smuteční síň otice - Studio-D

Transkript

smuteční síň otice - Studio-D
SMUTEČNÍ SÍŇ OTICE
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE • STUDIO-D OPAVA S.R.O. 2013
PRŮVODNÍ ZPRÁVA • 2
Principy návrhu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stávající hřbitov je obklopen zemědělskými a průmyslovými
stavbami bez jasné urbanistické struktury
esteticky hodnotnými prvky jsou hřbitovní márnice s cihelným
oplocením, které vytváří ducha místa
stávající výsadba zeleně nevhodně rozděluje prostor a nevytváří
dostatečnou clonu sousední necitlivé zemědělské zástavby
hmoty návrhu jsou minimalizovány tak, aby svou skromností
a jednoduchosti nekonkurovali a nenarušovali ducha místa
stávajícího hřbitova
tvar budovy přirozeně reaguje na geometrii nástupního prostoru hřbitova
hmota smuteční síně je vstupním portálem orientována
směrem k příchozím - k obci
návrh se snaží o úsporné řešení, zachová v maximální možné
míře stávající zpevněné plochy doplněné o nový reprezentativní vstupní prostor
řešení navrhuje příjezd vozidel pohřební služby bez kolize se
smutečními hosty
vnější prostranství je provázáno s vnitřním prostorem smuteční
síně a je jejím přirozeným pokračováním
vstupní prostor a zádveří umožnují účast veřejnosti na obřadu
bez jeho nenarušení
nově navržená výsadba a prodloužené oplocení nástupní prostor sjednocují a chrání a vymezují
materiálové a barevné řešení respektuje okolí a význam
stavby
vnitřní prostor je nasvětlen nepřímým denním světlem (střešním
světlíkem a proskleným portálem) a umělým osvětlením,
světelnými rámy u vstupu a u rakve
Celkové řešení
Kapacitní údaje
Prostor pro smuteční síň na parcele č. 572/2,573 a 574 v katastru
obce Otice je vymezen místní komunikací, stávající hřbitovní zdí
a ochranným pásmem vzdušného vedení VN.
Hlavní myšlenkou návrhu je dominantní účinek vstupního portálu
stavby ve směru hlavního přístupu. Jeho jednoduchá forma nekonkuruje historické hřbitovní zdi se zdobnou kovanou bránou,
která si spolu s původní márnicí nadále zachovává svůj osobitý
charakter.
Stávající přístupový chodník je zachován a doplněn novými
zpevněnými plochami, které prostor rozšiřují a sjednocují.
Nástupní rozptylová plocha je doplněna o drobný mobiliář (lavičky,
koš, zábranové sloupky, zeleň a osvětlení).
Je navrženo nové zděné oplocení navazující na stávající kapličku
a paraván oddělující prostor pro ukládání hřbitovního odpadu.
Travnatá plocha je sjednocena vykácením dělicích thůjí a doplněna
výsadbou květin a stromů po obvodu.
•
•
•
•
•
•
Dispoziční a architektonické řešení
Vnější hrubé přírodní materiály (cihly, šedočerný plech) jsou v kontrastu s vnitřními čistými plochami, převážně bílé barvy doplněnými
o světelné akcenty (nepřímé osvětlení, světelné rámy).
Hlavní portál (závětří) tvoří spolu s proskleným zádveřím předprostor
smuteční síně. Slouží pro návštěvníky s dětmi a ostatní hosty.
Ze zádveří je přístupna chodbička s úklidovou místností
a bezbariérová toaleta.
Druhá bezbariérová toaleta je přístupná z vnějšího prostoru a může
sloužit i v době uzavření smuteční síně. Pro zázemí zaměstnanců
a přípravu rakve slouží šatna a prostor obsluhy přístupný bočním
vstupem.
Rakev je umístěna v čelní části smuteční síně vybevené lavicemi
z masivního dřeva.
•
•
•
•
Rozměry – lichoběžníkový půdorys délky 16 m, šířky 7,3 – 12,1 m
Výška stavby 4 m
Zastavěná plocha – 156,5 m2
Užitná plocha – 137,6 m2
Obestavěný prostor vč. základů 705 m3
Zpevněné plochy min. 117 m2
(maximální varianta včetně chodníku apd. 171 m2)
Přípojky, osvětlení – 50 m
Cihelná zeď – 19 m
Počet míst k sezení 36
Počet míst ke stání min. 30 (možnost rošíření v zádveří)
Odhad nákladů na výstavbu
•
•
•
•
•
•
SO-01 Smuteční síň
SO-02 Přípojka kanalizace
SO-03 Přípojka vody
SO-04 Přípojka NN
SO-05 Zpevněné plochy, sadové úpravy a mobiliář
Náklady celkem vč. DPH
Seznam výkresů
1) titulní list
2) průvodní zpráva
3) situace
4) půdorys, řez
5) pohledy
6) vizualizace
7) vizualizace
8) vizualizace
9) CD
2 880 000
50 000
145 000
45 000
380 000
3 500 000 Kč
NER
SITUACE 3
16,0
KONTE
J
7,3
12,1
16000
3400
6665
10120
22,6 m2
13,3 m2
12100
68,1 m2
1,4 m2
CHODBA
2,0 m2
WC INT
WC EXT
4,8 m2
5,8 m2
7,7 m2
4415
7265
2000
OBSLUHA
1710
11,9 m2
5
+4,00
+3,20
cca +2,00
0
0,00
1
2
3
S
4
5
POHLEDY 5
+4,00
cca +2,00
0,00
+4,00
0,00
+4,00
cca +2,00
0,00
VIZUALIZACE • 6
VIZUALIZACE • 7
VIZUALIZACE • 8
STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75E, 746 01 Opava
IČO 26 833 115
Telefon 553 821 987
www.studio-d.cz

Podobné dokumenty