I -* II

Transkript

I -* II
HODNOCENÍ KVALITY DROBNÝCH
VODNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ PRAHY
Lucie Doleţalová, Dana Komínková, Jana Nábělková
ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a
Free Powerpoint
Templates
ekologického
inţenýrství
Page 1
Drobné urbanizované toky
•Citlivé ekosystémy
Náhlé a časté změny podmínek
•Hydraulické
•Fyzikální
•Chemické
Např.:
•překračování přirozených průtoků
•zvýšený vnos znečištění
Free Powerpoint Templates
Page 2
Drobné urbanizované toky
•Příčiny problému
• Až 70% zpevněných ploch
• Objekty městského odvodnění
• Zvýšené imise v městském prostředí
Free Powerpoint Templates
Page 3
Drobné urbanizované toky
•Příčiny problému
• Až 70% zpevněných ploch
• Objekty městského odvodnění
• Zvýšené imise v městském prostředí
Free Powerpoint Templates
Page 4
ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ - Botič
•Největší praţský přítok Vltavy
•Délka toku: 34,5 km
•Prům. průtok v ústí: 440l/s
•Plocha povodí: 135 km2
•Odlehčovací komory: 33 ks
•Vyústění dešť. Kanalizace: >100 ks
•Profily: BPN, B0, B2, B3, B4
•Kvalita vody: III. – V. třída (ČSN 75 7221)
Free Powerpoint Templates
Page 5
ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ - Rokytka
•Nejdelší praţský přítok Vltavy
•Délka toku: 36 km
•Prům. průtok v ústí: 390l/s
•Plocha povodí: 132 km2
•Odlehčovací komory: 15ks
•Vyústění dešť. Kanalizace: >100 ks
•Profily: R1, R2, R3, R4, R5
•Kvalita vody: IV. – V. třída (ČSN 75 7221)
•Protéká průmyslovými areály
Free Powerpoint Templates
Page 6
ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ - Únětický potok
•Délka toku: 15km
•Prům. průtok v ústí: 100l/s
•Plocha povodí: 45 km2
•Profily: P2, P3, P4
•Kvalita vody: III. – V. třída (ČSN 75 7221)
•Ruzyňské letiště
ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ - Zátišský potok
•Délka toku: 3 km
•Prům. průtok v ústí: 3l/s
•Plocha povodí: 3 km2
•Vyústění dešť. Kanalizace: 7 ks
•Profily: Z0, Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7
•Kvalita vody: III. třída (ČSN 75 7221)
Free Powerpoint Templates
Page 7
Materiál a metody
• Odběry min. 4x ročně
• ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ PARAMETRY:
TOC, rozpuštěný O2, Cl-, NO3-, NO2-, NH4+, CHSKCr,
PO43(kyvetové testy Hach Lange)
• TOXICKÉ KOVY: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Mn,
Al
(AAS – Solaar S )
• Průměrné hodnoty = chronické zatíţení
• Maximální hodnoty = akutní zatíţení
• VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
•
•
Dle vládního nařízení č. 23/2011 Sb. (Příloha č. 3-„Normy
environmentální kvality pro útvary povrchových vod“)
Stanovení třídy jakosti povrchových vod dle ČSN 75 7221
Free Powerpoint Templates
Page 8
VÝSLEDKY - ZFCHU
• rozdílné výsledky mezi profily
RŮZNÉ ZATÍŢENÍ
• VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 23/2011 Sb.:
• Teplota – vyhověla (vždy)
• pH – v ojedinělých případech nevyhovující na všech tocích
• Dusíkaté sloučeniny:
• Dusitanový dusík: R (2009, 2010), B (2009)
• Dusičnanový dusík: P (2009, 2011)
• Amoniakální dusík: Z (2010, 2011), B (2008, 2009)
• CHSK – R (2008-2011), B (2008, 2009), P a Z (2009-2010)
• PO43- – Nevyhověly téměř nikdy
Free Powerpoint Templates
Page 9
VÝSLEDKY - ZFCHU
Ukazatel
Tok
Botič
Rok
Teplota
pH
Konduktivit
O2
CHSKCr
2008
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
III
III
III
II
III
II
III
III
V
III
III
III
III
I
I
I
I
IV
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
V
IV
III
IV
V
II
III
V
III
I
V
III
II
2009
2010
2011
2008
2009
Rokytka
2010
2011
2009
Únětický
2010
2011
2009
Zátišský p. 2010
2011
•
TOC
NH4
Cl
NO3
NO2
PO4
-* I
V I
V I
IV I
-* IV
V II
V II
III I
V I
V I
II I
V I
V I
III II
-*
II
II
II
-*
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
III
III
IV
III
IV
III
III
II
-*
V
V
V
-*
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-*
II
V
III
-*
III
III
IV
III
IV
IV
III
IV
IV
ČSN 75 7221
• Podle N-NO2 – všechny toky třídy V.
• Zlepšení TOC a CHSK
Free Powerpoint Templates
• Zhoršení PO43-
Page 10
VÝSLEDKY - TK
• rozdílné výsledky mezi profily
RŮZNÉ ZATÍŢENÍ
• VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 23/2011 Sb.:
• Většina sledovaných toxických kovů vyhověla
• MĚĎ – R (2010 opakovaně), B (8/2010 10x vyšší než NEK)
• ZINEK – P (2009, 2010), B (2010)
• HLINÍK – R (2009), B (2009)
• ŢELEZO, MANGAN – R(2009), B(2009, 2011), P(2009),
Z (2009)
• ČSN 75 7221
• Všechny toky třídy I. (dle těţkých kovů)
Free Powerpoint Templates
Page 11
Vyhodnocení
• Z výsledků jednotlivých ukazatelů byly spočítány
korelační koeficienty.
• Vysoká přímá závislost
• železo a mangan
• hliník a měď
• chrom a mangan
• chrom a železo
• kadmium a mangan
• kadmium a měď
Free Powerpoint Templates
Page 12
Závěr
• V letech 2008-2011 byla monitorována kvalita
vody na čtyřech urbanizovaných tocích v Praze
• Tyto toky různě ovlivňují prvky MO
• Kvalita vody v těchto tocích je velmi nízká,
zejména v základních fyzikálně chemických
ukazatelích (CHSK, TOC)
silné organické znečištění, které můţe
souviset s prokázaným vysokým obsahem
fosforečnanů, které se na tomto problému
podílí
• Toxické kovy oproti očekávání ve většině
případech vyhověly zvoleným standardům.
problematickými se ukazují být měď a
zinek (oba kovy silně toxické pro vodní
biotu, zvláště pak společně)
Free Powerpoint Templates
Page 13
Závěr
• Nutno konstatovat, ţe nevyhovující ukazatele se
nacházely v tocích (ve většině případů ) jiţ nad
sledovanými prvky MO
PŘÍČINY JE TEDY NUTNÉ HLEDAT JIŢ V
HORNÍCH ČÁSTECH POVODÍ (zemědělství,
drobná sídla s malými ČOV, ilegální zaústění
OV apod.)
PŘESTOŢE
SE
V
POSLEDNÍCH
LETECH
PROKAZUJE ZLEPŠENÍ KVALITY TOKŮ V ČR U
URBANIZOVANÝCH TOKŮ TOTO ZLEPŠENÍ TAK
ZŘEJMÉ NENÍ A BUDE NUTNÉ PŘIKROČIT K
ZÁSADNÍM OPATŘENÍM PRÁVĚ V POVODÍ TĚCHTO
DROBNÝCH
TOKŮ
NACHÁZEJÍCÍH
SE
V
URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH
Free Powerpoint Templates
Page 14
Poděkování
Příspěvek byl zpracován
v rámci projektů
SGS12/131/OHK1/2T/11
&
SGS11/039/OHK1/1T/11
Free Powerpoint Templates
Page 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Free Powerpoint Templates
Page 16

Podobné dokumenty

Type list - tuningstore.cz

Type list - tuningstore.cz Audi A3, Typ 8P, incl. Sportback, 1.4 TFSI, 1.6, 1.8 TFSI, 2.0, 2.0 T, DSG, 1.9 TDI, ohne / without Quattro, Federbein / strut 50 mm Audi A3, Typ 8P, incl. Sportback, Federbein / strut 50 mm, VA bi...

Více

Montáž A4_k15_UL_425x297.indd

Montáž A4_k15_UL_425x297.indd zinek: COPPER/ZINK LR + EDTA, tablety, balení 100 kusů od každého typu MD-R14:

Více

Envimat článek

Envimat článek Použití generických dat je vhodné především v prvotních fázích návrhu, kdy nejsou známy konkrétní použité výrobky. V detailních fázích je přesnější použití dat specifických. Generická data pak nemo...

Více

2013-01-16 Setkání kateder 2012

2013-01-16 Setkání kateder 2012 Centrum udržitelné výstavby při Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Více

Těžké kovy v praxi

Těžké kovy v praxi • Pokud je vzorek velmi znečištěný, je možné, že ne všechny sloučeniny kovu jsou dostatečně rozloženy. V tomto případě je nutné provést dvojnásobný rozklad (viz zvýšení kapacity rozkladu). • Pokud ...

Více

Essential Components

Essential Components Essential Components Dostanete správné díly, za správnou cenu a právě na místě, kde je potřebujete.

Více

Validace kyvetových testů pro analýzu pitné vody

Validace kyvetových testů pro analýzu pitné vody dat – SQS“ (verze 1.51, Perkin Elmer, Rodgau-Jügesheim) a za využití dat ze základní validace. ¾ Všechny validované kyvetové testy, pro něž jsou statistické charakteristiky stanoveny ve vyhlášce o ...

Více