E – Charakteristika studijního předmětu

Komentáře

Transkript

E – Charakteristika studijního předmětu
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
6. Pragmatika
povinný
1 / LS
Typ předmětu
dopor. ročník / semestr
39
2p + 1s kreditů
5
Rozsah studijního předmětu
hod. za týden
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Forma výuky přednáška / seminář
Další požadavky na studenta
Písemná práce v délce 30 stran opřená o empirický výzkum, aktivní účast na předmětu, pravidelná příprava.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními problémy lingvisticky orientované pragmatiky, tj. zhruba řečeno s
tím, jak mluvčí užívají věty v kontextu. Předmět bude věnován klasickým tématům pragmatiky, jako jsou deixe,
komunikační maximy, mluvní akty, zdvořilost a vzájemné utváření jazykových struktur a komunikace.
Osnova:
1. Vztah textu a kontextu, různé pojetí kontextu, pojem pragmatiky
2. Utváření interakční lingvistiky
3. Co jsou indexické výrazy (H. Garfinkel), deixe (personální, prostorová, časová)
4. Deixe (textová, sociální), problematika zdvořilosti
5. Komunikační maximy (H. P. Grice)
6. Mluvní akty (J.Austin)
7. Mluvní akty (J. Searle)
8. Struktura rozhovoru a preferenční organizace
9. “Problém” nepřímých mluvních aktů
10. Teorie zdvořilosti (P. Brownová/S. Levinson)
11. Další teorie zdvořilosti, “zdvořilost v Evropě”
12. Kontext a kontextualizace
13. Vyjednávání a užívání kontextu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Auer, P. (1999) Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern.Tübingen: Niemeyer.
(vybrané kapitoly)
Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy. Praha 2000.
Brown, P., Levinson, S.C. (1987) Politeness. Some universals in language usage. Cambridge University Press
Duranti, A., Goodwin, Ch. (1992) Rethinking context. Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)
Heritage, J. (1984) Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, s. 142–150.
Hickey, L. Stewart, M. (eds) (2005) Politeness in Europe. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.
(vybrané kapitoly)
Levinson, S.C. (1983) Pragmatics. Cambridge University Press [německý překlad: Pragmatik. Tübingen:
Niemeyer 1990].
Selting, M., Couper-Kuhlen, E. (eds) (2001) Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
(vybrané kapitoly)
Thomas, J. (1995) Meaning in interaction. London, New York: Longman.
Watts, R.J. (2003) Politeness. Cambridge University Press.
Doporučená literatura:
Auer, P. (1995) “Context and contextualization”. In J. Verschueren, J.O. Östman, J. Blommaert (ed.), Handbook of
Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1–19.
Atkinson, J.M., Heritage, J. (1984) Structures of Social Action. Cambridge University Press.
Helbig, Gerhard: Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha, Academia, 1991 (vybrané kapitoly).
Garfinkel, H., Sacks, H. (1970) “On formal structures of practical actions”. In J.C. McKinney, E.A. Tiryakian
(eds) Theoretical Sociology. New York, 338–366.
Ochs, E., Schegloff, E.A., Thompson, S.A. (eds.) (1996) Interaction and Grammar. Cambridge University Press.
23

Podobné dokumenty

E – Charakteristika studijního předmětu

E – Charakteristika studijního předmětu E – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 37. Analýza diskurzu povinně volitelný od 2 / LS Typ předmětu dopor. ročník / semestr

Více

CIZÍMU JAZYKU

CIZÍMU JAZYKU U dětí je technika myšlení nahlas jedna z mála možností zjišťování strategií. Nicméně použití myšlení nahlas je problematické vzhledem k jejich věku (problémy sebereflexe atd.). Při aplikaci techni...

Více

prevence pádů u osob vyššího věku

prevence pádů u osob vyššího věku Plate® po dobu 1 roku, se u osob staršího věku snížila četnost pádů a zlepšila reakce na pohyb povrchů. Cílem studie bylo zhodnotit vliv tréninku na přístrojích Power Plate® na kontrolu držení těla...

Více

References - The New Educational Review

References - The New Educational Review Learning Styles. Entertainment for Eduacation. Digital Techniques and Systems. Lecture Notes in Computer Science. Spring-Verlag Berlin: Heidelberg. 156-164, ISBN 978-3-642-14532-2. Mareš, J. (1998)...

Více