Sealed Air - Váš partner pro inovativní řešení balení

Transkript

Sealed Air - Váš partner pro inovativní řešení balení
Protective
Packaging
Váš partner v
obalech
2 Protective Packaging
NÁVRH A VÝVOJ
ZALOŽENÝ NA ŘEŠENÍ
PRODUCT CARE
DivizeProductCarespolečnostiSealedAirzajišťujevnašem
neustáleseměnícímsvětěoblastnáročnýchochranných
NÁŠ PŘÍSTUP K EFEKTIVNÍMU
UDRŽITELNÉMU ŘEŠENÍ
Ochrana
aspeciálníchobalůprostřednictvímpraktickýchřešení
vytvořenýchnamíru.Využívámenašeznalostivširokém
rozsahuodvětvíscílemmaximalizovatvýkonaefektivitupři
současnémsníženímnožstvíenergieasurovinpotřebnýchpro
přepravucennéhomajetkuvdistribučnímřetězci-bezpečněas
jistotou.
Minimalizace
ŘEŠENÍ SVĚTOVÉ TŘÍDY
ANALÝZA
HODNOTY
OBALU
Optimalizace
SpolečnostSealedAirjakouznávanýlídrainovátorvoblasti
ochrannýchobalůmůžeposkytovatnávrhyapraktická
řešenípronejnáročnějšívýzvyvoblastiochrannýchobalů
prostřednictvímnašícelosvětovésítěcenternávrhuobalů.
Vtěchtocentrechpracujívysocekvalifikovaníazkušení
profesionálovévoblastiobalů.
Našiodbornícinaobalysvámibudouspolupracovatna
vývojiřešeníprovaševlastníobalyaprovedouověřeníjejich
Poškození
Skladování
Přeprava
Práce/čas
výkonu.Prostěotopožádejte-jetosoučástínašíslužby.
Protective Packaging 3
Udržitelná řešení
pro každé použití
Ochranapovrchu|Výplňprázdnéhoprostoru|Pružnévýplněpomocívaků|Zajištěnínamístěauchycení
Rozdíljev
bariéře
A member of the
family
BUBLINKOVÉ OBALY
Výplňový materiál AirCap s uzavřenými bariérami ®
ideální pro ochranu povrchu, obalení, pružnou výplň
pomocí vaků a vyplnění prázdného prostoru.
OCHRANNÉ POŠTOVNÍ TAŠKY
Mail Lite ® - nejrozsáhlejší sortiment poštovních tašek s
výplní v oboru vhodný pro celou řadu použití.
PoštovnítaškyMailLite®navrženéprosníženínákladůna
BublinkovýobalAirCap ®svysokýmvýkonemjevyráběns
poštovnéamanipulaciposkytujívynikajícíochranurozsáhlé
vrstvoubariérybublinek,kterézadržujívzduchazachovávají
řaděpoložekajsouideálníalternativoupromalépoštovní
výkonpružnévýplně.Toumožňujejejichvysokouopětovnou
krabicezvlnitélepenky.
použitelnost,značněomezujemnožstvíobalovéhomateriálu,
kterývstupujedoodpadníhotoku.
Rozdíl je v bariéře
Sortiment Produktů
l
AirCap
l
BubbleGuardTM
l
AntistatickýAirCap
l
BubbleMask
l
BubblePak
l
Reflectix®
AirCap®
®
TM
Uzavření
bariérou, která
zadržuje vzduch
®
Uchovává tloušťku výplně
Bublinka bez bariéry
TM
Únik vzduchu
Ztrácí tloušťku výplně
4 Protective Packaging
MailLite®jevícenež40letpoštovnímobalem,kterýsilidévolí
prozasílánímalýchbalíčků.
Sortiment Produktů
l
MailLite®White
l
MailLiteTuff ®Cushioned
l
MailLite®Gold
l
MailLite® Padded
l
MailLite® Plus
NAFUKOVACÍ OBAL PRO VÝPLŇ
PRÁZDNÉHO PROSTORU
NAFUKOVACÍ VÝPLNĚ POMOCÍ VAKŮ
Systémy, které nabízejí nákladově efektivní řešení pro
pomocí vaků vhodný pro různá použití při nejnáročnějších
obaly na požádání na základě vynikající ochrany a účinné
operacích balení. Nafukovací výplně pomocí vaků
výplně prázdného prostoru při snížení nákladů na materiál
přizpůsobené vašemu použití na míru.
a dopravu.
PouhýmstisknutímtlačítkaobalovýsystémNewAirI.B.®Express
VakyprovyplněníprázdnéhoprostoruFill-Air ®senafukujína
nafoukneavytvořívýplňovýmateriálsbublinkovoubariérou,
místěalzejevyrobitvširokémrozsahuvelikostí.Krychlovýmetr
kdekoliakdykolipotřebujete.MateriálNewAirI.B.®Express,
nafouknutýchbuněkztratípřivyfouknutí99,3%svéhoobjemu.
kterýjenavržentak,abyvydrželnáročnépodmínkydnešního
Jsoupružnéasnadnosepoužívají,systémyFill-Air ®zvyšují
produktivituprodistribuci/uspokojenípožadavkůcentrálního
Všestranný a nákladově efektivní systém nafukovací výplně
globálníhopřepravníhoprostředí,sizachovávávynikající
výplňovévlastnostipocelýcykluspřepravy.
balení.Všestrannésystémyjsoukdispoziciprodopravníkové
Jednarolevýplňovéhomateriáluvakůsbublinkovoubariérou
balicíoperaceiprobalenínapracovníchstanicích.
můževytvořitaž456m²nafukovacíchvýplní,uvolnitcenný
prostorveskladuauspořitnákladytransportu.
Typy systémů
l
Fill-AirRocketTM
l
QuickShot ®
l
Fill-Air®RF
l
JetStream®
l
WonderfilTM Wrap
l
Kdispoziciješiroký
sortimentpolštářkůafolií
Typy systémů
l
NewAirI.B.® Express
l
JetStream
l
®
Kdispoziciješiroký
sortimentpolštářkůafolií
Únik vzduchu`
Únik vzduchu
Polyetylen
Vrstva zadržující vzduch
Polyetylen
Bez vrstvy
zadržující
vzduch
Vzduch
Vzduch
Uzavření bariérou,
která zadržuje vzduch
Uzavření bariérou,
která zadržuje vzduch
Uzavření bariérou,
která zadržuje vzduch
Nový materiál Air I.B.®
Únik vzduchu
Únik vzduchu
Únik vzduchu
Materiál konkurence
Protective Packaging 5
Udržitelná řešení
pro každé použití
Ochranapovrchu|Výplňprázdnéhoprostoru|Pružnévýplněpomocívaků|Zajištěnínamístěauchycení
PĚNOVÝ OBAL
Typy systémů
Vynikající ochrana produktů před otřesy a vibracemi v
l
InstapakComplete ®
l
InstapakQuickTuffRT®
průběhu přepravy a manipulace, která je vhodná pro
l
SpeedyPacker®
l
Instapak®901
l
Instapacker®Tabletop
l
Instapak®Simple™
l
Instapak®QuickRT®
produkty téměř jakékoli velikosti, tvaru a hmotnosti.
Instapak Pěna-na-místě: Instapak Pěna-na-místě:
®
®
Roztažitelnýpěnovývak,kterávášproduktuzavředopouzdraa
poskytneokamžitoupružnouvýplň,vyplněníprázdnéhoprostoru
nebozajištěnínamístěauchycení.
Instapak® Tvarované vaky: Balíteopakovaněstejnoučástnebo
produkt?Našeřadatvarovacíhovybaveníumožňujevýrobuna
místěstejněvelkýchatvarovanýchobalů.
Průběžné pěnové trubice: Použijtelistprůběžnýchpěnových
trubicnazabalenívašehoproduktudopěnyInstapak® s vysokou
Společnost Sealed Air vždy
uznávala důležitost našeho
vztahu s životním prostředím
ochrannounebovrstvuprůběžnýchpěnovýchtrubicnavytvoření
efektivníchrovnýchpodložek.
JedinečnétlumícíschopnostipěnyInstapak®vámumožňují
zabalitvášproduktpřipoužitíminimamateriáluasnížitvelikosta
hmotnostobalu,anižbybylaohroženaochranavýrobku.
6 Protective Packaging
1 kamion naložený kapalnou
pěnou Instapak®
Instafill™ = 31
kamionů naložených
tradičními obaly
AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY
POLYETYLÉNOVÉ PĚNY
s velkými objemy a vysokou výrobní kapacitou.
výkonu, řešení pro zajištění na místě , uchycení a ochranu
Řada automatizovaného vybavení navrženého pro provozy
Výrazně zkracují postup balení, snižují zásahy operátora
a současně zvyšují váš výkon. Naše tři systémy o vysoké
účinnosti výzvu splní.
Typy systémů
l
l
Automatizovanésystémyprovyplněníprázdnéhoprostoru
RapidFill®
AutomatizovanépěnovébalícísystémyInstapakiMold®
Naše polyetylénové pěny poskytují tlumení vysokého
povrchu pro různé průmysly, včetně různých aplikací balení
i jiných aplikací.
Jsmezavázánikezvyšováníudržitelnostizvyšovánímvýkonu
našichpolyetylénovýchpěnovýchvýrobkůazvyšováním
recyklovanéhoobsahusmenšímmnožstvímpřírodníchzdrojů
použitýchpřivýrobě.
Sortiment Produktů
l
Cell-Aire ®
l
Ethafoam ®
l
Stratocell ®
l
Zvukpohlcujícípěna
Stratocell®Whisper ®
Našiodborníci
provedou,vyhodnotí,
navrhnou,ocenía
realizujínejlepšířešení
provašekonkrétní
potřeby
Protective Packaging 7
Udržitelná řešení
pro každé použití
Ochranapovrchu|Výplňprázdnéhoprostoru|Pružnévýplněpomocívaků|Zajištěnínamístěauchycení
PAPÍROVÉ SYSTÉMY
ZÁVĚSNÉ/ PŘÍDRŽNÉ OBALY
zásady světové třídy v oboru průmyslového papíru.
silnou, vysoce odolnou a neklouzavou folii obalenou okolo
Světový lídr v průmyslovém balení, který používá výrobní
PapírovéproduktyspolečnostiSealedAirjsouvyrobenyze
100%recyklovanýchmateriálůscílempomociminimalizovat
Obaly Korrvu ® jsou dynamické produkty, které využívají
široké řady produktů, které vyžadují při přepravě ochranu
před nárazy.
dopadnaživotníprostředí.PružnouvýplňpapíremTigerPad® lze
Zavěstevašekřehképroduktymimodopadnárazůdostředu
recyklovatsesměsnýmpapírem.Papírovávláknajsounavícze
přepravníkrabicedojednohoznašichvyrobenýchzávěsných
100%obnovitelnáaveškerýodpadzvýrobyjezpětnězískáván.
obalůKorrvu®nebopoužijtepřídržnéobalyKorrvu® pro
nákladověefektivníochranuzajištěnímnamístěauchycením.
Typy systémů
l
l
Papírovýsystémpružné
výplněPackTiger ®RS
papírovýsystémvýplně
prázdnéhoprostoru
FasFil® Paper
l
Papírovýsystémvýplně
prázdnéhoprostoru
FasFilEZ®
ObalyKorrvu®jsoudodáványnaplochoapodlepotřeby
sestavenynamístě.Vysocevýkonnýnávrhproduktu,který
jevyrobenzobnovitelnýchvlákenzpapíroviny,lzesnadno
opětovněpoužít.Lzejejsnadnorecyklovatsběžnýmikrabicemi
zvlnitélepenky.
Sortiment Produktů
8 Protective Packaging
l
Korrvu®Zavěšení
l
Korrvu®Přidržení
l
Korrvu®Hybrid
l
Korrvu®Antikorozivní
l
l
Korrvu®Diamantová
Technologie
TekkvuTM
Kdostání
řešeníšitá
namíru
BALENÍ DO SMRŠTITELNÉHO OBALU
Společnost Sealed Air je Váš komplexní poskytovatel
celkového řešení s vysokým výkonem smrštitelné fólie a
kvalitním strojovým vybavením.
Odzmrazenépizzypoovoceazeleninu,odknihpovýrobkyz
vlastníprodukce,smrštitelnéfolieCryovac®poskytujířešení
šitánamíruprosplněnívšechpotřeb,odlehkýchažponáročné
Vlastnosti a přínosy
Pevnéatrvanlivé-Leskléaatraktivní-Měkkéalíbivé-Čistéa
bezpečné-Průhlednéapřitažlivé-Všestrannéaspolehlivé
Sortiment Produktů
l
Cryovac ® CTFilm
l
Opti®ShrinkFilms
aplikace.
Nazákladěnejmodernějšítechnologievytlačovánímikrovrstvy
přispíváCryovac®kesníženíodpaduzobaludíkytenčím,
alesilnějšímmateriálům,akezvýšeníatraktivityaochrany
produktu.
Protective Packaging 9
Sealed Air je vedoucí
společností v ochraně toho,
co je důležité
Poskytuje řešení
ochrany od dílny v
továrně až ke dveřím
zákazníka.
10 Protective Packaging
l
Působnost ve 62 zemích
l
Distribuce do 175 zemí
l
138 výrobních provozů
l
41 center návrhu obalů a vybavení
l
Více než 500 vědců a techniků
l
4 900 patentů
„Pomáhámekúspěchunašimzákazníkůmtím,že
minimalizujemepoškození,maximalizujemeefektivitua
snižujemenákladynazákladěudržitelných,navržených,
ochrannýchobalovýchřešení.”
Gerd Wichmann,
VicepresidentaředitelproEvropu,
Divize Product Care
Distribuuje:
www.sealedairprotects.eu
Protective Packaging 11
SMARTLIFETM PŘÍSTUP
Náš mnohostranný přístup SmartLife™ má za
cíl zvýšit povědomí o udržitelných obalech a
posílit misi udržitelnosti společnosti Sealed
Air v rámci širší podnikatelské strategie
společnosti.
SpolečnostSealedAirsezavazujepomáhat
svýmpartnerůmporozumětekologickým
přínosůmadopadůmobalovýchřešení.
NášpřístupSmartLife™spolus
hodnotamispolečnostiSealedAir–
vedením,důvěrou,úctouaintegritou
–jsouzákladem,zekteréhovychází
podnikáníspolečnosti.
Sealed Air
SealedAirs.r.o.,KHájům2/1233,
15500Praha5-Stodůlky,Českárepublika
Tel:220199551Fax:233331796
Email:[email protected]
www.sealedairprotects.eu
PP-CZ-04/14
Ředitelství:SealedAirCorporation,200RiverfrontBoulevard,ElmwoodPark,NJ07407
©Reg.U.S.Pat.Off.©SealedAirCorporation2014.Všechnaprávavyhrazena.

Podobné dokumenty

Instapak® Simple™ Jednoduché řešení pro vynikající ochranu

Instapak® Simple™ Jednoduché řešení pro vynikající ochranu než 20 obalů denně. Systém Instapak Simple vytváří vaky vyplněné pěnou dle požadavků a potřeby bez nutnosti manuálního míchání nebo individuálního zavádění vaků. Systém Instapak Simple lze snadno p...

Více

Instapak® Simple™ Jednoduché řešení pro vynikající

Instapak® Simple™ Jednoduché řešení pro vynikající vyžaduje minimální údržbu. Je ideální pro provozy produkující méně než 20 obalů denně. Systém Instapak Simple vytváří vaky vyplněné pěnou dle požadavků a potřeby bez nutnosti manuálního míchání neb...

Více