Vědecká studie odhalila přítomnost dioxinu v potravním řetězci

Transkript

Vědecká studie odhalila přítomnost dioxinu v potravním řetězci
! "
#"
$%
&
!
" # $ %
&
$
'( $) '*
+' ,
) ,
$ "
$
& + $ , . / $ ' $)/ (
" . " /$
"
$
&#+
*$
0 ' $ '
') '
, . 1
' ) $*" + $
,
,
#
&+
"
( 2
& $*/) ) ' / ,
)
"
34 * * * "
)
')
" "
( , $
$ ( )"
#
*
& '
) ( . #5 $ + '+
#
) %
,
3 ') ,
" .
1
6
,
30 ' /
$& +
)"
+
2/
&/'
" ,.
* * $ ," $
( & 2'
) .
3 7" .
1
)$ 8
,
9. '2 1
2
" # $ %+ $ , &
:; /
< -#
+ &
,
/
,
,
' " = &#+
,
9. + +
!
- "2 & ,
$% ', , * $*,/
' $) "
& "2 +
$ '2 - ' $ +2
%+ " ' .
$) '* * *
* $* '( ' +
+
= ,
' % *
/' , ) '*
!
>
,
/
=
)#
"
$
& +
? $ &/ $ $ + +
* + ') + * *
* $* '( ' +
+
= ,
'
7,
,
$
"
/
" . $& $* %
+2 ,
+'( ,
"
$
,
/ $
+'* + $( , $
/ "
" $
' '
!
& " ,/ '
2'
% * $&
$) " + ,
2 +
')
' (
$
"2
( #' *
*
+
$
'%+
2
"
'
+ /
,
$%#
$
( '
,
+
!
"
) " )$
$
(
, '
/
& ) )$ / %
$
+
"
, ) ( $
/
*
+'(
(
* &
')
. * "
1+) +
') $ )
' * /)
/) ( ' "
+
" "& $ (
$)
& ( "2 * " "(.
B BBB
"
/
$ 2
', =" +
, !
=" +
+
.2 ) $
/ $ 2
', "
"
"2
,
+ ( & * ,$
'
,
"
/
',
+
$
'
;
" +
+'%+
%'
1
" $(
>" )$
,
+'% "
(
2 @8
? +
2 @ A
)
"
+
" *+ +'*
$ 2
',
$)/ &
+ &
) &
7"
(
)*
, *
$ ' ' 9. '2
, !
*$
$
)
/ $ C
,
'
'
*
/ " "
$) ',
$# +
/
"
, !1 + )
$ 7"
%+
) +
) '* %' +
9. '2
"
'2
" $
" ,'
* %
# $% ',
' % *
" $
,$
$
" /
"
'
D+ ( &
" "
, ', .
/ "
' '
&
%"
% 9' * ' ,
+'%+ $ '
&
.
+
$
' ,'
, ! $ ') 9
' * " ' * ) , , /,
$ )# & $ " $ + E,
, *
"
" '* " , '
$
$ ' , )$ , -& + " " ' )
/
"
+ *
$
$(
$
F '*
, / 0/ * "
' $)
+ 7 $
' $ "
$, $& +
)
"
, , 9. ', &+
+
') 7 ,
1 *
1
*
&
9
, $+
)
,
'
+
%$
'( '
*
" ,# +
, $& # , $
+ , %
& &+ 4
+
=
,$
+
"
, !
* " ') )
$ ' " +
* ', $
'
%$ (
+'( )'
*
D
(' +
+
= , *
& $ * ' " + , #5 $)
$
)$
' )' , '
, + ' * * '
,
) ,
# $ 4
&
( )"
" ,.,
$
") , ' % *
*
*$
(
'
$ ( "
$ *
' " =
,
& (
$% ', $
,
!
$
"
)
"
+ "
"
"& (
&
. %+ " +
-%
'
'*
,
())* +
(
,
" HHIII
- $ %
1
," +
#
H
1 ,
$
)
+
, #
J " ' . $)
'(
/
&+
%
*
&
'(
"
+ /
,/
,
/ )
7,
)
( *G
=,
"
"
4 +
',
< * $ ," $
. %
& $ '2 K* *
) * " (
) *
% ,
4
* $ '*
& & '%+ "
*
2 /
*'
'( ' $
'* * *
) *$9
, $+
)
, $
L F $ /
, F
,
1 *
1
" )$& " + $)$
, ,
/
$ " )$& ' ) ,
$* )
"
+
"
,
(
" )$*
7" .
,/ ( $
MNO F P?!QR
" )$& $& ,
, ,
,
%+ 9. '2
,
!
*
+ 2 " ,/ %+
%
7"
%+
)2
'( $) '* 6
+'(
1
* ) '* ' ( . $
+
* * " ,/ * "
*
/ * $
'%
) ,' %$
$ , ( $
+
* +
*
)$'* )'
+
"
$
0
. & " ,/ $ %+
+ 2
!
$
( & :BA
$# +
+ 2 " ,/ %+
F
. &
/
!
'
$)
= +'%
$ "
=
$
" HHIII
1
," + H "
H$
/ " .
" ,
$ "
+ "
')+
&
F =
* " ') )
'
"2$ + )$ / %+
'%+
+ &
R
/
$
9. '2 $& $
. ) "
*
" + $)
/) )
*
+')
,
'
+
=
/ %
$
, !
' % * " ,/ $
, - , )
2 )$
$* '( ' +
+ (
) '* ' )
$
& "
&
&# ' * ( F 1
*
. * 8B A
$ $%+
2
& * $ &/ $)/ % "
1 , , 7,
*
&
,)
" * " ' +
+ 2
/$
"
$
$ ) %+
"
' $ %+ 9 + +
JS JL $*
'* $ )"
+
)
,
$9
,
9
* $* ) " "
&/ (
* '* $(
$
1 +'(
+
'*
, / " '* ,
$ + ' * (
,+ +
'
+'%+ "
& %+
'
,
" '
&/')
,
+ " ,/ $) "
+ 2
+ 2
F)
* $ 9
" ') )
$%# % $% '*
1
+ '
,
# &"* "
" * '*
, $*## " . " 2 4 . $%
9'
" .
1
P ," *
$ ' +
+
= , $
+
$ &
"
' $ %+
!
&
$) '*
*" ' " $
' ("
') *
**
-%
)
, , '
$)
, &/ %
+ '% $% ',
" "& ' $ ',
,
( "
,
,' +
+
= , $ /$
"
$ , 7 ,.)
"
,
$*$ , '
+'* $%
( + '* "
&
' +
+
= , ' $
/$
"
'$
'( " ", + , R .) .
&
$ '2 "2 * $ * / $(
),
$
*
&
J
=
'
$) + % "
$
& +
7" .
1
P ," $ &/ $*,/ $) 9
'
'(
, ? F ?7
'
, ," $
L '
, $. & .) 4
/
, + /
' ) * $%
%
"2
$) ' ,
/
1
&
!
(
* 7"
%+
) 2 " ,/ * &
$) '* $ ,
,
<;
2
2
+ , R
' $)
.
',
:;
* $%
&
$ " , & , ',
:< - #' (
" ' +
+ 2 ' . * $ +
< L
*
:
<
* " $
: 8BB "
' $%+
" #
,
8
2
' 2 + /
" +
$
)
BA /
, 4
"
'2
* " ,/
&' ' +
') $. &
, !
' % $
:B A + ' $(
,
!
*
& ; @JF ' ' " ; @ +
J1
=* + $ , '*
,
; @ 8J
' ' " ; @ 8J +
1
=* + $ , '*
, F =
6FF ; < J
+
J
J" J
=
* " ') )
' '
(
+
)' $ '
$ " , & , $% * ; @ 8J
D
) ' ;@ F ;@8
' (
')
" & & *+
$ " 2 & , & +2
=
&#
$ /$
"
"
$)$) + )
0
( / ' +
+
= ,
" ' $ (
&
$) '* $ , "
$)$) $ / $
"
K*
' $)
' +
+
= , ' )
"
)
"
$
"
( * +2
%+ " $) + R
9 2 $% +
= , " .
F I 6
+
' +
+
'
, +
= , 1, , 6FF
6FM $
+ ," * $ *$
( &
/ B B8
""
@< ""
R, & )' +
+
= ,$
+ + " ,/ %+ $ , *
"
/ & : ""
K
<: R ,
,
* " ,/ '
$ $ &# ' +
+ @
"" 7 , ' +
+ $*+ ) + ' $(
/ $
= , " ' $ ( $ ,
< ' + /
$
&
%
* 7"
@
R
,
+ $%#
& %+ ' +
+
= ,
,$(
,
'+ '
'%+
'
+
) 2
'+
= , $
"
+ $ )+
&' %+ " 2 * $%+ " + 2 $ B
+ 4 +
+
= , $
"
+ $ )+
$ 4
& *" +'* $*
, $ T,
)+
""T
" $ )
( .) +
BBB BBB BBB BBB BBB
%+ 4 +
+
= , $
!
* $*
$)
$
)+
""
+ /
" $ )
( .) +
BBB BBB
%+
>
)
/ ' +
+
= ,$
!
*
')
BBB BBB BBBJ ' ) $*##
/
' +
+ $'
'%+
"
+ $ )+
-4
& * "
1
)
)' ," $, + $*" ,# &
= ,H1, ,
/$
"
/ $ '$& ,
; 6OR
;
" )$
$ "
&
/
= * 1, * '
' $( ) '* $ '(' $ ' +
+
" " 2 * , $*/ ,
*
@
*
/) (
'
'(
)$ , $*" ,# &
"
"
)
, +
&
, ' +
+
; < J 6FF
; < J 6FM 6OR
; >" )$
$, '
'(
/$
"
O $
6
U 6 "
+
O 1 +
? "
$ $( " $
$ ', " (
@ /
8
,
,.
,
$,
"
$ &/
$ "2 * ,
+ "
$* $&
,$
%
, +
? $ &/
6
,.) 4
'( $ ) * " '* ,
1
+
9. ',
= ,
/$
"
?*+
' , $)
"2 * $4
&
$ *
'
+
/$
"
= * 1, *
',
'%
,
'
" /$
"
"
' ,
" ", + R $
*
" , "
',
+ *
1
*
/$
"
* " $
*
' +
$) '* $ , $
+
* : G !
R1 11
<B
*
* **
& *
" $)/ &
$*
+
" , 1
+
(
= +'( 9. '*
/ '
+ , K ,/ $
& ' * *
&
" $) &
*
)
9. + +
= ,
/$
"
+
+ &+
9. '2 R
/ &
8
,
' 2
' %+
* " ' $)
+
* "
') $ +
/
, ++ 8; BBB
* "
') $ +
/@') R
' *
" ' $)
$
'(
*
&
, "2 ,
9.
.
9 *
"
/
$ $(
*
. !
,
$/
%- ())*0

Podobné dokumenty

Nabídka aut - Porsche Smíchov

Nabídka aut - Porsche Smíchov malý kožený paket: tříramenný kožený volant, hlavice řadící páky a madlo ruční brzdy v kůži (PA1); vnější zpětná zrcátka a kliky dveří lakované v barvě vozu (6FF), obsah paketu nelze měnit, kombina...

Více

LEEDS HOMES (BYDLENÍ V LEEDSU) Průvodce k pronájmu

LEEDS HOMES (BYDLENÍ V LEEDSU) Průvodce k pronájmu Do které prioritní kategorie budu zařazen? Existují 3 kategorie. Priorita extra je pro zákazníky, kteří: • Jsou podle zákona bezdomovci, a tudíž mají prioritní potřebu. • Mají naléhavé zdravotní po...

Více

Kapitola 7

Kapitola 7 Ať zůstáváte doma s dítětem, nebo se vracíte do zaměstnání mimo domov, výběr správného typu péče o dítě je důležitým a velice osobním rozhodnutím. Osoby, které poskytují denní péči dětem do 8 let v...

Více

Akční model T5 Kombi 2,0 TDI KR 140k - AUTO

Akční model T5 Kombi 2,0 TDI KR 140k - AUTO Barva vozidla / obj. kód: béžová "sand" / P8P8 Zvláštní výbava / obj. kód: 2 funkční klíče / 8QJ 8 míst (2+3+3+0): - jednosedadlo spolujezdce - 1.řada sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo a...

Více