Prítomný prostý - Prehled funkcí

Transkript

Prítomný prostý - Prehled funkcí
Lukáš Růžička
Pomocná slovesa
Přı́tomný prostý
Přehled funkcı́
Lukáš Růžička
Leden 2013
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přehled funkcı́
1
zvyk a rutina
2
dlouhodobé aktivity a stavy
3
prezentace a sportovnı́ komentáře
4
večné pravdy a přı́rodnı́ zákony
5
budoucı́ použitı́ (plány, rozvrhy, jı́zdnı́ řády)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Zvyk a rutina
V tomto použı́tı́ přı́tomného prostého času mluvı́me o dějı́ch, které
se opakujı́ v nějakém časovém intervalu na bázi pravidelnosti, např.
once a month, every Tuesday or every day.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Tento význam může být podpořen frekvenčnı́mi přı́slovci jako:
always (100%)
usually (80%)
often (60%)
sometimes (40%)
rarely (20%)
hardly ever (10%)
never (0%)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
She usually does her homework at the table.
(Obvykle dělá úkoly u stolu, někdy jinde.)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Dalšı́ přı́klady
John throws a birthday party every year.
Jessica gets socks every Christmas.
Wallie always gets up at 6.30.
Mary never watches horror movies.
We sometimes have fish for lunch but not very often.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Dlouhodobé aktivity a stavy
Tyto aktivity (nebo stavy) trvajı́ stále. Často nás doprovázejı́ po
dlouhou dobu, někdy i po celý život. Většinou neuvažujeme nad
tı́m, kdy nebo jestli skončı́. Jsou to prostě věci, které byly, jsou a
budou.
Věty, které tyto děje vyjadřujı́, mohou být často nahrazeny jinou
větou s klasifikačnı́m vztahem (viz dále).
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
I only have a small car.
(Jsem vlastnı́kem malého auta a neplánuji žádnou změnu.)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Dalšı́ přı́klady
Jim lives in New York. (Jim is a New Yorker.)
Lucy sings in the local choir. (Lucy is a singer.)
Peter teaches at school in Hastings. (Peter is a teacher.)
The factory produces good cars. (The factory is a producer.)
Elena cooks in the school canteen. (Elena is a cook.)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Prezentace a sportovnı́ komentáře
Chceme-li popsat akci, která proběhne velmi rychle (v okamžiku
promluvy), nebo chceme vyjádřit několik dějů proběhnuvšı́ch krátce
po sobě, použijeme Přı́tomný prostý, protože lépe dokáže
vystihnout rychlost s jakou děj proběhl. Průběhový čas, který
naznačuje jisté trvánı́, nemůže krátkost okamžiku vyjádřit.
Takové situace se nejvı́ce objevujı́ během předváděcı́ch akcı́ a
sportovnı́ch komentářů.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
The second competitor is on the bull’s back and the bull starts to
twist.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
Now she makes her first mistake, . . .
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
. . . she slips to the side and has problems to hold on.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
She doesn’t make it and she definitely falls off the bull.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
Ladies and gentleman, Rattlesnake Annie is now out of the
competition.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Věčné pravdy a přı́rodnı́ zákony.
Některé děje se pokládajı́ za zákonitě a tudı́ž dlouhodobě (až
nekonečně) platné. Nenı́ tedy s podivem, že se pro jejich vyjádřenı́
také použı́vá přı́tomný prostý. Do této kategorie navı́c spadajı́
veškeré přı́rodnı́ zákony, lidová moudra, přı́slovı́ a pranostiky.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
Everything ends eventually.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Dalšı́ přı́klady
Red in the morning is shepherd’s warning.
Birds of a feather flock together.
Water boils at 100 ℃.
The Earth needs 365 days to go around the Sun.
Dolphins use language to communicate.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Budoucı́ použitı́
Pokud mluvı́me o budoucı́ch dějı́ch, které jsou založeny na
pravidelnosti podle jı́zdnı́ch řádů, plánů a rozvrhů, použı́váme také
přı́tomný prostý. Jistě si všimneme podobnosti se zvykem či
rutinou.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Přı́klad
The lessons start at 7.55 next Wednesday.
(Každou středu, takže i přı́štı́.)
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Dalšı́ přı́klady
The plane from Madrid arrives at 6 tomorrow.
Mathematics starts at 10:30 on Wednesday.
The school finishes at 5.30 pm today.
The film starts at 19 o’clock.
On Friday, the shop opens at 7 and closes at 21.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Literatura
Obsah tohoto digitálnı́ho učebnı́ho materiálu je volně inspirován
knihou Meaning and the English Verb od Geoffreye Leeche.
LEECH, Geoffrey N. Meaning and the English verb. 3rd ed. New York: Pearson/Longman, 2004, ix, 141 p.
ISBN 05-827-8457-3.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý
Prohlášenı́
Čestně prohlašuji, že obsah tohoto digitálnı́ho učebnı́ho materiálu
je výhradně mým duševnı́m vlastnictvı́m, včetně veškeré grafiky a
použitých fotografiı́.
Při zpracovánı́ byly použity následujı́cı́ legálnı́ programy:
Operačnı́ systém Archlinux.
Typografický systém LATEX 2ε .
Vektorový editor Inkscape.
Bitmapový editor Gimp.
©Mgr. Lukáš Růžička, 2013.
Lukáš Růžička
Přı́tomný prostý

Podobné dokumenty

Prubehové budoucí casy

Prubehové budoucí casy Pomocı́ slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektnı́m zabarvenı́m. Mluvı́me po tom o čase Jsou to následujı́cı́ kons...

Více

UNIXová kartička

UNIXová kartička označovaný jako UNIX. Jeho implementace na různých hardwarových platformách jsou označovány tak, aby tento název trochu připomı́nali: LINUX (PC), IRIX (SGI), AIX (IBM). Historicky probı́h...

Více

II. a III. stupeň

II. a III. stupeň možné zcela odvrhnout vše, co již patří minulosti? A kde, v čem všem můžeme během jednoho obyčejného dne najít něco krásného? Pomocí ukázek futuristických výtvarných děl odhalíme podstatu směru, kt...

Více

Zdvořilost v dánštině ve srovnání s češtinou

Zdvořilost v dánštině ve srovnání s češtinou The aim of this thesis is to compare linguistic means of expressing politeness in Czech and in Danish. The term politeness covers both norms defining socially acceptable behaviour and strategies th...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Přesnější timestamp  Jádro 2.6.23 přidává nanosekundy ke stávajícímu timestampu v systému. (k sekundové části přidaly 2 bity)  EXT4 s tím již počítá a využívá.  Posunutí problému roku 2038 o da...

Více