New!

Komentáře

Transkript

New!
Air Purifiers
20062006-2007
ČISTIČKY VZDUCHU
-Nové produktyMC707
© Daikin Europe NV – All rights reserved
Air Purifiers
Content
Content
1.1.- Představení
Představení
2.2.- Co
Co je
je nového?
nového?
3.3.- Produktové
Produktové řady
řady
4.4.- Hlavní
Hlavní rysy
rysy
4.1.- Lepší vzhled a barevnost
4.2.- Lepší výkonnost
4.2.1.- Odstraňování těžkých alergenů
4.2.2.- Disinfekce
4.2.3.- Dezodorizace
5.5.- Další
Další rysy
rysy
6.6.- Závěr
Závěr
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
2
Představení
Air Purifiers
The
The Problem
Problem
1
2
EFA: European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association
EAACI: European Academy of Allergology and Clinical Immunology Organisation
• “Více než 80 mil. lidí v Evropě má nějakou formu alergie a
jejich výskyt dále roste” (EFA)1
• “Okolo 30 mil. lidí má v Evropě astma a až 6 mil lidí trpí
velmi vážnými příznaky.” (EFA)1
• “Dnes má jedno dítě z pěti trvalou alergickou chorobu.”
(EAACI)2
• “Převaha alergických onemocnění a astmatu v posledních
letech neustále roste.” (EAACI)2
ZÁVISLOST MEZI ŠPATNOU KVALITOU VZDUCHU A
VÝSKYTEM PŘÍPADNÝCH
P ÍPADNÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
PROBLÉM JE VÍCE A
VÍCE PATRNÁ. JEDNÁ SE HLAVNĚ
HLAVN O RŮST
R ST V MĚSTSKÝCH
M STSKÝCH
ČÁSTECH
ÁSTECH EVROPSKÉ POPULACE, KDE JE OBECNĚ
OBECN VĚTŠÍ
V TŠÍ
ZNEČIŠT
ZNE IŠTĚNÍ.
IŠT NÍ.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
3
Představení
Air Purifiers
Cíl
Cíl
►► Koncoví
Koncoví spotřebitelé
spotřebitelé (domácnosti)
(domácnosti)
ZZčističky
čističky může
může mít
mít užitek
užitek každý.
každý. Hlavně
Hlavně jedinci
jedinciss respiračními
respiračními
problémy,
problémy,které
které způsobují
způsobují alergie
alergie (jedná
(jedná se
se ii oorodiče
rodiče dětí
dětí ss
těmito
těmito problémy).
problémy). Vyšší
Vyššístřední
střednítřída
třída ekonomického
ekonomickéhostandardu.
standardu.
►► Restaurace,
Restaurace, hotely,
hotely, obchody,
obchody,kanceláře
kanceláře (komerční
(komerční aplikace)
aplikace)
Chtějí
Chtějíhlavně
hlavněposkytovat
poskytovat lepší
lepší prostředí
prostředí pro
pro své
své klienty/personál.
klienty/personál.
Dodatečně…
►► Zdravotnictví
Zdravotnictví aazdravý
zdravý životní
životnístyl
styl
Lékaři,
Lékaři,farmaceuti,…profesionálové
farmaceuti,…profesionálové zz oblasti
oblasti zdravotnictví
zdravotnictvíaa
zdravého
zdravéhoživotního
životního stylu,
stylu, kteří
kteří chtějí
chtějí poskytnout
poskytnout důvěryhodný
důvěryhodný
produkt.
produkt.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
4
Co je nového?
Air Purifiers
Řešení
Řešení
NOVÁ!
MC707
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
5
Co je nového?
Air Purifiers
Vyšší
Vyšší komfort
komfort dýchání
dýchání pro
pro alergiky*,
alergiky*,
Vždy
Vždy vv souladu
souladu ss praktickým
praktickým aa esteticky
esteticky příjemným
příjemným řešením.
řešením.
1 Lepší vzhled a barevnost
Nový design je zaměřený tak, aby se lépe hodil do interiérů evropských
domácností..
Dvě různé barevné varianty pro evropský trh.
2
Lepší výkon
Zásluhou flash streamer technologie vyvinuté společností Daikin:
Je účinná na více druhů alergenů
Lépe rozkládají látky, podporující účinnost alergenů
Zvýšená síla dezodorizace a desinfekce
*Čistička vzduchu Daikin není prezentovaná jako lékařský přístroj, který by nahrazoval zdravotní nebo farmaceutickou léčbu .
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
6
Co je nového?
Air Purifiers
Lepší
Lepší vzhled
vzhled aa barevnost
barevnost
• Nový moderní design
• 2 berevná provedení
• Easy-to-clean plochý panel
• Snadná manipulace
• Jednoduché ovládání
MC707VM-S*
MC707VM-W
stříbrná perleť & metalická mořská modř
bílá & stříbrná perleť
* Toto je vzhled MC707BFVM, model pro prodej v UK. Specifikace je na konci této prezentace.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
7
Co je nového?
Air Purifiers
Lepší
Lepší výkonnost
výkonnost
A
Odstraňuje
Odstraňuje těžké
těžké alergeny!
alergeny!
Účinnost těžkých alergenů je podporována zesilujícími látkami.
Daikin Flash Streamer rozkládá tyto škodlivé zesilující látky.
B
Nový
Nový Filter
Filter ss Bio-protilátkou!
Bio-protilátkou!
Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vzdušné viry jsou zachyceny silou bio-protilátky a pak následně
rychle odstraněny. Flash Streamer potom aktivuje fotokatalyzátor.
C
Zlepšení
Zlepšení díky
díky technologii
technologii Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vysokorychlostní elektrony vytvořené ve Flasch Streameru
zneškodňují pachové molekuly. Flash Streamer také zesiluje
fotokatalyzátor.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
8
Co je nového?
Air Purifiers
Improved
Improved Performance
Performance
Co je Flash Streamer?
Flash Streamer je unikátní
technologie vyvinutá společností
Daikin.
Flash Streamer uvolňuje proudy
vysokorychlostních elektronů se
silnou oxidační silou
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
9
Produktová řada
Air Purifiers
Prodej začíná: 1.2.2006*
2005
Prodej v Evropě
(kromě UK)
Prodej v UK
Prodej v Evropě
MC704AVM
MC704AVM
2006
2007
MC707VM-S
MC707VM-S
• stříbrná perleťr & metalická mořská modř
• Tvar zásuvky: typ C
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
MC707VM-W
MC707VM-W
• bílá & stříbrná perleť
• Tvar zásuvky: typ C
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
MC707BFVM
MC707BFVM
• bílá & stříbrná perleť
• Tvar zásuvky: typ C
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
*Přesné datum je závislé na sladové zásobě příslušného modelul.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
10
Hlavní rysy
Air Purifiers
Proud
Proud vzduchu
vzduchu
MC704AVM
Aplikovaná
velikost
místnosti
41
m2
MAX
V nastavení Turbo
Stupeň
Stupeň hlučnosti
hlučnosti
Zvětšená
Zvětšená
aplikovaná
aplikovaná
velikost
velikost
místnosti!
místnosti!
Aplikovaná velikost
místnosti
48
m2
MAX
V nastavení Klid
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
11
Hlavní rysy
Air Purifiers
Velké částice prachu
a zvířecí chlupy jsou
zachyceny a na ně
nanesené bakterie
jsou odstraněny
katechinovou částí.
Vzdušné viry jsou
zachyceny a
odstraněnyfiltrem s
bio-protilátkou,
pracující na stejném
principu jako vakcína
proti chřipce.
Prach a pyl
jsou pozitivně
nabity a
následně
poslány do
elektrostatick
ého filtru.
Vysokorychlostní
elektrony jsou
generovány
Flash
Streamerem.
Tyto elektrony
silně naráží do
pachových
molekul a
molekulformaldeh
ydů.
Pozitivně nabitý
prach a pyl jsou
pohlceny
negativně nabitým
filtrem.
8-vrstvý
8-vrstvý mechanismus
mechanismus
27/09/2005
Nasbírané pachové
molekuly na přední
straně filtrujsou
zneškodněné. Viry
jsou také pohlceny
a odstraněny.
Pachy jsou
pohlcenya
zneškodněny než
je vzduch vrácen
do místnosti.
New!
New!
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
12
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
A
Odstraní
Odstraní těžké
těžké alergeny!
alergeny!
Účinnost těžkých alergenů je podporována zesilujícími látkami.
Daikin Flash Streamer rozkládá tyto škodlivé zesilující látky.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
13
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Zesilující
látka
Látka navázaná na alergen jej dělá
škodlivější.
Když se zesilující látka naváže na alergen, tak se stane škodlivější.
Těžký alergen
Zesilující
látka
Alergen
Zesilující látka
Těžký alergen
Alergen
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
14
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Alergen
Zesilující látka
Roztoči
Částice z
výfukových
plynů (DEP)
Pyl
Plíseň
Těžký alergen
Výfukový plyn
(NOx, atd.)
VOC’s
a ostatní
(formaldehyd, toluen, xylen,
atd.)
a další
Rozkouskovaný
Zesilující
Zesilující
látka
látka
Vlastnosti plynů (ex.
vyfukové plyny, VOC’s)
Malé pevné nebo tekuté částice
rozptýlené ve vzduchu (ex. DEP)
27/09/2005
Plynný
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
15
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Motorové
Motorové
výfukové
plyny
Diesel
Exhaust
výfukové
plyny
(DEP)
(DEP)
Particles
(DEP)
Výfukový plyn
(NOx, etc.)
VOC’s
“Motorový
“Motorovývýfukový
výfukovýplyn
plynse
setvoří
tvoříspalováním
spalovánímmotorových
motorovýchpaliv.Je
paliv.Jeto
to
komplexní
směs
tisíce
plynů
a
částic,
které
obsahují
více
než
40
komplexní směs tisíce plynů a částic, které obsahují více než 40
toxických
toxickýchzplodin.”
zplodin.”
***
***
“Chemické
složení
částic
způsobuje,
“Chemické složení částic způsobuje,že
žese
sevvkrvi
krvitvoří
tvořívíce
víceprotilátek.”
protilátek.”
***
***
“Částice
z
motorových
výfukových
“Částice z motorových výfukovýchplynů
plynůtak
takzřejmě
zřejměnezpůsobují
nezpůsobujíjen
jen
symptomy,
které
jsou
již
alergické,
ale
zároveň
spouští
skryté
alergie.”
symptomy, které jsou již alergické, ale zároveň spouští skryté alergie.”
(formaldehyd, toluen, xylen,
etc.)
a další
Rozklad
Flash Streamer
rozkládají motorové
částice
(pevné nebo kapalné)
Před expozicí
15 min. po expozici
Test conditions: Photos were taken by an electron microscope after diesel exhaust particles were put on the electrode of the Electrostreamer and then exposed by the Electro-streamer for 15 minutes.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
16
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Motorové
výfukové plyny
(DEP)
Výfukový
Výfukový plyn
plyn
(NOx,
(NOx, etc.)
etc.) Gas
Exhaust
“Výfukový
“Výfukovýplyn
plynjejeplyn
plynkterý
kterýjejevýsledkem
výsledkemspalování
spalovánípaliv
palivjako
jakojejebenzín,
benzín,
nafta
naftanebo
nebouhlí.”
uhlí.”
***
***
“NOx
“NOxjejeobecný
obecnýpojem
pojempro
prooxidy
oxidydusíku,
dusíku,produkované
produkovanéběhem
běhemspalování.
spalování.
Věří
Věříse,
se,že
ževýrazně
výraznězhoršují
zhoršujíastmatické
astmaticképodmínky
podmínkyaareagují
reagujísskyslíkem
kyslíkemve
ve
vzduchu
vzduchučímž
čímžse
seprodukuje
produkujeozón,
ozón,který
kterýjejetaké
takédráždivý.
dráždivý.””
(NOx, formaldehyde, etc.)
(formaldehyd,
toluen,
(formaldehyd,
toluen,
(toluene, xylene,
etc.)
xylen,
etc.)
xylen, etc.)
and others
27/09/2005
“Organické
“Organickéchemické
chemickésloučeniny,
sloučeniny,
které
mají
dostatečný
které mají dostatečnýtlak
tlakvodní
vodní
páry
se
za
normálních
podmínek
páry se za normálních podmínek
vypařují
vypařujído
doatmosféry.
atmosféry.VOC's
VOC'sse
se
často
používají
na
výrobu
plastů,
často používají na výrobu plastů,
barviv
barvivaakosmetiky.”
kosmetiky.”
***
***
“Formaldehydové
“Formaldehydovépryskyřice
pryskyřicese
se
užívají
v
řadě
konstrukčních
užívají v řadě konstrukčních
materiálů,
materiálů,jako
jakopřekližka,
překližka,koberce
koberceaa
hnací
hnacíspreje.”
spreje.”ZZtěchto
těchtomateriálů
materiálůse
se
postupmě
uvolňují
formaldehydy.
postupmě uvolňují formaldehydy.
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
0.25
Formaldehyde concentration (ppm)
VOC’s
VOC’s
VOC
Operation start
Without Electrostreamer
0.20
0.15
Ministry of Health, Labour
and Welfare (Japan) guideline
(0.08 ppm)
0.10
With Electro-streamer
0.05
0
5
10
15
20
Running time (mins.)
0.2 ppm = average of amount of formaldehyde released in newly
built home and formaldehyde released from furniture, etc.
Dokonce i když se postupně uvolňuje
formaldehyd, tak je rozkládaný pomocí
Flash Streameru. Formaldehyd je jeden
z největších znečišťovatelů ovzduší.
17
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
● Pyl
Flash
Flash Streamer
Streamer odstraňuje
odstraňuje 28
28
druhů
druhů alergenů
alergenů
● Roztoči
NEW
Cedr
NEW
Sadové traviny
NEW
NEW
NEW
Prachoví roztoči
[dermatophagoides farinae]
NEW
NEW
Bříza
Pencil cedar pollen
NEW
Aspergillus
NEW
NEW
NEW
Eurotium
Ragwood pollen
Tomka vonná
Japonský cypřiš
Prachoví roztoči
[dermatophagoides farinae]
Bojínek luční
Americký šváb
(trus)
Černě
Prachoví roztoči
[dermatophagoides
pteronyssinus]
(spad)
NEW
● Ostatní
NEW
Prachoví roztoči
[dermatophagoides
pteronyssinus]
(zatuchlí roztoči)
Mugwort pollen
NEW
Olše
● Plísně
NEW
NEW
Cladosporium
NEW
Fusarium
NEW
Penicillium
Tisovec dvouřadý
NEW
Německý
šváb
(trus))
Blechy
(trus)
Srst křečka
(podráždění)
Srst psa
(podráždění)
Kočičí srst
(podráždění)
Pšenicer
NEW
Typické
příklady:
Cedr:
leden až duben
NEW
NEW
NEW
Eurotium
Sadové traviny:
květen až červen
Cypřiše:
březen až květen
Starčekt:
srpen až říjen
Penicillium
Test conditions: Conditions of experiment: Allergens were irradiated for 4 hours by Electro-streamer and the breakdown of protein was verified using either the ELISA method,
cataphoresis, or an electron microscope. (Joint research with Wakayama Medical University.)
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
18
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
● Částicové zesilující látky
NEW
Částice
z výfukových plynů
(DEP)
The
The Flash
Flash Streamer
Streamer odstraňuje
odstraňuje
19
19 druhů
druhů zesilujících
zesilujících látek
látek
● Plynné zesilující látky
Výfukový plyn
VOC’s, atd.
NOX
Formaldehyd
Iso-butanol
Chloroform
Toluen
Nafthalen
NEW
Benzen
NEW
NEW
Xylen
NEW
Ethyl benzen
Tetrachloroethylen
Hexane
NEW
Ethyl acetát
NEW
Trichlor ethylen
5µ5
Trimethyl benzen
NEW
Dichloroethan
NEW
Styren
NEW
Dichloromethan
Nonanoic acid
Podmínky testování: Změna na struktuře povrchu částic z výfukových plynů byla potvrzena pod elektronovým mikroskopem po působení proudu elektronů. Z toho plyne, že byly potvrzeny změny v koncentraci
před a po čištění vzduchu od zesilujíc ích látek použitím uvedených metod. 27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
19
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
B
Nový
Nový Filter
Filter ss Bio-protilátkou!
Bio-protilátkou!
Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vzdušné viry jsou zachyceny silou bio-protilátky a pak následně
rychle odstraněny. Flash Streamer potom aktivuje fotokatalyzátor.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
20
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
NEW
Filter
Filter ss Bio-protilátkou
Bio-protilátkou
Filtr s Bio-protilátkou pracuje
na stejném principu jako
vakcína proti chřipce.
Zneškodňuje viry do 1 minuty.
•Filtr s Bio-protilátkou je účinný jeden rok od
otevření.
• Následná výměna na další roky je možná.
• Účinnost filtru se nesnižuje, jestliže není po
nějakou dobu používaný.
•Použitelný je 3 roky od data výroby.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
21
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
Katechin
Katechin
Předfiltr , který ne jenom
zachycuje velké prachové
částice, chlupy domácích zvířat,
atp., ale také odstraňují
nanesené mikroby díky
katechinové části.
27/09/2005
Co je Katechin?
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
22
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
Účinnější díky
Flash Streameru*
Flash
streamer
Titan-apatit
Titan-apatit
fotokatalytický
fotokatalytický filtr
filtr
Zárodky
Zárodky
plísní
Bakterie
Bakterie plísní
Zárodky
plísní
Bakterie
h
Po
í
en
lc
Bakterie
Bakterie
Zneškodnění
Zneškodnění
Zárodky
Zárodky
plísní
plísní
Flash Streamer aktivuje
fotokatalyty na dosažení účinné
aktivace. Tato oxidace může
zničit buněčné membrány
bakterií, které způsobují
odtékání cytoplasmy a postupné
oslabení bakteriální aktivity.
Bakterie je tak zničena a
rozložena.
Titan-apatit fotokatalytický Filtr
* Další stránka
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
23
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
Flash Streamer
následně aktivuje
fotokatalyty!
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
24
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
C
Zlepšení
Zlepšení díky
díky technologii
technologii Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vysokorychlostní elektrony vytvořené ve Flasch Streameru
zneškodňují pachové molekuly. Flash Streamer také zesiluje
fotokatalyzátor.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
25
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
Pachy jsou ničeny
ve 3 stupních
•Všechny škodlivé látky z cigaretového kouře
nemůžou být zničeny (uhlík, monoxid, atp.).
* Pachy, které se postupně uvolňují nemohou být
vždy zničeny (pachy ze stavebních materiálů,
zvířat, atp.).
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
26
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
NEW
Flash
Flash Streamer
Streamer
Vysokorychlostní elektrony
ve vzduchu naráží a navazují
se na vodu, kyslík a dusík.
Přeměňují se na aktivované
části jako excitované molekuly
dusíku, kyslíkové a hydridové
radikály, které rozkládají
pachové molekuly (čpavku,
atp.) na dusík a vodu.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
27
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
Účinnější díky
Flash Streameru*
Flash
streamer
Titan-apatit
Titan-apatit
fotokatalytický
fotokatalytický filtr
filtr
Pachové
Pachové
molekuly
molekuly
Chemikálie
Chemikálie
H2 O
h
Po
í
en
lc
CO2
Chemicals
Chemicals
Odour
Odour
molecules
molecules
Zneškodnění
Zneškodnění
Titan-apatit fotokatalitický Filtr
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
Když Flash Streamer ostřeluje
oxidy titan-apatitu, tak se tvoří
peroxid (H2 O2) a hydroxylové
radikály (OH).Tyto dvě složky
mají silné oxidační vlastnosti a
vzájemným působením jsou
schopny rozkládat acetaldehydy
a podobné zapáchající látky na
oxid uhličitý a vodu, které jsou
bez zápachu.**
*Na další straně
** Tato reakce odkazuje na Acetaldehyd
28
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
Koncentrace acetaldehydu
((
Flash Streamer
zvyšuje sílu
fotokatalytů!
Rozbití je 2x
rychlejší
((
((
Flash Streamer je schopný
aktivovat fotokatalyty
namísto UV lampy. Díky
synergii s fotokatalyty se
dosahuje silnějšího rozkladu.
((
((
Ozáření
Flash Streamerem
Ozáření UV
(1000((((
((
(
(
(
(
(
Testovací čas (hod.)
(
(
Testovací podmínky: Plynný acetaldehyd byl vpuštěn do 9-ti litrové sušící skříně s navázaným titan-apatitovým fotokatalytickým práškem, na
kterém se měřila změna v koncentraci.
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
29
Ostatní rysy
Air Purifiers
Negativní
Negativní ionty
ionty
Co jsou
negativní ionty?
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
30
Ostatní rysy
Air Purifiers
77 kusů
kusů ročních
ročních skládaných
skládaných filtrů
filtrů
NEW
Jednotka obsahuje 7 skládaných
filtrů, jeden na okamžité použití a 6
náhradních.
1.5
Zhruba.
Zhruba.
větší
větší sběrný
sběrný
povrch
povrch
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
31
Ostatní rysy
Air Purifiers
Možnosti
Možnosti
KAC972A4E
Výměnný skládaný filtr
27/09/2005
KAF972A4E
Výměnný Anti-Bio Filter
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
32
Ostatní rysy
Air Purifiers
Ostatní*
Ostatní*
4-směrné sání
Dětský zámek
Easy-to-use funkce
Režim Turbo
Dálkové ovládání
Režim prachu
* To be confirmed
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
33
Ostatní rysy
Air Purifiers
Aplikace
Aplikace
Restaurace
Nejčastěji se
používají v
domácnosti, ale
také restaurace,
kanceláře, čekárny
ordinací, kliniky,
školy, posilovny,
školky, letiště,
hotely, kuřárny,
obchody, atp.
Domácnosti
Kanceláře
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
34
Ostatní rysy
Air Purifiers
MC707VM-S
MC707VM-W
Modelname
Applicable Area
Power Supply
Power Consumption
Air Volume
2
kW
m3/h
Operating Sound Pressure
Specifikace
Specifikace
m
Net / Gross Weight
Dimensions Unit HxWxD
Dimensions Packing HxWxD
Plug Shape
Cord Length
Dust Collection
dB(A)
Kg
mm
mm
m
Method
Method
Deodorization
Capacity
Excitation of
photocatalyst
Additional
Negative Ion
Benefit
Filters
Dust Collection
and Deodorization
Bio-Filter
Pre-Filter
Standard
Production Location
27/09/2005
Function
Form
Lifetime
MC707BFVM
MC704AVM
48
1ø 220-240/220-230V 50/60 Hz
0.055
HH
H
M
L
LL
420
285
180
120
60
HH
H
M
L
LL
47
38
31
24
16
8.7 / 11.0
533 x 425 x 213
580 x 470 x 260
C Type
BF Type
2.0
Electrostatic filter + Electric dust
collection
Deodorizing catalyst +
Decomposition by activate seed of
streamer discharge
95%
By activate seed of streamer
discharge
41
1ø 220-240/220-230V 50/60 Hz
0.052
HH
H
M
L
LL
420
270
210
120
60
HH
H
M
L
LL
47
36,5
32
24
16
7.0 / 9.0
498 x 400 x 198
549 x 492 x 257
C Type
2.4
Electrostatic filter + Electric dust
collection
30 million / cm3
30 million / cm3
Dust collection + Deodorization +
Disinfection + Adjuvant removal
Pleats filter
7 years (7x1 filter/year)
New
Catechin pre-filter
Dust collection + Deodorization +
Disinfection
Roll filter
7 years (7x1 filter/year)
None
Catechin pre-filter
CE-Marking (EMC, LVD, MSD),
ROHS, WEEE
Japan / China
CE-Marking (EMC, LVD, MSD)
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
Adsorption + Decomposition by
photocatalyst
85%
By ultraviolet lamp
Japan
35
Závěr
Air Purifiers
Vyšší komfort dýchání pro alergiky díky DAIKIN Flash
Streameru přináší vkusné a praktické řešení: the new
MC707.
Nový moderní
design
2 barevné
varianty
Zachycuje těžké
alergeny
Hodí se do
různých
místností
Lepší
desinfekce
Velká kapacita
Díky Flash Streameru je
odstraněno více alergenů
Flash Streamer zeslabuje
působení zesilujících
látek
Bio-Antibody Filtr
Flash Streamer následně
aktivuje fotokatalyty
Tichá
Lepší
deodorizace
Negativní
ionty
27/09/2005
Nový skládaný
filtr
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
Flash Streamer vypouští
vysokorychlostní elektrony
Flash Streamer následně
aktivuje fotokatalyty
36
Air Purifiers
Lepší kvalita vzduchu s
čističkou od DAIKIN!
www.daikin.cz
www.cistyvzduch.cz
27/09/2005
Ainhoa Gil, Strategic Marketing
37

Podobné dokumenty

Flash streamer

Flash streamer Nový design je zaměřený tak, aby se lépe hodil do interiérů evropských domácností.. Dvě různé barevné varianty pro evropský trh.

Více

srovnani-cisticek

srovnani-cisticek Bionaire BAP 1500

Více

Leták cisticky mck75j

Leták cisticky mck75j • Protože znečištěný vzduch má velmi negativní vliv

Více

Mycí linka | Servis | Pneuservis

Mycí linka | Servis | Pneuservis Mycí linka | Servis | Pneuservis

Více

3M Řešení pro výrobu elektroniky

3M Řešení pro výrobu elektroniky Elektricky vodivé, lepicí potiskovatelné transferové pásky 3M™ Trojrozměrná vodivost XYZ Elektricky vodivé, lepicí potiskovatelné transferové pásky 3M™ vám mají pomoci ušetřit čas v různých special...

Více