Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Transkript

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
SZ MMP/016334/16/JIR
MMP/045182/16
Hana Jirásková
378 034 111
378 034 102
[email protected]
6iybfxn
Plzeň, dne: 3.3.2016
Vypraveno dne:
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 5941
Výroková část:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 21.1.2016 podala
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
3-Žižkov, v zastoupení ŠINDY a.s., IČO 24126039, Štěrboholská č.p. 1404/104, Praha 15Hostivař, 102 00 Praha 102,
kterou zastupuje Projinstal Plzeň s.r.o., IČO 29113261, Křimická č.p. 585/91, Skvrňany, 31800
Plzeň 18
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
TM_BTA_PN_jih_P_Sylván_OK
Nová optická přípojka sítě elektronické komunikace
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 11097 (orná půda), parc. č. 11102/4 (ostatní plocha), parc. č.
11102/5 (ostatní plocha), parc. č. 11102/456 (ostatní plocha), parc. č. 11102/531 (ostatní plocha), parc. č.
11197/1 (orná půda), parc. č. 11228/3 (ostatní plocha), parc. č. 11229/3 (ostatní plocha), parc. č. 11233
(ostatní plocha), parc. č. 11242/9 (orná půda), parc. č. 11248/8 (orná půda), parc. č. 11248/25 (ostatní
plocha), parc. č. 11248/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12720 (ostatní plocha), parc. č. 12727/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň.
Druh a účel umisťované stavby:
vynucená přeložka sítě elektronické komunikace s délkou kabelů 1,420 km.
Č.j. MMP/045182/16
str. 2
Umístění stavby na pozemcích:
-
parc. č. 11097 (orná půda), parc. č. 11102/4 (ostatní plocha), parc. č. 11102/5 (ostatní plocha), parc. č.
11102/456 (ostatní plocha), parc. č. 11102/531 (ostatní plocha), parc. č. 11197/1 (orná půda), parc. č.
11228/3 (ostatní plocha), parc. č. 11229/3 (ostatní plocha), parc. č. 11233 (ostatní plocha), parc. č.
11242/9 (orná půda), parc. č. 11248/8 (orná půda), parc. č. 11248/25 (ostatní plocha), parc. č.
11248/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12720 (ostatní plocha), parc. č. 12727/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Plzeň.
Určení prostorového řešení stavby:
Pro připojení stávajícího ŘÚ TMCZ PN v ulici Pod Sylvánem na optickou síť České
telekomunikační infrastruktury a.s. bude nutné vybudovat nové připojení pomocí nových trubek
HDPE 40 pro optické kabely z RSÚ Sylván v ulici Na Chmelnicích. Nová trasa bude z RSÚ Sylván,
PN:BS:64 až do stávající kabelové komory kk3Y/3 v ulici Na Chmelnicích vedena ve stávajícím
kabelovodu. Od stávající kabelové komory bude nová trasa vedena v zeleném pásu k ulici Na
Chmelnicích. Zde bude proveden protlak pod komunikací Na Chmelnicích. Dále povede trasa v
zeleném pásu, v poli a v louce při vyježděné polní komunikaci až k ulici Pod Sylvánem. Zde bude
trasa vedena v zeleném pásu až do blízkosti parcel č.par. 11248/9 a 11226 k.ú. Plzeň. Zde bude
proveden podchod pod komunikací Pod Sylvánem. Nová trasa bude vedena z pozemku č.par.
11242/9 na pozemek č.par. 11248/8 k.ú. Plzeň. Dále bude nová trasa vedena v zeleném pásu při
oplocení pozemku č.par. 11248/25 k.ú. Plzeň až ke stávajícímu kolektoru do technické místnosti v
budově T-Mobile a.s. č.p. 1130..
Do stávajícího kabelovodu bude provedena instalace čtyř nových trubek HDPE pro optické kabely 2 x HDPE 40 - O/ZZ a C/zz a 2 x HDPE 32 - O/ZZ a C/ZZ. V celé délce budou do nového výkopu
položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro optické kabely - O/ZZ a C/ZZ. Dále v trase budou
položeny nové trubky HDPE 40 pro optické kabely - O/CC, O/FF a C/OO určené pro rezervy.
Na pozemku č.par. 11097 bude osazena nová kabelová komora K1, kde bude osazena nová optická
spojka S II/01 pro budoucí využití.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního
řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
právní předpis. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být
umístěním stavby dotčeny následovně: parc. č. 11092/4, 11092/43, 11098, 11099/2, 11099/3,
11100/1, 11101, 11102/3, 11102/452, 11102/495, 11102/993, 11121/1, 11122/7, 11197/2, 11197/5,
11197/34, 11197/35, 11198, 11200/1, 11200/5, 11226, 11228/1, 11228/2, 11229/1, 11234, 11235,
11236, 11237, 11238, 11239, 11242/3, 11242/4, 11242/8, 11248/7, 11248/9, 11248/10, 11248/11,
11249/13, 12723, 14430/104 v katastrálním území Plzeň.
Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude
stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem
provádění stavebních prací – toto lze částečně ošetřit stanovením podmínek provádění stavby).
1.
2.
3.
4.
II.
Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:
Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, jež bude následným titulem pro
vlastníka sítě k tomu, aby mohla být nová optická trasa sítě elektronické komunikace položena na
pozemku ve vlastnictví Slavia pojišťovna a.s. Část nové optické sítě v trase bude uloženo do
chráničky (dle specifikace vlastníka dotčeného pozemku).
Před zahájením stavebních prací budou projednány a zajištěny vstupy na pozemky dotčené stavbou.
Po provedení prací budou nemovitosti dotčené stavbou uvedeny do náležitého stavu, obnova
zpevněných povrchů bude provedena v souladu s Plzeňskými standardy.
Zahájení prací bude vlastníkům, včetně VODÁRNY PLZEŇ, oznámeno 15 dní předem, aby bylo
možno provést případné opatření.
Č.j. MMP/045182/16
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
str. 3
Investor a jeho dodavatel nesmí vstoupit a provádět jiné práce na pozemcích mimo kabelové vedení
a opěrných a vytyčovacích bodů.
Před zahájením stavby (vstupem na pozemek) musí investor (oprávněný projektant) uzavřít s
vlastníky nemovitostí písemnou dohodu o zřízení věcného břemene k dotčeným nemovitostem.
Užívaní veřejných prostor pro výkopové práce, zařízení staveniště bude pouze na základě předem
uzavřené Dohody o technických podmínkách (SVSMP)
Odpady ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst.
3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady a ostatní prováděcí právní předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v
důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s
normou ČSN 83 90 61, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana stromů před mechanickým poškozením
(např. ochrana před pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny vozidly,
stavebními stroji). Dále bude postupovat v souladu s ČSN 83 90 61, kapitolou 3.9 Ochrana
kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných výkopů (výkop se nesmí vést blíže než 2,5
m od paty kmene).
V případě místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (instalace dopravního značení), bude
v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požádán Magistrát
města Plzně - Odbor dopravy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, po
předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR. Návrh této úpravy, bude
minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci upřesněn, popř. aktualizován, a na základě
žádosti zhotovitele bude stanovena.
Termín případných uzavírek bude oznámen HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a
informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu jednotlivých vozovek (jmenovitě) včetně
doby jejich trvání.
Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě předem vytýčeny a ve spolupráci
s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. provedeno vytýčení zemního kabelového vedení VN 22kV a NN
0,4 kV v zájmovém území.
Po realizaci stavby musí být dodrženy minimální svislé vzdálenosti mezi jejím povrchem a
stávajícími nadzemními vedeními.
V průběhu stavby budou respektovány stávající trasy inž. sítí.
Provádění prací v ochranných pásmech bude předem oznámeno správcům jednotlivých inž. sítí.
Prováděcí firma musí být prokazatelně seznámena s podmínkami souhlasu pro činnost v ochranném
pásmu el. vedení.
Pokud dojde v průběhu stavby k odkrytí nebo dokonce k porušení některé stávající inženýrské sítě,
bude okamžitě přizván její správce.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a rozsahem ochranného pásma, a zemního kabelového vedení VN a NN.
Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast.
Výkopové práce v ochranných pásmech stávajících inž. sítí musí být prováděny ručně.
V ochranných pásmech inž. sítí nebude trvale skladován výkopový ani jiný materiál.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli inž.sítě zahájení prací minimálně 3
pracovní dny předem
Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel vyzván ke kontrole uložení.
Při provádění zemních prací nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů
Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby majitelům pozemků a správcům inž.sítí.
Č.j. MMP/045182/16
str. 4
28. Žádost o provedení kolaudace podejte na speciální stavební úřad pro stavby pozemních
komunikací při odboru stavebně správním MMP.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ŠINDY a.s., Štěrboholská č.p. 1404/104, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102
Odůvodnění:
Dne 21.1.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 25.1.2016 pod č. j. MMP/018448/16 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 3.3.2016, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Dne 3.2.2016 pod č. j. ÚŘ/010/16, MMP/019608/16 stavební úřad obdržel stanovisko statutárního města
Plzně (obce). Stanovisko je souhlasné s námitkou.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu
s vydanou územně plánovací dokumentací:
Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní
plán města Plzně. Územní plán města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze
dne 19. 10. 1995. Stavba se nachází dle vyhlášky č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města
Plzně, ve znění pozdějších změn (poslední změna je účinná od 1. 11. 2010 a to na základě usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 530 ze dne 16. 9. 2010) v zastavěném a část v zastavitelném území obce
s funkčním využitím: zemědělsky využívaná půda, veřejně prospěšná stavba Z23 park se sportovním
využitím, ostatní krajinná zeleň, travnaté porosty, bydlení čisté, smíšené území městské, bydlení
městského typu, veřejně prospěšná stavba Z1 parku a dopravní plochy – komunikace Na Chmelnicích.
V těchto územích lze podle platného územního plánu umisťovat jako stavby související s využitím
jednotlivých lokalit stavby technické infrastruktury pro místní obsluhu.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických hodnot v území:
Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území.
Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území.
Záměr nepřinese, co do funkčního využití území a charakteru území, žádnou změnu. Co se týká
požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, umístění trasy nebude mít
negativní vliv na okolí. Navrhovaná stavba neovlivní stávající způsob využití území a nebude mít
negativní vliv na architektonickou či urbanistickou hodnotu území.
Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými § 18 a § 19 stavebního
zákona. Cílem územního plánování, nezastupitelného nástroje veřejné správy, je rozvoj území na základě
trvalého zjišťování stavu a hodnot, stanovování podmínek pro změny v území a vyhodnocování jejích
vlivů. Navržený záměr se nachází v zastavěném území a částečně v zastavitelném území obce, kde se
nenacházejí žádné významné přírodní a kulturní hodnoty. Předpoklady pro hospodářský rozvoj - výstavbu
a pro udržitelný rozvoj předmětného území jsou zajištěny. Udržitelným rozvojem území se rozumí
vyvážený vztah územních podmínek tří specifických oblastí a to příznivého životního prostředí,
hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Tento vyvážený vztah bude zajištěn.
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, je v souladu s platným Územním plánem Plzně.
Č.j. MMP/045182/16
str. 5
Z hlediska ochrany životního prostředí byla stavba kladně projednána s dotčeným orgánem, odborem
životního prostředí MMP. Samotným záměrem nebude negativně ovlivněn hospodářský rozvoj území.
Dále bude zajištěna i zásada řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Stavba nemá vliv
na prostorové uspořádání území. Stavbou nedojde k narušení soudržnosti společenství obyvatel území.
Základní úkoly územního plánování jsou plněny při posuzování územně plánovací dokumentace.
Základním úkolem, který je sledován a vyhodnocován při územním řízení, je posuzování vlivu změny
v území na veřejnou infrastrukturu. Zajištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování dále úzce
souvisí s požadavky stavebního práva, jeho prováděcích předpisů, zejména obecnými požadavky na
výstavu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení
rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavba byla řádně projednána
s dotčenými orgány a účastníky řízení.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území:
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhláškám č.501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. d) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba nemá nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. e) stavebního zákona, zda je v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení:
Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, především s požadavky
vlastníků a správců inženýrských sítí.
Do podmínek územního rozhodnutí byly promítnuty požadavky dotčených orgánu týkající se umístění
stavby a pro realizaci stavby. Záměr byl kladně projednán se všemi dotčenými orgány a vlastníky a
správci inženýrských sítí.
Podklady pro vydání územního rozhodnutí:
 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.1.2016
 Plná moc na zastupování
 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 Doklad o zaplacení správního poplatku 20000,- Kč ze dne 5.2.2016
 MMP, Odbor krizového řízení dne 9.2.2016 č.j. 019650/16
 Sdělení pro investora odboru životního prostředí MMP ze dne 2.2.2015
 Odbor památkové péče MMP zn. MMP/005864/15 ze dne 13.1.2015
 Závazné stanovisko Odboru dopravy MMP ze dne 20.1.2015 pod Sp.zn. SZMMP/005907/15
 Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 ze dne 15.8.2015 pod č.j. UMO1/19654/15
 Odbor rozvoje a plánování MMP ze dne 17.3.2015 pod zn. MMP/014749/15
 Policie ČR č.j. KRPP-8591/ČJ-2015-030506-1 ze dne 19.1.2015
 Obvodní báňský úřad PJK č.j. SBS 01036/2015/OBÚ-06 ze dne 26.1.2015
 Závazné stanovisko HZSPK č.j. HSPM-156-2/2015 ÚPP ze dne 19.1.2015
 Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury ze dne 20.1.2015 pod Sp.zn. 79067/2015-8201-OÚZ-PHA
 Udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami
vydané ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.9.2015 pod zn. 1078154268
 Vyjádření účastníka řízení Slavia pojišťovna a.s. ze dne 2.3.2016
Č.j. MMP/045182/16
str. 6
Doklady o zjištění inženýrských sítí:
Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.1.2015, ČEZ ICT
Services a.s. ze dne 20.1.2015, RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 11.9.2015, NET4GAS s.r.o. ze dne
19.1.2015, O2 Czech Republic a.s. ze dne 19.1.2015, UPC ČR s.r.o. ze dne 20.1.2015, České
radiokomunikace a.s. ze dne 19.1.2015, T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.1.2015, VODAFONE
Czech Republic a.s. ze dne 20.1.2015, SIT MP ze dne 23.12.2015, Sitel spol. s r.o. ze dne 13.1.2015, Dial
Telecom a.s. ze dne 11.3.2015, PMDP a.s. ze dne 15.1.2015, ČEPS a.s. ze dne 19.1.2015, ČEPRO a.s. ze
dne 19.1.2015,
Vypořádání s podklady rozhodnutí:
 Závazné stanovisko Odboru dopravy MMP ze dne 20.1.2015 pod Sp.zn. SZMMP/005907/15 –
obsahuje požadavek zajištění povolení zvláštního užívaní komunikace pro umístění inž.sítě.
Tento požadavek je překonán vyjádřením příslušného silničního správního úřadu ÚMO Plzeň 1,
který tím, že nedojde k umístění inž.sítě do pozemku místních komunikací, ale pouze do
účelových komunikací, tento požadavek vyvrací a stavba tudíž nepodléhá správnímu řízení o
zvláštním užívání místní komunikace.
 Odbor rozvoje a plánování MMP ze dne 17.3.2015 pod zn. MMP/014749/15 – požadavky
z vyjádření týkající se věcného břemene, obnovy povrchů, veřejného osvětlení, uvedení ploch do
původního stavu, užívání veřejného prostoru, zahájení stavby a křížení inž. sítí v majetku města
jsou obsaženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.
 Udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami
vydané ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.9.2015 pod zn. 1078154268 – podmínky uděleného
souhlasu byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Inženýrské sítě, které se vyskytují v místě stavby či v blízkém okolí stavby jsou vyznačeny v grafické části
projektové dokumentace a dále jsou vyjmenovány v textové části dokumentace.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení:
§ 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona:
Žadatel:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
§ 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora
§ 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:
vlastníci dotčených pozemků
Statutární město Plzeň, Slavia pojišťovna a.s.
Č.j. MMP/045182/16
str. 7
účastníci mající jiná věcná práva k dotčeným pozemkům
statutární město Plzeň, T-Mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace a.s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Plzeňská
teplárenská, a.s.
§ 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona:
účastníci řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
parc. č. 11092/4, 11092/43, 11098, 11099/2, 11099/3, 11100/1, 11101, 11102/3, 11102/452, 11102/495,
11102/993, 11121/1, 11122/7, 11197/2, 11197/5, 11197/34, 11197/35, 11198, 11200/1, 11200/5, 11226,
11228/1, 11228/2, 11229/1, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11242/3, 11242/4, 11242/8,
11248/7, 11248/9, 11248/10, 11248/11, 11249/13, 12723, 14430/104 v katastrálním území Plzeň
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitka účastníka řízení statutárního města Plzně (obce) týkající se koordinace akce
s připravovaným záměrem bytové výstavby Na Chmelnicích (vlastníkem pozemků č.par. 11097 a
11197/1 k.ú. Plzeň je Slavia pojišťovna a.s.), se zamítá. Stavební úřad se podmínkou koordinovat
s projektantem budoucí výstavby nebude zabývat. Projektant není účastníkem řízení. Účastníkem řízení
v tomto případě je vlastník dotčených pozemků, kterým je již zmiňovaná Slavia pojišťovna a.s. - viz
respektování jejich připomínek. V neposlední řadě nutno podotknout, že územní studie musí naopak trasu
veřejného optického kabelu respektovat, neboť jeho umístění je kladně projednáno s dotčenými orgány a
vlastníky dotčených pozemků.
Námitce účastníka řízení Slavia pojišťovna a.s., zastoupené předsedou představenstva a generálním
ředitelem Ing. Radkem Žďáreckým, MBA, týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, jež bude následným titulem pro vlastníka sítí k tomu, aby mohla být nová optická přípojka
sítě elektronické komunikace položena na pozemku ve vlastnictví Slavia pojišťovna a.s. a uložení části
nové optické přípojky v trase do chráničky, je vyhověno stanovením podmínky č. 1 rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Č.j. MMP/045182/16
str. 8
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Hana Jirásková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně,
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci řízení:
Zástupce žadatele: Projinstal Plzeň s.r.o., IDDS: bcvyb2j
Obec:
Technický náměstek primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 301 00 Plzeň 1
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
Slavia pojišťovna a.s., IDDS: pamgbt2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
MMP, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Plzeňská teplárenská, a.s., IDDS: 4ixcgp7
Č.j. MMP/045182/16
str. 9
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62
Na vyvěšení:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
Příloha:
4 x potvrzená situace s doložkou právní moci pro žadatele, odbor stavebně správní MMP a ÚMO
Plzeň1 po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Podobné dokumenty

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, IDDS: 6iybfxn V případě řízení s velkým počtem účastníků řízení se účastníci řízení dle ust. § 109 písm.e) a f) stavebního zák...

Více

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní účastníci řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno  Osoby s vlastnickými nebo j...

Více

Appeal to save the Czech Republic`s Act on Renewable Energies

Appeal to save the Czech Republic`s Act on Renewable Energies Novatrix s.r.o., Praha NRG flex, s.r.o., Bernolakovo, Slovensko O2 Czech republic SOLAR spol. s r.o., Dobruška ODYS s.r.o., Prachatice OK ENERGY s.r.o., Bojkovice OK Solar s.r.o., Plzeň OK Solar-H,...

Více

Stáhnout - Platforma pro OZE

Stáhnout - Platforma pro OZE zovatelů výrazně oslabit. Jedná se o plošné, nepřípustné retroaktivní změny pro všechny ekologické elektrárny.

Více