Oki 5200n

Transkript

Oki 5200n
COMPUTERWORLD 32/2004
TEST T¯DNE
BARVA V SÍTI
V aktuálním Testu t˘dne jsme si posvítili na kategorii levn˘ch barevn˘ch laserov˘ch tiskáren, které lze provozovat ve firemní
síti. Testovali jsme celkem ‰est produktÛ od renomovan˘ch v˘robcÛ, jak˘mi jsou Brother, Epson, Hewlett-Packard, Konica Minolta, Lexmark a Oki.
13
LEVNÁ I RYCHLÁ OKI
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL
Cenov˘ segment barevn˘ch laserov˘ch tiskáren do a kolem 20 000 Kã bez DPH opanovala zafiízení s víceprÛchodov˘mi technologiemi tisku. Co do rychlosti tisku ale
bere v tomto segmentu vítr z plachet v‰em tûmto produktÛm jednoprÛchodové zafiízení Oki C5200n, které je pfii nûkter˘ch barevn˘ch úlohách pfiekonává i o více neÏ 30 %.
Náklady na spotfiební materiál b˘vají
pro mnohé potenciální zájemce vÏdy
v˘znamnou ãástí pfii rozhodování, kter˘ produkt zvolit.
Pfiipravili jsme pro vás tedy tabulku, která kromû cenov˘ch relací tohoto materiálu obsahuje téÏ v˘ãet dostupného pfiíslu‰enství. Strana 17
Cenovû v˘hodné barvy
arevné laserové tiskárny, dnes jiÏ dostupné v cenû
mírnû nad 10 000 Kã bez DPH, by mûly v dobû napnut˘ch firemních rozpoãtÛ zpfiístupnit barevn˘
tisk také men‰ím kanceláfiím. Tato zafiízení jsou pfiitom
vhodná nejen pro samostatná pracovi‰tû, ale také pro
pfiipojení k síti. Barevnou laserovou tiskárnu s ethernetov˘m modulem pfiitom jak jsme se sami pfiesvûdãili, jiÏ
dnes koupíte za 13 916 Kã bez DPH.
B
MALTE JESCHKE,
DAVID ZAJÍC
Podíl barevn˘ch tiskáren na celkovém
trhu laserov˘ch zafiízení ve svûtû kontinuálnû roste; v souãasnosti více neÏ 10 %
v‰ech prodan˘ch produktÛ této komodity
umoÏÀuje barevn˘ tisk. K tomuto faktu v˘raznû pfiispûly zejména klesající ceny, a barevné „lasery“ se tak stále více stávají atraktivnûj‰ími i pro malé spoleãnosti a pracovní
skupiny, pfiípadnû jednotlivá oddûlení vût‰ích podnikÛ.
Na‰e testovací pole obsahující pouze
modely s moÏností pfiipojení k síti startuje
tûsnû pod hladinou 14 000 Kã bez DPH.
Na spodní hranici cenové ‰kály barevného
laserového tisku reprezentují nabídku v˘robcÛ pfieváÏnû víceprÛchodová zafiízení.
Jeden zástupce na‰eho testu v cenû pod
20 000 Kã bez DPH ale nabízí i tisk jednoprÛchodov˘.
Zamy‰lení pfied testem
Vût‰ina barevn˘ch laserov˘ch tiskáren
niωího cenového segmentu pracuje s víceprÛchodov˘mi tiskov˘mi mechanismy.
U tûchto zafiízení s revolverovou nebo karuselovou technikou rotují ãtyfii barevné
jednotky na obrazovém válci, aby postupnû nanesly v‰echny 4 barvy. Oproti jednoprÛchodov˘m systémÛm tak tisk jedné barevné stránky trvá podstatnû více ãasu. Mechanika na sebe také upozorÀuje nejen vy‰‰í mírou hluku, ale také odpovídajícími vibracemi – s rozdílnou intenzitou dle modelu.
Dal‰ím v˘znamn˘m bodem pfii návrhu
tiskárny je ovladaã. Zafiízení souãasné a nastupující generace ãasto pracují na bázi
hosta, to znamená, Ïe pfiipojenému poãítaãi pfienechávají práci pfiípravy dat. To dûlá tiskárny cenovû v˘hodnûj‰í; procesory
a pamûti v tiskárnû mohou b˘t v˘raznû pomalej‰í, respektive men‰í. Tiskárny na bá-
Barevná laserová tiskárna
Oki 5200n
Nejlep‰ího hodnocení v na‰em pfiehledu dosáhl produkt Oki
5200n, u které se v˘vojáfiÛm podafiilo skloubit pro tento segment
levn˘ch barevn˘ch síÈov˘ch tiskáren nûkolik zásadních pozitiv,
a vyslouÏil si tak ocenûní Computerworld Excellent. Tou nejmarkantnûj‰í pfiedností se ukázala b˘t rychlost tiskového jednoprÛchodového mechanismu; konkurenti pfii barevném tisku
zaostali opravdu se znaãn˘m odstupem. K celkovému dobrému
v˘sledku dále pfiispûla solidní kvalita tisku textu i grafiky, akceptovatelné tiskové náklady, velká ‰kála dodávaného cenovû
pfiijatelného pfiíslu‰enství a v neposlední fiadû také v˘znamné
sníÏení ceny tiskárny na na‰em trhu.
zi hosta také nezfiídka disponují omezenou
jazykovou podporou, a ãasto si tak nevûdí
rady se standardními PCL, nebo dokonce
s postskriptov˘mi daty. Chabá b˘vá také
podpora tisku pod rÛzn˘mi operaãními systémy, coÏ celkovû sniÏuje flexibilitu pfiístroje.
Fotokvalitu, tak jak ji známe dnes u levnûj‰ích inkoustov˘ch tiskáren, barevná laserová zafiízení je‰tû nenabízejí. Technologií podmínûn zÛstává zpravidla viditeln˘
V˘bûr tiskárny se v‰ak díky jinak postaven˘m preferencím (neÏ
je tomu u na‰eho hodnocení) mÛÏe ubírat i jin˘m smûrem. Má-li
b˘t va‰e nová tiskárna ve firmû jedinou, pfiiãemÏ potfiebujete vyprodukovat barevn˘ dokument pouze obãas, pak je v˘hodnou
(i levnou) volbou Epson Aculaser C900n, kter˘ aã v barvû netiskne nejrychleji, nabízí nejlevnûj‰í provozní náklady pfii monochromatickém tisku na jednu stranu s 5% pokrytím (0,40 Kã bez
DPH).
Pokud budete napfiíklad vyÏadovat PostScript a potfiebujete tisknout ve více OS, mÛÏe v hledáãku nákupãího uvíznout levn˘,
ale pomal˘ HP Color LaserJet 2550n nebo sviÏnûj‰í Lexmark
C510n, kter˘ sice stojí o nûkolik tisíc více, ale nabízí nejpfiijatelnûj‰í náklady na tisk (0,47 Kã u ãb a 2,97 Kã u barevného dokumentu s 5% pokrytím). Pozor ale na jejich dovybavení, u obou
vás vyjde aÏ nekfiesÈansky draho.
rastr, u barevného laserového tisku více ãi
ménû rozpoznateln˘; pfiestoÏe je v nûkter˘ch tiskárnách identick˘ tiskov˘ mechanismus, neznamená to je‰tû, Ïe v˘sledky tisku jsou totoÏné. Právû pfii fototisku a pfii míchání barev pfiispívá ovladaã nezanedbatelnou mûrou k úspûchu.
Náklady na tisk jednotliv˘ch zafiízení
urãují nejen ceny a v˘drÏ spotfiebních materiálÛ, ale také zpÛsob pouÏívání tiskárny
potenciálním uÏivatelem. Kdo bude stále
zadávat mnoho mal˘ch tiskov˘ch úloh, vystaãí s materiály mnohem krat‰í dobu neÏ
ten, kdo bude tisknou ménûkrát, ale objemnûj‰í dokumenty.
U víceprÛchodov˘ch zafiízení je zvykem
udávat údaje ke spotfiebním materiálÛm
s ohledem na Ïivotnost odpovídajícího nasazení: pokud mají napfiíklad obrazové válce Ïivotnost 45 000 stran, tak se tato hodnota vztahuje na monochromatick˘ tisk. Pokud budete tisknout barevnû, redukuje se
tato hodnota na ãtvrtinu, protoÏe válec musí pro kaÏdou barvu zpracovat jeden obraz.
Pokud poãítáte náklady na spotfiební
materiál, mûli byste téÏ brát zfietel na fakt,
Ïe nûktefií v˘robci primárnû zafiízení vybavují jen takzvanou startovací sadou. Jedná
➤ STR. 14
TEST T¯DNE
14
COMPUTERWORLD 32/2004
Levné barevné laserové tiskárny s LAN formátu A4
Produkt
Technologie
Rychlost tisku
barva/ãb
HW rozli‰ení
(max. softw.)
Mûsíãní
zátûÏ
Rozhraní
Podporované
jazyky
CPU
PamûÈ/
/max. pamûÈ
ObsluÏn˘
panel
Brother
HL-2700CN
laser,
víceprÛchodov˘
8/31
str./min
600 × 600
(2 400 dpi)
30 000
stran
parallel, USB 2.0,
10/100Base TX
PCL 5C,
PCL 6, PS3
Toshiba TX4955,
300 MHz
64/576 MB
(SO-DIMM)
6 tlaãítek
+ LCD
Epson Aculaser
C900n
laser,
víceprÛchodov˘
4/16
str./min
600 × 600
(2 400 dpi)
35 000
stran
parallel, USB 1.1,
10/100Base TX
Epson ESC/
/Page S
VR4305,
48 MHz
16/144 MB
(SO-DIMM)
HP Color
LaserJet 2550n
laser,
víceprÛchodov˘
4/19
str./min
600 × 600
(2 400 dpi)
30 000
stran
parallel, USB 2.0,
10/100Base TX
PCL 6, PCL 5c,
emulace PS3
Motorola CFV4e,
264 MHz
Konica Minolta
Magiccolor 2300DL
laser,
víceprÛchodov˘
4/16
str./min
2 400 × 600 dpi
35 000
stran
parallel, USB 1.1,
10/100Base TX
GDI
Lexmark
C510n
laser,
víceprÛchodov˘
8/30
str./min
600 × 600
(2 400 dpi)
35 000
stran
USB 2.0,
10/100Base TX
Oki
C5200n
LED,
jednoprÛchodov˘
16/24
str./min
600 × 1 200 dpi
50 000
stran
USB 2.0,
10/100Base TX
Ukazatel
Vstupní podavaã/
stavu papíru
/dal‰í podavaã
GramáÏ
ne
250/530
listÛ
60–210
g/m2
2× LED
ne
200/500
listÛ
60–163
g/m2
64/192 MB
(DIMM)
3 tlaãítka
+ 8× LED
ano
250/500
listÛ
60–177
g/m2
PowerPC405,
200 MHz
32/288 MB
(DIMM)
1 tlaãítko
+ LCD
ne
200/500
listÛ
60–163
g/m2
PCL 6, PCL 5c,
emulace PS3
PMC Sierra RM7065C,
500 MHz
128/320 MB
(SO-DIMM)
5 tlaãítek
+ LCD
ne
250/530
listÛ
60–210
g/m2
GDI
IBM PowerPC,
200 MHz
32/288 MB
(SO-DIMM)
6 tlaãítek
+ LCD
ano
400/530
listÛ
75–203
g/m2
V‰echny tiskárny tisknou na transparentní fólie, obálky a ‰títky (kromû Lexmarku). * 1 strany (pfii 5% pokrytí)
STR.
13: CENOVù…
se o cartridge s tonery, které jsou
naplnûny men‰ím mnoÏstvím toneru (asi ze tfietiny). Tím pádem
následují relativnû brzy po uãinûné investici první citelné náklady.
Závûr
Vzhledem k pfiízniv˘m cenám
zafiízení sotva udiví, Ïe Ïádné
z nich není zcela bez chyby a vady. Co se tiskového v˘konu t˘-
obû tiskárny podobné. Naproti tomu u fiadiãe a ovladaãe je situace
zcela opaãná, z ãehoÏ pfiirozenû
vypl˘vají funkãní a kvalitativní rozdíly. Tiskárna je osazena
300MHz CPU a 64MB pamûtí
(maximální nav˘‰ení je moÏné na
576 MB).
Od HL-2700CN existuje pouze jedna modelová varianta a k základnímu vybavení patfií i ethernetové rozhraní; lokální tiskové
úkoly mÛÏe zafiízení pfiijímat pfies
Brother HL-2700CN přichází s opravdovým ovládacím panelem a dvouřádkovým LCD displejem, který permanentně zobrazuje stav naplnění tonerů
ká, kradou jednoprÛchodová fie‰ení cenovû v˘hodnûj‰ím víceprÛchodov˘m pfiístrojÛm nejvy‰‰í pfiíãky pfii „rychlostních“ testech. V na‰em testu takovou
tiskárnou byla Oki 5200n. Této
spoleãnosti se podafiilo dodat na
trh atraktivní pfiístroj v levném
segmentu s vynikající rychlostí tisku. Pokud se adekvátního
monochromního v˘konu t˘ká,
jsou zafiízení Brother HL-2700CN
nebo Lexmark C510n zajímav˘mi alternativami, které navíc
nabízejí podporu PostScriptu
(verze 3).
Brother HL-2700CN
Tak jako Lexmark C510 je
i Brother HL-2700CN zaloÏen na
motoru Hitachi se stránkov˘m
v˘konem 31 monochromatick˘ch
a 8 barevn˘ch stran za minutu.
Sv˘m „zevnûj‰kem“ jsou si tedy
paralelní nebo USB 2.0 porty.
Kdo by chtûl tisknout pfies bezdrátovou síÈ, mÛÏe zafiízení roz‰ífiit o tiskov˘ server nabízející standard 802.11b.
Z pohledu tiskov˘ch jazykÛ je
Brother vybaven PCL6 a PostScriptem 3 úrovnû. Ovladaãe jsou
k dispozici pro Windows 95 aÏ
XP, tak jako i pro Mac OS 8.6 aÏ
10.2. Zafiízení také dokáÏe pracovat se v‰emi dostupn˘mi médii
a ze v‰ech podavaãÛ papíru, které jsou k dispozici; standardnû je
Brother vybaven podavaãem s objemem 250 listÛ; odtud si téÏ podává transparentní fólie a nutno
dodat, Ïe v testu toto fungovalo
bezproblémovû. Pokud budete
potfiebovat roz‰ífiit kapacitu, lze
tiskárnu doplnit o druhou kazetu
se zásobníkem na 530 listÛ. K mání je také (velmi drahá) duplexní
jednotka.
Pfii instalaci tiskárny byl zaveden pouze PCL ovladaã, dal‰í
moÏností je varianta postskriptu ve
formû BRScript ovladaãe. Co se
komfortu t˘ká, PCL verze bohuÏel nenabízí napfiíklad vícestrann˘
tisk a tisk plakátÛ. U pfiednastaveného rozli‰ení 600 dpi jsou k dispozici tfii kvalitativní stupnû: od
600 aÏ po 600 dpi s CAPT (Color
Advanced Photoscale Technology). Právû poslední zmínûné rozli‰ení by mûlo pfiedev‰ím u fotografií dosahovat vy‰‰í kvality tisku.
Kdo pouÏívá HL-2700 v síti,
mÛÏe ho spravovat pfies
dodávanou BRAdmin utilitu. Ta
si rozumí se v‰emi SNMP kompatibilními tiskárnami a umoÏÀuje jednoduch˘ dohled nad pfiístrojem. Vedle nástroje BRAdmin pro Windows dodává Brother navíc také Web BRAdmin;
nastavovat tiskárnu tak lze pomocí prohlíÏeãe prakticky odkudkoliv. Podmínkou ov‰em je,
aby na serveru bûÏel Microsoft Internet Information Server.
Z továrny je zafiízení HL-2700CN vybaveno pouze tzv.
startovacím tonerem. V˘konnost tûchto kazet je
vyãíslena spoleãností Brother
na 5 000 stran pfii ãerném tisku
a 3 000 stran u tisku barevného.
Pokud jsou vypotfiebovány, jsou
pfiipravené k dokoupení kazety
s v˘konností 10 000 stran (ãerná), eventuálnû 6 600 stran (barevná).
Ve v˘konnostních testech
se Brother bl˘skl solidními
v˘sledky. Standardní textovou úlohu zvládl sviÏn˘mi
24 stranami za minutu. Pfii
ãtyfibarevném tisku padají do pfiihrádky stránky rychlostí 7,4 strany za minutu. Pfii tisku PDF zpracuje pfiesnû 6 stran za minutu.
U prezentace se pak se jedná o nûco pfies 3 stránky za minutu. Pfii
zmûnû média na transparentní fólii jsme tiskli rychlostí 1,8 stránky za minutu – skvûl˘ v˘sledek.
Co se postskriptu t˘ká, trvá to HL-
2700CN v tomto reÏimu ponûkud
déle.
V‰echny standardní úlohy
zpracoval Brother pfiesnû dle zadaného kvalitativního módu. Aktivováním CAPT moÏnosti pro
kvalitnûj‰í tisk se u jedné grafic-
Epson Aculaser C900n
Tato tiskárna je v testované v˘bavû v cenících nabízena za velmi sympatick˘ch 13 916 Kã bez
DPH. Kdo se chce vzdát schopnosti pfiipojení k síti, dostane ji jiÏ
za 12 190 Kã. Aculaser C900n je
V˘robci, aby co nejvíce stlaãili ceny
tiskáren, je vybavují tonery
s tfietinov˘mi náplnûmi. Poãáteãní
náklady jsou tak vy‰‰í. âestnou
v˘jimku pfiedstavovala v na‰em testu
tiskárna HP Color LaserJet 2550n.
ké strany prodlouÏila doba tisku
ze cca 30 sekund na 1,5 minuty.
Ve vût‰inû pfiípadÛ by mûlo standardní nastavení 600 dpi staãit;
zde vykazuje tiskárna dobré v˘sledky. Bûhem barevného tisku
ale není HL-2700CN Ïádn˘ ticho‰lápek a pfii provozu lehce
bubnují tonerové cartridge do
pfiedního krytu.
postavena na mechanice Konica
Minolta, s níÏ jsou nabízeny tiskárny této spoleãnosti v sérii
2300. Epson pracuje s fyzick˘m
rozli‰ením 600 × 600 dpi, s moÏností za pomoci ASIC technologie zv˘‰it tiskovou kvalitu aÏ na
2 400 dpi.
Podavaã papíru zvládne aÏ 200
listÛ. Oproti tiskárnám Konica
Minolta vybavil Epson podavaã
krytem. Za 11 500 Kã je moÏné
Epson Aculaser C900n patřil k nejlevnějším, ale také k pomalejším tiskárnám našeho přehledu
Místo displeje informuje o stavu tiskárny Epson stavový softwarový monitor
Pro zafiízení za 26 990 Kã nabízí Brother ‰irokou ‰kálu kvalitního (ale pomûrnû draωího) vybavení. Také náklady na tisk nejsou u Brotheru nejniωí.
tiskárnu vybavit pfiídavnou kazetu s kapacitou 500 listÛ. Za stejnou cenu je k dispozici i duplexní jednotka.
Epson série C900 je z továr-
TEST T¯DNE
COMPUTERWORLD 32/2004
Vícestránkov˘ tisk
(soutisk)/plakáty
Podpora
Windows
Podpora
dal‰ích OS
aÏ 25 : 1/
/ano
98/Me/NT 4.0/
/2000/XP
Mac OS 8.6
a vy‰‰í
aÏ 4 : 1/
/ne
98/Me/NT 4.0/
/2000/XP
Mac OS 8.1
a vy‰‰í
aÏ 16 : 1/
/ne
98/Me/NT 4.0/
/2000/XP
aÏ 16 : 1/
/ne
Rozmûry
Hmotnost
Záruka
Náklady na tisk*
ãb/barva (bez DPH)
15
Cena
(bez DPH)
Prodejce
30,5 kg
2 roky
0,86/4,22 Kã
26 999 Kã
Brother International,
www.brother.cz
429 × 521 × 406 mm
29 kg
2 roky
u zákazníka
0,4/3,83 Kã
13 916 Kã
AT Computers,
www.atcomp.cz
Mac OS 9.1
a vy‰‰í
482 × 451 × 376 mm
24,2 kg
1 rok
0,63/3,34 Kã
18 820 Kã
HP,
www.hp.cz
98/Me/NT 4.0/
/2000/XP
ne
356 × 500 × 392 mm
27,8 kg
2 roky
0,82/4,11 Kã
13 990 Kã
Konica Minolta,
www.minolta.cz
aÏ 16 : 1/
/ano
98/Me/NT 4.0/2000/
/XP/Server 2003
Mac OS X a vy‰‰í
Linux 7.2 a vy‰‰í
495 × 420 × 385 mm
30,3 kg
1 rok
u zákazníka
0,47/2,96 Kã
22 500 Kã
Ceemark,
www.lexmark.cz
aÏ 16 : 1/
/ano
98/Me/NT 4.0/
/2000/XP
ne
400 × 528 × 342 mm
25 kg
2 roky
u zákazníka
0,60/3,45 Kã
18 990 Kã
Oki Systems (Czech
and Slovak), www.oki.cz
ny vybaven 16MB pamûtí; maximum je 144 MB. Za dodateãn˘ch 128 MB v podobû SODIMM modulu chce Epson okolo 3 200 Kã. Vlastní ovládací panel tiskárna nemá, 2 svût˘lka
(LED diody) vám v jejím pfiípa-
480 × 420 × 385 mm
barevné varianty stojí kaÏdá
3 897 Kã. Obrazové válce by mûly pfiestát 45 000 v˘tiskÛ, v barvû
tomu odpovídá 11 250 stran. Barevná stránka vyjde dlouhodobû
vãetnû v˘mûny v‰ech materiálÛ
na cca 0,4 Kã, u monochromatic-
maximální velikost je 192 MB.
Ovládací panel je relativnû spartánsk˘; kdo chce rozlu‰tit varovná hlá‰ení, musí pfiesnû znát rozdílné kombinace LED kontrolek
(LCD displej na tiskárnû budete
hledat marnû).
Na LaserJet 2550n poskytuje
HP pouze jednoroãní v˘robní záruku, coÏ je (spolu s Lexmarkem)
nejménû ze v‰ech zúãastnûn˘ch.
Standardní instalace zavede do
systému pouze PCL ovladaã; jak
ukazují v˘sledky testu, mÛÏe b˘t
smysluplné stejn˘m zpÛsobem instalovat i postskriptov˘ ovladaã.
Kdo by ho chtûl takto dodateãnû
doplnit, musí znovu vyvolat Setup. Instalaãní program neobsahuje funkci zmûnit stávající instalaci o doplnûní dal‰ího ovladaãe.
Pfii pfiipojení k síti není tiskárnû moÏné pfiifiadit IP adresu pfiímo z ovládacího panelu. Tu mÛÏe tiskárna obdrÏet pfies DHCP
nebo setupem. Pro rozeznání tiskárny v síti je popfiípadû zapotfiebí také MAC adresa, kterou
mÛÏeme získat pouze vyti‰tûním stavové stránky.
Nezávisle na tom, zda je tiskárna ovládána pfies USB port
a nebo Ethernet, máte díky HP
2550n (18 820 Kã), která je jiÏ vybavena kazetou s kapacitou 250
listÛ.
Tisková jednotka LaserJetu
2550 by mûla dosahovat v˘konu
ãtyfi barevn˘ch stran za minutu,
respektive devatenácti ãernobíl˘ch. Jak jsme u HP zvyklí, pra-
síÈové rozhraní (namísto USB 1.1)
stoupne rychlost na cca 4 strany
za minutu. Barevné prÛsvitné fólie se ve v˘stupní pfiihrádce ocitnou v poãtu 1,6 strany za minutu
a prezentaci na tento papír vytiskne rychlostí 3 stránky za minutu.
Epson Aculaser C900n v testech rychlosti tisku mezi cenovû
srovnateln˘mi pfiístroji obstál.
V mnoh˘ch ohledech dokonce
pfiekonal o 5 000 Kã draωí tiskárnu HP 2550n. Epson se také
mÛÏe pochlubit nejniωími náklady na ãernobíl˘ tisk.
HP Color LaserJet 2550n
Teprve on-line nápověda vám pomůže
rozluštit význam mnohých LED kontrolek
na ovládacím panelu tiskárny HP Color
LaserJet 2550n
dû jako zdroj informací musejí
postaãit. Tiskárna tedy není vybavena ani tlaãítkem pfieru‰ení
tiskové úlohy; ve‰ker˘ dohled
nad zafiízením probíhá pfies softwarov˘ stavov˘ monitor.
Ovladaã tiskárny nabízí
v‰echny dostupné moÏnosti, jako
napfi. vodotisk a multipage. Poslední zmiÀovaná funkce obstarává ale pouze 4 strany najednou,
místo bûÏné moÏnosti 16 : 1. SíÈová instalace probíhá jednodu‰e: Utilita najde na síti nenakonfigurovan˘ tiskov˘ server a dovolí pfiedání parametrÛ. Správa
tiskárny mÛÏe probûhnout i pomocí webového prohlíÏeãe (pfies
Epson WebManager). Ale o mnoho více neÏ nastavení podpory
jednotliv˘ch protokolÛ zde není
moÏné.
U C900n mají v‰echny 4 tonerové zásobníky identick˘ v˘kon
4 500 stran. Alternativní kapacita není k dispozici, pouze pfii dodání je tiskárna vybavena cartridgemi na pouh˘ch 1 500 stran.
âern˘ toner stojí kolem 1 395 Kã,
Tiskárna HP LaserJet 2550 je
k dostání ve tfiech modelov˘ch
variantách a nahrazuje v˘robní
fiady LaserJet 1500 a 2500. Na
vzhledu produktu se toho oproti pfiedchÛdcÛm moc nezmûnilo; revolverová tisková jednotka
je i nadále umístûná v relativnû
elegantnû zaobleném krytu, pouze plastová barevná tlaãítka byla
pfiepracována. Produktová fiada
zaãíná modelem 2550L, kter˘ je
k dostání uÏ za 13 017 Kã. S ohledem na údaje o v˘konu se modely neli‰í. Základní model pfiijímá
tiskové úkoly v˘hradnû lokálnû
pfies USB nebo paralelní rozhraní. Model 2550Ln (16 150 Kã) je
navíc vybaven interním tiskov˘m
serverem. Oba produkty je‰tû disponují podavaãem papíru s kapacitou pouh˘ch 125 listÛ, v podobû víceúãelového podavaãe, vyklápûcího na pfiední stranû. Pro
profesionální pouÏití vhodnûj‰í
a také v testu pouÏitá je varianta
ké strany dosáhne C900N ceny
kolem 3,83 Kã.
Aculaser C900n tiskne rychlostí cca 13 stran za minutu v ãernobílém reÏimu, v barvû se jedná
o 3,8 strany za minutu – coÏ je
standard tfiídy levn˘ch víceprÛchodov˘ch zafiízení a první monochromatická vyti‰tûná strana
bude leÏet v zásobníku uÏ po 20
sekundách. Pokud je v‰ak tiskárna ve spacím módu, ubûhne
v tomto pfiípadû 38 sekund, coÏ je
také vynikající hodnota. První barevnou stránku získáte jiÏ po 32
vtefiinách.
V pfiípadû ãernobílé grafiky dosáhnete v nejvy‰‰í kvalitû více neÏ
3 stránky za minutu; pfii tisku pfies
Konica Minolta Magicolor
2300DL nabízí jednoduchý přístup
k revolverovému systému uložení tonerů
cuje i testovaná 2550n s rozli‰ením 600 × 600 dpi, které je doplnûno od jin˘ch modelÛ známou
technologií ImageRET. Co je na
této tiskárnû velmi atraktivní, je
skuteãnost, Ïe ovladaã se dorozumívá pomocí jazykÛ PCL6 a PostScript úrovnû 3. Tím pádem je
tento mal˘ HP otevfienûj‰í spolupráci s jin˘mi operaãními systémy (neÏ pouze Windows), coÏ
u takto cenovû poloÏeného zafiízení není bûÏné. Standardnû je
2550n vybaven 64MB pamûtí,
Toolboxu pfiístup k nastavení tiskárny pfies webov˘ prohlíÏeã. Toolbox zobrazuje aktuální stav tiskárny vãetnû stavu spotfiebního
materiálu.
Pro fiadu 2550 nabízí HP u barevn˘ch náplní dvû rozdílné
kapacity. Oba men‰í modely
(L a Ln) jsou z továrny vybaveny
jednotkami, které by mûly pfiestát
2 000 stran. Model „n“ je z továrny vybaven tiskov˘mi kazeta➤ STR. 16
Hodnocení
Tuãn˘ v˘sledek = nejlep‰í
Rychlost
tisku
(30 %)
Kvalita tisku
(grafika + text)
(20 %)
Náklady
na tisk âB
(10 %)
Náklady
na tisk color
(10 %)
Cena
tiskárny
(10 %)
V˘bava
(10 %)
Brother HL-2700CN
8
8
5
5
6
8
7
8
7,2
Epson Aculaser C900n
6
7
9
6
9
6
9
7
7,0
HP Color Laserjet 2550n
5
9
7
7
8
7
5
8
6,9
Konica Minolta Magiccolor 2300DL
6
9
5
5
9
6
7
7
6,8
Lexmark C510n
8
8
8
9
7
8
6
8
7,9
Oki C5200n
9
8
7
7
8
7
8
8
8,0
Produkt
MoÏnosti roz‰ífiení
a jeho cena
Obsluha/
(5 %)
ovládání (5 %)
Celkem
TEST T¯DNE
16
STR.
15: CENOVù…
mi (kaÏdá 2 495 Kã), které vystaãí na 4 000 stran. âerná jednotka
vystaãí na 5 000 stran a je k dostání za 2 071 Kã. Osvûtlovací
jednotka má Ïivotnost 20 000
stran (5 000 barevn˘ch stran) a pfii
v˘mûnû stojí kolem 4 322 Kã. To
zaji‰Èuje je‰tû uspokojující tiskové náklady kolem 0,63 Kã pfii monochromatickém tisku. Kdo se následnû rozhodl pro vût‰í barevné
kazety, dostane se na 3,34 Kã za
barevnou stránku. S rychlostí tisku 8,8 str./min v monochromatickém módu zÛstává HP v˘raznû
nejen za továrními údaji, ale také
za oãekáváním. Kdo zvolí pro tisk
textu postskriptov˘ ovladaã, bude atypicky odmûnûn trochu vy‰‰í rychlostí tisku kolem 11,5 strany za minutu. To platí ale pouze
pro tuto ãinnost, u grafick˘ch tiskov˘ch úloh reaguje LaserJet
2550n, komunikující klasicky
pfies PCL, rychleji a v lep‰í kvalitû. V testu vytiskl LaserJet PDF
dokument rychlostí 3,2 strany za
minutu – to pfiedstavuje pro tuto
ãtyfistránkovou barevnou tiskárnu
prÛmûr této tfiídy.
Tisk prezentací probíhá jak
u papíru, tak i u fólie rychlostí
necelé 1 stránky za minutu, pfiiãemÏ barevn˘ tisk na fólie jeho pfiedchÛdci je‰tû neumoÏÀovali. Pfii mûfieních rychlosti
prvního v˘tisku dosahovalo
HP jen prÛmûrn˘ch v˘sledkÛ.
Potû‰iteln˘ je ale jeho nástup
z v praxi dÛleÏitûj‰ího módu
standby: opravdov˘ hlubok˘
spánek nezná a poÏadovan˘ v˘tisk obdrÏíte uÏ po 24 sekundách.
Suma sumárum zb˘vá konstruktérÛm vyfie‰it: Instalaci obou ovladaãÛ najednou a ãistû textové úlohy tisknout pfies PostScript. V‰e
ostatní mÛÏeme klidnû svûfiit PCL
ovladaãi, kter˘ zaji‰Èuje lep‰í spojení v˘konu a kvality.
Celkovû HP LaserJet 2550n
nabízí prÛmûrnou rychlost tisku,
ale rychlou reakci. Oba tyto parametry kvalifikují HP LaserJet
2550n pro men‰í tiskové úkoly,
které provede v dobré kvalitû; plusové body tiskárna získává za
podporu PCL a PostScriptu, mí-
nusové naopak za drahé pfiíslu‰enství a nemoÏnost roz‰ífiení
o duplexní jednotku.
Konica Minolta Magicolor
2300DL
I pfies svoji nízkou cenu je Magicolor 2300DL, co se rozhraní
t˘ká, kompletnû vybaven: pro lokální pfiipojení nabízí USB (1.1)
a paralelní rozhraní. Ke standardnímu vybavení patfií taktéÏ ethernetov˘ modul. Kazetu na papír
v opravdovém slova smyslu tiskárna nemá, standardnû jde o otevfiené místo na papír, jeÏ pojme aÏ
200 listÛ formátu A4. K dispozici je i pfiídavn˘ podavaã na 500
listÛ, kter˘ ale stojí skoro stejnû
jako samotná tiskárna.
Magicolor 2300DL pracuje
s maximálním rozli‰ením 2 400 ×
× 600 dpi, alternativnû s rozli‰ením 1 200 × 600 nebo 600 × 600
dpi. Standardnû je vybavena 32MB
pamûtí, kterou je moÏné pomocí
DIMM modulu roz‰ífiit aÏ na celkovou velikost 288 MB.
Tiskárna podporuje v‰echny
dostupné verze Windows a díky
Spoleãnost Konica Minolta
poskytuje na Magicolor dvouletou garanci; roz‰ífiení garance
o dal‰í roky je ale také moÏné.
Ovladaã Magicoloru nabízí
funkce, jako je vícestránkov˘ tisk,
nastavení zoomu a vodotisk. Pfies
masky formuláfiÛ je moÏné doplÀovat opakující se formuláfie a dokumenty – napfi. pro obchodní dopisy.
SíÈová instalace se nám rychle
podafiila díky automatickému vyhledávání nenakonfigurovaného
tiskového serveru. Domovská
stránka tiskárny poskytuje informace jak ohlednû stavu spotfiebního materiálu, tak i poãet vyti‰tûn˘ch stran.
Z pohledu nákladÛ na tisk patfií Magicolor 2300DL k nejdraωím. Ztovárny je zafiízení navíc vybaveno tonerovou náplní, která nabízí prÛmûrnou v˘drÏ pouh˘ch
1 500 stran. Pfii v˘mûnû má zákazník volbu mezi jednotkami pro
4 500 stran anebo 1 500 stran – minimálnû u barevn˘ch zásobníkÛ.
âerná náplÀ je k dispozici pouze
pro 4 500 stran. âerné stránky Magicolor 2300DL tedy produkuje za 0,82 Kã, u barevn˘ch
stran se dostanete (s náplní na
4 500 stran) na 4,11 Kã.
V monochromatickém
reÏimu vytiskne Magicolor
COMPUTERWORLD 32/2004
Na papíru také záleží…
Jak jsme se již zmínili v úvodu, kvalita tisku fotografií nedosahuje u levného segmentu barevných laserových tiskáren úrovně jejich šestibarevných
inkoustových protějšků. Nicméně situaci lze vylepšit použitím lesklých bílých papírů, speciálně určených pro barevný laserový tisk. Společnost Laxo
(www.laxo.cz) nám poskytla dva druhy takovýchto papírů formátu A4, vyráběných firmou Mayspies. Ale vraťme se k laserovému papíru. Prvním, který
jsme na tiskárně Oki 5200n vyzkoušeli, byly lesklé listy Mayspies Glosy Paper o gramáži 115 g/m2, druhým byl tlustší Mayspies Glossy Colour-Laser
Paper (gramáž 170 g/m2). Výsledné tisky se mohly pochlubit absencí rastru patrného u tisku na obyčejný papír, ale i lepšími přechody. K dispozici
jsme dále měli i Mayspies PC Correspondence Paper, který je určen pro obchodní dopisy. Jde totiž o pevnější žíhaný
barevný papír (gramáž 90 g/m2); (k dispozici je samozřejmě několik barevných variant).
Ceny zmiňovaných papírů
Mayspies PC Correspondence Paper –
172 Kč bez DPH (50 listů), Mayspies Glosy
Paper – 435 Kč bez DPH (100 listů), Mayspies Glossy Colour-Laser Paper – 850 Kč
bez DPH (100 listů).
rozli‰ení a v barvû trvá tiskárnû 34
sekund (identick˘ monochromatick˘ tisk pak 18 s). Vyprodukování fotografie 9 × 13 zabere Magicoloru rovnûÏ kolem pÛl minuty. Zkou‰ku tisku PDF dokumentu absolvuje zafiízení rychlostí 3,5
strany za minutu. Prezentátory
obslouÏí Magicolor rychlostí 2,8
strany za minutu (papír), respektive 1,5 stránky za minutu (fólie).
S pfiihlédnutím k v˘bavû zafiízení je cena 13 990 Kã odpovídající. Co se kvality a rychlosti
tisku t˘ãe, dosahuje Magicolor
2300DL cíle této nejlevnûj‰í kategorie produktÛ. BohuÏel nám
celkov˘ dobr˘ dojem pokazily
vy‰‰í náklady na tisk.
Lexmark C510n
Po odklopení předního
krytu Lexmarku C510n se na vás
„usmějí“ 4 tonerové zásobníky
paralelnímu rozhraní také NT 4.0.
PÛdorys tiskárny je se sv˘mi
340 × 475 mm roztomile mal˘, díky ãemuÏ ale zafiízení naopak dosahuje v˘‰ky pÛl metru. Magicolor 2300DL je dále vybaven opravdov˘m ovládacím panelem
s LCD displejem. Zcela jednoduché ale ovládání v kombinaci se
strukturou menu a Wipp tlaãítkem
není.
2300DL pfiesnû 14 stran za minutu. První stránku tiskne po 15 sekundách, v barvû mu to trvá 26 sekund. Pokud je tiskárna v tzv. spacím módu, pfiijímá 2300DL tiskov˘ pfiíkaz jen velmi nerada – ubûhne cel˘ch 114 s, neÏ se objeví první
strana. Barevn˘ text vyprodukuje
tiskárna naopak rychlostí skoro 4
stránky za minutu. Komplexní
strana A4 s grafikou v nejvy‰‰ím
Spoleãnost Lexmark klasifikuje tiskárnu C510n jako zafiízení 1
plus 1. Zafiízení má pfiejmout práci monochromatické tiskárny a vedle toho tisknout i barevnû. Aby
bylo tento nárok moÏné uskuteãnit, musí instalovan˘ Hitachi motor tiskárny zvládnout aÏ 30 stran
za minutu v mono provozu a kolem 8 stran za minutu u tisku barevného. Testovaná síÈová verze
C510, kjejímuÏ názvu v˘robce pfiidává písmenko n, stojí 22 500 Kã.
Kdo se chce vzdát síÈového rozhraní, zaplatí za základní zafiízení
V˘konnostní testy
Grafika, smí‰ená
PDF
Prezentace, Prezentace,
Text mono Text barva vektorová i rastrová dokument
papír
fólie
Doba
Produkt
(str./min) (str./min)
(str./min)
(str./min) (str./min)
(str./min) zahfiívání
Brother HL-2700CN
24
7,4
1,8
6
3,3
1,8
45 s
Epson Aculaser C900n
13,2
3,8
1,6
3,5
3
1,6
122 s
HP Color LaserJet 2550n
8,8
3,8
1,2
3,2
0,8
0,7
45 s
Konica Minolta Magiccolor 2300DL
14
3,9
1,8
3,5
2,8
1,5
113 s
Lexmark C510n
23,1
7,4
1,3
6,4
3,1
1,7
52 s
Oki C5200n
20,3
11,4
2,52
9,48
4,6
2,7
84 s
V‰echny tiskárny byly testovány pfii zapojení k lokálnímu PC prostfiednictvím USB 2.0.
Tuãn˘ v˘sledek = nejlep‰í
První v˘tisk
První (z úsporného
v˘tisk
reÏimu)
14 s
54 s
20 s
38 s
23 s
24 s
15 s
114 s
13 s
62 s
16 s
72 s
První
v˘tisk
barevnû
21 s
32 s
32 s
26 s
19 s
32 s
19 900 Kã. To vedle rozhraní USB
2.0 obsahuje také paralelní port
(u modelu C510n naopak schází).
Co je pro tuto cenovou tfiídu
ménû obvyklé: Lexmark C510 komunikuje nejen prostfiednictvím
PCL, ale také pfies PostScript úrovnû 3. V testované verzi je tiskárna
vybavena siln˘m 500MHz CPU
a 128MB pamûtí. BûÏn˘ multifunkãní odklápûcí podavaã C510n
nenabízí, av‰ak ze standardní kazety si podá média aÏ o gramáÏi
210 g/m2. Díky chybûjícímu dal‰ímu podavaãi si Lexmark bere
v‰echna média z této kazety; v testu v‰e probûhlo i u transparentních
fólií bez problémÛ. Pro tisk objemnûj‰ích dokumentÛ lze tiskárnu dovybavit jak o kazetu na 530
listÛ (13 500 Kã), tak i o duplexní
jednotku (18 000 Kã).
Lexmark poskytuje na C510n
jednoletou záruku vãetnû servisu
na místû.
Lexmark C510n je vybaven
tfiemi drivery. Instalace nabízí
PostScript, PCL anebo BlackOnly ovladaã. Pfii pouÏití poslednû
zmínûného se zafiízení uÏivateli
zobrazí pouze jako monochromatická tiskárna. U standardní instalace se pfiitom zavede pouze PS
a BlackOnly ovladaã. Tfietí – PCL
ovladaã nabízí bohuÏel trochu
omezenûj‰í funkãní rozsah neÏ
postskriptová varianta a musí napfiíklad vystaãit pouze s jedním
kvalitativním stupnûm tisku.
Administrovat tiskárnu lze
pfies aplikaci Markvision Professional. Nástroj umoÏÀuje komfortní funkce monitoringu, a jak
jsme si ovûfiili, komunikuje s rÛzn˘mi SNMP tiskárnami. Je zde také moÏné pfiifiazovat jednotlivé IP
adresy, aÈ je odpovídající klienti
C510n vyuÏívají, nebo ne.
Pro efektivní barevn˘ tisk na-
TEST T¯DNE
COMPUTERWORLD 32/2004
17
Ceny spotfiebního materiálu a pfiíslu‰enství
âB toner
(Ïivotnost)
4 450 Kã
Brother
HL-2700CN
(10 000 stran)
Epson
1 395 Kã
Aculaser C900n
(4 500 stran)
HP Color
2 071 Kã
Laserjet 2550n
(5 000 stran)
Konica Minolta
2 520 Kã
Magiccolor 2300DL (4 500 stran)
Lexmark
3 100 Kã
C510n
(10 000 stran)
Oki
1 479 Kã
C5200n
(5 000 stran)
Barevn˘ toner
(Ïivotnost)
4 820 Kã (6 600 stran)
3 897 Kã (4 500 stran)
1 843 Kã (2 000 stran)
2 495 Kã (4 000 stran)
2 690 Kã (1 500 stran)
3 640 Kã (4 500 stran)
4 400 Kã (6 600 stran)
3 924 Kã (5 000 stran)
dûlil Lexmark zafiízení C510 dvû
chytré vlastnosti. Vlastnost Colorsaver ‰etfií barevn˘ toner, ãerné ãásti ale tiskne (zejména texty) v plné kvalitû. Tím pádem je
v˘sledek v˘raznû lépe ãiteln˘ neÏ
u prostého úsporného tonerového
módu, coÏ je ideální napfiíklad pro
korektury, u kter˘ch má obsah obrázkÛ druhofiad˘ v˘znam. K tomu
lze je‰tû tiskárnu nakonfigurovat
tak, Ïe vytiskne odhadovanou potfiebu toneru pro tisknut˘ dokument, coÏ umoÏÀuje pfied vyti‰tûním specifikovaného mnoÏství
dokumentÛ vytvofiit kalkulaci odpovídajících nákladÛ, respektive
odhad, zda je naplnûní tonerové
náplnû dostaãující.
Válec (Ïivotnost)
k pfienosu toneru slouÏí
optick˘ pás
2 544 Kã (45 000 stran ãerná,
11 250 stran barevná)
4 322 Kã (20 000 stran ãerná,
5 000 stran v barvû)
4 550 Kã (28 000 stran ãerná,
7 000 stran v barvû)
k pfienosu toneru slouÏí
optick˘ pás
2 596 Kã (17 000 stran ãerná),
3 019 Kã (17 000 stran v barvû)
C510n je bohuÏel standardnû
vybavena tzv. startovacími tonery, které obsahují náplÀ pouze pro
vyti‰tûní 1 500 stran. Po jejich vypotfiebování nabízí Lexmark dvû
varianty tonerov˘ch kazet. âerné
tonerové cartridge jsou k dispozici s v˘konem pro 10 000 nebo pro
5 000 stran. Barevné jednotky mají Ïivotnost 3 000 nebo 6 600 stran.
Podle pouÏité tonerové náplnû se
náklady pohybují od 0,47 aÏ po
cca 0,59 Kã za ãernobílou stránku. Ceny pro barevnou stranu se
pohybují mezi 2,96 a 3,69 Kã.
Monochromatick˘ text zvládne
Lexmark v praxi produkovat rychlostí 23 stran za minutu, pfiestoÏe
v˘robce udává pln˘ch 30 stran za
Pfienosov˘ pás (Ïivotnost)
11 990 Kã (60 000 stran ãerná,
15 000 stran v barvû)
7 484 Kã (210 000 stran ãerná,
52 500 stran v barvû)
n/a
6 990 Kã (160 000 stran ãerná,
40 000 stran v barvû)
5 600 Kã (160 000 stran ãerná,
40 000 stran v barvû)
4 075 Kã (50 000 stran)
minutu. Jde pfiesto o skvûl˘ v˘sledek, pohybující se na úrovni, které dosahují ãernobílé tiskárny v cenû nad 30 000 Kã bez DPH.
Postskriptov˘ ovladaã tiskárny nabízí tfii kvalitativní stupnû
tisku, PCL varianta musí vystaãit
bez odstupÀování. Kvalita obrázkÛ ti‰tûn˘ch pfies volbu IQ2400
(funkce pro kvalitnûj‰í tisk) podává v praxi v˘borné v˘sledky,
i kdyÏ fyzicky pracuje s rozli‰ením 600 × 600 dpi. Barevn˘ text
produkoval Lexmark C510n v na‰em testu rychlostí 7,4 strany za
minutu. Prezentaci vytiskla tiskárna rychlostí pfies tfii stránky za
minutu a transparentní fólie zpracovávala rychlostí skoro 2 stránek
Fixace – zapékací
jednotka (Ïivotnost)
12 990 Kã
(60 000 stran)
Duplexní
jednotka
23 990 Kã
n/a
11 000 Kã
n/a
4 990 Kã
(100 000 stran)
6 400 Kã
(51 000 stran)
3 170 Kã
(45 000 stran)
nelze
10 990 Kã
18 000 Kã
10 910 Kã
Druh˘
zásobník
15 351 Kã
(500 listÛ)
11 000 Kã
(500 listÛ)
8 594 Kã
(500 listÛ)
15 740 Kã
(500 listÛ)
13 500 Kã
(530 listÛ)
14 550 Kã
(530 listÛ)
za minutu. PDF dokument pak
Lexmark zvládl za skvûl˘ch 6,4
strany za minutu.
Bûhem tisku na sebe C510n
upozorÀuje svou hluãností, ale
v˘raznûji ménû neÏ zafiízení disponující revolverov˘m mechanismem (jako je tomu napfi. u HP
2550n). SviÏn˘ ãernobíl˘ tisk
s uspokojiv˘m v˘konem barevného laseru staví C510n do role
favorita. Zafiízení navíc kromû
PCL nabízí i sluÏby PostScriptu
a disponuje nízk˘mi náklady na
tisk.
Oki C5200n
V obchodû je síÈová tiskárna
C5200n k dostání za velmi zají-
Dal‰ích 64 MB
pamûti
Dal‰ích 128 MB
pamûti
nelze
2 580 Kã
2 326 Kã
3 421 Kã
17 723 Kã
32 261 Kã
7 340 Kã
(256 MB)
nelze
16 500 Kã
3 090 Kã
32 500 Kã
10 800 Kã
(256 MB)
mav˘ch 18 990 Kã bez DPH. Jde
totiÏ o jednoprÛchodovou tiskárnu (s LED technologií) s rekordní kapacitou podavaãe (400 listÛ)
a mûsíãní zatíÏitelností (za mûsíc
by mûla zvládnout vytisknout aÏ
50 000 stran). K mání je je‰tû dodateãn˘ podavaã s kapacitou 530
stran.
Z pohledu rozhraní je Oki dobfie vybavena, jelikoÏ pro lokální
pfiipojení nabízí USB 2.0, pro provoz v síti je integrováno rychlé ethernetové rozhraní. Z továrny je
tiskárna dále osazena 32MB pamûtí (moÏn˘ch je aÏ 288 MB).
Roz‰ífiení pamûti o 64 MB stojí
➤ STR. 18
TEST T¯DNE
18
STR.
COMPUTERWORLD 32/2004
17: CENOVù…
3 090 Kã, 256MB modul pak více neÏ 10 000 Kã. Dal‰í
moÏností je roz‰ífiení o duplexní modul (10 910 Kã). Vedle ní v‰ak tento krok vyÏaduje roz‰ífiení pamûti o 64 MB
za v˘‰e uvedenou cenu.
Tiskárna Oki
C5200n nabízí
plnohodnotný
ovládací panel
s LCD displejem
Vedle bûÏného multistránkového tisku nabízí Oki
ovladaã také funkci tisku
plakátÛ a vodoznakÛ. U tisku ze standardního zásobníku pfiitom tiskárna akceptuje média o gramáÏi aÏ
210g/m2. Univerzální podavaã pak umoÏÀuje tisknout
na média v délce aÏ 1,2 m.
Nastavení zafiízení pro Kdo používá Oki C5200n v síti,
testování v síti ve Windows může aktuální stav tiskárny kon2000 probûhlo bezproblé- trolovat pomocí browseru – třemovû. Hlavní stránka tisko- ba s ohledem na spotřební mavého serveru pfiitom dodává teriál.
aktuální zprávy o stavu tiskárny (také s ohledem na
spotfiební materiál). Lokální uÏivatelé se ale musejí o vyti‰tûní stavového listu postarat sami.
Spotfiební materiál LED technologie je jin˘ neÏ u víceprÛchodov˘ch soutûÏících. Místo jednoho obrazového
válce je C5200n vybaven ãtyfimi, které mají Ïivotnost
17 000 stran a stojí 2 596 Kã (ãern˘), respektive 3 019 Kã
(kaÏdá barva). Tonerové náplnû mají dle Oki Ïivotnost
5 000 stran a stojí 1 479 Kã (ãerná) a 3 924 Kã (kaÏdá barva). S pÛvodními cartridgemi toho ale mnoho nevytisknete, ty pfii koupi instalované v tiskárnû vystaãí na pouh˘ch 1 500 stran.
Pokud se podíváme trochu dále do budoucnosti, stoupnou u C5200n lehce tiskové náklady. Po 45 000 stranách bude zapotfiebí nová zapékací jednotka (3 170 Kã); pás podavaãe (4 075 Kã) vypoví sluÏbu po 50 000 stranách. âernobílá strana tak vyjde na cca 0,6 Kã a barevná na cca 3,45 Kã.
Díky své konstrukci Oki ve v˘konnostních testech v˘raznû pfievy‰uje ostatní víceprÛchodová zafiízení. âern˘
text produkuje rychlostí 20 stran za minutu, u barevného
tisku je to stále více neÏ 11 stran a prezentaci z PowerPointu tiskne rychlostí 4,6 strany za minutu. Pfii vyti‰tûní
stejného obsahu na transparentní fólii klesá rychlost tisku
na 2,7 fólie za minutu. PDF dokument Oki vytiskne rychlostí skoro 10 stranami za minutu – coÏ je nejlep‰í v˘sledek v testu. Dojem z vysokorychlostního tisku nám trochu kazily pouze pfii kaÏdodenním provozu obãasné pfiístrojem provádûné zahfiívací fáze.
V této tfiídû patfií Oki bezpochyby k nejrychlej‰ím a dobfie vybaven˘m zafiízením, pfiiãemÏ disponuje uspokojivou
tiskovou kvalitou a akceptovateln˘mi náklady.
4 1278 / zaj
■
Kvalita tisku písma
Zvětšeniny černobílého tisku na obyčejný papír.
Brother
Vytištěný text je ve všech třech kvalitativních režimech slušný, dokonce je skvěle čitelný i při zvolení spořivého režimu
(nahoře vpravo). Pro většinu kancelářského využití by mělo
být standardní nastavení (nahoře vlevo) dostačující.
Epson
Text je při standardní kvalitě výraznější, ale čistě vytištěný.
Úsporný mód šetřící toner (vpravo) je pro náhledový tisk
dostačující.
HP
Textové zkušební dokumenty tiskne LaserJet 2550n ve vynikající kvalitě nejen prostřednictvím PCL (vlevo), ale i za pomoci PostScriptu (vpravo).
Konica Minolta
Ať se standardními 1 200 dpi (vlevo) anebo zredukovaným
rozlišením na 600 dpi (vpravo), zůstává text produktu Konica Minolta uspokojivý.
Lexmark
Ovladač Black-Only se stará o nejlepší textový výstup Lexmarku (vlevo nahoře) a nejrychlejší tisk v tomto režimu. Tři
kvalitativní stupně PostScriptového ovladače zachází s tonerem velkoryse (normální a vysoká kvalita, vpravo nahoře
a dole) anebo úsporně (vlevo dole).
Oki
Jednoprůchodová tiskárna Oki 5200n tiskne jak v režimu
600 dpi (vlevo), tak i v rozlišení 1 200 dpi text čistě.

Podobné dokumenty

franimal 6

franimal 6 Velkoobchod FRANIMAL tel. 603842515, [email protected]

Více

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new Spoleãnost Hewlett-Packard je pfiedním svûtov˘m dodavatelem v˘robkÛ, technologií, fie‰ení a sluÏeb pro jednotlivce a firmy. JiÏ od svého zaloÏení v roce 1939 klade HP velk˘ dÛraz na vysokou kvalitu,...

Více

PCW03ĐTopy laserovek¥KT

PCW03ĐTopy laserovek¥KT výtisků. Kvalita tisku je na vysoké úrovni a zejména vektorová grafika s jemnými přechody patří k tomu lepšímu, co jsme v rámci testování mohli spatřit. Pořizovací cena jen lehce přesahuje částku 5...

Více

vydání č. 3 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 3 - Asociace prádelen a čistíren nastaven˘ trend a chce vyhovût i té ãásti na‰ich ãlenÛ, ktefií se o tuto problematiku pÛjãování prádla zajímají a hledá cestu jak jim informace zajistit. Jediná moÏná cesta - a tu pfiedsednictvo zvol...

Více

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114 podle skuteãného pokrytí mÛÏe b˘t barevn˘ tisk s velmi nízk˘m pokrytím za stejnou cenu jako ãernobíl˘ tisk Marek Angelis, HSW Signall s.r.o. 1 Na‰e spoleãnost HSW Signall se v˘stavy úãastní na stán...

Více

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 2550

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 2550 Vynikající tiskárna pro uživatele v pracovních týmech nebo pro jednotlivce v kanceláích libovolné velikosti, kteí potebují vytváet psobivé černobílé a barevné dokumenty obchodní kvality k prop...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected]...

Více