Radnice 3/2012 - Město Moravský Beroun

Transkript

Radnice 3/2012 - Město Moravský Beroun
Měsíčník Města Moravský Beroun
číslo 3/2012
www.morberoun.cz
S L O V O
Cena: 5 Kč
S T A R O S T K Y
Vážení spoluobčané,
ve středu 14. března 2012 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva města
Moravský Beroun ve Výchovně vzdělávacím centru. Mimo běžně projednávané věci týkající se ekonomických záležitostí města, vyhlášení záměrů
na prodej pozemků, podílu na byt či schvalování smluv byli zastupitelé nuceni
zabývat se také Smlouvami o budoucích smlouvách uzavřenými mezi městem Moravský Beroun a nájemníky bytového domu - 16 bytových jednotek
na ulici Smetanova 635. Na základě roční kontroly z Olomouckého kraje bylo
shledáno pochybení u jedné z nájemních smluv na nebytové prostory
na náměstí 9. května 13. Pochybení spočívalo v absenci vyhlášení záměru
na pronájem těchto nebytových prostor. Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) je vyhlášení záměru zákonnou podmínkou platnosti
těchto smluv. Na základě tohoto pochybení se pracovníci MěÚ úseku majetkoprávního zaměřili na kontrolu vyhlášení záměru při projednávání dalších
předkládaných smluv při záměru obce prodat nebo pronajmout nemovitý
majetek. V rámci této kontroly bylo zjištěno, že u výše zmiňovaných Smlouvách o budoucích smlouvách o odprodeji bytů v bytovém domě stávajícím
nájemníkům nebyl vyhlášen před jejich podpisem záměr budoucího prodeje,
čímž jsou všechny tyto smlouvy od počátku neplatné. Z důvodové zprávy pro
zastupitele vyplynulo, že město Moravský Beroun je vlastníkem bytového
domu Smetanova čp. 635 dokončeného v roce 2004. Nájemní smlouvy byly
uzavírány od 31. srpna 2004 současně se Smlouvami o budoucích smlouvách. Na 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne
14. dubna 2004 bylo pod bodem číslo 10.2.d) schváleno usnesení v tomto
znění: „Závazek města Moravský Beroun - po splnění podmínek nájemní
I N F O R M A C E
smlouvy po uplynutí 20-ti let město prodá nájemníkovi byt 1 + 3 = 30 tis. Kč,
1 + 2 = 20 tis. Kč a 1 + 1 = 10 tis. Kč s přihlédnutím na inflaci a na měnu.
Tento závazek potvrdit uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s nájemníky“.
Podmínka doby 20-ti let se vázala na poskytnutou dotaci ze Státního fondu
rozvoje bydlení Olomouc ve výši 6 500 tis. Kč. V současné chvíli je evidováno
29 smluv o budoucí smlouvě a to z důvodu jejich nevypořádání při ukončení
nájemních smluv. Nájemné bylo stanoveno z pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333 dle nařízení vlády č. 145/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů,
ve znění pozdějších předpisů. Nájemné mělo pokrýt splátky úvěru a úroků
z tohoto úvěru. Na listu vlastnictví je zapsáno omezení vlastnického práva
a to zápisem zástavního práva smluvního na pohledávky ve výši 11 674 tis.
Kč s příslušenstvím a předkupního práva ve prospěch Volksbank CZ, a.s.
Na veřejné zasedání zastupitelstva byli pozváni všichni stávající nájemníci
zmiňovaných bytových jednotek, abychom je seznámili s touto vzniklou situací. Jednalo se o první podnět ke společnému jednání a zastupitelé se dále
sejdou s nájemníky na mimořádné schůzce. Současně byl pozván i JUDr.
Vyjídák, který pro město zajišťuje právní poradenství.
Dovolte, abych vám popřála hezké blížící se velikonoční svátky, které jsou
jedny z nejkrásnějších svátků v roce.
Ing. Zdenka Szukalská
starostka města
M Ě S T S K É H O
Ú Ř A D U
Splatnost místních poplatků a pronájmů
Finanční odbor Městského úřadu v Moravském Berouně upozorňuje všechny občany na splatnost místních poplatků a pronájmů:
Poplatek ze psů - splatnost do 31.3.2012
Poplatek za odpad 1. pololetí - splatnost do 15.3.2012
Pronájmy pozemků - splatnost do 31.3.2012
Poplatky uhraďte v hotovosti do pokladny města Moravský Beroun (kancelář č. 16) nebo převodním příkazem na účet města číslo 1847891309/0800
(na vyžádání sdělíme přidělený variabilní symbol jednotlivých poplatků), tel.: 554 773 129, e-mail: [email protected]
Zápisy dětí v cestovních pasech končí
k 26. červnu 2012
Dnem 1. července 2011 skončila možnost zápisu dětí do cestovních pasů
rodičů. Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů, které byly provedeny před
tímto datem, pozbývají platnosti dnem 26. června 2012. Od tohoto data je
nutné, aby každé dítě, v případě vycestování, mělo vlastní cestovní doklad,
a to buď:
a) cestovní pas (pro občana mladšího 15 let činí správní poplatek 100 Kč
s platností 5 let) nebo
b) občanský průkaz (pro občana mladšího 15 let činí správní poplatek 50 Kč
s platností 5 let).
Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro vydání výše uvedených dokladů je 30
dnů, dovolujeme si Vás upozornit, abyste požádali o vydání cestovních
dokladů pro své děti s dostatečným časovým předstihem před sezónou
Vašich případných dovolených.
Po 26. červnu 2012 může být každá osoba, která vycestuje za hranice ČR a
nebude vlastnit cestovní doklad dle a), nebo b) považována orgány cizího
státu za osobu bez platného dokladu se všemi eventuálními důsledky z toho
vyplývajícími.
Ve vlastním zájmu klidné dovolené v zahraničí proto dbejte na to, abyste
po tomto datu Vy i Vaše děti měli cestovní doklady v souladu s předpisy.
Bližší informace Vám kdykoliv rádi poskytneme na tel. č. 585 086 547, 585
086 546, 585 086 541. Mgr. Miroslava Citovecká, vedoucí správního oddělení
odboru vnitřních věcí MěÚ Šternberk, tel. 585 086 549.
3/2012
Radnice informuje
C O
S E
U
N Á S
Stránka 2
D Ě J E
Kulturní odpoledne pro seniory
Ve čtvrtek 8. března se již počtvrté uskutečnilo ve společenské místnosti
Domu s chráněnými byty „Kulturní odpoledne pro seniory“. Kulturní program
zahájily děti z mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Aleny Bečicové a Ivy Švandové po svém roztomilém vystoupení rozdaly přítomným
ženám květiny. Poté následovala všemi očekávaná Moravskoberounská
dechovka, která téměř dvě hodiny hrála k poslechu i ke zpěvu. S menším
zpožděním přítomné přivítala i paní starostka Ing. Zdenka Szukalská, která
všem popřála hezký zbytek odpoledne. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě programu a samozřejmě i všem přítomným.
Markéta Vargová
Šibřinky
V sobotu 10. března proběhl tradiční a velmi úspěšný maškarní ples Šibřinky.
Masek bylo sice méně, ale i přesto se všichni hosté velmi dobře bavili. K tanci
hrála a zpívala skupina MASH z Krnova a novinkou letošního ročníku bylo
půlnoční překvapení – vystoupení skvělých bubeníků skupiny Jumping
Drums.
Děkujeme:
 všem sponzorům, kteří věnovali do tomboly hodnotné ceny,
 děvčatům z květinářství Sněženka za květinovou výzdobu stolů,




firmě Ondrášovka za sponzorský dar ve formě pitného režimu pro všechny
hosty,
všem pořadatelům, kteří se postarali o bezproblémový průběh večera,
skvělým barmanům ve fotbalových dresech,
Mirkovi Novotnému za moderování celé akce a vyhlašování tomboly.
Za pořadatele Lenka Kusmičová
P Ř I P R A V O V A N É
A K C E
*Město Moravský Beroun - Výchovně vzdělávací centrum*
pořádá
v sobotu 24. března v 16.00 hodin v kinosále
divadelní představení
Mnoho povyku pro psa
v hlavní roli pes Pegy
Během představení se pohybuje po jevišti opravdu živý pes!
vstupné 50 Kč
Prodej vstupenek a bližší informace L. Kusmičová, mobil 725 524 236
Město Moravský Beroun
všechny zve na
Kdy: v sobotu 14. dubna 2012
ve 14:00 hod.
Kde: sraz před městským úřadem
Kdy: úterý 3. dubna 2012 od 18:00 hod.
Kde: sál Národního domu, Moravský Beroun
Vstupné: 230 Kč
S sebou si vezměte špekáčky na opékání
Předprodej vstupenek je na informačním centru od 27. února 2012.
V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena
Pořadatelem akce je pan David Kopal.
3/2012
Radnice informuje
Stránka 3
Program městského kina na měsíc duben 2012 páteční představení
6.4. v 19:30 hod.
13.4. v 17:30 hod.
20.4. v 19:30 hod.
27.4. v 19:30 hod.
Tohle je válka
HOP– velikonoční pohádka
Sherlock Holmes - Hra stínů
Čtyři slunce
Rezervace a další informace na: www.vvc.morberoun.cz
akční USA
rodinný USA
akční USA
drama ČR
mobil: 725 524 236
Město Moravský Beroun - Výchovně vzdělávací centrum
zve všechny na
Městská knihovna Moravský Beroun
zve děti a rodiče na akci
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
„Odpoledne s Andersenem“
v pátek 30. března od 16.00 hodin v učebně VVC
pondělí 2. dubna 15.00 – 18.00 hod.
úterý 3. dubna 8.00 – 17.00 hod.
středa 4. dubna 8.00 – 17.00 hod.
v prostorách učebny Výchovně vzdělávacího centra
Program: prezentace knížek, soutěže, pohádky, písničky
Své výrobky vystavují děti z mateřské školy, základních škol,
mateřského centra, sdružení Ecce Homo, čtenáři knihovny
a další.
S P O L E Č E N S K Á
K R O N I K A
Životní jubileum slaví:
B Ř E Z E N
2 0 1 2
11.3. Anděla
Variantou je Andělína a z ciziny přejatou podobou Angela, jméno řeckého
původu, ženská podoba k Anděl, tj. „posel boží (nebeský). Domácí podoby
jména jsou Anděla, Anďa, Áda, Lina aj. Cizojazyčný ekvivalent jména – slovensky, italsky, německy Angela, francouzsky Angéle, polsky Aniela, maďarsky Angéla apod. V našem městě žijí v současné době 4 nositelky tohoto
jména, nejstarší je 84 let, nejmladší má 64 let.
ÚNOR
75 let
Staník Ivo
Janalík Josef
Páleníková Anna
BŘEZEN
70 let
Fritscher František
Vráželová Marta
–
75 let
Doležal Josef
Povolná Danuše
30.3. Arnošt
Jméno německého původu, znamená „čestnost, rozhodnost, vytrvalost“.
Domácí podoby jména jsou Arno, Arne, Arka, Arnoštek aj. Cizojazyčný ekvivalent jména – německy, dánsky, švédsky Ernst, španělsko Ernesto, maďarsky Ernöl apod. V našem městě žijí 2 nositelé tohoto jména, nejstarší má 54
let, nejmladšímu je 52 let.
85 let
Prokešová Ludmila
Koudelková Jiřina
Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Zdroj: Knappová, M.: „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“
M A T E Ř S K Á
Š K O L A
I N F O R M U J E
MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN
OZNAMUJE
V TÝDNU OD 2. – 5. dubna 2012
PROBĚHNE ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
DOSTAVTE SE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
OD 10.00 – 11.30 HOD.,
ODPOLEDNE OD 12.30 – 14.00 HOD.
ZÁPIS DĚTÍ PROBĚHNE V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
V TÝDNU od 2. - 5. dubna 2012
BUDE PRO VEŘEJNOST
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ V CELÉ MŠ
A TO V DOBĚ OD 14.30 – 15.30 HOD.
SRDEČNĚ ZVE
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY
3/2012
Radnice informuje
Z Á K L A D N Í
U M Ě L E C K Á
Stránka 4
Š K O L A
I N F O R M U J E
Pravidelně probíhající aktivity pro veřejnost v tanečním sále ZUŠ:
den
úterý
čas
program
16.00 - 17.00
orientální tanec 6 - 15 let (Zdenka Rysová)
17.00 – 17.30
orientální tanec – začátečníci (Zdenka Rysová)
středa
17.30 - 19.00
14.00 - 15.00
orientální tanec – nad 15 let, ženy (Zdenka Rysová)
angličtina (Irena Collinsová)
čtvrtek
18.00 - 19.00
9.30 - 10.30
JOGA pro začátečníky (Mgr. Jan Kučera)
Kalanetika, posilování, aerobic, zumba, atd. (cvičení dle přání zúčastněných - Alena Retková)
pátek
14.00 - 15.00
angličtina (Irena Collinsová)
Oznamujeme žákům ZUŠ, jejich rodičům a veřejnosti, že po velkém úspěchu v loňském roce připravujeme opět i letos soustředění, které se bude konat
od 15. – 17. června 2012. Přihlásit se mohou žáci u svých vyučujících.
Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ dne 7. dubna 2012 od 10 hodin, které bude na jarmarku, na statku soukromého zemědělce Petra Zaorala v Čabové.
Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ, dne 9. května 2012 od 15-ti hodin v městském kině, při příležitosti dne matek, pořádané Výchovně vzdělávacím
centrem.
Nabízíme možnost pronájmu tanečního sálu, koncertního sálu a učeben pro pořádání školení, seminářů, kurzů a jiných aktivit.
P O L I C I E
Č E S K É
R E P U B L I K Y
V průběhu roku 2011 jsme na území Obvodního oddělení Policie ČR
v Moravském Berouně evidovali 123 trestných činů, zatímco v r. 2010 to bylo
103 trestných činů, tedy zaznamenali jsme nárůst nápadu trestné činnosti
o 19 %.
Každým rokem se zvyšuje podíl majetkové kriminality, zejména krádeží vloupáním a krádeží prostých. Pozitivním zjištěním je loňský pokles zjištěné
násilné kriminality a vymizení kriminality mravnostní.
Zaznamenali jsem také pronikání nových způsobů páchání trestné činnosti,
jimž jsou zvyklí čelit obyvatelé velkých měst, ne už tak naši občané. Jedná se
zejména o vloupání do jednotlivých bytů v bytových domech, kde se často
nezamykají vstupní dveře domu a dveře bytů nejsou zamčeny na západku ale
jen „zaklapnuty“ na závoru zámku. Poměrně častá byla také vloupání
za použití klíčů majitelů, kterých se pachatelé zmocnili.
Na území města Moravský Beroun bylo spácháno celkem 83 trestných činů,
z toho 13 v místních částech (10 Ondrášov, 1 Čabová, 1 Sedm Dvorů, 1 Nové
Valteřice).
Pro srovnání v obcích Jívová 2, Domašov nad Bystřicí 11, Město Libavá 4,
Horní Loděnice 11, Norberčany 11 a Hraničné Petrovice 3. Nelze konstatovat, že by ve městě byly přímo rizikové lokality, kde by docházelo
k častějšímu páchání trestné činnosti nežli na jiných místech Moravského
Berouna.
Palčivým problémem jsou tedy krádeže vloupáním do bytů, kterých jsme
zaznamenali celkem 8, zatímco do rodinných domů nebo rekreačních objektů
ani jednu. Do výrobních podniků a provozoven byla provedena 4 vloupání, do
jiných objektů 7 vloupání. Množí se i počet vloupání do motorových vozidel,
předmětem zájmu pachatele jsou náhradní díly vozidel, pracovní stroje
a pohonné hmoty. Byla odcizena dvě motorová vozidla (osobní automobil
a traktor). Hlášeny byly též 4 případy krádeže dřeva ze skládek.
Struktura pachatelů se oproti minulým letům nikterak zvlášť nezměnila.
Z celkového počtu 123 spáchaných trestných činů, byli zjištěni pachatelé u 84
skutků. Na objasněné trestné činnosti se podílelo celkem 89 osob, kdy tradičně největší podíl na páchání trestné činnosti mají osoby bez pracovního
poměru a recidivisté. Z uvedeného počtu pachatelů trestné činnosti jsou
recidivisté zastoupeni v počtu 40, osoby mladší 18 let v počtu 14 a ženy
v počtu 10.
V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný významný posun ve struktuře obětí
trestných činů. Ve většině případů se jedná o náhodné oběti trestných činů.
Náhodnými jsou zejména oběti majetkové trestné činnosti. Bohužel musíme
konstatovat, že z řad seniorů byly v r. 2011 zaznamenány 3 oběti trestných
činů, jednalo se o trestné činy majetkového charakteru a spáchané známými
či blízkými osobami.
I N F O R M U J E
Za r. 2011 nebyl v souvislosti s domácím násilím spáchán trestný čin, nebylo
ani provedeno vykázání ze společného obydlí.
Na úseku přestupků bylo u OOP řešeno celkem 467 přestupků, z toho 286
přestupků bylo řešeno v blokovém řízení uložením blokových pokut v celkové
výši 163.600 Kč. Oznámeno příslušným správním organům bylo celkem 96
přestupků. Z tohoto počtu se v 39 případech jednalo o přestupky proti občanskému soužití, ve 14 případech o přestupky proti majetku a v 15 případech
o ostatní přestupky. U 67 přestupků nebyl pachatel zjištěn.
Při plnění úkolů PČR bylo celkem 13 osob omezeno na osobní svobodě,
7 osob bylo umístěno na protialkoholickou záchytnou stanici a v 10 případech
došlo k použití donucovacích prostředků.
Kriminalita mládeže v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 vzrostla. Z celkového počtu 89 pachatelů byly 4 osoby mladších 15 let (v r. 2010 žádná) a 10
osob ve věku 15 -17 let (v roce 2010 jen 6). Mladistvými pachateli bylo
spácháno 17 provinění, převážně krádeží, nezletilci se dopustili 3 činů jinak
trestných.
Do úseku ostatní kriminality patří frekventované trestné činy jako výtržnictví,
maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení výchovy mládeže, překupnictví
a jiné. Zde bylo evidováno v r. 2011 celkem 19 trestných činů, objasněno bylo
16 z nich. Projednávali jsme například 4 přečiny řízení motorového vozidla
v době zákazu řízení, 4 přečiny výtržnictví a 3 zločiny ohrožování výchovy
dítěte.
Do úseku zbývající kriminality patří nejčastěji zanedbání povinné výživy,
ohrožení pod vlivem návykové látky, dopravní nehody a nedbalostní trestné
činy a další. Takových jednání bylo v roce 2011 evidováno celkem 38. Objasněno bylo 36 skutků a objasněnost tak činila 94,75 %. V této kategorii tvořil
největší podíl přečin zanedbání povinné výživy, projednávaný v celkem 30
případech a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, projednávaný v 7
případech.
V následujícím období se činnost policistů OOP v rámci prevence trestné
činnosti bude i nadále zaměřovat ve spolupráci s preventivně informačním
odborem Krajského ředitelství Policie Olomouc na organizování vzdělávacích
besed ve školách a se seniory. Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími, které pracují s dětmi a rodinami ze sociálně vyčleněných skupin a působit tak i z naší strany na zkvalitnění jejich výchovného procesu. Dále budeme
věnovat zvýšenou pozornost dodržování veřejného pořádku v problémových
lokalitách v Moravském Berouně a zároveň prohlubovat úzkou spolupráci
s orgány místní samosprávy.
Pokračování na str. 6
3/2012
Radnice informuje
Stránka 5
V rámci trestního řízení bude věnována pozornost zajišťování a odčerpávání ních pásů a zádržných systémů a používání mobilních telefonů při řízení
výnosů z trestné činnosti, která se nesmí a nemůže pachatelům vyplácet, vozidla.
zaměříme se na důsledné zjišťování pachatelů zejména majetkové trestné
činnosti. I nadále budou pokračovat preventivní i represivní aktivity zaměřené
na bezpečnost silničního provozu, zejména jízdu pod vlivem alkoholu či
npor. Ing. Mgr. Miroslava Müllerová
návykových a omamných látek, technický stav vozidel, používání bezpečnostvedoucí obvodního oddělení
S P O R T
Stolní tenis
V březnu byla ukončena základní část okresních turnajů žactva. Nejlepších
10 v každé kategorii postoupilo do TOP 10, které se koná 24. března 2012
v Křelově. Tohoto turnaje se za náš oddíl zúčastní Lenka Glücková, která
v kategorii nejmladších žaček obsadila v základní části skvělé 2. místo.
V kategorii mladších žaček je náhradnicí Romana Kalužová.
Soutěže družstev mužů pokročily také do závěrečné fáze . Družstvo mužů
„A“ je v Krajské soutěži 2A po odehrání 20 zápasů na 8. místě z 12-ti účastníků se ziskem 39 bodů. Poslední dvě kola sehraje tým na půdě Němčic
a Čechovic.
Družstvo mužů „B“ si již tři kola před koncem zajistilo vítězství v Župním přeboru 2. třídy a tím současně postoupilo do Župního přeboru 1. třídy. Družstvu
ve složení Švanda, Bršťák, Chaloupka, Polnar a Plichta patří gratulace
k dosaženému úspěchu.
Družstvo mužů „C“ ve své premiérové sezóně v Župním přeboru 3. třídy
obsadilo 8. místo s bilancí 3 výher, 2 remiz a 13 porážek.
Roman Glück
I N Z E R C E
POZOR SLEVA!
OLUNG Moravský Beroun nabízí občanům prodej obědů
od 1. dubna 2012 za novou cenu 62 Kč.
Nabízíme kvalitní racionální stravu a možnost odběru diet pro
diabetiky i dalších druhů diet.
Výdej obědů: denně (vč. sobot a nedělí) od 11.45 do 12.00
hodin v suterénu Pavilonu 1.
Prodej stravenek probíhá od pondělí do pátku od 12.00
do 13.00 hodin v kanceláři nutričního terapeuta v suterénu
Pavilonu 1, tel.: 554 255 067.
Alexej Zatloukal
Misericordia Pohřební ústav
Pavelčákova č. 4, Olomouc
IČ: 18966560
PROVOZOVNA MORAVSKÝ BEROUN
náměstí 9. května č. 4, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: 554 719 803, stálá služba 602 754 475
PROVOZNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá
So, Ne
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
zavřeno
12.00 – 15.30
12.00 – 15.00
12.00 – 15.30
12.00 – 15.00
12.00 – 13.30
Odpovědná vedoucí: Irena Hladká
3/2012
Radnice informuje
Stránka 6
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY
EKOTOXA s.r.o., Fišova 7, 602 00 Brno – Černá Pole
tel. 558 900 010; fax 558 900 011; e-mail: [email protected]; www.ekotoxa.cz
kontaktní pracoviště - Opava, Otická 37, 746 01 Opava
VÝVOJ PROJEKTU
Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
v Moravském Berouně
v katastrálních územích Moravský Beroun, Čabová, Nové Valteřice, Ondrášov a Sedm Dvorů
V červenci 2011 proběhlo terénní mapování toků Bystřice, Důlního potoka a Čabové. Během podzimu byly vypracovány
analýzy toků a území, projednání problematických míst s Městem Moravský Beroun, zástupci zemědělců a veřejností
proběhlo během prosince 2011. V současnosti se pracuje na návrzích protipovodňových opatření.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: [email protected], tel./fax: 554 773 147 nebo písemně na MKaTIC
Vargová Markéta, DiS. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.morberoun.cz. Uzávěrka dubnového čísla je 19.4.2012.
Veškeré příspěvky reviduje redakční rada. Upozorňujeme, že názory přispěvatelů se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele.
Evidenční číslo: MKČRE 10133. Náklad 120 ks.

Podobné dokumenty

Rekonstrukce Panelový dům ul. Tavolníková Ojgar Praha Inovace a

Rekonstrukce Panelový dům ul. Tavolníková Ojgar Praha Inovace a Věž Kraj starý: Jihomoravský Kraj nový: Vysočina Okres: Havlíčkův Brod Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 3.kvartál 2017 Do: 2.kvartál 2018

Více

mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na třináctém celostátním kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je p...

Více