2. Koncepce praktické výuky předmětu Polygrafie v praxi

Transkript

2. Koncepce praktické výuky předmětu Polygrafie v praxi
Koncepce praktické výuky předmětu Polygrafie v praxi
1. Plán odborných praxí
1. 1 Polygrafické podniky poskytující odborné praxe v rámci předmětu Polygrafie
v praxi:










FINIDR s. r. o., Lípová 1965, 737 01 Český Těšín
Těšínské papírny s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín
CANIS SAFETY a. s., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald
Ernst-Litfaß-Schule, OSZ Druck- und Medientechnik,
Cyclopstraße 1-5, 13437 Berlin, Německo
Sapler a. s., Sportovní 1829/7, 735 06 Karviná
VSIGN s. r. o., výroba navigačních system a reklamy, Dolní Líštná 20,
739 61 Třinec
T-Print s. r. o., grafika, ofset, digital, knihařské práce, Průmyslová 1003,
739 65 Třinec
Karel Goryl, reklama, knihařství, Jablunkov 147, 739 91 Jablunkov
Diakoservis s. r. o., dokončovací práce, Na nivách 295/7,
737 01 Český Těšín
GepArts s. r. o., reklamní agentura, Tržní 19, 738 01 Frýdek-Místek
1. 2 Rozpis odborných praxí třídy PG 3. v rámci předmětu Polygrafie v praxi
na školní rok 2013/14
termín
jméno a příjmení
jméno a příjmení
firma
Viz soubor Termíny odborných praxí PG 3.
2. Plán exkurzí
2.1. Exkurze do ofsetové tiskárny Finidr
termín — září
místo/podnik — tiskárna Finidr s. r. o.
doprava — pěší přesun
rozsah exkurze — 7 vyučovacích jednotek, tj. dle rozvrhu od 7.55 —
14.20 h
5. cíl exkurze — motivační debata student 3. ročníku PG s generálním
ředitelem tiskárny Finidr s. r. o. Ing. Jaroslavem Drahošem, prohlídka
klasického archového ofsetového provozu tiskárny a praktické
zapojení studentů do jedné s fází ručního dokončení tiskoviny v rámci
přípravy na praxi v polygrafickém provozu
6. doprovod — Markéta Březinová
1.
2.
3.
4.
2.2. Exkurze na veletrh Reklama–Polygraf,
komentovaná prohlídka expozice tiskařství v Národním technickém muzeu, Praha
termín — květen
místo/podnik — veletržní areál Praha-Letňany, NTM
doprava — vlakový spoj Český Těšín-Praha, MHD Praha
rozsah exkurze — 4 vyučovací jednotky, tj. 180 minut
cíl exkurze —studenti se zúčastní tradičního veletrhu pro polygrafy,
kde se mohou seznámit především s novými technologiemi prepresu,
tisku a dokončení a také s novými trendy v oblasti reklamních a
marketingových strategií
6. doprovod — Mgr. Agáta Sochorová, Mgr. Michal Popieluch
1.
2.
3.
4.
5.
2.3. Exkurze do tiskárny denního tisku Mafraprint
1. termín — květen nebo červen
2. místo/podnik — Olomouc, Mafraprint -Tiskárna
Olomouc,
Pavelkova 7, 772 00 Olomouc
3. doprava — smluvní zájezdový autobus
4. rozsah exkurze — 2 vyučovací jednotky, tj. 90 minut + čas na dopravu
tam i zpět (odhad cca 3 h)
5. cíl exkurze — seznámit se s profesionálním produkčním provozem
a zařízením na tisk periodických tiskovin
6. kontaktní osoba pro exkurzi na místě —
7. doprovod —
2.4. Exkurze na 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014
1.
2.
3.
4.
termín — 1 den v rozmezí září
místo/podnik — Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno
doprava — smluvní zájezdový autobus
rozsah exkurze — 4 vyučovací jednotky, tj. 180 minut + čas na
dopravu (cca 6 h)
5. cíl exkurze — komentovaná prohlídka výstavními prostory.
Tématem 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického
designu a vizuální komunikace. Tematicky zaměřené bienále se
prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných
programů bude zamýšlet nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké
jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol. Další
rovinou jsou otázky lokální různorodosti škol, vliv architektury
školních budov a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí.
6. kontakt pro exkurzi na místě — tel.: + 420 532 169 160
7. doprovod — Markéta Březinová, Mgr. Michal Popieluch
3. Plán zapojení externích odborníků
do výuky předmětu Polygrafie v praxi
Klíčovým cílem praktické výuky je přímá účast externí́ch odborný ch pracovní́ku
na vý uce v rozsahu 4 vyučovacích bloků s následnou účastí externích odborníků
na Kulatém stole.
Dí́lcí́mi cí́li ú casti externí́ch odborný ch pracovní́ku na vý uce je nejen rozvoj
podnikatelský ch znalostí́, schopností́ a dovedností́ studentů, ale i seznámení se s
některými aspekty praktických úkonů/práce jež mají vazbu na konkrétní
produkt/časopis prostřednictvím přímého kontaktu s externími odborníky
z praxe.
Výběr externích odborníků je koncipován dle hlavních témat předmětu
Polygrafie v praxi. Tato témata jsou součástí dílčích bloků výukového plánu ŠVP.
Materiály a výukové prezentace jednotlivých externích odborníků budou
umístěny dle tématu a vzájemných profesních vazeb na webu školy v sekci
Polygrafie předmětu Polygrafie v praxi.
3. 1 Harmonogram zapojení externích odborníků do výuky dle hlavních témat
předmětu Polygrafie v praxi (viz. ŠVP)
3.1.1 Externí odborník na téma Redakční příprava
1. termín — leden/únor
2. externí odborník — Bc. Kateřina Piechovicz (mediální poradce,
pracovník v médiích)
3. rozsah lekce — 2 vyučovací jednotky, tj. 90 minut
4. základní osnova — podtémata lekce se studenty
a. Čtenost našich denníků / tištěných médií
b. Redakční tým
c. Čtenáři tištěných médií
d. Novinářské žánry — struktura novin
e. Rubrika — rozvržení
f. Plánování v redakci /plánování práce redaktora
g. Ukázky správného/nesprávného psaní /vyjadřování
h. Struktura článku
i. Debata nad pracemi žáků
5. Kulatý stůl — červen
3.1.2 Externí odborník na téma Redakční a grafická příprava fotografií
1. termín — březen/duben
2. externí odborník — Jan Smékal (pracovník v médiích – fotografický
redaktor)
3. rozsah lekce — 2 vyučovací jednotky, tj. 90 minut
4. základní osnova — podtémata lekce se studenty
a. fotografie jako jazyk/ sdělení
b. historie dokumentární a publicistické fotografie
c. příprava a práce fotoreportéra v terénu
d. uzávěrka vydání a postprocesing zhotovených fotografií / editace
e. fotografie pro denní tisk, formát, rozlišení, …
f. fotografické vybavení
g. ukázky prací a jejich anylýza
h. debata nad fotografiemi studentů
5. Kulatý stůl — červen
3.1.3 Externí odborník na téma Grafická úprava tiskovin
1.
2.
3.
4.
termín — duben/květen
externí odborník — BcA. Lukáš Horký (grafický designér)
rozsah lekce — 2 vyučovací jednotky, tj. 90 minut
základní osnova — podtémata lekce se studenty
a. příprava a stadium podkladů, specifikace tiskoviny
b. kde hledat inspiraci, analýzy motivů – skicování/základní návrhy
c. typografie — základ kvalitního grafického designu
d. barvy a barevnost— systémy pro správný výběr
e. layout — jak začít a čím si pomáhat?
f. ukázky prací a jejich anylýza
g. debata nad grafickými návrhy a layoutem časopisu studentů
5. Kulatý stůl — červen
3.1.4 Externí odborník na téma Předtisková příprava a ofsetový tisk
1.
2.
3.
4.
termín — květen/červen
externí odborník — Bc. Vladislava Kašparová
rozsah lekce — 2 vyučovací jednotky, tj. 90 minut
základní osnova — podtémata lekce se studenty
a. workflow automatizované předtiskové přípravy Prinect
b. správa barev v předtiskové přípravě pomocí moderních nástrojů
c. princip fyzické přípravy tiskových forem pro ofset
d. kontrola kvality tiskových forem a nátisk
e. příprava stroje pro tisk
f. obecné nastavení stroje pro tisk 2 barvami
g. kontrola kvality tisku
5. Kulatý stůl — červen

Podobné dokumenty