Marketing ve veřejné správě | Soukromá Vysoká Škola Ekonomická

Transkript

Marketing ve veřejné správě | Soukromá Vysoká Škola Ekonomická
Charakteristika studijního předmětu
Název studijního
předmětu
Marketing ve veřejné správě
Typ předmětu
povinný
Ročník
3
Semestr
5
Rozsah studijního
předmětu:
0/2
Počet kreditů:
3
Způsob zakončení:
zk
Forma výuky:
přednáška, seminář
Vyučující:
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, Ph.D.
Požadavky na studenta
Během semestru budou posluchači vypracovávat a prezentovat jednu seminární
práci na zadané téma (a to podle studentů buď jednotlivě, nebo ve skupině).
Ukončení předmětu obsahuje 3 prvky: test ze znalostí (50%) + esej (20%) +
soutěž (30%).
Forma ukončení předmětu propojuje samostatnou a dlouhodobou přípravu s aktivní
prezentací a schopností diskuse, jakož i s prací v týmu. Soutěž bude mít podobu
debaty týmů, kdy spolu budou čtyř až pětičlenné týmy soutěžit v tom, který
přesvědčivěji obhájí vylosovanou tezi. Soutěžit proti sobě budou vždy dva týmy,
které budou zastávat opačná stanoviska. Cílem je zdokonalit u studentů zejména
tyto dovednosti:
1. systematické vyhledávání a studium relevantních pramenů
2. přesvědčivé prezentování argumentů a názorů
3. schopnost rychlé reakce na názory a argumenty protistrany v diskusi
4. týmovou práci
Pravidla soutěže, stejně jako témata esejů a diskuze budou upřesněna vždy na
začátku semestru.
Anotace předmětu
Cíl předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika
marketingu ve veřejné správě;
na základě nabytých znalostí aplikovat marketingové nástroje do praxe veřejné
správy;
použít informace o veřejné správě a jejím prostředí pro vytvoření variant možných
strategií marketingového postupu této organizace veřejné správy; zhodnotit
stávající marketing ve veřejné správě ;
sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané organizace ve
veřejné správě,
vytvořit podklady pro celkový marketingový plán vybrané organizace ve veřejné
správě
Obsah předmětu
Revoluce, moderní požadavky na konstitucionalismus a revize role veřejné správy
Politický marketing
Marketingový mix ve veřejném sektoru.
Tržní segmentace. Marketing nehmotného produktu.
Marketingové strategické plánování. Positioning a Repositioning.
Komunikace v marketingu. Lobbing. Zájmové skupiny.
Public Relation a jejich okolí.
Krizová komunikace. Krizové řízení.
Reklama. Sponzorství. Fundraising.
Modely postavení úředníků.
Etika ve veřejné správě a problém korupce a střetu zájmů, trendy antikorupční
politiky
Strategické plánování.
New Public Management.
Marketing a internet a nové trendy v marketingu
Studijní literatura
Povinná
POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2005. 399 s. ISBN 80-86429-50-4
BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Translated by
Eva Nevrlá. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 1998. xvi, 324 s. ISBN 80-7226-116-9
ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007.
201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926
Doporučená
KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN. Strategic marketing for nonprofit
organizations. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003. vii, 536 s. ISBN
0-13-041977-X
ŠPALEK, Jiří: Veřejné statky: Teorie a experiment. 1. vyd. Praha: C.H, Beck, 2011.
224 s. Edice Ekonomie. ISBN 978-80-7400-353-0
HILLMAN, Arye L. Public finance and public policy :responsibilities and limitations of
government. 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. x, 859 s.
ISBN 9780521738057
DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. Renewed 1985. Boston:
Addison-Wesley, 1957. x, 310 s. ISBN 0-06-041750

Podobné dokumenty

rozdělení nastupujících 1. ročníků do tříd

rozdělení nastupujících 1. ročníků do tříd Nastupující 1. ročníky - školní rok 2016/2017 Rozdělení žáků do tříd

Více

Fundraising - Otrokovice

Fundraising - Otrokovice CÍLOVÁ SKUPINA • konkrétní část společnosti, na kterou bude mít váš projekt dopad • přímí beneficenti • nepřímí beneficenti PŘÍKLAD …

Více

fundraising – formy, metody, strategie…

fundraising – formy, metody, strategie… přijímanou definici. Z výše uvedených tří definic fundraisingu vyplývá, že jeho cílem není pouze získat jednorázově co nejvíce peněz, spíše jde o dlouhodobou práci se zdroji a jejich rozšiřování pr...

Více

KAP/CPK Česká politická kultura

KAP/CPK Česká politická kultura 10. Postkomunismus, nacionalismus, patriotismus, tvorba identity a politická kultura 11. Vliv médií na politickou kulturu Povinná literatura KLICPEROVÁ-BAKER, Martina – FEIERABEND, Ivo K. a kol: 20...

Více

Přistoupení České republiky do Evropské unie

Přistoupení České republiky do Evropské unie odklad platnosti pro nová zařízení do 30. 10. 2004 spadající pod směrnici 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC). Pro jedno stávající zařízení, tj. pro jeden podnik, který ...

Více

www.brnokulturni.cz [email protected] www.facebook.com

www.brnokulturni.cz info@brnokulturni.cz www.facebook.com pověření pracovníci OK, má před sebou úkol zpracovat připomínky hodnotitelů i žadatelů a na jejich základě formuláře žádostí a systém jejich vyhodnocování upravit. O návrhu úprav bude hlasovat Rada...

Více