Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 800 L

Transkript

Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 800 L
Návod na obsluhu a údržbu
šroubováku
DRS-HW 800 L
Obj. č. D 322 672
Únor 2007
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod
k obsluze, dříve než budete se šroubovákem pracovat. Tento návo d k obsluze a
údržbě obsahuje důležité pokyny, které jsou nezbytné k bezpečnému a
bezporuchovému provozu Vašeho přístroje. Ukládejte proto tento návod vždy v
blízkosti Vašeho šroubováku.
Celkové
pokyny
Doporučujeme: Kontroly, instalace a údržby by měly být prováděny
kvalifikovanou osobou a dokumentovány v údržbové knize. Při
dotazech uvádějte objednací číslo Vašeho šroubováku.
Používání
návodu k
obsluze
Abyste mohli rychle a racionálně přečíst návod k obsluze,
máme pro vás praktické rady, jak používat tyto symboly.Tyto symboly
se nacházejí vedle textů (vztahují se tedy pouze na text vedle), vedle
obrázků (vztahují se ke grafice) nebo na začátku stránky (vztahují se
k celkovému obsahu stránky).
Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost!
Význam
symbolů
Čtení návodu na obsluhu!
Provozovatel je povinnen si přečíst návod na obsluhu a
údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem
návodu.
Pozor!
Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné
podmínky, bezpečnostní předpisy.
Bezpodmínečně dodržujte:
Při práci se šroubovákem noste odpovídající ochranný oděv, zejména pak chrániče
sluchu, pokrývku hlavy, ochranné brýle a pracovní rukavice.
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
Na výrobek uvedený v tomto návodu se vztahuje smlouva PECA (Protokol k Evropské
smlouvě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) platná od 2.7.2002 a
výrobcem na něj bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.
____________________
2 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Obsah
1.
2.
Technické
údaje
Obsah
dodávky
1.
2.
3.
4.
Technické údaje .......................................................................... 3
Obsah dodávky ………………………………………………………3
Obrázek šroubováku ................................................................... 4
Funkce a použití .......................................................................... 4
4.1 Vlastnosti ............................................................................ 4
5. Bezpečnostní předpisy ................................................................ 5
6. Uvedení do provozu .................................................................... 6
7. Údržba a péče ............................................................................. 6
8. Vyhledávání závad ...................................................................... 7
9. Záruční podmínky........................................................................ 8
10. Příslušenství ................................................................................ 8
11. Expluatační nákres a seznam náhradních dílů............................ 9
11.1 Expl. nákres šroubováku DRS- HW 800 L.......................... 9
11.2 Seznam náhradních dílů šroubováku DRS- HW 800 L..... 10
12. ES-Prohlášení o shodě.............................................................. 12
Adresa dovozce....................................................................... 123
Výkon:
Počet otáček:
Spotřeba vzduchu:
Max. utahovací moment:
Upnutí bitů (šestihran):
Max. provozní tlak:
Hladina hlučnosti LPA 1 m
(vzdálenost 1 m)
podle DIN 45 635, část 20:
Vibrace podle DIN ISO 8662:
Doporučený průměr hadice
(vnitřní) při L= 10 m:
Rozměry
šířka x hloubka x výška:
Hmotnost:
0,40
1800
5
3-8
1/4
7
kW
ot/min
l/s
Nm
coul
bar
81 dB (A)
0,23 m/s²
9 mm
250 x 51 x 74 mm
1,0 kg
Potřebná kvalita
vzduchu:
Bez kondenzátu, vyčištěný a s olejovou mlhou.
Přes údržbovou jednotku s redukčním ventilem
s filtrem a mlhovým přimazávačem.
Potřebný výkon
kompresoru:
Plnící množství kompresoru min. 150 l/min, což
odpovídá výkonu motoru od 1.5 kW a velikost
nádrže min. 50 l.
Nastavitelné hodnoty
pro práci:
Nastavitelný provozní tlak na redukčním ventilu
s filtrem 6 bar.
1 Šroubovák DRS-HW 800 L
1 Záruční list
1 Návod na obsluhu šroubováku DRS-HW 800 L
___________________
Schneider Bohemia 3
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
3.
4.
4.1
Obrázek
šroubováku
Funkce a
použití
Vlastnosti
Poz.
0040
0080
0220
0500
0550
0580
Obj. č.
G 424 127
G 424 130
G 424 141
G 424 117
G 424 121
G 424 082
0590
0620
G 424 083
E 700 213
Označení
Závěsný hák
Spouštěcí páčka L 114 B 21,5 D 3,2
Přepínací páčka D 16,0 x 23,8
Rychloupínač D 19,4 x 17,5
Nastavovací kroužek
Hadice pro odvod upotřebeného vzd.
L 600 mm
Tlaková hadice 1/4"a x 1/4"i
Vsuvka R 1/4"a
Množ.
1
1
1
1
1
1
1
1
Šroubovák DRS-HW 800 L je ruční pneumatické nářadí pro řemeslné
použití.
Hodí se pro utahování a povolování šroubů v umělé hmotě, dřevu,
kovu a podobných materiálech v oblasti řemeslné výroby, zemědělství
a automobilového průmyslu.
Hadice na odvod upotřebeného vzduchu zajišťuje, že je hladina
hlučnosti extrémně nízko a umožňuje tak příjemnější práci.
Rychloupínač (poz. 0500) umožňuje rychlou výměnu nářadí. Není
nutné žádné speciální nářadí.
Díky šestihrannénu upnutí můžete použít nářadí, které je běžně
dostupné v obchodě. Není nutné žádné zvláštní nářadí.
Přes ovládací páčku na rychloměniči směru otáček (poz. 0220)
nastavíte pravý popř. levý chod. Toto je možné i za provozu.
Díky závěsnému háku (poz. 0040) můžete tento šroubovák použít na
pásových linkách.
____________________
4 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Pro dosažení požadovaného otáčivého momentu, můžete rychle a
snadno nastavit přívod vzduchu na nastavovacím kroužku (poz.
0550). Není nutné žádné speciální nářadí. Přístroj nemusíte při
přenastavování otáček demontovat.
5.
Bezpečnostní
předpisy
Chraňte sebe a své okolí dodržováním vhodných bezpečnostních
pokynů před nebezpečím úrazu a ve Vašem vlastním zájmu dodržujte
následující pokyny:
- Provozovatel musí zajistit správné používání nářadí.
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty, je-li přístroj v provozu.
- Šroubovák smějí obsluhovat a udržovat pouze vyškolené osoby.
Opravy mohou provádět pouze odborní servisní technici.
- Na šroubováku nesmějí být prováděny žádné úpravy, nutné
opravy či manipulace s díly.
- Při údržbě nebo opravách platí:
Šroubovák vždy bezpodmínečně odpojit od zdroje stl. vzduchu.
- Nesmí být překročen max. provozní tlak (viz “Technické údaje“).
Nastavení provozního tlaku musí být provedeno na redukčním
ventilu (s filtrem).
- Jako zdroj energie stl. vzduchu nepoužívejte žádné plyny.
- Připojení stl. vzduchu provádějte pouze přes rychlospojku.
- Nedotýkejte se rotujících dílů. Nebezpečí úrazu!
- Pozor: Bitu, resp. uchopení bitu a rychloupínače se nedotýkejte
pokud je přístroj pod tlakem. Nebezpečí úrazu!
- Pozor: Před zavedením nebo výměnou magnetického držáku
nebo bitu musí být přístroj odpojen od zdroje stlačeného vzduchu.
Nebezpečí úrazu!
- Pozor: Při povolování šroubů nebo matek se tyto části mohou
nacházet na magnetickém držáku/bitu. Hrozí nebezpečí úrazu
nebo poškození věcí vymrštěním těchto částí.
- Pozor: Při nastavování otáčivého momentu odpojte přístroj od
zdroje stlačeného vzduchu. Nebezpečí úrazu!
- Při práci se šroubovákem noste odpovídající ochranný pracovní
oděv, zvláště chrániče sluchu a vlasů, ochranné brýle a pracovní
rukavice.
- Pozor: V rámci nutných ochranných opatření chraňte sebe a
ostatní osoby nebo předměty nacházející se v bezprostřední
blízkosti tak, abyste zabránili škodám na zdraví nebo poškození
předmětů.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pokud se u nářadí objeví netěsnosti nebo jakákoliv jiná provozní
porucha, okamžitě přístroj odpojte od zdroje stl. vzduchu a
pokuste se závadu odstranit.
- Pozor, během provozu může v bezprostřední blízkosti šroubováku
docházet ke komunikačním potížím (hluk).
- Pozor, během pracovního výkonu se přenášejí vibrace z nářadí na
obsluhující osobu. Používejte při práci ochranné rukavice.
- Pozor, během provozu může docházet k víření prachu. Používejte
při práci ochranné brýle a ochrannou masku.
- Pracujte pouze odpočatí a koncentrovaní.
- Používejte pouze odpovídající nářadí.
___________________
Schneider Bohemia 5
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
-
6.
Uvedení do
provozu
Likvidace pneumatického nářadí musí být provedena podle
platných zákonných předpisů.
Zkontrolujte, že přístroj není připojen ke zdroji stlačeného vzduchu.
Zaveďte magnetický držák nebo bit do pohonné hřídele a současně
vpředu utáhněte rychloupínač (poz. 0500).
Lehkým zatlačením magnetického držáku, resp. bitu a puštěním
rychloupínače bude magnetický držák, resp. bit ujištěn.
Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda odpovídá sm ěr
otáčení, případně jej nastavte správně na přepínací páčce
(poz. 0220).
Zmáčknutím a současným otočením přepínací páčky se šroubovák
přepne na levý chod a v této poloze se zafixuje.
Přepínací páčka není zatlačená = pravý chod (utahování)
Přepínací páčka zatlačená a otočená = levý chod (povolování)
Připojení ke zdroji stlačeného vzduchu s předřazeným redukčním
ventilem proveďte pomocí pružné hadice s rychlospojkou.
Připojení rychlospojky: Při připojení musíte jen zatlačit rychlospojku
tlakové hadice na vsuvku (poz. 0620). Uzavření nastává automaticky.
Otevření rychlospojky: Šroubovák je oddělen od zdroje stl .vzduchu
tím, že tlačíme rychlospojku ve směru šroubováku a současně
odtahujeme vnější spojkový kroužek.
Pozor: Při otevření rychlospojky vždy pevně stiskněte hadici stl.
vzduchu, → “nebezpečí švihnutí hadicí“!
„Švihající hadici a hlučnému odvzdušnění“ je možno zabránit
použitím bezpečnostních rychlospojek od Schneider Bohemia
s.r.o.
Šroubovák bude uveden do provozu tím, že ho s odpovídajícím bitem
lehkým tlakem nasadíte na utahovaný nebo povolovaný šroub
(matku) a současně zmáčknete spouštěcí páčku (poz. 0080).
Otáčením nastavovacího kroužku (poz. 0550) lze nastavit otáčecí
moment při utahování i při povolování.
+ (otočení doleva) = vysoký otáčecí moment
- (otočení doprava) = nízký otáčecí moment
Pozor: Při výměně magenitckého držáku nebo bitu odpojte přístroj od
zfroje stl. vzduchu. Nebezpečí úrazu!
Táhnutím rychloupínače (poz. 0500) dopředu je možno sejmout, resp.
vyměnit magnetický držák nebo bit.
7.
Údržba a péče
Dodržováním zde uvedených pokynů k údržbě zajistíte tomuto
kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Nářadí
____________________
6 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
okamžitě po použití řádně vyčistěte. Pro dlouhodobou bezporuchovou
funkci Vašeho šroubováku je nutné pravidelné mazání ná řadí.
Následující možnosti při mazání:
a) Přes mlhový přimazávač: Kompletní úpravná jednotka obsahuje
mlhový přimazávač, který je umístěn na kompresoru popř.
potrubním systému. (viz “Příslušenství“).
b) Pomocí hadicového přimazávače: V bezprostřední blízkosti
nářadí (v odstupu cca. 50 cm) je nainstalován hadicový
přimazávač, který dostatečně zásobuje nářadí olejem (viz
“Příslušenství”).
c) Manuálně: Není-li u Vašeho zařízení k dispozici ani údržbová
jednotka ani hadicový přimazávač, před každým uvedením
utahováku do provozu musíte nakapat pár kapek oleje (viz.
“Příslušenství“) do vsuvky (poz. 0620).
Pokud byl šroubovák několik týdnů mimo provoz, musíte do vsuvky
(poz. 0620) před zapnutím nakapat pár kapek oleje (viz.
“Příslušenství“).
Po každé práci šroubovák pečlivě vyčistěte.
Ukládejte Váš šroubovák pouze v suchých prostorách, kde teplota
neklesá pod 10 °C.
8.
Vyhledávání
závad
Pozor: Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy
(viz. 5):
V\vstalé poruchy a možné
Odstranění:
příčiny:
Šrouby (matky) nejsou správně utažené:
- Otáčivý moment (Nastavovací - Nastavit vyšší otáčivý moment
(viz “Uvedení do provozu“).
kroužek poz. 0550) je příliš
nízký:
- Bit opotřebovaný:
- Bit vyměnit.
- Příliš nízký provozní tlak:
- Zvyšte provozní tlak (max.
provozní tlak viz “Technické
údaje“).
- Nedostačující výkon
- Použijte výkonnější kompresor.
kompresoru:
- Příliš malý průměr hadice:
- Použijte správný průměr
hadice (viz “Technické údaje“).
Při poruchách či jiných dotazech se spojte s naším servisním
oddělením - telefon 377 201 049.
___________________
Schneider Bohemia 7
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
9.
Záruční
podmínky
Podkladem pro uplatnění záruky je kompletní nářadí a doklad o
zakoupení. Na
škody, které byly způsobeny nepřiměřeným
používáním šroubováku, se záruka nevztahuje.
Při dotazech uvádějte údaje uvedené na typovém štítku popř.
objednací číslo šroubováku.
- V souladu se zákonným ustanoveními dostanete u všech produkt ů
k výhradně soukromému použití záruku 24 měsíců, u produktů
k průmyslovému nebo profesnímu využívání záruku 12 měsíců na
chyby materiálu a zhotovení.
- 10 let na dodávku náhradních dílů.
Ze záruky jsou vyloučeny:
-
Rychle opotřebitelné součástky.
Škody, způsobené přetížením šroubováku.
Škody, způsobené nepřiměřeným používáním.
Škody, způsobené nedostatečnou údržbou.
Škody, způsobené napadaným prachem.
Škody, způsobené neznalostí způsobu práce.
Škody, způsobené nedostatečně upraveným stlačeným
vzduchem.
Při uplatňování nároků na reklamaci se musí šroubovák nacházet
v původním stavu.
LIKVIDACE:
10. Příslušenství
- Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad.
- Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte
k likvidaci některému z našich servisních středisek.
Jako tlakovou hadici pro šroubovák doporučujeme:
Hadice DLS-SK-SF 15,5-10/5m
(s rychlospojkou a vsuvkou)
Obj. č. D 730 032
Hadice. DLS-SK-SF 15,5-10/10m
(s rychlospojkou a vsuvkou)
Obj. č. D 730 031
Jako ochranné pracovní prostředky pro práci se šroubovákem
doporučujeme:
Pracovní rukavice
Obj. č. G 001 009
Ochranné brýle
Obj. č. G 010 125
Chrániče sluchu
Obj. č. B 007 030
K mazání šroubováku doporučujeme:
Mlhový přimazávač 1/4"
Obj. č. D 223 001
Olej pro pneumatické nářadí (1 l)
Obj. č. B 770 000
____________________
8 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
11. Expluatační nákresy a seznam náhradních dílů
11.1 Expl. nákres
šroubováku
DRSHW 800 L
___________________
Schneider Bohemia 9
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
11.2 Seznam náhr.
dílů
šroubováku
DRSHW 800 L
Poz.
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
0290
0300
0310
0320
0330
0340
0350
0360
0370
0380
0390
0400
0410
0420
0430
0440
0450
0460
0470
0480
Obj. č.
G 424 124
G 424 125
G 424 126
G 424 127
G 424 128
G 405 794
G 424 129
G 424 130
G 424 131
G 424 132
G 424 144
G 408 661
G 424 133
G 424 134
G 408 177
G 424 135
G 424 136
G 424 137
G 424 138
G 424 139
G 424 140
G 424 141
G 404 186
G 407 278
G 424 094
G 406 682
G 424 095
G 424 096
G 424 061
G 424 097
G 424 101
G 424 102
G 424 103
G 424 104
G 407 253
G 424 105
G 424 106
G 424 107
G 424 108
G 424 109
G 408 632
G 424 110
G 407 700
G 424 111
G 424 112
G 424 113
G 424 114
G 424 115
Označení
Jištění odvodu vzduchu
Odvod vzduchu D 32,8 x 17,0
Šroub připojení vzduchu 1/4"a x 1/4"i
Závěsný třmen
Zápustný šroub M3 x 15
Upínací kolík DIN 1481 3,0 x 24,0
Kryt těla
Spuštěcí páčka L 114 B 21,5 D 3,2
Těsnění těla
Ventilové pouzdro D 9,9 x 24,0
Tělo
Upínací kolík DIN 1481 2,5 x 24,0
O - kroužek 2,0 x 1,5 NBR 70
Ventilový kolík komplet s O-kroužkem
O - kroužek 3,8 x 1,9 NBR 70
Tlaková pružina 6,4 x 0,7 x 13,0
Přepínací kroužek
O - kroužek 7,8 x 1,9 NBR 70
Ventilový šroub komplet SW13 L11,2
Tlaková pružina 8,5 x 1,0 x 16,5
Přepínací ventilové pouzdro D 17,8
Přepínací páčka D 16,0 x 32,8
Kuličkové ložiko 626 - ZZ DIN 625
Těsnění 33,0 x 19,6 x 0,5
Koncová deska D 33,3 x 3,2 Di 6,2
Upínací kolík DIN 1481 2,5 x 10,0
Válec D 33,3 x 38,1
Rotor D 21,5 x 70,4
Lamely 37,7 x 9,0 x 1,8
Kryt ložiska D 33,3 x 7,9
Ozubené kolo komplet s pouzdrem
Pouzdro D 7,0 x 7,8 x Di 4,1
Kolík D 4,0 L 13,8
Hnací hřídel D 25,8 x 27,7
Kuličkové ložisko 6201 - Z DIN 625
Unašeč
Jistící kroužek
Kryt ozubeného kola D 33,3 x 18,0
Kroužek
Hřídel L 82,7
Ocelová kulička D 3,2 mm
Spojka D 28,8 x 15,1
Ocelová kulička D 6,3 mm
Podpěrný kroužek zadní D 24,0 x 8,0
Tlaková pružina 21,1 x 2,5 x 25,3
Podpěrný kroužek
Kryt spojky
Unašeč
____________________
10 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Množ.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
9
1
4
1
1
1
1
1
Poz.
0490
0500
0510
0520
0530
0540
0550
0560
0570
0580
Obj. č.
G 424 116
G 424 117
G 424 118
G 424 119
G 424 120
G 407 564
G 424 121
G 424 122
G 424 123
G 424 082
0590
0600
0610
0620
G 424 083
G 424 142
G 424 143
E 700 213
G 880 387
Označení
Distanční kroužek 12,1 x 20,0 x 6,5
Rychloupínač D 19,4 x 17,5
Tlaková pružina 15,0 x 1,0 x 11,1
U - podložka 12,0 x 15,7 x 3,5
Stavěcí kroužek
O - kroužek 33,5 x 2,1 NBR 70
Nastavovací kroužek
Víčko krytu spojky
Pouzdro
Hadice na odvod upotřebeného
vzduchu L 600 mm
Tlaková hadice 1/4"a x 1/4"i
Spojka D 35,0 x 21,0
O - kroužek 25,0 x 2,5 NBR 70
Vsuvka R 1/4"a
Návod k obsluze
Množ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
___________________
Schneider Bohemia 11
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
12. Adresa
dovozce
Schneider Bohemia, spol. s r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně, okr. Plzeň-sever
Tel.: 377 911 314 Fax: 377 911 005
Informace o odborných prodejnách a servisních místech na území
celé ČR najdete na www.schneider-bohemia.cz .
Technické změny vyhrazeny.
Zobrazení se může odlišovat od skutečnosti.
____________________
12 Schneider Bohemia
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

PDF - 262kB - Schneider Bohemia

PDF - 262kB - Schneider Bohemia Provozovatel je povinnen si přečíst návod na obsluhu a údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem návodu. Pozor! Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné podmínky, bezpečnostn...

Více

Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS

Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS 10 let na dodávku náhradních dílů.

Více