bytová měřící jednotka

Transkript

bytová měřící jednotka
Systém TRASCO MINI-2000
BYTOVÁ MĚŘÍCÍ JEDNOTKA
7. Hlášení závad
Závady hlaste své servisní organizaci :
Uživatelská příručka
I&TS Kolín spol. s r. o.
Havlíčkova 215
KOLÍN
280 02
Systém TRASCO MINI-2000 je určen pro poměrové rozdělení tepla a
měření spotřeby vody. Umožňuje adresné měření teploty jednotlivých místností, měření venkovní teploty, výpočet poměrového rozdělení tepla, měření
spotřeby plynu, teplé a studené vody.
tel. 0321/723555
tel./fax 0321/723740
1. Popis měřící jednotky
Displej - 4 místný LED
Klávesnice - 4 místná kurzorová
V klidovém stavu je displej zhasnutý (z úsporných důvodů), aktivizujete jej
stiskem tl.
, pokud necháte klávesnici 15" v klidu, displej znovu pohasne.
Pro prohlížení naměřených hodnot se využívají tyto tlačítka :
stiskem vyvoláte poslední zobrazenou funkci
pohybujete se nahoru v hlavním menu
pohybujete se dolů v hlavním menu
potvrzujete výběr a zobrazení naměřených hodnot
2. Výpis služeb
5. Stavové hlášení (opakovaný stisk tl.
Hlavní menu :
cb°C - číslo bytu/+venk. teplota
(cb°C
- číslo bytu/-venk. teplota)
t1°C - t7°C - skutečná teplota v jednotl. místnostech
cASS
- čas reálný
cASP
- čas provozní [min.]
otoP
- poměrná spotřeba tepla [jednotky]
PLYn
- spotřeba plynu [m3] - nevyužívá se
StVo
- spotřeba st.vody [l]
tEVo
- spotřeba tep.vody [l]
dt
cnst
)
---1
měření je v pořádku, jedna měřená teplota,
podle počtu měřených teplot se na displeji zobrazí
- - - 1 až - - - 7
- - E1
E- echo, vadné měření teplot nebo vadné konstanty bytu
(zavolat servisní organizaci)
1 - jedna měřená teplota
- den v týdnu (Po, ut, St, ct, PA, So, nE)
- konstanta místnosti
6. Všeobecné pokyny
3. Tabulková zobrazení - max. hodnoty
cb°C
50:03
c255
t1°C
21,2
c255
cASS
cASP
otoP
PLYn
StVo
tEVo
dt:Ne
9999
9999
9999
9999
9999
23:59
,999
,999
,999
,999
,999
číslo bytu : venk. teplota; topný příkon
výpočet topného příkonu :
k.(ts-ta).c
k konstanta
ts teplota skutečná v místnosti
ta teplota venkovní
c konstanta bytu
tepl. jedn. místností, konst. jednotl. místností
konstanta místnosti
dle m3 vytápěného prostoru (m2)
den v týdnu : neděle, hodiny:minuty
tisíce minut, minuty
525.600 min./rok
tisíce jednotek, jednotky
m3, litry
nevyužívá se
m3, litry
m3, litry
Neodborná manipulace s bytovou měřící jednotkou, teplotními čidly
místnosti a vodoměry může způsobit poruchu systému nebo chyby ve výpočtu měření spotřeby tepla a vody.
4. Příklad zobrazení pro byt č.3
Stiskněte tl. Zobrazení na displeji
Stiskněte tl. Zobrazení na displeji
8888
displej v klidovém stavu
cb°C
číslo bytu, venkovní teplota
03:10
c255
údaje jsou pro byt č.3, venkovní teplota 10°C
topný výkon
cb°C
číslo bytu, venkovní teplota
t1°C
skutečná teplota v místnosti č.1
25,8
v místnosti č.1 je naměřeno 25,8°C
c40
konstanta místnosti č.1
t1°C
skutečná teplota v místnosti č.1
t2°C
skutečná teplota v místnosti č.2
24,3
v místnosti č.2 je naměřeno 24,3°C
c30
konstanta místnosti č.2
t2°C
skutečná teplota v místnosti č.2
:
stejným postupem projdete místnosti3-6
t7°C
skutečná teplota v místnosti č.7
00,0
místnost č. 7 není obsazena
c000
pokud místnost není obsazena
konst. musí být 0 !!!
t7°C
skutečná teplota v místnosti č.7
cASS
čas skutečný
dt:nE
den v týdnu, neděle
08:29
skutečný čas
cASS
čas skutečný
cASP
čas provozní
0011
11000 minut
,086
celkem 11086 minut
cASP
čas provozní
otoP
poměrná spotřeba tepla
0010
10000 jednotek
,819
celkem 10819 jednotek
otoP
spotřeba topení
PLYn
spotřeba plynu, nevyužívá se
StVo
spotřeba studené vody
0004
4 m3
,018
celkem 4018 litrů
StVo
spotřeba studené vody
tEVo
spotřeba teplé vody
0002
2 m3
,009
celkem 2009 litrů

Podobné dokumenty