%)a>"1(&.%"!'%.!-!1('-(%.-!"-!1((-',]!((.%%I1!*]--!('='*"&<_-!\%"%-";%-""!-(&%"-'1*
/-"!$\<("&!-(!(.-")!'-(*!!C!&)%1.-!"8!](;%(-"!'!'&"%-!-*?!.<('"-)!=*!"1(<*?(!!"("8!!1'.(&(&-!!!1.&(."*'!=-."1.(1&."-'!*
1A"d'VS&("e!.Z(!f1"g'r(X!.&C-*(!1'(!(1!(".''-&!"'))'1"!8&&*!c]\I0!;"'!("&A'.%%!"!"'&"!<'"-"".!(((.!*'=*!!J&-"!)%!&
2IC!%(-.'!'().((!!*1>.a-1!(*!(#\2".1.!!'""!!'"!''%!-%!"(!('..-*!/-(!''*](1!0'"(!1'.*(>(!("'<!1(1;%-*
[
...
-!=(.%1-*2(&%'-'""%;!-%'.1<'"!*I""!)!*'-<""!!".!"-G".'!*(F!1%-(&"('"".!8'",(!!"('';c&(s-t'!u*v&(-w!xy"z'u!{v-x
t–ŠŠ|x{u†}vz~‹}ƒ‡…v„Œ“~z|‡}x†”ˆ€ƒy~u€ˆ‚‰w”Švxƒy„†Œ~€……‹€†|“Œˆ‡ztx{y‹xŽ€|wtyzyu}†xv…|ˆ“xz‡|tt~zuvx‰†„Œtu†|”{Šˆ‡t–}{||†zuz—~~‹ƒ{‡x„”Œyw˜u€Š~uytyˆ|‡•|”†‰v~u†„Œ–v…€Žxˆ{}—{„xv•†…€Ž†ˆ€|‰u‡v†{x„Œ”–…tztz…}“‹w|Ž|xŽ{…xu{”Š~†{‘zu”y‰…vŽuˆŒ‚’
1"!dvz~(V“ƒSw-„e”.†1Z*{|‚Ž;sfˆ%u†g-t‡™|(ŽuˆXw•y…<“|x)|–.u"‰{|*Ž…F!u†—%1zƒ)”„t‚”v‡%…€‚{†}z"•'Œu&*‡–?sz%}!t—†)–šŒ*u†0|vv‚"u"Œ†<|(~…x†uuvŒ›–u'‡w!"~ˆt})ƒ|{Ž†)u"z!€('‚Ft|œ~!')w"&x't1"|~%‰†-wz!•&!.„xv'u{!(tˆx‡,Œ”-'…-wŽ!"ˆ(;„|"!u%†-'{&yx
q!<%"!.(.!)1.;1!.(.((-."1!%'-!%a;."*F<(8;q!1(8!!.%1'-!ž%'"-.;';*(;18!-!*1'%(-!'Ÿ!'."""'!%;
\d%-V!S%@<e-"Z!!fg"!! "X]"&I`]1-C!)(1-&'<!!"'I.!.-!!"((1''!.-!<!('("!!;7%!-''!(%(-%-'!*L"(,<!)!')!"!!&"1".'*0C%)*(%I"<!*'"$*
1<.\!2-.'!&)8"%.I(!%1%(-!8.(%'*IC%]!"'(!-!;"%!a'1=.&_*!<."(.."!#I(!'%"<!('!!;"%!-&'*C!%(%"$
G!\\2!0'1"q.!*!"%!-1'.')!")!"G&]"('.!"''".̀](*".];11'!%(-)!;(%-..<"!%-I'!%"!'!"'$
!dIV\S(<e!Z'**f.g*/¡XJ%-!.1"!'(.1".'%!%&"!.%-!!(!"'.&1]8.!'1"¢!!1&!"!
-1&!(!1')(&"!*"!<.!*.F&(%-.B!.'!'%*-C!"((;&%-(!&8!-#!(&1'.1m&"'81!
...
3,6
4,2
2,8
10
100
...
84
!1("'.&.*2!0"&'&(!";&((&-!1('!.!"*G,F'"&1!."'1&.*?(&!(#!1(.8.1(*!?".";!-1'&!.(!'%%"(-!.';(!"!'!1)8(&""!'1";8&
!1;L<("!(.1(%"-¢''.1!""<!%'!!";!)'"%'!!!&(--;1(!!((!.'"£'."8%-'(-;!;(J(!.!%-."!&E1*!'"'q."a!*<J%!!'"-a'%'!
(?!.!1'!!'(*'q%(!'*F"-!!'21!.)à(].%)'=&q_"'c\1<.";;-q"(1))!_(-!("('!!(("'1-(&&;`
£"d.(V('Se!";(Z'-f"g(!¤'X%(q-F!%*!"?'?%"(%!!¥-%!*'%C")("q.8&(*!;;0%--"1!=)&_;%-8*q%%='!-!1""'&-;(%"-!!"8"=*'%=&.(_&*_q8+1%((!1!1((8!&21=!!&(q_"*12"!!)!('(;!!
MNJOP!.1QR!'STN!U%̀VWR*QX39*(56:!!'!!' .*
Y"L!T-"N!!UZX.=(("")!!%&('"C!='<!…-Ž-+!xw&<€(ŒK„"!Lu€Cn!'+!"%"!(!%-'"Ÿ4!(["!3'(4"-!7.:"9(!!=%!-,*(-/4ž((!)!'("(!(*(L
"!"'(-)18.(&"!""%'(;"1).!(1;1!!''"%')&!-('%".-&(;-!!1/!')%"'")!n!&'-(""1!'n*'+"!"E*)?A!'(%D(A("%"-(!!"1%-.
"!-%%?.-%'*!!=(!'("-1(\)1'""*%<!2'."".*1=)!1"(q!)'c%\&%-`"-.]!'(.c(;%\!+"!.'"%.%(!']&"%!!'%-!"!E-'!a].."!-%;&
\!*]=&]_!c\('!.%-'!9a!0!1(%%!"!
8
8
Zadání úloh 3. série 22. ročníku
1d"V%\S!>eZ"!f.g%*1-hb.X/!%-"'!!81%(-&"-(!.","('!c11(!")'"*'C!'!(!&.1""8!';"%]8-%!*&=!!%"(!()(.1'""!)!!'-!"&-;8*(2"'!!%(1'".I-!(*!1Ia*(%)-=1.;!*
"¦C!S('\§"2!%R!W"1P̈.Z.X*?!F("'('()""]%!!!(1!&*(""!-*'="8.'<*)"?!!'.ž"\!"."1."'%%(-!%"!1')!".)""!%Ÿ!-"((.̀1.!]
-.!(%1-*;"!/1*"!>-"1&"'.(%-!1'.!(81".)"!1)*"=!('`-!>!1.""((.%!.1"&!-!&n!'."!*1".C(&("!!"(n-!'1!8"-&+")-!`1'C(1!-1&
&!!8;%%!(%!"1"..!&'-(!-!("!"J!!!'(.!-'!&"'!!'-*!*C#%C(%.'%1.(!!!1(%("-<!'!".!<"#.!.1.!!!(!).*"&
d.!V%!S-.e1!Z(';fgG'o.(X%-J(!'!!&&!;"-"!'(-,&!'."!.1ž<*\"+%'!-'11&!*I""!'-.]""-'!!%(!(%.!;%"-;!"8<Ÿ*"(='88<.%($
10"-;!!-!8"'(!%"!%(.)!(-.!'%-'!(1(a!!(1-'*
C(.(!(.!('(!.7!-!")!"(!1.J!"!-!"(!'*\8?("!$
9
1
/
/
!-("!'-(!("!]]*©\(0.!'(q'=-"&'_(""A*=&!'à!-]]1!"%()!!']&-1!-(("-.!!'-.-=)"&'<<_.**?!\-2.*"!\2\%)!!("!-*&".?;!!%"-.!]""!%*("\-0I'"!+1!-1&&((%''!$
"<n.'/"-;(!."*'1(.%("!;""(-;!-'!ª'%%-.!%!1";;'"!"(*I)";".]"&-"-)!"".!,%-&%"*''-%-()!"'*(!=&-*_Ib*"\(E!&1-n'!1"*=""(!
d!!VS)e(Z!If!g')r1!X'!0(*'«"!!G;%%'"-.."')&8-!*!"!1.(!(<"!((&;)%-1(!'!");.%!-".)".1*-C(1.&'"G'.!1'-!
(n!!'=("&_)"');/!%.-"[!4'5**H.CI!'-";.!'8("",;.%"--!'"*1".-8&F.!("!.!G"'".L'!('.!b(<q'
"F.(1A&!!('1%%!'!!1(a1]''=!"(%.-'.%'";'1;%!&;""%a](1-(*=.(-)!!'(!cA!'\2"..&-n"'!'(-8!"!*(?''*\?"'%!(*
(d!!V1S(%e--Z"f-('g™X1*<;0!'!<."'")!"1.!.-!!(%*b-!1(1'"'G!1(.!'(!1'."&(.'""&.(!!'.**</!!.!
(F!"='(!),;!!*#q¬!¬"'-­!'!((%.!&-¬&(.¬®1-!"'¬(%!("¬;­!!%*-"\!'C1*I¬1';%"¬*­?(_!'!'(!).¬¯",!-')&!1`].¬"­(.*!(k*
"qF!-!!)'(%"'!!-!;!!"!!&%'''1.**./\?0'!!%(-!(<""'!'!(*!!1<.!!=1.'.!(-".&1<'>!("1'8("]-,.!)*("«(!!)*="!.I'-))&"1-.(!"!-"&*
:
...
15
16
...
AB
8
BC
CD
ABCD
12
AD
AB
5
CD
ABC
60
'd(VJS(e'Z--!"f&!g'! %X("!-'<!a(!.(.!G!!(1);,1!.-*a'0""(;(!'"!)1%&-1.8!.1&!"c!!&/,-"(1..%.-");!*0<";1!"(
!d(V1S!.e(Z*!f>-g)¡"X!C("!'>%)!-"G(""'!.b)"((;"1-'!(G"''*=c!!.\"()=!(';%(%"-!(b!((c]"\!E'1!!G'-1"!'-((%-!'%(A!'*(;$
!(!1A%!'A.!%%(-;)!'((";!1""'(*]!(1='")'<%%!!))"!'!)"(!.%"A(!(&-;!!").&)-'!'(&88-*%Cb(!(1'.b-!!1('G1)''!%%-)*-G'J.a!")).%&$
"dVCSe&'Z%1fg!%¤'X".<.%'-!(!!(!"'!*)%";-'!"-%('1%_-"-')!(!1'<(%-)'(!c()\C;('"."*.I1*!/%-("!("%8*!0!L(!"!.;!".($
!;(%-!;!'("&)!!(1"-;')'&"!!1".)-'!]*(.I((!1*(!2'-""!!_%'-!(#'!*"I18!)-'*?8"(!""!!)(&1%!!)1\'("!'!#)8
(«\2!!&"-(*!?)%!!8'11*.%J!(",*]("!&-(!)"='&-]!'!(",'!"!I'-!("*a!=8!)%"-%-*F";'
"!%*à?]/;("!'I"1-."!.!!-n!''("-%'!"-(*%--".c\0"&;(%%-.*(/,!((".'-!)$$
4
ABCDEFGH
S
S
500
2 963
...
...
d'+V(=S%e&Z&f<g)-h1.,18!!-1.*1!.!"!'1(-!('(()!'(c(!(-"!!(*'n;"!()8!(!(""!'"8
'2!'J%(!"'.-(*!='.((!'!'1)(&1('.!%'"%"<*!.<<""'!("-'!.(-1'81!-('*%C-!('.1.<%(%-!*'I"(!"((!'(!%!'"(&*
!!((-'"..%-1.!'('"%!'Ÿ'!!"%(-";!.%'-]!'(*<<!(!'%-!('.!!(("'(%%!&*(C!(#.(1!.'.#*)=.-%!'ž,%'*!1."%-!1;"!-\!(!1!'"(!'$$
J".%²-(†'!v--%u()|}".Ž³/-"%<'°'!ª(!.'"(.'-"±%!!'c(<*­*!I'-!')!-%(!ª.(*'I("!*=('!<-.%8*1!0("8!&
-1<!%!("!.()!.%*!"/1%!"!(.;*%/-)-1!!-("')8",A(1!;%(&-'&)%,!%-&-.%*!2)"!!('!ž"%'("!!%'&(('!-"!)'Ÿ"1(.(!(
dIV=1S!eZ)f!g!o$'"!;)!%1.-%1-!!((8"!!!(!!-;%!-".;'!((!)8%-*!®(1-!;®!).'*®%"&%-®.1
"2("(.%"(!!ž;®'®!®()®1'®!®')®!1"'®Ÿ®)®-!­)"®!(;®%-­(;%-%-)%-*
?8.!*=&-!!)´´8*=1!;("!;%-!)(´(!!´8'1;*=!;)(.'-1'(!'%(*
µ
Vzorová řešení a komentáře k 1. sérii
18
18
4
14
14
400
/
4
14 400
5,6/4
5 600
1,4
5,6
1,5
14
15
15
14
a a
a
a
1
a
2
a
3
a
4
3a
b
b
1
b
11
91
8a
101.
b
1 a
8a
b
2 a
10
3
112,
a
4
F!(²!-!†*v2'u|!}Ž³/!(*.'!(!8&&.1-!.!(8',*(!F%-'.315"!%'-8(."-;%-(!)!%-%((-!('8!.)!(.
d?¶V.S!e')Zfg_'!r'%;-C(("!!.!11-%.')!!)!('.'!);."_!!&&8!'.*&+!-;".(.1.!1%!-1(;881;!.!c-!!'1&*.*
(<8!.C%-(;.%1-1'.%-"!!%*8-*>""!'"8""!((&)'!"._!c%;&-8%-!q;"!%--*(*=&C(!!"'%(-1±.81.!±;"%(­-.a£8(!!­1;.'%(-(*8!2'1(;..!%%--±!""­'8£*
=!%F-,A!8;"%-!8""*'&1%"'!'!"°%ž8c°Ÿ­('%!%c
®
®
­
°
=!-1;!(!*-ž2"(!'(."'A!&1('!.';(%-*Ÿ=!.!(-(%-).".1'"($!'&;!)'%-"!1.%)-!(;1(;%(!."!%%-!.)$
+'!(!('(!m(.(.*/"'!"'q°)!!%­-Ÿ(%(-("(&(!(!&­'ž*!(!.)c
!d?IV²S!e"†1Z!v'fug!™|!}))Ž!³<"1"&!8'')-)..(*"!!'!1&!("-)(%-!'"%-%!!".!%''8(q&!!"1..*(I"1/.!"(1..$*
("%")!'*)%!1.!1!.(&"(!)36.1&)."1).%-!#*<('!*!.1)"
a
12 13 13
13 14 15 16 16
A B C
AAAA
ABAB ABCA
A B
C
A B
C
3 3
3 3 3 3
34
81
x
x4
x4
2x3
x
3x2
1
2x
4
2 465.
1 232
0.
2 465
x
94
84
2 465.
9
9
"=!"'&(1.&1.1,)-".1'("!'"".;!*C!"!1,-"'"(1!.!-!%-*
γ
γ
C
"=!?!.').(&"!,.-;%!,*!-+,-""'83*(J!&"!)"!)."!.!1()"!.(!!%!'*
A
P
5
APC
APC
AP
B
AC
4
CP
=.-G!..c ¬¬­·¬¬®¬°¬
,2=-!!((!c!,-,(-,.-­('!¬,k-°¬!­,"k-­'%°*"'=k!°"¸'­(±*+!k'())¸&­*"0%-k1,-¸-8"1'!(,-!(("!'(!()kk¸*
!I11I(--"!!,!-',-"!'%-"'!(!*)I1!%-c­"!'-±1¬&k-¬;±)"'-!)&;)!(&!,-%c'
¬
¬
¬
±
­
/;²(;|!}1Ž-/­c®­8±¬)k¬±®¬¬±-"¬­%11)"
Id<!1V"SG'e†(%(Zv!1fu.g1" !(1(.³'(;!(!1),-('ž""&1(!!."!!!1';*'/!!)"-%%-'(.&!'12-!"'!,"-&'-!"!'&,,-()Ÿ".1'!(.(**
!!!'1,,'&--(-!(""&8'Ÿ%!("!".'t%!,-('.%&(*%-.!J!'!'#c!*/!;",!-*'*!F'%;!ž%'-.!(,'-.(!&!-1!(%!&
¬1!<(;"¬Gc"(!*+¬!­"'".c8*""/.1&&;18''!(1!;!""'"'(%";%"!("&1'&(%!'8"(.&"*0()(%1-'(8(,!)!1";-'"'(*
1'(*<%G*(2!1'(("%'%!(1!&3*5J"8;-!1(!!.-!
2
AC
AP
CP
CP
2
CP 2 ,
AC
2
AP 2 .
3
3 4
α
180
α
5
36 52
180
APC
36 52
53 08
90
γ
γ
360
2 53 08
S
ABC
S2
S1
π
S1
S1
π
S2
C
AC
360
AB
S2
S
253 44 .
γ
2
γ.
CP
2
AC
360
2
.
AB
γ
CP
2
AB
.
67,4
Sc
2
.
A Sc C BSc C
A Sc C BSc C
Sc
C
T
Sc T
TC
1 2
1 2
p
Sc
Sc
AB
q
2
q
O
p
C
C
SOC
t
T
k
'(=!'");'!('!%2!;(-"2"1-!''()!("..""8'';%!(%*?E8!()"(.&(""!!"(%'-"1(!!(%8'1);!(&"(.",&'-!"1%.(')*+*!;"%('*2(%!m$
[53<**¹G(¬º»\¬%­1.%!-'!-%!.1!]%*";!'c
B479:**¹¹¬ž¹¼¬­»%%Ÿ¬%­­½¬¼¼¾¿¬¼
333Bµ6[5***ÀÁ¹¹ž¼¹*À¬»¼Ÿ»
3[
T1
T2
O
p
A
B
Sc
q
T
T
p
p
ABC
AC
B
AC
p
q p q
Sc p q Sc
O O Sc
2
O q
k k O, 2
T T k q T Sc
C CT
8
C
Sc T
SOC OSOC
CSOC SOC
t t SOC , SOC C
T1 T2 T1 T2 t k
C T1
C T2
A A C T1 p
B B C T2 p
ABC
q
8
A
B
C1.²!!†v!u''|"}%Žc³@*J!(*?!"1!((!1.!'!-"1!1!-"A'*''*+"%)!"'1%."!;("8!(!"',£-!'.*(;F1.&(%
1dCŸV,S(Fe.!Zf&g¡%!".(!;-1'(!>'1!'!('"!;;"8!;"*8"!1."c.);)1'(!&'-($
?".%('%%')".*!c1;.('1!;*!F1-%%!A&-!.!%%'!'8!'!'1!-')!"&-!(*
)1ŸF!"0'()&&!-!%"("!.'1().(!%"*;<(1!'!'("!!'\!"%"(("';%!-'!]!(1!.%-1."(('!.")1;(%&%")-"'!.)*'"ž2&-";!1)*.Ÿ'!;!*%Â!!1"!(
1.!".%!!')&-!%"'*="(81;c
1 2
%Ÿ=!(!!&%3"B.!-'";*Â"%
.(!%(-'%-!&'*F!'&)%"*.?1'(!"'("!c"'-"!)&'!(
d2V"²S)!e'(†Z,v!%!fu-g|¤!}Ž"!³c;/\"*?("!1"!,8;",1!.)*-ž='1.!!(8!)(%-!!1.!(1!"(](.!(%"-)!%-&-1;((%"'(*,*-0,-("!'$$
%.1".!;_%-1!1.!"£(!.8!1".1;"'Ÿ*=1;*2.!%-!%-.*/(";%-1";'')(-!'*
%!!(=D.!!"1q1&1!(.(1!'1"-'&!!c-"C!(.%*'"-).!("q!".(!%)1!!!(q-(.!!,1(-!"'!,a-\/"""!("*!)2'1(!"!!'(!"!8%-(!)*/]0((;.
G2'!,%!*"%1.A'G'!'!*/")"39!"!'-!(."!'"($
...
63
56
56
63
...
63
56
".!>&"&'-!"!*!)<'-!!%-p1"1."*c!2C'.";.(!-!1!!'"(!-&"0"''(ž(&'!(%!(""!1..&-"-%-!!"_('!Ÿ("*1,'('')(%%,-$$
(!"!''"!&!(%%1-ž!&".!("8.'.Ÿ(!*"1(.<!%'--%Ÿ&"*/($&%(*"(%!'-%'&!"(.))!('"!("%!!1"&!-ž(''"!.&-!1"8.!"1(8%.ž*ž"%=(-!'..Ÿ
(F1.!''&"()$!%%-Ÿ(1*.=!"&!-(Ÿ*."/!ž&(&('!-!&"(("!'%m.'Ÿ"*1Â!!'!"1;)!)""1.ž'!"(1.!((!!"!*
!²'"†v!,u;"!|(}Ž!'³;(J8!)""&'*1."*!.F&!(!!"(%;!('8%!"1*=("!%*(!"1p'(1."%-1!.%(-!(&-("!!")1!!(.
(+"D!%"-"!.;(#[=("&@1!!'("(.(&-"1*!.!B<%-*"1+!<;"1;9!'Ã(!"¶c1!3.*2!-;""(C'7žb!*1!"(*E=5'*01!!"'("81Ÿ
:*@!E*"* * * * n
3 5 8 9
2 5 6 9
56
63
63
1 4 7
2
56
2
3
8
56
28
n
27
25
48
56
63
37
56
63
áõÄââããÅÆäÇÈÉÊäáËââããÌùõÈâÍÎëåúÏéÐïûæÿçüçÑêíèýÒæé
êÈæþýÿÓëïêìÔíÕþçÖî×ïþÐçÿüÅïÒÖ ððØââÈññÍÎòôëúÓýóôõôÙåÇÈÆÓõõÚääÛõõÜÝääõõÞõõßääùùàÛÛöö÷÷øø
â
ðâãáùâ ùââãäâ ôôïïþÿêæèèççéæûôè!ïüþçþòèý%æéæ!þæÿþçïï ðâââñññôòå#ý#ôñ"
åôõäùõäùáõõ$$äùõõõõäùùÛÛÛàßß÷÷÷
ááäðââããá'ââ õá'âãâãðâáâëôóåúæèïþæêèç
é)ïêïæÿåÿóæ%èïéÿêæïçððâññúò"
åôùôääùõäùõõäùäùõõùá$ÛÛÝÞÞ÷÷(&&
â
å
û
ÿ
æ
ï
ÿúæïûé,éü+ÿê-æúüï.è.þþæ%çê/ïïèæþ ðââññôóë#ôå
ôäòäùùõääõõ$ù$äõäùõõõõäõùùù$ÛÛÜÜ÷÷(***
áâãâ áùâãáâ#
ú
ðùââããùùââ äá'ðâãâãùâáâýå.úéæþèé-êçíèëææéêêÿçþý..íýüÿæþûçêéæ-ÿþ ðââ00ñëåñúýñ
ôýõôõôùääõùõõ$$ù'ääõùõ$äùõõ'ù$$ÛÛÜÚ÷÷*1
ÿ
á
á
ù
õ
á
ù
õ
á
Û
÷
1
ï
æ
þ
ð
ã
â
â
ú
â
ô
ý
ë
ä
ä
'
ï
ç
$
å
é
2
ÿ
'
è
Ú
1
ç
ê
æ
ê
ó
ñ
ôõ
ä
ù
ù
õ
á
Û
÷
æ
þ
ï
ç
þ
$
â
ùäð'âãäùâ õááùââãäâôåúæïêæéèçæëæþïÿóè0ñïæé!þæçûéïÿðâññó0úòë
åôôùòääù$õ$ùõáä$'õõùùÚùá$ÚÚöö3114øø
ääââããääðââ áäââãáõâ
ôóþçê5þéûïåí!ïþý.%ÿéîüûêþïæ2 ðââýóñòýôõùäùõù$$á$äõäõùáÚà11
3:
Výsledková listina 22. roč. Pikomatu MFF UK po 1. sérii
σ
Σ
äÄÅâÆãÇäõÈðùÉâÊðáËâãÌáÈÍâÎôåÏÐçææçÑêïèÒèûééêÈÿïæÓóþü2èÔýç6ÕïþÖþæ×çêÐÿæî22ÅèçÒüÖþ,ðØââÈññÍÎå0òô00ÓëôùÙå##ôõÇÈÆÓõÚääùÛõÜ$$$$$$$$$Ý$ä'ùõõõÞ'õõß$ùùÚù'àÚÚàßß111111
õõäâããõðáâ ùõãââãäáùâëååúþïééêçææÿ#ÿë.çééçþèæïêêçþæïçþââýñåñ
óåñò"
òùúåýôùùùáä$$$$$$$ùõáäùõùä$ùõ$$$ááÚÚÚÝÞÞ111111(&&&&&
ââãââ ááäðââãâáâ
òå0åæÿçéèæïéê6ôúýæþÿæîûÿïçüéþ ðð7ââñ6óúúôô
"ùù$ááõá$$$$$$$'ùõõùÚáÚÚÜ11111((***
0
û
õ
á
ù
'
'
Ü
1
*
ï
ç
ê
þ
ñ
ÿ
ë
ä
1
ê
æ
þ
ã'ââãùââ õá'õââããù'áââ
ëåúéæþûêüïç,ý9æïçþ8þ8ÿ2êæïç ððâââñúú#ôôñôäôùùùá$$$'$$$$'''á$$$$ùõõõ$'õõ$$$$ùùÚá$ÚÛÚ111111*÷
ç#ôåææéêÿÿéèæéòý+þæ,ÿ/üç%þïé%æ ââ7ñåòëåôùõùá$$$$$á$$$$$$ù$ääù$õ$$$$$$ùÚááÚÚ3333311111144444
äâãðáâáâãáâ
ü
ó
ÿ
è
õ
Ú
3
1
4
ï
ç
æ
ð
$$$$
$
ùáâãâ
2
ñ
ý
ôù
ù
ù
'
áÚ
3
1
4
æ
þ
$
$
ú
ò
ý
ë
á
'
3
1
4
ç
ï
þ
áöø
ððââããððââ ùðäââãâô#åïÿüæéèçþèéæÿêþó:ûïÿüæéêÿôïèæ%ÿ%þðâââñ0òóóëôô'ù'áù$$$$$$$$$áää''áõ$$$''õ$ùöø
öø
$áöø
'
ñ
ý
ÿ
;
'
á
'
á
ç
þ
ç
æ
æ
þ
$
$
å
0
ôù
ë
ä
ù
ù
ï
þ
$$$$
â
.
ü
'âãâ õãùâúéæûêü
ù
à
$
$$$
â
å
å
2
ÿ
#
'
õ
þ
$
$$$
ú
î
ñ
"
á
ùâãâ á'âá
æåéç29èê.æ.çæçþ%34âóå
"åôù'$$$á$$''$$áù$$$õ$$á$ß
σ
Σ
ÄáùÅâÆãÇãÈáÉâÊùáËââÌããÈáÍùÎâåÏÐæïêÑçÿèÒæïéæÈêýòÓôïçïþìÔèÿÕþÖç×ïÐêæÅÒÖ ðØââÈÍÎåúñåôÓÙåôùÇÈÆÓùÚÛááÜÝáùÞõßùßàááßáÞß
âáùâãáââùùðââãùáââñçïêÿèéæêçæóêêæîçÿïþü ðââåúôååùùáá áÝÞ
é
ù
á
Ý
ï
í
þ
é
ñ
ÿ
è
áÝ
æ
ç
ê
ï
æ
ê
áðâãáõâáäâãáõâååúÿþêçÿèæéæÿýëôïòçæèïçþüÿÿæþ ââóååùáá ùÜáÜÜÜ
å
å
é
ñ
ó
ÿ
ò
ô
ù
á
Ü
ç
ð
â
å
å
â
é
ò
ôù
ä
ï
þ
þ
ááââããááäðââùùáðâããùáââ éÿêêþææêçôïçíþÿéæÿïþêç ðââåóúòýôåáá áÛ÷Û÷Ú
â
å
å
é
é
Ú
ç
ï
ï
å
ô
ä
õ
áÚ
ï
þ
ç
ð
ã
â
ú
â
ó
ÿ
ë
æ
æ
é
î
é
î
áõâãáðâäùáðáââ ôæÿæïúòþéêïëþþï ðâñååúýôååá
(!ž%!'=©-")!;-.&!)#!''%%&"%(3"!!.;;"!:p(('!.")*!'+"&1!!(8!&)"'!1(&(8%&""!;&"!'!)&(1(!!')Ÿ*!%"&'',%!"-!.%(*)!+%-!&'&"%.
(%!'"!';%!)-1!%(-8!"&!*"*=!& )!(%3µ
9
$$$$$
8
$$
$$
$
$
$
"
$$$$$
0
'' '
'
'
'
&
2
'
'
,
$
&
$$
$$$
(
'''
'
'
$$
!
%
(
$$$$$
'
'
'
$$
"
(
'
$$$$
%
' '
'
'
'
*
%<8 "
'
*
$$$$$$
.
!
*
$$$$$$
9
%
$$$$$$
'
'
*
,
$
$
$
'
$$$$$$
%
$$$$$$
#
'
'
$$$
.
2
'
'
'
'
'
1
$
.
#
$$$$$
1
$
%
$
$$$$$
1
$$$$$$
'
'
$
$$$
!.
! 0
34
$$$$$$$
#
'
'
$$$
$$
$$$$'$34
0$$$$$$$
σ
Σ
Vysvětlivky
σ
Σ
ýññåòýôýôèççæêééÿüþæíïèïíþýêéêþêéúïâòéæôçâÿçòþæïôçþ ñññôôóëñýúåñññúåéÿïüèêêêïïééé ôôæóèïþèÿíçæûïçéêèýâæïþêçêïæüçéûþï
ññýëôôñññôþçýêêçæþéÿé æïôâþçæéëÿæïáôüùêçæèéïæç ññëóåñòñåñôïþèÿþêêïïÿüæééåþëçæâçêåæèêþïéçéïíæþòþá
ôññúýñôñôôñçþæçêêüáôééïçêúéæâçñïþþÿèýéæúïæçôþþéæïþåýôóôýðáâôçïþæèçûæéêùïêþþôåéçüèôæïçæ
úñúôñññéèþêûùééïúæêèïîæúïíþêÿïæçæôêçæ òåúóóôåáþâòæþÿôóïèêçïæýôêçïæþçóôçïæèÿçêæïóåüæèï
ññòåúòññþêêéé åæüíèêÿÿïéþçæÿæþôêúÿòæçþþäïæþÿï ôëóòåñëýôòëáâéæþñèèÿéåèýêôûéþçæíïæÿþüûáþçÿé þç
úñòóôôñõñúéêþûêéüïé òçææèþÿüçôæôçæ òúäâçèêïÿêþçéèúæéüþê
9
2
%
8
,
,
$
9
8
,
$
$
+
9
!
#
,
0
9
%
8
,
,
,
8
,
,
0
0
!
9
8
,
,
$
!
,
$
.
%
$
+
0
,
,
2
#
+
9
9
#
,
,
$
$
.
:
;
;
,
,
,
$
/
#
8
,
$
.
0
,
$
.
%
9$-!9 0
$
+
.
0$
2
,
$
.
+
2
.
9
,
,
.
9
8
,
$
.
2
%
,
$
.
,
.
9
!
,
2
,
,
.
"
$
2
.
"
,
9
,
.
9
/
$,,
6
,
.
:
#
%
.
Seznam škol
56