Číslo 9 - Webnode

Transkript

Číslo 9 - Webnode
BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
9
ZÁŘÍ • ročník XXV/2015
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Opravy a investice ve školství
Červenec a srpen jsou sice synonymem dovolených a prázdnin, pro nás je to ale období
realizace hlavních oprav a investic ve školství
a těch letos proběhlo mimořádně mnoho.
Především je to „Zateplení MŠ Štouračova
23“. Realizace akce, s vysoutěženou cenou
4,1 mil. Kč, byla zkomplikovaná nutnými technologickými přestávkami z důvodu příliš vysokých teplot. Proběhlo zateplení fasády, střechy, výměna střešních prvků, dodávka nové
hromosvodné soustavy, související opravy
schodišť a rampy, nátěry zábradlí a únikových
schodišť, opravy anglických dvorků, opravy
zastřešení vstupů a zateplení stropu technického podlaží.
Vzhledem k tomu, že jsme měli připravený
projekt, mohli jsme se přihlásit k mimořádnému dotačnímu titulu s podmínkou vyúčtování akce do konce roku.
(pokračování na str. 2)
Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci
Provádění čištění bude oznámeno umístěním přenosných dopravních značek sedm
dní předem s vyznačením data čištění na
dodatkové tabulce.
Podzimní čištění místních komunikací a parkovišť v Bystrci bude probíhat v době od 8 do
16 hodin v termínech uvedených na straně 4.
Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto přenosných dopravních značkách
a umožnit bezproblémový pohyb vozidel
údržby.
Termíny čištění jsou rovněž avizovány na úřední desce MČ Bystrc a webových stránkách:
www.bystrc.cz.
Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve
dnech provádění blokového čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak
budou parkující vozidla odtažena.
(další podrobnosti na str. 4)
Poprvé do knihovny
13. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd.
1. 9.–31. 10. 2015
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny.
MŮJ KOČIČÍ HRDINA
Výtvarná soutěž pro děti od 6 do 10 let
8. 10. 2015 (14.00–18.00 hodin)
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih
a čtenáře knihovny na pobočce ve vaší městské části. Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na: www.kjm.cz.
Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního
města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat
slavnostní pasování.
Jana Kuncová
Vážení bystrčtí spoluobčané!
Konec prázdnin je za
námi a já doufám, že jsme
všichni nabrali další síly
a zároveň si odpočali
v okruhu svých blízkých
a přátel. Ne všichni však
mohli přes léto jen odpočívat, a tak chci nyní poděkovat všem těm, kteří navzdory úporným
horkům pracovali, stavěli a potili se, aby
Bystrc byla zase o něco lepší. Díky nim máme
dnes o dvě hřiště víc než na začátku prázdnin
a třetí otevřeme na podzim.
Dvě nová hřiště s posilovacími stroji přibyla
na Rerychově a Kuršově ulici. Byl jsem velice
mile překvapen, když jsem už v první dny,
při kontrole instalací, potkal na hřišti tři
sportovce, navíc středního věku. Je vždy
příjemné, když se práci radnice dostane
pozitivní odezvy. Pánové si stroje pochvalovali, při rozhovoru mne ujistili, že stroje
jsou často využívané a že budou ještě víc,
jakmile si na ně zvyknou lidé z okolních
domů. Děkuji za sebe i za své kolegy.
Jsem přesvědčen, že radnice musí dbát
nejen na vyžití těch nejmenších, ale spravedlivě rozdělovat pozornost mezi všechny
věkové kategorie obyvatel. Pro děti máme
nyní v Bystrci přibližně tři desítky hřišť
různých velikostí i vybavení, odpoledne je
možné navštěvovat i školní hřiště. Hřišť
zaměřených na jiné věkové skupiny je
méně, pouze tři, nepočítáme-li areály u škol.
Budu se snažit, aby přibyla další, ačkoliv
musím zároveň zdůraznit, že možnosti
městské části a volné plochy nejsou neomezené.
Třetí místo pro sportování otevřeme již
brzy. V Centrálním parku, u Fleischnerovy
ulice, městská část staví workoutový areál.
Sport, při němž cvičenci posilují s využitím
vlastní váhy na bradlech, hrazdách a dalším
náčiní, je provozován stále širší komunitou.
Od nového workoutového hřiště si tak
městská část slibuje, že bude lákadlem i pro
obyvatele okolních městských částí.
Závěrem vás jako obvykle pozvu na další
zasedání zastupitelstva městské části.
Zastupitelé se tentokrát sejdou ve středu
9. září v 17 hodin ve Společenském centru
(Odbojářská 2) a jako vždy budou projednávat nejen programové body, ale také reagovat na vaše dotazy a připomínky, pro něž
je v jednání vyhrazen čas. Přijďte. A jestli
nemůžete, sledujte nás na internetu na
stránkách městské části.
Tomáš Kratochvíl,
starosta
2 • Z radnice
Rekonstrukce
parkovacích stání
na ulici Štouračova
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Gratulujeme
V úterý 18. srpna přijalo vedení ÚMČ Brno-Bystrc
v čele se starostou Tomášem Kratochvílem
a tajemníkem úřadu Jiřím Kroupou bývalého
dlouholetého starostu naší městské části pana
Ing. Svatopluka Beneše u příležitosti jeho
70. narozenin.
Pan Svatopluk Beneš byl prvním bystrckým
porevolučním starostou a starostoval v Bystrci
plných 16 let, až do roku 2010.
Během tohoto období se zasloužil zejména
o přestavbu staré školy na dnešní radnici, postavení lávky u hradu Veveří a čistotu Brněnské
přehrady.
Do dalších let přejeme našemu jubilantovi pevné zdraví, hodně spokojenosti a štěstí v rodinném kruhu.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Ve dnech 25. 8.–15. 9. 2015 probíhá rekonstrukce parkovacích stání na ulici Štouračova
před domy č. 1–21, spočívající ve výměně
povrchu včetně podkladních vrstev.
Opravy a investice ve školství
Rekonstrukci provádí pro městskou část BrnoBystrc firma H.K.Ú, spol. s. r. o., stavbyvedoucím
je pan Pavel Mokrý, telefon: 608 776 932.
Yveta Bičanová, OŽPD
Pozvánka
na 7/6. zasedání
Zastupitelstva městské
části Brno-Bystrc,
které se uskuteční
ve středu 9. září 2015
od 17 hodin
ve Společenském centru
na Odbojářské ulici č. 2
Předběžný program jednání:
v 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2015
v Rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na
období 2017–2021
v Horní náměstí – požadavek na pojmenování
v Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky SMB o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního
města Brna
v Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek
Zasedání je veřejné
Všichni občané jsou srdečně zváni
Srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl,
starosta
(pokračování ze str. 1)
V dubnu 2015 jsme obdrželi na uvedenou
školku akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a v červnu
registrační list. Po odeslání 270 listů podkladů
ohledně výběrových řízení souvisejících s akcí
jsme 19. 8. obdrželi rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Další velkou akcí je 1. část rekonstrukce umýváren, úklidových komor a sprch v pavilonu
U2, TD, V, S na ZŠ Laštůvkova 77. Součástí je
výměna obkladů a dlažeb, dveří, instalace
závěsných klozetů a umývadel včetně baterií
a souvisejících doplňků (zrcadla, dávkovače
mýdla, zásobníky na ručníky, odpadkové koše,
držáky na toaletní papír, nástěnné WC soupravy). Rozpočtové náklady jsou podle smlouvy o dílo 4,07 mil. Kč vč. DPH, 2,5 mil. Kč jsme
dostali jako dotaci od města. 2. fázi připravujeme na příští rok.
Jak bylo uvedeno v květnovém čísle Bystrckých novin, prostřednictvím Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MMB jsme podali
žádosti o dotace a získali jsme 80 tis. Kč na
dovybavení nábytkem 2 nových tříd 1. stupně
v ZŠ Laštůvkova 77 a 150 tis. Kč příspěvek na
průchozí mycí stroj s automatickým posunem
včetně příslušenství pro školní jídelnu Vejrostova 1.
V průběhu května 2015 jsme využili výzvy
z Odboru investic MMB k možnému zafinancování dalších akcí s podmínkou realizace
a vyúčtování do konce roku. Koncem června
jsme získali dotace v celkové výši 2,84 mil. Kč,
pomocí nichž jsme realizovali opravu schodiště ke kotelně a opravu rampy u MŠ Laštůvkova 57/59, opravu podlahy ve třídě 3.A
v přízemí ZŠ Heyrovského 32 a výměnu litinového potrubí venkovního vodovodního
řadu v areálu ZŠ Vejrostova 1. Připravujeme
zadání opravy oplocení mezi MŠ Kachlíkova
19 a 21 a obnovy obvodového oplocení MŠ
Kachlíkova 21, před vyhlášením výběrového
řízení je oprava osvětlení umýváren a šaten
u 6 tříd v MŠ Laštůvkova 57/59 a oprava nátěru
střechy na pavilonu U2 v ZŠ Laštůvkova 77.
Kromě toho proběhla výměna střešních světlíků na ZŠ Vejrostova 1, v jídelně ZŠ Laštůvkova
77 je zrealizováno umístění závěsných panelů
pro snížení dozvuku v jídelně školy a v areálu
MŠ Laštůvkova 57/59 se dokončuje cihelná
přizdívka.
Zároveň ale probíhala příprava akcí na příští
rok, u některých z nich opět předpokládáme
využití dotací z fondů EU. Zejména je to zateplení ZŠ Laštůvkova 77, kde proběhla revize
projektu zpracovaného v roce 2013 a nyní
čekáme na poslední výstupní kontrolu všech
podkladů z Odboru implementace evropských fondů MMB. Prostřednictvím uvedeného odboru budeme dotaci uplatňovat.
Intenzivně se pracuje na projektu výstavby
šestitřídní MŠ Kamechy II s možností budoucí částečné přeměny na třídy 1. stupně ZŠ,
kde se pravidelně účastníme výrobních výborů. V polovině srpna 2015 byla projektantem
podána žádost o územní rozhodnutí.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků ZŠ byla
dokončena studie 6třídní přístavby s propojením na ZŠ Vejrostova 1. Bude sloužit jako
podklad pro výběr projektanta budoucí komplexní projektové dokumentace akce.
V podzimních měsících pak bychom měli připravit podklady pro výběr projektantů na přístavbu ZŠ Vejrostova 1 i rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ Laštůvkova 57/59 a pro
přípravu dalších akcí podle seznamu oprav
a investic.
Vladimír Vetchý, místostarosta
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Z radnice, názory • 3
Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc Priority se daří plnit
V souladu s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
a podmínkami zajišťování bytové náhrady“
a v souladu s „Kritérii pro výběr žadatelů
o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v Městské části Brno-Bystrc“, která
byla schválena na 6/14. zasedání ZMČ BrnoBystrc s účinností od 1. 1. 2013, zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc:
Písemné nabídky na formuláři „Žádost
o pronájem volného obecního bytu“ (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně
ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a na našich webových stránkách: www.bystrc.cz –
odbor bytového hospodářství), mohou žadatelé zasílat v termínu od 1. 9. 2015–30. 9.
2015 na odbor bytového hospodářství ÚMČ
Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.
Pronajmout obecní byt, žadatelům zařazeným do „skupiny 2“
Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu,
nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí
o pronájem výše uvedeného bytu.
n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 8
v domě Laštůvkova 71, velikosti 1+1 o celkové
výměře 37,6 m2 ve 3. podlaží, I. kategorie.
n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 23
v domě Rerychova 14, velikosti 1+1 o celkové
výměře 47,76 m2 v 5. podlaží, I. kategorie.
Žadatelé musejí splňovat„Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“.
Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše uvedené byty bude
vyvěšen na úředních deskách MČ
Brno-Bystrc po dobu 30 dnů
od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015.
Na našich web stránkách: www.bystrc.cz –
odbor bytového hospodářství je zveřejněn
(a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů
o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti.
Romana Rajdová,
vedoucí odboru bytového hospodářství
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady
Prodej městských bytů a bytových domů
Koncem loňského roku byla zastupitelstvem
města Brna zrušena pravidla prodeje domů,
bytů a nebytových prostor. Tím pro nájemníky
městských bytů de factoskončila možnost koupit obecní byt za výhodnou cenu, oproti ceně
tržní zhruba třetinovou. Nájemníci proti novým pravidlům, která počítají s prodejem za
ceny blížící se tržním, silně protestovali. Názor
na to, do jaké míry jsou tyto protesty oprávněné, si můžeme udělat z konkrétního případu
v Bystrci. Začátkem června 2015 byly dokončeny všechny úkony spjaté s prodejem jednoho z posledních bytových domů v Bystrci,
který byl prodán ještě podle původních pravidel. Na prodej 72 bytových jednotek v tomto
domě město poskytlo nájemníkům slevu přes
62 milionů. To je shodou okolností skoro stejná
částka, za kterou bude postavena nová šestitřídní školka na Kamechách, na kterou se tak
dlouho a těžko sháněly finance. Během července, tedy jen měsíc po prodeji za zvýhodněné ceny, které byly často zdůvodňovány
sociálními aspekty, se na inzertních serverech objevily na prodej hned tři byty z tohoto
domu – za cenu více jak čtyřnásobnou, než za
kterou byly před nedávnem městem odprodány. Chápu, že nájemníkům, později nakrátko
majitelům a nyní již s výdělkem spokojeným
prodávajícím se tato transakce velmi líbí. Má se
však líbit i zastupitelům, jejichž povinností je
dbát na řádné hospodaření s majetkem obce?
Milan Krátký, Bystrčáci
VÝZVA
Do 31. 10. 2015 je možno podat na ÚMČ Brno-Bystrc,
odbor finanční – na podatelně úřadu
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY
Z ROZPOČTU MČ BRNO-BYSTRC
NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY V ROCE 2016
Zásady pro poskytování finanční podpory naleznete na:
www.bystrc.cz – samospráva – finanční dary
Miroslav Klimeš, místostarosta
Radnice v Bystrci má od loňského listopadu
nové vedení. Po krátkém porozhlédnutí se
všechny koaliční strany daly do usilovné práce.
Ještě neuplynul ani rok, ale už nyní se dá konstatovat, že aktivita celého úřadu přináší první
konkrétní výsledky.
Školka na Kamechách se bude stavět s větším
objemem finančních prostředků, než se původně očekávalo, a nemalou měrou bude
s největší pravděpodobností využito i prostředků z fondů EU. Variabilita projektového
a stavebně technického řešení umožní do
budoucna přeměnu části budovy a její případné další využití pro žáky základní školy. Počítá
se rovněž s vybudováním hřiště a s dostatečným počtem parkovacích míst.
Problémem je přímé napojení ulic Vejrostova
a Kamechy v souvislosti s prodloužením tramvajového tělesa. I v tomto ohledu jsme zainteresovali nejlepší odborníky a trváme na
tom, aby se realizovala varianta schválená
bystrckým zastupitelstvem.
Několik let projednávaná Územní studie Brno
– Bystrc II západ se dostala do finále schvalovacího procesu. Ve všech směrech budou
splněny požadavky městské části, a budeme
tak mít jistotu, že na Horním náměstí nad námi
nebude viset hrozba výstavby několikapatrového obchodního či bytového domu.
Investiční záměr postavit na Horním náměstí
na městských pozemcích nové centrum volnočasových aktivit Nová Bystrouška se už také
dostal do další fáze projednávání. Budoucí
provozovatel Dům dětí a mládeže tento záměr
podporuje a nabízí komplexní provozní i pedagogické pokrytí i v případě zvýšených kapacit
objektu.
Nyní se intenzivně věnujeme přípravě důvodové zprávy pro případné profinancování projektu z fondů Evropské unie.
Společenské centrum a jeho rekonstrukce
spojená s tolik potřebným zateplením se
dostane na pořad jednání vedení radnice
a komisí v nejbližších týdnech. Rozhodovat
se bude na základě zpracované objemové studie a předběžných architektonických návrhů,
které se dotýkají i dispozičních změn interiéru
objektu.
V souvislosti s přípravou generelu cyklistické
dopravy pro město Brno požadujeme dořešení křižovatky Pod Horkou. Další prioritou je
zahájení prací na vybudování liniové cyklistické stezky z Rakovce až po hrad Veveří.
Navrhujeme rovněž instalaci uzamykatelných
stojanů pro kola ve všech základních školách
v Bystrci.
V procesu schvalování záměru změn územního plánu se především zaměřujeme na stanovení přesných regulativů pro stavby kolem
Brněnské přehrady, které zamezí porušování
a obcházení stavebního zákona, územního
plánu a zneužívání institutu „ostatní ubytovací
zařízení“.
O dalších prioritách i jiných aktivitách radnice
zase někdy příště.
Jaroslav Petr,
místostarosta
4 • Z radnice
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Upozornění řidičům – čištění komunikací
(pokračování ze str. 1)
Letošní podzimní čištění místních komunikací v Bystrci bude probíhat v době od 8 do
16 hod. v níže uvedených termínech. Součástí
jsou i tzv. zálivy (rozšířená část vozovky určená
pro parkování a označená dopravní značkou P
– parkoviště), včetně zálivů se zatravňovacími
dlaždicemi. Termíny čištění budou oznámeny umístěním přenosných dopravních
značek sedm dní předem s vyznačením data
čištění na dodatkové tabulce.
A) Pevné bloky (včetně zálivů s označením P) – harmonogram pro podzim 2015
BLOK č. 1
Termíny: 8. 9. 2015
BLOK č. 2
Termíny: 15. 9. 2015
BLOK č. 3
Termíny: 22. 9. 2015
BLOK č. 4
Termíny: 29. 9. 2015
Heyrovského
Joukalova
Nad Kašnou
Píškova
Přístavní
Valouškova
Větrná
Výhon
Černého
Filipova
Jakuba Obrovského
Komínská
Laštůvkova
Opálkova
Pod Mniší horou
K Dálnici
Krajní
Na Zeliskách
nám. 28. dubna
Pod Horkou
U Sokolovny
Vondrákova
Wollmanova
Živného
Adamcova
Ečerova
Kamechy (od smyčky Ečerova po
křiž. s ul. Teyschlovou)
Lýskova
Teyschlova (lichá)
Teyschlova (sudá po č. 36)
BLOK č. 5
Termíny: 6. 10. 2015
BLOK č. 6
Termíny: 13. 10. 2015
BLOK č. 7
Termíny: 8. 9. 2015
BLOK č. 8
Termíny: 15. 9. 2015
Fleischnerova
Kuršova
Ondrouškova
Rerychova
Šemberova
Vejrostova
Foltýnova
Kachlíkova
Kubíčkova
Kubíčkova (před OC Max)
Kuršova (slepá)
Nad Dědinou
Štouračova
Kavčí
Křepelčí
(úsek Kamechy-Chvalovka)
Vlaštovčí
Hvozdecká (1–13)
Chudčická (1–13)
Chvalovka (1–15)
B) Čištění komunikací „Základního komunikačního systému“ bude probíhat na určených komunikacích:
n část ul. Říčanská, část ul. Teyschlova, část ul.
Kamechy – termíny: 1. 9. a 6. 10. 2015
n
ul. Černého (trasa MDH), ul. Odbojářská, ul.
Vejrostova, ul. Obvodová, ul. Přístavní (od
Obvodové po hráz), nám. 28. dubna (trasa
MHD) a ul. Páteřní – termíny: 20. 10. 2015
n
n
ul. U ZOO – termíny: 14. 9., 5. 10., 20. 10.
a 29. 10 2015
nové parkovací zálivy v ul. U ZOO:
20. 10. 2015.
Upozornění řidičům – čištění parkovišť
Letošní podzimní čištění parkovišť v Bystrci
bude probíhat vždy v době od 8 do 16 hod.
v níže uvedených termínech, pouze na uvedených parkovištích (ne na tzv. zálivech, tj. roz-
šířené části vozovky určené pro parkování).
Provádění čištění bude označeno umístěním přenosných dopravních značek sedm
dní předem s vyznačením data dne čištění na
dodatkové tabulce. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto přenosných
dopravních značkách a umožnit bezproblémový pohyb vozidel údržby.
Čištění parkovišť – harmonogram pro rok 2014
Lokalita parkoviště – soubor 1
Termíny: 10. 9. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 2
Termíny: 17. 9. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 3
Termíny: 24. 9. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 4
Termíny: 1. 10. 2015
Černého
(před konečnou trolejbusu MHD)
U ZOO (u budovy Policie ČR)
Vondrákova (mezi č. 48–52)
Vondrákova (před OC Albert)
Živného (u sokolovny)
Živného (za OC Javor)
Laštůvkova (před č. 61–75)
nám. 28. dubna (u trafostanice)
Opálkova (č. 6 před garážemi)
Opálkova (za č. 7)
Opálkova (za č. 18)
Vejrostova II. (před ul. Ečerova)
Větrná
Černého (pod OC Letná)
Kubíčkova (pod OC MAX)
Kuršova I. (pod domem č. 2)
nám. 28. dubna
Odbojářská (u J. Obrovského č. 17)
pod Společenským centrem
Vejrostova IV.(před Fleischnerovou)
Černého (u konečné trolejbusu)
Filipova
Laštůvkova (před č. 18–32)
Rerychova
Vejrostova III. (u Bystroušky)
Vejrostova VI. (před ul. Ondrouškova)
Štouračova (malá za ul. Adamcova)
Lokalita parkoviště – soubor 5
Termíny: 8. 10. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 6
Termíny: 15. 10. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 7
Termíny: 8. 9. 2015
Lokalita parkoviště – soubor 8
Termíny: 15. 9. 2015
Kubíčkova (na garážích)
Přístaviště (pod hotelem Santon)
U Sokolovny
U ZOO (u Čtyřlístku)
Vondrákova (za OC Albert – 1)
Vondrákova (za OC Albert – 2)
Wollmanova
Kachlíkova (pod č. 1)
Kuršova II. (naproti č. 3)
Valouškova (proti č. 10)
Vejrostova I. (vedle Chovánku)
Vejrostova V. (před ZŠ)
Štouračova
J. Obrovského (u pneuservisu)
Odbojářská (pod bývalou poštou)
Černého (vedle areálu Letná)
Heyrovského (před ZŠ)
Čištění zajišťuje firma FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e,
617 00 Brno a firma Karel ZEMAN, Černého 39, 635 00 Brno.
Za kontrolu provedení odpovídá:
Za ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Yveta Bičanová, tel.: 546 125 154
Za odtah vozidel firma Zdeněk Černý: Zdeněk Černý,
tel.: 547 357 384, 548 217 484, 602 737 673
Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění blokového čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou parkující
vozidla odtažena na náklady jeho provozovatele (podle ustanovení § 19
odst. 6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění).
Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Z radnice, informace • 5
Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc
7/8. RMČ dne 24. 6. 2015
n schválila:
– náplně činnosti komisí Kulturní a letopisecké; Majetkové; Rady bystrckých škol;
Redakční rady Bystrckých novin; Regenerace
Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování; Sociální, zdravotní a protidrogové
– odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovi
na dotaz vznesený na 7/5. zasedání ZMČ BrnoBystrc dne 10. 6. 2015 v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva podle
čl. 11 Jednacího řádu MČ Brno-Bystrc
– vzhledem ke zveřejněným úrokovým sazbám, převedení finančních prostředků, které jsou v současné době uloženy na běžném
účtu u České spořitelny na běžný účet vedený
u ČSOB, a. s.
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – přijaté
transfery a § 3612 bytové hospodářství a
§ 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
– pronájem bytu č. 14, ul. Foltýnova 31, vel.
1+1 a bytu č. 16, ul. Kachlíkova 11, vel. 3+1
– přijetí daru na akci Dobrý den v Bystrci
od dárce Lesy města Brna, a. s.
– spolupořadatelství 20. ročníku mezinárodního pochodu IML „Jede Kudrna okolo
Brna“ ve dnech 25.–27. 9. 2015, který pořádá
odbor Klubu českých turistů MAPA Brno a paušální nájemné za pronájem prostor Společenského centra na tuto akci ve výši 9 680 Kč
vč. DPH
– slevu ve výši 50 % z čistého nájemného
za 1 měsíc v rámci letního období 2015 nájemci školnického služebního bytu na ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci
– dodatek k nájemní smlouvě č. j.:
OMI/SML/2011/F/721 V/1 ze dne 22. 5. 2013
– nájemní smlouvu k id. části pozemku
p. č. 6888 k. ú. Bystrc s vlastníkem jednotky
č. 1344/93 a 1344/93
– zadání veřejné zakázky„Rekonstrukce parkovacích stání v ulici Štouračova lichá“ a
„Rekonstrukce střechy na obecních bytových
domech Laštůvkova 14, 16 a 33, 35 v BrněBystrc“
n neschválila:
– uzavření dohody o společném nájmu
k bytu v domě Heyrovského 26, Brno mezi
pronajímatelem, stávajícím nájemcem a další
osobou přistupující k nájmu bytu
– slevu z nájemného nájemci nebytového
prostoru buňky č. 4 v objektu Pavilonu služeb
Lýskova, Brno
n souhlasila:
– s prodejem pozemku p. č. 6396/1 k. ú. Bystrc
– s nabytím částí pozemků p. č. 836/4 a 836/17
k. ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna
pro případnou výstavbu chodníku
n nesouhlasila:
– s vyhotovením dodatku k nájemní smlouvě k pozemku č. j.: OMI/SML/2010/F/668 K ze
dne 19. 1. 2011 za účelem dodatečného zápisu
stavby na pozemku p. č. 6261/71 k. ú. Bystrc
(podle GP č. 3082-1889/2015) do katastru
nemovitostí, protože tato stavba byla postavena bez souhlasu vlastníka pozemku
– s využitím předkupního práva k pozemkům p. č. 3544/2, 4012, 4013/1, 4013/3, 4014,
4019/3, 4021/1, 4025/1, 4027/1, 4028/4,
4028/7, 4028/8, 4030, 4035, 4046/1, 4105,
4162/2, 4162/3, 4162/7, 4172, 604/4, 4029,
4031, 4047/1, 4051/5 a p. č. 566, 571, 3225/1,
3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229/1, 3229/2,
3229/3, 3229/4, 3230/1, 3230/12, 3230/13,
3230/14, 3230/15, 3230/16, 3230/17, 3230/2,
3230/3, 3230/4, 3230/5, 3230/6, 3230/7,
3230/8, 3230/9 k. ú Bystrc
n přidělila:
– veřejnou zakázku„Workoutové hřiště, Fleischnerova p. č. 1938/ 473 v Brně-Bystrci“ uchazeči
ENUMA ELIS s. r. o., Lannova 2061/8, Praha 1
a schválila smlouvu o dílo s tímto uchazečem
– veřejnou zakázku „Výměna litinového
potrubí vodovodního řádu v areálu ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci“, uchazeči Trojan-ZTI,
s. r. o. a schválila smlouvu o dílo s tímto uchazečem
n rozhodla, že provozovatelka silničního
vozidla neprokázala závažné důvody, které jí
znemožnily včasné odstranění vozidla z místní
komunikace ul. Valouškova při blokovém čištění konaném dne 6. 5. 2015. Proto náklady
spojené s odtahem vozidla ve výši 1 920 Kč
nebudou v tomto případě ze strany MČ BrnoBystrc uhrazeny
n uložila:
– vyvěšovat dne 5. 7. historickou vlajku
Moravského markrabství na budově radnice MČ Brno-Bystrc u příležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a nesouhlasila, aby
MČ Brno-Bystrc byla uváděna jako účastník
na žádných akcích a materiálech Moravské
národní obce
– provést nové posouzení a hodnocení
nabídek doručených na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce bytových jader panelového
domu Heyrovského 20–30 sudá, Laštůvkova
61–75 lichá, Brno-Bystrc“ a jmenovala jinou
hodnotící komisi pro nové posouzení a hodnocení nabídek, která v případě potřeby bude
zároveň posuzovat kvalifikaci, na tuto veřejnou
zakázku
n pověřila místostarostu pro resort dopravy projednáváním žádostí o uzavírky a objížďky za městskou část Brno-Bystrc v souladu
s ustanovením § 24 odst. 2 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
n odvolala na jejich vlastní žádost členy
Kulturní a letopisecké komise RMČ BrnoBystrc paní Janu Hrbatovou a RNDr. Alenu Křivánkovou
n jmenovala členy Kulturní a letopisecké
komise RMČ Brno-Bystrc paní Veroniku
Najbrtovou a PhDr. Pavlu Valčákovou, CSc.
7/9. mim. RMČ dne 24. 6. 2015
n schválila Protokol o změně díla – změnový
list č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12 –
Nep./3113, 6121/2015 na veřejnou zakázku
malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006
Sb.: „Rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor na ZŠ Laštůvkova 77 v BrněBystrci“
n přidělila:
– veřejnou zakázku„Rekonstrukce střech na
obecních bytových domech Laštůvkova 14,
16 a 33, 35 v Brně-Bystrci“, uchazeči MUPO,
spol. s. r. o., a schválila s tímto uchazečem
smlouvu o dílo
– veřejnou zakázku„Rekonstrukce parkovacích stání v ulici Štouračova lichá“, uchazeči
H.K.U., spol. s r. o., a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo
n zrušila zadávací řízení pro zadání veřejné
zakázky„Rekonstrukce bytových jader panelového domu Heyrovského 20–30 sudá, Laštůvkova 61–75 lichá, Brno-Bystrc“, z důvodu
vyloučení všech dodavatelů ze zadávacího
řízení
n žádá Odbor dopravy Magistrátu města
Brna o návrat zóny s dopravním omezením
– maximální povolená rychlost 50 km/h s platností 1. 6. – 30. 9., 9–18 hod. na silnici Rakovecká, v úseku od Kozí horky k autokempu
Obora, a případné zvážení prodloužení této
zóny až k mostu pod hradem Veveří, s ohledem
na zvýšený pohyb cyklistů a chodců na této
silnici během sezony.
Tomáš Kratochvíl,
starosta
Nové nákupní centrum
na Kamechách
Dne 26. 8. 2015 bylo otevřeno dlouhou dobu
diskutované a projednávané nákupní centrum při ul. Říčanská na Kamechách, které
by mělo obyvatelům lokality zlepšit dostupnost základních služeb.
V této lokalitě se však nejedná o projekt jediný. V brzké době přijde na řadu také výstavba
mateřské školy, která je v současné době
v projektové fázi, a do budoucna nás také
čeká diskuse o možnostech a vhodném
využití volných ploch pro zeleň v proluce
mezi ul. Teyschlovou a Říčanskou.
Tomáš Přibislavský,
místostarosta
6 • Školy, senioři
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Brněnské dětské
Bystrcký klub seniorů
letní přestávce jsou tu pro vás připraveny další
baletky slavily obrovské Po
zajímavé akce. Postupně se vydáme na výlety do
Kroměříže, Lednice, Vranova aKřtin. Ještě předtím
úspěchy ve světové
proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2015 od 14.30 hod.
soutěži Dance World Cup setkání ve SC v Bystrci na ulici Odbojářská 2.
Letošní ročník soutěže Dance World Cup,
který se tentokrát konal v Rumunsku,
úspěšně navštívili také čeští reprezentanti. Taneční soutěž se uskutečnila v Bukurešti ve dnech 27. června až 3. července
2015. Světové soutěže, která se každý rok
koná v jiné zemi, se zúčastnilo i letos na
tři a půl tisíce tanečníků, kteří byli vybráni
v národních kolech z celkového počtu
osmnácti tisíc zaregistrovaných účastníků.
Dance World Cup je největší světovou amatérskou taneční soutěží pro děti a mládež. Předchozí ročníky proběhly například v Anglii,
Portugalsku, Itálii nebo v kanadském Vancouveru. Soutěží se v různých tanečních
žánrech od baletu, přes jazz a Showdance,
hip hop a street dance, tap dance až po
moderní a současné tance, národní a folklórní
tance a další. Mladí tanečníci se na toto finále
kvalifikují z národních soutěží a postupují po
dosažení určitého bodového hodnocení,
čímž je garantována kvalita soutěžních
tanečních čísel.
Kvalifikace pro Českou republiku se koná
vždy v únoru v německém Selbu. V letošním
roce se na světové finále v Bukurešti kvalifikovaly dívky hned ze dvou brněnských baletních škol – SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové
a Baletní školy Filiánek, a to celkem se třinácti
tanci. Všechny vybrané dívky tvrdě trénovaly
pod dohledem výtečné taneční pedagožky
Sylvy Mičánkové, která je na soutěž dokonale
připravila.
Letos dosáhly žákyně SZUŠ Mgr. Radmily
Chmelové naprosto mimořádných výsledků.
Teprve třináctiletá baletka Nela Polášková
vyhrála dvě zlaté medaile za sólové tance
Kitri (klasický balet) a When you are gone
(moderní tanec). Dětská skupina (10–13 let)
získala bronzovou medaili za skupinovou
choreografii Námořníci v kategorii klasický
balet. Juniorky (12–15 let) dosáhly na vynikající 4. místo za skupinovou choreografii
Overture v kategorii klasický balet a další
výborná umístění v ostatních kategoriích. Za
zmínku stojí též umístění Baletní školy Filiánek, kterou reprezentovaly děti v kategoriích
mini (6–9 let) a dětský balet (10–13 let). Svoji
premiéru na této soutěži prožila např. talentovaná šestiletá Natálie Volková, která dosáhla skvělé 10. místo v konkurenci starších
dívek.
Poděkování patří paní učitelce Sylvě Mičánkové za skvělou přípravu dětí a nádherné
choreografie, statutárnímu městu Brnu a Úřadu městské části Brno-Bystrc za finanční podporu, a především rodičům dětí za obětavost
a výchovu děvčat k tanci.
Více informací o soutěži: www.dwcworld.com.
Romana Petkovská
KROMĚŘÍŽ (alias Hanácké Athény) navštívíme
ve čtvrtek 10. 9. 2015. Odjezd vlakem z Brna
hl. nádraží v 9.02 hod. s přestupem v Kojetíně,
příjezd do Kroměříže v 10.51 hod. Jízdné tam
a zpět činí 265 Kč, prohlídka zámku a zahrad
vstupné 100 Kč, (slevy při vyšším počtu návštěvníků), odjezd podle domluvy.
LEDNICE (sídlo Liechtensteinů) navštívíme ve
čtvrtek 24. 9. 2015. Odjezd vlakem z Brna hl.
nádraží v 8.36 hod. Jízdné tam a zpět 106 Kč,
prohlídka zámku 105 Kč (sleva).
SŠIPF Brno nabízí vzdělávací kurzy určené
pro osoby ve věku 55 a více let
cíl: získávání dovedností pro udržení
spojení se svými blízkými a okolím
lektoři a asistenti: učitelé a žáci školy,
externí odborníci
místo konání: SŠIPF Brno, Čichnova 23,
Brno-Komín (zastávka Vozovna Komín, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84)
přihlášky a další informace:
 webový formulář na stránkách školy (cichnovabrno.cz - Vzdělávání
dospělých – Informovaný senior)
 e-mailem: [email protected]
 telefonicky: 541 123 148  osobně: na vrátnici školy
kurzovné:
 PC kurzy: 600 Kč / kurz (8 h); snížená cena pro dřívější účastníky
kurzů: 540 Kč
 semináře: 50 Kč / seminář (2 h); snížená cena při přihlášení na
všechny semináře: 40 Kč
platba:
 b. ú. 80130621/0100, VS 210, do poznámky uvést jméno přihlášeného
 osobně při sjednání přihlášení
 platba max. 10 dnů před začátkem kurzu, poté bude upřednostněn
náhradník
kapacita:
 PC kurzy: 8–14 účastníků  semináře: min. 10 účastníků
Základní kurz PC pro začátečníky
 lektor: Mgr. Milada Blatná
 teze: seznámení sPC (klávesnice, myš), ovládání MS Windows, soubor
a složky, seznámení s Internetem, úvod do MS Word
 Kurz proběhne v úterý od 15. září do 6. října 2015, vždy 15.30-17.30 h
Kurz PC pro mírně pokročilé
lektor; Ing. Mgr. Kateřina Brabcová
teze: prohloubení znalosti práce s MS Windows, pravidla organizace
a třídění dat, spolupráce s MS Word a Internet
Kurz proběhne v úterý od 15. září do 6. října 2015, vždy 15.30-17.30 h
Práce s tabulkovým procesorem
lektor: Ing. Mgr. Kateřina Brabcová
teze: předpokladem je znalost práce s MS Windows, tabulky, vzorce,
funkce, MS Excel, kalkulace příjmů a výdajů, zpracování dat
Kurz proběhne ve čtvrtek od 17. září do 8. října 2015, vždy 15.30-17.30 h
Práce s internetem
lektor: Ing. Irena Ulucay
teze: služby internetu, e-mail, nastavení webového prohlížeče, vyhledávání bezplatného SW, elektronická komunikace (Skype)
VRANOV (obec za Soběšicemi). Některým
seniorům bylo líto, že se nezúčastnili mini
pochodu s návštěvou kostela a hrobky knížat
Liechtensteinů, takže je tu repríza, a to ve
čtvrtek 15. 10. 2015. Odjedeme autobusem
MHD č. 43 z Brna-Kr. Pole vlakového nádraží
kolem 9. hodiny. Doražte prosím raději o něco
dřív.
KŘTINY – poutní místo s unikátní architekturou,
půdorys kostela slavného stavitele Santiniho
snad nemá obdobu, ohromí každého návštěvníka. Odjezd autobusem MHD č. 201, ze Staré
osady (konečná tramvaje č. 2), ve čtvrtek
29. 10. 2015 v 9.15 hod., jízdné 34 Kč. Doporučuji být na místě srazu v mírném předstihu.
Štefan Kandalec,
předseda Bystrckého klubu seniorů
Kurz proběhne vpondělí od 5. října do 26. října 2015, vždy 15.30-17.30 h
Windows 8.1
lektor: Dominik Kadlček
teze: metro vzhled, práce s dlaždicemi, aplikace, tvorba účtu a silného
hesla, nastavení OS (tapeta, spořič…), sdílení dat na OneDrive
Kurz proběhne vpondělí od 5. října do 26. října 2015, vždy 15.30-17.30 h
Úprava digitální fotografie
lektor: Ing. Irena Ulucay
teze: předpokladem je znalost práce sMS Windows, digitální fotografie
a její zpracovaní, tvorba fotoalba, sdílení fotografií
Kurz proběhne ve středu od 4. listopadu do 25. listopadu 2015, vždy
15.30-17.30 h
Sociální sítě a bezpečnost na internetu
lektor: Ing. Mgr. Kateřina Brabcová
teze: sociální sítě (Facebook, Linkedln, Google+,YouTube,Twitter), jejich
využití, pravidla bezpečného chování na internetu
Kurz proběhne ve středu od 4. listopadu do 25. listopadu 2015, vždy
15.30-17.30 h
Rady pro zahrádkáře
lektor: Ing. Dušan Nesrsta
teze: vhodnost odrůd jádrovin a drobného ovoce při výsadbě, postřiky
a rady při jejich udržování, inspirace zkušeného praktika
Seminář proběhne ve čtvrtek 8. října od 15.30 do 17.30 h
Jak na prokrastinaci seniora
 lektor: Mgr. Jitka Reitterová
teze: jak být produktivnější bez větší únavy? Jak začít využívat náš čas
efektivněji? Jak prožít každý den naplno?
Seminář proběhne ve čtvrtek 22. října od 15.30 do 17.30 h
Perly říše středu – čínská cesta
lektor: PhDr. Blanka Nerudová
teze: kolébka civilizace, její přírodní krásy, umělecká díla, komentované
promítání fotografií z letošní cesty po Číně
Seminář proběhne ve čtvrtek 26. listopadu od 15.30 do 17.30 h
Nový občanský zákoník
lektor: Mgr. Klára Gottwaldová
teze: Spotřebitelské smlouvy, práva při nákupu na internetu (předváděcí
akci, nájemní, darovací a dědické smlouvy, závěť)
Seminář proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 15.30 do 17.30 h
cichnovabrno.cz
Vzdělávání dospělých
Informovaný senior
Milan Kučera
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Informace, inzerce • 7
Svědci pomáhají strážníkům
v boji proti nelegálním vjezdům do lesa
Poškozování lesů neoprávněnými vjezdy
motorkářů je fenoménem posledních let, který
se bohužel příležitostně nevyhýbá ani porostům přímo na území Brna. Přistižení řidičů silných strojů není vždy snadné, protože jim stačí
několik minut a od místa původního oznámení
se vzdálí o kilometry. Strážníci tedy podnikají
ročně stovky preventivních kontrol a pomáhají
jim i duchapřítomní svědci. Telefonát na linku
156 může být užitečný zejména tehdy, když
Po prázdninách
hurá do Kaštánku
volající postřehl registrační značku motocyklu,
barvu jezdcova oblečení nebo přilby, případně
dokáže určit směr, kudy se nelegální návštěvník
lesa vydal. Oproti tomu oznámení po zaslechnutí pouhého zvuku motorky nepřináší vždy
potřebný efekt. Nejenže chybějí údaje o zevnějšku a trasy podezřelého, ale navíc není možné
vyloučit, že svědek zaslechl jen stroj řízený strážníky na kontrole nebo pracovníky lesní správy.
Jakub Ghanem, tiskový mluvčí MP Brno
Brno hledá strom roku 2015
Ekologický institut Veronica letos vyhlásil již
15. ročník ankety Brněnský strom roku. Své nominace mohli do poloviny června zasílat jednotlivci
i sdružení, školy nebo firmy. Mezi osm nominovaných stromů se letos dostal i strom z městské
části Brno-Bystrc.
Brňanky a Brňané mohli navrhnout libovolný
strom, který stojí za to ocenit. Z příspěvků poté
porota složená z odborníků a spolupracujících
institucí vybrala finalisty, mezi kterými je i zástupce zeleně z Brna-Bystrc. Je jím lípa srdčitá na
náměstí 28. dubna. O konečném vítězi však
rozhoduje od 17. srpna do 30. září veřejnost.
Městské zeleně není nikdy dost a o řadě zajímavých a ojedinělých stromů ve svém okolí nemusí
každý vědět. Pojďte proto podpořit právě strom
z vaší městské části a ukažte, že vám na brněnské
zeleni záleží! Hlasovací lístky jsou slosovatelné
o zajímavé ceny.
Hlasování bude probíhat na webových stránkách www.veronica.cz/brnenskystrom, v Ekologické poradně Veronica (Panská 9), v obchodech Nadace Veronica (Pekařská 38, Svážná
16, Palackého 25), v Moravské zemské knihovně,
v knihovně Jiřího Mahena v Brně a jejích vybraných pobočkách avrestauracích Rebio. Vyhlášení
Brněnského stromu roku i slosování anketních
lístků proběhne pod vítězným stromem 15. října
v 16 hodin za doprovodu cimbálové muziky.
Okonečném vítězi bude Ekologický institut Veronica včas informovat na stránkách www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Jolana Čuprová
Bystrcký klub maminek zahajuje 8. 9. 2015
další sezonu své činnosti. Zveme mezi sebe
maminky s dětmi, které chtějí navázat nová
přátelství, zapojit děti do kolektivu vrstevníků a odpočinout si od každodenních povinností.
Uvítáme též maminky, které nám pomohou s přípravou a realizací programu. Setkání Kaštánku
probíhá každé úterý od 9.30 hod. ve Společenském centru v Bystrci.
Přibližný program: přivítání s básničkami, povídání a výtvarné tvoření k tématu, svačinka,
pohádka, volné hry, zpívánky, rozloučení.
Pro rodiče s dětmi od narození do cca 4 let.
Na vybrané kluby je nutné se hlásit předem,
jinak lze přijít bez přihlášení. Více informací na
http://kastanekbystrc.webnode.cz.
Hana Macháčková
Proměny v ZŠ a MŠ Pramínek
Skončila nám dovolená, dětem prázdniny apomalu začíná podzim. Dovolte nám, abychom vás informovali o nabídkách, které pro vás připravujeme.
Od září 2015rozšiřujeme služby pro žáky zjiných
školských zařízení i dospělé osoby. Můžete sebe
nebo své děti přihlásit do jazykových kurzů: jazyka
anglického, německého, ruského i španělského.
Kurzy budou pro začátečníky i pokročilé. Nabídneme kurzy – kroužky krozšiřování znalostí zmatematiky ipřírodních věd astejně tak aktivity pro ty,
kteří potřebují dopomoci v této oblasti, aby znalosti potřebné v základních, či středních školách
zvládli co možná nejlépe.
Od září 2016budeme vareálu Bystrc – Panorama
otevírat dvoutřídní mateřskou školu sprogramem
Začít spolu, aktivitami jazykovými, pohybovými,
estetickými i s prvky lesní mateřské školy.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách www. praminek.cz.
vedení o. p. s. Pramínek
blok inzerce
zve maminky s nejmenšími dětmi
11. září do ZŠ Heyrovského
na bezplatné ukázkové lekce „přípravek“
8.30 hodin: První krůčky k hudbě (1,5–4 roky)
9.30 a 10.30 hodin: Robátka (4–18 měsíců)
Na dalších pobočkách v Brně přijímáme žáky do Rytmických
krůčků (od 4 do 6 let) a do oborů pro děti i dospělé zobcová
flétna, keyboard,, kytara, bicí nástroje, el. kytara, pop zpěv
www.yamahaskola.cz/brno
8 • Názory, volný čas
Centrum Jonáš
vás zve na pravidelné aktivity
JONÁŠCI
POZOR ZMĚNA V OTEVÍRACÍ DOBĚ
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let
každé pondělí a pátek 9.00–11.00 hod.
4. 9. bludiště
7. a 11. 9. krabíci
14. a 18. 9. lodě
21. a 25. 9. rybičky
DĚTI
ve věku 8–14 let
pondělí 13.00–15.00 hod.
úterý a pátek 13.00–17.00 hod.
(pomoc s přípravou do školy – doučování)
STARŠÍ DĚTI
ve věku 12–16 let
středa 14.00–16.00 hod.
a čtvrtek 13.00–15.00 hod.
MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let
v pondělí 15.30–19.30 hod.
a čtvrtek 15.00–19.00 hod.
STARŠÍ MLÁDEŽ
ve věku 17–26 let
ve středu 16.30–20.00 hod.
a čtvrtek 18.00-19.00 hod.
workshopy:
7. 9. květináče ubrouskovou technikou
(děti a mládež)
9. 9. květináče ubrouskovou technikou
(starší děti)
15. 9. vaření – veselé toasty (děti)
16. 9. vaření – veselé toasty (starší děti
a starší mládež)
17. 9. vaření – veselé toasty (mládež)
21. 9. balonková nádoba (mládež)
23. 9. balonková nádoba (starší mládež)
24. 9. balonková nádoba (starší děti)
25. 9. balonková nádoba (děti)
29. a 30. 9. stolní hry (děti, starší děti a starší
mládež)
V týdnu 21.–25. 9. 2015 proběhne týden nízkoprahů. Uskuteční se den otevřených dveří
pro školy i veřejnost.
28. 9. 2015 centrum uzavřeno
z důvodu státního svátku
Po celý měsíc bude probíhat preventivní
program na téma„záškoláctví“ (děti astarší děti) – budeme si povídat na toto téma
(proč nechodit za školu, postihy za záškoláctví, důvody vedoucí k záškoláctví, …) a „sex
a antikoncepce“ (mládež a starší mládež) –
odpovíme na otázky, které vás zajímají
k tomuto tématu a prodiskutujeme je (co je
antikoncepce a k čemu, druhy antikoncepce,
chtěné/ nechtěné/plánované/neplánované
těhotenství, věková hranice pro sex,...).
Změna programu vyhrazena
Anna Davidová
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Kamera na přehradě chybí
Nedávno jsem přišel domů a napadlo mně, že
bych se mohl jet vykoupat na přehradu. Sedl
jsem na kolo a vyrazil jsem. Sice bylo velké vedro, ale něco přece musím vydržet. Po sto
metrech mně zastavil turista, cizinec, Rakušan.
Šel na výlet po Bystrci a chtěl se dostat na hráz
přehrady. Cestu se mně podařilo vysvětlit,
potom se ptal na koupání a vodu a při řeči
z něho vypadlo, že se chtěl podívat na přehradu
na mobilu, na nějaký aktuální obrázek, web
kameru, a že se mu nepodařilo žádný najít. Na
to jsem mu už odpovědět nedokázal a tak jsme
se rozloučili.
Večer jsem se pokusil na dotaz turisty podívat.
Zapnul jsem počítač a podařilo se mně zhlédnout obrázky a kameru z Lipna, také Neusiedler
See v Rakousku, ale žádnou kameru na Brněnské
přehradě jsem nenašel.
Přehradu znám a myslím si, že je na ni docela
pěkný pohled z více míst a že by neměl být problém, aby městská část Bystrc nebo město kameru
opatřilo a instalovalo. Pohled na vodní hladinu,
surfaře, plachetnice, trénující veslaře a výletníky
na člunech by byl jistě velmi pěkný. Určitě by to
přilákalo i další turisty, zájemce o pěknou přírodu
a o koupání.
Petr Navrátil
Dětský klub „Kamecháček“
Touto cestou děkuje všem dětem a jejich rodičům za spolupráci. Jen díky vaší podpoře může
Dětský klub Kamecháček zahájit další školní
rok 2015/2016, ve kterém vám nabízíme následující aktivity:
n Hlídání dětí Rosnička – dopolední hlídání
dětí s programem, pro děti od 2 let, ceny
již od 200 Kč za dopoledne, poslední volná
místa
n Klubíky pro mladší (1–2roky) i starší (2–3
roky) děti – pravidelná setkání maminek
a jejich dětí s programem
n Zuzu angličtina pro děti – ve středu 16. 9.
2015 od 16 hod. ukázkové lekce ZDARMA
n Flétna a výtvarné tvoření pro děti
n Cvičeníčko pro rodiče s dětmi – ve Společenském centru v Bystrci
n Angličtina pro dospělé
n Zajímavé přednášky pro dospělé
n Jednorázové i víkendové rekreační akce
pro celou rodinu
Podrobné informace ke všem nabízeným aktivitám najdete na našich webových stránkách
www.kamechacek.cz.
V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na
[email protected] případně na tel.:
775 025 909. Těšíme se na Vás!
Ivana Glotzmannová
a Kateřina Kašíková
Kam za kroužky a tvořivými kurzy? Přece na Lipku
S novým školním rokem
Lipka opět otvírá řadu zájmových kroužků a klubů
pro děti různého věku. Nejmladší účastníci mají sotva
třetí narozeniny a na schůzkách je doprovázejí rodiče, starší děti už navštěvují kroužky samy.
V kroužcích se děti mohou těšit na spoustu
her, prozkoumávání přírody, setkání s různými
živočichy nebo na vaření či tvoření z toho, co
můžeme najít v přírodě. V nabídce jsou ale také
kroužky jazykové, chovatelské, hudební či kulinářské. Zkrátka ten svůj si vybere každý.
KROUŽKY NEJEN PRO DĚTI
Lipka nabízí několik tvořivých klubů i dospělým. Na pracovišti Kamenná je to například
košíkářský klub, kde se během roku naučíte
několik různých technik pletení košíků. Klub
Tvořivý ateliér pracoviště Jezírko dokonce zajistí během schůzek i hlídání dětí, aby se maminky mohly plně soustředit na tvorbu.
VYZKOUŠEJTE SI STARÁ ŘEMESLA
Pokud hledáte spíše jednorázový tvořivý kurz
pro dospělé nebo vás lákají stará řemesla,
můžete se také vydat na Lipku. Pracoviště Lipová v Pisárkách během roku přinese deset kurzů,
na kterých si vyrobíte třeba ošatku ze slámy,
ze dřeva si vyřežete vlastní lžíci nebo si vytvoříte drátěné dekorace.
Přehled všech kroužků i tvořivých kurzů včetně
přihlášek najdete na www.lipka.cz v sekci Volný čas.
Kateřina Vítková
Rezekvítek zve na exkurze
Městská divočina (sobota 29. září) – divočina zdaleka nemusí být jen výsadou národních parků a nedotčené přírody. Najdeme ji
mnohem blíže. Přímo v Brně se nachází spousta prostranství, která zůstala zapomenuta
někde mezi. Nikdo o ně nepečuje a příroda
tam divoce bují. Netřeba chodit daleko, pěkný
příklad máme přímo pod nosem: Jižní centrum. Provedou nás ekolog Vilém Jurek a Radka Krylová, odbornice po stránce kulturní
a filosofické. Očekávejte 2–3hodinovou procházku lehce zarostlým terénem. Doporuču-
jeme pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Exkurze
je financována z projektu FNNO: „Místo, kde
žijeme“ č.: 77-FN-094 a pro účastníky je zdarma.
V sobotu 3. října se pak můžete těšit na ornitologickou exkurzi do Lednice s výkladem, ukázkou odchytu a kroužkováním ptactva. Více informací naleznete na stránkách
www.rezekvitek.cz. Na exkurze je třeba se
přihlásit na e-mail: [email protected] nebo
na tel. č. 543 216 483.
Kristýna Marešová
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Bystrcký týden sportu • 9
Bystrcký týden sportu 12. 9.–20. 9. 2015
Den
12. 9. 2015
sobota
14. 9. 2015
pondělí
Doba
Druh sportu
13–15
šachy
16–19
15. 9. 2015
úterý
16. 9. 2015
středa
17. 9. 2015
čtvrtek
18. 9. 2015
pátek
20. 9. 2015
neděle
Místo konání
Společenské centrum
Odbojářská 2
Klub/Organizace
veslování
TJ LS Rakovecká
TJ Lodní sporty Brno
16–19
17–19
16.30–18
veslování
fotbal
korfbal
TJ LS Rakovecká
hřiště FC Dosta
ZŠ Laštůvkova 77
TJ Lodní sporty Brno
FC Dosta Bystrc-Kníničky
Korfbal Klub Brno
16–19
veslování
TJ LS Rakovecká
TJ Lodní sporty Brno
ŠK Bystrc Oilers
16–19
veslování
TJ LS Rakovecká
TJ Lodní sporty Brno
17–19
fotbal
hřiště FC Dosta
FC Dosta Bystrc-Kníničky
16.30–18
korfbal
ZŠ Laštůvkova 77
Korfbal Klub Brno
17–18
Dračí lodě
TJ LS Rakovecká
Draci Bystrc
18–20
cvičení
Gymnázium Vejrostova 2 Aerobic studio Petry Moudré
nám. 28. dubna
Fitness centrum U kostela
po celý den aerobic, fitness
18.30–19
karate
ZŠ Vejrostova 1
Karate Bystrc
10–16
veslování
TJ LS Rakovecká
TJ Lodní sporty Brno
Vážení spoluobčané,
srdečně zvu všechny sportovně založené obyvatele Bystrce a okolí na první ročník Bystrckého
týdne sportu – akce pro všechny, kdo mají rádi
pohyb a chtějí zjistit, jaké možnosti se jim v naší
městské části nabízejí.
V týdnu od 12. do 20. září se vám představí
bystrcké sportovní oddíly a další subjekty, které
mají co do činění s aktivním pohybem. Díky jejich
ochotě a spolupráci vás mohu pozvat na bezplatné ukázky jejich činnosti, do nichž se sami
můžete zapojit pod vedením zkušených trenérů.
Rád bych organizací Bystrckého týdne sportu
pomohl jak sportovcům, rodičům, tak i oddílům
samotným. Sport má v Bystrci velkou tradici a slaví úspěchy v mnoha odvětvích – asi každý víme
o olympijské medaili veslařky Miroslavy Knapkové, velké úspěchy ale také slaví třeba bystrčtí
karatisté. Navažme na ně, ať sportovci proslaví
Bystrc široko daleko i v příštích letech.
Přijďte a přiveďte i své děti. Ukažte jim, jak pestré
jsou možnosti k aktivnímu trávení volného času
a že pro to často stačí udělat doslova jen pár kroků.
Bystrcký týden sportu je zcela zdarma,
seznam jednotlivých akcí najdete v připojené
tabulce. A prosím, napište mi o tom, co se vám
líbilo i nelíbilo. Chtěl bych, aby se týden sportu
stal novou bystrckou tradicí, a každá připomínka
či námět mi pomohou příští ročník udělat ještě
lepší. S heslem sportem ke zdraví.
Tomáš Kratochvíl, starosta
Aerobic studio
Petry Moudré
vás srdečně zve na den
otevřených dveří, který
proběhne ve čtvrtek
17. 9. 2015 od 18.00 do 20.00 hod. v tělocvičně
gymnázia Brno-Bystrc, Vejrostova 2 (zadní vchod).
Přijďte a budete si moci vyzkoušet různé styly
cvičení, které svým klientům nabízíme:
18.00–18.30 hod. Jogalates
18.30–19.00 hod. CoreTraining
19.00–19.30 hod. Zdravotní cvičení
19.30–20.00 hod. Funkční trénink
Po prázdninách zahajujeme od 7. 9. 2015 opět
stálý provoz:
Těšíme se na vás a více případných informací
získáte na tel.: 603 918 142 nebo na stránkách
www.aerobicstudio.cz.
Petra Moudrá
FITNESS CENTRUM
U KOSTELA
náměstí 28. dubna 15/35
Brno-Bystrc
V rámci Bystrckého týdne sportu
dne 17. 9. 2015
pořádá NÁBOR.
Začínáme 14. září
Loděnice plné dětí
V loděnici se tak v průběhu obou prázdninových měsíců vystřídá více jak dvě sta dětí. V průběhu týdne se dobře seznámí s prostředím
u vody, záludnostmi jednotlivých sportů a také
s novými kamarády. A za rok vracejí se sourozenci či dalšími kamarády ze škol. Mnohým se
sportování u vody tak zalíbí, že se od září přihlásí
do pravidelné tréninkové přípravy jachtařů,
veslařů nebo kanoistů. Letní příměstské tábory
jsou velmi vítanou „službou“ pro rodiče, kteří
dávají přednost aktivnímu vyžití času svých
dětí na čerstvém vzduchu a u vody.
Je již téměř tradicí, že se v letních prázdninových měsících otevírají areály loděnic TJ LODNÍ
SPORTY BRNO na Brněnské přehradě pro letní
příměstské tábory. Jachetní oddíl pořádá„LÉTO
POD PLACHTAMI“, veslařský oddíl pak pro SVČ
Lužánky tábory s tématikou veslování „Vikingové na přehradě“ a„Olympiáda na přehradě”.
V průběhu léta pak vyzkoušejí lodní sporty
a hrátky na vodě také děti z příměstského tábora z Kníniček a děti z Letňáčku – sportovního
tábora společnosti Lemur dětem.
Díky finanční podpoře Městské části Brno-Bystrc
pak do táborů můžeme pořídit i atraktivní sportovní vybavení, jakým jsou paddleboardy a také
bezpečnostní plavací vesty, bez kterých to
u vody prostě nejde…Jaké jsou nejen příměstské tábory, ale také možnosti sportování v TJ
LODNÍ SPORTY BRNO představíme bystrcké
veřejnosti v rámci Týdne otevřených sportovišť
od 14.–20. 9. 2015. Informace o činnosti a akcích
všech tří sportovních oddílů lze najít na webových stránkách www.lsbrno.cz a také facebooku
https://www.facebook.com/LodnisportyBrno.
Kateřina Fantová, TJ Lodní sport Brno
vstup po celý den pro děti do 15 let
v doprovodu rodičů zdarma
n od 16.30–17.45 hod. nábor do závodního
a nezávodního aerobiku pro děti od 6–12 let
n od 18.00–19.00 hod. skupinové cvičení
DANCE MIX zdarma
n od 19.00–20.00 hod. skupinové cvičení
KRUHOVÝ TRÉNINK zdarma
n
Pohyb, zábava a úspěch
Přihlásit se a více informací na
tel.: 608 848 959, 723 079 949
e-mail: [email protected]
www.fitnessukostela.cz
Těšíme se na vás
Leoš Freund
10 • Bystrcký týden sportu
Korfbal v Bystrci slaví
úspěchy i hledá nové
talenty
Bronzový tým dorostenecké korfbalové extraligy
KK Brno, v němž působí několik bystrckých hráček
a hráčů.
Ačkoliv korfbal stále patří mezi málo známé a rozšířené sporty, v Bystrci již má téměř desetiletou
historii a zejména v mládežnických kategoriích
také velké úspěchy, které přišly zejména v poslední sezoně.
Korfbal je smíšený míčový sport, který hrají družstva složená ze 4 dívek a 4 chlapců. Hraje se na
2 vysoké koše bez odrazové desky, umístěné na
3,5 m vysoké tyči umístěné uvnitř hřiště. Korfbal
je velmi náročný na pohyb, koordinaci a je založen na spolupráci a rovnosti pohlaví.
Korfbal má v Bystrci dlouhou tradici, začínal před
10 lety na ZŠ Vejrostova, postupně putoval přes
ZŠ Heyrovského až zakotvil na ZŠ Laštůvkova,
kde se dlouhodobě těší podpoře vedení školy.
Poslední soutěžní ročník 2014–2015 byl beze
sporu nejúspěšnějším v historii brněnského korfbalu a nesmazatelně se do něj zapsali také
odchovanci z bystrckých ZŠ. Kromě toho, že se
družstvo dospělých KK Brno stalo poprvé v historii mistrem ČR, slavily úspěchy i týmy v mladších kategoriích. Tým dorostenců, složený z velké
části z odchovanců bystrckých školních korfbalových kroužků získal v extralize dorostu bronzové medaile. Část bystrckých hráčů navíc
hostovala v korfbalovém klubu z Nového Lískovce, který v kategorii starších žáků vybojoval
titul mistrů ČR.
Na Českém poháru získal tým minižáků (do
10 let) zlaté medaile, tým mladších žáků skončil
těsně na 2. místě. V obou týmech působí mnoho
dětí z Bystrce i Žebětína.
Ale korfbal není jen zábavný sportovní kroužek
na škole pro děti. Kdo chce, může to dotáhnout
i do reprezentace a podívat se po světě. Své o tom
může vyprávět bystrcká odchovankyně a velká
naděje českého korfbalu Vendula Jemelíková
ijejí reprezentační atýmový spoluhráč Filip Kovář.
Nejen tito 2 bystrčtí hráči mají před sebou sice
ještě spoustu práce, ale také celý korfbalový svět.
Ať už byste chtěli hrát korfbal vrcholově nebo
jen pro radost, pro každého se najde místo.
Trénujeme již od září od 17.00 hod. na ZŠ Otevřená v Žebětíně nebo ve středu od 16.00
hod. na ZŠ Laštůvkova.
Více informací, včetně přehledu všech tréninků
najdete na www.korfbalbrno.cz.
Ondřej Fridrich
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Ani tropy karatisty nezastavily!
První srpnoví týden proběhla Letní škola karate
v RS Prudká, kterou pořádal Občanský spolek pro
podporu rozvoje tradičního karate (OSPPRTK).
Akci jsme připravili tak, aby si týden strávený
s námi užili jak nováčci, začátečníci, tak i pokročilí
cvičenci, malí i velcí. Nováčci si vyzkoušeli pro
ně zcela nové bojové umění a vedle dávky tréninků, na kterých se začali učit základní techniky,
načerpali i informace z historie karate. Začátečníci si procvičovali a zlepšovali své základní techniky karate, tzv. kihon. Pokročilí karatisté se
připravovali na reálný boj (tzv. kumite) a také na
královskou soutěžní disciplínu Fukugo.
Můžeme říci, že všichni účastníci naší akce efektivně využili prázdninový časksebevzdělávání
a seberozvoji v oblasti bojových umění. Letošní
ročník měl opět velký úspěch. Skvělou náladu
a bezvadnou partu nenarušily ani velmi vysoké
letní teploty, které se místy vyšplhaly až k 37 °C.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se naší akce zúčastnili, i rodičům dětí, že jim
pobyt na Letní škole karate umožnili. Pochvalu
si opravdu zaslouží úplně všichni,protože celý
týden tvrdě trénovali aplnili si všechny povinnosti,které jsme jim jako jejich trenéři nachystali.
Doufáme, že se se všemi příští rok opět uvidíme.
Nakonec bychom rádi pozvali všechny zájemce
o cvičení karate a sebeobrany do našeho oddílu
Fudokan karate Brno.Přijďte si karate vyzkoušet,
zářijové tréninky nabízíme zdarma. Přijímáme
začátečníky i pokročilé. Nábor dětí se uskuteční
ve středu 9. 9. 2015 v 15.30 hodin. Nábor
dospělých se uskuteční v pondělí 7. 9. 2015
v 18.30 hodin. Nábor i pravidelné tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Otevřená v Žebětíně (Otevřená 20a, Brno-Žebětín).
Všechny vaše dotazy vám rádi zodpovíme osobně
na náboru či telefonicky (Martin Staníček, tel.:
777 675 262) nebo e-mailem ([email protected]).
Podrobné informace naleznete také na našich
webových stránkách www.ospprtk.cz.
Martin Staníček, předseda OSPPRTK
Karate Bystrc a podzimní nábor
Sportovní oddíl Karate Bystrc brzy oslaví 25.výročí
svého založení. Má bohatou tradicí s řadou ocenění. Mladí adepti dokáží zúročit své zkušenosti
nejen na úrovni mistrovství republiky, ale obstojí
i na mezinárodním poli. Navštívíte-li trénink elitního závodního Atýmu, na tatami uvidíte vícenásobné mistry České republiky, potkáte zde i šest
medailistů z mistrovství Evropy či mistrovství světa.
Každý úspěšný kolektiv potřebuje pravidelný příliv
nové krve. Nováčci se vždy na začátku školního
roku sejdou v týmu C, kde pod dohledem hlavního
trenéra pana Miroslava Kotě, (6. dan) a jeho asistentky Elišky, jedné z opor elitního Atýmu ( karate
trénuje od 6 let) vstupují na dlouhou cestu odhalování tajemství bojových technik karate. Přitom
získávají nejen fyzickou kondici a obratnost, ale
i trpělivost, rozvahu, sebekázeň a sebedůvěru.
Noví zájemci o toto bojové umění se mohou
dostavit dne 18. září v 18 hodin na ZŠ Vejrostova 1. V tuto dobu můžete zhlédnout trénink
závodního týmu Ažáků. Více informací se dozvíte
na www.karatebystrc.cz.
Miroslav Koťa
Bystrcký týden sportu na ragbyovém hřišti
V rámci akce „Bystrcký týden
sportu“ bychom vás rádi
pozvali do našeho ragbyového
klubu na dny otevřených dveří,
které se budou konat od úterý
15. 9. do pátku 17. 9. 2015
vždy od 17 do 18 hodin. Pozvání platí pro vás
dospělé i pro vaše děti (chlapce i dívky) všech
věkových kategorií od 7 let. Věnovat se vám bude
náš početný trenérský tým v čele s rodilým
Argentincem Juanem Szeremetou.
Níže uvádím kontakty na jednotlivé trenéry
všech věkových kategorií, ale rozhodně se předem objednávat nemusíte, prostě přijďte na
naše hřiště strávit zajímavý čas.
Pavel Holeček (724 729 731) – věk. kategorie U6–8
Juan Szeremeta
– věk. kategorie U10
Petr Rörig
– věk. kategorie U12
Daniel Beneš (774 162 540) – věk. kategorie U14
Michal Bielik (723 678 082) – věk. kategorie U14
Jakub Vrána (604 474 290) – věk. kategorie U16
Občerstvení zajištěno!
Za realizační tým RCB a RUGBY Spirit vás srdečně
zve
Igor Jilčík
FC DOSTA Bystrc-Kníničky
V kádru došlo k několika změnám,
nejzásadnější je odchod obou slovenských brankářů. Mezi nové tváře
se tak kromě dvou brankářů počítá
záložník Jan Pšikal, jenž přišel
z divizních Rosic. V Bystrci bydlí už několik let,
zdejší prostředí mu tak není vůbec cizí, spíše
naopak. Výrazně se prosadil také mladý útočník
Radim Chyla, ač loni ještě dorostenec, hned na
úvod se prosadil střelecky. V prvním kole poháru
dvěma brankami vyřadil Šlapanice a branku
zaznamenal i v prvním kole přeboru. Mužstvo
bylo posíleno zejména o mladíky, vrátili se
odchovanci Tomáš Juříček a Vojtěch Kocman,
který se hned od začátku prosadil do základní
sestavy.
Krajský pohár – 1. kolo
SK Šlapanice – FC DOSTA 1:2 (Chyla 2)
Krajský přebor
FC DOSTA – SK Moravská Slávia 4:4
(Chyla, Musil, Košulič, Juříček)
Slovan Bzenec – FC Dosta 2:0
FC Dosta – Sokol Novosedly 2:0 (Chyla, vlastní)
Stále přijímáme nové hráče, momentálně nejvíce poptáváme fotbalisty ročníku 2006. Zájemci mohou volat trenéra, Ilja Kašík – 604 665 171.
Miroslav Procházka
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Volný čas • 11
Benefiční koncert
SVÍTÁNÍ
Symfonického orchestru Konzervatoře Brno
a Dómského smíšeného sboru Brno
pod vedením Petra Kolaře
Dirigent: Stanislav Kummer
30. září 2015 v 19 hodin
Katedrála sv. Petra a Pavla
Výtěžek je určen na pomoc seniorům.
Vstupné 250 Kč.
Předprodej vstupenek:
• recepce Diecézní charity Brno,
tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
• prodejna Donum, Petrov 9, Brno
• rezervace vstupenek:
[email protected]
12 • Informace, inzerce
Bystrcké noviny • 9 • 2015
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna Vejrostova 1 nabízí od 1. září 2015 externí stravování
formou osobního odběru obědů pro širokou veřejnost i firemní
závodní stravování. Nabízíme 1 druh polévky a výběr ze 2 hlavních
jídel včetně doplňku (salát, ovoce, moučník, dezert).
Částka jedné porce obědu činí 57 Kč (odběr do vlastních přenosných
nádob). V případě zájmu nás kontaktujte osobně, nebo na telefonu
546 214 092 – paní Lenka Skotáková.
Radmila Zábršová, ŠJ Vejrostova 1
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Inzerce • 13
Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n SENIOR DOPRAVA JONESOVÁ, telefon:
603 424 401, 541 210 388
n Doprava pro seniory. Tel.: 602 560 060
Volný čas, děti
n Nabízíme kurzy tenisu pro děti ve věku
5–12 let. Zahájení 1. 9 2015 ve sportovním
areálu ZŠ Vejrostova 1. Zapůjčení dětských
raket Babolat zdarma. 10 lekcí od 1600 Kč. Kontakt – e-mail: [email protected], mobil:
736 448 955
n Plavání kojenců a dětí v Jundrově. BC Plaváček otvírá od září kurz pro děti (1–3 roky)
v úterky a pro děti (4–9 let) ve čtvrtky odpoledne v bazénu ZŠ Jasanová 2. Přijďte k nám
děti naučit si užívat vodu. Tel.: 775 333 359,
www.plavacek-deti.cz
n Velmi levně prodám věci po synovi 8–10 let
(oblečení, boty, hry). Tel.: 608 771 751
Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Telefon: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč
n Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892 n Elektrikář: opravy, instalace, revize, včetně
SO, NE. Tel.: 777 019 667 n Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová
dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky.
VRBA Tel.: 603 438 707
n Malířské a natěračské prácemalého i velkého
rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Tel.: 724 118 862
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
n Vodoinstalace CIRKVA. Tel.: 602 861 402
n Žaluzie, výměny, opravy, sítě a dveře. Hanák.
Tel.: 604 850 396
n 3D vizualizace interiérů a exteriérů,
www.vizualizace-hrubes.cz, tel.: 776 088 496
n Servis PC a notebooků. Jan Ryšávka, tel.:
604 535 647, hr-computers.cz
n Elektro-poruchy v bytech, domech. Kompletní servis, montáž pohybových čidel. Tel.:
606 825 901
n Hledám slečnu/paní na žehlení. Telefon:
777 221 936
n Rytectví – kvalitně. Jiří Dohnal, Čápkova
32, www.rytectvi.kvalitne.cz. ÚT, ST, ČT: 9–16
hod. Tel.: 602 813 880
n Úklid domu, bytu. Tel.: 604 783 496
n Hodinový manžel. Tel.: 608 750 477
Reality a nemovitosti
n Mladá rodina hledá RD v Bystrci a okolí –
Žebětín, Jundrov, Kníničky, Jinačovice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška, Moravské Knínice,
Kuřim. Prosím, nabídněte. Bez RK, právní služby
zajistíme. Tel.: 725 766 386
n Koupím byt 1+1 OV po rekonstrukci. Dohoda jistá. Tel.: 606 134 179
n Koupím byt 1+1 OV. Tel.: 605 015 190
n Koupím byt do 3,5 mil., velikost nerozhoduje – chci na investici. Děkuji. Tel.: 732 434 910
n Koupím chatu v Bystrci, ideálně u přehrady.
Prosím, nabídněte. Tel.: 736 123 995
n Pronajmu garážové stání na ul. Valouškova,
900 Kč/měs. Tel.: 606 563 604, 777 061 006
n Koupím garáž na Černého. Cenu respektuji.
Tel.: 605 733 699
n Odhady, stavební poradenství. Telefon:
607 550 475
n Hypotéky, garantované investice. Telefon:
602 132 479
n Pronajmu samostatnou garáž na ul. Valouškova. Tel.: 723 649 450
n Pronajmu garáž ul. Kubíčkova, 1400/měs.
Majitel tel.: 736 273 188
n Prodám chatu s podkrovím v Jundrově za
ul. Jasanovou. Obytná plocha 32 m2. Pozemek
374 m2 v nájmu, elektřina a voda. Více na tel.:
776 715 924
n Nemáte finanční prostředky na privatizaci
vašeho bytu? Vyměníme váš byt za jiný a s nejvyšším možným doplatkem. Volejte kdykoliv na
tel.: 606 917 645
n Výměny bytů všech typů a velikostí. Volejte
kdykoliv na tel.: 606 917 645
n Hledám pronájem v Bystrci. Vybavení a balkon výhodou. Děkuji. Tel.: 721 195 834
Různé
n Výuka JN, doučování. Tel.: 777 122 056
Hledáme důchodce, který by nám občas opravil drobnosti na počítači. Tel.: 546 211 313
n Angličtina úroveň až I preaduanced. Mám
zkušenosti a rozumné ceny. Tel.: 732 264 668
n Výuka angličtiny – individuální hodiny, doučování, přípravy k maturitě, kurzy v CVČ Bystrouška všech pokročilostí. Kontakt: Klára
Izáková, tel.: 737 184 418
Distribuce Bystrckých novin
Distribuci Bystrckých novin do všech občanských schránek provádí Česká pošta a bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna).
V případě nedoručení Bystrckých novin se obraťte na svoji poštovní doručovatelku nebo volejte
na ÚMČ Brno-Bystrc, telefon: 546 125 111 (kl. 180).
Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc
a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.
Jazyková škola
English4Kids
Přijímáme přihlášky do kurzů
KREATIVNÍ angličtiny
pro děti a dospělé,
Říčanská13, Kamechy
pro školní rok 2015/2016.
Veškeré informace a přihlášku
najdete na www.english4kids.cz.
Zahájení pravidelné výuky ve všech
kurzech od 3. týdne v září 2015.
Přejeme hodně jazykových úspěchů
v novém školním roce.
Libuše Šimonová
14 • Společenská rubrika, informace, inzerce
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Naši jubilanti
Jede Kudrna okolo Brna
Na konci měsíce června oslavili své 95. narozeniny hned dva klienti Domova pro seniory
na Foltýnové ulici – paní Ludmila Nováková
a pan Bohumír Hájek.
Paní Ludmila je Brňanka
každým coulem. Narodila
se v Jundrově, přestěhovala se do Pisárek a později bydlela v Černých
Polích a na Lesné. Narodily se ji dvě děti, dcera
a syn. Syn a vnoučata ji
pravidelně navštěvují.
Pracovala jako dělnice v Konektě a pak ve Zbrojovce, kde povýšila na kontrolorku zbraní.
V důchodě 11 let aktivně pracovala jako uklizečka Mánesových kolejí, kde se vytvořila dobrá
parta lidí, se kterými trávila chvíle i v soukromí.
Ze svých zálib vyzdvihla procházky lesem,
zahrádkaření, péči o děti a vnoučata a cestování
po naší vlasti. Nejvíce se ji líbí Praha a Šumava.
Pan Bohumír Hájek byl
dlouholetým zaměstnancem Zbrojovky a dodnes
je vášnivým šachistou. Jak
sám říká, na turnajích má
cenu vždy jistou, protože
v jeho věkové kategorii
bývá většinou jediným
účastníkem. Mezi šachisty
má i mnoho přátel, kteří nezapomněli ani na
jeho letošní jubileum a poslali mu veršované
přání:
„Přejem Ti v životě pevný krok,
rádi Tě opět vidíme,
čas jako voda plyne – přidal Ti rok,
však poznat to není, tvrdíme…“
Básnička pokračuje doporučením, aby si jubilant užíval všechny slasti života a jak nám pan
Hájek s úsměvem potvrdil, bude se touto radou
řídit. I proto, že je obklopen přáteli a rodinou,
na kterou je právem náležitě pyšný.
V druhé polovině července oslavila 90. narozeniny paní Dobromila
Nosková.Tato velmi sympatická a optimistická
paní pochází z východních Čech. Větší část svého
života prožila v Hradci Králové, kde vychovala tři
děti – dceru a dva syny. Do Brna se přestěhovala
za dcerou, ale na život ve svém rodišti vzpomíná
ráda, zejména na účinkování v divadelním
ochotnickém souboru, na sourozence, na farní
poutě, práci v továrně i na dvoření svého budoucího manžela. K letošním krásným narozeninám
si„nadělila“ jako dárek výlet do Hradce s návštěvou kostela a rodiny.
Miroslav Klimeš,
místostarosta
V tomto roce tradičně v posledním víkendu
26.–27. září proběhne již po dvacáté pochod
s mezinárodní účastí jako součást mezinárodního seriálu IML.
Pro letošní kulaté výročí jsme navíc připravili
v sobotu 10 km trasu pro rodiče s dětmi, trasa
vede přes letiště v Medlánkách, kde budou připraveny soutěže pro děti. Pro rodiče (prarodiče)
s dětmi startovné zdarma.
Nedělní 10 km trasa je určena pro rodiče s kočárky, trasa vede Údolím oddechu k rybníku Vrbovec, zdatnější přidají okruh ke Kohoutovicím.
Pro rodiče (prarodiče) s kočárky startovné zdarma.
Akce začíná již v pátek Kolomaznickým pochodem přátelství s cílem na hradě Špilberk. Na
sobotu i neděli jsou připraveny trasy 10, 20, 30,
42 km. Sobotní trasy vedou přes Babu, Babí lom,
Vranov a Útěchov. Nedělní trasa: Pohádka máje,
Šmelcovna, hrad Veveří, Brněnská přehrada.
V sobotu společenský večer s hudbou.
Start, prezence i cíl ve Společenském centru
Brno-Bystrc, podrobnosti www.iml-czech.com.
Zdeněk Cabalka
blok inzerce
Naši jubilanti
21. 7. 1925 90 let Dobromila NOSKOVÁ
26. 7. 1925 90 let Zdeněk CHARVÁT
Společenská rubrika
Na této stránce můžete uveřejnit
blahopřání, vzpomínky a poděkování.
Text a foto nám můžete dodat do redakce
ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60,
tel.: 546 125 116, e-mail: [email protected]
Úřad městské části Brno-Bystrc spolu s šachovým klubem Bystrc Oilers
pořádá 21. ročník šachového turnaje
POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE
sobota 12. září 2015,
Společenské centrum Bystrc, Odbojářská č. 2
Program:
8.30–9.00 hodin (prezentace)
9.00–9.30 hodin (slavnostní zahájení a losování)
9.30–16.00 hodin 1.–9. kolo
cca v 16.15 hod vyhlášení výsledků a předání cen
Systém hry: švýcarský systém na 9 kol, 2x20 min. na partii bez zapisování
Na každé 2 hráče je potřeba donést 1 šachovou soupravu a 1 jdoucí šachové hodiny. Omezený
počet materiálu v ceně 30 Kč za soupravu a 30 Kč za hodiny mohou pořadatelé zapůjčit.
Přihlašovat se předem není třeba.
V souvislosti s právě probíhajícím Bystrckým týdnem sportu zveme všechny zájemce šachu,
zejména z řad dětí, aby se přišli v době od 13 do 15 hod. na turnaj podívat a také si mezi sebou
šachy zahrát. Děti, které by se chtěly šachu více věnovat, se budou moci přihlásit do šachového
kroužku u pedagoga a šachového trenéra Miroslava Hurty, který bude uvedený turnaj řídit jako
hlavní rozhodčí.
Organizace turnaje: Jiří Řehůřek, Brno, Kuršova 10, tel.: 777 744 401, e-mail: [email protected]
Kurzy angličtiny v Bystrci
CVČ Bystrouška nabízí ve školním roce
2015/2016 kurzy angličtiny těchto pokročilostí:
Začátečníci
čtvrtek 1800–1915
Mírně pokročilí II
středa 1700–1815
Velmi mírně pokročilí I Středně pokročilí
čtvrtek 1915–2030
pondělí 1700–1815
Velmi mírně pokročilí II
úterý 1745–1900
Pokročilí
Úterý 1900–2030
Mírně pokročilí I Pokročilí – konverzace
pondělí 1930–2045
pondělí 1815–1930
Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce.
Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci pod
supermarketem Albert.
Individuální výuka a doučování po domluvě
v dopoledních hodinách
Kontakt: K. Izáková (vyučující) na tel.: 737 184 418,
e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny • 9 • 2015
Jiří Stivín v Bystrci
Populární multiinstrumentalista Jiří Stivín
zahájí ve čtvrtek 8. října v Bystrci třetí ročník
hudebního cyklu Setkání žánrů. Vynikající
hudebník se bystrckému publiku představí se
svými hosty –cembalistkou Editou Keglarovou
a kytaristou Jaroslavem Šindlerem. Předprodej
zbývajících vstupenek na tento koncert bude
zahájen 21. září.
V rámci cyklu Setkání žánrů vám nabízíme také
další atraktivní koncerty – 12. listopadu
vystoupí ukrajinský klavírní virtuóz Kostiantyn
Tyshko a 10. prosince sólistka Národního
divadla Praha Andrea Tögel Kalivodová. Přední
českou mezzosopranistku doprovodí Moravské klavírní trio.
V novém roce 2016 vystoupí nejdříve s cimbálovou kapelou „ďábelský“ houslista Ivan
Herák, a to 18. února.Cyklus zakončí 4. dubna
muzikálový koncert v podání herců MD Brno.
Hudebním příznivcům kromě pestrého programu nabízíme poslední abonentky za velmi
výhodné ceny – pro 1 osobu za 690 Kč (490 Kč
dítě do 15 let) a pro 2 osoby za 1190 Kč.
Uvedené abonentky budou v předprodeji
od 14. září (pokladna Společenského centra
je otevřena po–čt, 16.00–19.00 hodin, telefon:
546 224 320). Více informací o koncertním
cyklu naleznete na www.setkanizanru.cz nebo
www.bystrc.cz.
Bohdana Sekyrová,
vedoucí odboru kultury
Vážení milovníci dobré
hudby nálady a swingu
Zveme vás na podzimní koncerty brněnského
orchestru Mr. Swing. Hrajeme swingovky Glenna Milera, Bennyho Goodmana, Duke Ellingtona a Louise Armstronga – 4 velikánů amerického jazzu 30.–50. let minulého století.
Náš repertoár najdete na webových stránkách www.mrswingbrno.com, kde je i možnost stažení tří skladeb z repertoáru.
Program v Bystrci
• pátek 25. 9. – hotel Santon (terasy II. patro), loučení s„babím létem“, zač. v 19 hodin
• pátek 16. 10. – Spol. centrum v Bystrci,
k poslechu i tanci
• pátek 30. 10. – hotel Santon, vystoupení
bez ohledu na počasí
• pátek 20. 11. – Spol. centrum v Bystrci,
swingový podvečer
• pátek 18. 12. – Spol. centrum v Bystrci,
vánoční swingový podvečer
Zveme bystrcké seniory, mladé abonenty
tanečních kurzů k poslechu i tanci. Očekáváme
návštěvu střední generace, a pokud můžete
– pošlete rodiče! Budou spokojeni. Zveme prostě všechny slovy Duke Ellingtona: „Kdo chce
poslouchat, ať poslouchá – kdo chce tančit, ať
tančí!“
Těší se na vás sedmnáctičlenný orchestr Mr.
Swing a čtyřčlenná vokální skupina spolu
s moderátorem Jiřím Duchoněm.
František Kolář, manažer orchestru
Kultura • 15
Pozvánka do Společenského centra
12. 9. Šachový turnaj„O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE Začátek: 9.00 hod.
sobota Prezentace od 8.30 hod. Více na e-mailu: [email protected]
26.–27. 9. JEDE KUDRNA OKOLO BRNA
so–ne 20. ročník mezinárodního turistického pochodu IML, který pořádá odbor KČT Mapa
Brno. Propozice a přihláška na http://www.iml-czech.com
2. 10. Zoltán Egressy: POSTAVENÍ MIMO HRU
Začátek: 19.00 hod.
pátek Úspěšné představení Divadla Radka Brzobohatého Praha. Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě se odehrává ve
fotbalové šatně během ligového zápasu,
kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale
především lidmi, kteří si spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí také vlastní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy ještě
směšnější a absurdnější než samo fotbalové šílenství…
Hrají: Jan Révai, Ernesto Čekan, Roman Štolpa / Petr Semerád
Vstupné: 280 Kč / senioři, studenti 240 Kč
Předprodej vstupenek od 14. 9. 2015
7. 10. ČAJ O PÁTÉ
Začátek: 17.00 hod.
středa Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky TO JSME MY, na kterém zaznějí populární
taneční skladby, swingové melodie i známé české lidové písničky. Pořadem provází
a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová.
Vstupné: 70 Kč / senioři 50 Kč
8. 10. LEGENDÁRNÍ JIŘÍ STIVÍN a hosté
čtvrtek Multiinstrumentalista Jiří Stivín okouzluje publikum ve významných sálech a na festivalech
po celé Evropě. Do Brna přiveze hosty – cembalistku Editu Keglerovou a kytaristu Jaroslava
Šindlera. Zahajovací koncert z cyklu Setkání
žánrů 2015–2016.
Vstupné: 260 Kč / děti, studenti, senioři 220 Kč
Předprodej od 21. 9. 2015
Začátek: 19.00 hod.
16. 10. SWINGOVÝ PODVEČER
pátek K tanci i poslechu hraje populární swingové melodie orchestr MR. SWING.
Vstupné: 80 Kč
Začátek: 18.00 hod.
18. 10. VODNICKÁ POHÁDKA
Začátek: 15.00 hod.
neděle Veselá výpravná pohádka divadélka MRAK plná kouzel a čarování s písničkami o vodě,
rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále
a zabydlel se se svojí dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna,
který právě koupila lakomá mlynářka proto, aby v něm našla podle pověsti zakopaný
poklad...
Vstupné: děti 50 Kč / dospělí 70 Kč
VÝSTAVA
1 .–21. 10. BRNO V PROMĚNÁCH ČASU – obrazy Miloslava KONVIČKY
Výstava je přístupná v pondělí a středu 15–18 hodin, při akcích ve Společenském centru nebo
na základě telefonické dohody (tel.: 546 211 924, 546 224 320). Vstup volný
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně
Společenského centra na ul. Odbojářské 2 (po–čt 16–19 hod., ostatní dny hodinu před
začátkem jednotlivých pořadů, informace a rezervace na tel.: 546 224 320). Doprava: tramvaj
č. 1, 3, 11, zast. „ZOO“, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30, zast. „Vondrákova“. Bližší informace
o pořadech také na www.bystrc.cz.
Bystrcké noviny • 9• 2015
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
12. 9. FC DOSTA BYSTRC – Podolí
sobota
ZOO Brno v září
Otevírací doba denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hodin.
Více informací najdete na: www.zoobrno.cz
Viz pozvánka na str. 6
so–ne
Pozvánka na str. 12
13. 9. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Začátek: 14.30 hod.
Začátek: 10.00 hod.
sobota
Začátek: 9.00 hod.
Fotbalové utkání mladších žáků
Začátek: 10.45 hod.
Začátek: 9.00 hod.
Fotbalové utkání mladších žáků
Začátek: 10.45 hod.
Zábavný pořad pro děti
Začátek: 14.00 hod.
Začátek: 14.00 hod.
20. 9. FC DOSTA BYSTRC – Bosonohy
neděle
Viz pozvánka na str. 11
Fotbalové utkání starších žáků
I. liga ragby mužů
Fotbalové utkání starších žáků
5. 9. BYSTRCKÝ SCUK
sobota
u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
20. 9. HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2:
neděle RC BYSTRC – RC Sokol Mariánské Hory
5. 9. FC DOSTA BYSTRC – Rajhrad
sobota
Viz příspěvky na str. 9 a 10
19. 9. FC DOSTA BYSTRC – Moravská Slávia
5. 9. Bystrcký mlýn: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota
Začátek: 9.00 hod.
12.–20. 9. BYSTRCKÝ TÝDEN SPORTU
neděle
3. 9. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek BYSTRCKÝ KLUB SENIORŮ
Fotbalové utkání dorostu
Fotbalové utkání KP mužů
Začátek: 16.00 hod.
24. 9. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek BURZA DĚTSKÉHO VYBAVENÍ
www.kastanekbystrc.webnode.cz Začátek: 9.00 hod.
6. 9. HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2:
neděle RC BYSTRC – RC ZLÍN
I. liga ragby mužů
Začátek: 14.00 hod.
Fotbalové utkání KP mužů
Začátek: 16.30 hod.
9. 9. Společenské centrum Bystrc:
středa 7/6. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc,
Pořádá Bystrcký klub seniorů – více na str. 6
pátek
Viz příspěvek na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
26. 9. FC DOSTA BYSTRC – MCV Maloměřice
sobota
Fotbalové utkání dorostu
Začátek: 9.00 hod.
26.–27. 9. JEDE KUDRNA OKOLO BRNA
srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
Viz pozvánka na str. 3
čtvrtek
25. 9. Hotel Santon: SWINGOVÝ PODVEČER
6. 9. FC DOSTA BYSTRC – Rousínov
neděle
24. 9. VÝLET DO LEDNICE
Začátek: 17.00 hod.
so–ne
Viz příspěvek na str. 14
10. 9. VÝLET DO KROMĚŘÍŽE
27. 9. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
čtvrtek
neděle
Pořádá Bystrcký klub seniorů – více na str. 6
30. 9. SVÍTÁNÍ
12. 9. O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE
sobota
středa
20. ročník šachového turnaje v Bystrci
Viz pozvánka na str. 14
u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
Začátek: 9.00 hod.
Benefiční koncert Charity v brněnské katedrále
Viz pozvánka na str. 11
Začátek: 19.00 hod.
Pohyb je život
Od 1. září začínají v naší bystrcké sokolovně tradičně tato cvičení:
Rodiče a děti (3–4 roky):
Po 16.30–17.30 hodin
Předškolní děti (5–6 let):
Út 16.30–17.30 hodin
Žákyně a žáci
Po 17.30–19.00 hodin
Volejbal – junior mix
Čt 17.00–18.30 hodin
Tai-chi (pro všechny):
Út 18.30–20.00 hodin – začátečníci
Pá 14.30–16.00 hodin – pokročilí
Volejbal (18 a více let):
St
19.30–21.00 hodin – léto
20.30–22.00 hodin – zima
Ne 16.30–18.30 hodin
20.00–21.30 hodin
Dorostenky a ženy (14 a více let):
• Aerobic, body styling
• Power jóga (i muži)
• Cvičení pro mámy s dětmi (2–3 roky)
• Cvičení pro mámy s dětmi (1–2 roky)
• Zdravotní cvičení (i muži)
• Stepy/Bossu
Po
Po
Po
St
Čt
Čt
19.00–20.00 hodin
20.00–21.00 hodin
10.00–11.00 hodin
10.00–11.00 hodin
18.30–19.30 hodin
19.30–20.30 hodin
Více informací naleznete na našem webu: www.tj-bystrc.ic.cz.
Zdenka Všetičková,
TJ Bystrc, o. s.
Uzávěrka říjnového čísla BN je 9. 9. 2015 ■ Bystrcké noviny dostanete do schránky 24.–30. 9. 2015 ■ Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Taťána Růžičková, tel.: 546 125 112. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).

Podobné dokumenty