Metodika Zdění broušených cihel

Transkript

Metodika Zdění broušených cihel
NA ČERVENÉM HRÁDKU 766
Metodika zdění z broušených cihel
Vypracoval:
Bc. Jiří Jirout
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-1-
Obsah
ÚVOD…………………………………………………………………………….3
I. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
1. hodina - Úvod (historie a druhy cihel, rozdělení zdiva)……………………….4
2. hodina - Broušené cihly (výroba, výhody, druhy)……………………….…..10
3. hodina - Pracovní pomůcky a materiály…………………………………….19
4. hodina - Pracovní postup (Založení zdiva)…………………………………..27
5. hodina - Zdění na tenkou spáru……………………………………………..32
6. hodina - Zdění na celoplošnou spáru………………………………………..35
7. hodina - Zásady správného zdění……………………………………………38
8. hodina - Řešení detailů – ostění a parapet, novinky u broušených cihel…...42
II. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
9. – 14. hodina - Zakládání zdiva……………………………………………..47
15. – 19. hodina - Zdění dalších vrstev – zdění na tenkou spáru……………….48
20. – 24. hodina - Zdění dalších vrstev – zdění na celoplošnou tenkou spáru....49
25. – 29. hodina - Zdění dalších vrstev – zdění na pěnu Dryfix………………..50
III. DIDAKTICKÝ TEST ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL
30. hodina - Didaktický test – Zdění z broušených cihel……………….……...51
Použitá literatura…………………………………………………………...53
Internetové zdroje…………………………………………………………..53
Zdroje obrázků……………………………………………………………...54
Přílohy…………………………………………………………………………55
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-2-
ÚVOD
Tato metodika Zdění z broušených cihel, je určena učitelům teoretického
a praktického vyučování. Je komplexně zaměřena na obory 36-67-H/001 Zedník
a 36-67-E/001 Zednické práce. Je rozdělena do tří částí. Všechny části jsou
vytvořeny tak, aby úroveň vzdělávání daných oborů navazovala na Rámcové
vzdělávací programy a zejména rozvíjela Školní vzdělávací programy
jmenovaných oborů a to po stránce vědomostní, odborné a praktické.
V první teoretické části jsou žáci seznámeni se základní problematikou
zdění z broušených cihel, seznámí se s danými technologickými postupy při
zakládání stavby a samotném zdění. Důraz bude kladen na rozvoj odborných
kompetencí a realizaci průřezových témat, zejména občan v demokratické
společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační
a komunikační technologie. Zvýšená pozornost bude věnována žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické výuce bude využívána moderní
didaktická technika (počítač, dataprojektor) a metody výuky podporující rozvoj
a iniciativu žáků (výklad, rozhovor, problémové metody atd.).
Druhá část je věnována praktickému vyučování, které bude realizováno
v odborné učebně a na vlastní stavbě. Žáci si pod odborným vedením budou
prakticky ověřovat a upevňovat znalosti, které získají v teoretické části.
Z výukových metod zde bude použita hlavně metoda instruktáže. Také zde bude
kladen důraz na rozvoj odborných kompetencí, realizaci průřezových témat a
zvýšená pozornost bude věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třetí část metodiky Zdění z broušených cihel tvoří test teoretický znalostí,
jehož cílem bude ověřit odborné teoretické znalosti u žáků.
Po úspěšném absolvování kurzu Zdění z broušených cihel obdrží každý
účastník certifikát, který bude moci v praxi uplatnit ve stavebních firmách,
zejména při provádění zednických prací.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-3-
I. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
1. hodina - ÚVOD, (historie a druhy cihel, rozdělení zdiva)
Mezi nejstarší stavební materiály, které sám člověk vyrábí již asi 6 000 let
patří cihly. V rukách člověka odborníka postupně získala vyšší kvalitu a dokáže
spolehlivě splňovat stále zvyšující se požadavky na stavební konstrukce. Díky
svým výborným vlastnostem zlepšuje kvalitu bydlení a drží se stále na špičce
v oblíbenosti mezi stavebníky.
První cihly se vyráběli sušením – bez vypalování. Využívalo se
přirozených klimatických podmínek. Říkalo se jim vepřovice a vyráběli se ručně
z jílovité hlíny, slámy, plev, prasečích štětin, chlévské mrvy. K tvarování se
využívala dřevěná forma tzv. kadlub a sušení probíhalo na slunci. Nepálené
cihly mají velmi dlouhou tradici, teprve v 19. století je začaly vytlačovat cihly
pálené. Nyní se však nepálená hliněná cihla opět vrací. Vyrábět ji v květnu 2010
začala cihelna v severočeských Libochovicích patřící české společnosti HELUZ
cihlářský průmysl v.o.s. Dnes je určena milovníkům ekologie a vyznavačům
přírodního stylu života a bydlení.
Obr. 1: Nepálené cihly – tvarování
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-4-
Obr. 2: Nepálené cihly – sušení na slunci
Obr. 3: Nepálené cihly – zdění
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-5-
Obr. 4: Nepálená cihla - HELUZ NATURE Energy
Nástupcem nepálené cihly je cihla pálená. Vytěžená a zpracovaná
cihlářská hlína se tvaruje, suší a vypaluje při teplotách 800 až 1000 stupňů Celsia
ve speciálních pecích. Díky zkušenostem a moderním technologiím se výrazně
změnila vnitřní struktura cihel a zvýšila se kvalita materiálu. Podobnou
technologií jako pálené cihly se vyrábí i jiné stavební prvky jako například střešní
tašky, meliorační trubky, dlaždice a podobně.
Obr. 5: Cihla plná pálená (rozměr 290 x 140 x 65 mm)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-6-
Od roku 2006 se setkáváme s novým pojmem broušené cihly. Jedná se o
cihelné bloky s přesnou výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou zabroušené do
vodorovných rovin. Broušené cihly si získaly za dobu svojí existence velkou řadu
příznivců. Pro velmi rychlé a jednoduché zdění si je oblíbili stavebníci pracující
svépomocí tak i stavební firmy.
Obr. 6: Broušené cihly
Cihly rozlišujeme podle tvaru, způsobu určení, podle hmotnosti, materiálu
a tím i dle různých technických vlastností. Z jednoho typu cihly se staví příčky,
jiný typ je používán pro jednovrstvé obvodové zdivo, další do vícevrstvých
systémů. Vyrábějí se cihly pro nosné venkovní i vnitřní stěny. Lze je vyrobit i z
jiných materiálů, cihly betonové a vápenopískové.
Zdivo, které je určené pro obvod stavby, je nosné a v kontaktu
s venkovním prostředím nazýváme obvodové nosné zdivo. Zdivo používané jako
nosné pro vnitřní prostor stavby nazýváme vnitřní nosné zdivo. Zdivo menší
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-7-
tloušťky určené jako nenosné, rozdělující jednotlivé místnosti uvnitř staveb
označujeme jako příčky. Dále se můžeme setkat se zdivem zvukově izolačním
(tam kde se potýkáme s hlukem) a s ostatními cihelnými výrobky (např. tašky,
trativodky, vínovky, věncovky atd.)
Obr. 7: Obvodové nosné zdivo
Obr. 8: Vnitřní nosné zdivo
Obr. 10: Zvukově izolační zdivo
Obr. 9: Příčky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-8-
Obr. 11: Ostatní cihelné výrobky - vínovky (vlevo), pálená taška (vpravo)
Cihelné zdivo je stále oblíbené, má řadu výborných vlastností
přispívajících k pohodě bydlení a vytvoření zdravého vnitřního prostředí.
Schopnost akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty a tím
prochladnutí či naopak přehřívání místností v závislosti na změnách vnější
teploty. Postupné přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou
pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Schopnost cihelného materiálu
přijímat a uvolňovat vlhkost (propouštět vodní páru difúzí), zajišťuje
bezproblémové zvládání kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti, snižuje
možnost vzniku plísní a zabraňuje vzniku poruch konstrukce vlivem kondenzace
vodních par uvnitř konstrukce. Cihelné tvarovky také dobře tlumí hluk a stěny ze
speciálních akustických cihel splňují zvýšené požadavky na ochranu proti hluku.
Cihly jsou materiál nehořlavý, při výrobě se nepoužívají chemické přísady a z
hotového výrobku se neuvolňují žádné chemické látky škodlivé pro zdraví
člověka. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou
životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci.
Cihly
jsou
produkt
zdánlivě
obyčejný,
přitom
však
vskutku
nenapodobitelný a jedinečný. Díky novým technologiím výroby a zdění uspokojí
tento tradiční přírodní materiál požadavky i těch nejnáročnějších.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
-9-
2. hodina - Broušené cihly, (výroba, výhody, druhy)
Výroba probíhá v cihelnách. Základem celé výroby je těžba cihlářské
hlíny. Většinou se těží v okolí výrobního závodu z místních zdrojů. Z důvodu
dosažení ideálních vlastností u konečného výrobku se natěžená cihlářská hlína
míchá s dalšími jíly. Natěžená zemina se dále dopravuje do mísícího zařízení.
Obr. 12: Natěžená cihlářská hlína
Tam se natěžená zemina drtí a míchá v přesně stanoveném poměru, který je pro
každý druh výrobku jiný. Zároveň se přidávají tzv. pomocné látky - lehčiva
(piliny, buničina, popílek, polystyren aj.). Ty zlepšují vlastnosti cihel (snižují
objemovou hmotnost, zlepšují tepelně izolační vlastnosti, snižují energii
potřebnou na výpal cihel atd.). Z mísícího zařízení putuje hlína skrz jemné vály
do lisu. Protlačováním skrz výstupní formu se vytváří souvislý pás vytvarované
hmoty (pro zjednodušení představy, z lisu vyjíždějí cihly tak, jako byste je
rovnali jednu na druhou do komínku). Ten se následně odřezává řezací ocelovou
strunou a vznikají tak první vytvarované syrové cihly. Při změně formy (když
najíždí do výroby jiný tvar cihly) se první nepovedené výlisky okamžitě ručně
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 10 -
vytřídí a tyto "zmetky" ze syrové hlíny se naházejí do zásobníku, ze kterého
putují zpět k recyklaci.
Obr. 14: Směska hlín putující k lisu
Obr. 13: Mísící zařízení na výrobu cihel
Obr. 15: Lis na cihly
Obr.16: Nařezání jednotlivých cihel
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 11 -
Obr. 17: Zmetkové polotovary k recyklaci
Obr. 18: Vysušovací boxy
Nařezané syrové cihly pak směřují do sušárny. Zde se vysušují řádově hodiny až
jeden den v závislosti na konkrétním druhu výrobku. Do sušárenských komor je
zaváží ještěrka na kolejích (resp. na troleji, protože skrze koleje je vozík
napájen).
Obr. 19: Sušící boxy
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 12 -
Po vysušení putují cihly z boxů do pece. Automatický překladač navrství cihly na
pecní vozy na kolejích. Cihly se začínají vypalovat při teplotě 160 °C. Cihlářská
pec je srdíčkem výrobní haly. Na první pohled je to cihlová zeď vedoucí přes
celou výrobní halu. (má téměř 100 m) Záhy objevíte, že po pár metrech je vždy
do prostoru pece "kukátko" pro vizuální kontrolu pece. Teplota se během
průchodu cihel v každém úseku cihlářské pece mění. Zvyšuje se až na cca 900 °C
a každý vůz s cihlami jí projíždí cca 24 hodin. V posledním úseku pece se cihly
ochlazují tak, aby po vyjetí z pece ven nepukly.
Obr. 21: Cihly míří do pece
Obr. 20: Vysušené cihly
Obr. 22: Čerstvě vypálené cihly
Obr. 23: Cihly jdou na přebroušení
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 13 -
Cihly se poté nakládají na dopravník, který má vyhybku. Vlevo putují cihly
přímo na palety skrz balírnu, vpravo do brusírny. Právě zde se začíná lišit výroba
běžných cihel od cihel broušených. Broušené cihly jedna po druhé prochází
poměrně zdlouhavým procesem broušení. Bruska má dva v průměru metrové
brusné kotouče, mezi kterými jsou cihly protaženy a zbroušeny. Prach je odsáván
výkonnou filtrací. Potom cihly putují na palety, skrze balící stroj a ven z haly na
expediční dvůr a pak do stavebnin nebo přímo k zákazníkovi.
Od naložení surové hlíny na podávací pás, až po okamžik, kdy hotová
zabalená cihla opouští halu, uběhnou cca 2 dny.
Obr. 24: Brusírna cihel
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 14 -
Broušené cihly znamenají výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel
z hlediska zdění. Jedná se o „ hight-tech“ mezi cihlami. Broušené cihly se od
klasických cihelných bloků liší tím, že se vyrobí vyšší a ložné plochy se po
vypálení zabrousí do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška 249 mm
(± 1 mm) oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti
vodorovné ložné plochy broušených cihel se zdění provádí na speciální maltu
pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je
snížena z klasických 12 mm na 1 mm a přesto je stále zachováno zdění ve
výškovém modulu 250 mm. Tepelně-izolační cihelné zdivo vytvořené
z broušených cihel výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených
klasickou zdicí maltou. Tím, že se nepoužívá klasická malta se získalo mnoho
výhod:
klasické malty se spotřebovává velké množství – je nutné ji namíchat,
přepravit, aplikovat – to je pracné
tenkovrstvá malta se míchá jako lepidlo do kbelíku
tenkovrstvá malta se nanáší v tloušťce 1 mm, její spotřeba je malá –
1 pytel o hmotnosti 25 kg na 2 palety zdiva
nanášení probíhá speciálním maltovacím válečkem, který rovnoměrně
rozprostře maltu po cihelném bloku. Navíc je nanášení velmi rychlé.
do stavby se dostává minimum vody, čímž se zkracují technologické
pauzy pro další konstrukce
tenkovrstvá malta velmi rychle tvrdne. Celkovou konstrukci je možné
plně zatížit do 48 hodin po zdění (u klasické malty se musí čekat na
vytvrdnutí malty i několik dní). To urychluje následné práce jako je
například montáž stropů
samo zdění je velmi rychlé, protože po založení první řady se cihly
skládají na tenkou vrstvu a není nutné každou řadu zvlášť vyrovnávat.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 15 -
Samozřejmě se jedná o nový způsob, který přináší i nové postupy. A vzhledem k
tomu, že systém je sofistikovanější, vyžaduje i více pozornosti:
je nutné dbát na perfektní založení stavby – první řada musí být dokonale
rovná, nelze nic vyrovnat na vysokém maltovém loži jako u klasického
zdění
je nutné dbát v průběhu zdění na dokonalnou rovnost každé řady – každá
malá odchylka dole se projeví v desetinásobku nahoře
je nutné pořídit nebo si půjčit správné nářadí, maltovací váleček,
zakládací sadu.
Není třeba se tohoto systému zdění vůbec obávat. Pro stavebníka či
investora stavby skýtá samé výhody. Zejména rychlost výstavby, zkrácení
technologických pauz a lepší tepelně izolační vlastnosti. Neexistence spár úplně
eliminuje tepelné mosty, které vznikají v klasickém zdivu skrze zdící maltu.
Nemluvě o estetickém dojmu, který zdivo z broušených cihel má. A to má dále
vliv i na jednoduchost provádění omítek a fasády.
Výhody broušených cihel oproti klasickým cihelným výrobkům:
zdivo z broušených cihel ekonomicky výhodnější (menší pracnost, menší
spotřeba malty)
zhruba 25% úspora pracovního času (díky snadnému a rychlému nanášení
malty pro tenké spáry)
zhruba 80% úspora malty (díky snížení tloušťky ložné spáry na 1 mm)
minimalizace vzniku spár v omítkách a v místech spár
zvýšení tepelného odporu při zachování tloušťky zdiva
snížení technologické vlhkosti ve zdivu
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 16 -
úspora při technickém vybavení staveniště (síta, míchačky, dopravníky,
sila atd), čisté zdivo = čistá stavba, menší přesun hmot)
rozměry v modulovém systému
Na našem trhu není jediný dodavatel broušených cihel, ale několik patří
mezi ně firmy Wienerberger, Heluz, Tondach. Wienerberger dodává na trh
cihly např. Porotherm Profi DRYFIX, Porotherm Profi, příčkovky atd..
Obr. 25: POROTHERM 44 Profi DRYFIX
Obr. 26: POROTHERM 44 Profi
Obr. 27: Porotherm 11,5 Profi
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 17 -
Firma Heluz dodává broušené cihly pod označením např. HELUZ FAMILY,
HELUZ STI atd..
Obr. 28: HELUZ FAMILY 50 broušená
Obr. 29: HELUZ STI 49 broušená s
celoplošným lepidlem
Firma Tondach dodává výrobky pod označením KERATHERM. Všechny
uvedené firmy dodávají na trh ucelený sortiment výrobků (cihly pro vnější a
vnitřní nosné i nenosné zdivo, příčkovky a doplňkové cihly – poloviční koncová,
koncová, rohová)
Obr. 30: KERATHERM 44 B
Obr. 31: KERATHERM 44 B Rohová
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 18 -
3. hodina - Pracovní pomůcky a materiály (druhy)
Vzhledem
k různým
pracovním
postupům,
které
lze
při
zdění
z broušených cihel použít se můžeme setkat s širokou škálou pracovních
pomůcek. Některé lze použít při všech druzích zdění, jedná se zejména klasické
zednické pomůcky (např. zednická lžíce, gumová palička, kbelík), jiné speciální
(např. nanášecí válec, aplikační pistole) charakterizují danou technologii zdění.
Obdobné je to i vybranými materiály (např. zdicí malty).
Pracovní pomůcky:
Vyrovnávací souprava (dva výškově nastavitelné přípravky s vodováhou)
Obr. 32: Vyrovnávací souprava
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 19 -
Nivelační přístroj a nivelační lať nebo jiný vhodný přístroj pro nivelaci
Obr. 33: Nivelační přístroj, lať, stativ
Dlouhá lať s vodováhou
Obr. 34: Lať s vodováhou
Nádoba na namáčení cihel
Obr. 35: Zednický kalfas hranatý 90 l
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 20 -
Nanášecí válec (jiný je pro tenkou spáru a jiný je pro celoplošnou tenkou
spáru), různé šířky (např. 440, 400, 300, 250 mm)
Obr. 36: Nanášecí válec pro tenkou
Obr. 37: Nanášecí válec celoplošného
spáru
lepidla
Aplikační pistole
Obr. 38: Aplikační pistole na PUR pěnu
Vrtulové míchadlo
Obr. 39: Míchadlo stavebních směsí
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 21 -
Ruční, elektrická nebo kotoučová pila
Obr. 40: Různé druhy pil
Kbelík, zednická lžíce a gumová palička
Maltovací truhlík (pro vysypání cihel perlitem nebo polystyrenem)
Obr. 41: Maltovací přípravek HELUZ pro tloušťku zdiva 36,5 cm
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 22 -
Další pomůcky (elektrická drážkovačka a kruhový děrovač)
Obr. 42: Elektrická drážkovačka
Kotva z nerezové oceli (plochá stěnová kotva pro napojování stěn a příček)
Obr. 43: Napojování zdiva pomocí dvou nerezových kotev
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 23 -
Materiály:
Zakládací malta (speciální vápenocementová)
Obr. 44: TONDACH Keratherm Zdící zakládací malta na broušené zdivo
Zdicí malta pro tenké spáry
Obr. 45: Malta pro tenkou spáru HELUZ SB (ZDÍCÍ)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 24 -
Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru
Obr. 46: Malta pro tenkou spáru HELUZ SB C
Tepelně izolační malta
Obr. 47: Tepelně izolační malta Supertherm TM 39
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 25 -
Zdicí pěna DRY FIX
Obr. 48: Porotherm pěna DRYFIX EXTRA
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 26 -
4. hodina - Zdění se systémem broušených cihel
Založení zdiva:
Největší pozornost musíme věnovat založení
první vrstvy cihel. Důležité je proto výškové
zaměření základové desky, zejména v místech
vyzdívání budoucích stěn. Provádíme ho po
natavení hydrizolačních pásů v místech stěn.
Pásy jsou o cca 15 – 20 cm širší než šířka
zdiva. Při nivelaci určujeme nejvyšší bod
základů. Z tohoto bodu se potom vychází při
zakládání první vrstvy cihel.
Obr. 49: Výškové zaměření
základové desky
Příprava na položení první vrstvy cihel do maltového lože
První vrstvu zakládáme pomocí speciální vápenocementové zakládací malty
(viz. obr. 44). Vrstva musí být dokonale vodorovná a souvislá (nesmí být
nanesena v pruzích) a v žádném případě nesmí být tenčí než 10 mm.
K zajištění skutečné vodorovnosti se při nanášení malty používá nivelační
přístroj s latí (viz. obr. 49) a vyrovnávací souprava.Vyrovnávací souprava se
skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. Za pomoci přípravků se
nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech
základů. Na urovnávání maltové vrstvy používáme hliníkovou lať (o délce
2 m)
Obr. 50: Vyrovnávací souprava
s měnitelným nastavením
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 27 -
Postup při nastavení přípravků vyrovnávací soupravy
Na nejvyšší bod základů nebo stropní desky se postaví jeden výškově
nastavitelný přípravek, který se vyrovná podle zabudované vodováhy do
vodorovné polohy. Nastavení vodící
lišty je takové, aby vymezovala
požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Lať upevníme do
přípravku. Do výšky
paprsku
laserového
upevníme na lať čtecí
zařízení laseru. Po dobu zakládání
již nesmíme s laserovým nivelačním
přístrojem a ani se čtecím zařízením
na
lati
hýbat.
Nyní
můžeme
přípravek přemístit do místa, kde
Obr. 51: Nastavení vodorovné polohy
hodláme se zakládáním začít. Podle
délky používané hliníkové latě se
odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky
se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem,
zároveň se nastaví i požadovaná šířka maltového lože, podle tloušťky stěny
a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt.
Obr. 52: Nastavení přípravků
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 28 -
Nanášení malty
Při nanášení malty je třeba dbát na její správnou konzistenci. Maltu
nanášíme a urovnáváme mezi oběma přípravky, které jsou nastaveny do
stejné roviny. Jeden z přípravků se vždy přemístí ve směru postupu nanášení
malty a druhý se ponechá v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává
stejná. Přemístěný přípravek se urovná do požadované výšky a nastaví se jeho
vodorovná poloha. Když je další úsek malty hotový, zadní přípravek se opět
přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože zůstává
na svém místě.
Celý tento postup se opakuje, dokud není hotový jeden
souvislý úsek maltového lože, například v délce jedné stěny. Tímto způsobem
získáme dokonale vodorovné a souvislé maltové lože pro položení první
vrstvy cihel.
Obr. 53: Nanášení a urovnávání maltového lože
Položení první vrstvy cihel
Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Mezi
rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Jednotlivé cihly první
vrstvy podle ní klademe a urovnáváme v obou směrech pomocí gumové
paličky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 29 -
Neustále je třeba dbát na správnou konzistenci malty (cihly se do ní nesmí
příliš vtlačovat). Velmi důležité je při osazování první vrstvy, aby výškové
rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm. Je to proto, aby je
bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty.
Obr. 54: Osazování a urovnávání první vrstvy cihel
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 30 -
Snížení tepelných ztrát první vrstvy zdiva
Místo nejčastějších tepelných ztrát u první vrstvy zdiva je přechod zdiva a
betonového základu. Jako řešení tohoto problému lze např. vysypat první
vrstvu
zdiva
tepelně
izolačním
materiálem
–
hydrofobizovaným
expandovaným perlitem nebo drceným polystyrenem. Pro snadné a rychlé
vyplnění dutin zdiva je vhodné použít maltovací přípravek (viz. obr. 41)
Obr. 55: Vysypání tvarovek polystyrenem pomocí maltovacího přípravku
Zdění dalších vrstev
Od druhé vrstvy cihel máme možnost využít různé druhy zdění. Liší se
spojovacím materiálem a způsobem nanášení.
Druhy: - zdění na tenkou spáru
- zdění na celoplošnou spáru
- zdění na pěnu Dryfix
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 31 -
5. hodina - Zdění na tenkou spáru
Malta pro tenké spáry se dodává společně s cihlami. Jedná se o suchou
maltovou směs. Malta se připraví podle návodu na obalu, smícháním s vodou.
Na míchání se používá vhodná vrtačka s míchadlem nebo speciální ponorné
mísidlo. V případě vysoké teploty a suchého vzduchu při zdění je potřeba
zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením vrstvy cihel těsně před
nanášením malty.
Obr. 56: Příprava malty pro tenkovrstvé zdění
Při tomto způsobu zdění lze při nanášení malty na ložnou plochu cihel
použít dva způsoby:
Nanášením malty pomocí nanášecího válce
Namáčením cihel do malty (vhodné např. pro příčky)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 32 -
Nanášení malty pomocí nanášecího válce
Pro zjednodušení a pro urychlení zdění z broušených cihel se používá
nanášecí válec pro tenké spáry (obr. 36). Nanášecí válec zajistí optimální
dávkování a rozprostření malty. Šířku válce volíme podle šířky stěny. Malta se
dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném
pohybu válce (vždy jen jedním směrem) na ložnou plochu již položených cihel.
Do takto nanesené tenké vrstvy malty, která ulpívá pouze na žebrech cihly, se
pokládá nová vrstva cihel. Před nanášením malty nesmíme zapomenout na
očištění ložné spáry od zbytků malty nebo úlomků cihel.
Výhoda jde o nejlevnější způsob zdění. Nevýhoda nutnost nanášecího
válce a zákaz manipulace s usazenou cihlou.
Obr. 57: Dávkování malty do zásobníku a nanášení malty na ložnou plochu
Namáčením cihel do malty
Nanášení tenkovrstvého lepidla je také možné provádět namáčením cihel.
Při tomto způsobu cihly uchopíme shora a spodní ložnou plochu ponoříme
rovnoměrně do malty na tenké spáry do hloubky max. 5 mm. Na tvarovce tak
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 33 -
zůstane správné množství lepidla (cca. 1 mm) a jsou pokryta zase jen žebra cihel.
Namočenou cihelnou tvarovku ihned usadíme na své místo ve zdivu.
Nesmíme s cihlou posouvat, to je zakázáno. Množství nanesené malty tímto
způsobem plně dostačuje na pevné spojení jednotlivých cihel do požadované
vazby.
Nevýhodou tohoto způsobu nanášení malty je dvoj- až trojnásobná
spotřeba malty, oproti nanášení pomocí nanášecího válce.
Obr. 58: Namáčení spodní ložné plochy broušených cihel
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 34 -
6. hodina - Zdění na celoplošnou spáru
Broušené cihly lze také zdít na celoplošnou zdicí maltu. Ta je opět
dodávána ve formě suché maltové směsi. Suchá směs se v kbelíku namíchá
s předepsaným množstvím vody do hladké hmoty požadované konzistence. Také
v tomto případě se cihly před nanášením hmoty nijak neupravují, pouze se
ometou a pouze za vysokých teplot (nad 25° C) se povrch ložné spáry lehce
smočí vodou. Čerstvě nemíchanou hmotu klademe na povrch cihelných bloků
pomocí speciálního nanášecího válce celoplošného lepidla (viz. obr. 37). Válec
je speciální zařízení, bez něhož touto hmotou zdění z přesných tvarovek nelze
provádět.
Obr. 59: Nanášení celoplošné malty
Maltu dávkujeme do zásobníku a ta se odtud při rovnoměrném pohybu
válce (vždy jedním směrem) dostává na ložnou plochu již položených cihelných
bloků. Vytékací štěrbinu válce je vždy na začátku prací nutné nastavit do
optimální polohy. Takto nanesená vrstva tenké malty (asi 3 mm) vytváří na
tvarovkách celoplošný koberec, který se nepropadá do dutin tvarovky. Do takto
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 35 -
vytvořené vrstvy se pokládá nová vrstva cihel. Po uložení cihly do lože dojde k
stlačení malty tak, že konečná tloušťka malty mezi cihelnými bloky je 1 mm.
Výhodou tohoto způsobu pokládky je, že tvarovky lze dodatečně
vodorovně upravit, konstrukce je prostorově tužší, otvory v tvarovkách nejsou
průběžné po celou výšku podlaží a tepelný odpor konstrukce se zvýší.
Nevýhodou je oproti sytému zdění na tenkou spáru (kdy maltujeme pouze
žebra tvarovek) asi dvojnásobná spotřeba malty.
Obr. 60: Celoplošně nanesená malta, která se nepropadá
Zdění na pěnu Dryfix
Další možností zdění z broušených cihel je lepení na speciální zdicí
polyuretanovou pěnu. Takém pěna je k tomuto účelu dodávána spolu s cihlami.
Dózu stačí řádně protřepat (cca 20x) a našroubovat na adaptér nanášecí pistole
(viz. obr. 38). Dávkování pěny se reguluje spouští pistole a regulačním šroubkem.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 36 -
Pěnu nanášíme na vyrovnanou vrstvu cihel a to tak, že do šířky zdiva
140 mm jeden pruh a pro širší zdivo dva pruhy pěny o průměru cca 3 cm ve
vzdálenosti asi 5 cm od okrajů cihel.
Obr. 61: Nanášení pěny pomocí aplikační pistole
Cihly musíme ukládat před zavadnutím povrchu zdicí pěny (asi do
3 minut). Položenou broušenou cihlu už nesmíme ani zvedat a ani posouvat,
jinak by jsme museli nanést nový pás pěny.
Velikou výhodu je , že na stavbě nepotřebujeme vodu ani elektrickou
energii, příprava pojiva nám zabere minimální čas. Tento způsob spojování cihel
umožňuje poměrně rychlý způsob zdění a lze ho použít i při nižších teplotách
– 5°C .
Nevýhodou je, že s již usazenou cihlou nelze manipulovat a to, že zdivo
má menší pevnost.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 37 -
7. hodina - Zásady správného zdění
Při zdění a pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat spojení
pero+drážka. Spodní okraj ukládané cihly se opře o vrch cihly již uložené a
spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu (viz obr. 62). Cihly se nesmí do
konečné polohy posouvat po ložné ploše. Hrozí setření tenké vrstvy malty.
Obr. 62: Kladení cihel zasunutím do drážky
Při zdění se postupuje od obou rohů směrem ke středu. Délku poslední
cihly je zpravidla potřeba upravit na požadovaný rozměr. Nikdy k tomuto účelu
nesmíme používat sekyru nebo kladivo. Pro řezání se používá vhodný řezací
nástroj. Snadné řezání lze provádět na stolních a okružních pilách, ručními
elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy nebo ruční pilou. Nejlepší
je
použít
ruční
elektrickou
pilu
s protiběžnými
listy
typu
aligátor
(viz. obr. 40).
Při napojování příček na vnější stěnu, cihly namalujeme z boku a
namalovanou stranou přitlačíme k vnější stěně. V každé druhé ložné spáře příčku
zavazujeme do nosné obvodové stěny. Používáme k tomu jednu nebo dvě ploché
stěnové kotvy z korozivzdorné oceli, podle tloušťky stěny. Ukotvení stěnových
spon ve stěně můžete realizovat přímo při zdění obvodové stěny jejich vložením
do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Pod ocelovou kotvou je
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 38 -
nutné pomocí pilníku cihly probrousit, aby kotva neovlivnila tloušťku ložné spáry
a zdění další vrstvy. Ložná spára musí být rovnoměrná a nesmí v místě uložení
kotvy docházet ke zvětšení její tloušťky. Další způsob uložení ocelové kotvy je,
její ohnutí do pravého úhlu. Vodorovnou částí jí vmáčkneme do malty ložné
spáry a svislou částí přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně.
Také v tomto případě je nutné místo pod kotvou upravit.
Obr. 63: Kotvení příčky ocelovou kotvou
Pro rychlé a méně pracné vytváření instalačních drážek a otvorů pro
zabudování přístrojových krabic se doporučuje použít elektrickou drážkovačku a
kruhový děrovač (viz. obr. 42).
Obr. 64: Vytváření otvoru
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 39 -
Používání doplňkových cihel nám zaručuje správné vytvoření rohové
vazby. Mezi doplňkové cihly patří cihly koncové, cihly koncové poloviční a
rohové.
Obr. 65: Cihla koncová, koncová poloviční, rohová
U polovičních koncových cihel se přepážky vyklepávají u obou otvorů. Vzniklé
kapsy mezi poloviční a rohovou cihlou se pro zajištění pevnosti rohové vazby
vyplňují tepelněizolační maltou. Tím je vyřešen tepelný most v rohu zdiva.
Obr. 66: Vyplnění otvorů tepelněizolační maltou
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 40 -
Pro správné docílení vazby cihel rohu v každé vrstvě musí být oproti cihlám
předchozí vrstvy na tom samém rohu půdorysně otočená o 90°. Při pokládce
dalších cihel musí být zabezpečena dostatečná délka vazby ve zdivu:
větší z hodnot 40 mm nebo 0,4 x h, kdy h je výška zdicího prvku.
Např. v případě cihelného systému POROTHERM CB je minimální délka vazby
0,4 x 249 = 100 mm.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 41 -
8. hodina - Řešení detailů – ostění a parapet, novinky u broušených cihel
Z důvodů eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří se parapety
a ostění otvorů vyzdívají také pomocí cihel koncových a koncových polovičních
s kapsou pro vložení izolantu, který přeruší tepelný most kolem rámů oken
či zárubní dveří.
Obr. 67: Ukládání koncových cihel do lože z tepelněizolační malty
Koncové cihly mají při povrchu tvořícím ve zdivu líc ostění dva velké
otvory. Tyto otvory jsou kryty obvodovými přepážkami, takže cihly mají zvenku
hladký líc bez per a drážek. Přepážku lze po zabudování cihel odstranit
opatrným vyklepnutím. Odstraňuje se však vždy pouze přepážka jednoho otvoru
na každé koncové cihle podle toho, v jaké poloze je umístěn tepelný izolant mezi
překlad v nadpraží a následně v místě budoucího rámu okna či dveří. V ostění
se poloviční a celé koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak,
aby kapsy vzniklé po jejich zazdění a následném vyklepnutí patřičných přepážek
vytvořily svislou drážku.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 42 -
Obr. 68: Dokončený parapet a ostění, umístění tepelného izolantu v překladu
V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepelně izolační malty pro
zdění vedle sebe zabroušenými namalovanými plochami na sraz (obr. 69) tak,
aby hladkou stranou s přepážkami byly shora, směrem k rámu okna, a po
vyklepnutí přepážek kapsy plynule na sebe navazovaly. Zdění ostění a parapetu je
nutné provádět pečlivě, pak je zaručen optimální výsledek.
Obr. 69: Nanášení tenkovrstvé malty na styčnou spáru
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 43 -
Drážky ve zdivu ostění a parapetu vzniklé odstraněním patřičných
přepážek u otvorů se vyplní pruhy extrudovaného polystyrenu tloušťky 40 mm
a šířky 90 mm
buď pouhým zamáčknutím (polystyren nesmí samovolně
vypadávat z drážky) nebo vlepením na tmel. Teprve mezi takto zaizolované
drážky se osadí okno.
Obr. 70: Vyklepávání drážek ve zdivu a umístění extrudovaného polystyrenu
Rám okna či dveří se pak umísťuje proti tepelnému izolantu mezi
překlady a v drážkách ostění a parapetu tak, aby po celém obvodu překrýval
izolant minimálně o 40 mm. Uchycení rámu výplně otvoru se provádí do cihelné
části ostění běžně používanými plechovými příchytkami nebo tzv. turbošrouby
skrze rám a polystyren až do cihly. Správným použitím kompletního cihlového
systému, tzn. se všemi doplňkovými tvary cihel a s doporučenými
konstrukčními detaily, se dosáhne výrazné eliminace tepelného mostu v
místech napojení stěny na výplně otvorů.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 44 -
Novinky:
Díky moderní době, která si žádá moderní přístupy a vysokým
požadavkům na tepelně izolační vlastnosti materiálů, jsme neustále nuceni
k inovaci. Hranice fyzikálních vlastností materiálů lze jen těžko posouvat a proto
nová kvalita může vzniknout jen jejich kombinací. Firma Wienerberger uvedla
v dubnu 2011 na trh novinku cihlu POROTHERM T. Jde o broušenou cihlu
plněnou minerální vatou. Je zde spojen přírodní stavební materiál s osvědčenou
izolační hmotou.
Obr. 71: Cihla POROTHERM T
Tato cihelná tvarovka při tloušťce 36,5 cm obsahuje ve svých dutinách
izolaci o souhrnné tloušťce 24 cm. Zdivo není nutné dále dodatečně zateplovat,
protože dosahuje velmi nízké tepelné vodivosti. Stěna o tloušťce 36,5 cm z cihel
plněných vatou má srovnatelné tepelněizolační vlastnosti jako stěna z cihelných
bloků o tloušťce 24 cm zateplená izolantem o tloušťce 18 cm. Cihla i přes svoji
masivnost váží pouze 14,2 kg.
Cihly svou konstrukcí přispívají ke zdravému bydlení, jsou zdraví
prospěšné. Je to zejména proto, že jsou vyráběny z přírodních prvků - hlíny,
vody, vzduchu a ohně. Minerální vata vzniká tepelným zpracováním přírodních
hornin. Jde o ekologicky nezávadné stavební materiály pro opravdu zdravé
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 45 -
bydlení. Stěny z těchto cihel nenapadají plísně, řasy ani hmyz. Cihly dýchají a
v budově vytvářejí optimální vnitřní mikroklima, což vede ke snížení různých
potíží jako jsou onemocnění dýchacích cest, alergie, výskyt a množení roztočů a
bakterií. Velmi dobré je také to, že tyto cihly přispívají k příjemnému letnímu
klimatu v místnostech. To znamená, že chrání jak před chladem tak i před
horkem, ale i před hlukem zvenčí.
Zdění s těmito broušenými cihlami je shodné s technologickými postupy
uvedenými v předchozích kapitolách. Používá se zdění na celoplošnou maltu na
tenké spáry. Velkou pozornost je třeba i u těchto cihel věnovat založení první
vrstvy cihel. Cihly se vyrábějí v sortimentu základní - celé a doplňkové půlené.
Cihly je možné řezat a vytvářet v nich pomocí děrovačů a drážkovačů
příslušné otvory. Jediné čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost je ochrana
zdiva před deštěm a sněhem a to jak při skladování, zpracovávání, ale u i
vyzděných konstrukcí.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 46 -
II. PRAKTICKÁ ČÁST
9. – 14. hodina – Zakládání zdiva
V těchto hodinách praktického vyučování budou žáci pod vedení učitele
odborného
výcviku
upevňovat
a
hlavně
procvičovat
znalosti
získané
v teoretickém vyučování o zakládání zdiva. Budou formou instruktáže vedeni
k samostatnému provádění těchto činností:
Příprava malty pro zakládání
Založení zdiva
Příprava na položení první vrstvy cihel do maltového lože
Postup při nastavení přípravků vyrovnávací soupravy
Nanášení zakládací malty
Položení první vrstvy cihel
Snížení tepelných ztrát první vrstvy zdiva
Čištění a údržba pracovních pomůcek a nářadí
Dodržování bezpečnosti práce
Úklid pracoviště
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 47 -
15. – 19. hodina – Zdění dalších vrstev – zdění na tenkou spáru
V těchto hodinách praktického vyučování budou žáci pod vedení učitele
odborného
výcviku
upevňovat
a
hlavně
procvičovat
znalosti
získané
v teoretickém vyučování o zdění na tenkou spáru. Budou formou instruktáže
vedeni k samostatnému provádění těchto činností:
Příprava tenkovrstvé malty
Nanášení malty pomocí nanášecího válce
Zdění na tenkovvrstvou maltu nanášenou pomocí válce
Nanášení malty namáčením cihel
Zdění na tenkovrstvou maltu namáčením cihel
Vazby rohů
Kotvení příček
Řešení detailů – parapet, ostění, roh
Čištění a údržba pracovních pomůcek a nářadí
Dodržování bezpečnosti práce
Úklid pracoviště
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 48 -
20. – 24. hodina – Zdění dalších vrstev – zdění na celoplošnou tenkou spáru
V těchto hodinách praktického vyučování budou žáci pod vedení učitele
odborného
výcviku
upevňovat
a
hlavně
procvičovat
znalosti
získané
v teoretickém vyučování o zdění na celoplošnou tenkou spáru. Budou formou
instruktáže vedeni k samostatnému provádění těchto činností:
Příprava tenkovrstvé celoplošné malty
Nanášení malty pomocí nanášecího válce
Zdění na celoplošnou tenkou spáru
Vazby rohů
Kotvení příček
Řešení detailů – parapet, ostění, roh
Čištění a údržba pracovních pomůcek a nářadí
Dodržování bezpečnosti práce
Úklid pracoviště
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 49 -
25. – 29. hodina – Zdění dalších vrstev – zdění na pěnu Dryfix
V těchto hodinách praktického vyučování budou žáci pod vedení učitele
odborného
výcviku
upevňovat
a
hlavně
procvičovat
znalosti
získané
v teoretickém vyučování o zdění na pěnu Dryfix. Budou formou instruktáže
vedeni k samostatnému provádění těchto činností:
Příprava aplikační pistole
Dávkování pěny Dryfix
Zdění pomocí pěny Dryfix
Vazby rohů
Kotvení příček
Řešení detailů – parapet, ostění, roh
Čištění a údržba pracovních pomůcek a nářadí
Dodržování bezpečnosti práce
Úklid pracoviště
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 50 -
III. DIDAKTICKÝ TEST
30. hodina - Didaktický test – Zdění z broušených cihel
V této vyučovací hodině budou u žáků prověřeny teoretické odborné
znalosti zdění z broušených cihel. Znalosti budou prověřeny pomocí didaktického
testu. Test a správné odpovědi viz. příloha.
Test zahrnuje tyto otázky:
1) Jak se říkalo prvním cihlám, které se sušily na slunci?
2) Jaký rozměr má cihla plná pálená? Cihlu načrtni a okótuj.
3) Jakou výšku má broušená cihla:
a) 239 mm
b) 249 mm
c) 238 mm
4) Kterou fází výrobního procesu se liší výroba běžných cihel od výroby
cihel broušených?
5) Vyjmenujte pracovní pomůcky potřebné pro zdění z broušených
cihel. (alespoň 8)
6) Jakými způsoby lze snížit tepelnou ztrátu první vrstvy broušených
cihel?
7) Jaké způsoby zdění z broušených cihel můžeme využít od druhé
vrstvy?
8) Jeden ze způsobů zdění druhé vrstvy broušených cihel si vyberte a
popište?
9) Jakým způsobem lze napojit příčku a vnější stěnu při zdění
z broušených cihel?
10) Jaké doplňkové cihly používáme při zdění rohů z broušených cihel?
11) Čím vyplňujeme drážky ve zdivu ostění a parapetu, které vznikají
odstraněním patřičných přepážek u otvorů?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 51 -
12) V jaké tloušťce nanášíme tenkovrstvou maltu:
a) 1 cm
b) 12 mm
c) 1 mm
13) Z jakého bodu vycházíme při zakládání zdiva z broušených cihel:
a) z nejnižšího místa
b) je to jedno z jakého místa
c) z nejvyššího místa
14) O jakou cihlu se jedná?
a) broušená cihla plná
b) broušená příčkovka
c) broušená cihla plněná vatou
15) Tenkovrstvá malta je dodávána ve formě suché maltové směsi. Co to
znamená?
Za každou správnou odpověď je udělen jeden bod. U odpovědí s volbou
varianty a, b nebo c je pouze jedna správná odpověď. Vyhodnocení testu je podle
následující převodní tabulky:
15 – 13 bodů….. 1 – výborně………prospěl
12 – 10 bodů….. 2 – chvalitebně.......prospěl
9 – 7 bodů…… 3 – dobře…………prospěl
6 – 4 bodů…… 4 – dostatečně……prospěl
3 – 0 bodů…… 5 – nedostatečně…neprospěl
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 52 -
Použitá literatura
[1] Podklad pro provádění systému POROTHERM, firemní materiál
Wienerberger
[2] Postavte si dům, firemní materiál Wienerberger
[3] Porotherm CB broušené cihly, firemní materiál Wienerberger
[4] Porotherm Profi DRYFIX Systém nejrychlejší a nejúspornější technologie
zdění, firemní materiál Wienerberger
[5] Porotherm 36,5 T Profi podklad pro provádění cihel plněných minerální
vatou, firemní materiál Wienerberger
[6] HELUZ Technická příručka pro projektanty a stavitele, firemní materiál
HELUZ
[7] HELUZ Nové technologie zdění, firemní materiál HELUZ
[8] CEMIX Zdění z broušených cihel, firemní materiál CEMIX
[9] TONDACH Zdicí materiály Keratherm, firemní materiál TONDACH
Internetové zdroje
[10] http://www.wienerberger.cz/
[11] http://www.heluz.cz/
[12] http://www.tondach.cz/
[13] http://cs.wikipedia.org/wiki/Vep%C5%99ovice
[14] http://stavba.tzb-info.cz/cihly-bloky-tvarnice/6764-nepalena-cihla
[15] http://cihla-cihly.webnode.cz/historie-cihel/
[16] http://www.xstavba.eu/nebojme-se-novinek-vyhody-brousenych-cihel
[17] http://cihly-zdeni.cz/zdeni/zalozeni-zdiva/
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 53 -
Zdroje obrázků
http://cihla-cihly.webnode.cz/historie-cihel/
http://www.davar.cz/badatelna/images/cihly/vep.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RomaniaDanubeDelta_MakingMaterialForC
Onstructing0002jpg.JPG
http://stavba.tzb-info.cz/cihly-bloky-tvarnice/6764-nepalena-cihla-se-vraci-vpodobe-heluz-nature-energy
http://www.stapaz.cz/?zbozi=zdici-materialy-cihla-plna-29x14x6-5-p15-56
http://www.obcanskavystavba.cz/clanek/porotherm-profi-brousene-cihly-majinove-krestni-jmeno/
http://cihla-cihly.webnode.cz/rozdeleni-cihel/
http://www.tondach.cz/stresni-krytina/bobrovka
http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-heluz.html
http://www.stavospol.cz/produkty/16091210008-souprava-vyrovnavaci
http://geoteam.cz/eshop/nivelacni-pristroj-nedo-AL-28-stativ-lat-souprava
http://www.shop-naradi.cz/lat-zednicka-s-vodovahou-25m-2-polohy
http://www.brufus.cz/vedra-kose-a-nadoby-kalfasy-katskup294386.php
http://www.ceniky.net/cenik/stavebniny/zdivo/heluz/design-obrazky/
http://www.heluz.cz/katalog/pomucky-pro-zdeni/pomucky-pro-brousenezdivo/heluz-nanaseci-valec-celoplosneho-lepidla-44-40-cm-4924.xhtml
http://www.tikatalog.cz/prislusenstvi/pistole-na-pur-peny/
http://www.rucni-naradi.cz/dewalt-dw391
http://www.e-cihla.cz/index.php?page=3&section=shop&kat=16&radit=&r=
http://www.emkol.cz/eshop/product/wcs-45-diamantova-drazkovacka/
http://www.stawebniny.com/tondach-keratherm-zdici-zakladaci-malta-nabrousene-zdivo/d-72382/
http://www.ceniky.net/cenik/stavebniny/materialy/design-obrazky/
http://www.tondach.cz/cihly/lepidla-a-doplnky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 54 -
http://www.stavospol.cz/produkty/12041273002-heluz-tm-39-tepelne-izolacnimalta-5mpa/
http://rebauman.sk/obchod/murovacie-malty/1767-porotherm-profi.html
Přílohy
Příloha č. 1 Správné odpovědi didaktického testu
Příloha č. 2 Didaktický test
Příloha č. 3 Certifikát – Zdění z broušených cihel
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 55 -
Příloha č. 1 – Správné odpovědi didaktického testu
Didaktický test - ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL
1) Jak se říkalo prvním cihlám, které se sušily na slunci?
Vepřovice
2) Jaký rozměr má cihla plná pálená? Cihlu načrtni a okótuj.
65x140x290
3) Jakou výšku má broušená cihla:
a) 239 mm
b) 249 mm
c) 238 mm
4) Kterou fází výrobního procesu se liší výroba běžných cihel od výroby
cihel broušených?
Broušením
5) Vyjmenujte pracovní pomůcky potřebné pro zdění z broušených
cihel. (alespoň 8)
Vyrovnávací
souprava
(dva
výškově
nastavitelné
přípravky
s vodováhou)
Nivelační přístroj a nivelační lať nebo jiný vhodný přístroj pro
nivelaci
Dlouhá lať s vodováhou
Nádoba na namáčení cihel
Nanášecí válec (jiný je pro tenkou spáru a jiný je pro celoplošnou tenkou
spáru)
Aplikační pistole
Vrtulové míchadlo
Ruční, elektrická nebo kotoučová pila
Kbelík, zednická lžíce a gumová palička
Maltovací truhlík (pro vysypání cihel perlitem nebo polystyrenem)
Další pomůcky (elektrická drážkovačka a kruhový děrovač)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 56 -
Kotva z nerezové oceli (plochá stěnová kotva pro napojování stěn a
příček)
6) Jakými způsoby lze snížit tepelnou ztrátu první vrstvy broušených
cihel?
Vysypáním první vrstvy perlitem nebo polystyrenem
7) Jaké způsoby zdění z broušených cihel můžeme využít od druhé
vrstvy?
Zdění na tenkou spáru, zdění na celoplošnou tenkou spáru, zdění
pomocí pěny DRYfix
8) Jeden ze způsobů zdění druhé vrstvy broušených cihel si vyberte a
popište?
Způsoby zdění viz. strana 32 - 37
9) Jakým způsobem lze napojit příčku a vnější stěnu při zdění
z broušených cihel?
Pomocí ploché stěnové nerezové kotvy
10) Jaké doplňkové cihly používáme při zdění rohů z broušených cihel?
Cihla koncová, koncová poloviční, rohová
11) Čím vyplňujeme drážky ve zdivu ostění a parapetu, které vznikají
odstraněním patřičných přepážek u otvorů?
Extrudovaným polystyrenem
12) V jaké tloušťce nanášíme tenkovrstvou maltu:
a) 1 cm
b) 12 mm
c) 1 mm
13) Z jakého bodu vycházíme při zakládání zdiva z broušených cihel:
a) z nejnižšího místa
b) je to jedno z jakého místa
c) z nejvyššího místa
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 57 -
14) O jakou cihlu se jedná?
a) broušená cihla plná
b) broušená příčkovka
c) broušená cihla plněná vatou
15) Tenkovrstvá malta je dodávána ve formě suché maltové směsi. Co to
znamená?
Smícháme pouze v potřebném množství s vodou a je připravená
.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 58 -
Příloha č. 2 – Didaktický test - ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL
1) Jak se říkalo prvním cihlám, které se sušily na slunci?
2) Jaký rozměr má cihla plná pálená? Cihlu načrtni a okótuj.
3) Jakou výšku má broušená cihla:
a) 239 mm
b) 249 mm
c) 238 mm
4) Kterou fází výrobního procesu se liší výroba běžných cihel od výroby
cihel broušených?
5) Vyjmenujte pracovní pomůcky potřebné pro zdění z broušených
cihel. (alespoň 8)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 59 -
6) Jakými způsoby lze snížit tepelnou ztrátu první vrstvy broušených
cihel?
7) Jaké způsoby zdění z broušených cihel můžeme využít od druhé
vrstvy?
8) Jeden ze způsobů zdění druhé vrstvy broušených cihel si vyberte a
popište?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 60 -
9) Jakým způsobem lze napojit příčku a vnější stěnu při zdění
z broušených cihel?
10) Jaké doplňkové cihly používáme při zdění rohů z broušených cihel?
11) Čím vyplňujeme drážky ve zdivu ostění a parapetu, které vznikají
odstraněním patřičných přepážek u otvorů?
12) V jaké tloušťce nanášíme tenkovrstvou maltu:
a) 1 cm
b) 12 mm
c) 1 mm
13) Z jakého bodu vycházíme při zakládání zdiva z broušených cihel:
a) z nejnižšího místa
b) je to jedno z jakého místa
c) z nejvyššího místa
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 61 -
14) O jakou cihlu se jedná?
a) broušená cihla plná
b) broušená příčkovka
c) broušená cihla plněná vatou
15) Tenkovrstvá malta je dodávána ve formě suché maltové směsi. Co to
znamená?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 62 -
Příloha č. 3
Na Červeném Hrádku 766
CERTIFIKÁT
ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL
Osvědčení potvrzuje, že
………….…………………………………
narozen………………………
úspěšně absolvoval kurz zdění z broušených cihel
V Sedlčanech dne……………………..
………………………
Podpis
……………………………...
Pořadové číslo certifikátu
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
- 63 -

Podobné dokumenty

Příručka Heidenhain TNC 426 - Střední průmyslová škola Jihlava

Příručka Heidenhain TNC 426 - Střední průmyslová škola Jihlava Příručka je koncipovaná tak, že se uživatel nejprve seznámí s ovládacími prvky programu a stroje. Následuje rychlý průřez celou problematikou od zápisu programu přes simulaci, nastavení nástrojů a ...

Více

Produkty Ytong _ pracovní postupy

Produkty Ytong _ pracovní postupy nout. Jeho funkční vlastnosti

Více

Jarní nabídka

Jarní nabídka jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory. Různé odstíny.

Více

uživatelskou příručku

uživatelskou příručku o grafické zadání a znázornění hlukové situace s podporou podkladové mapy o hlukové výpočty s různými nastavenými parametry o grafické znázornění výsledků, například ve formě sítě izofon a pásem o ...

Více