Masters of rock 2015 z pohledu hygienika

Transkript

Masters of rock 2015 z pohledu hygienika
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
odbor hygieny obecné a komunální
Zpráva o kontrolní akci
MASTERS OF ROCK VIZOVICE
2015
Místo konání akce: R. JELÍNEK DESTILLERY AREÁL VIZOVICE
Termín konání akce: 9. 7. 2015 – 12. 7. 2015
Pořadatel: PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., Rumy 1598, 760 01 Zlín
Centrála U Bulhara 3, 110 00 Praha
Ve dnech 9. – 12. 7. 2015 proběhl XIII. ročník mezinárodního rockového open air
festivalu v České republice - Masters of Rock. Dle sdělení medií byla návštěvnost
rockového festivalu Masters of rock 2015 – 13. ročníku největšího mezinárodního
open-air festivalu v ČR okolo 25 000 lidí. Akce se účastnili návštěvníci z cca 40
zemí, vystupovalo okolo 70 hudebních skupin.
Akce se uskutečnila ve Vizovicích v areálu likérky R. Jelínek a přilehlém okolí
(stánky, kempy, parkování apod.).
Pořadatelem akce je každoročně agentura Pragokoncert, ředitel Ing. Jiří Daron (ve
spolupráci se společností R. JELÍNEK DESTILLERY a.s. a městem Vizovice).
Ve dnech 10. - 12. 7. 2015 se zúčastnili dozoru této akce odborní zaměstnanci
odboru hygieny obecné a komunální (dále jen „HOK“) Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - Mgr. Jeanette Horčicová, Bc. Andrea
Šmigurová, Jana Miklová, Ing. Ondřej Hrubý, Ing. Eva Javoříková.
Problematika HOK:






hluk
dozor mobilního stánku - tetováže
dozor kempů + hygienického zajištění
dozor úklidu areálu
funkčnost hygienických zařízení v areálu
spolupráce s ostatními organizacemi a orgány veřejné moci
Hluková problematika
Hudební produkce probíhaly od čtvrtku 9. 7. 2015 do neděle 12. 7. 2015 v těchto
časových intervalech (dle programu):
čtvrtek 9. 7. 2015
13:00 – 2:00 hod.
pátek 10. 7. 2015
10:00 – 2:00 hod.
sobota 11. 7. 2015
10:00 – 2:00 hod.
neděle 12. 7. 2015
10:00 – 24:00 hod.
V letošním roce nebyl před konáním akce ani v jejím průběhu konání podán žádný
podnět k prošetření nadměrného hluku z hudebních produkcí.
Státní zdravotní dozor mobilního stánku – tetováže
V pátek 10. 7. 2015 byla provedena kontrola mobilního
stánku, ve kterém byly prováděny tatérské činnosti.
Při výkonu státního zdravotního dozoru nebyly v provozní
hygieně zjištěny žádné nedostatky. V mobilním stánku
tetováží bylo dostatečné množství jehel pro jednorázové
použití. Použitý materiál byl skladován v pevných
kontejnerech speciálně určených pro ostré předměty. Po
provedení tetováže byly ostré předměty uloženy do
speciálního kontejneru na skladování ostrých předmětů.
Na místě bylo k dispozici několik druhů dezinfekčních
prostředků. Byly předloženy veškeré doklady – živnostenské listy, zdravotní
průkazy, smlouvy o odstraňování nebezpečného odpadu i bezpečnostní listy
dezinfekčních prostředků.
Kempy
Byly provedeny kontroly oficiálních tábořišť (kempů) zajištěných pořadateli akce
nebo soukromými osobami.
Na označených loukách kolem areálu likérky Rudolf Jelínek byly pro návštěvníky
festivalu k dispozici kempy, ve kterých bylo možné stanování zdarma.
Megacamp organizovaný pořadatelem, který byl umístěný na louce Těchlov (bylo zde
rovněž stanování zdarma), pokryl největší část potřeby stanování. Kemp byl vybaven
6 mobilními WC typu TOI TOI, plastovými barely s užitkovou vodou, stanujícím byly
rozdávány plastové pytle na odpadky, které byly průběžně odváženy. Sprchy pro
ubytované byly k dispozici v areálu Jelínek Vizovice.
Na Těchlově byl dále směrem na Slušovice další kemp, který byl v minulých letech
zdrojem podnětů obyvatel na nepořádek (odpadky, exkrementy apod). Dle zjištění
pracovníků Městského úřadu ve Vizovicích pozemek patří zahraničnímu majiteli,
který souhlasí s jeho užíváním návštěvníky Masters of Rock (dále též „MofR“), ale
dále situaci neřeší.
Před zahájením MofR Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
zaznamenala 2 telefonické podněty – obavy/prosby místních obyvatel na řešení
očekávané situace.
Na koordinační schůzce a následně telefonicky (Ing. Javoříková) byla situace v
zajištění podmínek pro kempování na výše uvedené louce řešena s místostarostkou
města Vizovice Mgr. Hanákovou. Kontrolou na místě samém, rozhovory s
kempujícími, bylo zajištění WC TOI TOI, odpadkové koše, pytle a svoz odpadků
uvedeného ověřeno. Ke dni 14. 7. 2015 nebyly zaznamenány ze stran místních
obyvatel této lokality žádné negativní ohlasy.
Letos, stejně jak i v minulých letech byly vybudovány další kempy v okolí Vizovic, a
to Dřevařské závody, koupaliště, rybárna, fotbalový stadión a kemp za vlakovým
nádražím.
Všechny kempy byly vybaveny pevnými WC nebo mobilními WC TOI TOI. V
některých kempech měli k dispozici ubytovaní sprchy za poplatek, k dispozici pytle
na odpadky.
Kemp Dřevařské závody (cca 250 stanů) byl od hlavního vstupu do areálu festivalu
vzdálen 200 m. Návštěvníci měli k dispozici za poplatek WC a sprchy.
Kemp rybárna: cca 100 stanů, hygienické zázemí zajištěno v areálu rybárny – 4
sprchy muži, 4 sprchy ženy, pevné WC v budově restaurace, WC v kontejnerových
sestavách (2 TOI TOI).
Kemp hřiště: cca 300 stanů, hygienické zařízení v budově fotbalového klubu – pevné
WC, sprchy.
Kemp koupaliště – areál uzavřeného koupaliště, cca 300 stanů, hygienické zázemí –
pevné WC, venkovní sprchy.
V průběhu akce byly prováděny kontroly zajištění a údržby hygienického zázemí se
závěrem, že kempy v okolí festivalu Masters of rock byly dostatečně udržovány v
čistotě a pořádku.
Hygienické zabezpečení areálu:
Návštěvníci festivalu měli k dispozici za poplatek k osprchování kontejnerové sprchy
umístěné přímo v areálu, dále žlaby s tekoucí pitnou vodou. Další sprchy v
kontejnerech byly k dispozici i mimo areál. Poblíž vchodu v areálu byly umístěny
chemické WC TOI - TOI, další byly umístěny před vchodem a v areálu v počtu cca
100 kusů. Další pevné WC byly k dispozici v budově společnosti R. Jelínek.
Všechny pevné WC, kontejnerové WC a kontejnerové sprchy byly zpoplatněny, úklid
byl prováděn průběžně desinfekčními prostředky – převážně Savo.
Tak jako v minulých letech byly opět používány vratné kelímky, které si účastníci
zakoupili za poplatek 50 Kč.
Svoz a odvoz odpadu, sběr drobných odpadků brigádníky byl zajištěn průběžně po
celou dobu konání akce.
Spolupráce s ostatními organizacemi a orgány veřejném moci
Počínaje koordinační schůzkou i v průběhu konání festivalu byly ve spolupráci
zejména s Ing. Jiřím Daronem (Pragokoncert) a Mgr. Alenou Hanákovou
místostarostkou města Vizovice řešeny a hodnoceny situace přicházející s
průběhem akce vedoucí ke zdárnému průběhu MofR.
Závěr
XIII. ročník mezinárodního rockového open - air festivalu v ČR - Masters of Rock
konaný ve dnech 9. – 12. 7. 2015 proběhl z pohledu komunálního hygienika bez
problémů, organizačně i prakticky se dařilo udržovat pořádek i hygienické
podmínky v přijatelné úrovni, spolupráce s ostatními zúčastněnými organizacemi a
složkami včetně pořadatele na výborné úrovni.
Ve Zlíně, dne 17. 7. 2015
Zpracovali:
Bc. Andrea Šmigurová
Mgr. Jeanette Horčicová
Jana Miklová
Ing. Ondřej Hrubý
Ing. Eva Javoříková
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Zpráva o kontrolní akci:
MASTERS OF ROCK VIZOVICE
2015
Místo konání akce:
Termín konání akce:
R. JELÍNEK DESTILLERY AREÁL VIZOVICE
9. 7. 2015 – 12. 7. 2015
Pořadatel:
PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s., Růmy 1598
760 01 Zlín
Centrála: U Bulhara 3, 110 00 Praha 1
Ve dnech 10. 7. a 11. 7. 2015 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně MVDr. Miroslav Jaroš a Ing. Zuzana Hrdinová kontroly
stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení, a to jak v areálu konání akce, tak na ulici
Nádražní a Štěpská ve Vizovicích, dále v prostoru mezi vlakovým nádražím a hlavním vstupem do
areálu a také na Razově na ulici u Dřevařského závodu Vizovice.
Celkem bylo zkontrolováno 59 stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení.
Ve 4 případech byly zjištěny závady, které byly hodnoceny jako přestupky podle § 29 odst. 1
písm. n) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění. V 1 případě byla uložena sankce příkazem na
místě a nařízena likvidace potravin – jednalo se o prošlé uzeniny a masné polotovary bez
jakéhokoliv označení.
Celkem bylo uloženo 5 sankcí v celkové hodnotě 16 000,- Kč.
Zjištěné závady při kontrole provozů poskytujících stravovací služby:
Potraviny s prošlou spotřební lhůtou:
(Spotřebujte do 28. 05. 2015)
Nevhodné skladování potravin:
Polotovary bez označení data výroby a spotřeby:
Hodnocení a zajímavosti
Úroveň stravovacích služeb na letošním festivalu Masters of Rock byla v oblasti dodržování osobní a
provozní hygieny u většiny stánkařů vyhovující.
Mezi nejčastější závady patřilo překročení data použitelnosti u skladovaných potravin (především u
uzenin), nezajištění sledovatelnosti u polotovarů tj. označení datem výroby a datem spotřeby,
nevhodné skladování potravin (uložení potravin přímo na podlaze, uložení nebaleného pečiva v
černém obalovém materiálu, který je primárně určen na odpad). Na úseku osobní hygieny byly
zjištěny nedostatky spočívající v absenci vhodného zařízení k mytí rukou, včetně zajištění mycích
prostředků a hygienického osoušení. Nejvíce hygienických závad bylo shledáno ve stáncích
s občerstvením mimo areál firmy R. Jelínek na ulici Razov a v areálu firmy. Závady se pracovníci
stánků snažili sami odstranit co nejdříve, ještě v průběhu akce, což bylo následně ověřeno
opakovanými kontrolami stánků. V několika případech byli k řešení hygienických nedostatků
přivoláni také provozovatelé stánků.
Sortiment občerstvení nabízeného ve stáncích a mobilních zařízeních byl široký – grilovaná uzenina,
maso a sýry, halušky, čínské nudle, kebab, gyros, grilované ryby, trdelníky, koblížky, palačinky,
točená zmrzlina, langoše, bramboráky, pokrmy a nápoje z čerstvého ovoce a zeleniny aj. Oproti
minulým ročníkům se zvýšil počet stánků s nabídkou hamburgerů, které byly vyráběny buď
z mraženého, nebo chlazeného masného polotovaru.
K mytí rukou a pracovních pomůcek byla ve stáncích s občerstvením a mobilních zařízeních k
dispozici většinou voda z průtokových barelů.
Personál stánků s občerstvením měl vyčleněné kabiny pro potravináře v rámci veřejných WC, někteří
stánkaři měli zajištěn vlastní chemický záchod.
Okolí stánků s občerstvením bylo ve většině případů udržováno v pořádku a čistotě. Stánkaři průběžně
odváželi odpad do kontejnerů, kterých bylo oproti minulým ročníkům festivalu k dispozici více.
Závěrem lze konstatovat, že hygienická úroveň stánkového prodeje s občerstvením byla oproti
loňskému ročníku festivalu na vyšší úrovni, hlavně co se týká zajištění pořádku v okolí stánků.
Ve Zlíně, dne 17. 7. 2015
Zpracovali:
MUDr. Eva Sedláčková
MVDr. Miroslav Jaroš
Ing. Zuzana Hrdinová
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: [email protected], [email protected], ID: xwsai7r
Stánek rychlého občerstvení na hudebním festivalu Master's of Rock ve Vizovicích dne
11. 7. 2015 – nařízení likvidace uzenin s prošlým datem použitelnosti a masných polotovarů bez
označení data výroby a spotřeby
Dne 11. 7. 2015 bylo při kontrole stánkového prodeje na hudebním festivalu Master's of Rock v
areálu společnosti Rudolf Jelínek ve Vizovicích zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně zjištěno, že provozovatel stánku s rychlým občerstvením, kde byly nabízeny
grilované klobásy, vepřové i kuřecí maso se zeleninou a bramboráky, skladuje a prodává uzeniny s
prošlou dobou použitelnosti a masové, tepelně opracované polotovary bez uvedení data výroby a
spotřeby, tedy potraviny jiné než bezpečné. Konkrétně se jednalo o 69 kg Klobásy PP extra – sladká
s datem použitelnosti do 23. 6. 2015, 108 kg Ostravských klobás s datem použitelnosti do 24. 6. 2015
a 10 kg tepelně opracovaného kořeněného kuřecího a vepřového masa. Uzeniny i polotovary byly
skladovány v nákladním automobilu s chladírenskou nástavbou. Provozovateli byla nařízena
ekologická likvidace těchto potravin a na místě uložena sankce. Provozovatel následně doložil doklad
o likvidaci těchto potravin ve veterinárním asanačním ústavu.
Zpracovali: MVDr. Miroslav Jaroš, Ing. Zuzana Hrdinová
Polotovary bez označení data výroby a
spotřeby:
Potraviny s prošlým datem použitelnosti:
(Spotřebujte do 24. 06. 2015)

Podobné dokumenty

Tereza - Sunshine Dcera Oběti (PDF-3,69 MB)

Tereza - Sunshine Dcera Oběti (PDF-3,69 MB) mohla, aby se otočil, ale nepomohlo to. Za chvíli jsme byli na okraji srázu; já škubala opratěmi a Lucky skákal nahoru a dolů a řítili jsme se dolů z útesu. Ten útes byl asi 15 metrů hluboký a větš...

Více

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: [email protected], [email protected], ID: xwsai7r

Více

veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, b...

Více

územní rozhodnutí Hrnčíře a Chrástka

územní rozhodnutí Hrnčíře a Chrástka prostředí, odloučené pracoviště: Protzkarova 33, závazné stanovisko, vyjádření ze dne 6.11.2014 ZN.: MUUH-OŽP/85828/2014/Be Spis/13/2014 -ZS - Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, ...

Více

brožurka o laserovém centru - Centrum laserové medicíny

brožurka o laserovém centru - Centrum laserové medicíny v poslední době získává estetická medicína velký význam. Zájem o ni stoupá nejen mezi ženami a dívkami, ale rekrutuje se i z řad mužů. K nutnosti současného pracovního a společenského uplatnění výr...

Více

Království slivovice

Království slivovice 8  / K upřesnění vzniku pálenice na vizovickém náměstí bohužel nepřispějí dochované pozemkové knihy-gruntovnice, uložené v Moravském zemském archivu – Státním okresním archivu Zlín (dále jen SOkA ...

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Všechny 3 odebrané vzorky vody byly na enteroviry negativní Meningitidy se vyskytly jen u fotbalistů a otce jednoho z nich, který měl nejtěžší průběh, všechny hospitalizované děti byly do 1 týdne p...

Více