načeradské noviny - Městys Načeradec

Transkript

načeradské noviny - Městys Načeradec
NAČERADSKÉ NOVINY
Ročník: 57
číslo: 7
Informační věstník Úřadu městyse Načeradec
ČERVENEC 2015
Z jednání Rady městyse Načeradec v červnu
2015 (2.6., 10.6., 15.6. a 24.6.)
)
RM schvaluje finanční podporu žákyni ZŠ
Načeradec na účast na mezinárodním šachovém
turnaji – Mistrovství Evropy, kam postoupila
z národního kola.
RM bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy
Střediskové knihovny v Načeradci.
RM prozatím neschvaluje opravu polní cesty
v Dolní Lhotě vzhledem k přijatelné sjízdnosti a
malé frekvenci. Jde o cestu přes zatravněný
pozemek.
RM pověřuje starostu jednáním s firmou BES o
vyspravení výtluku před bytovkou v Načeradci.
RM souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s Ing. Arch.
Krolákem, firma Urbanist.eu, na zhotovení a
zpracování územního plánu pro Načeradec a
spádové obce.
RM bere na vědomí informaci od Michala Krále o
průměrném
zpeněžení
dřevní
hmoty
ze
samovýroby – 381,- Kč za 1 m3.
RM souhlasí s nákupem žaluzií a sítí do učeben
ZŠ Načeradec za částku 19.000,- Kč vč. DPH.
RM bere na vědomí informaci ředitelky školy o
řešení pojistné události v ZŠ Načeradec. Rozbité
čidlo a řídící jednotka klimatizace se musí koupit nová. Cena vč. DPH 111.000,- Kč. Rozdíl mezi plněním od
pojišťovny a cenou opravy by dle názoru RM měla uhradit firma, která zateplení realizovala. Událost se stala
v loňském roce při zateplovacích pracích na fasádě.
RM pověřuje starostu zajistit rozmulčování pozemků kolem obecních komunikací a komunikací ve správě
Správy a údržby silnic.
RM pověřuje starostu objednat kontrolní rozbory vody v Načeradci, Horní Lhotě, Dolní Lhotě, Daměnicích,
Pravěticích a v Řísnici.
RM bere na vědomí Osvědčení o úspoře emisí pro městys Načeradec za rok 2014 od EKO-KOM.
RM souhlasí s podmínkami majetkoprávního vypořádání s Povodím Vltavy. Týká se stavby Revitalizace toku
Horní Lhota. Bude projednáno na ZM dne 30.6.2015.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 2015 od Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov. Obdrželi
jsme částku 24.200,- Kč. Bude použito na úhradu školního autobusu.
RM nesouhlasí s nabídkou na repasi kontejneru (24.500,- Kč) na odpad (na hřbitově), bude pořízen nový
kontejner za 33.500,- Kč.
RM souhlasí s nákupem venkovních herních prvků do MŠ Načeradec za částku 161 370 Kč bez DPH (dotace
nebyla přidělena).
RM souhlasí s nabídkou firmy Stako Jihlava na kovové rošty kolem budovy ZŠ Načeradec (bylo osloveno 6
firem, vybrána byla nejvýhodnější nabídka).
RM souhlasí s nabídkou firmy Stavebniny Lukavec na vyčištění příkopů odpovídající technikou směrem na
Daměnice (cca 300 metrů).
RM souhlasí s provedením rekonstrukce v MŠ (nábytek, obklady v kuchyni, dlažba a oprava el. rozvodu –
vypadává jistič). Provede se o prázdninách za částku cca 25 tis. Kč.
RM souhlasí s objednáním materiálu na opravu hasičárny Slavětín od firmy Status Pacov. Byla vybrána
nejnižší cenová nabídka. Realizovat bude po dohodě pan Hlaváček. S pomocnými pracemi pomůže SDH
Slavětín.
RM pověřuje starostu zajištěním položení betonových žlabů v místech eroze v Pravěticích.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na drobné památky (kapličky, boží muka atd.).
RM souhlasí s jednorázovým uvolněním částky 15 000 Kč z rozpočtu ZŠ Načeradec na služby školního
psychologa.
RM bere na vědomí výsledky rozborů pitných vod. V Daměnicích byla voda v době odběru nevyhovující, byl
zajištěn náhradní zdroj pitné vody a situace se řeší tak, aby byl kontaminovaný zdroj vody obnoven. Postup
koordinuje KHS Benešov. Kontaminace horní studny je řešena sanačním čerpáním po dobu 2 měsíců. Během
tohoto čerpání budou 1x týdně prováděny kontrolní rozbory vody akreditovanou laboratoří. Po uplynutí lhůty 2
měsíců bude další postup prováděn ve spolupráci s vodoprávním úřadem a KHS Benešov. Náklady
související s obnovením pitného zdroje ponese viník znečištění. Veřejnost je a nadále bude informována na
stránkách městyse, informační tabuli městyse Načeradec, v Načeradských novinách a v úředních hodinách na
radnici. Za pomoc děkujeme panu Stanislavu Vítkovi a SDH Načeradec.
RM bere na vědomí konečnou fakturu na akci „Povodňové škody Pravětice“ na částku 689 613 Kč včetně
víceprací. Městys se bude podílet částkou cca 160 000 Kč.
RM bere na vědomí přidělení čísla popisného místnímu spolku chovatelů (klubovna se sociálním zařízením).
RM pověřuje starostu městyse oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Horní Lhota.
RM pověřuje L.Vítka (Daměnice) oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Pravětice.
RM pověřuje místostarostku pí. Petru Bartoníčkovou připravit návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Návrh projedná rada a znění bude předloženo k projednání ZM.
Firma BES provedla akci Oprava povodňových škod u Židovského hřbitova (vyhrála výběrové řízení).
RM bere na vědomí informaci o instalacích informačních tabulí ve spád. obcích (Daměnice, Horní Lhota,
Olešná, Dolní Lhota, Slavětín, Vračkovice a Zdiměřice). Instalace v Pravěticích a Řísnici se připravuje.
Stav finančních prostředků k 24.6.2015
běžný účet:
2.990.000,- Kč
účet u ČNB:
2.600.000,- Kč
faktury k proplacení: 978.000,-Kč
Zbývá doplatit ČS (úvěr): 1.750.000,- Kč.
****************************************************************************
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.
Léto, voda, dovolená - To vše patří k prázdninám!
Úřad městyse Načeradec přeje všem krásné a
slunečné léto a krásnou dovolenou.
2 str., Načeradské noviny, červenec 2015
Úřad městyse informuje…
Společnost EKO-KOM a.s. Praha nám zaslala přehled o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala
k využití v roce 2014. Děkujeme všem občanům za třídění odpadů.
EKOSO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV - Informace o tom, co do velkoobjemových kontejnerů na komunální a
biologicky rozložitelné odpady patří a co nepatří.
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad (šedivý):
Co do něj patří:
- Objemný komunální odpad = takový, který se nevejde do běžných popelových nádob, např. koberce,
lina, nábytek, staré hadry apod.
Co do něj nepatří:
- Stavební odpady: zemina, stavební suť, cihly, tašky, kusy betonu, kovový odpad, azbestové šablony,
dřevo, biologicky rozložitelné odpady
- Nebezpečné odpady: lednice, televize, elektronika, akumulátory, tekuté odpady (oleje v kanystrech),
léky, zářivky, obaly se zbytky barev, pesticidů a herbicidů, ředidla a kyseliny.
- Využitelné složky odpadů: sklo, papír, PET lahve, oblečení, krabice tetrapak
- Biologicky rozložitelné odpady: pařezy, tráva, listí, sláma, seno, zbytky ovoce a zeleniny, větve, zbytky
potravin, hnůj
Velkoobjemový kontejner na bioodpad (zelený):
Co do něj patří:
- Tráva (čerstvá i stařina), listí, sláma, seno, piliny, hobliny (pouze dřevěné), ovoce, zelenina a jejich
zbytky, větve tloušťky do 5 cm, zbytky potravin (pečivo, čajové sáčky), hnůj od drobných chovatelů
Co do něj nepatří:
- Bioodpad nastrkaný v igelitových pytlích, pařezy, kmeny a větve stromů nad 5 cm, komunální odpady
jakéhokoliv druhu, zemina a stavební odpady, tekuté odpady
Oznámení objízdné trasy
Oznamujeme Vám, že od 13.7.2015 do 25.7.2015 povede přes Načeradec, sil. II/1255, obousměrná objízdná
trasa na Louňovice pod Blaníkem z důvodu oprav silnic II/125 (staničení km 12,100 – 13,000) a II/150
(staničení km 18,154 – 18,387), tj. z Kondrace přes Načeradec do Louňovic pod Blaníkem a zpět.
Upozorňujeme Vás na zvýšený provoz motorových vozidel v tomto období přes obec Načeradec.

Žádáme občany v Pravěticích, aby v tomto období sucha nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, tj.
mytí aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad apod.
3 str., Načeradské noviny, červenec 2015

Vaše ambulance s.r.o. (MUDr. Sovják v zastoupení) Vám oznamuje, že ve dnech 7.7.2015 a 14.7.2015
(úterý) nebude ordinovat MUDr. Bobuská z důvodu nemoci, zdr. sestra p. Nová bude v ordinaci. Dále Vám
oznamujeme, že ve dnech 1. – 14. 8. 2015 bude mít ordinace dovolenou.
Upozorňujeme (OPĚT) na volně pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství
Úřad městyse Načeradec vyzývá majitele psů, aby na veřejných prostranstvích venčili své psy
výhradně na vodítku. Ne každý pes je vychován a schopen přijít k majiteli na zavolání. Tímto
opatřením zvýšíte bezpečnost nejen ostatních, ale i svou vlastní a svého miláčka též (riziko
vběhnutí pod projíždějící auto...)
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající
psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce,
znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy
zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Dalším problémem jsou exkrementy. V tomhle případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku,
konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde pokuta. Veřejné prostranství jsou ulice, chodníky,
náměstí, travnaté plochy, hřiště atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví,
pokud jsou veřejně přístupné.
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto upozornění.
Načeradské služby s.r.o.
Sucho, sucho, sucho…
Opět žádáme občany Načeradce, aby neplýtvali pitnou vodou. Nepoužívejte ji k napouštění bazénů, zalévání
zahrad apod. Děkujeme za spolupráci.
Odečty vodoměrů
Ve dnech 29.6. a 30.6.2015 proběhl odečet vodoměrů a kontrola vodoměrů. Někteří z Vás nám nemohli
vodoměry zpřístupnit. Chápeme, že jste v práci nebo z jiných důvodů nejste doma. Proto kontrola vodoměrů
proběhne opět při odečtech v září 2015.
Mateřská škola Načeradec
Den dětí
V pondělí 1. 6. 2015 jsme s dětmi oslavili Den dětí na hřišti
v Načeradci. Základní škola pozvala pro děti místní hasiče a policisty.
Také se děti dozvěděly hodně nových informací o přírodě
prostřednictvím názorných ukázek. Největším zážitkem pro děti bylo
smět se posadit do hasičského a policejního auta.
Návštěva v první třídě
V úterý 9. 6. 2015 budoucí
školáci z MŠ navštívili v ZŠ
prvňáčky, kteří jim předvedli,
co se už naučili. Dětem se
ukázka líbila a těší se, až se
posadí do školních lavic.
Pohádková cesta
Ve středu 10. 6. 2015 jsme
pro děti uspořádali s pomocí
žáků 8. třídy a manželů Beranových již tradiční cestu do pohádky. Na
stanovištích u pohádkových postav děti plnily různé úkoly a u
ježibaby a dědka si našly sladkou odměnu. Pohádkovou cestu jsme
zakončili posezením s rodiči a opékáním špekáčků u MŠ.
Divadlo
V úterý 23. 6. 2015 nás navštívilo divadlo Kůzle s pohádkou plnou písniček a dobré nálady, která se
jmenovala „Pohádka s refrénem“. Pohádka nám poradila, jak si bezpečně užít prázdniny, na které se všichni
už moc těšíme.
Jaroslava Koubíková, Jaroslava Lesinová, Bc. Jana Smetanová, učitelky MŠ
4 str., Načeradské noviny, červenec 2015
Základní škola Načeradec
Den dětí – 1.6.2015
V pondělí 1.6.2015 oslavily děti ze ZŠ a MŠ Načeradec svůj svátek na hřišti. Byl pro ně připraven preventivní
program. Pan Hlinský s panem Maceškou ukázali dětem výstroj a seznámili je s vybavením hasičského auta.
Děti si samy mohly vyzkoušet výstroj. Další stanoviště bylo
věnováno zdravotní výchově. P. uč. Zhorná zadávala dětem různé
úkoly týkající se ošetřování úrazů a přenosu zraněných. Další
stanoviště patřilo Mysliveckému sdružení Načeradec. Paní Ing.
Vopálka-Melicharová předvedla dětem trofeje zvěře, děti zábavnou
formou poznávaly lesní zvěř i dravce. P. uč. Jakubův měl připraven
přírodovědný program s praktickými ukázkami. Na dalším stanovišti
se děti dozvěděly zajímavé informace o práci policie. Informace a
materiály dětem poskytla Policie ČR Čechtice. Stanoviště věnované
dopravní výchově a situacím, které ohrožují život člověka, měla na
starosti paní Dufková (sociální kurátorka). Poslední stanoviště bylo
věnováno dětským hrám. P. uč. Štekerová měla připraveny hry
nejenom pro děti ze základní školy, ale i pro mateřskou školu.
Poděkování patří p. Hlinskému, p. Maceškovi, p. Ing. Vopálka – Melicharové, p. Dufkové, Policii ČR Čechtice
a všem pedagogickým pracovníkům za spolupráci při organizování Dne dětí.
Mgr. Jana Švárová
Dobrých přátel není nikdy dost
Jako každý rok se i letos ve dnech 4. a 5. června 8. třída
zúčastnila setkání žáků tří škol (Načeradec, Pacov, Lukavec)
v rekreačním středisku Sedlice – Želivka. Program pobytu byl
zaměřen na primární prevenci. Žáky čekaly dva dny plné besed,
her a soutěží, (samozřejmě i noční hra), při kterých navázali
nová přátelství.
Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová
Pasování čtenářů
V úterý 9. Června se
vydali naši prvňáčci do
místní knihovny v Načeradci na tradiční „Pasování čtenářů“. Nejprve
nás všechny přivítala paní Lapáčková ve společenské místnosti a
poté každý předvedl své čtenářské umění. Na závěr byli všichni
čtenáři odměněni diplomem, pěknou knížkou a drobnou sladkostí.
Děti dětem
Dobrý pocit z pomoci
a pocit sounáležitosti zažili
žáci základní školy Načeradec, kteří se zapojili do mezinárodního
humanitárního programu KIDS TO KIDS - Děti dětem.
V rámci tohoto programu připravili naši žáci, ve spolupráci se
svými rodiči, balíčky pro děti ze zemětřesením postiženého Nepálu.
Balíček obsahoval hygienické a školní potřeby, výživnou tyčinku,
sušené ovoce či ořechovou směs. Pro povzbuzení nepálských
vrstevníků připojily děti pozdravení v anglickém jazyce a hezký
obrázek.
Cílem programu Kids to Kids je také zprostředkování zpětné
vazby a po rozdání balíčků nepálským dětem uspořádají v českých
školách besedu s video prezentací.
Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili a pomáhali.
Mgr. Svobodová Jana
CESTA ZA VODNÍKEM
žáci 5. třídy vyrazili na pěší školní výlet.
Máme před sebou bezchybné léto. Sluníčko, koupání, hry a zábavu –
hlavně prázdniny, jak mají být. Žáci a žákyně 5. tř. + D. Nováková
5 str., Načeradské noviny, červenec 2015
Vážení čtenáři,
v pátek 26. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2014/2015 v tělocvičně školy za účasti pozvaných hostů. Při
tomto slavnostním ukončení byla vyhodnocena celoroční práce žáků školy.
V roce 2014/2015 jsme měli v základní škole 124 žáků. Během školního roku jsme přijali jednoho žáka do 1. třídy. V
mateřské škole máme k dnešnímu dni 51 žáků (2 oddělení). Celoročně byl zajištěný školní autobus pro žáky dojíždějící z
Vlašimi, Kondrace a okolí. Tento školní autobus byl plně využitý.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Cesta k poznání ve všech třídách.
Realizovali jsme různé projekty: v květnu 2015 jsme opět zorganizovali „Anglický týden“, před vánočními svátky jsme si koledy
zazpívali s KLUBEM RÁCHEL, v březnu jsme se připojili k akci „ Masopustní průvod obcí“, Velikonoční besídku spojenou s
prodejní výstavou a velmi hezkým vystoupením žáků jednotlivých tříd jsme organizovali v březnu 2015 ve spolupráci se SRPŠ.
Realizovali jsme různé projekty – např. Barvy podzimu, Jablíčkový den, Poznej Načeradec, Recyklohraní, Čertovské učení,
Moje rodina, Čarodějnice, Poznáváme okolí, Co dělám rád.
V březnu jsme měli celoškolní projekt Den knihy a potom následovala Noc s Andersenem – věnovaná letos spisovateli
Janu Drdovi - ve spolupráci s místní knihovnou. Se SPŠ Vlašim jsme byli i letos zapojeni do projektu „Podblanické centrum
technických oborů“, díky kterému žáci 8. a 9. třídy navštěvovali kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání a
zúčastnili se výuky přímo na SPŠ. Pro rodiče a veřejnost byla v listopadu 2014 uspořádaná přednáška „Bezpečně na internetu“.
V červnu 2015 jsme ve spolupráci s ČVUT – Fakultou elektrotechnickou zorganizovali přednášku na téma „Energetická
gramotnost“ pro žáky 8. a 9. třídy. Den dětí se uskutečnil na hřišti jako preventivní program ve spolupráci s Policií ČR, s Myslivci
Načeradec, s Městským úřadem Vlašim (Odbor sociální a zdravotní) a SDH Načeradec. Výuku plavání jsme v letošním školním
roce měli v Plavecké škole Benešov, v únoru jsme zorganizovali Lyžařský výcvikový kurz.
Naši žáci se zapojili do různých znalostních soutěží, např. krajského kola znalostní soutěže Eurorebus, okresního kola
zeměpisné olympiády, školního kola olympiády z anglického jazyka z biologie, z matematiky, z dějepisu, z českého jazyka,
astronomické olympiády. Dále školního kola internetové soutěže „Finanční gramotnost“ a soutěžního kvízu 1. ročníku projektu
„Bezpečný internet“.
Zúčastnili se i sportovních soutěží – v kopané, florbalu, vybíjené, soutěže v plavecko – běžeckém poháru.
Zapojili jsme se také do projektu „Pomoc pro Nepál“, Fond Sidus a do sběru hliníku, víček od PET lahví (na podporu
postiženým dětem) a starého papíru.
Za sběr hliníku byli odměněni Tomáš Trousil, František Jelínek a Adéla Kříženecká, za sběr víček od PET lahví Natálie Krucká, Maxim Syrvatka, Martin Křemen a za sběr papíru Markéta Smetanová, Milan Kadeřábek, Lucie Ryšková,
Maxim Syrvatka, Jana Peclinovská, Jiří Mašek, František Jelínek, Filip Kůra, Markéta Paýrová, Tomáš Trousil, Martin Křemen,
Jakub Ctibor, Jan Ctibor.
Velkého úspěchu dosáhla v Mistrovství České republiky v šachu Petra Píšová. Získala krásné druhé místo a tím si
zajistila účast na Mistrovství Evropy.
Za výborný prospěch a reprezentaci školy dostali odměnu Petra Píšová, Filip Kůra, Vojtěch Fišer, Kateřina
Svobodová a za činnost v Žákovské samosprávě byly odměněny žákyně 9. třídy – Anna Diepoldová a Jana Havelková.
Děkuji touto cestou všem jmenovaným žákům za výbornou reprezentaci naší školy, SRPŠ, Městysi Načeradec a všem
vedoucím místních spolků za výbornou spolupráci během školního roku.
Žáci naší školy se zúčastnili různých testování:
KALIBRO (testování znalostí žáků 5. a 9. třídy z Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka), Kvalita školy (opět pro
žáky 5. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět) a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk,
Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Naše škola byla zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků
organizovaného Českou školní inspekcí. Žáci 9. ročníku byli testováni ze společenskovědního a přírodovědného přehledu.
Deváťáci prokázali v tomto testování dobré znalosti. Pro přípravu k přijímacím zkouškám jsme využili on – line testy společnosti
SCIO.
Zapojili jsme se také do různých vyhlášených projektů: např. jsme získali podporu od nadace WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s. – „Obědy pro děti“. Díky této nadaci a díky místním sponzorům jsme mohli poskytnout obědy dětem, kterým by jinak
stravování ve školní jídelně nemohlo být poskytnuto. Celoročně jsme také byli zapojeni do „Programu podpory digitalizace škol“,
do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. V příštím školním roce budeme realizovat projekt s názvem „Vzájemnost v srdci“
podpořený Akademií středoevropských škol. Budeme spolupracovat se dvěma základními školami – školou ze Srbska a ze
Slovinska. Během celého školního roku budou výše uvedené školy v elektronickém kontaktu, budeme pracovat na společných
úkolech a připravovat se na vzájemná setkání.
S naší školou se prezentací v tělocvičně rozloučili tito žáci 9. třídy:
Jan Ctibor
Jana Macešková
Anna Čechová
Tomáš Postřihač
Anna Diepoldová
Veronika Přibylová
Karel Doubek
Jakub Starec
Jana Havelková
Nikola Šindelářová
Marcel Hergesell
Petr Švec
Martin Křemen
Petra Vašková
Děkuji jim za příkladné plnění funkce patronů nad žáky první třídy a přeji jim mnoho
úspěchů v jejich dalším studiu.
V příštím školním roce dojde ke změně v pedagogickém sboru. Odchází z naší školy dva pedagogové – pan Milan
Dvořák, kterému chci poděkovat za práci v naší škole a paní Hana Hajná, které děkuji za její práci a přeji jí hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
I když jsou před námi prázdniny a dovolené, nebude se ve škole zahálet. Tato doba bude využita na rekonstrukci v
budově mateřské školy.
Děkuji pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za práci v tomto školním roce a přeji všem hezké prožití období
dovolených a všem žákům hezké prázdniny. Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy
6 str., Načeradské noviny, červenec 2015
Ze života farnosti
S účinností od 1. 7. 2015 se stává novým administrátorem naší farnosti P. Jan Primus se sídlem na faře ve
Zdislavicích.
V Načeradci bude poprvé sloužit nedělní mši svatou 5. července 2015 v 11 hodin. P. Marcel Timko byl
přeložen do Benešova.
ŠEVCOVSKÝ STAROČESKÝ JARMARK – PODĚKOVÁNÍ
V neděli 28.6. proběhla v Načeradci nádherná kulturní akce. Ševcovský staročeský
jarmark se vydařil nad všechna očekávání a mojí
milou povinností je učinit důležitou, závěrečnou
tečku za proběhlou akcí.
Bez obrovské podpory a pomoci spousty
dobrovolníků, bez dodávání odvahy vás všech, kteří
jste mi věřili, bych nikdy nemohla takovou náročnou
slavnost s vámi všemi připravit.
Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste jakýmkoliv
způsobem přiložili ruku k dílu, obětovali jste svůj
volný čas, své síly a pomohli jste k uskutečnění tak náročné akce co
nejhlasitěji, co nejsrdečněji vyslovila poděkování.
Věřím, že jste již na jarmarku viděli, slyšeli, zažili velmi nadšenou a positivní
reakci od návštěvníků.
Načeradec má novou tradici, do Načeradce stojí za to přijet.
Děkuji, děkuji a ještě jednou vám všem, dobrovolníkům a spolkům
z Načeradce a okolí děkuji a samozřejmě děkuji i panu starostovi za jeho
vstřícný přístup.
Přeji vám krásné léto a těším se na další spolupráci. Hana Stehlíková, MBA
Sbor dobrovolných hasičů Načeradec
5.
června
2015 se konalo
okresní
kolo
hasičů ve Vlašimi,
na
které
se
přihlásilo
i
družstvo
mužů
z Načeradce. Po
100m
s překážkami byli
na
3.
místě,
štafetu
4x100m
vyhráli, po mírném
zaváhání v útoku
skončili
na
krásném 2. místě.
Což je nejlepší
výsledek
mužů
z Načeradce v této
soutěži. Muži ve složení: T. Hlinský, M. Maršík, A. Hlinský, R.
Vender, J. Janouš, M. Mareš, M. Deré, J. Hergesell, L.
Maršík, T. Vosátka.
V neděli 21. června 2015 v ranních hodinách vyrazilo družstvo dorostenců a dorostenka na Krajské
kolo dorostu v Kolíně.
Po disciplíně 100m s překážkami byli dorostenci na 3. místě, testy zvládli bez chyby, štafetu 4x100m měli
druhou nejlepší a před požárním útokem byly na průběžném 1. místě. Rozhodoval útok. Zaváhali a skončili
celkem na 4. místě. Dorostenci ve složení: P. Švec, L. Maršík, J. Starec, R. Holý, T. Hlinský, M. Hergesell, J.
Burda, L. Volalík.
Dorostenka Kateřina Čechová běhala 100m s překážkami, testy a dvojboj. Skončila celkem na krásném 2.
místě.
Všichni úspěšně reprezentovali městys Načeradec.
7 str., Načeradské noviny, červenec 2015
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v červenci 2015 oslaví…
16.7.2015
František Martínek
Načeradec
70 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí
16.6.2015
29.6.2015
Karel Soukup, Načeradec ve věku 58 let
Jana Křemenová, Vračkovice ve věku 69 let
Poděkování
Děkuji všem za soustrast, kterou jste vyjádřili celé naší rodině nad bolestnou ztrátou mého manžela pana
Karla Soukupa. Srdečně děkuji též za květinové dary, slova útěchy a účast na pohřbu. Jménem rodiny Eva
Soukupová, Načeradec
Inzerce, pozvánky, poděkování…
-
Hledáme k pronájmu chalupu v Načeradci. Tel. 732719363
-
Prodám stavební buňku. Prodám nové duté cihly, levně 1500 ks. Tel. 737845381
SDH Slavětín pořádá v sobotu 1.8.2015 na parketě v Řísnici
pouťovou taneční zábavu. Hudba EFEKT Jetřichovec.
Začátek ve 20.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Úřad městyse Načeradec, e-mail [email protected], tel. 317 852 335, mob.
734 362 070, www.naceradec.cz.
Za obsah neodpovídá vydavatel.
8 str., Načeradské noviny, červenec 2015

Podobné dokumenty