CNC soustruh s poháněnými nástroji pro speciální

Transkript

CNC soustruh s poháněnými nástroji pro speciální
Toto vydání OV obsahuje údaje zveřejněné minulý týden v internetovém OV na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz a na adrese www.obchodnivestnik.cz
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA / VALNÁ HROMADA / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Představenstvo akciové společnosti
OZNÁMENÍ
o konání řádné valné hromady
Českomoravská investiční a.s.
Představenstvo akciové společnosti LUCKY HUNTER a.s.
(zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 1229)
se sídlem Brno, Bartošova 1833/6, PSČ 602 00, IČ: 49969854
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
svolává
společnosti LUCKY HUNTER a.s.,
se sídlem Praha 10, Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
identifikační číslo: 27587924, která je zapsána do obchodního rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11017
řádnou valnou hromadu
na den 25. června 2013 od 10.30 hodin do sídla společnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce, návrh na vypořádání výsledku
hospodaření za rok 2012.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2012, o přezkoumání
řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012
vč. výroku auditora k účetní závěrce a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
na 25. 6. 2013 od 10.00 hodin do sídla společnosti v Praze 10,
Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Volba pracovních orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2012 včetně návrhu na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o hospodaření akciové společnosti.
4. Volba člena představenstva
5. Volba členů dozorčí rady.
Účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí ode dne 24. 5. 2013 v době
od 08.00 do 16.00 hodin v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání
kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí.
Prezentace přítomných probíhá od 9.45 hodin.
Viliam Sivek
předseda představenstva
OV431033-130517
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
IČ: 45193673
zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012, ověřené auditorem: ERNST & YOUNG
AUDIT s.r.o. – číslo oprávnění: 401 – dne 11. 1. 2013 • Auditorský výrok: Bez výhrad.
R O Z V A H A (v tis. Kč)
běž. rok
749 352
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný
základní kapitál
0
Dlouhodobý majetek
278 798
dlouhodobý nehmot. majetek 4 190
dlouhodobý hmot. majetek 274 608
dlouhodobý fin. majetek
0
z toho: podíly v ovládaných
a řízených osobách
0
Oběžná aktiva
469 251
zásoby
3 201
dlouhodobé pohledávky
1 310
krátkodobé pohledávky
397 813
krátkodobý finanční
majetek
66 927
Časové rozlišení
1 303
min. rok
737 701
0
272 865
7 102
265 763
0
0
463 158
3 106
790
404 145
55 117
1 678
běž. rok
749 352
382 222
131 904
52 610
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
rez. fondy, nedělit. fond
a ost. fondy ze zisku
30 228
výsl. hosp. minulých let
86 382
výsl. hosp. běž. úč. ob.
81 098
Cizí zdroje
367 130
rezervy
2 475
dlouhodobé závazky
13 748
krátkodobé závazky
350 907
bankovní úvěry a výpomoci
0
z toho: dlouhodobé
bank. úvěry
0
Časové rozlišení
0
min. rok
737 701
363 871
131 904
52 610
29 969
71 212
78 176
373 830
2 251
12 520
359 059
0
0
0
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y (v tis. Kč)
běž. rok
Tržby za prod. zb. a výkony 1 010 244
z toho: tržby za prodej zboží
a vl. výrobků a služeb
1 009 876
Změna stavu vnitr.
zás. vl. výroby
0
Aktivace
368
Náklady vynaložené na prodané
zboží a výkon. spotřeba
671 268
Přidaná hodnota
338 976
Osobní náklady
193 915
Odpisy dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku
29 840
Změna stavu rezerv,
opr. položek
- 2 000
Jiné provozní výnosy
7 388
Jiné provozní náklady
23 377
Provozní výsledek hosp. 101 232
min. rok
1 003 016
1 000 365
0
2 651
684 037
318 979
188 227
30 845
- 6 747
7 485
16 220
97 919
běž. rok
Změna stavu rezerv,
opr. pol. ve fin. oblasti
0
Jiné finanční výnosy
920
Jiné finanční náklady
814
Fin. výsledek hospodaření
106
Daň z příjmu za běžnou čin. 20 240
Výsledek hospodaření
za běžnou činnost
81 098
Mimořádné výnosy
0
Mimořádné náklady
0
Daň z příjmu z mimoř. čin.
0
Mimořádný výsledek
hospodaření
0
Převod podílu na výsl.
hosp. společníkům
0
Výsledek hospodaření
za účetní období
81 098
min. rok
0
985
1 172
- 187
19 556
78 176
0
0
0
78 176
Dceřiné podniky:
Osoby s více než 20 % podílu na ZK (+ výše vkladu v %):
SUEZ ENVIRONNEMENT – 50,1281 %; Statutární město Ostrava – 28,5533 %
Peněž. tok z provozní činnosti:
Peněž. tok z investiční činnosti:
Peněž. tok z finanční činnosti:
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
1. Identifikační údaje zadavatele:
Firma: SANBORN a.s.
Sídlo: Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00
IČ:
46966773
108 572
-34 525
-62 237
Pohl. 180 dnů po lhůtě splat.:
5 809 tis. Kč
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti:
0
DHM (úč. zůst. hodn.) zat. zástav. práv.
nebo věc. břemeny:
18 tis. Kč
OV431018-130517
Předmětem plnění je dodávka 1 multifunkčního obráběcího centra a 2 soustružnických center.
Předpokládaná hodnota zakázky je 44.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je uvedena včetně opčního práva, které je ve výši
7.000.000,- Kč. Detailní popis předmětu plnění je v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace je k vyžádání na níže uvedené adrese, e-mailu či telefonu:
Adresa: SANBORN a.s., Velké Meziříčí, Třebíčská 1507/87, PSČ 594 01
Kontaktní osoba za zadavatele pro výběrové řízení: Ing. Milan Holub
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 566 503 700
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na USB flash disku, po úhradě poplatku pro zhotovení kopie a zaslání zadávací dokumentace ve výši 300,- Kč
na účet číslo: 2104430370/2700. Uchazeč použije pro platbu IČ: jako variabilní
symbol svoji společnosti. Zadávací dokumentace bude zaslána na adresu
uvedenou v žádosti o zaslání zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace se vydává v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů programu OPPI
po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek uchazečů. Výše uvedená adresa je i místem pro podání nabídek.
2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 18. 5. 2013, a končí dne 17. 6. 2013
ve 12 hodin, přičemž rozhodujícíje datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
3. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.
4. Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI, a toto výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OPPI.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude
vybraný zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému
zhotoviteli k plnění určité věci či práva.
OV431046-130517
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel:
IČ:
Kontaktní osoba:
STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508, 533 41 Lázně Bohdaneč
28808533
Ing. Miroslav Jonáš
(tel. 724 138 928, e-mail: [email protected])
vyhlašuje v rámci realizovaného projektu v programu Inovace – Operační program
Podnikání a inovace výběrové řízení s názvem:
»Zdvihací a manipulační technika včetně zřízení skladu«
Předmětem výběrové řízení dodávka zdvihací a manipulační techniky včetně zřízení skladu v podkrovní části výrobního objektu.
Předpokládaná hodnota zakázky je 9 750 000 Kč bez DPH.
1. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
2. Zadávací dokumentace bude uchazečům odeslána na základě jejich písemné
objednávky, doručené poštou nebo elektronickou poštou na jednu z následujících adres:
poštou: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, 533 41 Lázně Bohdaneč
e-mail: [email protected]
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
3. Soutěžní lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 17.6.2013 ve 12.00 hodin.
4. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Výběrové řízení je vyhlašováno dle Pravidel pro výběr
dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace. Společnost si vyhrazuje
právo výběrové řízení zrušit, případně odmítnout všechny předložené nabídky,
a to vždy bez povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí.
Uchazeči předkládají své nabídky bez nároku na náhradu nákladů, souvisejících
s účastí ve výběrovém řízení.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
Registrace akcionářů
Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů proběhne od 9.45 do 10.15 hodin v místě konání valné hromady.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. červen 2013.
Účast na valné hromadě přísluší akcionáři, který vlastní akcie společnosti k rozhodnému dni a u prezence se prokáže platným OP. Statutární zástupci právnických osob
předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců spolu s OP. Zástupce akcionáře se prokáže platným OP spolu s písemnou úředně ověřenou plnou mocí.
Údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 a Výroční zpráva za rok 2012 jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti od 3. června 2013 v pracovní dny od 8.00 do 14.00
hodin.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí
na valné hromadě.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):
Výsledek hospodaření za účetní období: - 1 614
Aktiva celkem:
165 129
Dlouhodobý majetek:
91 408
Oběžná aktiva:
Vlastní kapitál:
Cizí zdroje:
73 715
162 127
2 982
OV430618-130517
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023
DIČ: CZ47677023
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:
Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu z programu OPPI
– Rozvoj s názvem »Obráběcí a soustružnická centra«.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Místo uložení výroční zprávy:
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o vypořádání výsledku
hospodaření za rok 2012.
7. Určení auditora společnosti pro rok 2013.
8. Závěr valné hromady.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
0
0
strana A/9 u 21/2013
CNC soustruh s poháněnými nástroji pro speciální obrábění 2
b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání
1 kusu CNC soustruhu s poháněnými nástroji pro speciální obrábění včetně relevantního nářaďového vybavení k realizaci předávacího kusu, s příslušenstvím dle
uvedených specifikací. Stroj musí být v souladu s normou ČSN 42 1801 pro obrábění Mg slitin. Předmětem zakázky je také vyrobení předávacího kusu v požadované
kvalitě.
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 000 000 Kč bez DPH.
c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací
dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu
zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat u tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod. po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Lenka Skopalová, tel.: +420 581 242 127,
mob.: +420 739 244 570, e-mail: [email protected].
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele nejpozději do 28.6.2013 do 8.30 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Inovace
– Výzva IV (číslo projektu 4.1 IN04/323). Výběrové řízení je organizováno v souladu
s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel si
vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit při
výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
OV431045-130517
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Identifikační údaje zadavatele:
Firma:
Emco spol. s r. o.
Sídlo:
Praha 4-Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00
IČ:
41191129
1. Firma: Kern-Liebers CR spol. s r.o.
Sídlo: České Budějovice, Okružní 607
IČ:
60849827
Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu z programu OPPI
– Rozvoj s názvem »Kartonovací stroj na spotřebitelské balení müsli
– typu SIDE LOAD«.
Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka kartonovacího stroje
na spotřebitelské balení müsli – typu SIDE LOAD, nutného k novým výrobním procesům zadavatele.
Předpokládaná hodnota zakázky je 7.000.000,- Kč bez DPH. Detailní popis
předmětu plnění je v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace je k vyžádání na níže uvedené adrese, e-mailu či telefonu:
Název:
ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Adresa:
Praha 3-Žižkov, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
Kontaktní osoba za zadavatele pro výběrové řízení: Mgr. Tomáš Kučera
E-mail:
[email protected]
Tel.:
+420 734 654 404
Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně elektronickou formou
na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o zaslání zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace se vydává v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
programu OPPI po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek uchazečů. Výše
uvedená adresa je i místem pro podání nabídek.
2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 18. 5. 2013, a končí dne 2. 7. 2013
ve 12 hodin, přičemž rozhodujícíje datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
3. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.
vyhlašuje výběrové řízení na dodávku technologického vybavení k opracování kovových dílů:
odstředivý omílací stroj pro odhrotování výrobků včetně separace, sušícího
zařízení a úpravny provozní kapaliny
•
•
•
•
•
•
užitečný objem (omílací kameny + obrobky) min. 160 litrů
možnost separace magnetickým vynášením
regulovatelné otáčky
sušící zařízení odpovídající velikosti
úpravna provozní kapaliny s odstředivou separací pevných částic
množství upravené vody min. 2 m3 za hodinu
Předpokládaná hodnota zakázky: 275 000 EURO
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Okružní 607, 370 01 České Budějovice
Dagmar Cepková
[email protected]
389 608 011
389 608 027
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI, a toto
výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OPPI.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 24.6.2013.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez
určení vítěze.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude
vybraný zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému
zhotoviteli k plnění určité věci či práva.
OV431017-130517
OV431002-130517
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
OV431044-130517