REKAPITULACE STAVBY

Transkript

REKAPITULACE STAVBY
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
04-03/14
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
KSO:
Místo:
801 99
Třanovice
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
126
30.06.2014
IČ:
00576921
DIČ:
CZ00576921
Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj
Projektant:
IČ:
26858851
DIČ:
CZ26858851
Obec Třanovice
Tispol s.r.o.
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu
prací, které nemajíve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
0,00
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Sazba daně
21,00%
15,00%
Základ daně
0,00
0,00
v
Výše daně
0,00
0,00
CZK
0,00
Strana 1 z 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
04-03/14
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Místo:
Třanovice
Datum:
30.06.2014
Zadavatel:
Obec Třanovice
Projektant:
Tispol s.r.o.
Uchazeč:
Objekt, Soupis prací
Kód
Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem
Cena s DPH [CZK]
0,00
0,00
Typ
SO-01
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
0,00
0,00
STA
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
0,00
0,00
VON
OST
Ostatní rozpočtové náklady
0,00
0,00
STA
Strana 2 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
SO-01 - SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
KSO:
Místo:
801 99
Třanovice
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
Obec Třanovice
Uchazeč:
30.06.2014
IČ:
00576921
DIČ:
CZ00576921
IČ:
DIČ:
Projektant:
Tispol s.r.o.
IČ:
26858851
DIČ:
CZ26858851
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS,
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.csurs.cz. Položky soupisu prací, které nemajíve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
0,00
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
0,00
0,00
21,00%
15,00%
0,00
0,00
v
Strana 1 z 47
CZK
0,00
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
SO-01 - SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
1 - Zemní práce
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
2 - Zakládání
27 - Zakládání - základy
3 - Svislé a kompletní konstrukce
31 - Zdi podpěrné a volné
34 - Stěny a příčky
4 - Vodorovné konstrukce
41 - Stropy a stropní konstrukce
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
5 - Komunikace
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 - Úprava povrchů vnitřní
62 - Úprava povrchů vnější
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - Osazování výplní otvorů
8 - Trubní vedení
87d - Potrubí z trub plastických a skleněných (dešťová kanalizace)
87v - Potrubí z trub plastických a skleněných (zrušení původní vodovodní přípojky)
89d - Trubní vedení - ostatní konstrukce (dešťová kanalizace)
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
98 - Demolice
99 - Přesuny hmot a sutí
997 - Přesun sutě
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
998 - Přesun hmot
0,00
PSV - Práce a dodávky PSV
0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
0,00
713 - Izolace tepelné
0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
0,00
731 - Ústřední vytápění
0,00
751 - Vzduchotechnika
0,00
762 - Konstrukce tesařské
0,00
763 - Konstrukce suché výstavby
0,00
764 - Konstrukce klempířské
0,00
765 - Konstrukce pokrývačské
0,00
766 - Konstrukce truhlářské
0,00
767 - Konstrukce zámečnické
0,00
771 - Podlahy z dlaždic
0,00
773 - Podlahy teracové
0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
0,00
776 - Podlahy povlakové
0,00
777 - Podlahy lité
0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry
0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
0,00
M - Práce a dodávky M
0,00
21a-M - Elektromontáže
21a-M-1 - Elektromontáže - silnoproud
21a-M-2 - Elektroměrový rozváděč RE
21a-M-3 - Rozváděč R1
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 2 z 47
21a-M-4 - Rozváděč R2
21a-M-5 - Elektromontáže - zemní práce
21a-M-6 - Elektromontáže - stavební výpomocné práce
21b-M - Bleskosvod
0,00
0,00
0,00
0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
22-M-1 - Slaboproudé instalace
22-M-2 - Elektronický zabezpečovací systém
22-M-3 - Nouzový volací systém
27-M - Montáž kamerového systému
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
0,00
N01 - Vnitřní vybavení
0,00
Strana 3 z 47
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
SO-01 - SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
Náklady soupisu celkem
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
1
11
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce
D
1
K 111201101
K 111201401
PP
K 111211111
K 112201101
Odstranění pařezů D do 300 mm
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic nebo desek
VV
9*1,0 "kolem JZ fasády, dvorek, hosp. budova
Součet
K 113106123
27,5 "u vstupu, podél SZ fasády RD
VV
1,0*1,5 "napojení kabel EL
VV
Součet
K 113107131
9,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
9,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
9,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m2
9,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
29,000
27,500
1,500
29,000
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
m2
4,320
m2
43,820
1,8*2,4 "před vstupem do RD
K 113107152
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
VV
9,00+29,00+4,32 "podklad pod zpevněnými plochami
VV
1,5*1,0 "chodník - napojení EL kabel
VV
Součet
12
K 122202201
0,00 CS ÚRS 2014 01
42,320
1,500
43,820
Zemní práce - odkopávky a prokopávky
0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3
20,580
m3
20,580
m3
4,725
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
PP
(9,6+4,0+55)*0,3 " zpevněné plochy (plocha mimo jámu)
VV
K 122202209
20,580
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
PP
13
1095 K 130901123
Zemní práce - hloubené vykopávky
0,00
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého
VV
bourání jímky:
VV
2*(1,50+2,10)*2,5*0,20 "stěny
3,600
VV
1,5*2,5*0,30 "dno
1,125
VV
Součet
1045 K 131201202
m3
124,340
PP
VV
0,75*(4,3+6,9+1,5+1,5+8,7+1,5+1,5+5,4)*(1,5*1,5)
VV
0,75*(1,8+3,3)*(1,9*1,9)
13,808
VV
0,75*(3,9+1,5+2,4+1,8+1,5+7,85+1,5+1,5+1,8)*(1,8*1,8)
57,713
zčj
1046 K 131201209
0,00 CS ÚRS 2013 02
4,725
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3
0,00 CS ÚRS 2014 01
52,819
Součet
124,340
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
m3
124,340
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
164,141
0,00 CS ÚRS 2014 01
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3
PP
K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV
(8,7+1,5+1,5)*(5,4+1,5)*1,5
VV
(6,1+1,5)*(1,6)*1,5
18,240
VV
((3,75+1,5)*(6,1-1,8))*1,5
33,863
VV
((1,8)*(2,4+1,5))*1,9
13,338
VV
3,3*1,5*1,9
VV
(2,4+1,5)*(4,0+1,5)*1,8
VV
(1,5+7,85+1,5)*(1,8+1,5)*1,9-1,50*1,50*1,8
VV
Mezisoučet
VV
-zčj "odečet zapažené části jámy
VV
-obz "odečet bouraných základových konstrukcí
VV
Mezisoučet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,320
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV
D
kus
m2
VV
12
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,000
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
ze zámkové dlažby
D
71,000
9,000
PP
11
m2
9,000
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
VV
PP
17
Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
9
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
K 113106121
8
71,000
71,000
Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
PP
7
m2
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
PP
16
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
5+3+1 "v zahradě před domem a u hosp. budovy
K 112101101
PP
6
0,00
0,00
Pálení větví stromů se snášením na hromady jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm
VV
5
0,00
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
PP
3
Cenová
soustava
0,00
2+30+18+21 "v zahradě před domem a u hosp. budovy
VV
4
Cena celkem
[CZK]
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
do 1 000 m2
PP
2
J.cena
[CZK]
nčj
K 131201109
121,095
9,405
38,610
63,980
298,531
-124,340
-10,050
-134,390
Součet
164,141
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
m3
Strana 4 z 47
164,141
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
14
K 132201101
(3,95+1,50)*0,30*0,30 "část základu stěny rampy
VV
75*1*0,6 "EL přípojka
vs600
K 132201109
18
K 132201201
VV
vhup
1069 K 132202101
16
K 161101101
45,491
45,491
0,00 CS ÚRS 2014 01
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3
0,650
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,65*1,00 "základ elektroměr. skříně
0,650
0,650
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
m3
0,650
0,00 CS ÚRS 2014 01
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3
3,900
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
3,900
m3
124,340
3,900
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
Zemní práce - přemístění výkopku
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
124,34 "roubená část jámy
VV
1062 K 161101151
0,00 CS ÚRS 2014 01
124,340
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m
m3
PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo
do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
VV
obz "vybourané základové konstrukce
VV
4,725 "jímka
VV
Součet
K 162701105
4,725
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
P
Poznámka k položce:
přebytek zeminy
VV
124,34+164,141 "jáma
20,58 "odkopávky
VV
0,491+75*0,6*0,1 "rýhy do 0,6 m
VV
0,65 "rýhy do 2,0 m
VV
-6,0 "odpočet zeminy určené pro terénní úpravy
K 162701109
308,702
0,00 CS ÚRS 2014 01
288,481
20,580
4,991
0,650
-6,000
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
14,775
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV
14,775
10,050
PP
308,702
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3
2 778,318
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
Poznámka k položce:
skládka F-M (19 km)
PP
P
308,702*9 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 171201211
PP
2 778,318
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
t
493,923
0,00 CS ÚRS 2014 01
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
308,702*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
VV
17
D
m3
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo
do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
PP
K 162301101
PP
VV
K 167101101
PP
VV
K 171203112
PP
VV
28
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
PP
23
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,491
5,00*0,60*1,30 "odpojení stávající vodovodní přípojky
VV
1070 K 132202109
22
45,491
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
PP
21
Cenová
soustava
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
PP
D
Cena celkem
[CZK]
45,000
Součet
K 132201209
20
J.cena
[CZK]
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 do 100 m3
VV
19
Množství
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
PP
27
m3
VV
PP
25
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 do 100 m3
VV
24
MJ
PP
15
26
Popis
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
K 174101101
493,923
Zemní práce - konstrukce ze zemin
0,00
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
2*6 "tam a zpět
12,000
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
m3
6,000
m3
6,000
m3
41,400
0,00 CS ÚRS 2014 01
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
6 "terénní úpravy kolem objektu
6,000
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2
0,00 CS ÚRS 2014 01
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na svahu přes 1:5 do 1:2
6" terénní úpravy kolem objektu
6,000
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
v těchto vykopávkách
VV
75*1*(0,6-0,1) "EL přípojka - zpětný zásyp zeminou s odečtením 10 cm pískového lože kabelu)
VV
5,00*0,60*1,30 "zpětný zásyp zeminou po odpojení vodovodní přípojky
VV
Součet
K 174101101
12,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
37,500
3,900
41,400
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
m3
209,533
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
v těchto vykopávkách
VV
Mezi pásy:
VV
(5,10*5,85-1,58*0,05)*1,66
49,395
VV
(1,90*4,30)*1,66
13,562
VV
(3,15*3,35-0,15*1,90)*1,66
17,044
VV
(1,25*1,25)*((1,56+0,91)/2)
VV
3,40*1,95*2,61
17,304
VV
Mezisoučet
99,235
VV
Kolem základů:
VV
(8,70+1,50+5,40)*1,50*1,05
24,570
VV
(1,5+7,0+6,0-1,8)*1,50*1,20
22,860
VV
1,8*1,50*(1,50+0,8)/2
VV
3,3*1,5*1,55
VV
(3,9+1,5)*1,5*1,45
11,745
VV
(2,4+1,5+7,85+1,5+1,8)*1,5*1,45
32,734
VV
1,50*1,75*0,55+1,50*5,80*(0,55+1,45)/2 "pod rampou
10,144
VV
9,40*1,90*0,70/2+1,80*1,60*0,70 "podsyp pod stoupající chodník podél rampy
VV
Mezisoučet
VV
-op "odečet obsypání potrubí
-10,800
VV
Součet
209,533
1,930
3,105
7,673
8,267
121,098
Strana 5 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
29
M
Kód
583373680
K 175101101
VV
VV
M
opvčp
op
583312000
18
K 167103101
PP
VV
orzb
K 171203111
PP
m3
40,080
m3
40,080
m3
40,080
m2
200,400
zatr*0,20 "ornice
0,00 CS ÚRS 2014 01
40,080
0,00 CS ÚRS 2014 01
40,080
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5
0,00 CS ÚRS 2014 01
40,080
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
(2,3+4+15,8)*4,0+(29+4)*3,0+(13)*1,0 "kolem objektu (zp. ploch)
osivo směs travní parková rekreační
zatr
200,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
K 183403111
0,00 CS ÚRS 2014 01
200,400
kg
5,010
0,00 CS ÚRS 2014 01
200,400
5,010
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
m2
200,400
m2
200,400
m2
200,400
0,00 CS ÚRS 2014 01
Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
zatr
K 183403153
PP
200,400
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
0,00 CS ÚRS 2014 01
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
zatr
VV
K 183403161
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
VV
zatr
2
27
1060 K 270000001R
PP
VV
K 271572211
200,400
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV
D
21,600
21,600
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění
VV
39
10,800
t
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
zatr
VV
Zakládání
Zakládání - základy
0,00
0,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"
m
9,650
m3
22,511
5,9+1,95+1,8 "rampa
9,650
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
VV
((3,25+1,50)*4,3+(6,1+1,5)*(6,9+1,5)+(5,4+1,5)*(2,6+1,5))*0,20
22,511
VV
Součet
22,511
Základové desky ze ŽB tř. C 12/15
m3
PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 12/15
VV
(2,40*3,90+1,80*2,40+4,2*3,75+6,10*6,90+5,35*2,60)*0,15 "podkladní beton
VV
1,00*0,65*0,15 "EL pilíř
VV
Součet
Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25 vč. povrchové úpravy nášlapné plochy "kartáčovaný
beton"
PP
VV
K 273362021
479,52/1000 "podkladní beton a rampa do 1PP (viz výkres)
VV
Součet
VV
PP
1052 K 274321311
0,098
12,913
m3
1,721
t
0,480
(5,90+1,75)*1,50*0,15 "rampa sjezdu do 1PP
VV
1055 K 273351216
0,480
Zřízení bednění stěn základových desek
m2
5,370
m2
5,370
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
40,393
0,00 CS ÚRS 2014 01
(3,9+2,4+6,1+6,9+8,7+5,4+2,4)*0,15
5,370
Odstranění bednění stěn základových desek
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20
VV
Zákl. pásy - střední a zadní část:
2,4*0,5*1,56
1,872
VV
1,3*0,6*(1,56+0,90)/2
0,959
VV
1,3*0,5*1,66
1,079
VV
1,45*0,5*1,66
1,204
VV
1,25*0,4*0,9+1,25*0,75*0,25
0,684
VV
0,6*1,66*(3,7+5,85+8,7+4,3)
22,460
VV
0,45*1,66*(2,65+5,05+2,03+2,60)
9,211
VV
0,50*1,19*4,30
2,559
VV
El. pilíř:
VV
0,15*0,90*2*(1,00+0,35)
VV
Součet
K 274351215
0,00 CS ÚRS 2014 01
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,480
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20
PP
0,00
1,721
PP
1053 K 274323412R
0,00 CS ÚRS 2014 01
12,815
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
PP
12,913
0,00 CS ÚRS 2014 01
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu vodostavebného V4 tř. B 25
PP
1054 K 273351215
0,00
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry pracovní
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
K 273321211
0,00 CS ÚRS 2014 01
200,400
PP
1051 K 273323412R
45
Součet
kamenivo těžené zásypový materiál
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková
38
48
10,800
005724100
PP
43
10,800
Mezisoučet
PP
37
0,00 CS ÚRS 2014 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na
svahu do 1:5
PP
42
(9+17+14)*(0,15+0,30)*0,6 "dešťové svody
zatr*0,20 "ornice
K 181411131
M
10,800
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
VV
m3
zatr*0,20 "ornice
VV
41
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
PP
40
Cena celkem
[CZK]
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
1082 K 162301101
36
J.cena
[CZK]
377,159
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
10,8*2 'Přepočtené koeficientem množství
VV
35
377,159
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový
materiál
PP
D
Množství
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
PP
31
t
209,533*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
VV
VV
MJ
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce
netříděná
PP
30
Popis
štěrkopísek frakce netříděná
0,365
40,393
Základové pasy ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25 pohledového
m3
6,285
m2
166,141
0,00
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu vodostavebného V4 tř. B 25
1,95*0,30*1,86+1,95*0,30*1,96+3,95*0,30*2,45+1,50*2,55*0,30 "stěna u rampy sjezdu do 1PP
Zřízení bednění stěn základových pasů
6,285
PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
VV
(6,1+6,9+8,7+5,4)*1,66 "obvodové
44,986
VV
(4*1,25+2*3,15+3,35+2*5,10+2*5,85+2*1,90+2*4,30)*1,66 "vnitřní
81,257
VV
(0,35+0,70)*2*0,90 "EL pilíř
1,890
Strana 6 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 274351216
K 274361821
Součet
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
0,123
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
10,379
m2
30,537
m2
30,537
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
0,041
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
0,105
m2
29,694
0,123
Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,379
Zřízení bednění základových zdí jednostranné
0,00 CS ÚRS 2014 01
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení
(2,5+3,9+3,4+1,9)*2,61
VV
K 279351102
30,537
Odstranění bednění základových zdí jednostranné
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění
PP
1049 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PP
(3,90+2,40)*4*1,58/1000+22*0,34*0,222/1000 "zákl. věnec
VV
1050 K 279362021
0,041
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
0,00 CS ÚRS 2014 01
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo
žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
PP
(3,90+2,40)*3,25*1,15*4,44/1000 "síť
VV
1061 K 953312125
0,105
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm
PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
přes 40 do 50 mm
VV
2,40*3,00+1,80*(1,90+1,20)/2+1,00*1,20+(6,1+1,58+2,6)*1,80 "dilatace
3
31
K 310238411
Svislé a kompletní konstrukce
Zdi podpěrné a volné
0,00
0,00
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
m3
1,270
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou
VV
"1PP:
VV
(1,00*0,80)*0,30+(0,60*0,40)*0,50
0,360
VV
Mezisoučet
0,360
VV
1NP:
VV
(0,50*0,75+1,20*0,75)*0,45+(0,60+0,20)*1,40*0,30
0,910
VV
Mezisoučet
0,910
VV
Součet
K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou
VV
1pp:
VV
0,90*1,85*0,30 "1pp
VV
1NP:
K 311238147
m3
3,454
1,90*1,40*0,45+1,15*2,10*0,30+0,70*2,20*0,20+1,15*2,10*0,30
2,954
Součet
3,454
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou
m2
7,090
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost
cihel P10, tl. zdiva 240 mm
VV
1,45*(6,10+0,40+0,19)
VV
-0,25*1,45 "odečet stropu
-0,363
VV
-0,90*2,15 "odečet otvoru
-1,935
VV
-0,25*1,25 "odečet překladu
-0,313
VV
Součet
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,701
7,090
Zdivo nosné vnitřní z tvárnic keramických broušených tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou
m2
348,140
PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost
cihel P10, tl. zdiva 300 mm
VV
1NP:
VV
2*2,30*(7,95+0,40+0,19-2*0,25) "mč.163 vč. 2np
36,984
VV
3,50*2,94 "mč.173
10,290
VV
(3,30+2*2,10)*0,3 "vyrovnání nižší úrovně stáv. stropu nad původní verandou RD
VV
(4,15+3,50+5,80+6,50+5,40+2,20)*2,94 "střední a zadní část
VV
-(1,00*1,40+1,15*2,59+2*0,70*2,16+2*1,55*2,16+2,25*2,44) "odpočet otvorů
VV
-(1,25+1,30+2*1,25+2*2,0+2,75)*0,25 "odpočet překladů
VV
Mezisoučet
VV
2NP:
VV
(6,80+2*2,1+8,60+8,30-1,05+4,45+8,40)*2,75
VV
(4,10+1,45+1,65+5,80+5,80+6,20+2,20)*2,75
VV
-(1,30*0,75+1,00*1,40+5*0,80*2,16+1,20*2,40+1,20*2,59+1,55*2,29+0,70*2,16) "odpočet otvorů
VV
-(1,75+7*1,25+1,50+2*2,00)*0,25 "odpočet překladů
VV
Mezisoučet
VV
Podkroví:
VV
11,40*0,62+9,00*1,97+8,30*1,75+6,80*1,60
50,203
VV
1,65*6,50+12,40*1,10+5,20*0,60+2,40*1,10+1,60*1,20
32,045
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 311238247
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,500
PP
K 311238148
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,270
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
29,694
PP
VV
716
0,428
0,428
Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari
(2,5+3,4)*0,60*0,50+(2,4*3,4)*0,50*2,11 "přístavba v přední části
K 279351101
PP
56
0,00 CS ÚRS 2014 01
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25
VV
D
166,141
0,428
(228,2-105)/1000 "svislé vyztužení (viz výkres a odečet výztuže zákl. zdí)
K 279321346
D
Cenová
soustava
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV
55
t
((394,4+74,7)-41,00)/1000 "zákl. věnec (viz výkres a odečet výztuže zákl. zdí)
PP
54
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
VV
1048 K 274362021
53
m2
VV
51
Cena celkem
[CZK]
166,141
Odstranění bednění stěn základových pasů
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
50
J.cena
[CZK]
38,008
PP
49
Množství
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
PP
47
MJ
Součet
VV
46
Popis
2*(1,95*1,56+1,95*1,96+3,95*2,20+1,50*2,30) "rampa
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,250
80,997
-19,589
-2,950
107,982
109,175
74,800
-22,065
-4,000
157,910
82,248
348,140
Zdivo nosné vnější z tvárnic keramických broušených tl 400 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou
m2
161,691
PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR
pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm
VV
1NP:
VV
(2,40+4,20+6,90+7,90+4,95)*2,94
VV
1,75*(2,75+0,35+0,40+0,19) "mč.163
VV
-(0,90*2,15+0,75*0,75+1,30*0,75+5*1,00*1,50+2*0,75*1,35) "odpočet otvorů
VV
-(1,50+1,25+1,75+5*1,25+2*1,00)*0,25 "odpočet překladů
-3,188
VV
Mezisoučet
67,741
VV
2NP:
VV
(4,15+11,40+5,95+6,90+7,90+5,35)*2,75
114,538
VV
-(2*2,25*1,40+0,75*0,75+1,30*0,75+5*1,00*1,50+2*0,75*0,75) "odečet otvorů
-16,463
77,469
6,458
-12,998
Strana 7 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
-(2*2,75+1,0+1,75+5*1,25+2*1,0)*0,25 "odečet překladů
VV
Mezisoučet
VV
Součet
717
K 317168122
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm
kus
17,000
1*1 "2NP
1,000
VV
Mezisoučet
1,000
VV
překlady X2-2:
VV
2*2 "1NP
4,000
VV
6*2 "2NP
12,000
VV
Mezisoučet
16,000
VV
Součet
kus
8,000
PP
VV
překlady X2-2:
VV
2*2 "1NP
4,000
VV
2*2 "2NP
4,000
VV
Mezisoučet
8,000
VV
Součet
kus
24,000
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm
VV
překlady X1-1
VV
3*4 "1np
12,000
VV
3*4 "2NP
12,000
VV
Mezisoučet
kus
51,000
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm
VV
překlady X1-2:
VV
6*4 "1NP
24,000
VV
6*4 "2NP
24,000
VV
Mezisoučet
48,000
VV
překlady X1-4:
VV
1*3 "1NP
VV
Mezisoučet
VV
Součet
3,000
51,000
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm
kus
12,000
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm
VV
překlady X1-3:
VV
1*4 "1NP
4,000
VV
Mezisoučet
4,000
VV
překlady X1-5:
VV
1*4 "1NP
4,000
VV
1*4 "2NP
4,000
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 317168133
8,000
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm
kus
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm
VV
překlady X1-6:
VV
1*4 "1NP
VV
2*4 "2NP
VV
Mezisoučet
K 317168137
12,000
8,000
12,000
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm
kus
12,000
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm
VV
překlady X1-7:
VV
2*4 "2NP
8,000
VV
Mezisoučet
8,000
VV
překlady X1-8:
VV
1*4 "1NP
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 317944321
4,000
12,000
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
t
0,161
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
VV
19,2/1000 "překlad X4-2
0,019
VV
20,8/1000 "překlad X4-3
0,021
VV
23,4/1000 "překlad X4-4
0,023
VV
2*24,2/1000 "překlad X4-5
0,048
VV
50,1/1000 "překlad X4-6
0,050
VV
Součet
K 346244381
PP
0,161
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
m2
2,610
m
33,250
0,15*2*(1,15+1,25+1,40+2*1,45+2,00)
K 317998112
PP
2,610
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm
6*1,00+12*1,25+1*1,50+3*1,75+2*2,75
34
K 317141215
0,00 CS ÚRS 2014 01
33,250
Stěny a příčky
0,00
Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1500 mm
kus
PP
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1250 do 1500 mm
VV
překlady X3-3:
VV
1" 1NP
VV
Součet
K 317141216
1,000
1,000
Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1750 mm
kus
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm
1,000
VV
překlady X3-2:
VV
1 "1NP
1,000
VV
Mezisoučet
1,000
VV
Součet
K 317142221
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
PP
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm
VV
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
VV
64
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,000
PP
724
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,000
PP
721
0,00 CS ÚRS 2014 01
12,000
PP
63
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
PP
61
0,00 CS ÚRS 2014 01
24,000
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm
PP
K 317168132
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,000
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm
PP
60
0,00 CS ÚRS 2014 01
17,000
Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm,
délky 200 cm
K 317168131
Cenová
soustava
93,950
překlady X2-1:
K 317168130
Cena celkem
[CZK]
161,691
VV
K 317168125
J.cena
[CZK]
-4,125
VV
59
66
Množství
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm,
délky 125 cm
58
719
MJ
PP
718
730
Popis
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru
do 1010 mm tl. 100 mm
Strana 8 z 47
kus
9,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
4 "1NP
4,000
VV
5 "2NP
5,000
VV
Mezisoučet
K 317142322
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru
do 1010 mm tl. 150 mm
VV
překlady X3-4:
VV
5 "2NP
VV
Mezisoučet
K 342272323
5,000
m2
68,857
VV
1NP:
(4,15+1,95)*2,90+1,00*2,50
20,190
VV
(1,40+2,00+0,90)*2,94+(1,40)*2,39+(0,30)*0,75
16,213
VV
-(2*0,80*2,11+0,80*1,97+0,70*2,16) "odpočet otvorů
-6,464
VV
-(4*0,25*1,25) "odpočet překladů
-1,250
VV
Mezisoučet
28,689
VV
2NP:
VV
(2,50+2,95+1,85+2,10)*2,75+(0,20*0,75)
VV
(1,70*0,90)*2,75
VV
(2,20+1,50+1,50+0,90+0,80)*2,75
18,975
VV
-(4*0,70*2,07+0,80*2,07) "odpočet otvorů
-7,452
VV
-(5*0,25*1,25) "odpočet překladů
-1,563
VV
Mezisoučet
40,168
68,857
Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2
1,463
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové
lože, tloušťky příčky 125 mm
VV
1NP:
VV
2,00*2,94
VV
-(2*0,70*2,16) "odpočet otvorů
VV
1,50*(1,10-0,125) "mč.103 nad překladem X3-3
1,463
VV
Mezisoučet
4,319
VV
Součet
5,880
4,319
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože,
tloušťky příčky 150 mm
m2
45,845
VV
1NP:
VV
(1,40)*2,94
4,116
VV
Mezisoučet
4,116
VV
2NP:
VV
(4,00+3,85+2,25+1,25)*2,75
VV
(0,65)*1,00
VV
(3,50+3,55)*2,75
VV
-(2*0,70*2,07+4*0,80*2,07) "odečet otvorů
-9,522
VV
Mezisoučet
41,729
0,650
19,388
45,845
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm
m
29,730
PP
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
VV
1NP:
VV
(4,15+1,95)+1,00
VV
(1,40+2,00+0,90)+(0,30)
VV
Mezisoučet
VV
2NP:
VV
(2,50+2,95+1,85+2,10)+(0,20)
9,600
VV
(1,70*0,90)
1,530
VV
(2,20+1,50+1,50+0,90+0,80)
VV
Mezisoučet
K 342291112
4,600
11,700
6,900
18,030
29,730
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
m
21,800
PP
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV
1NP:
VV
2,00 "tl. 125 mm
2,000
VV
1,40 "tl. 150 mm
1,400
VV
Mezisoučet
3,400
VV
2NP:
VV
4,00+3,85+2,25+1,25
VV
3,50+3,55
7,050
VV
Mezisoučet
18,400
K 342291121
21,800
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
m
72,210
PP
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV
3*2,90+2*2,50+4*2,94 "1NP
25,460
VV
9*2,75+8*2,75 "2NP
46,750
VV
Mezisoučet
1063 K 346244811
m2
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na
svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až
P 20 tl. 65 mm
VV
1,50*0,75 "mč.163
4
41
D
K 411121243
593417351R
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,125
Vodorovné konstrukce
Stropy a stropní konstrukce
0,00
0,00
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm
kus
8,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
deska stropní plná PZD 239/29/9 V5 239x29x9 cm
kus
4,000
0,00
kus
4,000
m2
12,915
desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-240 239 x 29 x 10
4 "rampa v 1NP
VV
M
1,125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu
ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
72,210
Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
11,350
Součet
VV
70
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,100
Součet
VV
728
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,213
Součet
K 342291111
0,00 CS ÚRS 2014 01
-3,024
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,208
Součet
K 342272523
0,00 CS ÚRS 2014 01
26,000
PP
727
593417352R
PP
VV
84
kus
VV
69
Cenová
soustava
5,000
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože,
tloušťky příčky 100 mm
K 342272423
Cena celkem
[CZK]
5,000
PP
VV
J.cena
[CZK]
9,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
PP
726
805
Množství
VV
68
765
MJ
překlady X3-1:
67
764
Popis
VV
K 411168122
4,000
deska stropní plná PZD 209/29/9 V5 209x29x9 cm
0,00
desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-240 239 x 29 x 10
4 "rampa v 2NP
4,000
Strop keramický tl 21 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm
Strana 9 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
MJ
PP
VV
Strop nad 2NP:
VV
2,1*(3,45+2,70)
VV
Součet
731
K 411168123
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně
zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 15/50, tloušťky stropní
konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m
VV
Strop nad 2NP:
4,10*3,50
VV
Součet
K 411168124
m2
14,350
m2
63,748
VV
Strop nad 2NP:
VV
3,85*(4,25+3,90)
31,378
VV
4,15*4,00
16,600
VV
3,80*4,15
15,770
VV
Součet
PP
VV
Strop nad 2NP:
VV
5,40*6,20
VV
1,65*5,35
VV
Součet
K 411168142
m2
42,308
8,828
Strop keramický tl 25 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm
m2
28,583
VV
Strop nad 1NP:
VV
1,25*(1,80+2,55)
5,438
VV
2,10*(3,45+2,70)
12,915
VV
2,20*4,65
10,230
VV
Součet
PP
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně
zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 19/50, tloušťky stropní
konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m
VV
Strop nad 1NP:
1,75*3,55
VV
3,50*2,05
VV
Součet
90
K 411168144
PP
VV
91
K 411168145
Strop keramický tl 25 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm
4,15*2,73+2,90*1,40
1,60*1,45+3,55*1,60
VV
5,40*6,20
K 411361821
m2
56,870
8,000
33,480
Součet
56,870
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216
t
0,099
t
1,060
2*(76+2*40+20+18+17+27)*0,94*0,222/1000 "skryt nosníky stropů
0,099
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
VV
(4*6*6,10+2*6*11,40+2*6*5,90+2*6*5,40+2*6*4,90+2*6*4,00)*1,58/1000 "skryté nosníky stropů
0,830
VV
2*(60+10+38)*1,20*0,888/1000 "příložky
0,230
VV
Součet
t
4,519
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými
a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV
strop 1.P
VV
(18,353+13,388+35,530+23,390+10,230+33,480)*1,25*7,90/1000
1,327
VV
(2*13,0+10,0+12,0+3*8,4+2*8,8)*1,25*7,90/1000
0,897
VV
strop nad 2NP:
VV
(12,915+14,350+63,748+42,308)*1,25*7,90/1000
VV
(2*13,0+10,0+12,0+3*8,4+2*8,8+8,2)*1,25*7,90/1000
VV
Mezisoučet
K 413941123
0,978
4,519
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
Osazování ocelových válcových nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t
0,078
VV
26,51/1000 "nosník Z2
0,027
VV
50,87/1000 "nosník Z3
0,051
VV
Součet
PP
VV
1096 K 417238122
PP
VV
841
K 417388102R1
m
20,400
0,00 CS ÚRS 2013 02
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou POROTHERM bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce do 210
mm
20,4 "věnce pod pozednicemi ve vrcholu
20,400
Obezdívka věnce jednostranná keramickou věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
m
4,000
m
7,200
m
39,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou POROTHERM bez tepelné izolace, jednostranná, výška věnce přes 210
do 250 mm
4,0 "strop nad 1NP u schodiště
4,000
Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnější zdi š 29 cm
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 29 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm
P
Poznámka k položce:
vč. věncovky, výztuže a izolantu
K 417388102R2
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,078
Obezdívka věnce jednostranná keramickou věncovkou v do 210 mm bez tepelné izolace
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,317
PP
1094 K 417238121
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,060
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
PP
99
0,00 CS ÚRS 2014 01
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými
a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 216 (E)
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými
a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
K 411362021
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,390
PP
98
0,00 CS ÚRS 2014 01
35,530
VV
VV
35,530
3,80*(8,10+1,25) "strop nad 1NP
Strop keramický tl 25 cm z vložek keramických a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm
Strop nad 1NP:
97
m2
Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu
C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek 19/50, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4
do 5 m
VV
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,175
VV
K 411361221
13,388
13,388
PP
VV
m2
6,213
Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu
C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek 19/50, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5
do 6 m
856
0,00 CS ÚRS 2014 01
28,583
Strop keramický tl 25 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
42,308
Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu
C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek 19/50, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2
do 3 m
K 411168143
0,00 CS ÚRS 2014 01
33,480
PP
732
0,00 CS ÚRS 2014 01
63,748
Strop keramický tl 21 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 cm
Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu
C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek 15/50, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 5
do 6,25 m
89
Cenová
soustava
14,350
Strop keramický tl 21 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm
PP
K 411168125
Cena celkem
[CZK]
14,350
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně
zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 15/50, tloušťky stropní
konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m
85
J.cena
[CZK]
12,915
Strop keramický tl 21 cm z keramických vložek a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm
VV
Množství
12,915
PP
729
843
Popis
Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu
C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek 15/50, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 2
do 3 m
7,20 "nad 2NP
0,00
7,200
Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnější zdi š 29 cm (bez izolantu)
Strana 10 z 47
0,00
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
PP
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 29 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm
P
Poznámka k položce:
v dilataci - bez vloženého izolantu (vč. věncovky, výztuže)
39,50 "nad 2NP
VV
844
K 417388102R3
m
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 29 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm
P
Poznámka k položce:
v dilataci - bez vloženého izolantu (vč. věncovky, výztuže)
VV
1,80 "nad 2NP
VV
20,4 "pod pozednicemi ve vrcholu
K 417388104R1
P
Poznámka k položce:
vč. věncovky, izolantu, výztuže
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 29 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
P
Poznámka k položce:
v dilataci - bez vloženého izolantu (vč. věncovky a výztuže)
K 417388104R3
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
P
Poznámka k položce:
v dilataci - bez vloženého izolantu (vč. věncovky a výztuže)
K 417388122
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 40 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm
VV
38,40 "nad 2NP
VV
3,50 "nad 2NP (dilatace)
VV
Součet
K 417388124
m
1,800
m
41,900
K 417388134
3,500
41,900
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 40 cm
m
26,100
m
25,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
26,100
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm
PP
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a
izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
VV
12,30 "nad 1NP
12,300
VV
12,70 "nad 1NP (dilatace)
12,700
VV
Součet
K 417388172
0,00 CS ÚRS 2014 01
25,000
Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnitřní zdi š 30 cm
m
19,800
m
24,800
0,00 CS ÚRS 2014 01
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30
cm, stropní konstrukce tl. 21 cm
PP
19,80 "nad 2NP
VV
K 417388174
19,800
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30
cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
PP
24,80 "nad 1NP
VV
839
0,00 CS ÚRS 2014 01
38,400
26,10 "nad 1NP
VV
838
0,00
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a
izolantu šířka vnější zdi 40 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
PP
842
0,00
1,800
Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnější zdi š 40 cm
PP
837
29,300
1,80 "nad 1NP
VV
836
m
0,00
29,300
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 24 cm (bez izolantu)
PP
840
7,200
29,30 "nad 1NP
VV
0,00
7,200
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 29 cm (bez izolantu)
PP
835
m
7,2 "nad 1NP
K 417388104R2
22,200
22,200
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 29 cm
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel včetně
věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 29 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
VV
Cenová
soustava
1,800
PP
834
Cena celkem
[CZK]
20,400
Součet
VV
J.cena
[CZK]
39,500
Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnější zdi š 24 cm (bez izolantu)
PP
833
Množství
K 417388184R
24,800
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 44 cm
PP
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel včetně
výztuže šířka vnitřní zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
P
Poznámka k položce:
(vč. výztuže)
m
4,200
4,20 "nad 1NP
VV
0,00
4,200
810
M
134809201R
svařovaný nosník profilu I140 - ozn. "Z2" (vč. povrchové úpravy)
kus
1,000
0,00
808
M
134809202R
svařovaný nosník profilu I220 - ozn. "Z3" (vč. povrchové úpravy)
kus
1,000
0,00
101
K
413941125
t
0,167
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
0,167
m
17,800
PP
166,52/1000 "nosník Z4
VV
809
M
134809251R
0,167
tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240 - nosník ozn. "Z4" (vč. povrchové úpravy)
PP
tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu
P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,2 kg/m
105
K 417328114
Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB š 25 cm pro strop tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 cm (včetně
výztuže)
PP
VV
4,40+2*6,70 "strop nad 1NP
VV
Mezisoučet
K 953312125
45
K 451572111
PP
603
lp
K 460421101
K 460490011
5
56
K 564801111
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
19,530
0,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
m3
1,860
0,00 CS ÚRS 2014 01
(17+14)*0,10*0,6 "šířka 0,60 m (dešťová kanalizace)
1,860
Součet
1,860
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m
75,000
m
75,000
m2
165,680
0,00 CS ÚRS 2014 01
75,000
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm
PP
D
19,530
Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
75 "přívod EL od hranice pozemku
VV
D
m2
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez
zakrytí, šířky do 65 cm
PP
602
17,800
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV
VV
17,800
2*(2,45+1,85+4,05+6,20+1,60+2,55+5,35+8,50)*0,30 "dilatace od stávajících objektů v úrovni stropů
VV
117
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
přes 40 do 50 mm
PP
D
0,00
240
Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy šířky 25 cm, z betonu železového C 16/20 včetně výztuže
při osové vzdálenosti nosníků (OVN) 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm
116
118
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší
Osazování ocelových válcových nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220
mm
Komunikace
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
0,00
0,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm
Strana 11 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
VV
12,2 "dlažba před vstupem do SEN1
12,200
VV
1,5 "chodník napojení kabel EL
VV
73,5 "komunikace - plocha dle výkresu CAD
120
K 564831111
m2
73,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
m2
92,180
73,500
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
78,480
12,2 "dlažba před vstupem do SEN1
12,200
VV
1,5 "chodník napojení kabel EL
VV
Součet
K 564871111
1,500
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
m2
82,400
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
VV
82,4 "komunikace - plocha dle výkresu CAD (zvětšena o podsyp pod obruby)
82,400
VV
Součet
82,400
59
K 596211112
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
92,180
PP
VV
1,50*28,80 "SZ
43,200
VV
11,70*(1,80+1,50)-7,85*1,80 "JZ
24,480
VV
4,50*2,40 "JZ napojení SEN1
10,800
VV
12,2 "dlažba před vstupem do SEN1
12,200
VV
Mezisoučet
90,680
VV
1,5 "chodník napojení kabel EL (zpětné položení stávající dlažby)
VV
Mezisoučet
VV
Součet
592451100
1,500
1,500
92,180
dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní, I. jakost
m2
73,500
m2
74,970
73,5 "komunikace
592451090
0,00 CS ÚRS 2014 01
73,500
dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní, I. jakost
73,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
6
61
K 611131301
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřní
0,00
0,00
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně
m2
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů
VV
267,692
VV
-2,90*2,40 "odečet stropu schodiště
VV
2,60*2,05+0,95*0,50 "1PP mč.001
stropy
K 611131305
266,537
-6,960
5,805
Mezisoučet
266,537
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně schodišťových
konstrukcí
m2
50,470
VV
(2,90+2,40+2,25)*5,75 "stěny obvod schodiště (1NP a 2NP)
43,413
VV
-2,25*2,75 "odpočet pórobetonové příčky v 2NP
-6,188
VV
(1,20+1,05)*1,05+(1,30*1,05/2) "obvod stěna pod úr. 1NP
VV
(1,55*1,80+1,30*1,05)/2 "stěna pod nástupním ramenem (mimo pórobeton)
VV
-(2*1,05+2,40)*0,15 "odpočet průniku mezipodesty
-0,675
VV
-(2*2,30+2*1,60)*0,18 "odpočet průniku ramen
-1,404
VV
-0,70*1,97 "odpočet otvorů
-1,379
VV
2,90*2,40 "strop schodiště nad 2NP
VV
(2,20+0,30+1,05+0,15+0,15)*1,20 "podhled výstupního ramena a mezipodesty
K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně
stropy
-6,96 "odečet stropu ve schodišti
VV
-5,805 "odečet stropu mč.001 v 1PP
VV
Součet
K 611321345
VV
K 611325422
PP
VV
K 611331141
PP
VV
K 612131301
4,620
50,470
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková
vodorovných konstrukcí stropů rovných
PP
2,078
6,960
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,045
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
267,692
PP
schodiště1
0,00 CS ÚRS 2014 01
74,970
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného
tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl.
80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
VV
VV
92,494
92,494
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 přírodní
D
m2
90,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 přírodní
K 596212212
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
m2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl.
do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60
mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
92,180
PP
VV
131
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
78,48 "chodník
PP
740
0,00 CS ÚRS 2014 01
VV
VV
738
165,680
VV
125
130
m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
PP
129
165,680
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm
PP
D
128
1,500
73,5 "komunikace - plocha odměřena z výkresu CAD
K 564861111
123
Cenová
soustava
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV
122
Cena celkem
[CZK]
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
PP
121
J.cena
[CZK]
73,500
Součet
K 564811111
PP
127
Množství
78,480
VV
126
MJ
78,48 "chodníky dle plochy dlažby
119
124
Popis
VV
m2
253,772
0,00 CS ÚRS 2014 01
266,537
-6,960
-5,805
253,772
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně
m2
50,470
m2
58,923
0,00 CS ÚRS 2014 01
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
schodiště1
50,470
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
0,00 CS ÚRS 2014 01
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů,
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
58,923 "oprava omítky stropů v 1PP (výměra viz otlučení omítek odd.097)
58,923
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2
5,805
m2
675,162
0,00 CS ÚRS 2014 01
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená
vodorovných konstrukcí stropů rovných
2,60*2,05+0,95*0,50 "1PP mč.001
5,805
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně
PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
VV
1NP - Přední část (RD):
VV
(1,30+3,80+4,15+1,20+2,40+0,20)*2,89+(2*2,40*0,35/2)+(1,20*0,35) "mč.171
38,975
VV
2*(2,10+2,70)*2,89 "mč.172
27,744
VV
2*(2,10+3,50)*2,89 "mč.173
32,368
VV
(1,95+2,025)*2,89 "mč.174
11,488
VV
(1,95+2,025)*2,89 "mč.175
11,488
VV
(4,15+2*1,95)*2,89 "mč.176
23,265
VV
2*(8,10+3,80)*2,89 "mč.177
68,782
Strana 12 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
(1,0+2*2,19)*0,35+4*(1,0+2*2,19)*0,15 "přípočet ostění dveří
5,111
VV
2*(2,25+2*1,40)*0,33+2*(1,00+2*1,40)*0,18 "přípočet ostění oken
4,701
VV
1NP - Střední část:
VV
(3,50+2*2,05+3,45)*2,94 "mč.103
32,487
VV
(2,25+1,65)*2,94 "161a
11,466
VV
(1,10+0,90)*2,94 "161b
VV
(3,40+1,70+1,05)*2,94 "162a
VV
(1,40)*2,94 "162b
VV
2*(1,62+1,15)*3,69 "163
VV
VV
-(2*2*0,70*2,16+2*0,90*2,16+3*0,75*0,75+1,15*2,59+1,56*3,29+1,55*2,29) "odpočet otvorů
(1,0+2*2,16)*0,15+(0,9+2*2,34)*(0,25+0,30)+(1,15+2*2,59)*0,30+(1,56+2*3,29)*0,30+(1,55+2*2,29)*(0,30+0
,20) "přípočet ostění dveří
(7*0,75)*0,28 "přípočet ostění oken
VV
1NP - Zadní část:
VV
2*(6,20+5,40)*2,94 "mč.150
VV
2,20*4,65*2,94 "mč.151
VV
-(1,45*2,16+5*1,00*1,50+2*0,75*1,35+2*2,25*2,44) "odpočet otvorů
VV
(2,25+2*2,44)*0,30 "přípočet ostění dveří
VV
(5*(1,00+2*1,50)+2*(0,75+2*1,35))*0,28 "přípočet ostění oken
VV
Mezisoučet
VV
2NP - Přední část RD:
VV
(1,20+3,80+0,15)*2,75 "mč.271
VV
(1,25)*2,75 "mč.272
VV
2*(2,10+1,70+0,90)*2,75 "mč.273a+b
25,850
VV
2*(2,10+3,50)*2,75 "mč.274
30,800
VV
2,50*2,75 "mč.275
VV
(1,85+2,85)*2,75 "mč.276
12,925
VV
(4,45+0,15)*2,75 "mč.277
12,650
VV
(2*3,90+3,85)*2,75 "mč.278
32,038
VV
(2*4,25+3,85)*2,75 "mč.279
VV
-(2*4*0,80*2,07+1,20*2,50+1,00*1,40+2*0,60*0,60+2*2,25*1,40) "odpočet otvorů
VV
4*(1,0+2*2,15)*0,20+(1,20+2*2,50)*0,15 "přípočet ostění dveří
5,170
VV
2*(2,25+2*1,40)*0,28+(1,00+2*1,40)*0,18+(1,30+2*0,60)*0,18 "přípočet ostění oken
3,962
VV
2NP - Střední část:
VV
(3,50+2*2,05+3,45)*2,75 "mč.203
VV
(1,60)*2,75 "mč.261
VV
(1,90+2,15+3,05+1,64+1,75+1,90)*2,75 "mč.262a+b
34,073
VV
-(0,75*0,75+1,30*0,75+1,56*2,75+1,55*2,20) "odpočet otvorů
-9,238
VV
(1,56+2*2,75)*0,30+(1,55+2*2,20)*(0,30+0,20) "přípočet ostění dveří
5,093
VV
(0,75+2*0,75+1,30+2*0,75)*0,28 "přípočet ostění oken
1,414
VV
2NP - Zadní část:
VV
2*(6,20+5,40)*2,75 "mč.250
63,800
VV
(2,20+0,80+2,14+1,40+1,54)*2,75 "253a+b
22,220
VV
(1,50+1,20+0,90+1,50)*2,75 "254a+b
VV
-(1,45*2,07+5*1,00*1,50+2*0,75*0,75+2*0,80*2,07+2*0,70*2,07) "odpočet otvorů
VV
(0,90+1,00+4*2,07)*0,15 "přípočet ostění dveří
VV
(5*(1,00+2*1,50)+2*(0,75+2*0,75))*0,28 "přípočet ostění oken
VV
Mezisoučet
stěny2
K 612142001
4,116
20,443
-23,284
11,273
1,470
68,208
30,076
-23,637
2,139
7,532
361,271
14,163
3,438
6,875
33,963
-24,668
30,388
4,400
14,025
-17,837
1,527
6,860
313,891
Součet
675,162
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2
248,737
1NP - přední část (RD):
VV
2*1,00*2,50 "mč.163+170
VV
2*(2,025+1,95)*2,89 "mč.174+175
22,976
VV
4,15*2,89 "mč.176
11,994
VV
-(2*2*(0,80*2,11)+2*(0,80*1,97)) "odpočet otvorů
-9,904
VV
1NP - střední část:
VV
(1,40+0,725+0,80+1,10+2*0,90)*2,94+0,30*0,75 "mč.161a+b
17,351
VV
(1,40+0,75+2,00+2*1,90+1,40)*2,94+1,40*2,39+0,30*0,75 "mč.162a+b+c
31,060
VV
-(2*0,70*2,16) "odpočet otvorů
-3,024
VV
2*1,50*1,10 "mč. 103 nad překladem X3-3
VV
2NP - přední část (RD):
VV
(2,25+1,40+1,75)*2,75 "mč.270+2,71
14,850
VV
(2*2,10+1,25)*2,75 "mč.272
14,988
VV
2*2,10*2,75 "mč.273a+b
11,550
VV
(2,50+2*1,75)*2,75 "mč.275
16,500
VV
(2,85+1,85)*2,75 "mč.276
12,925
VV
(2,30+2,50+1,10+1,95)*2,75+(1,95*0,30/2) "mč.277
21,880
VV
3,85*2,75 "mč.278
10,588
VV
3,85*2,75 "mč.279
VV
-(3*2*(0,70*2,07)+3*2*(0,80*2,07)) "odpočet otvorů
VV
2NP - střední část:
VV
3,50*2,75 "mč.203
VV
(1,60+2*0,90)*2,75 "mč.261
VV
(1,70+1,00+1,15+3,55)*2,75 "mč.262a
20,350
VV
(1,20+3,55)*2,75 "mč.262b
13,063
VV
-(1*2*(0,70*2,07)+2*2*(0,80*2,07)) "odpočet otvorů
-9,522
VV
2NP - zadní část:
VV
(2*0,80+0,10+1,00+1,50+1,20)*2,75 "mč.253a
VV
(0,90+1,40+0,90)*2,75 "mč.253b
8,800
VV
(1,20+1,50)*2,75 "mč.254a
7,425
VV
(0,90+1,50)*2,75 "mč.254b
VV
-(2*2*(0,70*2,07)) "odpočet otvorů
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
3,300
10,588
-18,630
9,625
9,350
14,850
6,600
-5,796
Mezisoučet
248,737
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2
167,997
PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV
stěny1
VV
-obkladyY
-80,740
VV
Mezisoučet
167,997
K 612321141
Cenová
soustava
5,880
VV
stěny1
Cena celkem
[CZK]
18,081
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
K 612311131
J.cena
[CZK]
-28,901
PP
VV
885
Množství
VV
VV
133
MJ
-(2*5*0,80*2,11+1,15*2,54+2*1,00*1,40+2*2,25*1,40) "odpočet otvorů
VV
132
Popis
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
248,737
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková
svislých konstrukcí stěn
VV
1,5 "vysprávky omítek po osazení překladu X-3-3 (mč.103 a 102a)
m2
1,500
1,500
Strana 13 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
858
Kód
K 612321311
K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková
svislých konstrukcí stěn
VV
stěny2
VV
-obkladyP
K 612325302
PP
K 612821012
675,162
572,518
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (vč. jádrové omítky)
m2
10,725
K 615142002
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně
10,725
m2
44,308
m2
7,548
PP
VV
(0,30+2*0,25)*1,15 "překlad X4-2
0,920
VV
(0,45+2*0,25)*1,25 "překlad X4-3
1,188
VV
(0,30+2*0,25)*1,40 "překlad X4-4
1,120
VV
(0,30+2*0,25)*1,45*2 "překlad X4-5
2,320
VV
(0,50+2*0,25)*2,00 "překlad X4-6
2,000
VV
Součet
K 619991011
m2
55,649
PP
VV
0,90*0,40+0,60*0,40+1,75*1,90 "1PP
VV
2*2,25*1,40+2*1,00*1,40+0,75*0,75+1,30*0,75+5*1,00*1,50+2*0,75*1,35 "okna 1NP
VV
1,15*2,15 "dveře vstupní 1NP
VV
2*2,25*1,40+1,00*1,40+1,30*0,75+0,75*0,75+1,30*0,75+5*1,00*1,50+2*0,75*0,75 "okna 2NP
18,838
VV
1,45*2,60+2,70*2,40 "stěny D5 a D7
10,250
VV
Součet
K 619995001
3,925
2,473
55,649
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
m
256,590
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
VV
psd+pod "délka obvodu soklíků a obkladů stěn
VV
2*(3,20+0,65+2*0,60)+1,60+2*1,50+2*(2,10+2*0,65+2*0,60) "obklady u kuchyňských linek 1NP
23,900
VV
2*(2,85+2*0,65+2*0,60)+(0,95+0,75+2*1,50)+2*(2,10+2*0,65+2*0,60) "obklady u kuchyňských linek 2NP
24,600
256,590
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
m
PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím
rohových s tkaninou
257,750
VV
1NP - přední část (RD):
VV
2*2,89+(2*1,150+3*2,50)+2*(2*2,19+0,90) "mč.170+171
VV
2*1,40+1,00+2*2,19+1,00 "mč.172
9,180
VV
2*1,40+1,00 "mč.173
3,800
VV
2,89+(2*2,19+0,90) "mč.176
VV
(4*1,40+2*2,25)+(2*2,19+1,00) "mč.177
VV
1NP - střední část:
VV
(1,55+2*2,29)+2,94+1,56 "m.č.103
VV
0,90+2*2,05+0,75+(0,75+0,40)"mč.161
6,900
VV
0,90+2*2,05+0,75+(3*0,40+2*0,75)"mč.162
8,450
VV
(2*0,90+2*2,34) "m.č.163
6,480
VV
1NP - zadní část:
VV
5*(1,00+2*1,50)+2*(2,25+2*2,44) "mč.150
VV
2*(0,75+2*1,35) "mč.151
VV
Mezisoučet
VV
2NP - přední část (RD):
VV
2*2,75+(1,00+2*2,15) "mč.270+271
VV
2*0,60+2*0,45+(1,00+2*2,15) "mč.273
VV
(1,00+2*1,40) "mč.274
VV
2*2,75+(1,20+2*2,50) "mč.277
11,700
VV
(2*1,40+2,25)+2*(1,00+2*2,15) "mč.278
15,650
VV
(2*1,40+2,25)+2*(1,00+2*2,15) "mč.279
15,650
VV
2NP - střední část:
VV
((2*2,20+1,55)+2,75+1,56) "mč.203
10,260
VV
2*0,75+1,30+3*0,75+2*2,75 "mč.262
10,550
VV
2NP - zadní část:
VV
4*2,15+0,90+1,00+5*(1,00+2*1,50) "mč.250
VV
3*0,65+2*2*0,40+2*0,75 "mč.253
VV
Mezisoučet
553430200
10,630
34,260
6,900
136,390
10,800
7,400
3,800
30,500
5,050
121,360
257,750
profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm
m
257,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
816
8,170
15,480
270,638
62
K 622135002
270,638
Úprava povrchů vnější
0,00
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm
m2
68,065
PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
VV
Vyrovnání podkladu pod hydroizolaci suterénních stěn a zateplení soklu:
VV
(0,70+9,00+3,90+2,40+3,30+2,40+1,80+4,05)*2,60 "úr. 1NP+1PP
VV
-(1,75*1,90+0,60*0,40) "odpočet otvorů 1PP
-3,565
VV
Součet
68,065
817
0,00 CS ÚRS 2014 01
doplňky stavební kovové profily pro omítky rohové profily délky 250, 275, 300 cm s ostrou hlavou 7,5 mm pro omítky
vnitřní 12 mm
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
26,140
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
208,090
Součet
K 622143003
0,00 CS ÚRS 2014 01
20,163
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,548
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením
páskou
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
44,308
Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením
nosníků
687
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,725
44,308 "sanace stěn 1PP (výměra viz otlučení omítek odd.097)
VV
136
0,00 CS ÚRS 2014 01
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30
mm ručně štuková
PP
896
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
-102,644
2*((1,20+2*1,90)*0,30+2*1,90*0,30)+(1,00+2*1,90)*0,50+(1,75+2*1,90)*0,30+(2*(0,60+0,40)*0,30)+(2*(0,90+
0,40)*0,30) "otvory 1PP
Součet
VV
135
Cena celkem
[CZK]
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
VV
725
572,518
Mezisoučet
VV
739
m2
J.cena
[CZK]
102,644
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
PP
895
Množství
102,644
obkladyP "podklad pod obklady na zdivo z pálených cihel
VV
K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých
dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn
P
Poznámka k položce:
do tl. 3 cm
K 622211021
0,00 CS ÚRS 2014 01
71,630
PP
VV
813
MJ
m2
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých
konstrukcí stěn
PP
134
Popis
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně
m2
68,065*4 'Přepočtené koeficientem množství
272,260
0,00 CS ÚRS 2014 01
272,260
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
m2
PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
VV
Sokly:
Strana 14 z 47
54,432
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
(2,40+0,12)*1,40+5,80*(1,40+2,30)/2+1,75*2,30+(1,45*0,12)*1,00
VV
-((0,60-0,08)*(0,40-0,08)+(1,75-0,08)*(1,90-0,04)) "odpočet otvorů
-3,273
VV
Mezisoučet
15,184
VV
SZ fasáda:
VV
20,35*(1,40+1,00)/2
VV
-(0,90-0,08)*(0,40-0,08) "odpočet otvorů
-0,262
VV
Mezisoučet
24,158
VV
SV fasáda:
VV
(8,70+0,24)*1,00
8,940
VV
Mezisoučet
8,940
VV
JV fasáda:
VV
(5,45+0,70)*(1,00)
VV
Mezisoučet
VV
Součet
M
283760180
6,150
6,150
54,432
deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 120 mm
m2
55,521
m2
318,813
VV
JZ fasáda:
VV
(11,4+0,28)*7,10
VV
-4*(2,25-0,08)*(1,40-0,08) "odpočet otvorů
VV
Mezisoučet
VV
SZ fasáda:
VV
(9,00)*(8,70+7,10)/2
VV
VV
(11,25)*(8,20+6,20)/2
-(6*(1,00-0,08)*(1,50-0,08)+3*(1,00-0,08)*(1,40-0,08)+3*(1,30-0,08)*(0,75-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08))
"odpočet otvorů
Mezisoučet
VV
SV fasáda:
VV
(8,70+0,28)*6,20
VV
2,85*1,10
VV
-4*(1,00-0,08)*(1,50-0,08) "odpočet otvorů
-5,226
VV
Mezisoučet
53,585
VV
JV fasáda:
VV
(9,00)*(8,70+7,10)/2
71,100
VV
(11,25)*(8,20+6,20)/2
81,000
VV
-(2*(0,75-0,08)*(1,35-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08)) "odpočet otvorů
VV
-(9,35*(7,30+6,05)/2+4,55*(7,05+6,40)/2) "odpočet plochy průniku sousedního objektu
VV
Mezisoučet
VV
Součet
VV
283759510
82,928
-11,458
71,470
71,100
K 622212001
55,676
3,135
-2,600
56,490
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm
m2
325,189
VV
Součet
283759320
m
141,700
VV
130,900
10,800
141,700
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm
m2
3,789
šEPS
283760120
0,03*(4*2*(2,25+1,40)+10*2*(1,00+1,50)+1*2*(1,30+0,75)+2*2*(1,30+0,75)+3*2*(1,00+1,40)+2*2*(0,75+1,35)
+4*2*(0,75+0,75)) "okna
Součet
deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 40 mm
3,789
m2
0,323
desky z lehčených plastů soklové fasádní desky strukturovaný povrch 1000 x 500 x 40 mm
VV
(1*2*(0,90+0,40)+1*2*(0,90+0,40))*0,03 "okna suterén
0,156
VV
(2*1,90+1,75)*0,03 "vst. dveře suterén
0,167
VV
Součet
K 622252001
m
78,660
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
VV
0,70+11,40+0,28+20,35+8,70+0,28+5,45+2,85+8,6 "1NP
58,610
VV
2,85+8,60+8,60 "2NP
20,050
VV
Součet
590516340
K 622252002
PP
M
78,660
lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm
590514760
profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
P
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
m
156,680
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
96,894
0,00 CS ÚRS 2014 01
4*(2,17+2*1,32)+10*(0,92+2*1,42)+1*(1,22+2*0,67)+2*(1,22+2*0,67)+3*(0,92+2*1,32)+2*(0,67+2*1,27)+4*(0,
67+2*0,67)+1*(0,52+2*0,32)+1*(0,82+2*0,32)
92,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
VV
590514800
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m
Al 10/10 cm
VV
8,20+7,80+7,3+7,3+1,1 "rohy budovy
VV
31,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
590515000
96,894
33,285
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,700
33,285
profil dilatační stěnový E s hranou, dl. 2,5 m
m
PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil stěnový E s hranou, dl.
2,5 m
VV
8,4+10,2
VV
18,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
590515020
92,280
m
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm
M
82,593
82,593
Montáž ostatních lišt zateplení
PP
M
m
78,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
157
0,00 CS ÚRS 2014 01
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací lišty zakládací
143 mm tl.1,0 mm
PP
156
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,323
Montáž zakládacích soklových lišt zateplení
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,789
PP
153
0,00 CS ÚRS 2014 01
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová
hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 40 mm
PP
152
0,00 CS ÚRS 2014 01
325,189
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
4*2*(2,25+1,40)+10*2*(1,00+1,50)+1*2*(1,30+0,75)+2*2*(1,30+0,75)+3*2*(1,00+1,40)+2*2*(0,75+1,35)+4*2*(
0,75+0,75)+1*2*(0,60+0,40)+1*2*(0,90+0,40) "okna
(2*2,15+1,05)+(2*1,90+1,65) "vstup. dveře
VV
M
-93,010
318,813
VV
148
137,268
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm,
tloušťky desek do 40 mm
PP
VV
81,000
-14,832
318,813*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
VV
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová
hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 140 mm
PP
147
0,00 CS ÚRS 2014 01
55,521
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
146
Cenová
soustava
24,420
PP
M
Cena celkem
[CZK]
18,457
54,432*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
K 622211031
145
J.cena
[CZK]
desky z lehčených plastů soklové fasádní desky Isover EPS SOKL - strukturovaný povrch 1000 x 500 x 120 mm
VV
144
159
Množství
VV
PP
815
MJ
JZ fasáda:
814
158
Popis
VV
18,972
0,00 CS ÚRS 2014 01
18,600
18,972
profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m
m
14,805
PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil rohový V s hranou, dl.
2,5 m
VV
7,3+6,8
14,100
VV
14,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
14,805
Strana 15 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
164
Kód
K 622325101
PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn
VV
Sokly:
JZ fasáda:
VV
(2,40+0,12)*1,00+5,80*(1,00+1,90)/2+1,75*1,90+(1,45*0,12)*0,50
VV
-((0,60-0,08)*(0,40-0,08)+(1,75-0,08)*(1,90-0,04)) "odpočet otvorů
-3,273
VV
Mezisoučet
11,069
VV
SZ fasáda:
VV
(20,35+0,24)*(1,00+0,70)/2
VV
-(0,90-0,08)*(0,40-0,08) "odpočet otvorů
-0,262
VV
Mezisoučet
17,240
VV
SV fasáda:
VV
(8,70+0,24)*0,70
6,258
VV
Mezisoučet
6,258
VV
JV fasáda:
VV
(5,45+0,70+0,24)*(0,70)
4,473
VV
Mezisoučet
4,473
VV
Přípočet ostění:
VV
((0,52+2*0,32)+(0,82+2*0,32))*0,15 "okna
0,393
VV
(2*0,60)+(1,67+2*1,86)*0,40 "dveře
3,356
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 622531021
m2
338,941
(11,4+0,28)*7,10
VV
-4*(2,25-0,08)*(1,40-0,08) "odpočet otvorů
VV
Mezisoučet
VV
SZ fasáda:
VV
(9,00+0,14)*(8,70+7,10)/2
VV
VV
(11,25+0,14)*(8,20+6,20)/2
-(6*(1,00-0,08)*(1,50-0,08)+3*(1,00-0,08)*(1,40-0,08)+3*(1,30-0,08)*(0,75-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08))
"odpočet otvorů
Mezisoučet
VV
SV fasáda:
VV
(8,70+0,28)*6,20
VV
2,85*1,10
VV
-4*(1,00-0,08)*(1,50-0,08) "odpočet otvorů
-5,226
VV
Mezisoučet
53,585
VV
JV fasáda:
VV
(9,00+0,14)*(8,70+7,10)/2
72,206
VV
(11,25+0,14)*(8,20+6,20)/2
82,008
VV
-(2*(0,75-0,08)*(1,35-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08)) "odpočet otvorů
VV
-(9,35*(7,30+6,05)/2+4,55*(7,05+6,40)/2) "odpočet plochy průniku sousedního objektu
VV
58,604
VV
Mezisoučet
(4*(2,17+2*1,32)+10*(0,92+2*1,42)+1*(1,22+2*0,67)+2*(1,22+2*0,67)+3*(0,92+2*1,32)+2*(0,67+2*1,27)+4*(0
,67+2*0,67))*0,17 "přípočet ostění oken
(1,07+2*1,40)*0,17 "přípočet ostění dveří
VV
Mezisoučet
15,900
82,928
-11,458
71,470
72,206
82,008
-14,832
139,382
55,676
3,135
-2,600
-93,010
15,242
0,658
Součet
338,941
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
m2
37,651
VV
4*(2,25-0,08)*(1,40-0,08) "JZ
6*(1,00-0,08)*(1,50-0,08)+3*(1,00-0,08)*(1,40-0,08)+3*(1,30-0,08)*(0,75-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08)
"SZ
4*(1,00-0,08)*(1,50-0,08) "SV
VV
2*(0,75-0,08)*(1,35-0,08)+2*(0,75-0,08)*(0,75-0,08) "JV
2,600
VV
(0,60-0,08)*(0,40-0,08)+(1,75-0,08)*(1,90-0,04) "JZ - suterén
3,273
VV
(0,90-0,08)*(0,40-0,08) "SZ - suterén
VV
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
K 629995101
11,458
14,832
5,226
0,262
37,651
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
m2
96,345
PP
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV
(0,70+9,00+3,30)*5,5 "úr. 1NP+1PP
71,500
VV
(3,90+2,40+2,40+1,80+4,05)*2,6 "úr.1PP
37,830
VV
-(2*2,25*1,40+1,80*1,40)"odpočet otvorů 1NP
-8,820
VV
-(1,75*1,90+2*0,60*0,40+0,90*0,40) "odpočet otvorů 1PP
-4,165
Součet
96,345
VV
63
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na
začišťovací lištu
VV
K 631311116
Podlahy a podlahové konstrukce
m3
0,458
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
VV
1,20*2,80*(0,050) "rampa 1NP
0,168
VV
1,20*2,30*(0,050+0,055) "rampa 2NP
0,290
VV
Součet
K 631319011
K 631319171
PP
K 631319195
PP
K 631362021
PP
VV
K 632441225
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30
PP
PP
171
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
JZ fasáda:
PP
865
3,749
VV
K 629991012
0,00 CS ÚRS 2014 01
42,789
VV
170
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
17,502
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
169
Cena celkem
[CZK]
14,342
PP
VV
863
42,789
VV
VV
862
m2
J.cena
[CZK]
30,180
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
PP
VV
861
Množství
30,180
30,18 "oprava omítek (dle pol. otlučení)
K 622511111
166
860
MJ
m2
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn do 10%
VV
686
Popis
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,458
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
m3
0,458
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
0,458
0,00 CS ÚRS 2014 01
m3
0,458
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
0,014
0,00 CS ÚRS 2014 01
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl.
obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
13,7/1000 "rampy v 1NP a 2NP (viz výkres)
0,014
Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý
m2
104,418
PP
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm
VV
Skladba P4:
VV
6,85 "mč.171
6,850
VV
2,70*2,10+1,00*0,20 "mč.172
5,870
VV
2*1,950*2,025 "mč.174 a 175
7,898
VV
8,15 "mč.176
8,150
Strana 16 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
Skladba P5:
VV
5,2+1,3 "mč.253a+b
6,500
VV
1,8+1,4 "mč.254a+b
3,200
VV
1,9+3,6 "mč.273a+b
5,500
VV
1,50 "mč.261
1,500
VV
5,90 "mč.271
5,900
VV
2,65 "mč.272
2,650
VV
5,30 "mč.276
5,300
VV
5,70 "mč.277
VV
Mezisoučet
VV
Skladba P7:
VV
7,4 "mč.274
7,400
VV
15,4 "mč.278
15,400
VV
16,6 "mč.279
16,600
VV
Mezisoučet
ap50
K 632441226R
93,861
2,20*4,65+0,30*2,25 "mč.151
VV
1,62*1,45+0,90*0,65+1,15*1,05 "mč.163
4,142
VV
2,10*3,50 "mč.173
7,350
VV
1,625*2,225-0,80*0,725+0,90*0,20 "mč.161a
3,216
VV
1,10*0,90 "mč.161b
0,990
VV
3,40*1,75-0,750*2,00+0,90*0,20 "mč.162a
4,630
VV
2*(1,40*0,90) "mč.162b+c
VV
Mezisoučet
VV
Skladba "P6":
VV
5,93+7,18 "mč.262a+b
13,110
VV
6,20*5,40+1,00*0,30+0,90*0,30 "mč.250
34,050
VV
2,50*1,75 "mč.275
VV
Mezisoučet
8,573
2,520
42,326
4,375
51,535
Součet
93,861
Potěr anhydritový samonivelační tl do 70 mm C30 litý
m2
34,155
Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm
VV
Skladba P2:
VV
5,40*6,20+2,25*0,30 "mč.150
VV
Mezisoučet
34,155
Součet
34,155
ap70a
K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV
ap50+ap60+ap70a
VV
(1,20*2,80+1,20*2,30) "rampy
VV
Mezisoučet
K 985131111
m2
238,554
6,120
238,554
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
m2
65,594
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
Podlaha v suterénu:
VV
5,52 "mč.001
VV
12,21+7*0,18*0,90 "mč.002 + podstupnice schod.
13,344
VV
16,11 "mč.003
16,110
VV
14,25 "mč.004
14,250
VV
15,00 "mč.005
15,000
VV
1,00*0,50+(1,20+0,90)*0,30+1,20*0,20 "přípočet otvorů
VV
Součet
K 985131211
5,520
1,370
65,594
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem
m2
65,594 "podlaha v suterénu
64
K 642942111
65,594
65,594
Osazování výplní otvorů
0,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
kus
30,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
553311150
zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 700 L/P
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PP
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 700 L/P
VV
2 "L
2,000
VV
1 "P
1,000
VV
Součet
M
553311170
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P
VV
7 "L
VV
3"P
VV
Součet
553313480
3,000
zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 800 L/P
PP
M
kus
10,000
3,000
10,000
zárubeň ocelová pro porobeton 100/700 L/P
kus
7,000
zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton 100/700 L/P
VV
4 "L
4,000
VV
3" P
3,000
VV
Součet
553313820
kus
2,000
zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton 150/700 L/P
VV
1 "L
1,000
VV
1 "P
1,000
VV
Součet
553313500
kus
4,000
zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton 100/800 L/P
VV
3 "L
3,000
VV
1 "P
1,000
VV
Součet
553313840
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
zárubeň ocelová pro porobeton 100/800 L/P
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
zárubeň ocelová pro porobeton 150/700 L/P
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu,
o ploše otvoru do 2,5 m2
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným
VV
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
232,434
PP
PP
0,00
34,155
Separační vrstva z PE fólie
PP
0,00
10,905
PP
818
180
m2
2,05*3,50+1,55*0,60+0,30*1,56 "mč.103
672
179
Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm C30 litý
VV
173
178
104,418
Skladba "P1":
VV
177
39,400
Součet
VV
ap60
Cenová
soustava
5,700
VV
K 632441217R
Cena celkem
[CZK]
36,250
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 55 do 60 mm
VV
J.cena
[CZK]
28,768
PP
859
742
Množství
VV
172
741
MJ
Mezisoučet
VV
174
Popis
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,000
zárubeň ocelová pro porobeton 150/800 L/P
kus
4,000
PP
zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton 150/800 L/P
VV
1 "L
1,000
VV
3 "P
3,000
Strana 17 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
181
K 642942221
M
553311240
PP
184
K 648991113R
M
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC
0,00 CS ÚRS 2014 01
zárubeň ocelová pro běžné zdění 110 1450 dvoukřídlá
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Osazování parapetních desek plastových šířky od 200 mm
m
25,550
0,00
m
3,000
0,00
Osazování parapetních desek plastových šířky od 200 mm
611444011R
parapet plastový vnitřní komůrkový 25 x 2 cm
Poznámka k položce:
ozn. "J3"
VV
2*1,00 "1NP
2,000
VV
1*1,00 "2NP
1,000
VV
Součet
611444030
3,000
parapet plastový vnitřní komůrkový 35 x 2 cm
m
13,550
PP
parapety plastové vnitřní komůrkové 35 x 2
VV
5*1,00 "1NP - ozn.(J2)
VV
5*1,00 "2NP - ozn.(J2)
VV
Mezisoučet
VV
1*1,30 "2NP - ozn.(J4)
1,300
VV
Mezisoučet
1,300
VV
2*0,75 "1NP - ozn.(J5)
1,500
VV
1*0,75 "2NP - ozn.(J5)
0,750
VV
Mezisoučet
VV
Součet
M
611444040
5,000
10,000
2,250
13,550
parapet plastový vnitřní komůrkový 40 x 2 cm
m
okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - Deceuninck komůrkové 40 x 2 x 100 cm
P
Poznámka k položce:
ozn. "J1"
VV
2*2,25 "1NP
VV
2*2,25 "2NP
VV
Součet
M
611444150
9,000
4,500
9,000
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
kus
21,000
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
VV
4 "J1
4,000
VV
10 "J2
10,000
VV
3 "J3
3,000
VV
1 "J4
1,000
VV
3 "J5
VV
Součet
8
87d
D
1039 K 871265221
PP
PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém hladké potrubí venkovní SN8 DN100
PP
PP
562311650
vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 110
Poznámka k položce:
Velkokapacitní vtok se svislým odtokem DN110 se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým rámem
240x240mm a litinovou mříží, odkalovacím košem Třída zatížení L15 (1500 kg)
VV
1037 K 877265211
1 "pod rampou do 1PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém hladké potrubí venkovní jednoosé
DN 100
286113510
koleno kanalizace plastové hladké potrubí venkovní SN8 100x45°
PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x45°
VV
3 "dešťová kanalizace
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém hladké potrubí venkovní jednoosé
DN 125
K 877275211
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
13,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
3,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 125
PP
286113560
PP
koleno kanalizace plastové hladké potrubí venkovní SN8 125x45°
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční systém PVC kolena 125x45° SN8
6+4 "dešťová kanalizace
VV
286115020
PP
10,000
redukce kanalizace plastová hladké potrubí venkovní SN8 125/110
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 125/110
1 "kanalizace dešťová - u vpustě
VV
286113890
PP
1,000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem hladké potrubí venkovní SN8 125/125/45°
0,00 CS ÚRS 2014 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční systém PVC odbočky 45° 125/125/45° SN8
1 "dešťová kanalizace napojení
VV
286119680
trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přesuvka PPKGU PPKGU-DN 125
P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: 78400
VV
K 877315211
1,000
přesuvka kanalizace plastové hladké potrubí venkovní SN8 DN 125
PP
PP
1,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG
2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 100
PP
M
m
1,000
Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém DN 100
P
894
0,00 CS ÚRS 2014 01
14,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém hladké potrubí venkovní SN8 DN200
materiál stavební instalační z plastů vtoky, vpusti, hlavice dvorní vpusť se zápach.klapkou a lapačem písku s litinovou
mřížkou DN 110
M
14,000
17,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém hladké potrubí venkovní SN8 DN150
PP
193
m
0,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu dvorních vpusťí DN 100
PP
1081 M
17,000
9,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém hladké potrubí venkovní SN8 DN125
1 "dešťová kanalizace u napojení na kan. šachtu
K 877265261
M
m
0,00 CS ÚRS 2014 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200
VV
192
9,000
14,00 "dešťová kanalizace
VV
191
m
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150
1080 K 871355221
1038 M
0,00
0,00
11,0+1,50+0,50+1,50+2,50 "dešťová kanalizace
K 871315221
M
Trubní vedení
Potrubí z trub plastických a skleněných (dešťová kanalizace)
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125
VV
190
3,000
21,000
9 "dešťová kanalizace
VV
189
0,00 CS ÚRS 2014 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100
1040 K 871275211
889
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,500
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
PP
187
Cenová
soustava
2,000
P
744
Cena celkem
[CZK]
kus
parapety plastové vnitřní komůrkové 25 x 2
M
J.cena
[CZK]
4,000
PP
185
890
Množství
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 1450 dvoukřídlá
PP
745
MJ
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu,
o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
PP
743
Popis
Součet
VV
1 "dešťová kanalizace
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém hladké potrubí venkovní jednoosé
DN 150
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG
2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
Strana 18 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
891
M
Kód
286113610
PP
M
1 "dešťová kanalizace
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém hladké potrubí venkovní jednoosé
DN 200
286114320
PP
PP
D
87v
1071 K 871251121
286131160
PP
286200001R
PP
PP
PP
PP
1,000
m
1,000
m
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
0,00
kus
2,000
0,00
m
4,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
4,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 01
Potrubí z trub plastických a skleněných (zrušení původní vodovodní přípojky)
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm
0,00
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
potrubí vodovodní PE 100 třívrstvé - s vnější i vnitřní ochranou (XSC 50), 110 x 10,0 mm
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm
2,000
svěrná spojka přímá pro mechanické spojení potrubí PE 100 SDR11, d110 mm
Výřez na potrubí z trubek z PVC otevřený výkop vnější průměr 110 mm
2,000
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
PP
89d
1084 K 895941111
PP
Trubní vedení - ostatní konstrukce (dešťová kanalizace)
0,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
592238230
PP
vpusť betonová uliční 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm
prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/
592238240
PP
62,6 x 49,5 x 5
vpusť betonová uliční 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm
prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5
592238250
PP
vpusť betonová uliční 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm
prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/
592238210
PP
29 x 50 x 5
vpusť betonová uliční 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm
prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10
592238640
PP
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a
592238730
39 x 6 x 5
mříž DIN 19583-11 500/500 mm
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11
500/500 mm
PP
592238750
koš pozink. DIN 4052, nízký, pro rám 500/300
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN
4052,nízký, rám 500/300
PP
9
91
K 916231213
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
0,00
0,00
m
50,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
44,400
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
99,645
0,00 CS ÚRS 2014 01
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
PP
K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
PP
592174100
obrubník betonový chodníkový 100/10/25 přirodní 100x10x25 cm
PP
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100/10/25 II 100 x 10 x 25
VV
5,30+11,50+8,9+5,5+10,5+2,7
44,400
VV
28,9+1,60+17,6+2,4
50,500
VV
Součet
94,900
VV
94,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
99,645
94
D
0,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
1068 K 998276110R
201
kus
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
1075 K 892273121
200
41,000
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
2 "výřez T kusu
VV
M
0,00
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80
1076 K 892271111
199
41,000
prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 tvarovky T PE HD (lPE) D 110 mm
1067 K 877251131R
802
m
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200
2 "výřez T kusu rušené přípojky
VV
197
1,000
Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek
polyetylenových svařených vnějšího průměru 110 mm
PP
D
kus
1,000
redukce kanalizace plastová hladké potrubí venkovní 200/160
trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 110 x 10,0 mm, tyče + návin
1073 K 877251121
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
1 "výřez T kusu rušené přípojky
VV
1091 M
1,000
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího
průměru 110 mm
PP
1090 M
kus
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
PP
1089 M
odbočka kanalizační plastová s hrdlem hladké potrubí venkovní 200/160/87°
9+17+14+1 "dle jednotl. dimenzí potrubí
K 998276102R
1088 M
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200
VV
1087 M
2,000
1 "dešťová kanalizace u napojení na kan. šachtu
K 892241001R
1086 M
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 200/160
VV
1085 M
1,000
1 "dešťová kanalizace u napojení na kan. šachtu
286115080
PP
D
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 87° KGEA-200/160/87°
VV
1074 M
1,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG
2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
PP
1072 M
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
redukce kanalizace plastová hladké potrubí venkovní SN8 150/110
VV
1077 K 877355211
195
3,000
1 "dešťová kanalizace
286115040
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 160/110
194
kus
3,000
redukce kanalizace plastová hladké potrubí venkovní SN8 150/125
PP
1079 M
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 160/125
VV
1078 M
Cena celkem
[CZK]
5,000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem hladké potrubí venkovní SN8 150/125/45°
3 "dešťová kanalizace
286115060
PP
1036 M
J.cena
[CZK]
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-150/125/45°
VV
M
Množství
5,000
1+4 "dešťová kanalizace
286113910
PP
893
MJ
kus
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°
VV
892
Popis
koleno kanalizace plastové hladké potrubí venkovní SN8 150x45°
K 941111121
Lešení a stavební výtahy
0,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
VV
(0,8+11,7+20,6)*8,0
VV
(9,0+5,5)*6,0
VV
Součet
K 941111221
m2
351,800
0,00 CS ÚRS 2014 01
264,800
87,000
351,800
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
Strana 19 z 47
m2
21 108,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
P
Poznámka k položce:
2 měsíce (předpoklad)
351,8*60 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 941111821
95
D
65
K 953312125
VV
svislé dilatace od stávajících objektů
VV
(9,25+8,50+6,80+7,25)*0,50
VV
2*(2*2,55+2*2,30)*0,5 "průchody
VV
Mezisoučet
K 952901111
351,800
m2
25,600
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
m2
378,805
2*6,96 "plocha schodiště
VV
58,923+5,805 "plochy místností 1PP
64,728
VV
18,62 "část mč.103 a 106 v 1NP sousedního objektu SEN1 (po provedení sovisejících úprav)
18,620
VV
15 "část mč.102a v 1NP sousedního objektu SEN1 (po provedení sovisejících úprav)
VV
Součet
K 959000001R
266,537
15,000
378,805
D+M bezpečnostního horizontálního střešního jistícího systému dle ČSN EN 795 (83 2628)
D+M bezpečnostního horizontálního střešního jistícího systému dle ČSN EN 795 (83 2628)
P
Poznámka k položce:
jistící střešní systém - 19 ks lanových úchytů
PP
Zkrácení podhrabové desky oplocení u základu pilíře EL (vč. znovuosazení na základ)
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
m2
55,175
D+M bezpečnostního horizontálního střešního jistícího systému dle ČSN EN 795 (83 2628)
1057 K 959000012R
PP
Úprava oplocení - osazení pilíře EL do oplocení (úprava ocel. rámku + pletiva)
D+M bezpečnostního horizontálního střešního jistícího systému dle ČSN EN 795 (83 2628)
96
K 960000001R
Bourání konstrukcí
0,00
Demontáž obložení stěn lamelami
PP
Demontáž obložení stěn lamelami
VV
(9,10+2,4)*2,9 "plocha JZ - 1NP
33,350
VV
(3,90+3,30+1,80)*2,9 "plocha fasády SZ - 1NP
26,100
VV
(2,40)*2,90 "plocha SV - 1NP
VV
-(2*2,25*1,40+1,80*1,40+1,15*2,10) "odečet otvorů
K 960000002R
PP
6,960
55,175
Demontáž obložení stěn podkladových roštů
m2
55,175
0,00
m3
10,050
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž obložení stěn podkladových roštů
1047 K 961055111
Bourání základů ze ŽB
PP
Bourání základů z betonu železového
VV
(2,40+1,60)*0,50*1,20 "základ pod zastřešeným vstupem
VV
(6,10+5,85+0,80)*0,50*1,20 "základy hosp. budovy
212
obz
K 962031132
2,400
7,650
Součet
10,050
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
m2
72,886
PP
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
VV
(0,7+9,0+3,9+2,4+3,3+2,4+1,8+4,1)*1,5 "izolační přizdívka RD
41,400
VV
(4,15+1,20+3,80)*2,80+1,20*3,70+1,0*2,5 "příčky 1NP RD
32,560
VV
-2,10*2,20+3*(0,60*1,97) "odpočet otvorů
-1,074
VV
Součet
72,886
213
K 963051113
PP
VV
214
K 965043331
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
Poznámka k položce:
vč. podkladní lepenky
VV
0,05*(3,1+1,8+1,4) "koupelna, spíž, WC
VV
Součet
P
Poznámka k položce:
vč. podkladní lepenky
VV
0,05*(1,5+7,9+6,1) "kuchyně, chodba a veranda
VV
Součet
K 968062354
m3
0,775
0,775
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2
m2
4,320
m2
2,220
0,00 CS ÚRS 2014 01
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových,
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2
1,8*2,4 "plocha před vstupem do RD
4,320
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
dvojitých, plochy do 1 m2
VV
1,20*0,75 "koupelna
0,900
VV
0,50*0,75 "spíž
0,375
VV
0,90*1,05 "WC
0,945
VV
Součet
m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
dvojitých, plochy do 4 m2
VV
2*2,25*1,4 "obývák
VV
1*1,8*1,4 "veranda
VV
1,9*1,4 "kuchyně
VV
Součet
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,220
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2
PP
K 968062455
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,775
PP
K 968062356
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,315
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100
mm, plochy přes 4 m2
VV
0,315
0,315
PP
PP
m3
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,657
P
1034 K 965081333
0,657
(2,40*1,20+1,25*1,20)*0,15 "stropy v místě rampy 1NP (pod a nad WC)
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100
mm, plochy do 4 m2
K 965043341
m3
0,00 CS ÚRS 2014 01
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
PP
215
0,00
-11,235
Součet
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
13,920
PP
1056 K 959000011R
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,700
stropy "plochy místnosti 1NP a 2NP bez schodiště
208
0,00 CS ÚRS 2014 01
25,600
VV
D
Cenová
soustava
15,900
VV
209
Cena celkem
[CZK]
0,00
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do
4m
PP
219
m2
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
přes 40 do 50 mm
206
J.cena
[CZK]
21 108,000
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
PP
203
Množství
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky
tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
PP
217
MJ
PP
202
216
Popis
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
11,480
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,300
2,520
2,660
11,480
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
m2
PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do
2 m2
VV
0,9*2,0+0,8*2,0 "vstupní dveře P+Z
VV
4*(0,60*1,97)+4*(0,80*1,97) "vnitřní dveře 1NP
VV
2*0,80*1,97+0,70*1,82 "vnitřní dveře 1PP
18,858
3,400
11,032
4,426
Strana 20 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
220
K 968072244
0,840
0,840
Součet
0,840
K 971033631
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2
7,716
VV
1,56*3,10 "mč.103 - propojení
4,836
VV
1,20*2,40 "mč.277 - propojení
2,880
VV
Součet
K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3
1,112
VV
0,90*2,10*0,30 "mč. 163
0,567
VV
(1,15*2,40-0,9*1,05)*0,30 "mč. 171
0,545
VV
Součet
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
VV
1,00*2,10*0,45 "mč. 177
VV
Součet
PP
VV
881
K 971035641
PP
VV
880
K 971035661
PP
VV
884
K 971035241
PP
VV
784
K 973042241
PP
VV
723
K 974031664
K 978011141
0,945
kus
1,000
m3
0,836
m3
1,543
kus
2,000
kus
1,000
m
17,400
1 "mč.001
0,40*1,90*0,20+1,20*1,90*0,30 "mč.005
0,836
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm
(1,75*1,90-0,40*0,60)*0,50 "mč. 005
2 "pro osazení překladu X3-3 (mč.103)
2,000
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
1 "pro osazení nosníku ozn. Z2
1,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
2*1,15+2*1,25+2*1,40+2*2*1,45+2*2,00 "překlady X4-2 až X4-6
kus
2,000
m2
58,923
2 "1PP
2,000
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %
7,98+0,90*(2,50+1,20)+0,85*(1,7+0,85) "mč.002
13,478
4,10*3,95 "mč.003
16,195
3,80*3,75 "mč.004
14,250
VV
4,00*3,75 "mč.005
58,923
m2
137,076
0,00 CS ÚRS 2014 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdiva, v rozsahu do 100 %
55,770
VV
VV
2,89*(4,00+4,15) "mč. 174+175+176
23,554
VV
2*(8,10+3,80) "mč.177
VV
-(1,15*2,40+0,7*2,05+0,7*1,00+1,00*1,00+10*0,80*1,97+1,15*2,10) "odpočet dveř. otvorů vč. zazdívek
-24,070
VV
-12,755
VV
-(2*2,25*1,40+1,90*1,40+0,50*0,75+1,20*0,75+1,80*1,40) "odpočet oken. otvorů vč. zazdívek
0,10*(2*(2,25+2*1,40)+(1,80+2*1,40)+(1,90+2*1,40)+(0,50*2*0,75)+(1,20+2*0,75)+(0,90+2*1,05)) "přípočet
vnitřních ostění
-2,89*(2+3)*0,15 "odpočet průniku vybouraných příček
VV
Mezisoučet
VV
1PP (sanace 1,0 m nad podlahou):
VV
2,00*2*(2,05+2,60)-0,90*0,40+2*(0,40+0,90)*0,18+2*0,50*2,0 "mč.001
VV
1,00*(0,85+1,15) "mč.002
2,000
VV
1,00*(3,95+4,10) "mč.003
8,050
VV
1,00*(3,75+3,80) "mč.004
7,550
VV
1,00*(3,75+4,00-1,75) "mč.005
VV
Mezisoučet
VV
2NP (odstranění vnitřních omítek):
VV
(0,40+0,50+0,15+0,60+0,30+0,15)*5,80 "komín v úrovni 2NP
12,180
VV
Mezisoučet
12,180
13,872
23,800
2,585
-2,168
80,588
20,708
6,000
44,308
Součet
137,076
Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 10 %
m2
30,180
PP
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břízolitových s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 10
%
VV
(9,0+3,3+0,7)*3,0
VV
-(2*2,25*1,40+1,80*1,40)"odpočet otvorů
-8,820
VV
Součet
30,180
K 978036191
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,000
Součet
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %
1NP (odstranění vnitřních omítek):
2,89*(4,15+3,80+4,15+2*2,10+0,20)+2,50*1,20+1,20*2,40+1,30*1,05/2*2+1,05*1,05*2-2*2,3*0,15(2*1,05+2,40)*0,15 "mč.170+171
2,89*(2,10+2,70) "mč.172
K 978036121
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu
nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
17,400
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
1PP:
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,543
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm
VV
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %
K 978013191
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
Poznámka k položce:
uložení ocelových překladů na zdi
VV
m3
0,945
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm
P
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu
cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
K 976074131
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,945
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,112
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
PP
K 971035351
Cenová
soustava
7,716
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
PP
K 971033651
Cena celkem
[CZK]
0,00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
PP
882
226
m2
2*0,4*0,6+0,4*0,9
878
225
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2
VV
97
J.cena
[CZK]
18,858
VV
877
224
Množství
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly
jednoduchých, plochy do 1 m2
883
737
MJ
PP
D
915
Popis
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
39,000
Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 100 %
m2
16,485
PP
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břízolitových s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 100
%
VV
(3,9+2,4)*3,0
VV
-1,15*2,10 "odpočet otvorů
-2,415
VV
Součet
16,485
18,900
Strana 21 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
227
Kód
K 978059541
VV
bobkl
K 978071261
PP
229
K 981011315
5,35*6,00*0,3+5,50*6,20*0,2 "podlaha
16,450
(6,80+5,50)*2*4,20*0,30 "zdivo
30,996
VV
5,50*6,25*(0,15+0,05) "strop + střecha
VV
Mezisoučet
25,352
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním
m3
21,672
2,15*2,40*4,20"hlavní vstup do domu - venkovní zastřešená podesta
21,672
VV
Mezisoučet
21,672
99
997
K 997013113
Přesuny hmot a sutí
K 997013501
t
441,792
0,00
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
t
441,792
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
7 952,256
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
P
Poznámka k položce:
skládka F-M (19 km)
441,792*18 'Přepočtené koeficientem množství
K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
D
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
998
K 998011002
7 952,256
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
PP
t
441,792
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
656,593
0,00
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo
tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
PP
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
235
0,00
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
PP
832
K 711111001
0,00
0,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
m2
94,562
PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV
8,70*6,90-(1,60*2,60) "zadní část
55,870
VV
6,15*(4,05+4,18)/2+1,75*2,30 "střední část
29,332
VV
2,40*3,90 "přední část
K 711112001
PP
111631500
lak asfaltový bal 9 kg
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných
podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg
P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
VV
94,562+67,705
VV
162,267*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
K 711141559
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
67,705
0,057
0,00 CS ÚRS 2014 01
162,267
0,057
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
m2
189,124
m2
217,493
m2
135,410
0,00 CS ÚRS 2014 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
94,562*2 "podkladní beton (2 vrstvy)
VV
628331590
PP
189,124
pás těžký asfaltovaný
0,00 CS ÚRS 2014 01
pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role/10m2
189,124*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV
67,705*2 "hydroizolace stěn suterénu (2 vrstvy)
VV
Součet
628331590
PP
VV
K 711161307
PP
VV
K 711161571
PP
VV
K 711493111
217,493
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
PP
M
67,705
67,705
t
PP
M
m2
(0,70+9,00+3,90+2,40+3,30+2,40+1,80+4,05)*2,60-(1,75*1,90+0,60*0,40+0,90*0,40) "izolace suterénních
stěn
Součet
VV
M
94,562
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV
237
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,360
Součet
VV
236
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
VV
243
6,875
54,321
VV
PP
242
561,611
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s
podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
831
0,00 CS ÚRS 2014 01
348,507
PP
830
0,00 CS ÚRS 2014 01
213,104
54/(213/100) "podíl konstrukcí v %
K 981011416
PP
688
561,611
VV
829
679
m3
Podíl konstrukcí (hosp. budova):
828
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním
VV
D
D
Cena celkem
[CZK]
41,400
Demolice
VV
VV
241
41,400
VV
897
J.cena
[CZK]
19,950
m2
6,85*6,10*(4,9+0,2) "hosp. budova - obestavěný prostor
1,00*9,00*9,00+(2,50+3,20-0,55)/2*9,00*9,00+(4,50/2)*(4,80/3*2)*(4,50)+3,30*2,40*(0,45+2,40+0,50) "RD
2NP - obestavěný prostor
Mezisoučet
VV
240
19,950
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
VV
239
(2,55+1,20+1,70+1,20+0,15)*1,5+(1,0+1,5)*1,5+(2*1,20+1,10+0,50)*1,5 "koupelna+kuchyně+WC
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2
(0,7+9,0+3,9+2,4+3,3+2,4+1,8+4,1)*1,5 "hydroizolace RD
98
PP
238
Množství
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2
VV
D
MJ
m2
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů,
plochy přes 1 m2
PP
228
Popis
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
135,410
135,410
pás těžký asfaltovaný
m2
162,492
0,00 CS ÚRS 2014 01
pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role/10m2
135,41*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
162,492
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m
m2
56,430
m
11,350
m2
41,749
0,00 CS ÚRS 2014 01
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m
67,705-(5,80*0,90/2+5,80*0,90+0,5*(1,45+0,7)+3,30*0,90-0,90*0,40-0,60*0,40)
Ukončovací profil pro nopové fólie
56,430
0,00 CS ÚRS 2014 01
Izolace nopovými foliemi systém ukončení izolace zakončovací profil
5,90+1,45+0,70+3,30
11,350
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou
PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší
VV
2,10*0,90+1,95*2,025+(2,20*3,05-1,50*1,00-0,80*0,10) "umývárny
10,969
VV
3,80*8,10 "mč.177
30,780
VV
Součet
K 711493121
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00 CS ÚRS 2014 01
41,749
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá hydroizolační stěrkou
m2
71,160
PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší
VV
11*(1,40*2,00) "umyvadla
30,800
VV
(2,00*(3*0,80+0,50))+(2,00*(3*0,90+0,50))+(2,00*(2*1,50)) "sprchy
18,200
Strana 22 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
VV
VV
K 998711110R
713
D
K 713111111
631537110
P
K 713121111
283758790
874
0,00 CS ÚRS 2014 01
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm
m2
132,544
0,00 CS ÚRS 2014 01
51,535 "skladba P6 (dle anhydrit. podlah)
51,535
39,40 "skladba P7 (dle anhydrit. podlah)
VV
Součet
2,760
39,400
129,945
129,945*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
283758831R
132,544
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 70 mm
m2
59,898
PP
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x
1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s
vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm
VV
3,80*8,10+1,00*0,35 "mč.177 - skladba P3
31,130
VV
28,768 "skladba P4 (dle anhydrit. podlah)
28,768
VV
Součet
M
283758830
M
59,898
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm
m2
2,760
m2
79,841
0,00 CS ÚRS 2014 01
m2
162,876
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,20*2,30 "rampa 2NP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně
dvouvrstvá
283758800
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x
1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s
vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm
VV
42,326 "skladba P1 (dle anhydrit. podlah)
42,326
VV
34,155 "skladba P2 (dle anhydrit. podlah)
34,155
VV
1,20*2,80 "rampa 1NP
VV
Součet
m2
55,175
m2
61,500
m2
171,000
m2
188,100
55,175 "viz odd.096 demontáž obložení stěn lamelami
K 713190813
0,00 CS ÚRS 2014 01
55,175
Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože
škvárové průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm
PP
15,4+15,1+7,7+5,9+11,1+4,9+1,4 "podlaha RD 1np
VV
K 713291333
61,500
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany
podlah fólií
PP
171 "dle tep. izolace stropu nad 2NP
VV
283292740
171,000
folie nehořlavá parotěsná 110 g/m2 (vč. vzájemného slepení pásů)
0,00 CS ÚRS 2014 01
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie nehořlavé parotěsná folie (parozábrana)
rozměr role: 1,5 x 50 m 110 g/m2
PP
171*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 998713210R
188,100
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
kus
1,000
m
5,000
m
4,000
m
16,000
0,00
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
721
D
162,876
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček volně
kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm
VV
875
3,360
79,841
79,841*2,04 'Přepočtené koeficientem množství
K 713130811
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,760
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
PP
258
0,00
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x
1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s
vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 80 mm
K 713121121
257
K 721140802
PP
VV
K 721140806
PP
VV
K 721171803
PP
VV
K 721171808
PP
VV
K 721173401
PP
VV
262
192,603
VV
PP
261
m2
0,00 CS ÚRS 2014 01
348,840
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
VV
VV
909
348,840
36,250
254
906
m2
0,00 CS ÚRS 2014 01
342,000
deska izolační z minerální vlny 600x1000x120 mm (viz specifikace)
36,25 "skladba P5 (dle anhydrit. podlah)
M
0,00
0,00
1,20*2,30 "rampa 2NP
PP
910
342,000
VV
VV
905
m2
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
PP
252
259
1,000
VV
PP
253
kus
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x
1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s
vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 40 mm
VV
873
71,160
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně
jednovrstvá
PP
M
1,460
342*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
VV
251
Cenová
soustava
plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - izolace
šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehká pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci stěn a podkrovních
místností, rozměr 600 x 1000 mm, 625x1000mm objemová hmotnost 35 kg/m3 tl. 120 mm
Poznámka k položce:
(2 vrstvy)
PP
250
Cena celkem
[CZK]
20,700
(88+83)*2 "výměra stropu dle CAD výkresu
VV
M
J.cena
[CZK]
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez
překrytí lepenkou kladenými volně
PP
249
Množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
248
MJ
Součet
VV
244
Popis
0,10*(2*(2,025+1,95)-0,80-1,50-1,95)+0,10*(2*(2,10+0,90)-0,703*0,90)+0,10*(0,90+1,50+1,00+1,50+1,20+1,20+1,00) "sokly sprchy
2*(3,80+8,10)-(3*0,80+2*0,35) "sokl v.100 mm v mč.177
K 721173402
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
0,00
Demontáž potrubí litinové do DN 100
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100
5 "1NP a 1PP
5,000
Demontáž potrubí litinové do DN 200
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200
4 "1NP a 1PP
4,000
Demontáž potrubí z PVC do D 75
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
16 "1NP a 1PP
16,000
Demontáž potrubí z PVC do D 114
m
5,000
m
8,000
m
31,260
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
5 "1NP a 1PP
5,000
Potrubí kanalizační plastové svodné systém hladké potrubí venkovní DN 100
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí kanalizační plastové svodné systém hladké potrubí venkovní DN 100 (SN4)
4,20+1,30+2,50 "ležaté v základech
8,000
Potrubí kanalizační plastové svodné systém hladké potrubí venkovní DN 125
PP
Potrubí kanalizační plastové svodné systém hladké potrubí venkovní DN 125 (SN4)
VV
Základy a 1PP:
VV
4,3+2,3+2,0+1,3+7,5+0,8+1,4+0,5+0,6 "ležaté
20,700
VV
1,35*5,00+1,27*3,00 "svislé
10,560
VV
Součet
31,260
Strana 23 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
263
Kód
K 721174025
4,60 "stoupačka 1
4,600
3,70 "stoupačka 2
3,700
VV
0,50 "stoupačka 3
0,500
VV
2,50 "stoupačka 4,5,6
2,500
VV
4,70 "stoupačka 7
4,700
VV
0,50 "stoupačka 8
0,500
VV
4,50 "stoupačka 9
4,500
VV
6,00 "stoupačka 10
6,000
VV
1,50 "stoupačka 11
VV
Součet
K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací hladké potrubí vnitřní DN 50
m
23,300
VV
0,5+1,0+3,0 "stoupačka 1
4,500
VV
1,0+1,5 "stoupačka 2
2,500
VV
1,0 "stoupačka 3
1,000
VV
1,00 "stoupačka 8
1,000
VV
3,2+5,5 "stoupačka 9
8,700
VV
2,0 "stoupačka 10
2,000
VV
2,1+1,5 "stoupačka 11
VV
Součet
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém hladké potrubí vnitřní DN 70
m
6,500
VV
1,0 "stoupačka 1
1,000
VV
1,0 "stoupačka 9
1,000
VV
1,0 "stoupačka 10
1,000
VV
3,5 "stoupačka 11
3,500
VV
Součet
m
8,000
Potrubí z plastových trub (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 vnitřní
VV
4 "1np
4,000
VV
4 "2np
4,000
VV
Součet
m
15,500
Potrubí z plastových trub (polypropylenové PPs) větrací DN 110 vnitřní
VV
3,5 "stoupačka 1
3,500
VV
6,0 "stoupačka 9
6,000
VV
6,0 "stoupačka 10
VV
Součet
6,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
kus
15,000
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
VV
8 "1np
VV
7 "2np
7,000
VV
Součet
15,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70
kus
3,000
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70
VV
1 "1np
1,000
VV
2 "2np
2,000
VV
Součet
K 721194109
kus
8,000
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
VV
4 "1np
4,000
VV
4 "2np
4,000
VV
Součet
K 721226514R
PP
PP
PP
5,000
kus
3,000
kus
9,000
kus
1,000
m
75,000
m
12,000
1,000
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
Protipožární manžeta D 110 mm požární odolnost EI 30 DP1
0,00
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 30 D 110
6+3 "kanalizace
VV
K 998721110R
9,000
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m
0,00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
722
K 722130801
PP
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
0,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
75 "1NP a 1PP
VV
K 722130802
PP
75,000
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
12 "1NP a 1PP
VV
K 722174001
PP
12,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm
m
6,400
m
77,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2
2,0+1,3+3,1 "větev do RD + střední část
VV
dn16
K 722174002
6,400
Součet
6,400
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
VV
(0,2+1,6+3,5)+(4,1+1,3) "samostatně měřená větev
VV
(13,4+4,0+1,6+4,1)+(1,2+11,3+8,1+2,8+0,9+3,3+3,8) "větev do RD + střední část
VV
(5,3)+(4,2+2,8) "zadní část
12,300
Součet
77,500
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
3 "střecha odvětrání kanalizace
K 727121110R
VV
kus
0,00
Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
VV
D
1,000
5 "dešťové svody
K 721273153
275
kus
Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125
VV
274
8,000
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody
1 "1np
K 721242116
273
0,00 CS ÚRS 2014 01
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody
VV
272
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
PP
271
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,000
PP
270
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,500
PP
K 721194107
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,000
Potrubí kanalizační z PP větrací systém hladké potrubí vnitřní DN 110
PP
269
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,500
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém hladké potrubí vnitřní DN 100
PP
K 721194105
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,600
Potrubí z plastových trub (polypropylenové PPs) připojovací DN 70 vnitřní
K 721174063
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
23,300
PP
K 721174045
Cena celkem
[CZK]
1,500
Potrubí z plastových trub (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 vnitřní
K 721174044
J.cena
[CZK]
28,500
PP
268
278
28,500
VV
267
277
Množství
Potrubí z plastových trub (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 vnitřní
266
276
m
VV
265
908
MJ
PP
264
907
Popis
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém hladké potrubí vnitřní DN 100
dn20
K 722174003
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,700
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
54,500
m
69,400
PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
VV
(5,1+5,3)+(5,9) "samostatně měřená větev
16,300
VV
(9,9+2,5+5,3+7,5)+(12,9+2,0+4,8+2,8) "větev do RD a střední části
47,700
VV
(1,5+2,9)+(1,0) "zadní část
5,400
Strana 24 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
VV
279
Kód
dn25
K 722174004
7,3 "samostatně měřená větev
(14,1+6,6)+(3,0) "větev do RD + střední část
K 722181211
K 722220111
m
103,800
kus
52,000
4,000
5,000
VV
3 "mč.161
3,000
VV
4 "mč.162
4,000
VV
4 "mč.172
4,000
VV
2 "mč174
2,000
VV
5 "mč175
VV
Mezisoučet
27,000
VV
2 "mč.250
2,000
VV
5 "mč.253
5,000
VV
3 "mč.254
3,000
VV
2 "mč.261
2,000
VV
3 "mč.272
3,000
VV
6 "mč.273
6,000
VV
4 "mč.276
4,000
VV
Mezisoučet
25,000
52,000
Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem
kus
52,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
pár
8,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2 (1 Ke3T)
K 722220121
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
PP
Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2
VV
1 "174
1,000
VV
Mezisoučet
1,000
VV
1 "253
1,000
VV
1 "261
1,000
VV
1 "273
1,000
VV
Mezisoučet
3,000
VV
Součet
4,000
VV
4*2 'Přepočtené koeficientem množství
K 722240123
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25
VV
2
VV
Součet
K 722240124
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32
VV
2
VV
Součet
PP
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
2,000
Sestava vodoměrová závitová G 1
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vodoměrové sestavy závitové G 1
1 "provozovny
VV
1083 K 722290215R
1,000
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 100
m
187,700
0,00
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového
do DN 100
PP
6,4+77,5+69,4+34,4
VV
K 722290234
187,700
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m
PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV
dn16+dn20+dn25+dn32a
VV
Součet
K 998722210R
187,700
0,00 CS ÚRS 2014 01
187,700
187,700
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m
kus
1,000
0,00
m
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
25,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
723
D
2,000
2,000
Kohout kulový plastový PPR DN 32
PP
K 722270102
8,000
Kohout kulový plastový PPR DN 25
PP
913
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
Součet
K 722221134
288
0,00 CS ÚRS 2014 01
103,800
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
5 "mč.151
287
0,00 CS ÚRS 2014 01
83,900
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm
4 "mč.102b
286
K 723150367
PP
VV
K 723160204
PP
VV
K 723261912
PP
VV
K 723190901
PP
K 723190907
PP
VV
K 723190909
PP
K 723190914
PP
VV
K 723190202
PP
VV
298
83,900
VV
285
297
m
VV
PP
296
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2
VV
789
34,400
PP
284
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,400
Součet
dn25+dn32a
VV
294
34,400
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích,
tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm
PP
914
Cenová
soustava
7,300
dn16+dn20
K 722181212
283
Cena celkem
[CZK]
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích,
tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm
VV
281
J.cena
[CZK]
23,700
3,4 "zadní část
PP
293
m
VV
280
292
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
VV
dn32a
Množství
69,400
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
VV
291
MJ
PP
VV
290
Popis
Součet
K 723190204
Zdravotechnika - vnitřní plynovod
0,00
Chránička D 57x2,9 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2,9
1 "1NP
1,000
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1
1 "2NP technická místnost
1,000
Montáž plynoměrů PS-2, PS-6
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením PS-2, PS-6
1 "2NP technická místnost
1,000
Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě
Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí
Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí
Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí
25 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
25,000
Zkouška těsnosti potrubí plynovodního (neúřední tlaková zkouška)
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
kus
1,000
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí (neúřední tlaková zkouška)
Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25
1 "2NP
1,000
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých,
běžných DN 15
2 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
2,000
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25
Strana 25 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
K 723111203
PP
PP
PP
K 998723210R
725
K 725110811
VV
K 725210821
PP
VV
901
K 725220841
PP
VV
902
K 725530823
PP
VV
912
K 725530831
PP
VV
903
K 725820801
PP
VV
904
302
K 725840850
K 725000012R
K 725112182
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
2,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
7,000
1 "1NP v RD
1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
1 "1NP v RD
1,000
Demontáž van ocelová
1 "1NP v RD
1,000
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů
1 "1NP v RD
1,000
Demontáž ohřívač elektrický průtokový
1 "1NP v RD
1,000
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
2 "1NP
2,000
Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1
1 "1NP
1,000
Odtah spalin - sada koaxiální horizontální D60/38 - 1000
1 "1NP
1,000
Klozet s úspornou armaturou - dle specifikace
kus
9,000
6,000
Součet
9,000
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby - dle specifikace
kus
2,000
kus
2,000
kus
2,000
kus
1,000
kus
3,000
2 "1NP - inv. WC
2 "2NP
2,000
Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm
2 "2NP (viz specifikace)
2,000
Doplňky zařízení koupelen sedátko sprchové (viz specifikace)
1 "1NP
1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 500 mm
2,000
1 "svislé sprcha 1NP - dle specifikace
1,000
VV
Součet
VV
PP
VV
K 725331111
PP
VV
K 725532112
0,00
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm
2 "umyvadla 1NP - dle specifikace
1092 K 725000001R
0,00 CS ÚRS 2014 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm
VV
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm
VV
K 725291722
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm - dle specifikace
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm
VV
0,00
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640
mm
PP
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 600 mm - dle specifikace
VV
K 725291708
0,00
Odtah spalin - sada koaxiální horizontální D60/38 - 1000
3,000
VV
0,00
Ohřívač zásobníkový plynový závěsný s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 115 l, příkon 5,0 kW
6 "2NP
K 725291706
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
3 "1NP
K 725291703
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV
K 725291700R
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv
VV
K 725245103
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l
PP
K 725241112
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž van ocelových rohových
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600
mm
K 725211681
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
3,000
K 725211623R
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
Součet
PP
680
kus
0,00
0,00
VV
VV
310
1,000
4,000
PP
309
kus
3 "2NP
VV
827
0,00
4 "1NP
PP
826
1,000
VV
VV
825
kus
VV
PP
824
0,00
Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý
VV
307
1,000
PP
PP
674
kus
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetů splachovací s nádrží
1" 1NP
Ohřívač zásobníkový plynový závěsný s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin 115 l,
příkon 5,0 kW
K 725000011R
VV
306
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m
VV
PP
305
1,000
1,000
plynoměr membránový pro podružné měření, typ G4
Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1
VV
304
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,000
Kohout kulový chrom G1
PP
PP
303
9,000
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
899
m
plynoměry membránový nízkotlaký se šroubením BK G 4, rozteč 100, Q=0,016-6 m3/h , PN 0,05 MPa
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,500
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25
1 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
388222691R
PP
900
6,500
Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200 st.C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 40
VV
790
Cenová
soustava
m
9 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
K 723213225R
M
Cena celkem
[CZK]
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25
VV
791
J.cena
[CZK]
1,000
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20
6,5 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
K 723111204
811
Množství
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
VV
300
MJ
1 "viz v.č. D1.4.f.101, D1.4.f.102 a D1.4.f.103
VV
299
Popis
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých,
běžných DN 25
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 813 mm
kus
1,000
kus
1,000
kus
2,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm
1 "1NP WC inv. (viz specifikace)
1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo do sprchy vodorovné dl 600 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm
1 "sprcha inval. vodorovné 1NP - dle specifikace
1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
2 "madlo WC inv. a sprcha v 1NP - dle specifikace
2,000
Trubková konstrukce pro zavěšení sprchovací zástěny - viz specifikace
0,00
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
1 "sprcha inval. v 1NP - dle specifikace
1,000
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - dle specifikace
0,00 CS ÚRS 2014 01
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
1 "2NP
1,000
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW
PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže
(příkon) 50 l (2,0 kW)
VV
2 "1NP
2,000
Strana 26 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 725821312
PP
2,000
1,000
VV
Součet
K 725822611
3 "1NP
3,000
VV
6 "2NP
6,000
VV
2 "1NP - inv. WC 1NP
VV
Součet
K 725841311
1,000
2 "2NP
2,000
VV
Součet
731
1,000
kus
1,000
kus
1,000
m
62,000
m
42,000
Ústřední vytápění
0,00
0,00
Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV
1 "elektro kotel v 1PP
1,000
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
PP
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32
P
Poznámka k položce:
vč. objímek, držáků apod.
62 "původní systém UT - 1PP a 1NP
K 733110808
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50
P
Poznámka k položce:
vč. objímek, držáků apod.
42 "původní systém UT - 1PP a 1NP
VV
K 735111811R
Demontáž otopných těles litinových článkových
P
Poznámka k položce:
vč. vybourání konzol
kus
7,000
kus
1,000
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
3,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
20,000
kus
18,000
7 "radiátory v 1NP (RD)
VV
K 731239125
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
42,000
Demontáž otopného tělesa UT
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
62,000
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50
PP
0,00
7,000
Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 35 kW
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž kotlů ocelových teplovodních na kapalná a plynná paliva přes 12 kW do 35 kW
VV
M
kus
1 "kotel v 1PP
K 733110806
319
3,000
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m
Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW
K 731200831
318
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
K 731200813
317
484187530R
PP
1 "technická místnost 2NP
nástěnný plynový kotel kondenzační výkon 23 kW vč. koncentrického odvodu spalin DN 80/125 délky
2,5 m
1,000
nástěnný plynový kotel kondenzační výkon 32,7kW
Poznámka k položce:
Nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 23 kW, přizpůsobený ke spalování zemního plynu. Výbava: vestavěné
teplovodní oběhové čerpadlo třídy A, pojistný ventil 3 bar, hlídač minimálního tlaku, montážní rám, automatický
odvzdušňovací ventil, normovaný stupeň využití při 80/60°C 110,5% , palivo zemní plyn, výměník ze slitiny Al-Si
s ušlechtilou kondenzační otopnou plochou upravenou plazmovou polymerizací, keramický předsměšovací hořák,
sifon pro odvod kondenzátu, základní řídící jednotka vč. digitálního tlakoměru, emisní třída NOx5
P
K 484187531R
PP
M
1 "technická místnost 2NP
484665041R
PP
551172349R
PP
1,000
kulový kohout DN 32 pro otopnou vodu, PN 6
3 "2NP
551666101R
PP
0,00
3,000
pojistný ventil 1/2“ x 3/4“, DN 15 pro otopnou vodu, 3 bar, výtokový součinitel 0,444
0,00
pojistný ventil 1/2“ x 3/4“, DN 15 pro otopnou vodu, 3 bar, výtokový součinitel 0,444
1 "2NP
VV
484665590R
PP
1,000
kulový kohout DN 15 pro otopnou vodu, PN 6
0,00
kulový kohout DN 15 pro otopnou vodu, PN 6
1 "2NP
VV
422123030R
PP
1,000
odvzdušňovací ventil k otopnému tělesu DN 8, PN6
0,00
odvzdušňovací ventil k otopnému tělesu DN 8, PN6
20 "radiátory 2NP
VV
M
0,00
kulový kohout DN 32 pro otopnou vodu, PN 6
VV
M
0,00
1,000
filtr pro otopnou vodu DN 32, PN 6
1 "2NP
484665610R
PP
M
1,000
filtr pro otopnou vodu DN 32, PN 6
VV
M
1 "technická místnost 2NP
šroubení s uzavíráním DN 20 pro připojení expanzní nádoby (při demontáži uzavírá prostřednictvím
zpětného ventilu)
1 "2NP
551172350R
PP
M
0,00
šroubení s uzavíráním DN 20 pro připojení expanzní nádoby (při demontáži uzavírá prostřednictvím zpětného ventilu)
VV
M
1,000
expanzní nádoba 35 l , 3 bar
expanzní nádoba 32 l , 3 bar
VV
M
Odvod spalin a přívod vzduchu koncentrický DN 80/125, délka 2,5 m vč. montáže
Odvod spalin a přívod vzduchu koncentrický DN 80/125, délka 2,5 m vč. montáže
VV
551243850R
PP
VV
329
3,000
1 "1NP
VV
328
kus
VV
VV
327
Baterie sprchové nástěnné pákové
VV
684
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
Baterie sprchové nástěnné pákové
K 998725210R
0,00 CS ÚRS 2014 01
11,000
PP
PP
326
11,000
VV
VV
325
kus
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
316
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
PP
898
324
3,000
1 "2NP
PP
323
kus
2 "1NP
D
Cenová
soustava
1,000
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
VV
683
322
1,000
VV
PP
321
kus
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm
793
Cena celkem
[CZK]
5,000
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
PP
314
J.cena
[CZK]
3,000
1 "mč.261
K 725821326
313
320
Množství
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
VV
312
MJ
Součet
VV
911
Popis
3 "2NP
VV
K 735151151
20,000
vypouštěcí kohout DN 10, PN 6
0,00
vypouštěcí kohout DN 10, PN 6
18 "1NP
18,000
10-050-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 400mm
kus
7,000
PP
10-050-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 400mm
VV
1 "mč.161
1,000
VV
2 "mč.162
2,000
VV
1 "mč.163
1,000
VV
1 "mč.253
1,000
VV
1 "mč.272
1,000
Strana 27 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 735151152
Množství
kus
3,000
VV
1 "mč.175
1,000
VV
1 "mč.254
1,000
VV
1 "mč.276
1,000
VV
Součet
kus
3,000
10-050-060– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 600mm
VV
1 "mč.174
1,000
VV
1 "mč.262a
1,000
VV
1 "mč.262b
1,000
VV
Součet
K 735151162
10-050-180– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 1800mm
VV
1 "mč.278
VV
Součet
333
K 735151191
10-090-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 900mm, délka 400mm
VV
1 "mč.176
VV
Součet
334
K 735151251
kus
1,000
1,000
1,000
11-050-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 400mm
kus
3,000
VV
1 "mč.271
1,000
VV
1 "mč.273a
1,000
VV
1 "mč.277
1,000
VV
Součet
11-050-060– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 600mm
VV
3 "mč.250
VV
Součet
795
K 735151254
kus
kus
VV
2 "mč.250
VV
Součet
11-050-080– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 800mm
VV
1 "mč.274
VV
Součet
337
K 735151259
11-050-120– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 1200mm
VV
1 "mč.279
VV
Součet
338
K 735151292
11-090-050– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 900mm, délka 500mm
VV
1 "mč.171
VV
Součet
812
K 735151355
kus
1,000
1,000
kus
1,000
1,000
20-050-080– dvojité, výška 500mm, délka 800mm
kus
1 "mč.173
VV
Součet
1,000
1,000
22-050-080– dvojité s 2 přestup. plochami, výška 500mm, délka 800mm
kus
9,000
22-050-080– dvojité s 2 přestup. plochami, výška 500mm, délka 800mm
VV
4 "mč.150
4,000
VV
1 "mč.172
1,000
VV
4 "mč.177
4,000
VV
Součet
22-050-110– dvojité s 2 přestup. plochami, výška 500mm, délka 1100mm
VV
1 "mč.150
VV
Součet
342
K 735151653R
33-050-060– trojité s 3 přestup. plochami, výška 500mm, délka 600mm
VV
1 "mč.151
VV
Součet
343
K 735164251
KLC 1220-450–výška 1220mm, délka 450mm
VV
1 "mč.273
VV
Součet
K 735164252
KLC 1220-600–výška 1220mm, délka 600mm
VV
1 "mč.253
VV
Součet
345
M
551211300
PP
1,000
0,00
1,000
1,000
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
1,000
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
1,000
ventil radiátorový přímý s přednastavením DN10
kus
40,000
kus
40,000
kus
40,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné přímé, s přednastavením 3/8"
Poznámka k položce:
TRV 10 - radiátorový ventil přímý s přednastavením DN 10, připojovací závit M30x1,5, těleso ventilu je vyrobeno
z korozivzdorného bronzu, vřeteno z nerezavějící oceli je těsněno dvojitým O-kroužkem, přesné nastavení průtoku
pomocí klíče – 6 stupňů nastavení, bílá ochranná krytka, doporučená max. teplota 120°C, s krytkou 90°C, lisovací
provedení 110°C, jmenovitý tlak 10 bar
P
40 "radiátory
VV
346
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
kus
KLC 1220-600–výška 1220mm, délka 600mm
PP
1,000
1,000
KLC 1220-450–výška 1220mm, délka 450mm
PP
344
kus
33-050-060– trojité s 3 přestup. plochami, výška 500mm, délka 600mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,000
22-050-110– dvojité s 2 přestup. plochami, výška 500mm, délka 1100mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
PP
K 735151558
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
VV
340
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 20 výšky tělesa 500 mm, délky 800 mm
K 735151555
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
PP
339
1,000
1,000
11-090-050– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 900mm, délka 500mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
kus
11-050-120– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 1200mm
PP
2,000
2,000
11-050-080– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 800mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
11-050-070– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 700mm
Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 11 výšky tělesa 500 mm, délky 700 mm
K 735151255
3,000
3,000
PP
336
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
11-050-060– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 600mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
11-050-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 400mm
K 735151253
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
kus
PP
335
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
10-090-040– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 900mm, délka 400mm
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
10-050-180– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 1800mm
PP
Cenová
soustava
3,000
10-050-060– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 600mm
PP
332
Cena celkem
[CZK]
7,000
10-050-050– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 500mm
10-050-050– jednoduché s 1 přestup. plochou, výška 500mm, délka 500mm
K 735151153
J.cena
[CZK]
1,000
PP
331
M
551280110
PP
40,000
termostatická hlavice k tělesu
0,00 CS ÚRS 2014 01
příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské hlavice termostatická kapalinové
Poznámka k položce:
Termostatická hlavice k tělesu - bílá barva RAL 9016, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C, kapalinové čidlo ,zarážky
pro omezení teploty ,blokovací skryté zarážky, připojovací závit M 30x1,5, ochrana před zamrznutímTermostatická
hlavice k tělesu - bílá barva RAL 9016, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C, kapalinové čidlo ,zarážky pro omezení
teploty ,blokovací skryté zarážky, připojovací závit M 30x1,5, ochrana před zamrznutím
P
40 "radiátory
VV
347
MJ
Součet
VV
330
Popis
1 "mč.275
VV
M
PP
551282920
40,000
uzavírací a regulační radiátorové šroubení, přímé DN10
příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské GIACOMINI regulační radiátorové šroubení, přímé,
mosaz, pro Cu tr. R17C 3/8" x 12
Strana 28 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
P
K 733224221R
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
216,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1
27,000
m
61,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00 CS ÚRS 2014 01
61,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1
m
8,000
m
40,000
m
30,000
kus
26,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5
0,00 CS ÚRS 2014 01
40,000
Tepelná izolace minerální vlna s AL folií pro potrubí 42/50
VV
30 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
Prostupy stropem k otopným tělesům - včetně konstrukce podhledu (tl. stropu 0,35m, s podhledem
0,85m) chránička vnitřní průměr 20 mm
K 733191110R
0,00
30,000
0,00
Prostupy stropem k otopným tělesům - včetně konstrukce podhledu (tl. stropu 0,35 m, s podhledem 0,85 m) chránička
vnitřní průměr 20 mm
PP
26 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
VV
K 735000001R
26,000
Prostupy stropem od kotle, potrubí vč. izolace (tl. stropu 0,35m), chránička vnitřní průměr 150 mm
kus
2,000
kus
4,000
kus
4,000
kus
2,000
kus
6,000
kus
2,000
kus
6,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
2 "NP
VV
K 735000002R
2,000
Prostupy stěnou pro potrubí vč. izolace, chránička vnitřní průměr 150 mm, dl. 0,4 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
4 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735000003R
4,000
Prostupy stěnou pro potrubí, chránička vnitřní průměr 32 mm, dl. 0,8 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
4 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735000004R
4,000
Prostupy stěnou pro potrubí, chránička vnitřní průměr 20 mm, dl. 0,8 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
2 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735000005R
2,000
Prostupy stěnou pro potrubí, chránička vnitřní průměr 32 mm, dl. 0,4 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
6 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735000006R
6,000
Prostupy stěnou pro potrubí, chránička vnitřní průměr 25 mm, dl. 0,5 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
2 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735000007R
2,000
Prostupy stěnou pro potrubí, chránička vnitřní průměr 20 mm, dl. 0,4 m
0,00
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do
200 mm
PP
6 "viz v.č. D.1.4.a.101 a D.1.4.a.102
VV
K 735191911R
PP
6,000
Proplach potrubí do DN 32
m
394,000
0,00
Proplach potrubí do DN 32
216+42+27+61+8+40 "dle délek potrubí dle dimenze
VV
K HZS UT1
PP
394,000
Ústřední vytápění - topná zkouška
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
40,000
m2
348,000
kus
1,000
kus
3,000
Ústřední vytápění - topná zkouška
K 735128110R
PP
Tlaková zkouška vodou na zkušební přetlak 160 kPa do DN32
Tlaková zkouška vodou na zkušební přetlak 160 kPa do DN32
K 735191905
PP
Odvzdušnění otopných těles
0,00 CS ÚRS 2014 01
Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa
40 "radiátory
VV
K 735191910
40,000
Napuštění vody do otopných těles
0,00 CS ÚRS 2014 01
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných
těles
PP
K 998735210R
PP
Přesun hmot pro ústřední vytápění v objektech v do 12 m
0,00
Přesun hmot pro ústřední vytápění v objektech v do 12 m
751
D
m
0,00 CS ÚRS 2014 01
27,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
Tepelná izolace minerální vlna s AL folií pro potrubí 42/50
373
42,000
42,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
PP
372
m
40 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733463211R5
371
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5
VV
370
216,000
40,000
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1
8 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733222206
369
m
0,00
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5
VV
368
40,000
4,000
Vyregulování termoventilů
61 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733222205
801
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0
VV
800
4,000
1,000
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4
27 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733222204
799
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1
VV
798
1,000
42 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733222203
797
kus
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1
VV
917
80,000
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
216 "viz v.č. D.1.4.a.101, D.1.4.a.102 a D.1.4.a.103
K 733222202
796
0,00 CS ÚRS 2014 01
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 12/1
VV
367
80,000
2,000
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8
40 "radiátory
K 733222201
366
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
Vyregulování termoventilů
VV
365
2,000
4 "technická místnost 2NP
K 735000913R
360
kus
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)
VV
359
40,000
Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2
1 "technická místnost 2NP
K 734209116
358
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)
VV
357
40,000
80,000
Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8
2*40 "radiátory
K 734209114
PP
356
kus
0,00
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10)
VV
355
80,000
2 "technická místnost 2NP
K 734209112
354
Cenová
soustava
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)
VV
353
kus
40 "radiátory
K 734209103
352
Cena celkem
[CZK]
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)
VV
351
J.cena
[CZK]
40,000
Zhotovení přípojek k otop. tělesům z potrubí Cu
2*40 "radiátory
K 734209102
350
Množství
Zhotovení přípojek k otop. tělesům z potrubí Cu
VV
349
MJ
40 "radiátory
VV
348
Popis
Poznámka k položce:
RPŠ 10 - Uzavírací a regulační radiátorové šroubení přímé – přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného
tělesa v rozsahu 0 - 4, uzavírání, vypouštění a napouštění tělesa, těleso z korozivzdorného bronzu, DN 10RPŠ 10 Uzavírací a regulační radiátorové šroubení přímé – přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa
v rozsahu 0 - 4, uzavírání, vypouštění a napouštění tělesa, těleso z korozivzdorného bronzu, DN 10
K 751111011
Vzduchotechnika
0,00
Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm
PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
VV
1 "mč.102b
1,000
Strana 29 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
VV
1 "mč.254
1,000
VV
1 "mč.261
1,000
VV
Součet
ventilátor axiální nástěnný vel. 100 mm se zpětnou klapkou a časovým doběhem 100m3/h - dle
specifikace
kus
3,000
0,00
Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
918
M
429141070R
ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes
stěnu k montáži na stěnu, skříň z plastu EDM 80 N d 100 mm
PP
952
3,000
K 751122011
PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm
VV
1 "mč.276
VV
Součet
ventilátor radiální nástěnný vel. 100 mm se zpětnou klapkou a časovým doběhem 130m3/h - dle
specifikace
kus
1,000
0,00
Mtž vent rad ntl střešního základního D do 200 mm vč. montáže spojovací manžety
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
924
M
429141071R
1,000
ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes
stěnu k montáži na stěnu, skříň z plastu EDM 80 N d 100 mm
PP
378
1,000
K 751122292
PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 100 do 200 mm
VV
1 "střecha
VV
Součet
1,000
1,000
379
M
429000003R
ventilátor radiální střešní pr. 160 mm - dle specifikace
kus
1,000
0,00
916
M
429000004R
spojovací manžeta pr. 160 mm - dle specifikace
kus
1,000
0,00
380
K
751322011
Mtž talířového ventilu D do 100 mm
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm
VV
1 "mč.175
1,000
VV
1 "mč.275
1,000
VV
Součet
381
M
429000002R
PP
talířový ventil plastový pr. 100 mm bílý
P
Poznámka k položce:
pro nástěnnou a stropní montáž, kombinace nasávání a větrání, průběžné přispůsobení kapacity průtoku vzduchu,
těsnící kroužek s pěnové pryže, dva ovládací prvky distribuce průtoku vzduchu, montáž pomocí přírub
922
K 751322012
PP
M
P
Poznámka k položce:
pro nástěnnou a stropní montáž, kombinace nasávání a větrání, průběžné přispůsobení kapacity průtoku vzduchu,
těsnící kroužek s pěnové pryže, dva ovládací prvky distribuce průtoku vzduchu, montáž pomocí přírub
K 751344112
PP
PP
K 751398021
K 751398022
429730620
0,00
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
6,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
mřížka větrací kruhová se síťovinou a okapničkou vel. 100 - dle specifikace
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2
mřížka stěnová uzavřená 20 velikost 300x150 mm, vč. upevňovacího rámečku
2,000
VV
2 "mč.277
2,000
VV
Součet
M
429730640
části koncové rozvodu vzduchu mřížky stěnové uzavřené - SMU 12,5p dle TPJ 48-12-80 velikost 400 x 200 mm
kus
4,000
VV
2 "mč.171
2,000
VV
2 "mč.277
2,000
VV
Součet
K 751511122R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,000
Mtž potrubí spiro D do 160 mm
m
16,000
0,00
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm
16 "viz v.č. D.1.4.c.101 a D.1.4.c.102
429000101R
16,000
trouba TR 100/3000
m
2,000
0,00
m
1,000
0,00
m
1,000
0,00
m
2,000
0,00
m
1,000
0,00
m
1,000
0,00
m
1,000
0,00
m
2,000
0,00
m
1,000
0,00
m
1,000
0,00
m
1,000
0,00
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000102R
trouba TR 125/1000
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000103R
trouba TR 125/3000
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000104R
trouba TR 160/3000
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000105R
přechod osový PRO 160 -100
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000106R
odbočka jednostranná 90° OBJ 125 -100
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000107R
odbočka jednostranná 90° OBJ 160 -100
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000108R
odbočka jednostranná 90° OBJ 160 -160
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000109R
šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou 125
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
429000110R
zpětná klapka těsná 160
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
M
0,00
6,000
mřížka stěnová uzavřená 20 velikost 400x200 mm, vč. upevňovacího rámečku
PP
PP
936
1,000
2,000
PP
935
kus
1,000
odsavač par nástěnný 600x500 mm - dle specifikace
2 "mč.171
PP
934
0,00
2 "mč.103
PP
933
1,000
VV
PP
932
kus
VV
PP
931
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) nástěnného
Poznámka k položce:
obdélníková mřížka z Al profilu opatřeného transparentním eloxem, rozteč listů 12,5 mm
PP
930
0,00
P
PP
929
1,000
mřížka stěnová uzavřená velikost 300x150 mm, vč. upevňovacího rámečku, z Al profilu opatřeného transparentním
eloxem, rozteč listů 12,5 mm
PP
928
kus
1,000
kruhový tlumič hluku vel. 160/1000 - dle specifikace
PP
VV
927
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
PP
926
1,000
mřížka větrací kruhová se síťovinou dle specifikace - digestoř
PP
M
kus
3 "fasáda
553414281R
PP
387
Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
VV
386
0,00
ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes
stěnu k montáži na stěnu, skříň z plastu HEF 120
d 120-125 mm
PP
M
2,000
1 "1NP
429000011R
PP
385
kus
Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového
VV
384
0,00 CS ÚRS 2014 01
části tlumicí rozvodu vzduchu vložky tlumící kruhové (do potrubí DEC) TPJ 38-12-99 velikost 250 mm
1093 K 751377012R
M
2,000
1 "střecha
429000010R
PP
383
kus
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
VV
M
0,00
2,000
talířový ventil plastový pr. 160 mm bílý - dle specifikace
talířový ventil plastový pr. 100 mm bílý
920
2,000
2 "2NP
429000005R
PP
919
925
Mtž talířového ventilu D do 200 mm
kus
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
923
921
2,000
talířový ventil plastový pr. 100 mm bílý - dle specifikace
429000111aR
výfuková hlavice VHO pr. 125
Strana 30 z 47
PČ Typ
Kód
937
M
429000111bR
M
429000111cR
M
429000111dR
K 751000101R
429000112aR
M
429000112bR
M
429000112cR
M
429000113R
K 751000102R
429000114R
M
429000115R
K 751100101R
429000116R
M
429000117R
K 751000001R
K 998751210R
762
K 762082120
0,00
kus
2,000
0,00
kus
3,000
0,00
kg
2,000
0,00
kg
2,000
0,00
kg
1,000
0,00
kg
0,100
0,00
m2
3,000
0,00
m2
3,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
25,000
m3
17,200
2,000
spojovací materiál
těsnící materiál
Montáž izolace VZT potrubí lamelovými rohožemi s Al fólií staženými Al páskou D do 160 mm
3,000
skružovatelná lamelová rohož z minerálních vláken s AL fólií tl. 40 mm
samolepící ALS páska 50/10m
Příprava a komplexní vyzkoušení zařízení VZT, zaučení obsluhy, odborná pomoc při tvorbě provozních
předpisů provozovatelem
Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
Konstrukce tesařské
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160
cm2
0,00
VV
0,216+4,805+0,840+2,184+6,188 "dle objemu dřeva jednotlivých položek
VV
45*0,015 "podbití tl. 15 mm
VV
1,709+0,583 "podlaha v podkroví
VV
Součet
K 762085103
0,675
2,292
17,200
Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel
kus
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních
želez příložek, patek, táhel
38,000
VV
2*8 "sloupky
16,000
VV
22 "pozednice
22,000
VV
Mezisoučet
133317120
PP
P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,77 kg/m
t
0,072
m
24,000
38*0,5*3,77/1000
0,072
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového
půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
VV
12*1,00 "pásky 100/100
12,000
VV
4*3,00 "pomocné trámky 80/100
12,000
VV
Součet
605120010
m3
0,216
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I
VV
0,120 "pásky 100/100
0,120
VV
0,096 "pomocné trámky 80/100
0,096
VV
Součet
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového
půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m
319,100
VV
14*9,90+11*11,80 "krokve 80/180
VV
1*11,80+1*9,10 "pozednice 140/120
20,900
VV
1*11,80+1*9,10 "pozednice 140/140
20,900
VV
5*1,30+1*1,20+2*0,60 "sloupky 140/140
VV
Součet
605120110
8,900
319,100
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
4,805
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I
VV
2,000+1,870 "krokve 80/180
3,870
VV
0,198+0,153"pozednice 140/120
0,351
VV
0,231+0,178 "pozednice 140/140
0,409
VV
0,127+0,024+0,024 "sloupky 140/140
0,175
Součet
4,805
r2
K 762332133
0,00 CS ÚRS 2014 01
268,400
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,216
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
24,000
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2
PP
K 762332132
0,00 CS ÚRS 2014 01
(11 375) 50 x 50 x
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
38,000
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm
tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2
5 mm
K 762332131
0,00 CS ÚRS 2014 01
14,233
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
25,000
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním,
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
VV
401
Montáž závěsů
PP
396
400
2,000
14+11 "krokve
K 762083121
395
kus
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním
řezem, plochy do 160 cm2
VV
394
0,00
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 12 m
PP
399
ostatní montážní materiál z válcovaných profilů na konzoly a atypické závěsy
Poznámka k položce:
Příprava a komplexní vyzkoušení VZT zařízení, zaučení obsluhy, odborná pomoc při tvorbě provozních předpisů
provozovatelem (dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku)
D
785
závitová tyč M6x100
P
PP
397
kruhová objímka s gumou pr.160
Zprovoznění zařízení VZT
393
2,000
2,000
kruhová objímka s gumou pr.100
PP
950
kg
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
391
Zhotovení závěsů na montáži
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
949
0,00
3,0 "podstřešní prostor
VV
M
1,000
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou
fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150
mm
PP
948
m
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
951
nátrubek koncový DF 160
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
947
0,00
2 "viz v.č. D.1.4.c.101 a D.1.4.c.102
VV
M
1,000
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků atypických zesílených nástěnných nebo závěsných se
stojinou se zhotovením
PP
946
m
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
945
nátrubek koncový DF 125
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
943
0,00
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
942
3,000
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
941
Cenová
soustava
m
2 "viz v.č. D.1.4.c.101 a D.1.4.c.102
VV
M
Cena celkem
[CZK]
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků atypických zesílených nástěnných nebo závěsných se
stojinou se zhotovením
PP
940
nátrubek NS 160
J.cena
[CZK]
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
944
Množství
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
939
MJ
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
938
Popis
části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 100 mm tl.
0,50
PP
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
Strana 31 z 47
m
30,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
M
605120110
PP
VV
403
r3
605151110
PP
VV
r4
605141130
K 762395000
PP
PP
31,130
m2
31,130
m2
34,170
16,525
31,130
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných
m3
1,709
m2
61,500
m2
34,170
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,709
Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
61,500
Položení konstrukce podlahy při osové vzdálenosti do 200 cm
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm
P
Poznámka k položce:
vč. kotevního materiálu
34,17 "fošnová podlaha v podkroví dle výkresu
VV
605120010
PP
0,00
34,170
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2
m3
0,583
kus
1,000
m2
20,380
0,00 CS ÚRS 2014 01
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I
0,10*0,10*(10,8*2+5,7*2+4,5*2+5*2,0+0,25*(12+7+6))
VV
K 998762210R
0,583
Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m
0,00
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
763
K 763135102
Konstrukce suché výstavby
0,00
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci
PP
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná
konstrukce polozapuštěná
VV
Zpětná montáž části podhledu 1NP rozebraného z důvodu montáže rozvodů UT, EL, apod.:
VV
8,76 "mč.102a
VV
7,86+3,76 "m.č.103+106
590305700
8,760
20,380
podhled sádrokartonový kazetový 600 x 600 mm
m2
6,420
PP
systémy sádrokartonové podhledy kazetové 600 x 600 mm
VV
20,38*0,3 "30% náhrada části kce podhledu poškozené při jeho demontáži (předpoklad)
6,114
VV
6,114*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
6,420
K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném
PP
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném
VV
Demontáž části podhledu 1NP z důvodu montáže rozvodů UT:
VV
8,76 "mč.102a
VV
7,86+3,76 "m.č.103+106
m2
K 998763410R
20,380
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,760
11,620
Součet
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
11,620
Součet
VV
20,380
Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
kus
1,000
m
6,300
0,00
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
764
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
34,170
řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost III, 2 - 3,5 m
PP
887
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,130
Položení podlahy z hrubých prken na sraz
15,4+15,1+7,7+5,9+11,1+4,9+1,4 "RD 1np
VV
886
0,00 CS ÚRS 2014 01
Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
1029 K 762526131R
K 764002851
Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV
2*2,25+1*1,80 "1NP
VV
Součet
K 764171519R
VV
K 764212634
PP
VV
K 764212635
PP
VV
K 764212663
PP
VV
K 764212665
0,00
Demontáž oplechování parapetů do suti
PP
PP
750
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených
34,17*0,05 "fošny tl. 5 cm, plocha dle výkresu
K 762522811
PP
751
m2
0,00 CS ÚRS 2014 01
řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 2 - 3,5 m fošna jakost III
VV
752
16,525
34,17 "fošnová podlaha v podkroví
605110220
PP
754
m3
0,00 CS ÚRS 2014 01
Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých
VV
418
2,184
3,80*8,10+1,00*0,35 "mč.177 - skladba P3
VV
1027 K 762521104
749
m3
2,184
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
Poznámka k položce:
druhá vrstva
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
225,000
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m
P
D
225,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,188
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku
nebroušených, tloušťky desky 18 mm
410
m2
225*0,025*1,1
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
PP
876
6,188
3,80*8,10+1,00*0,35 "mč.177 - skladba P3
K 762511264
1030 M
m3
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku
nebroušených, tloušťky desky 18 mm
VV
408
0,00 CS ÚRS 2014 01
225,000
řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
0,216+4,805+0,840+2,184+6,188+1,709+0,583 "dle objemu dřeva jednotlivých položek
K 762511224
PP
411
0,840
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV
1028 M
225,000
0,33+0,51 "vaznice 140/200
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
910*0,04*0,06 "latě a kontralatě
VV
867
m2
0,00 CS ÚRS 2014 01
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě
délka 2 - 3,5 m latě impregnované
PP
866
0,840
225 "plocha střechy
VV
407
m3
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360
mm
PP
M
Cenová
soustava
řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.
K 762342214
406
Cena celkem
[CZK]
30,000
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
225 "plocha střechy
VV
405
J.cena
[CZK]
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na
sraz tl. do 32 mm
PP
M
Množství
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I
K 762341210
404
MJ
1*11,80+2*9,10 "vaznice 140/200
VV
402
Popis
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového
půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,300
6,300
Pozinkovaný poplastovaný trapézový plech výška profilu 18 mm tl 0,6 mm do 30° - ozn. "K10"
m2
225,000
0,00
Pozinkovaný poplastovaný trapézový plech vlna 20 š 1035 mm tl 0,7 mm do 30°
225 "odkaz K10
225,000
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného (poplast.) plechu rš 330 mm - ozn. "K14"
m
11,700
m
43,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem štítu závětrnou lištou rš 330 mm
11,7 "odkaz K14
11,700
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného (poplast.) plechu rš 400 mm - ozn. "K13"
0,00 CS ÚRS 2014 01
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem štítu závětrnou lištou rš 400 mm
43,5 "odkaz K13
43,500
Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného (poplast.) plechu rš 250 mm - ozn. "K12"
m
20,800
0,00 CS ÚRS 2014 01
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš
250 mm
20,8 "odkaz K12
20,800
Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného (poplast.) plechu rš 400 mm - ozn. "K11"
Strana 32 z 47
m
20,800
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
K 764213658R
PP
20,200
m
1,500
VV
(1+0)*0,60 "K5
0,600
VV
(1+0)*0,90 "K6
0,900
VV
Součet
K 764216604
m
30,400
PP
VV
(2+2)*2,25 "K1
9,000
VV
(7+6)*1,00 "K2
13,000
VV
(1+2)*1,30 "K3
3,900
VV
(3+3)*0,75 "K4
VV
Součet
K 764216665
K 764311604
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm
4+13+3+6+1+1 "K1 až K6
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz barveného (poplast.) plechu rš 330
mm - ozn. "K16" a "K17"
VV
16,2 "ozn. K16
VV
2,9 "ozn. K17
VV
Součet
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz barveného (poplast.) plechu rš 500
mm - ozn. "K15"
K 764311606
kus
28,000
m
19,100
28,000
K 764315603
2,900
Lemování trub, konzol,držáků z Pz barv plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 150 mm
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s
krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm
P
Poznámka k položce:
potrubí ZTI
K 764315604
Lemování trub, konzol,držáků z Pz barv plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 200 mm
PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s
krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 150 do 200 mm
19,100
m
9,100
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
VV
1 "odtah spalin kotel
1,000
VV
2 "VZT
2,000
VV
Součet
K 764511602
3,000
Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného (poplast.) plechu rš 330 mm - ozn. "K18"
PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel půlkruhový rš 150 mm
P
Poznámka k položce:
vč. háků a čel
K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného (poplast.) plechu 150/100 mm - ozn.
"K19"
K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného (poplast.) plechu průměru 100 mm - ozn.
"K20"
PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
P
Poznámka k položce:
vč. objímek, kolen a odskoků
K 998764210R
D
765
1044 K 765191001
P
4,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
30,400
0,00 CS ÚRS 2014 01
30,400
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
kus
1,000
m2
225,000
m2
236,250
Konstrukce pokrývačské
0,00
0,00
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
225 "dle krytiny
VV
283292950
0,00 CS ÚRS 2014 01
225,000
membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
0,00 CS ÚRS 2014 01
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTADACH 150 AP netkaná
hydroizol.podstřešní membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2
PP
225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
1033 K 998765210R
236,250
Přesun hmot pro krytiny konstrukce pokrývačské v objektech v do 12 m
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m2
87,282
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
766
1025 K 766231113
PP
1026 M
kus
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo
tepelnou izolaci
Poznámka k položce:
vč. řešení prostupů
PP
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
1032 M
20,800
2*7,1+2*8,1
VV
759
m
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš
žlabu/průměr svodu 150/100 mm
PP
758
0,00 CS ÚRS 2014 01
16,200
PP
757
0,00 CS ÚRS 2014 01
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou rš 500 mm
PP
756
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,500
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou rš 330 mm
762
0,00 CS ÚRS 2014 01
30,400
PP
761
0,00
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
VV
753
Cenová
soustava
1,500
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného (poplast.) plechu rš 330 mm
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330
mm
755
Cena celkem
[CZK]
20,200
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného (poplast.) plechu rš 250 mm
PP
PP
Konstrukce truhlářské
0,00
Montáž sklápěcích půdních schodů
Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací
612331740
PP
428
m
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250
mm
748
J.cena
[CZK]
20,800
Sněhový zachytávač krytiny z Pz barveného (poplast.) plechu (vhodný pro trapézové střešní krytiny)
20,2 "viz půdorys střechy
K 764216603
746
427
Množství
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem sněhový rozražeč
VV
747
MJ
20,8 "odkaz K11
VV
760
Popis
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš
400 mm
K 766411821
stahovací schody půdní, protipožární, protihluková a zateplovací vložka 600x900 mm - odkaz Z11
schody dřevěné a prvky dřevěné schodišťové schody půdní stahovací min. rozměr - dl. 70 x š. 50 cm max. rozměr -dl.
1100 x š. 100 cm protipožární uzávěr-víko s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou VÍKO PP
Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
PP
Demontáž obložení stěn palubkami
VV
RD-obývací pokoj:
VV
(4,05+3,85+2,2+2,5+3*3,8)*2,65
VV
-(2*0,8*1,97+2*2,20*2,10) "odpočet otvorů
VV
Mezisoučet
VV
RD-chodba+schodiště:
VV
(1,30+3,80+2,05+0,20)*2,65
19,478
VV
(1,80+1,30+1,80)*1,70+(1,05+2,4+1,05)*1,1+1,8*0,5
14,180
VV
-(1,20*0,75+3*0,8*1,97) "odpočet otvorů
-5,628
VV
Mezisoučet
28,030
VV
RD-zádveří a spíž:
VV
2*(1,0)*2,65-0,8*1,97+1,6*(1,5+1,2)
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 766411822
63,600
-12,392
51,208
8,044
8,044
87,282
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
m2
Strana 33 z 47
87,282
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
429
K 766421821
Demontáž obložení podhledů palubkami
VV
RD-obývací pokoj, chodba:
K 766211100
614000001R
K 766211410
M
614000003R
K 766211500
M
614000002R
K 766421213
M
611911250
madlo zábradlí dřevěné lakované - ozn. "Vp2"
m
6,700
0,00
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
m2
42,857
0,00 CS ÚRS 2014 01
palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B
m2
45,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
45,000
Obložení dilatační spáry š. 250 mm - ozn. Vp5
m
7,200
m2
39,600
1,950
4,200
VV
2*0,75*1,35 "O6
2,025
VV
4*0,75*0,75 "O7
2,250
VV
1*0,60*0,40 "O8
0,240
VV
1*0,90*0,40 "O9
VV
Součet
M
M
M
M
M
M
M
M
M
611400345R
0,360
okno plastové dvojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé 2250 x 1400 mm - ozn. "O1"
kus
4,000
0,00
kus
10,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
2,000
0,00
kus
3,000
0,00
kus
2,000
0,00
kus
4,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
m2
36,075
0,00
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová trojkřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé + otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4
U=1,1 240 x 150 cm
611400182R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 1000 x 1500 mm - ozn. "O2"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm
611400271R
okno plastové dvoukřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé vyklápěcí 750 x 1300 mm - ozn. "O3"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120
cm
611400272R
okno plastové dvoukřídlé otvíravé vyklápěcí +otvíravé vyklápěcí 750 x 1300 mm - ozn. "O4"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120
cm
611400181R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 1000 x 1400 mm - ozn. "O5"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm
611400167R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 750 x 1350 mm - ozn. "O6"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm
611400142R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 750 x 750 mm - ozn. "O7"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 90 cm
611400131R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 600 x 400 mm - ozn. "O8"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 40 cm
611400141R
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 900 x 400 mm - ozn. "O9"
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 40 cm
K 611970070R
Horizontální žaluzie s řetízkem D+M
horizontální žaluzie s řetízkem D+M
VV
4*2,25*1,40 "O1
12,600
VV
10*1,00*1,50 "O2
15,000
VV
3*1,00*1,40 "O5
4,200
VV
2*0,75*1,35 "O6
2,025
VV
4*0,75*0,75 "O7
VV
Součet
K 766660001
M
611628010
M
PP
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
kus
27,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 70x197 cm - ozn."D3"
kus
11,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
16,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný fólie dub, buk, olše, UNI bílá, třešeň, javor plné jednokřídlové 70 x 197 cm
611628020
dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 80x197 cm - ozn. "D4"
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný fólie dub, buk, olše, UNI bílá, třešeň, javor plné jednokřídlové 80 x 197 cm
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
611628060
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 2křídlové 145x197 - ozn. "D6"
dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný fólie dub, buk, olše, UNI bílá, třešeň, javor plné dvoukřídlové 145 x 197 cm
K 766660021
M
2,250
36,075
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm
K 766660011
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
39,600
PP
M
0,00
7,200
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva
3*1,00*1,40 "O5
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových,
šířky do 800 mm
611653310
dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 70x197 cm - ozn. "D3*"
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, El (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazeny do
ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) fóliované jednokřídlové 70 x 197 cm
PP
451
0,00 CS ÚRS 2014 01
VV
PP
452
6,700
0,975
PP
450
m
2*1,30*0,75 "O4
PP
449
Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus
VV
PP
448
0,00
15,000
PP
446
0,650
1*1,30*0,75 "O3
PP
445
m
VV
PP
444
0,00 CS ÚRS 2014 01
12,600
PP
443
0,650
10*1,00*1,50 "O2
PP
435
m
4*2,25*1,40 "O1
PP
434
0,00
VV
PP
772
2,000
VV
PP
771
madlo zábradlí dřevěné lakované - ozn. "Vp3"
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých,
sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
PP
770
Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 30 cm 1 kus
PP
PP
769
m
28,80*0,25 "ozn. Vp5
K 766621211
PP
768
madlo zábradlí dřevěné lakované - "Vp1"
Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění
VV
767
0,00 CS ÚRS 2014 01
42,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
K 766492101R
PP
766
2,000
obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka
2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm)
jakost 15 x 121
A/B
VV
433
m
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm
PP
804
Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových dílčích
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr
8 x 35 mm dub
PP
788
0,00 CS ÚRS 2014 01
37,220
Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm
PP
431
37,220
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr
8 x 35 mm dub
PP
777
m2
37,220
Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů
Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky přes 150 do 300 mm
PP
776
0,00 CS ÚRS 2014 01
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr
8 x 35 mm dub
PP
787
Cenová
soustava
Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích
PP
786
Cena celkem
[CZK]
Demontáž obložení podhledů podkladových roštů
PP
M
J.cena
[CZK]
37,220
Součet
K 766421822
PP
779
Množství
m2
(4,05+3,85)*3,80+7,20
VV
778
MJ
Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek
PP
VV
430
Popis
Demontáž obložení stěn podkladových roštů
611653320
dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 80x197 cm - ozn. "D4*"
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, El (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazeny do
ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) fóliované jednokřídlové 80 x 197 cm
Strana 34 z 47
PČ Typ
453
Kód
K 766660031
M
611653360
K 766691611R
23,400
K 766825821
767
K 767000012R
K 767000014R
PP
K 767400090R
K 767400089R
K 767400087R
K 767400088R
K 767821114
553481120
K 998767207R
771
K 771274123
kus
1,000
0,00
D+M madla vnitřních ramp nerez - ozn. "Z7"
kus
2,000
0,00
D+M stříška nad vstupní dveře 1500 x 1000 mm vč. kotvení ozn. "Z12"
kus
1,000
0,00
D+M vstupní dveře 900 x 2150 mm - ozn. "D1"
kus
1,000
0,00
D+M vstupní dveře 1650 x 1900 mm - ozn. "D2"
kus
1,000
0,00
D+M vnitřní protipožární prosklené dvoukřídlové dveře 1450 x 2400 mm - ozn. "D5"
kus
1,000
0,00
D+M vnitřní protipožární prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2750 x 2400 mm - ozn. "D7"
kus
1,000
0,00
Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
schránka listovní - ozn. "Z10"
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
kus
1,000
m
22,800
m
27,550
Podlahy z dlaždic
0,00
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
19*1,20 "schodiště
K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo
reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm
VV
(2*8+6)*1,20 "schodiště
VV
1,15 "zadní vstup
VV
Součet
K 771274124
26,400
1,150
27,550
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm
m
1,150
m2
13,025
1,15 "zadní vstup
VV
597614081R
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (R11)
rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9
VV
19*1,20*0,26+22*1,20*0,20 "schodiště
VV
1,15*0,35+1,15*0,20 "zadní vstup
VV
Součet
K 771473113
0,633
11,841
13,025
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm
m
93,790
PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm
VV
(3,80+4,80+2,80+0,20+2*1,05+1,02+1,30+0,60)-4*0,80+4*0,20 "mč.171 vč. mezipodest mč.170
VV
2*(1,95+4,15)-4*0,8+2*0,20 "mč.176
9,400
VV
2*(2,05+3,50)-(2*0,70+1,45+1,56+1,15)+2*0,60 "mč.103
6,740
VV
2*(1,62+1,45)+(1,15+2*1,05)+2*0,65-(0,90+2*0,90+0,80) "mč.163
7,190
VV
2*(2,70+2,10)-(0,80)+2*0,20 "mč.172
VV
2*(2,20+4,65)-(2,25+1,60)+2*0,30 "mč.151
VV
2*(2,05+3,50)-(0,70+2*0,80+1,45+1,56)+2*0,60 "mč.203
6,990
VV
2,40+2*1,05 "mč.270
4,500
VV
1,30+3,80+1,90+1,40+0,60-(3*0,80+0,70) "mč.271
5,900
VV
2*(2,85+1,85)-(0,70) "mč.276
VV
2*(5,10+2,30)-(3*0,80+0,70+1,20) "mč.277
ssl
K 771473133
0,00 CS ÚRS 2014 01
14,220
9,200
10,450
8,700
10,500
Součet
93,790
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm
m
13,600
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120
mm
PP
ssch
K 771474113
PP
(2*2,9+2*1,30)+(2*1,05+3,10) "vodorovně+svisle
13,600
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
m
0,900
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm
VV
sfl
597614080
2*0,45 "vstup
0,900
Součet
0,900
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (viz specifikace)
PP
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (R11)
rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9
VV
(ssl+ssch+sfl)*0,1
VV
10,829*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
K 771573116
m2
11,912
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,829
11,912
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2
m2
119,843
0,00 CS ÚRS 2014 01
m2
88,301
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25
ks/ m2
PP
M
0,00
11,208
11,841*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
VV
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,150
dlaždice schodové keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (viz specifikace)
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo
reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
22,800
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
PP
VV
0,00
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo
reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm
VV
474
D+M madla vnitřních ramp nerez - ozn. "Z6"
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
473
0,00
doplňky stavební kovové schránky listovní z pozink.plechu 370x330x100 se sklapkou
PP
472
1,000
Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
PP
M
kus
D+M vstupní dveře 1500 x 1900 mm (1PP)
PP
471
D+M madla vnitřních ramp nerez - ozn. "Z5"
D+M vstupní dveře 1500 x 1900 mm (1PP)
PP
D
0,00
0,00
D+M vstupní dveře 1500 x 1900 mm (1PP)
PP
465
1,000
Konstrukce zámečnické
D+M zábradlí venkovního (vstup do suterénu) - ozn. "Z1" vč. povrchové úpravy
D+M vstupní dveře 900 x 2000 mm
PP
M
kus
0,00
Vstupní dveře 1200 x 2600 mm - Dk1
PP
463
1,000
D+M madla vnitřní rampy m.č. 103 a 171 (horní + spodní madlo)
1035 K 767400083R
775
kus
1,000
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
D+M madla vnitřní rampy m.č. 103 a 171 (horní + spodní madlo)
PP
774
0,00 CS ÚRS 2014 01
D+M madla vnitřní rampy m.č. 103 a 171 (horní + spodní madlo)
PP
462
1,000
D+M zábradlí venkovního (vstup do suterénu)
K 767000011R
461
kus
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
K 767000003R
692
65,000
Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových
1 "původní RD - chodba u schodiště
K 998766210R
806
0,00
Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
PP
470
65,000
Součet
807
469
m
VV
PP
468
Větrací pás (ochranný proti ptákům) AL 120 (vč. materiálu)
41,600
PP
845
0,00 CS ÚRS 2014 01
11,7*2 "hřeben
VV
848
1,000
(9,10+11,70)*2 "podbití (větrací štěrbina + okap)
D
Cenová
soustava
kus
VV
PP
847
dveře vnitřní protipožární hladké foliované 2křídlé 145x197 cm - ozn. "D6*"
VV
677
Cena celkem
[CZK]
0,00 CS ÚRS 2014 01
Větrací pás (ochranný proti ptákům) AL 120 (vč. materiálu)
803
J.cena
[CZK]
1,000
PP
456
464
Množství
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, El (EW)15/EI (EW)30/ - C DP3 (osazeny do
ocelové nebo dřevěné protipožární obložkové zárubně) fóliované dvoukřídlové 145 x 197 cm
PP
455
MJ
kus
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových
jakékoliv šířky
PP
454
Popis
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně
597614080
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (viz specifikace)
Strana 35 z 47
PČ Typ
Kód
MJ
PP
Množství
VV
2,05*3,50+1,55*0,60+0,30*1,56 "mč.103
VV
2,20*4,65+0,30*2,25 "mč.151
VV
1,62*1,45+0,90*0,65+1,15*1,05 "mč.163
VV
1,20*1,05 "mč.170
VV
1,20*2,75+2,05*1,40+1,30*2,40+0,60*1,20+2*0,90*0,20 "mč.171
VV
2,10*2,70 "mč.172
VV
4,15*1,95-0,15*0,60+0,90*0,20 "mč.176
VV
Mezisoučet
VV
1,05*2,40 "mezipodesta
2,520
VV
Mezisoučet
2,520
VV
2,05*3,50+1,55*0,60+0,30*1,56 "mč.203
8,573
VV
2,40*1,30+1,40*1,90-0,15*0,30+1,00*0,20 "mč.271
5,935
VV
2,85*1,85 "mč.276
5,273
VV
2,30*2,50+2,60*1,20 "mč.277
VV
Mezisoučet
M
597611370
1,260
10,370
5,670
8,183
49,103
8,870
28,651
80,274
88,301
dlaždice keramické koupelnové protiskluzné (viz specifikace)
m2
43,526
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 30 x 30 x 1 cm
VV
1,625*2,225-0,80*0,725+0,90*0,20 "mč.161a
3,216
VV
1,10*0,90 "mč.161b
0,990
VV
3,40*1,75-0,750*2,00+0,90*0,20 "mč.162a
4,630
VV
2*(1,40*0,90) "mč.162b+c
2,520
VV
2*(2,025*1,95) "mč.174+175
VV
Mezisoučet
VV
2,20*3,05-0,9*0,8-(1,00+1,40)*0,10 "m.č.253a+b
5,750
VV
1,50*1,20+1,50*0,90 "m.č.254a+b
3,150
VV
1,60*0,90 "m.č.261
1,440
VV
2,10*1,25 "m.č.272
2,625
VV
2,70*2,10-0,90*0,90-0,10*2,10 "m.č.273a+b
4,650
VV
2,70 "m.č.272
VV
Mezisoučet
20,315
VV
Součet
39,569
VV
39,569*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
K 771591115
7,898
2,700
43,526
Podlahy spárování silikonem
m
221,090
Podlahy spárování silikonem (soklík lodžie)
VV
2*6,5 "dilatační profilyv dlažbě
VV
Mezisoučet
VV
(ssl+ssch+sfl) "přechod soklík-podlaha
108,290
Mezisoučet
108,290
psd
13,000
Přechody dlažba - obklad stěn:
VV
15,9 "mč.174+175
15,900
VV
4+8,00+2*4,60+10,5 "mč.161+162
31,700
VV
7,60+6,00 "mč.273
13,600
VV
5,00 "mč.261
VV
10,50+4,60 "mč.253a+b
15,100
VV
5,40+4,80 "mč.254a+b
10,200
VV
1,60 "mč.151
VV
6,70 "mč.272
pod
5,000
1,600
6,700
Mezisoučet
99,800
Součet
VV
477
K 773992001
221,090
Výplně dilatačních spár keram. dlažby vložkami z barevných kovů
m
7,800
PP
Ostatní práce výplně dilatačních spár teraca vložkami z barevných kovů
P
Poznámka k položce:
ozn. Vp4
VV
1,6+1,2 "dilatace v keramické dlažbě (mč. 103)
2,800
VV
0,9 "dilatace v keramické dlažbě (mč. 163)
0,900
VV
1,6+1,2 "dilatace v keramické dlažbě (mč. 203, 277)
2,800
VV
Součet
6,500
VV
6,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
478
K 998771100R
773
D
K 773901113R
7,800
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
kus
1,000
m2
15,984
Podlahy teracové
Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu
VV
22*0,19*1,2 "stupnice
5,016
VV
19*0,26*1,2 "podstupnice
5,928
VV
2*2,40*1,05 "mezipodesty
VV
Součet
775
D
K 775413125
5,040
Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
0,00
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo
měkkého, v přírodní barvě zaklapnuté
m
71,800
VV
2*(2,10+3,50)-0,80 "mč.173
10,400
VV
2*(8,10+3,80)+2*0,35-3*0,80 "mč.177
22,100
VV
Mezisoučet
32,500
VV
2*(2,10+3,50)-0,80 "mč.274
10,400
VV
2*(3,90+3,85)+2*2*0,20-3*0,80 "mč.278
13,900
VV
2*(4,25+3,85)+2*0,20-2*0,80 "mč.279
15,000
VV
Mezisoučet
39,300
VV
Součet
M
614181001R
PP
P
Poznámka k položce:
vč. zaklap. úchytů
K 775541151
0,00 CS ÚRS 2014 01
71,800
podlahová lišta soklová obvodová dřevěná dýhovaná 18x50
lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr
8 x 35 mm dub
VV
0,00
15,984
PP
855
0,00
0,00
Očištění povrchu teracových stupňů schodiště, demontáž koberc. úchytů a zdrsnění před lepením
keramické dlažby
PP
854
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
953
0,00 CS ÚRS 2014 01
13,000
VV
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
19,254
PP
VV
Cenová
soustava
4,142
PP
476
Cena celkem
[CZK]
8,573
80,274*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
VV
475
J.cena
[CZK]
10,905
Součet
VV
849
Popis
obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (R11)
rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9
m
78,980
m2
77,808
71,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
0,00
78,980
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných
Strana 36 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
MJ
Množství
PP
VV
2,10*3,50 "mč.173
VV
8,10*3,80+1,00*0,35 "mč.177
31,130
VV
Mezisoučet
38,480
VV
2,10*3,50 "mč.274
VV
3,90*3,85+2*1,00*0,20 "mč.278
15,415
VV
4,25*3,85+1,00*0,20 "mč.279
16,563
VV
Mezisoučet
39,328
VV
Součet
850
M
611515240
K 775541811
VV
6,7+2,6+1,3 "mč.170+171
VV
6,1 "mč.172
VV
Součet
K 775591191
PP
M
611553510
m2
16,700
776
K 776421100
10,600
6,100
16,700
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy
m2
77,808
0,00 CS ÚRS 2014 01
podložka pěnová 3 mm
m2
79,364
0,00 CS ÚRS 2014 01
79,364
Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m
kus
1,000
m
71,750
Podlahy povlakové
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených
VV
2*(5,40+6,20)+2*0,30-2,25-1,45 "mč.150
20,100
VV
2*(5,40+6,20)+4*0,20-0,80-0,70-1,45 "mč.250
21,050
VV
(2*2,15+2*3,55-0,80)+(2*3,00+2*3,55-0,80) "mč.262a+b
22,900
VV
2*(1,75+2,50)-0,80 "mč.275
VV
Součet
284110030
7,700
71,750
lišta speciální soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m
m
73,185
m2
14,325
m2
85,105
71,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 776511810
PP
73,185
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky
2,70*4,15+1,20*1,10+1,20*1,50 "1NP
K 776521100
Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů
VV
5,40*6,20+2,25*0,30 "mč.150
34,155
VV
5,40*6,20+1,00*0,20+0,90*0,20 "mč.250
33,860
VV
5,83+7,01 "mč.262a+b
12,840
VV
1,75+2,50 "mč.275
VV
Součet
M
284122850
PP
PP
PP
2,250
m
2,295
m2
31,130
m2
217,910
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,130
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky
Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
P
Poznámka k položce:
celková tl. 10 mm
31,13*7 'Přepočtené koeficientem množství
VV
K 998776210R
0,00 CS ÚRS 2014 01
217,910
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
kus
1,000
m2
72,973
0,00
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
777
K 777615214
Podlahy lité
0,00
Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací
PP
Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné Epolex S 1300
VV
65,594 "podlaha v suterénu
VV
Sokl v.10 cm:
VV
0,10*(2*(2,6+2,05)-1,00+2*0,50) "mč.001
0,930
VV
0,10*(25,54-1,00-0,90) "mč.002
2,364
VV
0,10*(2*(4,10+3,95)-1,20+2*0,30) "mč.003
1,550
VV
0,10*(2*(3,80+3,75)-1,20-0,90+2*0,30+2*0,20) "mč.004
1,400
VV
0,10*(2*(4,00+3,75)-1,20-1,20-1,75) "mč.005
VV
Součet
K 998777210R
0,00 CS ÚRS 2014 01
65,594
1,135
72,973
Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m
kus
1,000
m2
183,384
0,00
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m
PP
781
D
0,00
2,295
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa
PP
819
0,00
2,250
lišta přechodová PVC/dlažba, vrtaná, elox stříbrná
3,80*8,10+0,35*1,00 "mč.177
K 776990191
D
m
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa
VV
681
0,00 CS ÚRS 2014 01
89,360
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty
2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
K 776990111
820
89,360
doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm vrtaná 459H
22472 elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m
VV
872
m2
2,25 "mč.150/151
553432221R
PP
871
podlahovina PVC viz specifikace
Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty
VV
M
4,250
85,105
85,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
K 776000001R
823
0,00 CS ÚRS 2014 01
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm tl 2 mm
VV
822
0,00 CS ÚRS 2014 01
14,325
Lepení pásů povlakových podlah plastových
PP
485
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky
VV
484
0,00 CS ÚRS 2014 01
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 30 x 30 mm role
50 m
PP
483
0,00
0,00
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
482
0,00 CS ÚRS 2014 01
81,698
77,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
K 998775210R
D
81,698
podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová (Mirelon) 3
mm
VV
481
m2
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící
PP
853
77,808
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti
Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených
870
Cenová
soustava
7,350
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá lakovaná (viz specifikace)
PP
851
Cena celkem
[CZK]
7,350
77,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
479
J.cena
[CZK]
podlahoviny dřevěné lamely parketové dřevěné vrstvené (velkoplošné) pro plovoucí podlahy nášlapná vrstva: přírodní
dýha dřevěné podlahy třívrstvé Parador podlaha zámková Classic 3020 nášlapná vrstva z masivního dřeva 3,6 mm
zámkový systém Automatic-click, spoj profilem Safe-lock tloušťka lamel 14 mm Třídění Natur rozměr 14 x 185 x 1080
mm javor evropský - lakovaný
PP
487
Popis
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením
v drážce šířka dílce zaklapnutím
K 781414112
Dokončovací práce - obklady keramické
0,00
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček
pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2
VV
Obklady na porobeton:
VV
2*(2,025+1,95-0,80)*2,00 "mč.174+175
12,700
VV
((2,00+0,75+1,40+4*0,90+3*1,40)+(1,40+0,725+0,80+1,10+2*0,90)-6*0,70)*2,00 "mč.161+162
27,150
Strana 37 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
0,65*0,60 "mč.276
VV
(1,60+2*0,90-0,70)*2,00 "mč.261
VV
((2*0,80+0,10+1,00+1,50+1,20+1,40+0,90-2*0,70)+(1,20+1,50+1,50+0,90-2*0,70))*2,00 "mč.253a+b
20,000
Mezisoučet
80,740
obkladyY
(2,10+2*0,65)*0,60 "mč.172
VV
2*(2,025+1,950)*2,00 "mč.174+175
VV
(0,90+1,10+2,25+1,65+2*0,20)*2,00-0,35*0,60+0,26*(0,60+2*0,35) "mč.161
12,728
VV
(1,40+1,05+3,40+1,70+2*0,20)*2,00-0,35*0,60-0,35*0,70+0,26*(0,60+0,70+4*0,35) "mč.162
16,147
VV
(3,20+0,65)*0,60+1,60*1,50 "mč.151
VV
(2,10+1,70+1,70+0,90+2,10+0,90-0,80)*2,00-2*0,45*0,60+0,16*(4*0,45+2*0,60) "mč.273
VV
(1,25)*2,00 "mč.272
2,500
VV
(2,85+0,65)*0,60 "mč.276
2,100
VV
1,60*2,00 "mč.261
3,200
VV
(0,95+0,75)*1,50 "mč.250
VV
(0,80+2,20+1,55+1,40+2,15-0,80)*2,00-2*0,35*0,75+2*(2*0,35+0,75)*0,26 "mč.253
M
597610710
obkládačky keramické barevné (viz specfikace)
VV
K 781494111
183,384*1,04 'Přepočtené koeficientem množství
m
VV
2*0,60+2*0,35 "mč.273
VV
3*2,00+2*0,75+4*0,35 "mč.253
VV
Součet
24,400
0,300
1,900
8,900
24,400
Spárování vnitřních obkladů silikonem
m
147,900
Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem
VV
2*0,60 "mč.172
VV
2*4*2,00 "mč.174+175
16,000
VV
10*2,00+0,35+0,60 "mč.161
20,950
VV
(8+7)*2,00+4*0,35+0,60+0,75 "mč.162
32,750
VV
0,90+1,50 "mč.151
VV
4*2,00+0,60+0,35+4*2,0+0,60+0,35 "mč.273
VV
4*2,00 "mč.272
8,000
VV
2*0,60 "mč.276
1,200
VV
4*2,00 "mč.261
8,000
VV
1,50 "mč.250
VV
11*2,00 "mč.253
VV
8*2,00 "mč.254
VV
Součet
K 783221111
2,400
17,900
1,500
22,000
16,000
147,900
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m
kus
1,000
m2
12,960
m2
45,541
Dokončovací práce - nátěry
0,00
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
3*0,9*(2,4+2,4) "zábradlí
12,960
Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email
12,96 "zábradlí
12,960
VV
0,22*(2*4,64+4*4,74)+0,17*(13*4,64+14*4,74+2*5,39) "zárubně
29,581
VV
3 "VZT - potrubí a příslušenství
VV
Součet
3,000
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50
mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email
VV
6,5+9,0 "PLYN - barva žlutá
VV
216+42+27+61+8+40 "ÚT - barva bílá
K 783783312
PP
VV
1058 K 783995212
m
409,500
15,500
Součet
409,500
Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování
m2
45,000
m2
103,500
45,00 "podbití palubkami
45,000
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru
0,00 CS ÚRS 2014 01
Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru
2*45,00*1,15 "palubky podbití
103,500
Nátěry vodou ředitelné pletiv včetně lemování barvy dražší jednonásobné a 2x email
VV
3,0 "upravovaná část oplocení v souvislosti s osazením EL pilíře do oplocení
m2
3,000
Dokončovací práce - malby a tapety
0,00
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m
m2
213,728
Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV
1PP:
VV
2*(2,05+2,60)*2,00 "mč.001
18,600
VV
(3,60+3,95+1,15+2,70+0,30+2,70+0,85+2,95+0,30)*2,0 "mč.002
37,000
VV
2*(4,10+3,95)*2,00 "mč.003
32,200
VV
2*(3,80+3,75)*2,00 "mč.004
30,200
VV
2*(4,00+3,75)*2,00 "mč.005
31,000
VV
58,923+5,805 "stropy 1PP dle omítek viz odd.061
VV
Součet
Pačokování dvojnásobné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV
2*2,3*2,1 "stěny schodiště do 1PP
VV
2,90*0,90 "strop schodiště do 1PP
VV
Součet
0,00 CS ÚRS 2014 01
64,728
213,728
Dvojnásobné pačokování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
PP
K 784181101
0,00 CS ÚRS 2014 01
Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, …) lazurovacím lakem 2x
lakování
Nátěry ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Düfa, …) pletiv včetně lemování jednonásobné a 2x email
1043 K 784181017
0,00 CS ÚRS 2014 01
394,000
PP
D
784
1042 K 784181011
0,00 CS ÚRS 2014 01
45,541
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
VV
PP
0,00
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …)
lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email
K 783695132
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,200
PP
K 783425422
0,00 CS ÚRS 2014 01
13,300
PP
K 998781210R
0,00 CS ÚRS 2014 01
190,719
Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
(2+3)*2,00+2*0,60+0,70+4*0,35 "mč.161+162
K 781495115
190,719
obkládačky a dlaždice keramické (bílé i barevné)
2*0,15 "mč.151
VV
498
183,384
m2
VV
VV
497
8,800
VV
PP
496
14,829
102,644
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové
D
783
1059 K 783201811
494
2,550
PP
PP
493
4,710
17,140
Součet
PP
857
2,040
15,900
(1,50+1,20+0,90+1,50-0,70)*2,00 "mč.254
VV
Cenová
soustava
5,400
VV
Mezisoučet
Cena celkem
[CZK]
0,390
Obklady na zdivo z pálených cihel:
obkladyP
J.cena
[CZK]
15,100
VV
VV
491
Množství
VV
VV
489
MJ
((2*2,10-2*0,70)+(2*2,10+1,25-0,70))*2,00 "mč.273b+272
VV
689
Popis
VV
m2
12,270
0,00 CS ÚRS 2014 01
9,660
2,610
12,270
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
Strana 38 z 47
m2
1 143,375
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
1NP:
VV
2,0*2,75 "mč.102a
VV
(7,7+3,5+2,05+1,85+5,90)*2,75+(2,05*3,50) "mč.103
64,925
VV
5,4*6,2+2*(5,4+6,2)*2,75-(2,25*2,25-4) "mč.150
96,218
VV
2,2*4,65+2*(2,2+4,65)*2,75-(2,25*2,25-4) "mč.151
46,843
VV
(2,3+1,6)*2*2,75+3,1 "mč.161a
24,550
VV
(0,9+1,1)*2*2,75+(0,9*1,1) "mč.161b
11,990
VV
(3,4+1,8)*2*2,75+4,4 "mč.162a
33,000
VV
(1,4+0,9)*4*2,75+2*(1,4*0,9) "mč.162b+c
27,820
VV
2*(1,6+1,45)*2,75+(1,2+2*1,1)*2,5+(1,6*1,45+1,2*1,1) "mč.163
28,915
VV
(1,30+3,80+4,15+1,20+2,40)*2,75+(8,5) "mč.171
43,838
VV
2*(2,7+2,1)*2,75+(2,7*2,1) "mč.172
32,070
VV
2*(3,5+2,1)*2,75+(3,5*2,1) "mč.173
38,150
VV
2*(2,0+2,0)*2,75+(2,0*2,0) "mč.174
26,000
VV
2*(2,0+2,0)*2,75+(2,0*2,0) "mč.175
26,000
VV
2*(4,2+2,0)*2,75+(4,2*2,0) "mč.176
42,500
VV
2*(8,1+3,8)*2,75+(8,1*3,8) "mč.177
VV
Mezisoučet
VV
2NP:
VV
(3,5+2,1+1,9+5,5+7,6)*2,65+(15,4) "mč.203
69,990
VV
2*(5,4+6,2)*2,65+(5,4*6,2) "mč.250
94,960
VV
2*(3,1+2,2)*2,65+(5,2) "mč.253a
33,290
VV
2*(1,4+0,9)*2,65+(1,4*0,9) "mč.253b
13,450
VV
2*(1,5+1,2)*2,65+(1,5*1,2) "mč.254a
16,110
VV
2*(1,5+0,9)*2,65+(1,5*0,9) "mč.254b
14,070
VV
2*(1,6+0,9)*2,65+(1,6*0,9) "mč.261
14,690
VV
2*(3,5+2,2)*2,65+(5,9) "mč.262a
36,110
VV
2*(3,5+3,0)*2,65+(7,2) "mč.262b
41,650
VV
(1,30+3,80+1,90+1,40+0,60)*2,65+(5,7) "mč.271
29,550
VV
2*(1,3+2,1)*2,65+(1,3*2,1) "mč.272
20,750
VV
2*(0,9+2,1)*2,65+(0,9*2,1) "mč.273a
17,790
VV
2*(1,7+2,1)*2,65+(1,7*2,1) "mč.273b
23,710
VV
2*(3,5+2,1)*2,65+(3,5*2,1) "mč.274
37,030
VV
2*(2,5+1,8)*2,65+(2,5*1,8) "mč.275
27,290
VV
2*(2,9+1,9)*2,65+(2,9*1,9) "mč.276
30,950
VV
2*(2,3+4,5)*2,65+(8,0) "mč.277
44,040
VV
2*(3,9+3,9)*2,65+(3,9*3,9) "mč.278
56,550
VV
2*(4,3+3,9)*2,65+(4,3*3,9) "mč.279
VV
Mezisoučet
VV
-obkladyY
-80,740
VV
-obkladyP
-102,644
VV
Mezisoučet
VV
Součet
K 784181107
64,950
53,190
Součet
K 784221107
64,950
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2
1 143,375
0,00 CS ÚRS 2014 01
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m
m2
64,950
0,00 CS ÚRS 2014 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce
podlaží do 3,80 m
D
M
Práce a dodávky M
D
21a-M
21a-M-1
Elektromontáže
Elektromontáže - silnoproud
K 210010301
0,00
0,00
0,00
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus
PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových
bez zapojení zapuštěných plastových kruhových
97,000
VV
5 "1PP
VV
46 "1NP
46,000
VV
46 "2NP
46,000
VV
Součet
M
345715120
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
97,000
krabice přístrojová instalační
kus
97,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
53,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty 500 V, 71x71x42mm
K 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových
PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích
nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových
VV
6 "1PP
VV
23 "1NP
23,000
VV
24 "2NP
24,000
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky
do 3,80 m
6,000
Součet
VV
345715210
PP
K 210100001
53,000
krabice univerzální
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
VV
63 "1NP
VV
12 "2NP
K 210100003
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
75,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
12,000
Součet
75,000
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2
VV
12 "1NP
VV
4 "2NP
K 210100096
53,000
63,000
PP
VV
kus
krabice univerzální z PH
PP
VV
549
m2
11,760
PP
548
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
3,0*2,4+3,8*1,2 "stropy
PP
547
-183,384
1 143,375
1,8*3,4+(2*1,1+2,40)*4,2+1,8*5,0+2*2,1*2,5+(2*1,05+1,2)*2,5 "stěny
PP
511
60,230
682,210
VV
D
Cenová
soustava
96,230
VV
502
Cena celkem
[CZK]
644,549
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
K 784221101
J.cena
[CZK]
5,500
PP
VV
510
Množství
VV
501
509
MJ
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
499
508
Popis
PP
kus
16,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
12,000
4,000
Součet
16,000
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2
PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do
2,5 mm2
kus
30,000
VV
6 "1NP
6,000
VV
24 "2NP
24,000
VV
Součet
30,000
Strana 39 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
524
525
Kód
K 210110026
2 "1NP
2,000
VV
4 "2NP
4,000
VV
Součet
M
345363421R
K 210110031
8,000
VV
14 "2NP
14,000
345355151R
2,000
2 "2NP
2,000
Součet
345354040
K 210110038
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou bezšroubové připojení
kus
12,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
5,000
Součet
12,000
345357050R
7,000
ovládač zapínací R 1/So 10A 230V
kus
12,000
K 747526100
Montáž relé časové
kus
2,000
kus
2,000
0,00
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
40,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
2 "2NP
358351000R
2,000
relé časové pod vypínač 16A 250V
relé nn relé průmyslová výkonová Siemens Trutnov 35,5 x 35,5 x 54,5 mm, patice RP 700 PC 220V 50Hz 3p
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A,
provedení 2P+PE
1 "1NP
345551030
1,000
zásuvka 1násobná 16A
spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná bílý, slonová kost
K 210111016
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná
PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A,
provedení 2x (2P+PE) dvojnásobná
VV
20 "1NP
20,000
VV
20 "2NP
20,000
VV
Součet
345551230
40,000
zásuvka 2násobná 16A kompletní
kus
40,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
kus
1,000
kus
8,000
spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná bílý, slonová kost
K 210190001
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
1 "2NP
K 210190002
1,000
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg
1 "1NP
1,000
Usazení rozvaděče ER
1" mimo objekt
1,000
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem
PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj
s krytem
VV
4 "1NP
4,000
VV
4 "2NP
4,000
VV
Součet
348121100R
kus
8,000
0,00
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S, 1x11W, IP43
K 210201025
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje
s krytem
VV
3 "1NP
3,000
VV
2 "2NP
2,000
VV
Součet
348121101R
5,000
svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, 230V, IP20 bílá mřížka
kus
3,000
0,00
kus
2,000
0,00
kus
12,000
svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S, 1x11W, IP43
348121102R
PP
svítidlo zářivkové přisazené 2x28W, 230V, IP20 leštěná optika cloněné
svítidla pro byty a společenské místnosti - nástěnná zářivková BÍGL-S, 1x11W, IP43
K 210201045
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 4 zdroje s krytem
PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje
s krytem
VV
6 "1NP
VV
6 "2NP
6,000
VV
Součet
12,000
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
8,000
svítidlo zářivkové přisazené 1x36W, 230V, IP20 bílá mřížka
PP
M
0,00
Usazení rozvaděče ER 1.0 a 1.1
K 210201015
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg
K 210191532R
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž relé časových bez zapojení, typ TK, TX, RT, RP
K 210111011
M
0,00
ovládač zapínací R 1/So 10A 230V
PP
543
6,000
VV
PP
993
kus
6,000
spínač řazení 6 10A
5 "2NP
VV
992
0,00 CS ÚRS 2014 01
7 "1NP
PP
991
6,000
VV
VV
990
kus
VV
PP
989
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení
1/0 S o - tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou
VV
988
0,00 CS ÚRS 2014 01
spínače 10 A kompletní spínač řazení 6, přepínač střídavý bílý, slonová kost
PP
550
4,000
6 "1NP
345355550
PP
546
kus
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6střídavých
K 210110144
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
4,000
přístroj přepínače sériového 10A R5
PP
M
0,00
spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-A05345 bezšroubový
PP
987
4,000
2 "1NP
VV
527
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
1,000
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení
VV
PP
526
1,000
VV
PP
529
kus
VV
VV
528
spínač jednopólový 10A R1 IP44
1 "1PP
PP
986
27,000
spínače 10 A kompletní spínač řazení 1, spínač jednopólový bílý, slonová kost
PP
985
kus
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5sériových střídavých
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
28,000
spínač jednopólový 10A R1
PP
M
0,00
spínače 10 A kompletní spínač řazení 1, spínač jednopólový bílý, slonová kost
K 210110036
M
Cenová
soustava
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
Součet
345355150
PP
523
28,000
8 "1NP
VV
522
kus
6 "1NP
PP
521
6,000
VV
PP
520
kus
VV
VV
519
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení
jednopólových
M
Cena celkem
[CZK]
6,000
spínač, zapuštěný do krabice, trojpólový ř.3S, 16 A, 400 V AC
PP
M
J.cena
[CZK]
spínač, zapuštěný nástěnný, trojpólový 16 A, 400 V AC
PP
518
6,000
VV
PP
984
Množství
Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení trojpólových
do 16 A
VV
516
MJ
kus
PP
PP
515
Popis
Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 16 A pro prostředí venkovní nebo mokré
348230401R
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
svítidlo stropní přisazené zářivkové 4x24W, 230V, IP20, leštěná AL mřížka cloněné
Strana 40 z 47
kus
12,000
0,00
PČ Typ
Kód
PP
994
531
532
K 748111112
538
13,000
16 "2NP
16,000
VV
Součet
M
348212751R
13 "1NP
13,000
VV
13 "2NP
13,000
VV
Součet
svítidlo bytové žárovkové 100W/23W 230V E27 IP43, tř. izol. II, montura polykarbonát, stínítko
triplex opal matové
348212752R
M
347115800R
K 748111214
572
563
564
566
552
554
556
0,00
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové
kus
13,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
13,000
348381001R
7,000
svítidlo zářivkové nouzové 8W, 230V, IP65, 1hod.
kus
13,000
0,00
kus
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
10,000
0,00
kus
10,000
0,00
kus
3,000
0,00
svítidlo zářivkové nouzové 8W, 230V, IP65, 1hod.
K 748112112
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem
10 "1PP
348212761R
10,000
svítidlo přisazené žárovkové s ochranným košem IP 43, 100W 230V E27
svítidlo přisazené žárovkové s ochranným košem IP 43, 100W 230V E27
347115801R
žárovka halogenová 230V 48W E27
žárovka halogenová 230V 48W E27
K 362410524R
Montáž čidla pohybu
PP
Montáž čidel - 2. dodatek Montáž teplotního čidla, typ TP 202/Pt 100A
VV
2 "1NP
2,000
VV
1 "2NP
1,000
VV
Součet
348212762R
3,000
pohybové čidlo PIR 8A 250V IP20 360° výstup kontakt. relé stropní
kus
3,000
0,00
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
svítidlo přisazené žárovkové s ochranným košem IP 43, 100W 230V E27
K 210280711
Měření izolačního stavu svítidel
PP
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel
VV
1 "1NP
1,000
VV
1 "2NP
1,000
VV
Součet
K 210280712
2,000
Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel
kus
7,000
PP
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení
VV
3 "1NP
3,000
VV
4 "1NP
4,000
VV
Součet
K 210800003
m
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V,
průřezu žíly 4 mm2
115,000
VV
43 "1NP
VV
72 "2NP
72,000
VV
Součet
115,000
M
341413020R
vodič CYY 4 mm2 zžl
m
115,000
m
27,000
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V,
průřezu žíly 16 mm2
VV
11 "1NP
11,000
VV
16 "2NP
16,000
VV
Součet
34134141305R
m
27,000
m
166,000
0,00
vodič CYY 16 mm2 zžl
K 210810001
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2
VV
28 "1PP
28,000
VV
72 "1NP
72,000
VV
66 "2NP
66,000
VV
Součet
166,000
341110050
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
166,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
60,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2
K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně
PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
VV
50 "1NP
50,000
VV
10 "2NP
10,000
VV
Součet
341110300
60,000
kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 3x1,5 mm2
m
60,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
568,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 3x1,5 mm2
K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně
PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2
VV
88 "1PP
VV
235 "1NP
235,000
VV
245 "2NP
245,000
VV
Součet
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
27,000
vodič CYY 16 mm2 zžl
PP
M
0,00
vodič CYY 4 mm2 zžl
K 210800006
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
43,000
PP
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve stěně
PP
341110301R
PP
559
29,000
Součet
PP
555
kus
VV
PP
553
0,00
6 "1NP
PP
551
3,000
7 "1NP
M
0,00
26,000
VV
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
VV
PP
565
žárovka halogenová 230V 70W E27
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2
zdroje nouzové
M
Cenová
soustava
žárovka halogenová 230V 70W E27
PP
M
Cena celkem
[CZK]
svítidlo bytové žárovkové 100W/23W 230V E27 IP20
PP
571
26,000
VV
PP
996
kus
svítidlo bytové žárovkové 100W 230V E27 IP20
M
J.cena
[CZK]
29,000
svítidlo bytové žárovkové 100W 230V E27 IP20 montura ocelový plech, stínítko triplex opal matové
PP
PP
995
29,000
13 "1NP
VV
536
kus
VV
PP
535
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem
VV
PP
534
Množství
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj
se sklem
PP
537
MJ
PP
PP
533
Popis
svítidlo stropní přisazené zářivkové 4x24W, 230V, IP20, leštěná AL mřížka
K 210810006
88,000
568,000
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2
m
568,000
0,00
m
455,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně
PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2
VV
220 "1NP
220,000
Strana 41 z 47
PČ Typ
Kód
M
341110360
PP
561
562
K 210810014
455,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x16mm2 uložených volně
m
210,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
160 "mimo objekt
VV
45 "1NP
VV
5 "2NP
5,000
VV
Součet
210,000
341110800
160,000
45,000
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x16 mm2
m
210,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
108,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x16 mm2
K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně
PP
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2
VV
68 "1NP
VV
40 "2NP
40,000
VV
Součet
108,000
341110900
PP
577
K HZS2222R1
K PM
K PPV
K ZV
K 742000001R
PP
PP
K 742000003R
K 742000004R
K 742000005R
K 7430000010R
PP
583
K 743000001R
PP
K 743000003R
K 743000004R
K 743000015R
K 743000006R
K 743000007R
K 743000010R
K 743000008R
K 743000009R
21a-M-4
PP
K 743100001R
K 743100012R
K 743100003R
K 743100004R
K 743100006R
K 743100007R
K 743000010R
K 743100008R
1,000
0,00
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
4,000
0,00
kus
15,000
0,00
kus
2,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
3,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
km
0,075
Rozváděč R1
0,00
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 125A, 400V, IP31, 60 modulů 800x300x1100 mm
1,000
trojpólový vypínač 32A, 32/3
Jednojpólový jistič 10B/1
Jednojpólový jistič 16B/1
impulsní relé 16A 230V 1xpřepínací kontakt
Čtyřpólový proudový chránič 230/400 V Typ A, A/G, A/S (ČSN EN 60 898)
Kombinovaná přepěťová ochrana I-II stupeň
trojfázový elektroměr přímé měření podružný 25A 400V digitální
Kompletace rozváděče
Přesun hmot
Rozváděč R2
0,00
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
Rozvodnice plastová zapuštěná 63A, 400V, IP31, 48 modulů
trojpólový vypínač 32A, 32/3
Jednojpólový jistič 10B/1
Jednojpólový jistič 16B/1
Čtyřpólový proudový chránič 230/400 V Typ A, A/G, A/S (ČSN EN 60 898)
Kombinovaná přepěťová ochrana II stupeň
trojfázový elektroměr přímé měření podružný 25A 400V digitální
Kompletace rozváděče
Kompletace rozváděče
K 743100009R
PP
Přesun hmot
Přesun hmot
21a-M-5
D
kus
Kombinovaná přepěťová ochrana I-II stupeň
PP
600
Přesun hmot
Kombinovaná přepěťová ochrana I-II stupeň
PP
599
0,00
Čtyřpólový proudový chránič 230/400 V Typ A, A/G, A/S (ČSN EN 60 898)
PP
999
1,000
Jednojpólový jistič 16B/1
PP
598
kus
Jednojpólový jistič 10B/1
PP
597
Kompletace rozváděče
Trojpólový jistič 20B/3
PP
596
0,00
Rozvodnice zapuštěná 63A, 400V, IP31, 48 modulů
PP
595
1,000
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
PP
594
kus
1,000
Jistič trojfázový 3P 25A B
Přesun hmot
K 7431000010R
593
0,00
Kompletace rozváděče
PP
D
1,000
Kombinovaná přepěťová ochrana I-II stupeň
PP
601
0,00
kus
Kombinovaná přepěťová ochrana I-II stupeň
PP
591
Elektroměrový rozváděč RE
Rozváděč elektroměrový vč. pilíře pro jednosazbové přímé měření do 63A, 400V IP43
Čtyřpólový proudový chránič 230/400 V Typ A, A/G, A/S (ČSN EN 60 898)
PP
590
0,00
Jednojpólový jistič 6B/1
PP
998
%
Jednojpólový jistič 16B/1
PP
589
Zednické výpomoci
Jednojpólový jistič 10B/1
PP
588
0,00
Jednojpólový jistič 10B/1
PP
587
%
1 "1NP
K 743000012R
586
Podíl přidružených výkonů
Rozvodnice zapuštěná 63A, 400V, IP31, 60 modulů
VV
585
0,00
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
PP
997
%
Mimostaveništní doprava strojů a zařízení - par A
21a-M-3
D
Přidružený materiál
Přesun hmot
PP
592
0,00
Kompletace rozváděče
PP
582
1,000
Jistič trojfázový 3P 25A B
PP
581
kus
1 "mimo objekt
K 742000002R
580
Elektrikář odborný - revize, měření
Rozváděč elektroměrový vč. pilíře
VV
579
0,00 CS ÚRS 2014 01
Zednické výpomoci
21a-M-2
D
108,000
Podíl přidružených výkonů
PP
578
m
Přidružený materiál
PP
575
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2
Elektrikář odborný - revize, měření
PP
574
68,000
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2
PP
576
Cenová
soustava
m
VV
M
Cena celkem
[CZK]
455,000
kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY,
750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2
M
J.cena
[CZK]
235,000
PP
557
605
Množství
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2
PP
558
MJ
Součet
VV
560
Popis
235 "2NP
VV
K 460010011R
Elektromontáže - zemní práce
0,00
Vytyčení vedení nn v terénu přehledném
PP
Vytyčení vedení nn v terénu přehledném
VV
0,075 "přívodní kabel
0,075
Strana 42 z 47
0,00
PČ Typ
604
Kód
K 460010026R
PP
K 460680411
5+6 "1PP
11,000
46+23 "1NP
69,000
VV
46+24 "2NP
VV
Součet
K 974082213
116,000
43+11+72+50+235+220+45+68 "1NP
744,000
VV
72+16+66+10+245+235+5+40 "2NP
VV
Součet
21b-M
K 210220020
K 210220301
PP
9,000
kus
2,000
kus
75,000
9,000
Montáž svorek hromosvodných typu na okapové žlaby
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
podpěra vedení na plechové střechy 100 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
75,000
svorka křížová pro vodič D6-10 mm
kus
6,000
kus
3,000
kus
2,000
kus
6,000
kus
6,000
kus
21,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
svorka zkušební pro lano D6-12 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
3,000
svorka připojovací k připojení okapových žlabů
0,00 CS ÚRS 2014 01
2,000
svorka spojovací pro lano D8-10 mm
6 "střecha
354419960
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn
0,00 CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro spoje kruh. a
páskových vodičů
PP
6 "základy
VV
354414150
PP
6,000
podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm
0,00 CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 15 do zdiva 150 mm
21 "svody
VV
K 743624110
PP
21,000
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
6,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
3 "1NP
VV
354418300
PP
3,000
úhelník ochranný na ochranu svodu 1,7 m
úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m
354418400
PP
držák ochranného úhelníku do zdiva
držák ochranného úhelníku do zdiva DOU
K 210000001R
PP
Elektrikář odborný - revize, měření
Elektrikář odborný - revize, měření
K PM
PP
Přidružený materiál
%
0,00
%
0,00
%
0,00
Přidružený materiál
K PPV
PP
Podíl přidružených výkonů
Podíl přidružených výkonů
K ZV
PP
Zednické výpomoci
Zednické výpomoci
22-M
22-M-1
K 210010002
Montáže oznam. a zabezp. zařízení
Slaboproudé instalace
0,00
0,00
Montáž trubek plastových ohebných fí 16 mm uložených pod omítku
m
322,000
PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 16 mm
VV
209 "1NP
209,000
VV
113 "2NP
113,000
VV
Součet
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm
VV
D
kus
2 "žlaby
354418850
PP
D
102,000
Montáž svorek hromosvodných typu se 3 a více šrouby
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů
VV
624
0,00 CS ÚRS 2014 01
3 "1NP
354419050
PP
626
102,000
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm
VV
625
kus
6 "střecha
354419250
PP
627
0,00 CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm
VV
M
25,500
75 "střecha
354418750
PP
M
Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby
kg
součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střechy 100 mm
VV
617
0,00 CS ÚRS 2014 01
2 "okap. žlaby
354415400
PP
1000 M
150,000
Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby
VV
M
m
9 "střecha a svody
K 210220303
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02
VV
M
90,000
102 "střecha a svody
PP
M
kg
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03
K 210220302
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
150,000
drát průměr 8 mm AlMgSi
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,135 kg/m
M
90,000
150 "svody+střecha
354410770
VV
345710620
PP
643
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm
P
610
0,00
m
90,000
páska zemnící 30 x 4 mm FeZn
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m
609
642
Bleskosvod
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské
zástavbě
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm
PP
641
689,000
PP
608
0,00 CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn
VV
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
1 549,000
90 "základy
354420620
K 210220101
621
Cenová
soustava
0,00
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn
páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
PP
619
1 549,000
28+88 "1PP
PP
618
m
VV
VV
616
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm
VV
620
Cena celkem
[CZK]
70,000
Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 50 mm
M
J.cena
[CZK]
150,000
PP
623
615
150,000
VV
PP
614
kus
VV
D
613
1,000
0,00
PP
622
612
Množství
Elektromontáže - stavební výpomocné práce
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu betonovém nebo kamenném, pro
osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
606
611
MJ
kus
Geodetické zaměření vedení NN
21a-M-6
D
607
Popis
Geodetické zaměření vedení NN
K 210010003
0,00 CS ÚRS 2014 01
322,000
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316
m
322,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
180,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ
počet m ve svazku 100 m
Montáž trubek plastových ohebných fí 23 mm uložených pod omítku
PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 23 mm
VV
113 "1NP
113,000
Strana 43 z 47
PČ Typ
Kód
M
345710630
957
K 210010005
10,000
345710650
K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových
bez zapojení zapuštěných plastových kruhových
20,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
12,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
VV
6 "1NP
VV
6 "1NP
6,000
VV
Součet
12,000
345715120
6,000
krabice přístrojová instalační
kus
12,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty 500 V, 71x71x42mm
K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových
PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových
bez zapojení zapuštěných plastových kruhových
VV
1 "1NP
1,000
VV
1 "2NP
1,000
VV
Součet
M
345715210
2,000
krabice univerzální
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
40,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
krabice univerzální z PH
K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně
PP
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez ukončení uložených volně JYTY s Al
folií, počtu a průměru žil 4 x 1 mm
VV
16 "1NP
16,000
VV
24 "2NP
24,000
VV
Součet
M
341210442R
40,000
kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm
m
40,000
m
270,000
K 220280201
Montáž kabely bytové uložené pod omítku SEKU, SYKY do D 6 mm
Kabely pro přívody a vnitřní instalaci Montáž kabely bytové uložené pod omítku SEKU, SYKY do D 6 mm
VV
150 "1NP
150,000
VV
120 "2NP
120,000
VV
Součet
M
341210050
K 220301201
270,000
kabel datový FTP CAT5e
m
270,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku
kus
12,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku
374511230
zásuvka tv+r kompletní
PP
zásuvka tv+r kompletní
VV
2 "1NP
2,000
VV
3 "2NP
3,000
VV
Součet
M
374512430
5,000
zásuvka data 1xRJ45 CAT5e bílá
kus
7,000
PP
zásuvky pro elektroniku a slaboproudou techniku zásuvka data 1xRJ45 CAT5e bílý, slonová kost
VV
4 "1NP
4,000
VV
3 "2NP
3,000
VV
Součet
649
K 460680451
kus
12,000
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků,
kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
VV
6 "1NP
VV
6 "1NP
6,000
VV
Součet
12,000
K 744733611
Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně
m
180,000
Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně
VV
60 "1NP
60,000
VV
120 "2NP
120,000
M
Součet
34121000R
PP
647
K 747512152R
180,000
kabel koaxiální 75 ohm vnitřní
m
180,000
0,00
Úprava stávajícího domovního dorozumívacího systému - napojení 3 domovních telefonů
kus
1,000
0,00
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Úprava stávajícího domovního dorozumívacího systému
K 747512176
Montáž domácí vrátný -telefon se zapojením vodičů
PP
Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických domácího vrátného telefonu
VV
1 "1NP
1,000
VV
2 "2NP
2,000
VV
Součet
M
382268641R
PP
648
3,000
telefon domácí s ovládáním el. zámku - POZOR! Vyžaduje se kompatibilita se stávajícím systémem!
kus
3,000
m
522,000
K 974082213
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 50 mm
VV
209+113+10 "1NP
332,000
VV
113+67+10 "2NP
190,000
VV
Součet
K HZS2222R3
PP
651
K PM
K PPV
kus
1,000
0,00
Přidružený materiál
%
0,00
Podíl přidružených výkonů
%
0,00
%
0,00
Podíl přidružených výkonů
K ZV
PP
D
522,000
Elektrikář odborný - revize, měření
Přidružený materiál
PP
653
0,00 CS ÚRS 2014 01
Elektrikář odborný - revize, měření
PP
652
0,00
telefon domácí
PP
650
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabel koaxiální 75 ohm vnitřní
PP
631
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,000
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm
PP
635
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabel datový FTP CAT5e
PP
M
0,00
kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm
PP
628
955
m
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická
odolnost typ
počet m ve svazku 2336 50
PP
632
20,000
trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336
PP
637
636
0,00 CS ÚRS 2014 01
Součet
PP
630
20,000
VV
639
629
m
10,000
PP
638
Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku
10 "2NP
967
640
0,00 CS ÚRS 2014 01
10 "1NP
PP
968
180,000
VV
M
Cenová
soustava
m
VV
645
Cena celkem
[CZK]
180,000
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 36 mm
M
J.cena
[CZK]
67,000
PP
PP
646
Množství
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC -(ČSN) 2323 velmi nízká mechanická odolnost
typ počet m ve svazku 100
PP
956
MJ
Součet
VV
644
Popis
67 "2NP
VV
Zednické výpomoci
Zednické výpomoci
22-M-2
K 220321700R
Elektronický zabezpečovací systém
0,00
Montáž ústředny EZS
kus
Strana 44 z 47
1,000
0,00
PČ Typ
Kód
PP
345200001R
PP
PP
PP
345200002R
0,00
Montáž klávesnice
kus
4,000
0,00
klávesnice s LCD displejem
kus
4,000
0,00
1,000
Součet
4,000
Montáž akumulátoru
345200003R
akumulátor 18Ah
PP
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
VV
1 "2NP
VV
Součet
0,00
kus
1,000
0,00
1,000
1,000
Montáž čidla PIR
kus
3,000
kus
3,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
150,000
0,00
3 "1NP
345200004R
3,000
PIR detektor dosah 12 m, kloub. držák
Montáž datového expanderu
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
1 "2NP
345200005R
1,000
datový expander
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
PP
Montáž informačního systému GSM
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
1 "2NP
VV
345200006R
PP
1,000
informační systém GSM
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
1019 K 210170360R
PP
Drobný montážní materiál
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
1 "2NP
VV
345200007R
PP
1,000
Drobný montážní materiál
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
1021 K 210170361R
Montáž elektroinstalační trubky vč. úchytů
PP
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
VV
120 "1NP
VV
30 "2NP
30,000
VV
Součet
150,000
1022 M
345200008R
PP
120,000
elektroinstalační trubka vč. úchytů
kus
150,000
0,00
m
200,000
0,00
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
1023 K 220280202R
Montáž datový kabel stíněný FTP cat. 5e
PP
Kabely pro přívody a vnitřní instalaci Montáž kabely bytové uložené pod omítku SEKU, SYKY do D 6 mm
VV
160 "1NP
VV
40 "2NP
40,000
VV
Součet
200,000
1024 M
341210050
PP
PP
PP
PP
0,00 CS ÚRS 2014 01
Instalace SW, oživení, testování systému
kus
1,000
kus
1,000
0,00
1,000
Elektrikář odborný - revize, měření
0,00
Přidružený materiál
%
0,00
%
0,00
%
0,00
Přidružený materiál
1017 K PPV
PP
Podíl přidružených výkonů
Podíl přidružených výkonů
1018 K ZV
PP
Zednické výpomoci
Zednické výpomoci
22-M-3
K 210290436R
PP
Nouzový volací systém
0,00
Montáž tahových spínačů vestavných
kus
2,000
0,00
kus
2,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
4,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
4,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením tahových spínačů vestavných koupelnových pro ventilátor
2 "1NP
VV
345317351R
PP
2,000
táhlo nouzového volání - POZOR! Vyžaduje se kompatibilita se stávajícím systémem!
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
K 210290437R
PP
Montáž služební jednotky
Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením tahových spínačů vestavných koupelnových pro ventilátor
1 "1NP
VV
345317352R
PP
1,000
služební jednotka - POZOR! Vyžaduje se kompatibilita se stávajícím systémem!
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
K 220330723R
PP
Montáž svítidla signalizačního
Zařízení dispečerské a požární Montáž svítidla vedlejší signalizace MHY 104
1 "1NP
VV
345317353R
PP
1,000
signalizační svítidlo - POZOR! Vyžaduje se kompatibilita se stávajícím systémem!
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových
bez zapojení zapuštěných plastových kruhových
PP
4 "1NP
VV
M
200,000
Elektrikář odborný - revize, měření
1016 K PM
M
m
1 "2NP
VV
M
kabel datový FTP CAT5e
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
1015 K HZS2222R3
M
160,000
kabel datový FTP CAT5e
1014 K 210170359R
D
0,00
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
1012 K 210170358R
1020 M
1,000
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
PP
1013 M
kus
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
VV
345715190
PP
970
1,000
VV
PP
969
kus
1,000
transformátor
3,000
1010 K 210170357R
964
0,00
1 "2NP
PP
963
1,000
3 "1NP
VV
962
kus
VV
PP
961
Montáž transformátoru
VV
1008 K 210170356R
960
0,00
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
PP
959
1,000
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
1006 K 210170355R
958
kus
PP
1011 M
Cenová
soustava
transformátory pro všeobecné použití do 1kV jednofázové, pro halogenová osvětlení, v plechové krytu, IP 20 TVB 1020198 výkon 20 VA
1004 K 210170354R
1009 M
Cena celkem
[CZK]
1,000
ústředna EZS. kovový kryt, ochranný kontakt
1 "2NP
374218519R
PP
1007 M
J.cena
[CZK]
Montáž měřících transformátorů nn se zapojením vodičů napěťových, typ UNO, EVO
VV
1005 M
Množství
spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný
1002 K 210170353R
1003 M
MJ
1 "2NP
VV
1001 M
Popis
Zařízení zabezpečovací, strážící, signalizační, časové a návěstné Montáž ústředny EZS MAU 108 - 6 smyček
K 210010313
4,000
krabice univerzální
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42 mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných
Strana 45 z 47
PČ Typ
Kód
PP
M
345715240
PP
972
K 210860202
K 210860204
K 210010002
K 460680451
PP
PP
K PM
K PPV
K ZV
707
27-M
K 210010002
M
345710620
kus
6,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
44,000
6,000
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm
K 744733611
kus
1,000
Přidružený materiál
0,00
Podíl přidružených výkonů
%
0,00
Zednické výpomoci
%
0,00
Montáž kamerového systému
0,00
Montáž trubek plastových ohebných fí 16 mm uložených pod omítku
m
310,000
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316
m
310,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně
m
310,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
295 "1NP
VV
15 "1NP
15,000
VV
Součet
310,000
341270005R
382270003R
m
310,000
0,00
Montáž kamery bez krytu
kus
2,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
2 "1NP
vnitřní barevná kamera rozlišení 1280 x 960 pixelů s IR přísvitem do 20 m, manuální nastavení zoomu,
denní/nočni režim, detekce pohybu, vč. zdroje
kus
2,000
0,00
kus
3,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
3,000
0,00
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
1,000
0,00
kus
5,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
10,000
2,000
vnitřní barevná kamera s IR přísvitem, denní/nočni režim, detekce pohybu, vč. zdroje
Montáž kamery v krytu
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž kamery v krytu
382270004R
3 "1NP
venkovní barevná kamera rozlišení 1280 x 960 pixelů s IR přísvitem do 20 m, (IP 66), manuální
nastavení zoomu, denní/nočni režim, detekce pohybu, vč. zdroje
3,000
venkovní barevná kamera s IR přísvitem, denní/nočni režim, detekce pohybu, vč. zdroje
K 220731041
Nastavení kamery
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Nastavení kamery
5 "1NP
K 220731091
5,000
Montáž monitoru
0,00 CS ÚRS 2014 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž monitoru
1 "2NP
382270002R
1,000
LCD monitor LED 22", 1920x1080, VGA, HDMI
LCD monitor LED 22", 1920x1080, VGA, HDMI
K 220731161
PP
Montáž videoústředny
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž videoústředny
VV
M
kabel koaxiální, vnitřní vodič 0,6 lanko, impedance 50 ohm
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž kamery bez krytu
K 220731022
M
295,000
kabel koaxiální, vnitřní vodič 0,6 lanko, impedance 50 ohm
K 220731021
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
295,000
VV
M
0,00
%
Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně
M
0,00 CS ÚRS 2014 01
44,000
Elektrikář odborný - revize, měření
PP
PP
382270001R
PP
K 220731181
PP
VV
713
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ
počet m ve svazku 100 m
VV
699
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,000
PP
694
44,000
310,000
VV
701
m
44,000
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316
Součet
PP
698
0,00 CS ÚRS 2014 01
VV
PP
702
44,000
15 "1NP
VV
700
m
295 "1NP
PP
695
Montáž trubek plastových ohebných fí 16 mm uložených pod omítku
VV
PP
705
0,00 CS ÚRS 2014 01
Cu číslo
VV
VV
693
24,000
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 16 mm
PP
703
m
24,000
kabel sdělovací JYSTY Al laminovanou fólií 5x2x0,8 mm
PP
PP
704
0,00 CS ÚRS 2014 01
Zednické výpomoci
PP
706
24,000
Podíl přidružených výkonů
PP
709
m
Přidružený materiál
PP
D
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 14x1 mm uložených volně
Elektrikář odborný - revize, měření
PP
708
0,00
44 "1NP
K HZS2222R3
983
20,000
Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 50 mm
VV
982
m
20,000
kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm
6 "1NP
K 974082213
981
0,00 CS ÚRS 2014 01
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků,
kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
VV
980
20,000
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ
počet m ve svazku 100 m
PP
979
m
44 "1NP
345710620
PP
978
0,00 CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 16 mm
VV
M
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně
kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólii průměr
bázová cena mm
kg/m
Kč/m 14 x 1
0,109 38,00
PP
977
2,000
24 "1NP
341215580
PP
976
kus
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez ukončení uložených volně JYTY s Al
folií, počtu a průměru žil 14 x 1 mm
VV
M
Cenová
soustava
kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,8 mm
PP
975
Cena celkem
[CZK]
2,000
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH
20 "1NP
341210442R
PP
974
J.cena
[CZK]
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez ukončení uložených volně JYTY s Al
folií, počtu a průměru žil 4 x 1 mm
VV
M
Množství
materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 125 E 500 V, 134 x 72mm
PP
973
MJ
2 "1NP
VV
971
Popis
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích
nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových čtyřhranných
K 220731201
1 "2NP
bezpečnostní digitální záznamové video s detekcí pohybu Full HD, pro 8 kamer, internetový přístup,
pevný disk 3TB, software
1,000
bezpečnostní digitální záznamové video s detekcí pohybu, pro 8 kamer, internetový přístup, pevný disk
Montáž zdroje kamery
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž zdroje kamery
5 "1NP
5,000
Montáž konektoru vč. materiálu
PP
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž konektoru BNC vč. materiálu
VV
5 "1NP
VV
5 "1NP
5,000
VV
Součet
10,000
K 974082213
5,000
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm
PP
Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 50 mm
VV
295 "1NP
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
310,000
295,000
Strana 46 z 47
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 220731061
PP
PP
PP
PP
K PM
K PPV
K ZV
36-M
345710620
K 210100001
PP
K 210100171R
K 210860223
341215560
341215500
0,00 CS ÚRS 2014 01
kus
10,000
0,00
m
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm
m
10,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
m
35,000
0,00
m
35,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,000
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY 2x1 mm uložených pevně
kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm
5,000
30,000
35,000
Regulátor ekvitermní s řídící jednotkou a obslužnou jednotkou pro řízení kotle a oběhového čerpadla
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
kus
1,000
0,00
1,000
Montáž regulátoru vč. propojení a oživení
0,00
1,000
Teplotní čidlo venkovní
0,00
1,000
Teplotní čidlo vnitřní
0,00
Teplotní čidlo vnitřní
1 "1NP
VV
K PM
PP
1,000
Přidružený materiál
%
0,00
%
0,00
%
0,00
Přidružený materiál
K PPV
PP
Podíl přidružených výkonů
Podíl přidružených výkonů
K ZV
PP
Zednické výpomoci
Zednické výpomoci
N01
K 010000002R
PP
VV
K 010000003R
PP
VV
K 010000110R
PP
K 010000111R
PP
K 010000112R
PP
K 010000113R
PP
10,000
1 "exteriér
K 360470064R
PP
673
kus
Teplotní čidlo venkovní
VV
507
0,00 CS ÚRS 2014 01
1 "2NP
K 360470063R
PP
506
45,000
Montáž regulátoru vč. propojení a oživení
VV
D
m
1 "2NP
PP
668
0,00 CS ÚRS 2014 01
Regulátor ekvitermní s řídící jednotkou a obslužnou jednotkou pro řízení kotle a oběhového čerpadla
K 360470062R
667
45,000
Součet
K 360470061R
VV
505
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně
10+20 "propojení vnitřní teplotní čidlo
PP
504
Ukončení kabelů 2x1
5 "pro venkovní čidlo
666
m
45,000
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
VV
657
0,00
0,00
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316
VV
656
%
Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
Montáž trubek plastových ohebných fí 16 mm uložených pod omítku
kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm
VV
503
Zednické výpomoci
PP
654
0,00
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez ukončení uložených pevně JYTY s Al
folií, počtu a průměru žil 7 x 1 mm
PP
655
%
10 "propojení regulátoru a kotle
K 210860223R
M
Podíl přidružených výkonů
kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm
VV
661
0,00
Montáž kabelů měděných speciálních - návěstních, ovládacích, sdělovacích, bez ukončení uložených pevně JYTY s Al
folií, počtu a průměru žil 7 x 1 mm
PP
660
%
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm2
PP
M
0,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
PP
663
Přidružený materiál
15+10+20
VV
662
1,000
1,000
Elektrikář odborný - revize, měření
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ
počet m ve svazku 100 m
PP
659
kus
0,00
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových
ohebných, průměru 16 mm
PP
658
1,000
3,000
Zprovoznění bezpečnostního videa
Zednické výpomoci
K 210010002
M
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
Podíl přidružených výkonů
PP
665
3,000
2,000
Zprovoznění kamery venkovní
Přidružený materiál
PP
D
kus
0,00 CS ÚRS 2014 01
Elektrikář odborný - revize, měření
PP
664
2,000
1 "2NP
K HZS2222R4
712
kus
Zprovoznění bezpečnostního videa
VV
711
Cenová
soustava
310,000
Zprovoznění kamery vnitřní
3 "1NP
K 220731064R
710
Cena celkem
[CZK]
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Zprovoznění kamery venkovní
VV
715
J.cena
[CZK]
15,000
2 "1NP
K 220731062
714
Množství
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Zprovoznění kamery vnitřní
VV
696
MJ
Součet
VV
697
Popis
15 "2NP
VV
Vnitřní vybavení
0,00
D+M hasicího přístroje P6
kus
3,000
0,00
kus
6,000
kus
2,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
kus
1,000
0,00
D+M hasicího přístroje P6 - viz požární zpráva
3" viz požární zpráva
3,000
Tabulky bezpečnostní - požární značka (D+M)
0,00
Tabulky bezpečnostní - požární značka (D+M)
6 "chodby a schodiště
6,000
Kuchyňská linka v kuchyňce (m.č.172 a 276) dl. ~2,10 m - viz specifikace
Kuchyňská linka v kuchyňkách (m.č.172 a 276) dl. ~2,1 m - viz specifikace
Kuchyňská linka v kuchyňce (m.č.151) dl. ~3,2 m vč. plyn. varné desky a myčky nádobí - viz specifikace
Kuchyňská linka v kuchyňce (m.č.151) dl. ~3,2 m vč. plyn. varné desky - viz specifikace
Vestavěná dřevěná uzavíratelná policová skříň 1,50 x 2,75 m (m.č.151) - viz specifikace
Vestavěná dřevěná uzavíratelná policová skříň 1,50 x 2,75 m (m.č.151) - viz specifikace
Vestavěná dřevěná uzavíratelná policová skříň 0,75 x 2,75 m (m.č.151) - viz specifikace
Vestavěná dřevěná uzavíratelná policová skříň 0,75 x 2,75 m (m.č.151) - viz specifikace
Strana 47 z 47
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO:
Místo:
801 99
Třanovice
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
Obec Třanovice
Uchazeč:
30.06.2014
IČ:
00576921
DIČ:
CZ00576921
IČ:
DIČ:
Projektant:
Tispol s.r.o.
IČ:
26858851
DIČ:
CZ26858851
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS,
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.csurs.cz. Položky soupisu prací, které nemajíve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
0,00
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
0,00
0,00
21,00%
15,00%
0,00
0,00
v
Strana 1 z 3
CZK
0,00
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0,00
VRN3 - Zařízení staveniště
0,00
VRN7 - Provozní vlivy
0,00
Strana 2 z 3
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
Náklady soupisu celkem
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
D
VRN3
Zařízení staveniště
6
K 031203000
PP
1
K 032002000
K 032403000
K 033002000
K 034002000
K 039002000
K 071002000
PP
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Vybavení staveniště - viz technické specifikace
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Provizorní komunikace - viz technické specifikace
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Připojení staveniště na inženýrské sítě - viz technické specifikace
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zabezpečení staveniště - viz technické specifikace
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Zrušení zařízení staveniště - viz technické specifikace
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2013 02
Kč
1,000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště
VRN7
D
0,00
Terénní úpravy pro zařízení staveniště - viz technické specifikace
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště
PP
5
0,00
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě
PP
4
0,00
Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace
PP
3
Cenová
soustava
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště
PP
2
Cena celkem
[CZK]
Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště
PP
21
J.cena
[CZK]
Provozní vlivy
0,00
Provoz investora, třetích osob - viz technické specifikace
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob
Strana 3 z 3
0,00 CS ÚRS 2013 02
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
OST - Ostatní rozpočtové náklady
KSO:
Místo:
801 99
Třanovice
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
Obec Třanovice
Uchazeč:
30.06.2014
IČ:
00576921
DIČ:
CZ00576921
IČ:
DIČ:
Projektant:
Tispol s.r.o.
IČ:
26858851
DIČ:
CZ26858851
Poznámka:
0,00
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Základ daně
0,00
Sazba daně
21,00%
Výše daně
0,00
0,00
15,00%
0,00
v
Strana 1 z 3
CZK
0,00
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
OST - Ostatní rozpočtové náklady
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
0,00
OST - Ostatní
0,00
Strana 2 z 3
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích
Objekt:
OST - Ostatní rozpočtové náklady
30.06.2014
Místo:
Třanovice
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:
Obec Třanovice
Projektant: Tispol s.r.o.
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
Náklady soupisu celkem
OST
D
2
K 012303000R
PP
1
K 013254000R
PP
J.cena
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00
Ostatní
0,00
Geometrický plán stavby
ks
1,000
0,00
ks
1,000
0,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného
provedení stavby
Strana 3 z 3

Podobné dokumenty

P:\5806_ANDEL_VYTAH\11_003\PROJEKT\VV_ROZP\G_rozpiska

P:\5806_ANDEL_VYTAH\11_003\PROJEKT\VV_ROZP\G_rozpiska Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm

Více

cenové podmínky 2012/ ii - Cenová soustava RTS DATA

cenové podmínky 2012/ ii - Cenová soustava RTS DATA Lešení přes 190 cm pro jednotlivé montáže se rozpočtují zvlášť jen tehdy, jestliže technologie a postup organizace montážních prací nebo postup výstavby podle projektu d) organizace výstavby vyluču...

Více

novinky v cenové soustavě úrs 2014/ii - pro

novinky v cenové soustavě úrs 2014/ii - pro 62 ‑ 9 . . Příplatek za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 1501P Roubení výkopů a bednění při betonáži 3. Délka izolace se určuje v metre...

Více

ZDE - Volební noviny TOP 09 pro Frýdek

ZDE - Volební noviny TOP 09 pro Frýdek Jedná se o kanceláře, kde je zajišťován provoz kromě VSH i f. Sportplex. Kanceláře se nacházejí na jižní straně objektu, některé jsou částečně zapuštěné pod terén (cca 1,0 m). Podlahová krytina je ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení stavby * $Chrarir:prr:tihIukr'r" .syt*l:?.,y,ljrÚ5|*V*y'l-iejic|iv}*sit.ir:;ítiirr:EíbýÍ.:i'*ti:v*i:\,.i:tsi*1r::zv1áiiliiih;l*i..*rrii,:.tit 'r|arl,i ..,.}}.lxv*?9b'. i: i*r-hnir:Lýci: pnŽacla.rci...

Více

Illlllllllllillllll

Illlllllllllillllll deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, do...

Více

III.

III. - v termínu asi o 20% levnější - uvede se požadovaná plocha v m2, vybavení stánku,další služby… - platba předem pořadatel pošle přesnou dispozici stánku určení pracovníků do expozice - ubytování in...

Více

počítačové sítě i

počítačové sítě i Studijní opora se zaměřuje na seznámení studentů se základním dělením přenosového média používaného pro datové přenosy v počítačových sítích. Z nejhrubšího pohledu lze médium rozdělit na bezdrátové...

Více

rekapitulace stavby - Armádní Servisní, příspěvková organizace

rekapitulace stavby - Armádní Servisní, příspěvková organizace dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Více