Somatuline Bulletin

Komentáře

Transkript

Somatuline Bulletin
Září 2012
Redakce
Vedoucí redaktor:
MUDr. Milan Šikut
Medical Director, Ipsen Pharma
Redakční rada:
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
MUDr. Zdeněk Linke
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha 5
MUDr. Petr Barabáš
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
as. MUDr. Oldřich Louthan
IV. interní klinika VFN, Praha 2
MUDr. Jaroslava Barkmanová
Onkologická klinika VFN, Praha 2
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
III. interní klinika VFN, Praha 2
MUDr. Beatrix Bencsíková
Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno
MUDr. Věra Olšovská, Ph.D.
II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
Onkologická klinika FN Olomouc
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
MUDr. Dagmar Brančíková
Interní hematoonkologická klinika FN Brno
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika VFN, Praha 2
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
II. interní klinika FN Hradec Králové
MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha 5
MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
II. interní klinika FN Hradec Králové
MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Onkologická klinika VFN, Praha 2
Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
III. interní klinika FN Olomouc
RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Odbor rozvoje, vědy a výuky MOU, Brno
MUDr. Josef Gruna
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
MUDr. Karel Starý
Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
III. interní klinika VFN, Praha 2
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
Onkologické oddělení nemocnice České Budějovice.
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.
Radioterapeutické a onkologické oddělení a KOC FN Plzeň
MUDr. Helena Šiprová
II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Onkologicko-chirurgické oddělení FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Jiří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika VFN, Praha 2
MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha 8
MUDr. Eugen Kubala
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF
a FN Motol, Praha 5
Periodicita: 3× ročně
Vychází: 10. 9. 2012
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Ipsen Pharma, Evropská 136, 160 10 Praha 6
IČO: 61382671
Evidenční číslo: MK ČR E 19104
Zaslané příspěvky se nevracejí. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné právo
pro jeho další užití. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována nebo rozmnožována
za účelem dalšího rozšiřování jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.
2
Slovo úvodem
Společnosti Ipsen Pharma a Pfizer uspořádaly dne 30. 3.
2012 v přednáškovém sále hotelu Park Inn v Praze sympozium „Současné trendy v léčbě akromegalie“. Akce proběhla
pod záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.
V úvodu symposia promluvili ředitelé obou pořádajících
společností. Paul Belnat, ředitel Ipsen Pharma pro centrální
a východní Evropu, ve svém vystoupení zdůraznil význam
screeningu akromegalie v primární péči. Připomněl práci
brazilských autorů publikovanou on-line v roce 2011, v níž
byl screening založen na několika otázkách ohledně zvětšení velikosti boty a prstenu. Tímto jednoduchým způsobem
se podařilo autorům významně zvýšit záchyt akromegalie při
minimálních nákladech. Dále ředitel Belnat hovořil o společné iniciativě Ipsen Pharma a Francouzské endokrinologické společnosti zaměřené na záchyt akromegalie v centrech
syndromu spánkové apnoe a o akcích uskutečněných v posledních letech ve Francii. Takto zaměřené aktivity rozvíjí
Ipsen Pharma i v dalších státech jako například v Polsku,
kde byly spuštěny webové stránky věnované akromegalii.
Podobnou aktivitou zaměřenou na zvýšení povědomí o akromegalii ve společnosti je i projekt AKROSTOP podporovaný společnostmi Ipsen Pharma a Pfizer v České republice.
Takto vedené kampaně cílené na praktické lékaře a na laickou veřejnost by měly vést k časnějšímu a vyššímu záchytu pacientů s akromegalií. Ředitel společnosti Pfizer Czech
Republic, John Raney, ve svém vystoupení podpořil význam
časné diagnostiky akromegalie.
Organizátoři symposia pozvali k přednáškám dva významné
zahraniční experty na poli akromegalie – Dr. Diega Feroneho z Univerzity v Janově (Itálie) a Dr. Sebastiana Neggerse
z Univerzity v Rotterdamu (Holandsko). Dr. Diego Ferone
přednesl sdělení s názvem „Current insight in the primary
medical treatment of acromegaly“. Přehledně v něm shrnul
závažnost onemocnění akromegalií, důležitost potlačení aktivity onemocnění a terapeutické možnosti s důrazem především na léčbu analogy somatostatinu (SMSA).
Na tuto přednášku navázal profesor Jan Čáp z LF a FN
v Hradci Králové. Ve svém sdělení „Předoperační léčba
analogy somatostatinu“ ukázal výsledky studie zaměřené
na histologické změny v adenomu pod vlivem léčby SMSA.
Hradecká skupina prokázala, že analoga nevedou k apoptóze, mají antiproliferativní účinek a vedou k regresivním
změnám v adenomu.
Léčbě blokátorem receptorů pro růstový hormon se věnoval
v další přednášce Dr. Sebastian Neggers. Jeho sdělení mělo
název „Pegvisomant to date – clinical and study experience“. Shrnul zkušenosti s léčbou pegvisomantem a ukázal
zejména význam kombinované léčby analogy somatostatinu a pegvisomantem, která umožňuje dosáhnout potlačení
aktivity akromegalie nižšími dávkami pegvisomantu než při
monoterapii pegvisomantem.
Profesor Josef Marek z 1.LF UK a VFN v Praze hovořil
na téma „Léčba rezistentní akromegalie v České republice“.
Přehledně prezentoval veškeré možnosti léčby akromegalie
a podrobně rozebral výhody a nevýhody jednotlivých léčebných modalit a zejména pak kombinované farmakologické
léčby v různých modifikacích.
Další přednáška byla věnována závažné časté komplikaci akromegalie – syndromu spánkové apnoe (SAS). V ní
prof. Šonka poukázal na vysoký (až 75%) výskyt syndromu
spánkové apnoe u pacientů s akromegalií. Potlačení aktivity
akromegalie má příznivý vliv na zlepšení nebo až vymizení
SAS.
V poslední přednášce symposia „AKROSTOP – zlepšení záchytu pacientů s akromegalií“ představil prof. Michal Kršek
z 1.LF UK a VFN v Praze projekt, který probíhá pod záštitou
České endokrinologické společnosti ČLS JEP a je podporovaný společnostmi Pfizer a Ipsen Pharma. Je zaměřen
na časný a vyšší záchyt pacientů s akromegalií. Ve svém
sdělení shrnul akce uskutečněné v roce 2011 a podal přehled plánovaných akcí v roce 2012.
Účast našich a zahraničních specialistů na problematiku
akromegalie vedla k bohaté a živé diskusi, která k vysoké
odborné úrovni přednášek dokreslila velmi příjemnou přátelskou atmosféru celého pátečního odpoledne. V takovém
tvůrčím prostředí bylo pro mne milou povinností symposium
moderovat. Věřím, že i vám přinese toto mimořádné číslo
Somatuline Bulletinu plno zajímavých informací, které jsou
cenné pro naši každodenní praxi.
S úctou
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
3
Raising awareness about acromegaly,
a global perspective
Paul Belnat
Director Central and Eastern Europe, Ipsen Pharma
4
5
6
Current insight in the primary medical treatment
of acromegaly
Diego Ferone, MD, Ph.D.
Department of Internal Medicine & Medical Specialties, section of Endocrinology,
University of Genova
7
8
9
10
11
12
Předoperační léčba analogy somatostatinu
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
II. interní klinika FN Hradec Králové
13
14
15
16
Pegvisomant to date
Prof. Sebastian JCMM Neggers, MD, Ph.D.
Department of medicine, section Endocrinology, Erasmus University Medical Center
Rotterdam
17
18
19
20
21
22
Léčba rezistentní akromegalie v České republice
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
23
24
25
26
27
28
Spánková apnoe u akromegalie
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
29
30
31
AKROSTOP
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
32
33
34
120 mg
Zkrácená informace o přípravku:
Název přípravku: Somatuline Autogel 60 mg, 90 mg & 120 mg. Kvalitativní a kvantitativní složení: Lanreotidum 60 mg,
90 mg, 120 mg (jako lanreotidi acetas). Každá předplněná stříkačka obsahuje supernasycený roztok lanreotid acetátu, odpovídající 0,246 mg baze lanreotidu/mg roztoku, který zajišťuje podání dávky 60 mg, 90 mg nebo 120 mg lanreotidu. Terapeutické indikace: Dlouhodobá léčba pacientů s akromegalií, hladiny GH a/nebo IGF-1 zůstávají abnormální po chirurgické léčbě a/nebo radioterapii a u pacientů, pro které není chirurgická léčba a/nebo radioterapie možností volby. Úleva
od příznaků spojených s akromegalií. Léčba symptomů spojených s neuroendokrinními tumory. Dávkování a způsob podání: 60 mg, 90 mg nebo 120 mg každých 28 dnů formou hluboké subkutánní injekce do hýždí. U pacientů, kteří dostávají
stabilní dávku, může být podán buď pacientem, nebo poučenou osobou.V případě samoinjekce by měla být injekce podána
do horní zevní části stehna. Kontraindikace: Přecitlivělost na lanreotide nebo příbuzné peptidy. Zvláštní upozornění:
Lanreotid může snižovat motilitu žlučníku a vést ke vzniku žlučových kamenů. Pacienti by měli být pravidelně sledováni.
Podle farmakologické studie u zvířat a u lidí může způsobit přechodnou inhibici sekrece inzulínu a glukagonu. Proto se může
u diabetiků, léčených přípravkem Somatuline Autogel, objevit hypoglykémie nebo hyperglykémie. Je třeba kontrolovat hladinu glukózy v krvi. U akromegalických pacientů bylo pozorováno mírné snížení funkcí štítné žlázy. U pacientů bez kardiálních
problémů může vést lanreotid ke snížení pulsové frekvence. U pacientů trpících na srdeční poruchy před léčbou lanreotidem
se může objevit sinusová bradykardie. Pozornosti je třeba, pokud se zahajuje léčba lanreotidem u pacientů s bradykardií.
U pacientů s karcinoidními tumory nesmí být lanreotid předepsán před tím, než se vyloučí přítomnost obstruktivního intestinálního tumoru. Interakce: Průvodní podání injekce lanreotidu s cyclosporinem může snížit hladinu cyclosporinu v krvi,
z toho důvodu je třeba hladinu cyclosporinu v krvi monitorovat. Nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky: průjem,
únik stolice, bolest břicha, cholelitiáza. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě 2°C–8°C (v chladničce)
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nemrazit. Držitel rozhodnutí o registraci: Ipsen Pharma,
Boulogne Billancourt, Francie. Registrační číslo: 6/002/03-C, 56/003/03-C, 56/004/03-C. Datum registrace/prodloužení registrace: 8. 1. 2003/23. 9. 2009. Datum poslední revize textu: 12. 8. 2011.
Na lékařský předpis, síly 120 mg a 60 mg ke dni tisku plně hrazeny zdravotní pojišťovnou dle podmínek režimu
O/P. Síla 90 mg není hrazena zdravotní pojišťovnou.
35
MK ČR E 19104/9-2012
Pokud máte jakékoliv další informace obraťte se, prosím, na adresu:
Ipsen Pharma, Evropská 136, 160 10 Praha 6, tel.: 242 481 821, fax:242 481 828
e-mail: [email protected], www.ipsen.cz
www.neuroendokrinni-nadory.cz
www.netipedia.org

Podobné dokumenty