Odborná příručka New-Therm® system - uzitecna

Transkript

Odborná příručka New-Therm® system - uzitecna
Certifikovaný PUR zateplovací systém
ODBORNÁ PØÍRUÈKA
KARL BUBENHOFER AG
OBSAH:
1.
Základní pojmy
2
2.
Seznámení se systémem vnìjší tepelné izolace
2
3.
Skladba systému
3-4
4.
Podmínky realizace
5-6
5.
Pokyny pro montáž
5.1.
Založení systému
7
5.2.
Lepení tepelného izolantu
8-10
5.3.
Kotvení tepelného izolantu
11-12
5.4.
Základní výztužná vrstva
13
5.5.
Založení prefabrikovaného ostìní a nadpraží resol
pøi požadavku na zvýšenou požární odolnost
14-15
5.6.
Aplikace základní výztužné vrstvy
16
5.7.
Penetrace zákl. výztužné vrstvy pod omítku
17
5.8.
Finální úprava
6.
Pokyny pro údržbu
18
7.
Závìr
19
8.
TECHNICKÝ LIST NEW-THERM® St04
20-22
9.
TECHNICKÝ LIST: TPD – PUR 30/40
23-24
10.
TECHNICKÉ LISTY krycí omítkoviny ARMASIL, NOVALITH
25
11.
TECHNICKÉ LISTY základní nátìry ARMASIL, NOVALITH
26
12.
Vzor certifikace NEW THERM®SYSTEM pro proškolené provádìcí firmy
27
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
1.
ZÁKLADNÍ POJMY
ETA - (European Technical Approvals) - evropské technické osvìdèení.
ETICS - (External Thermal Insulation Composite System) – vnìjší tepelnì izolaèní kompozitní
systém - kontaktnì montované souvrství, jehož úèelem je zvýšení tepelnì izolaèní funkce obvodového
pláštì budovy zvenku.
ETAG - (Guideline for European Technical Approval) - øídící pokyny pro vydání evropského technického
osvìdèení.
TPD-PUR 30/40 – Tvrdé polyuretanové samozhášivé fasádní desky dokážou propouštìt vodní páru,
è?mž zajišují dýchání izolovaného objektu. V zateplené konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních
par. Mají vynikající tepelnì izolaèn? vlastnosti. Tyto desky jsou vhodné k použití na soklovou è? st
budovy, jelikož nepøijímají vodu. TPD-PUR desky 30/40 zapracované v NEW-THERM SYSTEM vykazují
vysokou mechanickou odolnost.
2.
SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEMY VNÌJŠÍ TEPELNÉ IZOLACE BUDOV
NEW-THERM SYSTEM je vypracovaný ve spolupráci firem PCC Moravia Chem s.r.o. a firmou DOVA a.s.
Skladba systému využívá výrobky a jednotlivé složky vyrobené v ÈR.
2
www.new-therm.cz
3.
SKLADBA SYSTÉMU
Plnou funkènost NEW-THERM SYSTEM zaruèuje pouze následující skladba daných komponentù.
Název / SloženÍ / Popis
Objemová
hmotnost
Spotøeba
Souèást
ETICS
Komentáø, technický popis
Pøpevnìní
Výrobek:
NEW-THERM® ST04
Hlavní souèásti:
køemièitý písek, portl. cement,
mikromletý vápenec,
chemické pøísady
Výrobky:
Kotvící hmoždinky:
Fisher 8SV-A,B,C,D
Fisher CF8 -A,B,C
Fisher 8N-A,B,C
Fisher 8NZ-A,B,C
Fisher 8U-A,B,C,E
Fisher 8UZ-A,B,C,E
Koelner KI8M-A,B,C
Koelner TFIX-8M-A,B,C
Bravoll PTH60/8La-A,B
Bravoll PTH-KZ 60/8 - A,B,C,D
Bravoll PTH-S - A,B,C,D,E
Bravoll PTH-SX - A,B,C,D,E
Ejotherm NTKU - A,B,C
Ejotherm NTU - A,B,C
Ejotherm STR-U - A,B,C,D,E
EJOT H1 eco - A,B,C
1,150 kg/m3 1,15 kg/m2/mm
v sypném
cca 4kg/m2
/suchém
sypném stavu
dle kotevního
plánu
lepící hmota
mechanická
fixace
Lepicí stìrková hmota.
pro zateplovací systém
Viz. Samotná pøíloha technický list.
"oznaèení za názvem A?B,...
vždy vložit do posledního sloupce
technický popis
3
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
3.
SKLADBA SYSTÉMU
Název / SloženÍ / Popis
Spotøeba
Komentáø, technický popis
1,02 kg/m2
Viz. Samotná pøíloha
technického listu.
Tepelnì izolaèní materiál
Výrobky:
Tepelnì izolaèní desky TPD-PUR 30/40
Vnìjší souvrství nad tepelnì izolaèním materiálem
Výrobek:
NEW-THERM ST04
Hlavní souèásti:køemièitý písek,
portl.cement, mikromletý vápenec,
chemické pøísady
Výrobek:
Perlinková sklovláknitá tkanina
Vertex R117 A 101
Hlavní souèásti: skelná vlákna, apretura
Výrobek:
Perlinková sklovláknitá tkanina
Vertex R131 A 165
Hlavní souèásti: skelná vlákna, apretura
Název / SloženÍ / Popis
Výrobek:
Novalit Putzgrund
Hlavní souèásti: polysilikát, oxid
titanièný, anorganické pigmenty
Výrobek:
Armasil Putzgrund
Hlavní souèásti:
minerální pojivo, silikonpryskyøièná
emulze, anorganické pigmenty
Výrobek:
Novalit - krycí omítkovina (silikát)
Hlavní souèásti: polysilikát,
anorganické pigmenty, minerální
plniva
Výrobek:
Armasil Putzgrund
Hlavní souèásti:
minerální pojivo, silikonpryskyøièná
emulze, anorganické pigmenty
4
www.new-therm.cz
3 kg/m2
Stìrková hmota k vytváøení výstužné
vrstvy systému NEW-THERM.
Viz. Samotná pøíloha TL.
1,1 m2
Výztužná sklenìná síovina.
1,1 m2
Výztužná sklenìná síovina.
Spotøeba
Souèást ETICS
Komentáø, technický popis
0,2 kg/m2
Penetraèní nátìr
pod silikátovou omítku
Polysilikátový (nízkoalkalický)
základní nátìr pod omítkové smìsi
NOVALIT.
0,3 kg/m2
Penetraèní nátìr
pod silikonovou omítku
Silikonový základní nátìr
pod omítkové smìsi ARMASIL.
2,5 kg/m2
Silikátová
omítka
Polysilikátová (nízkoalkalická)
omítkovásmìs pro vytváøení dekoraèní vrstvy vnìjšíc budov.
Viz. samostatný TL.
2,5 kg/m2
Silikonová
omítka
Silikonová omítková smìs pro
vytváøení dekoraèní vrstvy vnìjších
budov. Viz. samostatný TL.
4.
PODMÍNKY REALIZACE
VÝCHOZÍ STAV PODKLADU
DOPORUÈENÉ OPATØENÍ
Zvýšená vlhkost podkladu
Analýza pøíèin a podle výsledku buï sanace zvýšené vlhkosti a zajištìní
vyschnutí, nebo jen zajištìní vyschnutí.
Zaprášený podklad
Ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajištìním vyschnutí.
Mastnoty na podkladu
Odstranìní mastnot tlakovou vodou s pøísadou vhodných èistících prostøedkù;
omytí èistou tlakovou vodou; zajištìní vyschnutí.
Zneèištìní odbedòovacími
prostøedky nebo jinými
separaèními prostøedky
Odstranìní odbedòovacích nebo jiných separaèn?ch prostøedkù vodní párou
s použitím èist?c?ch prostøedkù; omytí èistou tlakovou vodou; zajištìní vyschnutí.
Výkvìty na vyschlém podkladu
Mechanické odstranìní: ometení, omytí tlakovou vodou, zajištìní vyschnutí.
Puchýøe a odlupující se místa
v podkladu
Mechanické odstranení; ometení a prípadné napuštení podkladu penetracní
náterovou hmotou; v prípade potreby místní vyrovnání nebo reprofilace vhodnou
sanacní hmotou. Vždy zajistit vyschnutí hmot.
Odhalená výztuž stavební
konstrukce
Analýza pøíèin a dle v?sledkù napø. reprofilace vhodnou sanaèn? hmotou.
Nestejnorodost, pøílišná savost
Napuštìní podkladu doporuèen? m penetraèn?m prostøedkem sjednocujícím
savost, podle potøeby opakovanì.
Mech, lišejník, biotické
a jiné napadení
Mechanické odstranìní dle pokynù dodavatele ETICS.
Aktivní trhliny podkladu
Zateplení neprovádìt, dokud nedojde k urèen? pøíèin vzniku a jejich sanaci.
Nedostateèná soudržnost
Mechanické odstranìní nesoudržných vrstev obvykle za vlhka; pøípadné zajištìní
vyschnutí; dle potøeby napuštìní podkladu penetraèn? n? tìrovou hmotou
Pøítomnost dilataèních spár
Obhlídka stavu a pøípadná sanace. Nutné zachování stávajících
sanovaných dilataèn?ch sp? r i pøes novì provedené zateplení.
Pøítomnost povrchové úpravy
na podkladu omítky, nástøiky
a) Lepený systém s doplòkovými hmoždinkami.
Nesmí být aplikován na podklad opatøený povrchovou úpravou, pokud hmoždinky nejsou urèeny pro pøenášení zatížení sání vìtru a nemají deklarovány
hodnoty odolnosti v ETICS podle ETAG 004 a proti vytržení podle ETAG 014.
b) Výluènì lepený systém.
Výluènì lepený systém nesmí být aplikován na podklad opatøený povrchovou
úpravou.
5
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
4.
PODMÍNKY REALIZACE
VÝCHOZÍ STAV PODKLADU
DOPORUÈENÉ OPATØENÍ
Rovinnost podkladu
a) Lepený systém s doplòkovými hmoždinkami.
Požadovaná rovinnost max. 20 mm/bm
b) Výluènì lepený systém.
Požadovaná rovinnost max. 10 mm/bm
Klempíøské a jiné prvky
Veškeré prvky na podkladu, které znemožòují zateplení nebo by mohly zpùsobovat
nežádoucí tepelné mosty se musí demontovat.Zpìtná montáž musí být provedena
tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin nebo pronikání vody do systému.
Uvedený požadavek se zajišuje použitím tìsnících pásek,pøipojovacích profilù
a tmelù. Veškeré plánované prvky musí být osazené tak, aby jejich ukonèen? bylo
pøedsazeno pøed líc povrchové úpravy budoucího zateplení minimálnì 40 mm.
Prostupující prvky musí být sklonìny smìrem dolù k vnìjšímu povrchu.
Veškeré úpravy podkladu zvyšující jeho vlhkost musí být provedeny pøed zahájením lepení tepelného izolantu, aby podklad
vyschl do pøedepsané vlhkosti. U novostaveb musí být mokré procesy (napø. zdìní, omítky, betonování apod.) dokonèeny
v takovém pøedstihu, aby konstrukce pøed lepením tepelného izolantu dostateènì vyschla.
6
www.new-therm.cz
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.1. ZALOŽENÍ SYSTÉMU
Založení se zakládací lištou (viz. obr. 1,2,3)
Šíøka hliníkové zakládací lišty musí odpovídat použité tloušceizolantu. Montáž
zakládacích lišt se provádí od rohù. Pro vytvoøení rohù se pøedem upraví zakládací
lišta podle úhlu rohu stavby. Mezitakto osazené rohové lišty se doplní rovné díly.
Nejmenší zbytekzakládací lišty by nemìl být menší než 30 cm. Lišty se osazují
s 2-3 mm mezerou mezi konci lišt a kotví se tøemi kusy zatloukacích hmoždinek
na 1 m. Spára jednotlivých desek tepelné izolace nesmí vycházet soubìžnì
s uvedenou mezerou, je nutná vazba min. 100 mm. K pøípadnému vyrovnání
zakládacích lišt se použijí distanèn? podložky. K napojení lišt se používají plastvé spojky v odpovídajícím poètu dle šíøe zakládací lišty. Spára mezi lištami
a podkladem musí být vyplnìna neexpanzní pìnou. Zakládací lišty z PVC vyžadují jinou technologii montáže.
1
Užití distanèních podložek
Založení bez zakládací lišty (viz. obr. 4)
Pøi lepení øady desek bez zakládací lišty (tzv. pomocí montážní latì) se nejprve
celoplošnì upevní lepící hmotou na podklad skelná síovina na výšku nejménì
200 mm, pøi mìøení od spodního okraje budoucí první øady desek tepelné izolace.
Síovina se po nalepení desek a odstranìní pøípadnì použité montážní latì pøetáhne
pøes okraj desek tepelné izolace na jejich vnìjší povrch a zatlaèí do pøedem
nanesené stìrkové hmoty. Ta se následnì zahladí. Výška pøetažení síoviny na
vnìjším povrchu desek tepelné izolace musí být nejménì 150 mm (pøi použití
ukonèovacího profilu s okapnièkou a s pøipojenou výztužnou síovinou i ménì).
2
Vzájemné napojování lišt pomocí
spojek
3
Založení se zakládací lištou
4
Založení bez zakládací lišty
7
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.2. LEPENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU
1
Pøíklad strojního nanášení lepidla
2
Pøíklad nanesení lepidla na tzv. „terèe
a ohrádku”
3
Pøíklad celoplošného nanášení lepidla
8
www.new-therm.cz
Tenkovrstvý tmel NEW-THERM ST04 se používá pro lepení tepelného izolantu a
souèasnì jako štìrková hmota pro armovací tkaninu, která se pøipraví podle návodu
na obalu.Tlouška desek tepelné izolace je urèen? ve stavebn? dokumentaci. Pøed
lepením desek tepelné izolace musí být vyøešeno její založení. Na navazující è? sti
konstrukce prostupuj?c? prvky pøipevnìné k podkladu a oplechování musí být
bezprostøednì pøed lepením desek upevnìny urèené tìsnící pásky, èi pøipojovací
profily. Polyuretanové desky TPD-PUR 30/40 jsou vyrábìny øezáním na pásové pile
z vypìnìných blokù. Pøi øezání dochází k tomu, že na povrchu mohou ulpìt
polyuretanové piliny. Pøesto, že jsou desky èištìny tlakovým vzduchem, mùže dojít
vlivem pøepravy a manipulace ke vzniku dalších polyuretanových pilin. Desky se
pøed nanášením lepícího tmelu dùkladnì oèistí napø. ometením smetáèkem, otøením
mokrým hadrem, omytím tlakovou vodou, sklepnutím desky o tvrdší povrch aby se
piliny odstranily. Poté aplikujeme lepící tmel.
V pøípadì výluènì lepeného systému zateplení s podkladem se doporuèuje, aby
u systému s tepelnou izolac? z PUR desek bylo minim? lnì 40 % povrchu desky
kontaktnì spojeno lepící hmotou s podkladem. Podklad však nesmí mít povrchovou
úpravu vytvoøenou omítkou nebo nátìrovými hmotami.
Systém výluènì lepený s podkladem je možné použít do výšky objektù nad terénem
max. 25 m a to pouze v pøípadì vhodného podkladu.
Desky tepelné izolace se lepí pøitlaèen?m na podklad ve smìru zdola nahoru, na
vazbu s pøesahováním (tj. vazbou desek) ne menší než 100 mm a bez køížových spár.
Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve
smìru shora dolù.Desky se Lepí vždy tìsnì na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi
deskami tepelné izolace se šíøkou vìtší než 2 mm, musí se vyplnit používaným
tepelnì izolaèn?m materi? lem. Spáry mezi deskami PUR šíøky do 4 mm je možné
vyplnit vhodnou pìnovou hmotou. Vyplnìní spár musí být provedeno tak, aby byla
dodržena rovinnost vrstvy tepelnì izolaèního materiálu a aby spára byla vyplnìna
v celé tloušce izolace. Na nárožích musí být tepelné izolace lepeny po øadách na
vazbu (viz. obr. 4). Doporuèuje se lepit desky s pøesahem oproti koneèné hranì
nároží (viz. obr. 5). Následnì po zatvrdnutí lepící hmoty se pøesah peèlivì zaøízne
a pøípadnì zabrousí.
4
Lepení desek na nárožích
5
Lepení desek na nárožích
>100mm
>100mm
1
Styk desek v oblasti rozhraní dvou
rùznorodých podkladù
Pøi lepení se lepící hmota nesmí pøi jejím nanášení dostat do styèn? ch sp? r desek
tepelné izolace. Pokud k tomu dojde, mus? b? t z tìchto míst neprodlenì odstranìna. Pokud to charakter konstrukce umožòuje, lepí se vždy celé desky tepelné
izolace. Použití zbytku desek je možné jen v pøípadì, že jejich šíøka je nejménì
150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukonèen? ETICS
na stìnì nebo podhledu a v místech navazujících na ostìní výplní otvorù. Lze je
rozmístit jednotlivì v ploše zateplení a pro jejich lepení platí stejné zásady, jako
pro celé desky. Svislý rozmìr tepelnì izolaèn? desky nelze zajišovat skládáním
zbytkù desek nad sebe. Po nalepení desek se nesmí opomenout vyznaèen? poloh
pøípadné elektroinstalace.
Desky tepelné izolace se lepí tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejménì
100 mm od upravených neaktivních spár, trhlin v podkladu,zmìn tloušky konstrukce
projevující se na povrchu podkladu nebo od zmìn materiálù podkladu a konstrukce.
Desky tepelné izolace a samozøejmì ETICS jako celek nesmí pøekrývat dilataèn?
sp? ru. Dilataèn? sp? ra mus? b? t v pøedchozí technologické operaci v pøípadì potøeby
sanována a v této operaci øešena i po stránce tepelnì technické. Její provedení
v rámci ETICS doporuèujeme øešit nejvhodnìji pomocí dilataèn?ch profilù s pøipojenou výztužnou síovinou.
U výplní otvorù se desky tepelné izolace musí umísovat tak, aby køížení jejích spár
bylo nejménì 100 mm od rohù tìchto otvorù. U otvorù se doporuèuje osazen? desek
s takov? m pøesahem, aby èelnì pøekryly následnì lepené pøíøezy desek tepelné
izolace na ostìní výplní otvorù. Desky s takto osazeným pøesahem se po zatvrdnutí
lepící hmoty zaøíznou.
2
Styk desek v oblasti rozdílné tloušky
konstrukce
3
Pøíklad tvaru a osazení dilataèn?ho
profilu
4
Lepení v ploše u otvorových výplní
5
Oznaèení polohy elektroinstalace
9
V pøípadì že se na vnìjších ostìních ETICS neprovádí, je potøebné pøíslušným tepelnì
technickým výpoètem prokázat splnìní tepelnìtechnických požadavkù v tìchto
místech (ve smyslu ÈSN 73 0540-2), z dùvodu eliminace výskytu hygienických poruch
na vnitøních površích ostìní a navazujících konstrukcích. Z tohoto dùvodu je také
potøebné dbát na správné navržení a provedení napojení ETICS na rámy okenních
a dveøních konstrukcí se zajištìním vodonepropustnosti, ale potøebné difúzní
otevøenosti takového napojení. Takové provedení je potom nejvhodnìjší pomocí
urèen? ch expanzn?ch tìsnících pásek a nebo urèen? ch pøipojovacích profilù. Z vnitøní
strany je pøipojovací spára mezi okenní èi dveøní konstrukcí správnì øešena a provádìna jako parotìsná.
1
Pøi provádìní ETICS s deskami TPD-PUR 30/40 je možné po zatvrdnutí lepící hmoty
Zajištìní proti prùniku vody pomocí
tìsnící pásky vèetnì pøíkladu vhodného obvykle za 2 dny rovinnost povrchu vrstvy upravit pøebroušením.Pøi broušení
tvaru oplechování
polyuretanových desek používejte ochranné pracovní pomùcky - pracovní rukavice,
brýle a respiraèn? roušku. Úèelem pøebroušení je už v této pracovní operaci
dosáhnout požadovanou rovinnost, protože dalšími operacemi se takto dosažená
rovinnost v zásadì již jen kopíruje. Je-li pøestávka mezi osazením PUR desek
a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnìjší povrch desek
pøebroušen za úèelem odstranìní pøípadného degradovaného povrchu. Prach po
broušení je nutno pøed provádìním následné základní vrstvy z povrchu desek
odstranit. Je potøebné si uvìdomit, že broušením se snižuje tlouška desek tepelné
izolace a tím i hodnota jejich tepelného odporu!
10
wwwnew-therm.cz
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.3. KOTVENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU
Orientaèní schéma kotven?
pro rozmìr desky 1000 x 500 mm.
Druh hmoždinek, jejich poèet, délku, polohu vùèi v? ztužné síovinì, rozmístìní
v místì styku a v ploše tepelné izolace urèuje stavebn? dokumentace.
1
4 ks/m2
Hmoždinky se obvykle umisují jak v místì styku rohù desek tepelné izolace, tak
v ploše tìchto desek. Hmoždinky osazované pøed provedením základní vrstvy se
osazují obvykle 2 dny po nalepení desek tepelné izolace v závislosti nepøízní
klimatických podmínek. Je potøebné dbát na to, aby u tìchto hmoždinek nebyla
pøekroèen? obvykl? doba max. 6 t? denn?ho vystaven? UV z? øením, které by mohlo
zpùsobit jejich poškození pøi nekrytí základní vrstvou.
Mechanické kotvení lepených polyuretanových desek talíøovými hmoždinkami se
provádí tak, aby kotvící hmoždinka vždy procházela pøes nanesenou vrstvu lepícího
tmelu.
Orientaèní schéma kotvení pøes výstužnou síovinu
2
6 ks/m2
3
8 ks/m
Kotvení pøes výztužnou síovinu
2
4
10 ks/m2
Tento zpùsob upevòování se používá pøedevším u zateplení s keramickým obkladem.
Upevnìní pøes armovací síovinu zajišuje lepší spojení hmoždinek s povrchem
zateplení. Alternativnì se aplikují i dvì armovací vrstvy, kde se hmoždinkuje pouze
spodní vrstva.
Hmoždinky se aplikují pøes štìrkový tmel a armovací síovinu po jeho è? steèném
zatvrdnut?. Nelze použít pùvodní rastr desek a je tøeba vytvoøit rastr nový. Tahová
síla hmoždinek je rozložena na celou plochu zateplení.
Hmoždinky kotvené a osazované pøes armovací síovinu do nezatuhlé štìrkové hmoty
základní vrstvy se ihned po osazení pøestìrkují štìrkovou hmotou.
5
12 ks/m2
11
Pøi osazování hmoždinek je potøeba dodržovat obecné zásady:
- osa vyvrtaného otvoru pro osazení hmoždinky musí být kolmá k podkladu,
bez meneného smeru vrtání
- vyvrtaný otvor musí být veden pres tepelnou izolaci a lepidlo až do
únosného podkladu. Doporucuje se vycistit nekolika násobným vytažením
vrtáku, pøípadným vyfoukáním prachu
- prumer vrtáku a hloubka provedeného vrtu závisí na druhu použitých
hmoždinek
- nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od kraju steny, podhledu nebo
dilatacní spáry závisí na druhu hmoždinek a stavební dokumentaci.
- do podkladu a materiálu z vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se
otvory vrtají bez príklepu
- prumer talíre hmoždinky se doporucuje minimálne 60 mm
- pocet hmoždinek se zvyšuje na nárožích a s rostoucí výškou objektu
- talír osazené hmoždinky nesmí vycnívat na vnejší líc desky tepelné
izolace, musí být zatlucen 2 mm do izolantu
- jednotlivé talíre hmoždinek je nutné pøestìrkovat a tmel následne
prebrousit
Tmel ST04
3 - 4 kg
5
TPD-PUR 30/40
Z
Tmel ST04
3 - 5 kg
1,1 m 2
Penetraèní nátìr
2
12
2,8 - 3,3
www.new-therm.cz
- pri tzv. zapuštené montáži (viz. obr.) se vsadí trn frézy do predvrtaných der
pro kotevní prvky a provede se vyfrézování do hloubky 20 mm. Po osazení
hmoždinek se provede zakrytí zátkou.Tento systém zapuštení je možno
použít pri tlouštce izolantu vetší než 50 mm.
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.4. ZÁKLADNÍ VÝZTUŽNÁ VRSTVA
Pøíprava povrchu pøed nanášením základní vrstvy
Po upevnìní tepelnì izolaèn?ch desek k podkladu se provede ovìøení rovinnosti jejich
povrchu. Pøípadné nerovnosti u desek z PUR se upravují pøebroušením. V pøípadì, že
základní vrstva nebyla provedena do 14 dnù po ukonèen? lepen? desek PUR a l?cn?
povrch vykazuje degradaci, je nutné provést celoplošné pøebroušení. Typickým
znakem degradace je sprašování doprovázené postupným žloutnutím. Prach po
broušení je nutno vždy z povrchu izolaèn?ch desek beze zbytku odstranit.
1
Pøíklad osazení ukonèovací lišty
Na izolant se osad? ukonèovac?, n? rožní a dilataèn? lišty a pøípadné zesilující
vyztužení. Obvykle aktivní šíøka dilataèn? sp? ry je 8-10 mm. Lišty i zesilující vyztužení
se osazují vtlaèen?m do nanesené vrstvy stìrky. Místa s pøedpokládanou koncentrací
napìtí tj. vnitøní a vnìjší rohy výplní otvorù se vyztuží pøíøezy z tkaniny ze skelných
vláken. U vnìjších rohù musí být pøíøez tkaniny minimálnì 300 x 200 mm,situovaný
diagonálnì v rozích. Na styku dvou rozdílných izolantù bez pøiznané spáry se musí
provést pás zesilujícího vyztužení tkaninou s pøesahem 150 mm na každou stranu
styku.
Lišty z plastu a kovu bez nakašírované síoviny se lepí štìrkovou hmotou s její
úpravou po zatlaèen? v z? vislosti na tvaru a druhu profilu. Mont? ž profilù zvyšuje
kvalitu výsledného zateplení, ovšem rozsah použití závisí na zpracovaném projektu
a požadavku investora. Montážní profily - rohové lišty s tkaninou nebo bez tkaniny,
které se montují kolem oken nebo jako rohové lišty stìn, musí být vždy uloženy ve
vrstvì stìrkovacího tmelu, který má vždy minimální tloušku 3 mm.
Pokud nebylo provedeno pøed upevnìním tepelného izolantu, provede se v této fázi
pøichycení oplechování (atik, øíms aj.). Tepelná izolace parapetu se osazuje pøed
oplechováním parapetu. Pøichycení oplechování parapetu se provádí buï pøed, nebo
po upevnìní tepelného izolantu pøilehlé stìny. Pøípadné mezery na styku oplechování
s tepelným izolantem je tøeba vyplnit pøíøezy z tepelného izolantu. Následnì se
provede zarovnání, pøípadnì zabroušení.
2
Rohová lišta s nakašírovanou výztužnou síovinou
Pøed provádìním výztužné vrstvy se doporuèuje zakr? t všechny stavební è? sti, které
mohou b? t zneèištìny pokud to zpùsob technologie již døíve nevyžadoval (napø. pøi
penetraci podkladu). Realizace výztužné vrstvy se zahajuje cca 1 - 4 dny po ukonèen?
lepen?. Èasov? odstup je d? n klimatick? mi podm?nkami.
min.
40mm
3
Diagonálnì umístìny pøíøez tkaniny a provedené ztužení
rohù
4
Okenní parapet
13
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.5. ZALOŽENÍ PREFABRIKOVANÉHO OSTÌNÍ A NADPRAŽÍ RESOL
PØI POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
5.5.1. Pøed aplikací prefabrikované nadpraží a ostìní
– než zahájíme montáž prefabrikovaného nadpraží a ostìní, je dùležité správnì
zamìøit otvorové výplnì, nejen šíøku a výšku otvoru, ale i hloubku (vèetnì aplikovaného ETICS v ploše na stávající zdivo). Tyto hodnoty jsou dùležité pro správný výbìr
rozmìrù prefabrikovaných desek.
5.5.2. Osazení okenních profilù
– než zaèneme osazovat okenn? lišty na rám otvoru je potøeba okenní èi dveøní rám
øádnì oèistit, odmastit. V pøípadì špatnì oèištìných podkladních ploch by mohlo
dojít k separaci lišty od rámu. Následnì zmìøíme celkovou šíøku otvoru (rámu). Tuto
hodnotu namìøíme na okenní lištì a zkrátíme napø. pomocí (nùžky ADLUS). První
okenní lištu aplikujeme do nadpraží. Okenní lištu pøiložíme k okennímu èi dveønímu
rámu a pomalu stahujeme ochrannou fólii z PE pásky. Lištu máme stále pøiloženou
u rámu a držíme v požadovaném místì. Po nalepení øádnì okenní lištu pøimáèkneme.
Na ostìní postupujeme stejným zpùsobem. Styk okenní lišty v nadpraží/ostìní je tzv.
„na tupo“.
5.5.3. Aplikace prefabrikovaného nadpraží
– první prefabrikovanou desku osazujeme do nadpraží. Dle skuteènosti otvoru
uprav?me prefabrikovanou desku (uprav?me délku a šíøku desky). Krácení desek
provádíme kotouèovou pilou s hladk? m kotouèem na obklady a dlažby. Pro variantu
nadpraží deska musí být aplikována z jednoho kusu, nesmí být nastavována. Po
upravení desku osadíme do okenní lišty a doèasnì zafixujeme pøes tkaninu do
izolantu. Desku zatím nelepíme!
5.5.4. Aplikace prefabrikovaného ostìní
– v další fázi osadíme prefabrikovanou desku do ostìní. Dle skuteènosti otvoru
uprav?me prefabrikovanou desku (uprav?me délku a šíøku desky). Krácení desek
provádíme kotouèovou pilou s hladk? m kotouèem na obklady a dlažby. Po upravení
desku osadíme do okenní lišty a doèasnì zafixujeme pøes tkaninu do izolantu. Desku
zatím nelepíme! V místì styku desky v nadpraží a ostìní je zapotøebí integrovanou
lištu pøizpùsobit styku obou desek tak, aby nám obì prefabrikované desky dosedly do
požadované polohy. V tuto chvíli máme pøipravené prefabrikované nadpraží a ostìní
k nalepení do konstrukce.
Požadované materiály a náøadí pro nalepení desek: Lepicí cementový tmel pro
nalepení desek, lepicí PU pìnu + aplikaèn? pistoli, m?s?c? n? dobu, z? mìsovou vodu,
míchadlo, zednickou lžici
5.5.5. Lepení prefabrikovaných desek
– po namíchání lepicího cementového tmelu, zaè?n? me s lepen?m. V prvn?m kroku
prov? d?me lepen? prefabrikované desky do nadpraží. Minimální šíøka lepicího tmelu
je 80 mm na podkladní konstrukci (protipožární øešení nadpraží = vyhovuje normì
ÈSN 73 0810 – Požární bezpeènost staveb). N? slednì provádíme lepení desek do
ostìní. Pro aplikaci v ostìní není požadavek na protipožární øešení. Prefabrikované
desky lepíme buï lepicím cementovým tmelem nebo PU lepicí pìnou.
14
www.new-therm.cz
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.5. ZALOŽENÍ PREFABRIKOVANÉHO OSTÌNÍ A NADPRAŽÍ RESOL
PØI POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
5.5.6. Dotìsnìní prefabrikovaných desek
– po nalepení prefabrikovaných desek do nadpraží a ostìní je velmi dùležité dotìsnit
spáru mezi deskou a opláštìním ETICS PU lepicí pìnou. Po vytvrzení PU pìny je
potøeba pøebyteèn? materi? l odstranit, seøíznout, PU pìna musí být v jedné rovinì s
opláštìním ETICS. Po seøíznutí PU pìny je prefabrikovaná deska pøipravena pro
napojení na ETICS. Nezapomeòte – styk desek v rohu otvoru je potøeba dotìsnit
trvale pružným, UV odolným, pøetiratelným materiálem, nejlépe na bázi MS
polymeru (MS Polymer 55). Tímto materiálem dotìsníme i desky které jsou napojeny
tzv. “na tupo“
5.5.7. Lepení
– integrovaná rohová lišta s tkaninou je založena do lepicího cementového tmelu
pomocí zubového hladítka zub 10mm, plošná tkanina je pøeložena pøes tkaninu
integrované lišty, minimální pøesah tkaniny je 100mm. V rohu otvoru je dùležité
nezapomenout vložit diagonální tkaninu (tkanina 200x300mm). Všechny tkaniny je
dobré dávat do tmelu zároveò. Tím se vyhneme vrstvení lepicích stìrek v rohu otvoru
a nežádoucí tloušce tmelu.
5.5.8. Finální úprava
– posledním krokem k dokonalému detailu okenního èi dveøního otvoru je dokonèen?
fin? ln? ? pravy v podobì, aplikace omítky, pøípadnì fasádního nátìru.
15
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.6. APLIKACE ZÁKLADNÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY
K vytvoøení základní vrstvy použijeme tenkovrstvou cementovo polyuretanovou
stìrku a výztužnou tkaninu ze skelných vláken dle technické specifikace. Stìrku
pøipravíme podle návodu na obalu dle výrobce.
Základní vrstvu provádíme nanášením tenkovrstvé sterky na suché a cisté izolacní
desky. Základní vrstva se vyztužuje vtlacením tkaniny ze skelných vláken do nanesené sterkové hmoty v celé ploše až k okrajum. Výztužná tkanina musí být uložena
bez záhybu a øádnì vypnuta. Vkládá se obvykle shora dolu, presah pásu na stycích
musí být nejméne 100 mm. Požadovaná tlouštka základní vrstvy je minimálne 4 mm,
krytí výztužné tkaniny minimálne 1mm v ploše a minimálne 0,5 mm v místech
presahu sít oviny. Tkanina musí být uložena v cementovo polyuretanové stìrce dle
výše uvedených pokynù. Její pøímý kontakt s tepelným izolantem je nepøípustný.
1
Ukládání síoviny do stìrkové hmoty
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je urèen pøedevším druhem koneèné vnìjší
omítky. Je požadováno, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru
nepøevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou
o 0,5 mm (tzn. u finálního zrna omítky z mm je požadavek na rovinnost podkladu
2,5 mm/m). Pokud se provádí tìsnìní akrylátovým tmelem v úrovni základní vrstvy,
je nutné v základní vrstvì pøi jejím provádìní vytvoøit spáru o šíøce a hloubce
potøebné pro akrylátový tmel podle pøedpisu jeho výrobce.
Provedenou základní vrstvu je nutno chránit 48 hodin pøed pøímým deštìm
a extrémnì silným vìtrem.
Pøípadné dekorativní prvky se lepí celoplošnì na dokonèenou z? kladn? vrstvu.
Sp? ra po jejich obvodu se tìsní pružným tmelem.
Pøi návrhu umístìní dekorativních prvkù je potøebné respektovat pøíslušné požární
pøedpisy.
2
Pøíklad úpravy styku zateplení s okenním rámem
pøi použití pøipojovací lišty.
3
4
Príklad úpravy styku zateplení s okenním rámem
pri použití pružného tmele.
Pøíklad pøipevnìní lehkého dekorativního prvku
16
www.new-therm.cz
5.
POKYNY PRO MONTÁŽ
5.7 PENETRACE ZÁKLADNÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY
(ARMASIL PUTZGRUND, NOVALITH PUTZGRUND)
Penetraci základní výztužné vrstvy pod omítku provedeme s technologickou
pøestávkou minimálnì 48 hodin od dokonèen? v? ztužné vrstvy. Pøi nepøíznivých
klimatických podmínkách se technologická pøestávka prodlužuje.
Pøed aplikací penetrace je pøípustné pouze místní pøebroušení pøípadných nerovností
výztužné vrstvy, nikdy však ne do roviny skelné tkaniny. Celoplošné pøebroušení
výztužné vrstvy je nepøípustné.
Vhodný druh a probarvení penetrace se volí podle druhu finální omítkoviny.
Bìhem provádìní penetrací a jejich vysychání, je nutno povrch chránit pøed vlivy
pøímého sluneèn?ho z? øení, deštì a silného vìtru.
Podrobná technická data (složení, zpracování, aplikace, atd.) jsou uvedena na
obalech a v technických listech daných materiálù.
5.8. FINÁLNÍ ÚPRAVA (ARMASIL, NOVALITH A NOVALITH MODE)
Aplikaci finální omítkoviny lze provádìt po technologické pøestávce minimálnì
12 hod. po dokonèen? penetrace z? kladn? v? ztužné vrstvy. Pøi nepøízni klimatických
podmínek se technologická pøestávka prodlužuje. Nanesení omítky na nedostateènì
zaschlý penetraèn? n? tìr mùže zpùsobit výskyt defektù na omítce. Vhodný druh
finální omítkoviny musí odpovídat druhu použité penetrace. V rámci systémového
øešení je nutno použít difúznì propustnou omítkovinu a penetraèn? n? tìr (silikon,
silikát). Z dùvodu nepøíznivé difúze vodních par je nepøípustné použití akrylátových
omítek.
Nejnižší možná použitelná svìtelná odrazivost Y pro požadované barevné tóny
kontaktnì zateplených fasád nesmí být menší než Y 20 %. Tloušku finální vrstvy
urèuje zrnitost kameniva v om?tce.
Strukturování nanesené omítky se provádí obvykle ruènì charakteristickým pøímoèar? m popø. krouživým pohybem, smìrem shora dolù v závislosti na struktuøe a to
ihned po natažení, popø. po krátkém zavadnutí. Pohledovì ucelené plochy je nutné
provádìt v jednom pracovním zábìru, zpùsobem mokrý do mokrého. Pøerušení práce
se pøipouští na rozhraní dvou rùzných barev, na nárožích a na jiných vodorovných
a svislých hranách. Napojení dvoubarevných odstínù nebo pøípadné ukonèen? se
prov? d? pomoc? maskovac? p? sky. Ruèn? nan? šení omítkoviny provádíme zásadnì
hladítky z nerezové oceli ke strukturování se používá pøedevším plastové hladítko.
Bìhem provádìní omítkovin a jejich vysychání, je nutno povrch chránit pøed vlivy
pøímého sluneèn?ho z? øení, deštì a silného vìtru.
Podrobná technická data (složení, zpracování, aplikace, atd.) jsou uvedena na
obalech a v technických listech daných materiálù.
17
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
6.
POKYNY PRO ÚDRŽBU
Pokyny pro údržbu objektu popisují pøedepsané udržovací práce v doporuèeném èasovém pl? nu prov? dìní. Èasov? struktura
udržovacích prací je uvádìna pouze jako orientaèn?. Skuteèn? potøeba provádìní technické údržby je závislá na individuálním
posouzení stavu jednotlivých konstrukcí v reálném èase.
U fas? d s povrchovou ? pravou z tenkovrstvé om?tky se pro zachov? n? pùvodního vzhledu doporuèuje om? t? tlakovou vodou (tlak
vody v trysce max. 30 – 40 bar, teplota vody max. 30 °C, vzd? lenost trysky od om?tky 30 – 50 cm), v pøípadì nízké úèinnosti je
možné použít èist?c? kart? è, èasov? interval om? vac?ho cyklu je z? visl? na stupni zat?žení exhalacemi a neèistotami daného
prostøedí, po delší dobì a pøi nízké úèinnosti om? vac? technologie je možné aplikovat nejvhodnìjší zpùsob obnovy pùvodního
charakteru a barvy fasádní omítky, a to použitím obnovovací fasádní barvy.
Obecné zásady:
Kotvení pøedmìtù do zateplené fasády se nedoporuèuje.Na nové povrchové ? pravy je zak? z? no prov? dìt jiné nátìry a nástøiky
krom výrobce doporuèen? ch materi? lù k technické údržbì.Pøi nedodržení hrozí ztráta mechanicko-fyzikálních vlastností
zateplovacího systému i samostatných povrchových úprav.
Technický návod k opravám zateplených fasád
Technický návod na odstranìní poruch zateplených konstrukcí zahrnuje pouze nìkolik základních poruch, jejichž výskyt lze
v následujících letech s vysokou pravdìpodobností pøedpokládat:
1.
poškození zateplovacího systému nežádoucími malbami a nápisy – pro oèištìní nedoporuèujeme používat agresivní èist?c?
prostøedky (øedidla, odbarvovaèe apod.), je zde nebezpeè? ztr? ty pevnosti om?tky (rozlept? n?) a narušení jednotlivých
vrstev zateplovacího systému spojené s degradací chemicko-fyzikálních vlastností.Jako nejvhodnìjší zpùsob obnovy
pùvodního charakteru a barvy fasádní omítky doporuèujeme použít obnovovací fasádní barvu
2.
mechanické poškození zateplovacího systému pøípadnì samotných povrchových úprav v pøípadì jiné pøíèiny než
mechanického poškození doporuèujeme konzultovat cel? problém s odborn?kem (projektantem, technologem), kter?
by mìl zjistit pravou pøíèinu poruchy a navrhnout vhodné technické øešení jejího odstranìní dle stupnì poškození
- poškození nátìru – oèištìní porušeného místa, nátìr vhodnou penetrací a barvou dle technologického pøedpisu
- poškození omítky - jemné pøebroušení a oèištìní porušeného místa, nanesení vhodné penetrace a omítky dle
technologického pøedpisu
- poškození omítky a výztužné vrstvy – jemné pøebroušení a oèištìní porušeného místa, vložení výztužné síoviny
do cementovo polyuretanové stìrky s následným provedením penetrace a tenkovrstvé omítky – vše provádìt
dle technologického pøedpisu
- poškození omítky, výztužné vrstvy a tepelné izolace v malé ploše - doplnit tepelnou izolaci vložit výztužnou
síovinu do stìrky s následným provedením penetrace a tenkovrstvé omítky a to vše provádìt dle technologického pøedpisu
3.
v rámci preventivní ochrany proti napadání nežádoucími mikrorganismy (napø. øasy, plísnì, atd.) doporuèujeme
pravidelnou ? držbu zelenì v blízkosti budov øezem nebo jejím odstranìním. Dùvodem je zvýšení rizika uchycení a rùstu
nežádoucích mikroorganismù spojené s vlhkostním mikroklimatem, vzniklým pøi kontaktu nebo tìsné blízkosti vegetace
u budovy.
Veškeré výše popsané udržovací práce se týkají pouze sanovaných konstrukcí na objektu. Provádìní pravidelné údržby zajišuje
prodloužení životnosti objektu a snižuje celkové investièn? n? klady na celkovou opravu a sanaci objektu.
Veškeré technické zásahy do sanovaných konstrukcí po dobu záruky na dílo musí být provádìny firmou, která sanaci objektu
realizovala, jinak hrozí ztráta poskytnuté záruky vyplývající ze smluvního vztahu (provádìcí firma a investor).
18
www.new-therm.cz
7.
ZÁVÌR
Každý zateplovací systém je dotvoøen spolupùsobením s podkladem. Proto
rozhodnout, které øešení je v daném pøípadì nejvhodnìjší, jaký zvolit konkrétní
zateplovací systém a jak má byt dimenzován, by mìl pouze odpovìdný projektant.
Pøíruèka byla zpracov? na na z? kladì stávajících poznatkù ze zateplování budov
kontaktními zateplovacími systémy. Údaje v pøíruèce lze využívat jako technická
doporuèen?, kter? se mohou v prùbìhu doby vyvíjet.
Snahou bylo shrnout všeobecné postupy a zásady pøi navrhování a provádìní vnìjší
izolace budov systémem NEW-THERM SYSTEM. Povinnost dodržovat stávající
legislativu a závazné normy nebo jejich è? sti v platném znìní není pøíruèkou dotèena.
Tato pøíruèka nezahrnuje veškerá øešení konstrukèních detailù zateplení a rovnìž
nenahrazuje projektovou dokumentaci, která je plnì v kompetenci odpovìdného
projektanta.
19
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
8.
®
TECHNICKÝ LIST NEW-THERM ST04
Složení
Plniva, portlandský cement, polyuretan, speciální pøísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Vlastnosti a zpùsob použití
Fasádní lepidlo pro lepení a stìrkování vnìjších kontaktních tepelnì izolaèn?ch systémù. Je urèen pro vnitøní i vnìjší prostøedí.
Lepicí a stìrkový tmel je mrazuvzdorný, jako krycí stìrková hmota spolu s výztužnou síovinou tvoøí základní výztužnou vrstvu.
Technické parametry
K lepení a stìrkování izolaèn?ch deskov? ch materi? lù pøi provádìní vnìjších tepelnì izolaèn?ch kompozitn?ch systémù (ETICS).
Zatøídìní podle pøílohy 2) naøízení vlády 163/2002 Sb.
Pøídržnost k izolantu
Pevnost v tlaku ÈSN EN 1015-11
Pøídržnost k betonu
Faktor difuzního odporu vodní páry
Reakce na oheò Objemová hmotnost zatvrdlé malty
Soucinitel tepelné vodivosti
Doba zpracovatelnosti
Mrazuvzdornost (poèet cyklù)
Kapilární absorbce vody (kategorie W 0)
min. 0,08 MPa / porušení v podkladu
= 3,5 Mpa
≥ 0,25
Mpa
μ ≤ 20
tr. A1
1 300 kg/m3
λ ≤ 0,2
W/m·K
> 60 min.
min. 15
není pøedepsána
INFORMATIVNÍ
Zrnitost
Množství zámìsové vody (W/F) pro lepení tepelného izolantu
polystyren, minerální vata
Množství zámìsové vody (W/F) pro lepení tepelného izolantu
polyuretan
Spotøeba pro lepení
Doporuèen? tlouška vrstvy pøi stìrkování
Spotøeba pøi doporuèené vrstvì (4 mm) - stìrka
Sypná objemová hmotnost suché malty
0 - 1 mm
0,34
0,36
2 - 5,5 kg/m2
4 mm
4,6 kg/m2
1 150 kg/m3
Balení
Dodávky se provádìjí na paletách EUR v balení 25 kg.
Na paletì je 42 pytlù po 25 kg = 1 050 kg.
Postup prací
Do èisté m?chac? n? doby d? me èistou vodu a vsypeme tolik tmelu, že po dùkladném promíchání vznikne bezhrudkovitá malta.
K míchání použijeme nejlépe elektr. vrtaèku s upnut? m m?chac?m n? stavcem. K rozm?ch? n? 25 kg smìsi pro lepení polystyrenových
desek a desek z minerální vaty potøebujeme asi 8,5 litrù vody. Pro lepení PUR desek je potøeba vodní faktor zvýšit na 9,0 litrù
vody/25 kg. Po krátké dobì odstátí (asi 15 minut), ještì jednou promícháme a získáme pastovitou maltu, kterou lze po dobu cca 6
hodin lehce zpracovávat. Na plochu stìrku nanášíme rovnomìrnì v tloušce 3-5 mm.
20
www.new-therm.cz
8.
®
TECHNICKÝ LIST NEW-THERM ST04
Upozornìní
Pøi teplotách pod + 5 °C a pøi oèek? van? ch mrazech se nesmìjí práce provádìt. Èerstvì nanesená malta se musí pøed rychlým
vysušením chránit. Zákaz pøímìsí cizích látek. Výrobce neruè? za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádìjí
v pracovních rukavicích. Pøi potøísnìní pokožky se umyjte mýdlem a vodou a pokožku ošetøete emulzní mastí. Pøi vniknutí do oè?
vypl? chnìte proudem èisté vody. Pøi požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchnìte ústa vodou a vypijte asi dva litry vody. Ve
vážnìjších pøípadech vyhledejte lékaøe.
Èištìní
Èerstvé lepidlo pøed zatuhnutím setøete z povrchu obkladu molitanovým hladítkem a umyjte èistou vodou. Zatvrdnuté lepidlo
odstraòte mechanicky. Menší nánosy lze odstranit zøedìnou kyselinou octovou (octem) nebo speciálními prostøedky na
odstraòování cementových povlakù.
Upozornìní
Dodateèné pøidávání pojiv, plniva a jiných pøísad nebo prosévání smìsí je nepøípustné.
Smìs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu na + 5 °C! Pøi oèek? van? ch mrazech nepoužívat!
Po dobu zrání zabránit pøedèasnému vyschnut? armovac? vrstvy a chr? nit pøed deštìm.
K rozmíchání smìsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN1008:2003.
Likvidace výrobku - použité plastové obaly uložte na povolenou skládku odpadù. Nespotøebovaný materiál nechte vytvrdnout
a uložte na skládku komunálního odpadu. Vlastní pøípravek - kód odpadu 101311. Odpady z jiných smìsných materiálù neuvedených pod è?sly 101309 a 101310. Vytvrzen? hmota - kód odpadu 170904. Smìsné stavební a demolièn? odpady neuvedené pod è?sly
170901, 170902 a 170903.
Prvn? pomoc
Projev?-li se zdravotn? pot?že nebo v pøípadì pochybností uvìdomte lékaøe.
Pøi nadýchání pøemístìte postiženého na èerstv? vzduch, pøi dechových potížích pøivolat lékaøskou pomoc.
Pøi styku s kùží pokožku omyjte èistou vodou a m? dlem. Podr? ždìná místa ošetøete reparaèn?m krémem.
Pøi zasažení oè? ihned prom? vejte pøi otevøených oè?ch proudem èisté vody po dobu 15 min. a n? slednì vyhledejte lékaøskou
pomoc.
Pøi požití vypláchnìte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a vyhledejte lékaøskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
Pøípravek mùže vyvolat alergickou reakci pøi styku s kùží. Pokud pøíznaky jakéhokoliv zasažení (podráždìní) vyvolaného kontaktem
s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékaøskou pomoc. Skladujte mimo dosah dìtí!
Bezpeènost a hygienické pøedpisy
Výstražný symbol: Xi dráždivý
R37/38
R41
R43
S2
S22
S24
S25
S26
S36/37/39
S46
6
Dráždí dýchací orgány a kùži.
Nebezpeè? v? žného poškození oè?.
Mùže vyvolat senzibilizaci pøi styku s kùží.
Uchovávejte mimo dosah dìtí.
Nevdechujte prach.
Zamezte styku s kùží.
Zamezte styku s oèima.
Pøi zasažení oè? okamžitì dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblièejov? štít.
Pøi požití okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaèen?.
21
8.
®
TECHNICKÝ LIST NEW-THERM ST04
Skladování
Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech - chraòte pøed poškozením, pùsobením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu.
Pøi dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 mìsícù od data vyznaèeném na obalu.
Expedice
Such? smìs se dodává v papírových pytlích na paletách krytých fólií.
Kvalita
Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratoøích. Prokazování shody výrobku je zajištìno TaZÚS Praha, poboèka Pøedmìøice
nad Labem. Ve výrobì je provozován systém øízení výroby a uplatòován certifikovaný systém managementu jakosti podle
ISO 9001.
Platnost
Od 1. 10. 2013
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu pøímému vlivu, nezodpovídáme za škody zpùsobené jeho chybným
použitím.
Vyhrazujeme si právo provést zmìny, které jsou výsledkem technického pokroku.
22
www.new-therm.cz
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
9.
TECHNICKÝ LIST: TPD – PUR 30/40
(TVRDÉ POLYURETANOVÉ DESKY PRO STAVEBNICTVÍ)
Podle pøedepsaných receptur se vstupní kapalné složky A a B mísí ve speciálních k tomu urèen? ch stroj?ch a po napuštìní do formy
smìs expanduje do formou definovaného bloku s požadovanou objemovou hmotností. Objemovou hmotnost je možné øídit
použitou recepturou. Po vyzrání a stabilizaci se bloky formátují a následnì dìlí na è?slicovì øízené pile na desky potøebné síly.
Tyto desky nejsou nikterak omezeny odstupòovanou øadou, nýbrž je možné tloušku volit od 5 mm výše.
Co je PUR pìna
Polyuretanová pìna je makro molekulární materiál pøevážnì na organické bázi. Vzniká vzájemnou exotermní reakcí polyadicí
diphenyldisocyanátu a smìsí vícesytných polyester a polyester alkoholù, aktivátorù, katalyzátorù, stabilizátorù, retardérù hoøení,
vody a pomocných nadouvadel. Vznikající polyuretanová hmota se napìòuje a vytváøí uzavøenou mikroskopickou bunìènou
strukturu, d?ky které m? v? sledn? PUR pìna výborné tepelnì izolaèn? a hydroizolaèn? vlastnosti. PUR pìny vyrábìné v souèasnosti
již neobsahují freony.
Vlastnosti polyuretanu
Souèinitel tepelné vodivosti ë je u polyuretanu velmi nizky, nejnižší ze všech užívaných izolantù. Absorpèn? rovnov? ha vzhledem
ke struktuøe s uzavøenými buòkami je velmi nízká. Tato vlastnost je také jednou z podmínek k zajištìní nepropustnosti pro vodu.
Difúze vodních par
PUR pìna se vyznaèuje n?zk? m faktorem dif? zn?ho odporu s hodnotou ì=20 což znamená, že izolaèn? vrstva v? bornì propouští
tlaky vodních par zevnitø objektu.
Toxicita
Polyuretan je po vytvrzení jako pìna zcela neškodný a zdravotnì nezávadný. Nedochází k odpaøování jakýchkoliv škodlivin, hlavní
hygienik schválil tuto izolaci i do prostorù pro nepøímý styk s potravinami, kde jsou zvl᚝ pøísné požadavky. Polyuretan není
napadán plísnìmi ani hmyzem, není napadán hlodavci a má trvalou odolnost proti hnilobì.
Hoølavost
Bìžnì se používají samozhášivé typy polyuretanové pìny. Pro použití PUR ve stavbách existují pouze omezení, daná stavebními
pøedpisy a požárnì technickou normou. Vzhledem k malé hmotnosti PUR jako izolantu nedochází k podstatnému zvýšení požárního
zatížení. Závìrem lze øíci, že pro své vlastnosti se polyuretan pøímo nabízí pro použití ve stavebnictví jako vynikající izolaèn?
materi? l pøi zateplování pl᚝ù budov, izolace podkroví støech, pùdních vestaveb a podobnì.
Technické parametry tvrdé PUR desky
Rozmìr desky
Mìrná hmotnost
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Pevnost v ohybu
Souèinitel tepelné vodivosti ëD- mìøená hodnota
mm
Kg/m3
Mpa
Mpa
Mpa
1000 x 600
32-35
0,18
0,15
0,30
W/m.K
≤0,022
≤20
≤1,0
ETAG 004
0,0 až 0,2
- 200 až + 140
E
ÈSN EN 13 501-1+A1:2010
3
Odpor difúze vodních par ì - pro mìrnou hmotnost 30 - 35 kg/m
Nasákavost (pøi 20°C) po 24 hod.
Obrysová stabilita (-30 °C)
Teplotní rozsah
Tøída reakce na oheò
Kg/m2/24 hod.
objem %
°C
ÈSN EN 13165 ed.2
ÈSN EN 13165 ed.2
ÈSN EN 13165 ed.2
ÈSN EN 12 667
23
9.
TECHNICKÝ LIST: TPD – PUR 30/40
(TVRDÉ POLYURETANOVÉ DESKY PRO STAVEBNICTVÍ)
Skladování
Výrobek skladujte v suchu v originálním balení - chraòte pøed poškozením, pùsobením vody a sluneèn?ho z? øení.
Expedice
Výrobek skladujte v suchu v originálním balení - chraòte pøed poškozením, pùsobením vody a sluneèn?ho z? øení.
Kvalita
Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratoøích. Prokazování shody výrobku je zajištìno TaZÚS Praha, poboèka Pøedmìøice
nad Labem. Ve výrobì je provozován systém øízení výroby a uplatòován certifikovaný systém managementu jakosti podle
ISO 9001.
Platnost
Od 1. 10. 2013
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu pøímému vlivu, nezodpovídáme za škody zpùsobené jeho chybným
použitím.
Vyhrazujeme si právo provést zmìny, které jsou výsledkem technického pokroku.
24
www.new-therm.cz
25
26
www.new-therm.cz
Technický predpis NEW-THERM® SYSTEM
Vnejší kontaktní tepelne izolacní systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
MORAVIA - CHEM
NEW -THERM SYSTEM
CERTIFICATE
CERTIFICATE
CERTIFICATE
CERTIFICATE
VZOR
KARL BUBENHOFER AG
ÈSN
Norma ÈSN
Europian Organisation for Technical Approvals
TEST
www.new-therm.cz
www.kabefarben.cz
27
POZNÁMKY:
28
www.new-therm.cz
TECHNICKÝ A OBCHODNÍ SERVIS
DOVA, a.s.
Kirilovova 115, 739 21 Paskov
tel. 558 671 081
e-mail: [email protected]
www.kabefarben.cz
www.new-therm.cz

Podobné dokumenty

Dílenská příručka

Dílenská příručka Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak, aby mezi pøevodovkoua nápravnicí existovala maximální

Více

Stáhnout

Stáhnout Výběr způsobu připevňování závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1 ETAG 004) a musí být v souladu s národními předpisy. Ustanovení tohoto Evropského technického ...

Více

Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s

Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s Ventily øady CV 2x0 jsou urèeny k regulaci prùtoku a tlaku kapalin, plynù a par jako je voda, pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních èástí armatur. Pro kvalitní a sp...

Více

číslo 4 - SeniorTip

číslo 4 - SeniorTip rodièe i prarodièe dnes mají spousty možností, jak si uchovat èilost fyzickou i psychickou, dovoluje-li jim to jejich zdravotní stav. Bájeèné jsou univerzity tøetího vìku, kluby pro seniory, kultur...

Více

Stáhnout

Stáhnout plný úvazek. My jsme kývli a už nám to funguje docela dlouho. Domluvili jsme se na podmínkách spolupráce, navzájem je respektujeme a takto nám to vyhovuje. Konečný ví, že je na nás spolehnutí a my ...

Více

Technický list č

Technický list č EPS 70 F(typ se Deklarovaná hodnota součinitele standardní tepelné vodivosti tepelnou vodivostí) λD = 0,039 W/mK kód dle EN 13163 Reakce na oheň: třída E 1.2 Lepicí hmoty TS SPECIAL lepená plocha m...

Více

Informace o Menu

Informace o Menu krytem nejsou žádné è?sti, urèené pro kontakt s uþivatelem. Jakoukoliv opravu pøenechejte autorizovanému servisu. - Symbol vykøièn?ku v rovnostranném troj?heln?ku upozoròuje na obzvláštì dùležitou ...

Více

Stáhnout referenční listinu 2016 CZ v

Stáhnout referenční listinu 2016 CZ v kvality (QMS), systém øízení ochrany životního prostøedí (EMS), systém øízení bezpeènosti a ochrany zdraví (HSMS), a neustálým zlepšováním jeho efektivnosti.

Více