Finanční trh a obchodní společnosti

Transkript

Finanční trh a obchodní společnosti
Bulletin BBH
Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti
květen & červen 2013
1. Investiční nástroje, komodity a trhy ....... 2
2. Kolektivní investování ........................ 4
3. Bankovnictví a platební systémy ........... 5
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy ............. 7
5. Regulace finančního trhu ..................... 9
Zpráva o režimu odpovědnosti za prospekt ESMA vydala v červnu zprávu mapující režimy
odpovědnosti za prospekt a obsah informací v
něm uvedený ve všech členských státech EU.
Zpráva zahrnuje jak odpovědnost veřejnoprávní, vč. trestněprávní, tak odpovědnost soukromoprávní.
Další informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
6. Obchodní společnosti a související otázky10
1. Investiční nástroje, komodity a trhy
Evropská unie
EMIR
Otázky a odpovědi - ESMA vydal počátkem
června novou verzi otázek a odpovědí k nařízení EMIR. ESMA se mj. vyjadřuje k definici
OPTC derivátu, k metodice výpočtu otevřené
pozice, problematice včasné výměny konfirmací, k výjimkám z povinnosti vypořádávat
deriváty prostřednictvím centrální protistrany,
řízení rizik a kompresi portfolií či k vymezení
derivátů používaných pro zajišťovací účely.
Pokyny ESMA pro kolegia orgánů dohledu centrálních protistran - pokyny ESMA specifikují
náležitost dohod o spolupráci mezi členy kolegia orgánů dohledu pro jednotlivé centrální
protistrany, které získají povolení podle EMIR.
Pokyny k interoperabilitě centrálních protistran - v návaznosti na EMIR a příslušná prováděcí opatření specifikuje ESMA požadavky na
informační a obchodní systémy centrálních
protistran tak, aby umožnily interoperabilitu
centrálních protistran licencovaných podle
EMIR. Mj. řeší otázky řízení právních rizik,
otevřeného a rovného přístupu či požadavky na
řízení rizik. Další informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Prospekt
Aktualizace otázek a odpovědí k prospektu ESMA připravila další aktualizaci otázek a odpovědí k aplikaci směrnice o prospektu a prováděcího nařízení. Doplněn byl mj. výklad
odhadovaného zisku, odhad nákladů účtovaných finančními zprostředkovateli v rámci
retailové kaskády při distribuci cenných papírů
veřejnosti či otázky stáří finančních údajů,
které jsou obsaženy v prospektu. Další informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Další pokyny ESMA
Odměňování v investičních firmách - v návaznosti na CBD a MiFID upřesňuje ESMA pravidla
pro odměňování manažerů a dalších pracovníků investičních firem. Mj. specifikuje skupiny
pracovníků, kteří podléhají regulaci odměňování, vymezuje různé formy odměn či benefitů, které podléhají regulaci, upřesňují požadavky na tvorbu a realizaci pravidel odměňování v investičních firmách vč. faktorů, které
by měly být brány v potaz, a dále metody kontroly odměňování.
Ratingy
V červnu vydala ESMA Pokyny k působnosti
nařízení o ratingových agenturách. Pokyny
specifikují mj. povinnost ratingové agentury ze
třetí země získat certifikaci ESMA před zahájením šíření ratingů v EU, výjimku z regulace
ratingů pro hodnocení založené na pouhém
kvantitativním vyhodnocení statistických údajů
či požadavek na jednoznačné odlišování úvěrového scoringu od regulovaného ratingu.
ESMA také provedla posouzení ekvivalence
u pravidel pro vydávání ratingů řady zemí mimo EU (např. Mexiko, Hong Kong) a doporučila
Komisi vydat příslušné rozhodnutí. Další informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Na konci června byla vydána novela nařízení
o ratingových agenturách.1 Novela přináší
změny jednak ve vymezení ratingu, jednak se
zaměřuje na snížení míry, ve které se finanční
instituce a orgány dohledu spoléhají na externí
rating. Mj. národní orgány dohledu mají minimalizovat nebo zcela vyloučit používání ratingů ve svých hodnotících metodikách a dohledových postupech. Dále byla vydána směrnice,2 které výše uvedené změny promítá rovněž
1
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
2
SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/14/EU
ze dne 21. května 2013,
kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi,
směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
Obsah
Transparentnost kótovaných společností
V červnu byla schválena novela transparenční
směrnice.3 Novela rozšiřuje okruh finančních
nástrojů, které umožňují získat podíl na společnosti přijaté k obchodování na regulovaném
trhu a jejichž nabytím v rozsahu nad stanovené limity vzniká oznamovací povinnost vůči
orgánům dohledu (např. jakékoliv deriváty).
Dále dochází k upřesnění způsobu stanovení
rozhodných podílů na společnosti a způsobu
jejich oznamování. Ruší se povinnost vyhotovovat čtvrtletní zprávy.
Pro zajištění snazší dostupnosti regulovaných
informací zveřejněných ve všech členských
státech předpokládá novela transparenční
směrnice zřízení centralizovaného systému ke
zpřístupnění regulovaných informací v EU,
který by patrně provozovala ESMA. Novela také
přináší harmonizaci sankcí za porušení transparenčních povinností. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu/internal_market
Krátké prodeje
ESMA vydala na konci května zprávu o aplikaci
nařízení o krátkých prodejích, která hodnotí
2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů,
pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy
3
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
A RADY
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování
na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES
dopady nařízení o prodejích na krátko ("SSR").4
Z hodnocení aplikace nového režimu se zdá, že
nepřináší výraznější omezení na aktivitu na
trhu, nicméně je zde zatím jen krátká doba od
účinnosti nového režimu. Pozitivně je hodnoceno zavedení hlášení a zveřejňování významných krátkých pozic a minimalizace počtu selhání v důsledku nedodání podkladových nástrojů prodaných nakrátko. Na trhu swapů
úvěrového selhání členských států bylo zaznamenáno určité omezení aktivity. Na základě
praktických zkušeností orgánů dohledu s regulací prodejů na krátko ESMA dále navrhuje
provedení některých změn - např. umožnit
užití swapových indexů pro účely zajištění či
rozšíření výjimek pro tvůrce trhu.
ESMA dále vydala přehled výjimek ze zákazu
nekrytých prodejů na krátko pro tvůrce trhu
aplikovaných jednotlivými členskými státy.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Regulace finančních benchmarků
Na počátku června vydala ESMA a EBA doporučení ke způsobu tvorby finančních benchmarků
v EU. Doporučené principy tvorby benchmarků
zahrnují požadavky na vytvoření robustní metodologie stanovování benchmarku, požadavky
na robustní organizaci a postupy při jejich
tvorbě tak, aby byl minimalizován střet zájmů
a zajištěna kontinuita jejich tvorby. Dále kvalitativní a kvantitativní požadavky na data pro
tvorbu benchmarků. Příprava benchmarků a
jejich zveřejňování musí splňovat přísné podmínky transparentnosti a jejich tvorba a osoby, které se na ní podílejí, rovněž musí podléhat soustavnému dohledu. Bližší informace
jsou dostupné zde: www.esma.europa.eu
Česká republika
Stanoviska ČNB k pokynům ESMA
V červnu bylo zveřejněno sdělení ČNB o vydání
obecných pokynů ESMA k výjimce pro činnost v
rámci tvorby trhu a operací na primárním trhu
podle SSR. ČNB sděluje, že se hodlá při výkonu
dohledu řídit těmito pokyny a očekává, že se
jimi budou řídit i účastníci trhu. Tyto pokyny
podrobněji rozvádějí podmínky, za nichž mohou být aktivity účastníku trhu způsobilé pro
uznání výjimky z plnění některých povinností
dle nařízení o prodeji na krátko. Obecné pokyny dále mj. obsahují vzorové formuláře pro
oznámení o úmyslu využití uvedené výjimky.
Více
informací
je
k
dispozici
zde:
www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh
4
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a
některých aspektech swapů úvěrového selhání
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
do sektorových předpisů pro správce standardních a alternativních investičních fondů a instituce zaměstnaneckého penzijního zabezpečení.
Novela nařízení o ratingových agenturách dále
limituje vydávání nevyžádaných ratingů států
na tři termíny v roce, které si ratingové agentury stanoví dopředu, vždy v pátek po uzavření
trhů. Nařízení dále zavádí harmonizovanou
civilně právní odpovědnost ratingových agentur
za úmyslné a hrubě nedbalostní porušení povinností stanovených v nařízení. Aktivně legitimováni jsou jak investoři, tak emitenti dotčení pochybením ratingové agentury.
V rámci omezování střetu zájmů se zavádí
maximální doba vztahu některých typů emitentů a ratingových agentur, po jejímž uplynutí bude nutno provést výměnu ratingové agentury. Pro zvýšení transparentnosti a dostupnosti ratingů se předpokládá vytvoření jednotné
evropské ratingové platformy, kde prostřednictvím internetového portálu budou zveřejňovány všechny regulované ratingy z EU.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Informace ČNB k EMIR
ČNB v červnu zveřejnila aktualizaci informací
o nařízení EMIR. Mj., se vyjádřila k problematice oznamování informací finančními institucemi na ČNB o nepotvrzených obchodech
a sporech mezi protistranami, oznamování
informací nefinančními institucemi o překročení limitů, a k dalším povinnostem nefinančních protistran. Bližší informace jsou dostupné
zde: www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh
Slovenská republika
Pokyn NBS k nařízení o prodeji nakrátko
Na konci května vydala NBS metodický pokyn
k Nařízení o prodeji na krátko,5 kterým přebrala příslušné Pokyny ESMA. Metodický pokyn
nabyl účinnosti 3. června 2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.nbs.sk
2. Kolektivní investování
Evropská unie
Evropské fondy dlouhodobých investic
Komise na konci června zveřejnila návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF). Tyto fondy by měli investovat
do dlouhodobých investičních projektů zejm.
v oblasti infrastruktury, dopravy a obnovitelných energetických zdrojů. Jedná se obdobnou
konstrukci jako v případě evropských fondů
venture kapitálu a evropských fondů sociálního
podnikání. Fondy ELTIF budou obhospodařovat
správcovské společnosti s povolením podle
AIFMD (ZISIF) a každý fond bude muset mít
svého depozitáře. Nařízení poměrně podrobně
upravuje přípustná aktiva a investiční strategii
těchto fondů. ELTIF by měly mít formu uzavřených fondů, které bude možno nabízet jak
institucionálním, tak i retailovým investorům a
budou moci passportovat. Při nabízení těchto
fondů se uplatní analogická pravidla jako
u standardních fondů vč. sdělení klíčových
informací, regulace střetu zájmů a poskytování
informací investorům. Bližší informace jsou
dostupné zde: ec.europa.eu/internal_market
5
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným
trhom NBS z 24. mája 2013 č. 1/2013
Regulace alternativních fondů
Dohody o dohledové spolupráci - Na konci
května odsouhlasila ESMA dohody o spolupráci
a výměně informací v oblasti dohledu nad
správci alternativních investičních fondů se 34
zeměmi mimo EU (USA, Kanada atd.) Uzavření
těchto dohod je předpokladem, aby správci
alternativních investičních fondů, se sídlem
v těchto zemích mohli nabízet tyto fondy investorům v EU podle směrnice AIFMD,6 a také
mohli obhospodařovat aktiva pro správce alternativních investičních fondů se sídlem v EU
na základě delegace. Bližší informace jsou
dostupné zde: www.esma.europa.eu
Pokyny k AIFMD - v květnu vydala ESMA pokyny
ke klíčovým otázkám aplikace směrnice AIFMD.
Mj. specifikují vymezení investičního fondu, za
který se považuje jakákoliv entita, která provozuje kolektivní investování a shromažďuje
prostředky od více investorů za účelem jejich
společného investování podle předem stanovené investiční strategie. ESMA specifikuje též
pojem více investorů tak, že jde minimálně
o dva investory s výjimkou případů, kdy je
investorem stát, osoba, která investuje prostředky jiných investorů, či mezinárodní finanční instituce - potom postačí jeden investor. Další informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Veřejná diskuse k informačním povinnostem
správců alternativních fondů - v návaznosti na
prováděcí nařízení k AIFMD,7 které upravuje
frekvenci a rozsah informačních povinností,
připravuje ESMA pokyny, které specifikují způsob plnění informačních povinností správců
alternativních investičních fondů vůči národním orgánům dohledu. Pokyny budou obsahovat upřesnění obsahu některých údajů např.
hlavní expozice a klíčové koncentrace, rizikový
profil fondů atp.), podmínky plnění informačních povinností specifických typů fondů (řídící/podřízený
fond)
a
popis
způsobu
a konkrétních technických parametrů pro podávání příslušných hlášení. Další informace
jsou dostupné zde: www.esma.europa.eu
Česká republika
Schválení ZISIF a prováděcí předpisy
6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze
dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních
fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010
7
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013
ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o
výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
Novela vyhlášky o deníku obchodníka
V červnu předložila ČNB k projednání v LRV
návrh vyhlášky o deníku obchodníka a evidenci
investičního zprostředkovatele. Změny se týkají především příloh a to jak náležitostí deníku,
informací o obchodech i nástrojích.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/
Slovenská republika
Novela zákona o kolektivnom investovani
Na konci června schválila Národná rada rozsáhlou novelu zákona o kolektivnom investovani.
Primárním cílem je transpozice směrnice AIFMD a zohlednění novelizace směrnice
UCITS V. Novela rozšiřuje rozsah regulovaných
subjektů, na druhou stranu umožňuje, aby
správcovské společnosti a samosprávné fondy,
které
budou
obhospodařovat
majetek
v objemu menším, než 100 mil. EUR získaly
registraci u NBS za splnění minimálních požadavků. Účinnost novely je 22.7.2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
3. Bankovnictví a platební systémy
Evropská unie
Návrh směrnice o převodu platebních účtů
a o základním platebním účtu
Počátkem května publikovala Komise návrh
směrnice o základním platebním účtu.8 Základním cílem nové právní úpravy je jednak
zvýšit mobilitu bankovních klientů usnadněním
podmínek pro změnu banky a přesun účtů mezi
bankami, jednak zvýšit transparentnost platebních služeb a příslušných poplatků.
Návrh směrnice požaduje, aby členské státy
vytvořili seznam typických platebních služeb,
souvisejících poplatků a standardní terminologii týkající se těchto služeb. Poskytovatelé
platebních služeb budou klientům předkládat
sumární informaci o všech poplatcích zpravidla
na roční bázi. Ve smluvní dokumentaci bude
možno využívat pouze standardizované terminologie. Za účelem zvýšení transparentnosti
platebních služeb budou členské státy podpo8
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o
porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty,
změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se
základními prvky COM(2013) 266 final
rovat vytvoření webových portálů srovnávajících ceny typických platebních služeb jednotlivých poskytovatelů.
Po usnadnění změny poskytovatele platebního
účtu, požaduje směrnice, aby poskytovatelé
přijali postupy umožňující převod platebního
účtu klienta ke kterémukoliv poskytovateli
platebních služeb v EU (switching), omezili
poplatky za převod na úrovni účelně vynaložených nákladů a zajistili adekvátní informovanost klientů o možnosti převodu platebního
účtu.
Směrnice bude upravovat také právo přístupu
každého spotřebitele k základnímu platebnímu
účtu, specifikuje jeho náležitosti a podmínky
vedení a limituje důvody pro ukončení poskytování tohoto účtu ze strany poskytovatele.
Směrnice stanoví též povinnost členských států
zajistit poskytování základního platebního účtu
nejméně jedním poskytovatelem působícím na
jejich území.
Transpoziční lhůta se stanoví na jeden rok od
vydání nové směrnice.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Stanoviska EBA k odpovědnému hypotéčnímu
úvěrování
V červnu vydala EBA doporučení ohledně odpovědného poskytování hypotéčních úvěrů. Doporučení sleduje jak omezení rizik podstupovaných poskytovateli hypotéčních úvěrů, tak
dlužníky. EBA se vyjadřuje k příkladům dobré
praxe zejm. při ověřování informací poskytnutých žadatelem o úvěr, k rozumným předpokladům pro splácení úvěrů, stanovení přeměřené výše ukazatele LTV a jeho využití, či
u předpokladů dostatečně robustního úvěrového procesu, jeho kontroly a dohledu. Další
stanovisko EBA se věnuje otázkám jednání
s dlužníky v obtížích. Bližší informace jsou
dostupné zde: www.eba.europa.eu
Veřejné diskuse EBA
Řízení obchodního rizika u neobchodních aktivit - návrh novely pokynů EBA k řízení úrokového rizika se zaměřuje na změny v procesech
kontroly, vyhodnocování a změn v systému
měření a řízení úrokových rizik bankovního
portfolia. Zejména se jedná o otázky stresového testování, metodologie měření úrokových
rizik a samotného řízení úrokových rizik.
Pokyny k úzce korelovaným měnám - návrh
pokynů specifikuje vymezení úzce korelovaných měn. EBA bude každoročně zveřejňovat
seznam měnových párů měn z EU a vybraných
mimo unijních měn.
Prováděcí technická norma (PTN) k dostatečné
diverzifikaci indexů - navrhovaná norma speci-
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
Poslanecká sněmovna v květnu schválila nový
zákon o investičních společnostech a fondech.
Senát tento zákon schválil na začátku července. ZISIF transponuje směrnici AIFMD a vytváří
podmínky pro aplikaci nařízení EuVECA a EuSEF. Zcela nově upravuje podmínky pro investiční fondy a jejich obhospodařovatele.
ČNB předložila v červnu legislativní radě k
projednání návrhy prováděcích předpisů k ZISIF. Jedná se např. o vyhlášku o podrobnostech
některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech či vyhlášku o
informačních povinnostech. Bližší informace
naleznete ve speciálním bulletinu BBH, který
je dostupný zde: www.bbh.cz/cs/bulletiny
individuálních a skupinových plánů obnovy
finančních institucí. RTN dále specifikuje základní typy scénářů dalšího vývoje, které mají
být zakomponovány do plánů obnovy.
PTN k individualizovaným obezřetnostním
požadavkům - návrh normy specifikuje společný postup orgánu dohledu nad konsolidovanou
skupinou a orgánů dohledu jednotlivých finančních institucí v rámci konsolidované skupiny z hlediska stanovení kapitálových a dalších obezřetnostních požadavků na úrovni skupiny a jednotlivých finančních institucí
RTN k celkové expozici vůči klientovi nebo
skupině propojených klientů - RTN specifikuje
kriteria a metodologii posuzování celkové rizikové expozice vůči individuálnímu klientovi
anebo skupině propojených klientů, které vyplývá z jedné či několika transakcí s těmito
osobami včetně sekuritizačních transakcí.
Česká republika
Novela zákona o platebním styku
Na konci května zahájila Poslanecká sněmovna
projednávání novely zákona o platebním styku.
Návrh zákona adaptuje český právní řád na
nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa.9
Zejména se jedná o stanovení sankcí plynoucích z porušení nařízení a pravomocí dohledového orgánu, který má dohlížet nad dodržováním povinností stanovených nařízením. Upřesňují se také některé podmínky pro poskytování
platebních služeb např. lhůty pro rozhodnutí
o žádosti o povolení, podmínky pro vedení
svěřených prostředků, pravidla pro inkaso
a odvolání souhlasu s inkasem, podmínky přechodu odpovědnosti z poskytovatele plátce na
poskytovatele příjemce. Novelizován má být
také zákon o platbách v hotovosti, kde se odstraňuje jeho stávající limitace na platby v
rámci úhrady závazků a nově se uplatní ve
vztahu ke všem hotovostním platbám. Výslovně se zavádí zákaz pro příjemce přijmout platbu v hotovosti nad stanovený limit a to pod
hrozbou sankce. Bližší informace jsou dostupné
zde: www.psp.cz
Nový zákon o směnárenské činnosti a vyhlášky
V Poslanecké sněmovně je schvalován nový
zákon o směnárenské činnosti. Zákon nahrazuje úpravu směnáren obsaženou v devizovém
zákoně a upravuje podmínky pro získání
oprávnění k výkonu směnárenské činnosti a
pravidla pro její provádění. Mj. dochází
9
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví
požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění
nařízení (ES) č. 924/2009
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
fikuje seznam indexů, které jsou přijaty
k obchodování na organizovaném trhu a které
jsou považovány za dostatečně diverzifikované. Dále stanoví kriteria pro hodnocení dostatečné diverzifikace indexů podle počtu komponent, jejich váhy a míry diverzifikace.
Regulatorní technická norma (RTN) k vlastnímu kapitálu - návrh specifikuje jednotlivé
složky vlastního kapitálu a hodnotí je z hlediska kvality a způsobu jejich zohlednění v rámci
regulatorního kapitálu.
PTN k reportingu likvidity - norma doplňuje
stávající systém sledování a vykazování likvidity o další charakteristiky - mj. pořadí dob
platnosti či koncentrace vůči jednotlivým protistranám.
RTN ke sledování změn kolaterálu - norma
navrhuje zavedení dodatečných metod sledování míry snižování kolaterálu v důsledku negativního tržního vývoje.
RTN k definici trhu a opčního rizika - EBA navrhuje vymezení individuálního trhu na základě kriteria geografického, tj. trh v rámci jedné
země, a kriteria měnového, tj. země používající stejnou měnu. Definice opčního rizika je
v návrhu odvozena v zásadě od stávajícího
přístupu dle Basel II.
RTN k sekuritizaci - navrhovaná norma specifikuje minimální podíl investice původce do
sekuritizovaných nástrojů a dodatečné informační povinnosti tak, aby bylo zjištěno sladění
zájmů investorů, sponzora a původce.
PTN k opatřením při porušení pravidel pro
sekuritizaci - navrhovaná norma upravuje
opatření, která by byla přijata v případě porušení pravidel pro využívání sekuritizace podle
CRR a navazujících prováděcích a regulačních
norem včetně pravidel pro výpočet dodatečných rizikových vah ze strany orgánů dohledu.
RTN k passportování - návrh upravuje standardní rozsah informací, který bude úvěrová
instituce předkládat domovskému orgánu dohledu v případě zřízení pobočky v jiném členském státě nebo přeshraničního nabízení služeb.
PTN k passportování - obsahuje návrh formulářů k žádostem o passportování a notifikaci
včetně podrobné specifikace postupu domovského a hostitelského orgánu dohledu za účelem maximální harmonizace jejich postupu.
RTN k vymezení osob podstupujících významná
rizika - norma vymezuje kvalitativní a kvantitativní kriteria a upravuje proces identifikace
vymezení osob postupujících významná rizika
v rámci úvěrové instituce ve vztahu k pravidlům odměňování.
RTN k plánům obnovy - navrhovaná norma
specifikuje skutečnosti a kriteria, které mají
brát v potaz orgány dohledu při posuzování
ručitelům. Bližší informace jsou dostupné zde:
www.sbaonline.sk
Standard SBA pro výpisy z účtu
V červnu vydala SBA na základě doporučení
pracovní skupiny SEPA standard " Elektronický
výpis z účtu NÁRODNÝ FORMÁT XML Slovenská
republika". Standard obsahuje položky a strukturu elektronického výpisy z účtů vydávaných
slovenskými bankami klientům.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.sbaonline.sk
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy
Stanovisko ČNB k bezhotovostním obchodům
s cizí měnou
Dle ČNB je nutno striktně rozlišovat, zda se
jedná o bezhotovostně provedenou konverzi
měn a následující či předchozí převod peněžních prostředků, kde se jedná o platební služby v režimu zákona o platebním styku10 ("ZPS")
tzv. prostá směna či o obchodování s měnovými deriváty, kde se jedná o poskytování investičních služeb v režimu ZPKT. Prostou bezhotovostní směnu mohou poskytovat platební
instituce, poskytovatelé platební služeb malého rozsahu a další oprávněné finanční instituce, obchodovat s měnovými deriváty mohou
pouze obchodníci s cennými papíry. Bližší informace jsou dostupné zde: www.cnb.cz
Slovenská republika
Opatření NBS k žádostem o devizovou licenci
Nové opatření vypouští ustanovení týkající
se devízové licence k provádění bezhotovostních obchodů s peněžními prostředky v cizí
měně a devizové licence na poskytování devizových peněžních služeb, které jsou součástí
platebních služeb. Opatření upravuje devizové
licence
v
rámci
směnárenské
činnosti. Navrhovaná úprava zároveň rozšiřuje rozsah
dokladů předkládaných žadatelem o devizovou
licenci NBS. Datum nabytí účinnosti opatření je
1. července 2013. Bližší informace jsou dostupné zde: lt.justice.gov.sk
Novela Etického kodexu SBA
V květnu přijala Slovenská banková asociácia
úpravu Etického kodexu SBA v oblasti ochrany
spotřebitele. Mj. dojde k rozšíření informování
klientů o prodlení při splácení úvěrů, zejména
před zamýšleným zesplatněním celého úvěru
ze strany banky. Informace o prodlení bude
poskytování jak samotnému dlužníkovi, který
je klientem banky, tak jeho spoludlužníkům a
10
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů
Evropská unie
Příprava novely směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního zabezpečení
Komise v květnu oznámila přípravu novelizace
směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního zabezpečení.11 Novelizace by se měla
dotknout především oblastí správy a řízení,
transparentnosti a reportingu penzijních institucí. Problematika kapitálových a solventnostních požadavků bude řešena v další fázi. Bližší
informace jsou dostupné zde: europa.eu/rapid
Stanovisko EIOPA k nabízení pojištění platební schopnosti spotřebitelům
Stanovisko EIOPA obsahuje doporučení národním orgánům dohledu ohledně posuzování nabízení a prodeje pojištění schopnosti splácet.
Zejména se zaměřuje na posuzování vhodnosti
pojištění, poskytování adekvátních informací o
vlastnostech pojištění a podmínkách výplaty
pojistného, stanovení provizí a další otázky
odborné péče. Na základě doporučení EIOPA
mají národní orgány dohledu posoudit situaci
na národních trzích a navrhnout případné
úpravy v legislativě a dohledových standardech.
Konzultace EIOPA
Příklady dobré praxe - internetové srovnávače
- EIOPA doporučuje při provozování internetových srovnávačů dodržovat určité standardy
např. při poskytování informací o příslušném
internetovém portálu, o segmentech trhu ve
kterých je srovnávání prováděno, stanovení
a informování o kriteriích srovnávání, způsob a
četnost aktualizace informace, řešení střetu
zájmů atp.
Příklady dobré praxe - znalosti a dovednosti
distributorů - dokument vymezuje minimální
požadavky na odborné znalosti a dovednosti
11
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
k rozšíření působnosti finančního arbitra i na
řešení sporů mezi provozovateli směnárenské
činnosti a zájemci o provedení směnárenského
obchodu nebo osobami, kterými byl směnárenský obchod proveden. Účinnost zákona se
předpokládá na podzim tohoto roku.
V červnu přeložila ČNB k projednání LRV návrh
vyhlášky o směnárenské činnosti, která navazuje na nový zákon o směnárenské činnosti.
Vyhláška upravuje mj. náležitosti žádostí
o udělení povolení k činnosti směnárníka
a informační povinnosti. Bližší informace jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/
Analýza trh dlouhodobě garantovaných produktů
V červnu EIOPA vydala zprávu analyzující trh
dlouhodobých garantovaných produktů v EU
v rámci přípravy směrnice Omnibus II. EIOPA
doporučuje, aby nová pravidla ve vztahu ke
dlouhodobě garantovaným produktům zajišťovala naplnění principů Solvency II a ekonomické rozvahy, plná konzistentnost ve všech členských zemích či zemích či jejich proporcionalitu pro jednotlivé typy pojišťoven. Nová pravidla by měla zahrnovat mj. požadavky na extrapolaci, rozšíření období obnovy, opatření k
balancování volatility a transparentnost pojišťoven.
Česká republika
Stanovisko ČNB k právu pojistitele jednostranně zvýšit pojistné
ČNB se vyjádřila k praktické aplikaci práva
pojistitele
jednostranně
zvýšit
pojistné
v souvislosti se změnami podmínek rozhodných
pro stanovení jeho výše dle ustanovení § 13
zákona o pojistné smlouvě12 ("ZPojSm"). Dle
ČNB je pojistitel oprávněn jednostranně zvýšit
či snížit výši pojistného výhradně v případě, že
v pojistné smlouvě dostatečně specificky stanoví podmínky, za kterých má právo upravit
výši pojistného. Vzhledem k povinnosti pojišťovny jednat s odbornou péčí ČNB očekává, že
ve sdělení o nově stanovené výši pojistného
bude pojistníkovi vždy jasně a srozumitelně
vysvětleno, na základě jakého konkrétního
důvodu dochází ke změně výše pojistného.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh
Stanovisko ČNB k provizím za zprostředkování penzijního připojištění
Podle stanoviska ČNB je i při absenci výslovné
právní úpravy provizí při zprostředkování penzijního připojištění nezbytné pro zajištění činností
týkajících
penzijního
připojištění
s odbornou péčí stanovit adekvátní pravidla ze
strany penzijní společnosti. Vzhledem k tomu,
že zprostředkování v oblasti penzijního připojištění je dnes omezeno jen na změny stávajících smluv, je zřejmé, že by se mělo jednat
vždy o odměnu přiměřenou zbytkové povaze
zprostředkování v této oblasti. Není tedy mož-
12
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
né touto cestou obcházet pravidla pro odměnu
za zprostředkování účasti v účastnických fondech. Bližší informace jsou dostupné zde:
www.cnb.cz
Stanovisko ČNB k odborné zkoušce vázaných
zástupců
Ohledně vázaných zástupců, kteří mají zapsány činnosti v seznamu ČNB oprávnění vykonávat zprostředkovatelské činnosti ohledně doplňkového penzijního spoření dle ZDPS a nesloží do 1. 6. 2013 příslušnou odbornou zkoušku,
zastává ČNB striktně názor, že takový zástupce
přestává automaticky splňovat podmínky pro
zápis do seznamu vázaných zástupců. Podle
ZDPS je zastoupený povinen bezodkladně vypovědět závazkový vztah s vázaným zástupcem, jakmile zjistí, že příslušný vázaný zástupce nebo jeho vedoucí osoba nesplňuje
podmínky pro výkon činnosti, včetně stanovené odborné způsobilosti. Po splnění podmínky
odborné způsobilosti je možné opětovné zapsání do seznamu, které však podléhá opětovnému správnímu poplatku. Bližší informace
jsou dostupné zde: www.cnb.cz
Slovenská republika
Návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Národná rada zahájila projednávání vládního
návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.13 Novela mj. rozširuje
vymezení střetu zájmů, do důchodových fondů
tak nebude možné nově nabývat cenné papíry
osob propojených se správcovskou společností.
Tato změna má zabránit spekulativním obchodům mezi správcovskou společností a spřízněnými osobami. Dále zakazuje důchodovým
fondům investovat do cenných papírů fondů
kolektivními investování, u nichž jsou průběžné poplatky za správu vyšší než 2 % p.a. Dochází k rozšíření okruhu informací zveřejňovaných správcovskými společnostmi. Účinnost
novely je navrhována na 1. října 2013. Bližší
informace jsou dostupné zde: www.nrsr.sk
Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom
sporení
Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom
sporení14 se dotýká několika oblastí. V oblasti
13
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
14
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
a na dodržování etických standardů, které by
národní orgány dohledu měly vyžadovat
u všech osob podílejících se na distribuci pojištění. EIOPA rovněž vyžaduje zavedení systému
soustavného odborného rozvoje.
Opatření NBS o solventnosti a minimální výšce garančního fondu pojišťovny a zajišťovny15
Předmětným opatřením se zvyšují sumy ve
výpočtu solventnosti s cílem zohlednění změn
evropského indexu spotřebitelských cen. Účinnost nová právní úprava nabyla 1. června 2013.
Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk.
5. Regulace finančního trhu
Evropská unie
Rozhodnutí odvolacího senátu evropských
orgánů dohledu
Společný odvolací senát evropských orgánů
dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) vydal své první
rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí EBA.
Předmětem rozhodování byla otázka, zda posuzován odbornosti a důvěryhodnosti manažerů
systémově významné pobočky zahraniční banky
má probíhat výhradně podle lokálních předpisů
hostitelského státu nebo podle předpisů unijních. Odvolací senát vyložil text CBD obdobně
jako EBA ve svých Pokynech o posuzování vedoucích osob a uzavřel, že při posuzování
vhodnosti vedoucích osob pobočky se uplatní
stejný postup a kriteria jako u vedoucích osob
samotné úvěrové instituce. Bližší informace
jsou dostupné zde: www.esma.europa.eu
Hodnocení evropského systému dohledu nad
finančním trhem
V květnu byla zahájena veřejná konzultace
k otázkám fungování evropského systému dohledu nad finančním trhem (EBA, ESMA, EIOPA)
s cílem vyhodnotit jeho dosavadní fungování
a navrhnout případné úpravy. Bližší informace
jsou dostupné zde: www.esma.europa.eu
Obecná pravidla pro řešení spotřebitelských
sporů
V červnu byla vydána směrnice o alternativním
řešení spotřebitelských sporů16 ("Směrnice
ADR") a nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line17 ("Nařízení ODR"). Tyto předpisy
ukládají členským státům vytvořit ve všech
hospodářských sektorech, kde dochází k prodeji zboží a poskytování služeb včetně služeb
finančních, zajistit spotřebitelům přístup k
orgánu mimosoudního řešení jejich sporů s
podnikateli. Lhůta pro transpozici této směrnice je stanovena do 9. července 2015. Tyto
předpisy se dotýkají rovněž všech typů finančních služeb, včetně případů, kdy již stávající
sektorové unijní předpisy vyžadují vznik mimosoudních orgánů pro řešení spotřebitelských
sporů. Je pravděpodobné, že v důsledku této
Směrnice by finanční arbitr mohl do budoucna
rozhodovat všechny spory týkající se finančních služeb, například spory z hypotečních
úvěrů, stavebního spoření, investičních služeb
či veškerých typů pojištění, kde doposud není
dána jeho příslušnost.
Česká republika
Novela zákona o ČNB
V červnu schválil Senát návrh zákona, kterým
se mění zákon o ČNB18 a související zákony. Mj.
dochází ke zrušení Výboru pro finanční trh a ke
zrušení pravomoci ČNB vydávat opatření ČNB
jako speciální regulatorní nástroj. Podrobněji
se nově upravuje nakládání s majetkem ČNB
včetně devizových rezerv. Zpřesňuje se právní
úprava výkaznictví a statistiky. Bližší informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz/cs/aktualne
Novela zákona o auditorech
15
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.
25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného
fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č.
12/2009.
16
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EU
o alternativním řešení spotřebitelských sporů
17
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line
18
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
pozdějších předpisů
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
informování účastníků dochází k nahrazení
informačního prospektu doplňkového důchodového fondu standardizovanými klíčovými informacemi o fondech. Ruší se povinnost zveřejňovat informace o činnosti správcovské
společnosti a hospodaření fondů v tisku a naopak se rozšiřuje okruh informací, které mají
být zveřejňovány na webu správcovské společnosti. Zavádí se povinnost zřízení elektronického přístupu k osobnímu účtu každému účastníku.
Dochází k usnadnění možnosti účastnit se ve
více doplňkových důchodových fondech téže
správcovské společnosti a dále by se měly snížit, resp. zrušit některé poplatky účtované
správcovskými společnostmi. V oblasti investování a řízení rizik dochází k posunu právní
úpravy blíže pravidlům, která se uplatňují
v sektoru kolektivního investování.
Účinnost novely je navrhována na 1. ledna
2014. Bližší informace jsou dostupné zde:
www.nrsr.sk
Judikatura k úvěrovým poplatkům
V dubnu byl vydán rozsudek Obvodního soudu
pro Prahu 5, sp. zn. 25C 261/2012-138, který
se zabývá namítanou neplatností ustanovení
smlouvy o úvěru, týkajícího se poplatku za
vedení a správu úvěru. Soud v tomto rozhodnutí dovodil, že v daném případě je poplatek za
vedení a správu úvěru (,,poplatek“) sjednán
neplatně. Důvody neplatnosti byly shledány
zejména ve skutečnosti, že v době přípravy
a sjednávání smlouvy nebyla položka sazebníku
týkající se vedení a správy úvěrového účtu
klientovi nijak vysvětlena ani podrobněji určen
její přesný obsah. Klient tedy nemohl mít jasnou představu o tom, co je obsahem daného
poplatku, resp. jaké služby by za něj měl obdržet. Jako jeden z dalších důvodů neplatnosti
ustanovení o povinnosti hradit poplatek, soud
uvedl, že jednotlivé činnosti, zahrnuté pod
pojem vedení a správa úvěru nejsou poskytovány klientovi v každém měsíci smluvního
vztahu (klient je nevyužil ani jednou), a jsou
mu tedy tak účtovány služby, které fakticky
nevyužívá. Bližší informace jsou dostupné zde:
www.bankovnipoplatky.com
Slovenská republika
N/A
6. Obchodní společnosti a související
otázky
Evropská unie
Nová účetní směrnice pro kapitálové společnosti
V červnu byla schválena novela účetní směrnice, která slučuje úpravu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek a úpravu účetnictví pro mikropodniky. Má mj. za cíl snížit
administrativní zátěž u malých a středních
podniků, proto umožňuje členským státům
19
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších
předpisů.
rozlišovat režim účetních výkazů pro malé a
střední podniky od podniků velkých. Směrnice
rovněž dává prostor členským státům sladit ve
velké míře účetní a daňové výkaznictví. U malých podniků nebude vyžadován povinný audit
výkazů. V případě malých podnikatelských
seskupení rovněž nebude vyžadována příprava
konsolidovaných účetních výkazů. Bližší informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/commission_2010-2014
Veřejná diskuse k režimu jednočlenných
kapitálových společností
V červnu zahájila komise veřejnou diskusi s
cílem získat podrobnější informace k procesu
harmonizace vnitrostátních právních předpisů
týkajících se společností s ručením omezeným
a akciových společností a dopadům na malé
a střední podniky. Specificky se dotazování
zaměřuje na problematiku společností s ručením omezeným a akciových společností s jediným společníkem. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu
Česká republika
Zákon o transparentnosti akciových společností
Na konci května byl vydán nový zákon
o transparentnosti akciových společností,20
který přináší de facto zrušení akcií na majitele. Akciové společnosti budou povinny vydat
buď akcie v zaknihované podobě, nebo listinné
akcie na jméno. Listinné akcie na majitele
bude možno vydat pouze za současné imobilizace celé takové emise. Imobilizaci může poskytovat pouze obchodník s cennými papíry s
povolením k poskytování investiční služby
správa a úschova investičních nástrojů nebo
centrální depozitář. Zákon o transparenci akciových společností dále upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány k 1.1.2014, na listinné akcie na jméno, ke které dochází ex lege, a proces výměny
listinných akcií. K tomuto dni rovněž dochází
k odpovídající změně stanov společnosti přímo
ze zákona. Z dalších změn lze zmínit povinnost
společnosti poskytovat veškerá peněžitá plnění
vyplývající z účasti na společnosti ve prospěch
majitele listinné akcie na jméno výhradně
bezhotovostním převodem na jeho bankovní
účet.
Novela obchodního zákoníku
20
Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně
dalších zákonů
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
V červnu byl předložen poslanecké sněmovně
návrh novely zákona o auditorech19 ("AuditZ").
Cílem této novelizace je především zkvalitnění
systému kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a posílení postavení Rady pro
veřejný dohled nad auditem jako dohledového
orgánu v této oblasti. Dále se upřesňuje vymezení subjektů veřejného zájmu, podmínky pro
zápis auditorských společností do Rejstříku
auditorů, sankce za porušení pravidel auditní
činnosti či systém kontroly kvality. Bližší informace jsou dostupné zde: www.psp.cz
Novela nařízení vlády o úrocích z prodlení
Na konci června byla vydána novela nařízení
vlády o úrocích z prodlení a poplatku z prodlení.22 Od 1. července 2013 má tak věřitel vedle
úroků z prodlení nárok na úhradu minimální
výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených
nařízením vlády, tj. 1.200 Kč. Výše úroku
z prodlení je nově navýšena na roční výši repo
sazby ČNB zvýšené o osm procentních bodů.
Doprovodné zákony k rekodifikaci
Balík novel zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva byla projednána
v červnu Poslaneckou sněmovnou ve druhém
čtení. Očekává se, že by 3. čtení mohlo být
zařazeno na pořad jednání mimořádné schůze
Poslanecké sněmovny, která se bude zřejmě
konat v průběhu srpna.
Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, který
prošel v červnu druhým čtením. Nejvýznamnější změny se týkají realizace I. fáze jednoho
inkasního místa a přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva. Finální projednání lze očekávat na mimořádné schůzi
Poslanecké sněmovny svolané v souvislosti
s hlasováním o důvěře úřednické vládě, která
se uskuteční pravděpodobně počátkem srpna.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor
Slovenská republika
Novela obchodného zákonika
Národná rada začala v květnu projednávat
novelu obchodného zákoníka, která má umožnit zakládání a vedení transparentního účtu
pro každou fyzickou a právnickou osobu.
Transparentní účet umožňuje bezplatný dálkový přístup pro třetí osoby k informacím
o přijatých a odeslaných platbách majitele
21
Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
22
Nařízení vlády č. 180/2013 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z
prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.
účtu. Transparentní účet by měl umožnit veřejnou kontrolu transakcí určitých subjektů a
financování některých specifických aktivit
např. politických stran.
Účinnost novely se navrhuje od 1. listopadu
2013. Bližší informace jsou dostupné zde:
www.nrsr.sk
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
V červnu byla vydána novela obchodního zákoníku,21 která mj. zavedla v návaznosti na unijní
právo ustanovení upravující maximální dobu 30
dnů od dodání zboží/služby nebo vystavení
faktury pro zaplacení úplaty za zboží nebo
službu. Delší dobu placení si lze sjednat pouze
tehdy, pokud to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé. Novela je účinná od 1. července.
Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech
v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím
ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte
kontaktovat na níže uvedené adrese.
Kontakty:
Tomáš Sedláček, Partner, [email protected]
Zdeněk Husták, Senior advokát, [email protected]
Adam Nečas, Of counsel, [email protected]
BBH, advokátní kancelář, v. o. s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: [email protected]
Web: www.bbh.cz
IČO: 26143119
DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl A, vl. 40439
ID datové schránky: 5e2sxwg
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní
poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační
servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu.
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2013 2013
Kde nás najdete:

Podobné dokumenty