výsledky za rok 2009 - v PDF příloze.

Komentáře

Transkript

výsledky za rok 2009 - v PDF příloze.
Zpráva všech pracovníků výzkumného záměru MSM4781305905 Slezsko
v dějinách českého státu a střední Evropy za rok 2009
Heuristika – stručně charakterizovat heuristiku včetně služebních cest po archivech
apod.
ANTONÍN, Robert:
Heuristika k slezským dějinám mezi lety 1137 – 1335 a monografii Přemysl Otakar II. a
slezská kníţata provedena v následujících knihovnách a archivech: Moravský zemský archiv,
Brno. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Moravská zemská knihovna, Brno. Národní
knihovna (Slovanská knihovna), Praha. Universitätsbibliothek Sien. Österreichische
Nationalbibliothek. Biblioteka Jagiellońska, Kraków. Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu.
BORÁK, Mečislav:
Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, Český Těšín, studium archivních
materiálů a časopisů k problematice česko-polských vztahů v 90. letech 20. stol. na
Těšínském Slezsku a k problematice německé volkslisty ve Slezsku.
Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, studium archivních materiálů a časopisů
k problematice česko-polských vztahů v 90. letech 20. stol. na Těšínském Slezsku a
k problematice německé volkslisty ve Slezsku.
Ţidovská obec Ostrava: studium materiálů k deportacím ostravských Ţidů, kniha úmrtí 1939 –
1943 (podklady k monografii První deportace evropských Ţidů).
Israelitische Kultusgemeinde Wien: materiály k deportacím vídeňských Ţidů (podklady
k monografii První deportace evropských Ţidů).
Książnica Cieszyńska, Cieszyn, Polsko: studium polských časopisů z 90. let 20. stol.
k problematice česko-polských vztahů ve Slezsku (podklady k monografii Očima Poláků).
Státní archiv Ruské federace (Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj Federacii, Moskva: jmenný
katalog bělogvardějců a emigrantů 1918 – 1945 (perzekvované osoby ze Slezska).
Ruský státní vojenský archiv (Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv), Moskva: fond
Vrchní vládní prezident Provincie Horní Slezsko (dokončení záznamů o obsahu fondu).
Ústřední státní archiv (Centralnyj derţavnyj archiv), Kyjev, Ukrajina: fond Říšského
komisariátu Ukrajina (materiály o válečných kontaktech s Opavou).
ČAPSKÝ, Martin:
Archiwum państwowe we Wrocławiu (fondy: Akta miasta Wrocławia; Dokumenty miasta
Wrocławia). Univerzitní knihovna ve Vratislavi (odborná literatura; Oddělení rukopisů a
starých tisků (kázání a listy proti Jiřímu z Poděbrad)). Zemský archiv v Opavě. Vratislav
Archiwum państwowe Wrocław – studium pozdněstředověkých pramenů, 2007 – 2008
Akta miasta Kłodzka
Akta miasta Legnicy
Akta miasta Świdnicy (1316 – 1943)
Akta miasta Wrocławia
Cisterciáci v Kamiencu Ziąbkowickim (1248 – 1742) – rep. 88
Cisterciáci v Lubiąźu (1175 – 1807) – rep. 91
Depozyt miasta Oławy (1402 – 1616)
Depozyt miasta Paczkowa (1254 – 1751)
1
Depozyt miasta Piotrowic (Petrowice u Kantu – řada listin vrat. hejtmanů) – viz: Depozyty
rodzinne
Depozyt miasta Strzelina (1409 – 1736)
Dominikáni v Hlohově rep. 77
Dominikáni v Ratiboři – rep. 110
Dominikáni ve Svídnici – rep. 117
Dominikáni ve Vratislavi
Dominikánky v Ratiboři – rep 112
Drobné akcesje (rep 133)
Klarisky v Hlohově – rep. 79
Klarisky ve Střelíně.
Klasztor Augustinianek we Wroclawiu (od. r. 1299)- Rep. 56
Klasztor Benedyktynek w Strzegomiu (1302 – 1797) – rep. 123
Klasztor Cystersów w Krzesziowie (1220 – 1942) – rep. 83
Klasztor Dominikanek w Wrocławiu (1279 – 1743) (č. 1011)
Klasztor Dominikanów w Ząbkowicach Śląskich (1358-1707)
Klasztor Kapucynów we Wrocławiu (1380 – 1804), rep. 62
Klasztor Kartuzów w Legnicy (1421 – 1628)
Klasztor Klarysek w Strzelinie (1293 – 1573)
Księstwo Głogowskie (1329 – 1886)
Księstwo Legnickie (1329 – 1818)
Księstwo Świdnicko-Jaworskie (1305 – 1836)
Opava
Zemský archiv v Opavě, fondy: Stavovský archiv ap.
Knihovny: (studium silesiakální literatury)
Státní vědecká knihovna v Berlíně
Univerzitní knihovna v Krakově
Univerzitní knihovna ve Vídni
Univerzitní knihovna ve Vratislavi
FUKALA, Radek:
Zpracování archivního materiálu ze ZA Opava.
GAWRECKÁ, Marie:
Biblioteka Uniwersytetska Wroclaw- studium literatury k politickému vývoji německé a
polské části Slezska v letech 1918 – 1938 pro připravovanou monografii „Politické poměry
v německém, českém a polském Slezsku mezi světovými válkami 1918-1939“.
JANÁK, Dušan:
Uskutečnilo se studium literatury a archivních materiálů v Ruském státním archivu
ekonomiky v Moskvě, ve Státní veřejné historické knihovně Ruska v Moskvě a Národním
archivu v Praze. Ve Státní veřejné historické knihovně Ruska provedena rešerše historické a
ekonomické literatury k problematice ekonomického vývoje sovětského bloku a působení
sovětských poradců ve střední a jihovýchodní Evropě ve 40. - 50. letech 20. stol., mj. ročenek
a přehledů Ekonomická historie z let 1998 – 2007. V Ruském státním archivu ekonomiky
prostudováno celkem 15 archivních jednotek z fondů 8225-Minugol a 8243-Mintjaţprom
k čs.-sovětským a polsko-sovětským hospodářským vztahům a vysílání sovětských expertů do
Slezska na přelomu 40. a 50. let, v Národním archivu se uskutečnilo studium materiálů
k činnosti sovětských poradců v ČSR a v Českém Slezsku z fondu Státní úřad plánovací II, k.
456-474, při němţ bylo pořízeno cca 150 ks fotokopií.
2
JANÁK, Vratislav:
Studium a dokumentace archeologických nálezů v Muzeum Śląska Opolskiego v Opole,
Instytutu Archeologii Vratislavské univerzity a na Instytutu Archeologii a Etnologii PAN ve
Vratislavi: studium literatury v těchto institucích; studium archeologických nálezů a literatury
v Archeologických ústavech AV v Brně a v Praze a v Ústavu archeologie a muzeologie MU
v Brně.
Návštěva terénního výzkumu, prováděného v Dzielnici (Vratislavská univerzita a
Konzervátorský úřad v Opolí) a v Kornicích (Jagellonská univerzita v Krakově).
JIRÁSEK, Zdeněk:
Archiwum Act Nowych Varšava – fondy PZPR, Hospodářské rady, Vlády PR
Archiwum Strazci Pogramacznej Štětín – fond WOP
Archiwum i Muzeum gen. Śikorskiego Londýn – fond Exilová vláda
Ruský státní archiv ekonomiky Moskva – spisy k sovětským hospodářským poradcům
V České republice ZA Opava – fond KNV Ostrava
KNAPÍK, Jiří:
Archiv Kanceláře prezidenta republiky – osobní spisy (A. Břeský, R. Plischke, J. Kudela)
SZM – Památník P. Bezruče, Poz. V. Martínka. Dopisy J. Hejreta
Archiv města Ostravy, Poz. A. Adamus, kart. 1, inv. č. 53. Dopisy J. Hejreta.
ZAO, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje
ZAO – pob. Olomouc, fond Sbírka matrik Olomouckého kraje
SOkA Opava, fond 10. osmiletá střední škola v Opavě (nezpracováno) – kronika školy
SOkA Frýdek-Místek, fond Reálné gymnázium Místek
Národní archiv (Úřad předsednictva vlády; Archiv Syndikátu novinářů)
Národní zemědělské muzeum v Praze
Moravský zemský archiv v Brně (Policejní ředitelství Brno)
Zemský archiv v Opavě (fond František Sláma)
Farní archiv Horní Dubenky – kronika sboru (1951), ţivotopis P. Janeczka
Dobový tisk
Hlasy od Berounky 1910
Mladoboleslavské listy 1913
Národní listy 1908 – 1910
Prapor 1940 – 1941
Studijní cesta
Navštíveny archivy k dokončení heuristiky na knize „Slezský konzulát“ a vytipovány archivní
materiály ke studiu na rok 2010 (problematika po roce 1945).
LONDÝN (23. – 28. 11. 2009; POSK): excerpce Dzeniku polskiego / Dzieniku Zolnierza –
vyhledávány byly články se slezskou problematikou a s tematikou československo-polských
vztahů. Práce bylo moţno výrazně urychlit za odborné a technické spolupráce J. Olšovského.
Excerpováno bylo období od 1. 4. 1954 do 13. 10. 1956; vytipované články byly
ofotografovány a v digitalizované podobě předány sekretariátu VZ.
KORBELÁŘOVÁ, Irena:
Průzkum archivních fondů se zaměřením na dějiny Slezska v 16. a 18. století:
Archiwum glówne akt dawnych, Warszawa, Polsko
Průzkum knihovních fondů se zaměřením na dějiny Slezska, digitalizace dobového tisku
k dějinám česko-polských vztahů
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Londýn, Polsko
Studium literatury pro zpracování příspěvků
3
Opava v době polské papeţské nunciatury, konference Polská papeţská nunciatura v Opavě
(Slezsko v církevních dějinách 18. století), Opava, 20. 5. 2009
K úloze vrchního slezského hejtmana v době absolutismu (prac. název), konference Hejtmanský úřad ve Slezsku ve středověku a raném novověku, Opava, 24. – 25. 6. 2009
Studium literatury pro zpracování závěrečné monografie, oddíl 1650 – 1740
Biblioteka Instytutu historycznego, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
Uniwersytet Wroclawski, Polsko.
KOUŘIL, Pavel:
Rešerše a excerpce literatury k časně slovanskému osídlení Slezska.
PRIX, Dalibor:
SOkA Opava, AM Opavy, inv. č. 273.
ZA Opava, PJZ, inv. č. 213, 214.
SOkA Opava, fond: AM Opava, inv. č. 272
ZA Opava, fond: SSA, inv. č. 28, 32, 36
AP Katowice, oddz. Racibórz, fond: AmRac., inv. č. 18, 60
ŠOPÁK, Pavel:
Excerpce, rešerše a studium uměleckých artefaktů tvořících podklad pro sepsání monografie o
malířce Heleně Salichové – předpokládané dokončení rkp. září / říjen 2009. Studium
probíhalo v měsících únor – duben’09 v těchto institucích: Slezské zemské muzeum v Opavě
(Slezský ústav, uměleckohistorické pracoviště), Muzeum umění v Olomouci, Galerie
výtvarného umění v Ostravě, Zemský archiv v Opavě.
Studium obrazového materiálu a jeho příprava pro publikaci formou knihy Zmizelá Opava
(edice „Zmizelá města“, Praha, nakl. Paseka – předpokládané vydání druhá polovina roku
2009). Studium probíhalo v měsících březen – duben’09 v těchto institucích: Slezské zemské
muzeum v Opavě (fotopracoviště), Státní okresní archiv v Opavě, Archiv města Ostravy.
Studium pramenů v ZA v Opavě a SOkA Opava k monografické studii Vídeň–Opava:
svědectví architektury, určené k publikování v připravované kolektivní monografii
(plánováno k vydání ve druhém pololetí 2010).
ŠIMČÍK, Antonín:
SOkA Bruntál, fond AM Bruntál, Kniha zápisů schůzí obecního výboru, inv. č. 118.
SOkA Bruntál, fond Městské muzeum Bruntál, Kniha zápisů schůzí muzea, inv. č. 1
SOkA Jeseník, fond Městské muzeum Jeseník, inv. č. 1, Kniha zápisů schůzí výboru muzea I.
SOkA Karviná, fond Slezská muzejní společnost Orlová.
ZA v Opavě, fond Zemská školní rada slezská v Opavě, kart. č. 470, sign. 16/D, Osobní
kmenové tabulky učitelů a profesorů.
ZA v Opavě, fond Zemská školní rada Slezská v Opavě, kart. č. 470, Osobní kmenové
tabulky učitelů a profesorů gymnasia v Opavě, Bílsku, Bruntále, Těšíně, Vidnavě a Frýdku.
ZA v Opavě, fond Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 1934, kart. č. 3593, V/43, Vědecké
kongresy, umělecké výstavy, záleţitosti museí.
ZA v Opavě, fond Zemská vláda slezská Opava, inv. č. 1938, kart. č. 3595, Evidence museí
ve Slezsku a jejich seznam podle stavu z r. 1913.
UHLÍŘ, Dušan:
Heuristika v Moravském zemském archivu, fond B13, prezidium moravskoslezského
gubernia, události ve Slezsku.
4
Archivní výzkum v Moravském zemském archivu (fondy prezidium gubernia, policejní
ředitelství), Zemský archiv v Opavě (fondy Ředitelství statků Jánský vrch, rodinný archiv
Lichnovských), Slezský archiv Vratislav (rukopisy), Národní knihovna Praha, MZK Brno,
Slezská knihovna Vratislav.
ŢÁČEK, Rudolf:
Studium archivních pramenů se zaměřením na dějiny Slezska a česko-polské vztahy v raném
novověku:
Archiwum glówne akt dawnych, Warszawa, Polsko
Studium literatury k dějinám Slezska v dějinách ZKČ v raném novověku
Biblioteka uniwersytecka we Wroclawiu, Polsko
Studium knihovních fondů, zvl. periodik vydávaných tzv. polskou emigrací se zaměřením
na dějiny česko-polských vztahů ve 20. století
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Londýn
Ukončené rukopisy
ANTONÍN, Robert: Hornoslezští Piastovci v politice Jana Lucemburského, Slezský Sborník
2010, č. 1, 12 s.
ANTONÍN, Robert: Karel IV. a odkaz „polské“ politiky posledních Přemyslovců, ČČH 2010,
č. 1, 40 s.
ANTONÍN, Robert: Rakouské panství Přemysla Otakara II. In: Pocta králi ţeleznému a
zlatému. Brno 2009, 23 s.
ANTONÍN, Robert: Přemyslovští králové a slezská kníţectví v době vrcholného středověku.
In: Těšínsko v proměnách staletí s podtitulem Sborník přednášek k dějinám Těšínska. 8 s.
BORÁK, Mečislav: Fenomén německé volkslisty, 15 s., přijato k vydání pro monografii
Okupace, kolaborace, retribuce, kterou vydá Vojenský historický ústav Praha v roce 2009.
Recenze a zprávy:
BORÁK, Mečislav: Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek: Rozpačité spojenectví. Československopolské vztahy v letech 1945 – 1949, 5 s., přijato k publikaci pro Slezský sborník 2009.
BORÁK, Mečislav: K ţivotnímu jubileu historika Dušana Janáka, 6 s., pro Slezský sborník
2009.
BORÁK, Mečislav. Očima Poláků. Historie a současnost československo-polských vztahů a
polská menšina v Československu v zrcadle polského tisku na Těšínském Slezsku v letech
1989 – 1992. Komentovaná bibliografie. 160 s. Rukopis byl recenzován, převeden do
počítačové sazby a graficky upraven, byly dokončeny autorské korektury a personální rejstřík,
provedena kontrola celého textu a předání do tisku. Vydá Slezská univerzita v Opavě.
BORÁK, Mečislav. The first deportation of European Jews. The transports to Nisko nad
Sanem (1939 – 1940). Rukopis (303 s.) podstatně doplněné monografie První deportace
evropských Ţidů byl předán k překladu do angličtiny.
ČAPSKÝ, Martin: Lov a jeho role na dvorech slezských kníţat. In: Dvory a rezidence ve
středověku, sv. III, 16 s. rkp.
ČAPSKÝ, Martin: „a tak jest, ze Vaší pravdě věří všechna moravská země“. Vratislav a její
komunikace s moravskými městy v husitském období. In: Sborník k ţivotnímu jubileu prof.
Jiřího Malíře, 7 s. rkp.
ČAPSKÝ, Martin: Kacířům navzdory. Postavení Slezska a Vratislavi v 15. století. Dějiny a
současnost – květen 2009, 9 s. rkp.
5
Lenka Bobková – Martin Čapský – Irena Korbelářová, Hejtmanský úřad v zemích Koruny
české, Opava 2009, 265s. (kolektivní monografie, v tisku)
ČAPSKÝ, Martin: Hornoslezská kníţata a jejich role v lucemburské politice do konce 14.
století. In: Těšínsko v proměnách staletí, 9 s.
ČAPSKÝ, Martin: Hornoslezská kníţectví v napěťové ose mezi Krakovem, Budínem a
Prahou. In: Těšínsko v proměnách staletí, 8 s.
ČAPSKÝ, Martin: Sekularizační tendence v prostředí hornoslezských kníţat v pozdním středověku.
In: Náboţenský ţivot a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, edd. Lenka
Bobková – Jana Konvičná, [=Korunní země v dějinách českého státu, sv. IV], Praha 2009, s.
112-125. (kolektivní monografie).
ČAPSKÝ, Martin: Král obklopený kacíři. Slavnosti na počest Ladislava Pohrobka ve Svídnici
a ve Vratislavi. In: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, edd.
Martin Nodl – František Šmahel, [=Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 12], Praha 2009, s.
65–76. (kolektivní monografie)
ČAPSKÝ, Martin: „A teď ho VMti posielám koštovati“ aneb Putovalo víno z Čech aţ na
stoly vratislavských měšťanů? In: Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve
středověku a raném novověku, ed. Jan Kilián, Mělník 2009, s. 185–190.
ČAPSKÝ, Martin: „a tak jest, ze Vaší pravdě věří všechna moravská země“. Vratislav a její
komunikace s moravskými městy v husitském období. In: Sborník k ţivotnímu jubileu prof.
Jiřího Malíře, edd. Hana Ambroţová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč a kol., Brno
2009, s. 263–270.
ČAPSKÝ, Martin: Kacířům navzdory. Postavení Slezska a Vratislavi v 15. století. Dějiny a
současnost 31, 2009, č. 5, s. 32–35.
ČAPSKÝ, Martin: Obchodní význam města Vratislavi ve 14. a 15. století. Studia mediavalia
Pragensia 1, 2009, s. 99–105.
ČAPSKÝ, Martin (R. Antonín): Dvě sondy k evropským dimenzím středověkých dějin
Slezska. In: Zdeněk Jirásek (ed.), Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, s. 31–57.
ISBN 978-80-7248-515-4.
ČAPSKÝ, Martin (rec.): Cetwiński, Marek: Historia i politika. Teoria i praktyka mediewistyki na
przykładzie badań dziejów Śląska. Kraków 2008, 274s. (ISBN 978-83-60448-40-3). Acta
historica USO, sv. II, 3 s. rkp.
ČAPSKÝ, Martin (rec.): Goliński, Mateusz – Maliniak, Jarosław: Urzędnicy miejsci
Świdnicy do 1740 r. Toruń 2007, 264s. ISBN 978-83-7441-760-0. Acta historica USO, sv. II,
2 s. rkp.
ČAPSKÝ, Martin (rec.): Cetwiński, Marek: Historia i politika. Teoria i praktyka
mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska. Kraków 2008, 274s. (ISBN 978-8360448-40-3). Acta historica USO, sv. II, s. 293–294.
ČAPSKÝ, Martin (rec.): Goliński, Mateusz – Maliniak, Jarosław: Urzędnicy miejsci
Świdnicy do 1740 r. Toruń 2007, 264s. ISBN 978-83-7441-760-0. Acta historica USO, sv. II,
2 s. 284-285.
DVOŘÁK Jan: Ţidé v opavském Slezsku 1918-1945. Opava 2009, 176 s. ISBN 978-80-7248548-2.
FUKALA, Radek: Reformace ve Slezsku a na Opavsku. 130 s. rkp. (FPF SU Opava).
JANÁK, Vratislav: Objekt 1/89 z Palhance (část Opavy) a problém „badenizace“ kultury
nálevkovitých pohárů v Horním Poodří, 27 stran, pro Juraj Pavúk – Festschrift, Bratislava.
6
JANÁK, Vratislav: K rozvoji textilní výroby ve starém a středním eneolitu Horního Slezska,
25 stran, pro Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada M –
archeologická, Brno.
KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Národní jednota slezská v letech 1918 – 1938; II.
kapitola připravované publikace v rozsahu cca 90 normostr.
KNAPÍK, Jiří: Do tisku odevzdána tři biografická hesla činovníků Slezského kulturního
ústavu v Praze, JUDr. Antonína Břeského (1882 – 1955), JUDr. Oldřicha Zíky (1906 – 1978)
a Ing. Jaroslava Volence (s P. Šopákem); bylo přitom vyuţito zcela nových poznatků. Vyjde v
MYŠKA, Milan a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová řada, sv. 12
(24), Ostrava 2009.
KNAPÍK, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Reflexe českého „slezanství“ v komunistickém
Československu do roku 1968; 23 normostran. / vyjde v časopise Soudobé dějiny (ÚSD AV
ČR), recenzní řízení ukončeno.
KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: „Slezský konzulát“ v Praze; 430 normostr. (vlastní
podíl 65 %).
KORBELÁŘOVÁ, Irena: K šenovskému epilogu Jana ml. Bruntálského z Vrbna, pro
Těšínsko, 22 str. rkp.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: „Buď Bohu chvála a čest, ţe jest dáti ráčil, z cizích zemí domů
v dobrým zdraví se navrátiti ...“ Cesty Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště ve světle jeho
Knihy pamětí. Acta historica USO, 2009, 36 str. rkp.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Hejtmanská správa ve Slezsku na pozadí specifické územně
správní struktury země. (Několik poznámek k tématu). In: L. Bobková, M. Čapská, I.
KORBELÁŘOVÁ a kol: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české (v tisku), 25
str. rkp.
KOUŘIL, Pavel: Rozpracována studie pro AH 34/2009: Hrad Javorník – březen 1428
(příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku).
LOSKOTOVÁ, Zuzana: Hrnčířské pece z doby římské ze Slezska - Neplachovice, Holasovice
a Opava – Kateřinky. Opava 2009, 202 s. ISBN 978-80-7248-557-4.
PELC, Martin: Struktury opavského sportu 1850-1938. Opava 2009, 201 s. ISBN 978-807248-549-9.
ŠOPÁK, Pavel: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, svazek 12, vydává Ostravská
univerzita, filozofická fakulta – hesla: Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Carl Lüdecke,
Franz Kachler.
ŠOPÁK, Pavel: Opava – nástin urbanisticko-architektonického vývoje. In: Zmizelá Opava,
ed. Zmizelá města, Praha, Paseka, 11 normostran.
ŠOPÁK, Pavel: Znovu Helena Salichová. 27 stran (Historica. Časopis pro historii a příbuzné
vědy, vydavatel Ostravská univerzita).
ŠOPÁK, Pavel: Tři návraty k tradici: římskokatolické kostely ve Svinově, Vřesině a Bašce.
22 stran (Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2).
ŠOPÁK, Pavel: Milan Rusinský a jeho generace. 12 stran. (Časopis Slezského zemského
muzea, série B).
ŠOPÁK, Pavel: Zámek v Neplachovicích. 6 stran. (Vlastivědné listy).
ŠOPÁK, Pavel: Téma paměti: Josef Maria Olbrich v Opavě. 11 stran (Sborník NPÚ v
Ostravě).
7
ŠOPÁK, Pavel: Na okraj výstavy Josefa Barucha ve Valašském Meziříčí. 6 stran. (Časopis
Slezského zemského muzea, série B).
ŠOPÁK, Pavel – MÜLLER, Karel: Opava. Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl, ed.
Zmizelá města, 80 stran. ISBN 978-80-7432-017-0.
UHLÍŘ, Dušan: Evropská dimenze Slezska v letech 1740-1848, příspěvek z konference
Evropská dimenze Slezska 3. – 4.listopadu 2009, s. 81–85. ISBN 978-80-7248-515-4.
UHLÍŘ, Dušan: Joseph von Hormayr a jeho podíl na rozvoji moravské a slezské
historiografie v první polovině 19. století. Příspěvek do sborníku o moravské historiografii,
rozsah 18 stran rukopisu (v tisku).
UHLÍŘ, Dušan: Přes Slezsko na Moravu. Cesty polských panovníků. Pro Acta historica 2,
rozsah 16 str. (v tisku).
PLAČEK, Radim: Oldřich Černík a jeho politická činnost v Ostravském kraji do roku 1956.
Opava 2009 145 s. ISBN 978-80-7248-519-2.
PLAČEK, Radim – BINAR Aleš: Opava 1989 ve vzpomínkách. Opava 2009, 153 s. ISBN
978-80-7248-550-5.
ŠOPÁK, Pavel: Proměny prezentace současného umění ve 20. století – příklad českého
Slezska a Ostravska. In: Bulletin Moravské galerie, Brno 2009, s. 82–89.
UHLÍŘ, Dušan: Exil vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche na Jánském
vrchu. Příspěvek na česko-polské konferenci „Slezsko a církev v dějinách“ 20. 5. 2009, 12
stran (v tisku).
UHLÍŘ, Dušan: Uherský disident Ferenc Wesselényi v slezském exilu. Příspěvek pro Acta
historica 3, 16 stran (v tisku).
UHLÍŘ, Dušan: Rodina Lichnovských mezi Berlínem a Vídní. Příspěvek na mezinárodní
konferenci „Šlechtic v Horním Slezsku v novověku – 16. – 19. století“ 5. – 6. 11. 2009
v Polském Těšíně, 18 stran (v tisku).
URBANEC, Jiří: Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka. Opava 2009, 49 s. ISBN
978-80-7248-514-7.
Publikované práce
ANTONÍN, Robert: Dvě sondy k evropským dimenzím středověkých dějin Slezska, in:
Zdeněk JIRÁSEK (ed.), Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, s. 31–57 (společně
s Martinem Čapským)
ANTONÍN, Robert: Ţena dvou králů. Popis jednoho zápasu z počátku 14. století, Dějiny a
současnost, 2009, 1, s. 28–32.
ANTONÍN, Robert: „Dlouhé námluvy“Cesta slezského Poodří do svazku zemí Koruny české,
Dějiny a současnost, 2009, 5, s. 28–32.
ANTONÍN, Robert: Hejtmanský úřad v politice posledních Přemyslovců. In: Hejtmanská
správa. Opava 2009, s. 25–50. ISBN 978-80-7248-563-5.
ANTONÍN, Robert: Alţběta Rejčka a souboj o český trůn v letech 1306 – 1308. In: Chrám
Sv. Ducha a Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308 – 2008. Hradec Králové 2009, s. 50–62.
BORÁK, Mečislav: K jubileu docenta Dušana Janáka. Těšínsko, 52, 2009, č. 1, s. 19–21.
ČAPSKÝ, Martin: Struktury moci a moc struktur. Slezská kníţectví v čase husitské hrozby.
In: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300 – 1740, Praha 2008, s. 163–175.
8
ČAPSKÝ, Martin: Od kníţat k zemi (1335-1469). Konf. Periodizace dějin Slezska, s. 61–67.
ISBN 978-80-7248-496-6.
GAWRECKÁ, Marie: Slezské legendy, mýty, symboly a stereotypy. 19. Století v nás.
Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Historický ústav, Praha 2008, s.50–64. (s D.
Gawreckim).
GAWRECKÁ, Marie: Šlonzácké hnutí. 10 s. pro časopis Těšínsko.
GAWRECKÁ, Marie: Hans Kudlich – vzpomínky a návraty. 13 s. Studie pro Acta historica
Universitatis Silesianae Opaviensis 3/2009.
GAWRECKÁ, Marie: Slezsko ve 20. Století. 10 s. Studie pro Sborník z konference
Euroregion Slezsko- současnost a budoucnost v rámci Evropské unie. Český Těšín.
GAWRECKÁ, Marie: K politickému katolicismu ve Slezsku v meziválečném období. 13 s.
Studie pro sborník z konference Bílá místa v dějinách ČSL, katedra historie FF UP Olomouc
GAWRECKÁ, Marie: Německé školství na Frývaldovsku v meziválečném období. In:
Jesenicko. Vlastivědný sborník sv. 10, 2009, s. 30–33.
GAWRECKÁ, M.: Evropská dimenze slezský dějin 1848-1938. In: Acta historica
Universitatis Silesiana Opaviensis- Suplementa Tomus III. Opava 2009, s. 87–96.
GAWRECKÁ, Marie: Etnicyne, terytorialne i narodowe tozsamości na Ślasku Opawskim. In:
Tozsamość etniczna I kulturowa Ślaska w procesie przemian. Wroclaw-Cieszyn 2009, s. 305–
317.
JANÁK, Vratislav: Evropská dimenze slezských dějin – pravěk. In: Evropská dimenze
slezských dějin. Opava 2009, s. 9–30. ISBN 978-7248-515-4.
JANÁK, Dušan – JIRÁSEK, Zdeněk: Evropská dimenze slezských dějin po roce 1945. In:
Evropská dimenze slezských dějin. Opava: Slezská univerzita, 2009, s. 103–114. ISBN 97880-7248-515-4.
JANÁK, Dušan: Akcje terorystyczne na pograniczu śląskim vwe wrześniu 1938 roku
(z działalności Nadzwyczajnego Sądu Ludowego w Opawie). In: Układ monachijski jako
przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Opole: Uniwersytet Opolski,
2009, s. 69–74.
JANÁK, Dušan: Sovětská „expertíza“ uhelného hornictví ve Slezsku v roce 1949. In: Silesia
– de ta fabula narrator (Śląsk – do ciebie stosuje się to co powiedziano). Księga Jubileuszowa
dedykowana Profesorovi Michałowi Lisowi z okazji 55-lecia pracy nauczycielskiej oraz 40lecia pracy badawczej i naukowej. Opole: Uniwersytet Opolski, 2009, s. 191-198.
Janák, Vratislav: Evropská dimenze slezských dějin – pravěk. In: Evropská dimenze
slezských dějin, Opava 2009, s. 9–30, ISBN 978-80-7248-515-4.
JIRÁSEK, Zdeněk: Stosunki niemiecko-polsko-czeskie na terenie Nadodrza (Poodří). In:
Schlögel, K. - Halicka, B. (redaktoři): Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki, Skórzyn
2008, s. 253–258.
JIRÁSEK, Zdeněk: Vědecká spolupráce vysokých škol ve Slezsku při řešení regionálních
problémů. In: Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2009, s. 68–72.
ISBN 978-83-88657-34-4.
JIRÁSEK, Zdeněk. – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Migrační procesy na Opavském Slezsku po
roce 1945, In: Colloquium Opole 2008, Otwarta Europa - otwarte regiony - nowy wymiar
migracji. Opole 2009, s. 100–109. ISBN 978-83-7126-251-7, 978-83-62105-10-6.
JIRÁSEK, Zdeněk: Uwagi do czeskiej interpretacji Monachium (z uwzględnieniem sytuacji
na czeskim Śląsku). In: Układ monachijskij jako przykład prawnomiędzynarodowej
kapitulacji wobec agresji. ISBN 978-83-7395-354-3.
9
JIRÁSEK, Zdeněk - ONDŘEJOVÁ, E.: K otázce dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd, řada
pedagogicko-psychologická P3, Opava 2009, s. 37–52. ISBN 978-80-7248-529-1, ISSN
1214-8083.
JIRÁSEK, Zdeněk: Reflexe Kladska při historickém výzkumu Slezska, In: 550 let Hrabství
Kladského, 1459-2009, Trutnov 2009, s. 11–14. ISBN 978-80-903741-3-3.
FRIEDL, Jiří - JIRÁSEK, Zdeněk: Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v
letech 1945 – 1949. Praha 2008, 399 s. ISBN 978-80-86493-23-7.
JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, 146 s. (vlastní text
spolu s Janákem, D.: Evropská dimenze slezských dějin po roce 1945, s. 103–114). ISBN
978-80-7248-515-4.
BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk: Kravaře v letech 1945-2008, Kravaře 2009, 346 s. + obr.
příl. ISBN 978-80-86714-08-0.
JIRÁSEK, Zdeněk: (uspořádal): Polská papeţská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních
dějinách 18. století), Opava 2009, 97 s. ISBN 978-80-7248-556-7.
KNAPÍK, Jiří – ŠVECOVÁ, Markéta: Odbor Národní jednoty slezské v Mýtě-Kařízku (1924
– 1930). In: Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, sv. 20, Rokycany 2008, s.
56–69.
KNAPÍK, Jiří: MYŠKA, Milan a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová
řada, sv. 11 (23), Ostrava 2008; hesla Josef Budník (s. 20–21) a Ladislav Vašek (s. 130–131).
KNAPÍK, Jiří: Sekretariát české samosprávy ve Slezsku v letech 1908 – 1918. Slezský
sborník, 2009 (roč. 107), č. 4, s. 256-276.
KNAPÍK, Jiří: „Slezský táta“ Jan Hejret. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2009
(roč. 35), č. 2, s. 32–33.
JIRÁSEK, Zdeněk – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Procesy migracyjne na Śląsku Opawskim po
roku 1945. In: Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa - otwarte regiony - nowy wymiar
migracji.Red. K. Hefner, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Osteuropa-Institut,
Regensburg, Opole 2009, s. 100–109. ISBN 978-83-7126-251-7, 978-83-62105-10-6.
PRIX, Dalibor, Marginálie k „evropské dimenzi uměleckého vývoje Slezska“ ve středověku,
in: Zdeněk Jirásek a kol., Evropská dimenze slezských dějin. Opava 2009, s. 115–126. ISBN
978-80-7248-515-4.
ŠOPÁK, Pavel: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, svazek 11, vydává Ostravská
univerzita, filozofická fakulta – hesla: Hugo Gorge, Josef Hruschka, Eugen Jettel, Emil
Lubich von Milovan, Ferdinand Puchner, Rudolf Quittner, Ferdinand Zdralek. ISBN 978-807368-477-8.
ŠOPÁK, Pavel: Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříţe v Opavě-Kateřinkách.
Časopis Slezského zemského muzea, série B 57, 2008, s. 276–285.
ŠOPÁK, Pavel: Metropolizace Opavy po druhé světové válce a pozdní tvorba Oldřicha Lisky.
In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1/2009.
ŠOPÁK, Pavel: Ex libris Adolfa Zdrazily. Vlastivědné listy 1/2009.
ŠOPÁK, Pavel: Slezská architektura od baroka po modernu – moţnosti a meze periodizace.
In: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11. – 12. 12. 2007.
Opava, SU 2008, s. 147–151.
ŠOPÁK, Pavel: 1/ Sváry zření [recenze výstavy Galerie výtvarného umění v Ostravě] Ateliér
č. 3/2009 (5. února), s. 11.
10
ŠIMČÍK, Antonín: Sloţité počátky městského muzea v Bruntále. ČSM-B 57, 3/2008, s. 262–
275. (vyšlo v únoru 2009).
ŠIMČÍK, Antonín: Počátky Slezského muzea v Těšíně. In: Acta historica. Opava 2009.
UHLÍŘ, Dušan: Myšlenkové dědictví zednářů v moravské a slezské vědě na počátku 19.
století. In: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. (vyd.
J. Lorman a D. Tinková), Studie Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, Praha 2009, s.
174–185.
UHLÍŘ, Dušan: Muzikant v roli vrchnostenského úředníka. Příklad Carla Ditterse
z Dittersdorfu. In: Člověk na Moravě v druhé polovině 18. století. Centrum demokratické
kultury, Brno 2008, s. 292–305, 355.
UHLÍŘ, Dušan: Slezský šlechtic Felix Lichnovský. (monografie) nakl.Paseka Praha 2009,
164 stran. ISBN 978-80-7432-014-9.
UHLÍŘ, Dušan: Myšlenkové dědictví zednářů v moravskoslezské vědě na počátku 19. století.
In: sborník Post tenebras spero lucem .Duchovní tvář českého a moravského osvícenství (ed.
J. Lorman a D. Tinková), Praha 2009, s.174–185. ISBN 978-80-7308-246-8.
UHLÍŘ, Dušan: Přes Slezsko na Moravu … Cesty polských panovníků Moravou. In: Acta
historica Opava 2/2009, s. 61–68.
UHLÍŘ, Dušan: Evropská dimenze Slezska v letech 1740 – 1848. In: Evropské dimenze
slezských dějin, Acta historica-supplementa, Opava 2009, s. 81–86. ISBN 978-80-7248-5184.
Pořádané konference
BORÁK, Mečislav: Mezinárodní vědecká konference První deportace evropských Ţidů.
Transporty do Niska nad Sanem 1939 – 1940, pořádaná pod záštitou ministra zahraničních
věcí ČR Jana Kohouta, hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase a primátora města
Ostravy Petra Kajnara dne 14. 10. 2009 v aule Ostravské univerzity v Ostravě. Pořádaly
Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě. Konferenci zahájil rektor SU
Rudolf Ţáček, organizační a obsahovou přípravu konference zajistil Mečislav Borák.
ČAPSKÝ, Martin: Konference: Hejtmanský úřad v zemích Koruny české, Opava 24. – 25.
června. Spoluorganizátor s Lenkou Bobkovou a Irenou Korbelářovou.
JIRÁSEK, Z.: Konference: Polská papeţská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních
dějinách 18. století), 20.5.2009, pořádaná Ústavem historických věd FPF, Slezské univerzity
v Opavě, Centrem pro pastorace vysokoškolské mládeţe a Generálním konzulátem Polské
republiky v Ostravě.
ŠIMČÍK, Antonín:Muzea, památky a konzervace 2009 – Museum, Monuments and
Conservation 2009, 5. – 6. 5. 2009, Praha VŠCHT, spoluorganizátor
Vystoupení na konferencích
ANTONÍN, Robert: Hejtmanský úřad v politice posledních Přemyslovců, 8 s., 22.–23. 6.
2009, Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, pořadatel Ústav historických
věd FPF Slezské univerzity ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF Univerzity Karlovy
BORÁK, Mečislav, Fenomén německé volkslisty, 15 s. Mezinárodní vědecká konference
Okupace, kolaborace, retribuce, pořádaná Vojenským historickým ústavem a Ministerstvem
obrany ČR 17. – 18. 3. 2009 v Praze.
11
BORÁK, Mečislav: Místo Niska v historii holocaustu a osudy transportů z českých zemí, 20
s., mezinárodní vědecká konference První deportace evropských Ţidů. Transporty do Niska
nad Sanem 1939 – 1940, konala se v Ostravě 14. 10. 2009, pořádaly Slezská univerzita
v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě.
BORÁK, Mečislav: Transport ostravských Ţidů do Niska nad Sanem a jeho historické
souvislosti, 15 s., studentský vědecký seminář Ostravská ţidovská kultura a holocaust Ţidů za
II. světové války, konaný v Ostravě 15. 10. 2009, pořádala katedra historie FF Ostravské
univerzity.
ČAPSKÝ, Martin: Dvory a rezidence ve středověku III. Praha, 4. – 5. únor, 10 s. rkp.
ČAPSKÝ, Martin: Konference: Hejtmanský úřad v zemích Koruny české, Opava 24. – 25.
června, Hejtmanský úřad v mocenských aspiracích Vratislavi, 21 s.
GAWRECKÁ, Marie: Slezsko ve 20. Století. 10. s. konference: Euroregion Slezskosoučasnost a budoucnost v rámci Evropské unie. Konrad Adenauer Stiftunga a mladí
konzervativci. Český Těšín 6. 5. 2009.
GAWRECKÁ, Marie: K politickému katolicismu ve Slezsku v meziválečném období. 13 s.
konference: Bílá místa v dějinách Československé strany lidové. Katedra historie FF UP,
Olomouc, 5. 11. 2009.
JANÁK Vratislav: Pravěk Oderské brány – Novojicko ve světle archeologických výzkumů,
pro Muzeum Novojičínska 29. ledna 2009 v rámci cyklu přednášek Muzejní čtvrtky 2009.
JANÁK, Vratislav: „Dvanáct glos k neolitu a eneolitu horního Poodří“. 6 str., XVI. Śląskie
Spotkania Archeologiczne, Karlów, 27. 5. – 29. 5. 2009, Instytutu Archeologii Vratislavské
univerzity.
JANÁK, Vratislav: „Poznámky k neolitu a eneolitu horního Poodří“, 5 str., 28. pracovní
setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Mělník, 28. 9. – 2. 10. 2009, Ústav pro
pravěk a ranou dobu dějinnou FF Univerzity Karlovy.
JIRÁSEK, Zdeněk: Polská papeţská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18.
století), Opava 20. 5. 2009, pořadatel ÚHV FPF SU, GKPR Ostrava, Centrum pastorace
vysokoškolské mládeţe Opava. Organizátor konference a předsedající celého jednání.
JIRÁSEK, Zdeněk: Česko-polské vědecké sdruţení - zasedání Opava, Opava 21. 5. 2009,
pořadatel česko-polské vědecké sdruţení. Referát Slezské ve Střední Evropě.
JIRÁSEK, Zdeněk: Defiecyty badań śląskoznawczych, Katowice 2. 3. 2009, pořadatel
Slezská univerzita Katowice. Referát Defiecyty badań nad historią Śląska z czieskiej
perspektywy.
JIRÁSEK, Zdeněk: Międzyregionalna i transgraniczna spólpraca polskich i czeskich
ośrodków i samozsądów na przykladzie Śląska, Trzebechowice 23. – 25. 4. 2009, pořadatel
Centrum studiow śląskich. Referát Nauka i szkolnictwo vysze w regionalnych strategiach
rozwoju - kraj Morawskośląski.
JIRÁSEK, Zdeněk: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI
wieku, Katowice 9. – 10. září 2009, pořadatel PAN, Polskie Towarzystwo Hstoryczne.
Referát Sovětské vlivy v uhelném hornictví Slezska na přelomu 40. a 50. let 20. století.
JIRÁSEK, Zdeněk: Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej, KladskoNáchod, 15. – 16. 10. 2009, pořadatel Powiat Kłodzko a město Náchod. Referát K pojetí
Kladska po roce 1945 v českém prostředí.
JIRÁSEK, Zdeněk: Colloquium Opole 2009, Opole 16. – 17. 11. 2009, pořadatel PIN-IŚ.
Referát Nowe wartości w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku - Republika czeszska.
12
JIRÁSEK, Zdeněk: Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku, Opole 14. – 15. 12.
2009, pořadatel PIN-IŚ. Referát Śląsk Opawski w okresie transformacji.
PRIX, Dalibor, Dlouhý presbytář kostela v Ţárech (20 minut).
PRIX, Dalibor: Gotické umění Slezska, mezinárodní konference pořádaná Národním
památkovým ústavem, ú. o. p. Ostrava, a Městským úřadem v Krnově, 22. – 23. 10. 2009,
Krnov; přednáška: (22. 10. 2009).
ŠOPÁK, Pavel: název konference: Gotické umění Slezska, pořadatel: Národní památkový
ústav Ostrava – Městský úřad Krnov, termín: 22. – 23. října 2009, Krnov, referát:
Historiografická reflexe středověkého umění českého Slezska, 8 stran.
ŢÁČEK, Rudolf: Przemiany polityczne w Czechach. Colloquium Opole 2009. Od okrągłego
stołu do obalenia muru i aksamitnej rewolucji. Polaci - Niemcy - Czesi - nowe wartości nowe relacje. PIN – IŚ w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 16. – 17. 11. 2009.
ŢÁČEK, Rudolf: Slezská národnost v ČR na přelomu tisíciletí. XIII. Międzynarodowa
konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. Ślązacy w oczach wlasnych i
obcych. Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w
Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach, Zabrze, 12. – 13.
2009.
Přednášky
ANTONÍN, Robert: Přemysl Otakar II. a slezská kníţata.
ANTONÍN, Robert: Cesta Václava II. k polskému trůnu.
ANTONÍN, Robert: Cesta Slezska mezi země Koruny české ve světle lenních holdů slezských
kníţat Janu Lucemburskému Předneseno 17. 5. – 23. 5. 2009, Uniwersytet Wroclawski,
Wydzial Nauk Historicznych i Pedagogicznych/ Instytut Historyczny.
BORÁK, Mečislav: Prezentace filmu Transporty do neznáma v rámci doprovodného
programu mezinárodní vědecké konference První deportace evropských Ţidů 14. 10. 2009
v aule Ostravské univerzity v Ostravě.
BORÁK, Mečislav: úvodní slovo k prezentaci knihy Boleslava Navrátila Muţové Velké
Ostravy, pořádalo vydavatelství Repronis v Ostravském muzeu 2. 12. 2009 v Ostravě.
ČAPSKÝ, Martin: Matice Těšínská, Horní Slezsko v pozdním středověku.
GAWRECKÁ, Marie: Rakouské a pruské Slezsko v procesu modernizace.
GAWRECKÁ, Marie: Němci ve Slezsku v meziválečném období.
GAWRECKÁ, Marie:Univerzita Wroclaw, Insitut historie, v rámci programu Erasmus, duben
2009.
KNAPÍK, Jiří: Přednáškový pobyt na Univerzitě M. Bela v Banské Bystrici ve dnech 27. –
30. 4. 2009; mj. předneseny 3 přednášky s tematikou VZ (Slezský studijní ústav v Opavě
1945 – 58; Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska 1945 – 1950; Národní jednota
slezská 1906 – 1918).
13
Posudky
ANTONÍN, Robert: Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Richarda Mahela Ke vzniku
a k pojetí moravských dějin v ústředním díle moravského historiografa Františka Bedy
Dudíka (1815 – 1890). 4 s.
ANTONÍN, Robert: Radek Schmidt: Ţoldnéřské oddíly z českých zemí v polsko-řádovém
konfliktu v pozdním středověku. Opava 2009. Posudek na ročníkovou práci. 2 s.
ANTONÍN, Robert: Adrien Quéret-Podesta: The influence of the so-called Hungarian Polish
Chronicle on the Silesian medieval chronicles. Recenzní posudek pro Slezský sborník. 2 s .
BORÁK, Mečislav: Juraj Marušiak, Poľská menšina v Československu 1968 – 1970, pro Acta
Historica USO 2009, 28 s.
BORÁK, Mečislav: Jan Dvořák, Vývoj a struktura ţidovské komunity v Opavském Slezsku
za první republiky (1918 – 1938), pro Časopis SZMO, série B, 2009, 30 s. rkp.
BORÁK, Mečislav: Jan Dvořák, Politické, hospodářské a kulturní aktivity Ţidů v Opavském
Slezsku v letech 1918 – 1938, pro Časopis SZMO, série B, 2009, 32 s. rkp.
BORÁK, Mečislav: Jiří Friedl, Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1945 –
1949, oponentský posudek na habilitační práci pro FPF SU, Opava 2008, 255 s. rkp.
BORÁK, Mečislav: Jiří Knapík – Zdeněk Jirásek, Reflexe českého „slezanství“
v komunistickém Československu, pro Soudobé dějiny 2009, 12 s. rkp.
BORÁK, Mečislav: Šárka Glombíčková, Výchova k řádné práci podle německého vzoru
(Pracovně výchovné tábory na území Ostravy v době nacistické okupace), 18 s. rukopisu, pro
sborník Ostrava 24
BORÁK, Mečislav: Jan Gebhart – Barbara Köpplová (eds.). Řízení legálního českého tisku
v Protektorátu Čechy a Morava, 128 s. + CD se zápisy porad, edice tiskových konferencí z let
1939-1945 a sborníku studií, pro Univerzitu Karlovu – nakladatelství Karolinum.
BORÁK, Mečislav: Projekt „Ewangelicy polscy na Zaolziu 1918 – 1939“, 20 s., který se
ucházel o podporu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski ve Varšavě.
BORÁK, Mečislav: Jiří Friedl, Nevydařená oslava. Příspěvek k česko-polským vztahům na
Těšínsku v roce 1947, pro Těšínsko 2009, 5 s.
BORÁK, Mečislav: Ţidovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od
osvobození k nové totalitě. Sborník příspěvků. Uspořádaly Miroslava Ludvíková a Blanka
Soukupová, pro Ţidovské muzeum v Praze, 200 s.
BORÁK, Mečislav: Jiří Friedl, Dva dokumenty k otázce prodlouţení dvouleté lhůty
dodatkového protokolu československo-polské smlouvy z roku 1947, pro Slovanský přehled,
6 s.
BORÁK, Mečislav: Jiří Friedl, Nevydařená oslava. Příspěvek k česko-polským vztahům na
Těšínsku v roce 1947, pro Těšínsko, 5 s.
BORÁK, Mečislav: 4 posudky na závěrečné a bakalářské práce ÚVSRP FVP SU, vztahující
se k dějinám Slezska: Aktuální problémy polské menšiny v ČR (Anna Pěčková), Ţidovská
obec v Ostravě po roce 1989 (Markéta Gabaľová), Aktuální problémy polské menšiny v ČR
(Jitka Děrkasová), Aktuální problémy slovenské menšiny v ČR (Veronika Čapková).
FUKALA, Radek: Oponentský posudek monografie: Bogusław Czechowicz: Dvě centra
v Koruně. Nakladatelství Veduta, České Budějovice.
GAWRECKÁ, Marie: H.Starzycna:Comparison of the Czech and Slovakien trade in the era
of the first republic. 12 s.
GAWRECKÁ, Marie: Posudek pro Acta academia karviniensia.
GAWRECKÁ, Marie: Š. Glombíchová: Reiner Maria Rilke a Mechtilda Lichnovská. 13 s.
posudek pro Časopis Slezského muzea.
14
JANÁK, Dušan: 2 posudky pro Slezský sborník (M. Borák: K výsledkům výzkumů Slezského
ústavu o perzekucích totalitních reţimů, 8 s. rkp.; J. Friedl: Otázka zaměstnávání dělníků
z Polska na Těšínsku v letech 1945 – 1947, 12 s. rkp.).
JANÁK, Vratislav: P. Kalábková: Lengyelské osídlení střední Moravy, doktorská disertační
práce, 3 str., oponentský posudek.
JIRÁSEK, Zdeněk.: Posudky vědeckých monografií pro nakladatelství (4), oponentské
posudky grantových projektů (2), oponentské posudky k disertačním pracím (1), oponentské
posudky k habilitačním pracím (1), předseda 4 profesorských a 2 docentských komisí.
KNAPÍK, Jiří: Jeden posudek pro Časopis Slezského zemského muzea s tematikou VZ (23
normostran).
KNAPÍK, Jiří: Anotace pro Slezský sborník č. 1/2010 – PLAČEK, Radim: Oldřich Černík a
jeho politická činnost v Ostravském kraji do roku 1956. Opava 2009, 145 s.
KNAPÍK, Jiří: Anotace pro rec. časopis Kuděj č. 1/2009: knihy R. Plačka, A. Pokludové, P.
Šopáka.
KNAPÍK, Jiří: Posudek na rešerši pro výstavu k historii Hlučínska po roce 1945 (pro Muzeum
Hlučínska).
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Antonín Barcuch, Kateřina Barcuchová: Hygienické poměry
v Ostravě v 19. století, příspěvek pro sborník Ostrava.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Antoník Barcuch, Eva Rohlová: Místopis starého Zábřehu nad
Odrou a Hulvák. 1. část, příspěvek pro sborník Ostrava.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: David Pindur: Počátky kostela Všech svatých v Místku. Sonda do
ţivota severomoravské farnosti v období baroka. 16 str. rkp., posudek monografie.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Veronika Čapská - Veronika Marková: Deník Gabriely Sobkové,
provd. ze Spens-Booden, 70 str., posudek monografie.
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Radek Fukala: Ozvěny chebských událostí ve Slezsku, 8 str.,
posudek pro Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy.
ŠOPÁK, Pavel: – Jiří Jung, Johannes Bühler ve Slezsku, studie, 36 normostran – pro účely
publikace v Časopise Slezského zemského muzea – série B.
Šopák, Pavel: Ondřej Jakubec, Epitafní obraz s alegorickým Ukřiţováním, 32 stran, pro
časopis Historica. Časopis pro historii a příbuzné vědy, vydavatel Ostravská univerzita.
Šopák, Pavel: Petr Holý, Sedm kráčejících muţů a pohyb hmoty sochy, 27 stran, pro časopis
Historica. Časopis pro historii a příbuzné vědy, vydavatel Ostravská univerzita.
Popularizace
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 16. 1. 2009
(rozhovor o utvoření Česko-polského fóra).
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 11. 2. 2009
(rozhovor o vyhlášení výběrového řízení MZV ČR na projekty týkající se rozvoje českopolských vztahů).
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 16. 1. 2009
(rozhovor o utvoření Česko-polského fóra).
BORÁK, Mečisdlav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 11. 2. 2009
(rozhovor o vyhlášení výběrového řízení MZV ČR na projekty týkající se rozvoje českopolských vztahů).
15
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 6. 5. 2009 (rozhovor
o činnosti Česko-polského fóra).
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 13. 10. 2009
(rozhovor o vědecké konferenci o transportech ţidů do Niska nad Sanem).
BORÁK, Mečislav: zpravodajské a publicistické vysílání německého rozhlasu ARD, vysíláno
14. 10. 2009 (rozhovor o transportech Ţidů do Niska nad Sanem z Ostravy, Vídně a Katovic).
BORÁK, Mečislav: zahraniční vysílání ve španělštině, Český rozhlas Radio Praha, vysíláno
20. 10. 2009 (rozhovor o historii prvních ţidovských deportací v Evropě a jejich významu pro
historii holocaustu).
BORÁK, Mečislav: zahraniční vysílání v ruštině (red. Vasinkevič), Český rozhlas 7, vysíláno
v říjnu 2009 (rozhovor v ruštině o prvních deportacích Ţidů do koncentračních táborů a osudy
vězňů, kteří prošli sovětskými gulagy).
BORÁK, Mečislav: polská půlhodinka, Český rozhlas Ostrava, vysíláno 1. 12. 2009
(rozhovor o vyhlášení nového kola výběrové soutěţe Česko-polského fóra na vědecké a
odborné projekty na rok 2010).
BORÁK, Mečislav: pořad Události v regionech, polská redakce TV Ostrava, vysíláno 6. a 7.
2. 2009 na ČT 1 (rozhovor o plánu na vydání učebnice o historii Poláků na Těšínském
Slezsku).
BORÁK, Mečislav: pořad Události v regionech, Wiadomości w języku polskim, vysíláno 6. a
7. 2. 2009 na ČT 1 (o plánu na vydání učebnice o historii polské menšiny v ČR).
BORÁK, Mečislav: pořad Události v regionech, Wiadomości w języku polskim, vysíláno 28.
a 29. 8. 2009 na ČT 1 (o útoku na tunel v Motech u Jablunkova 26. 8. 1939).
BORÁK, Mečislav: pořad Wiadomości, vysíláno 26. 8. 2009 v polské televizi TVP 3
Katowice (o historických souvislostech útoku na tunel v Motech u Jablunkova 26. 8. 1939).
BORÁK, Mečislav: pořad Události v regionech, vysíláno 18. a 19. 9. 2009 na ČT 1 a ČT 24
(o výsledcích vědecké činnosti).
BORÁK, Mečislav: pořad Dobré ráno, vysíláno 9. 10. 2009 na ČT 2 (místo Ostravy v historii
prvních deportací evropských ţidů v říjnu 1939, chystaná vědecká konference).
BORÁK, Mečislav: pořad Události v regionech, vysíláno 14. a 15. 10. 2009 na ČT 1 a ČT 24
(o prvních deportacích evropských ţidů do Niska a vědecké konferenci v Ostravě).
- pořad Týden v regionech, vysíláno 17. 10. 2009 na ČT 1 a ČT 24, 19. 10. 2009 na ČT 1 (o
prvních deportacích evropských ţidů do Niska a vědecké konferenci v Ostravě).
- publicistika a zpravodajství křesťanské televize Noe, vysíláno 18. 10. 2009 (rozhovor o
motivech, průběhu a následcích ţidovských transportů do Niska nad Sanem).
- pořad Babylon, vysíláno 27. 10. 2009 na ČT 1 a ČT 24 (o prvních ţidovských deportacích
z Ostravy a místě Niska v historii holocaustu).
KNAPÍK, Jiří: Rodák z Litultovic a „slezský konzul Tomáš Stypa. Region Opavsko 9. 6.
2009, roč. 3, s. 9.
ANTONÍN Robert: Středověk jako společnost na cestách, Lidové noviny 21. března 2009.
BORÁK, Mečislav: RADOVÁ, M.: Ostrava uctí památku deportovaných Ţidů. Mladá fronta
Dnes 13. 10. 2009 (mj. o publikaci První deportace evropských Ţidů).
BORÁK, Mečislav: PLEVA, M.: Záhada protiţidovského nápisu je odtajněna.
Moravskoslezský deník, 24. l0. 2009 (o výzkumu ţidovské problematiky).
BORÁK, Mečislav: autorská a organizační účast na projektu Kongresu Poláků v ČR, jehoţ
cílem je napsání a vydání publikace „Poláci na Těšínském Slezsku. Studijní materiály pro
učitele (nejen) dějepisu“, jeţ by měla vyjít v roce 2009.
16
BORÁK, Mečislav: školitel doktorského studia týkajícího se dějin Slezska – Mgr. Jan
Dvořák, Dějiny ţidů v českém Slezsku po roce 1918, ÚH FPF SU.
BORÁK, Mečislav: podání přihlášky do grantové soutěţe SU na projekt v rámci výzkumného
záměru k dějinám Slezska – Dokumentace dějin Ţidů ve Slezsku, řešitel Jan Dvořák,
spoluřešitel-školitel M. Borák, výstupem by měla být digitalizace základních archivních
pramenů k dějinám Ţidů ve Slezsku ze zahraničních archivů.
BORÁK, Mečislav: vedení monografie vydané v rámci záměru k dějinám Slezska: Jan
Dvořák, Ţidé v Opavské Slezsku 1918 – 1945. Opava, Slezská univerzita 2009. 176 s. ISBN
978-80-7248-548-2.
ČAPSKÝ, Martin: Opavští Přemyslovci (Slezské muzeum v Opavě) – příprava výstavy.
ČAPSKÝ, Martin: Hlučínsko (část od středověku do r. 1742) (Muzeum Hlučínska v Hlučíně)
- příprava výstavy.
ČAPSKÝ, Martin: Moravsko-slezské pomezí v době Jana Lucemburského (Ostravské
muzeum) - příprava výstavy.
GAWRECKÁ, Marie: Zpráva o konferenci k 60. výročí SU SZM v Opavě. In: Acta Historica
Universitatis Opaviensis 2, 3 s.
JIRÁSEK, Zdeněk:
3 vystoupení v České televizi (2x Historie cs, 1x Dobré ráno), 1 přednáška pro Akademii
třetího věku Trutnov.
KNAPÍK, Jiří:
Záchrana historických pramenů
Ing. Oldřich Zíka; získány biografické údaje k otci O. Zíkovi.
Prof. Jiří Litschman – video z chaty Klárka (února 1952); vč. komentáře; Vzpomínka na
Domov slezských studentů v Praze poč. 50. let.
Prof. Jana Hlaváčová – získány 4 fotografie babičky, Anny Hlaváčové, přední činovnice NJS
(Dámský odbor).
Doc. MUDr. Jan Handzel, CSc. – získána kopie dopisu z r. 1950 k ţivotu K. Handzela.
Získán nepubl. rukopis JUDr. Ivana Kudely – vzpomínky na otce Josefa Kudelu (poskytl
Mgr. Petr Kudela; Praha 3).
Získáno šest fotografií slezských studentů – Slezský ústav v Praze (1950/52); chata Klárka
(Jeseníky).
Příprava rkp. vzpomínek na J. Kudelu a F. Zíku (autorem syn M. Zíka).
Organizační práce
BORÁK, Mečislav: organizační a odborná příprava mezinárodní vědecké konference k 70.
výročí prvních deportací evropských ţidů do Niska nad Sanem, kterou pořádají Slezská
univerzita Opava, Ostravská univerzita a Federace ţidovských obcí v ČR 14. října 2009 v
Ostravě (koordinace celého projektu, zajištění příspěvků z ČR, Polska, Slovenska, Rakouska a
Izraele, vlastní příspěvek o transportech ţidů z odtrţeného území Slezska, z Frýdecka a
Ostravska, napsání monografie o transportech).
BORÁK, Mečislav: organizační a odborná příprava mezinárodní vědecké konference k 70.
výročí prvních deportací evropských ţidů do Niska nad Sanem, kterou spolupořádala Slezská
univerzita Opava 14. října 2009 v Ostravě (koordinace celého projektu, zajištění příspěvků
z ČR, Polska, Slovenska, Rakouska a Izraele, vydání DVD s texty a dokumenty, proplacení
honorářů, doprovodné akce atd.).
17
BORÁK, Mečislav: členství v realizačním týmu k dokončení expozic Slezského zemského
muzea Opava v Památníku 2. světové války v Hrabyni (okupace a odboj 1938 – 1945 ve
Slezsku).
ČAPSKÝ, Martin: Koordinace „sekce středověk“ v rámci VZ.
ČAPSKÝ, Martin: Organizace pracovní skupiny „středověk“.
ČAPSKÝ, Martin: Příprava kolektivní monografie „Hejtmanská správa ve vedlejších zemích
Koruny české“.
JIRÁSEK, Zdeněk: Polská papeţská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18.
století), Opava 20. 5. 2009, příprava mezinárodní konference.
KNAPÍK, Jiří: Příprava konference k dějinám města Opava 7 (téma „Město a země“).
Knapík, Jiří: Práce na obálce pro Acta historica USO – supplementa; 2 svazky s tematikou
VZ.
KNAPÍK, Jiří: Příprava univerzity III. věku na LS 2009/10 s tematikou VZ.
ŠOPÁK, Pavel: Slavné vily Moravskoslezského kraje, námět a scénář opavské reprízy
výstavy, Dům umění města Opavy – O.K.O., p.o. Magistrátu města Opavy, vernisáţ 2. dubna
2009.
ŠOPÁK, Pavel: Zmučená země. Malířství 30 a 40. let ve Slezsku a na Ostravsku, námět a
scénář výstavy, Památník druhé světové války v Hrabyni, vernisáţ 29. dubna 2009; k výstavě
vydán informační leták, 6 stran.
ŠIMČÍK, Antonín: Doba zmaru a naděje. Expozice Slezského zemského muzea – Památník
II. světové války, Hrabyně, supervize.
ŠIMČÍK, Antonín: Příprava expozice Slezsko Slezského zemského muzea, Opava, supervize.
ŢÁČEK, Rudolf: Český Těšín fenomén Slezska 20. stol., jednání o moţnostech konání
mezinárodní konference ve spolupráci s Muzeem Těšínska, 2010.
Ocenění:
BORÁK, Mečislav: udělení Čestného uznání Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě
za zásluhy o šíření idejí národního odboje 1939 – 1945 (14. 10. 2009)
JIRÁSEK, Zdeněk: plaketa k výročí obce Slavkov
18

Podobné dokumenty

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková člověka, potopa světa,babylónská věţ; náboţenskou lyriku (ţalmy) i lyriku milostnou (Píseň písni) a Nového zákona ( 60. – 90 léta; skládá se ze čtyř evangelií, která pojednávají o ţivotě a působení...

Více

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 6/ Vademecum. Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 – 1938). Praha, Gallery 2002 (člen autorského kolektivu, autorský podíl s. 78-79, 80-82, 92-96, 97-99, 105-107, 108-112,

Více

Výroční zpráva SZM za rok 2007

Výroční zpráva SZM za rok 2007 kostelech; zahraniční pracovní cesty se zaměřením na realizaci výzkumného projektu byly vykonány též do Centrálního archivu řádu německých rytířů ve Vídni a do vídeňských muzeí;  v rámci řešení vý...

Více

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - Havířov 1995, 189 str. (s V. Tomolovou a kol.) - Z historii regionalizmu i separytzmu morawskiego. In: Regionalizm a separatyzm historia i wspólczesnosc. Slask na tle innych obszarow. Katowice, U...

Více

Rodinný a společenský život

Rodinný a společenský život Oskar Loerke (1884–1941), básník expresionismu a „magického realismu“, pocházel téţ z východního Pruska. Od roku 1917 lektor významného („ţidovského“) nakladatelství S. Fischer Verlag, kde poznal ř...

Více

Šesté číslo časopisu Kulturní studia, vychází 1. května 2016 Vydává

Šesté číslo časopisu Kulturní studia, vychází 1. května 2016 Vydává byla ve světové ekonomice rozpoznána, konkrétní výzkum těchto lokalit je dosud velmi sporadický. Geertz přistupuje k súqu jako k instituci typické pro arabský svět, kde je zboží různé kvality prodá...

Více

Střední Brdy V.

Střední Brdy V. pyrargyrit, stefanit, freibergit, sulfoantimonidy a hlavně stříbronosný galenit). Stříbro se nalézalo i v kovové formě. Stříbro a olovo se dobývaly od středověku. Za celou dobu dobývání se vytěžilo

Více