Přídavná zařízení

Transkript

Přídavná zařízení
Přídavná zařízení
8/22/12 17:43
P!ÍDAVNÁ ZA!ÍZENÍ
Na této stránce budeme u!ivatel"m program" KALKUL doporu#ovat p$ídavná za$ízení, která
byla autorizovan%mi distributory nebo smluvními prodejci odzkou&ena ve spolupráci s programy
KALKUL. Ke ka!dému za$ízení je p$ipojeno spojení na dodavatele, u n'ho! m"!ete zjistit
podrobnosti (dodavatelem m"!e b%t pouze autorizovan% distributor nebo smluvní prodejce).
REGISTRA"NÍ POKLADNY
Pozn. Postupy zprovozn'ní registra#ních pokladen najdete zde.
Pozn. Novinky ve stavu legislativy najdete zde.
D#LE$ITÉ UPOZORN%NÍ: Program Kalkul pou&ívá pro spolupráci s registra'ní
pokladnou dva "dosovské" programy TXTALPHA.EXE a ONLINE.EXE. Funk'nost
propojení programu KALKUL s registra'ní pokladnou nelze tudí& zajistit bez správné
funkce t(chto program). Za funk'nost t(chto pomocn*ch program) nenese autor
programu KALKUL &ádnou odpov(dnost. V p+ípad(, &e v*robcem pokladen dodávané
"dosovské" programy TXTALPHA.EXE a ONLINE.EXE budou schopny spolupráce s
registra'ními pokladnami po instalaci a aktivaci fiskálního modulu, bude mo&né tyto
fiskální registra'ní pokladny pou&ít i ve spolupráci s programem KALKUL.
ELCOM EURO-2000TE Alpha
Typ:
Dodavatelé:
Pozn. s programy KALKUL
odzkou&eno bez fiskálního modulu.
Spolupráce po aktivaci fiskálního
modulu nebyla zatím odzkou&ena.
Funk#nost závisí na mo!nostech
dosovsk%ch program"
TXTALPHA.EXE a ONLINE.EXE,
které byly dodávány v%robcem
pokladen spole#n' s registra#ními
pokladnami. Doposud jsme nem'li
mo!nost odzkou&et funkci uveden%ch
program" ve spolupráci s pokladnami,
u nich! byl instalován a aktivován
fiskální modul.
Ing. Vít'zslav Va&ut SAMO s.r.o.
Petr Zahradník
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Pridavna.htm
Page 1 of 4
Přídavná zařízení
8/22/12 17:43
Autorizovaná
servisní
st+ediska:
Ing. Vít'zslav Va&ut SAMO s.r.o. (#.
A0230)
Petr Zahradník (#. A0168)
ELCOM EURO-500T Handy
Typ:
Dodavatelé:
Pozn. s programy KALKUL odzkou&eno
bez fiskálního modulu. Spolupráce po
aktivaci fiskálního modulu nebyla zatím
odzkou&ena. Funk#nost závisí na
mo!nostech dosovsk%ch program"
TXTALPHA.EXE a ONLINE.EXE, které
byly dodávány v%robcem pokladen
spole#n' s registra#ními pokladnami.
Doposud jsme nem'li mo!nost
odzkou&et funkci uveden%ch program"
ve spolupráci s pokladnami, u nich! byl
instalován a aktivován fiskální modul.
Ing. Vít'zslav Va&ut SAMO s.r.o.
Petr Zahradník
Autorizovaná
servisní
st+ediska:
Ing. Vít'zslav Va&ut SAMO s.r.o. (#.
A0230)
Petr Zahradník (#. A0168)
MODEMY
US Robotics Sportster 33.6 a 56
Dodavatel:
Petr Zahradník, Computer Laboratory
US Robotics Courier V.Everything
Dodavatel:
Petr Zahradník, Computer Laboratory
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Pridavna.htm
Page 2 of 4
Přídavná zařízení
8/22/12 17:43
SNÍMA"E "ÁROVÉHO KÓDU
EIA CCD 800
Dodavatel:
Petr Zahradník, Computer Laboratory
TISKÁRNY
Up to 20 ppm
Technology Laser
Print Quality / Driver Features 1200 Image Quality 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi
Processor 100 MHz, Lawrin ASIC
Memory Standard : 8 MB Optional : 8, 16, 32, 64 MB
Robustní, rychlá tiskárna, cenov' dostupná, $e&í bez problém" tisk z DOSovsk%ch aplikací na A4, podrobn% #esk%
manuál, konfigurace v #e&tin', rychlá odezva (9,5 sec 1. strana). P$ední panel obsahuje $adu kontrolek, které
indikují $adu stav". P$elepka v #e&tin' je v p$íslu&enství. Barva tiskárny je #erná. Bez problém" zvládá 23cpi. Tisk
list" z DOS v hustot' 600 dpi, obrázky 1200 dp, samoz$ejm' #ernobíle.
Zji&t'ná omezení: obálky DL a C5 se musí vkládat "nastojato". U obálky DL je podava# asi o 3 mm u!&í ne! by
bylo pot$eba. Prozatím nebyl zji&t'n zp"sob dopl(ování toneru u!ivatelsky. P$i jeho vy#erpání je t$eba vym'nit
celou tiskovou cartridge, která obsahuje optick% válec, st'rky i zásobník toneru, co! je b'!né i u ostatních v%robc".
Nová cartridge stojí 1500 K# bez DPH a má kapacitu tisku na 3000 list" p$i 5% pln'ní stránky tiskem (nap$.
faktura). Základní pam') je 8MB. Roz&í$ení u!ivatelsky viz manuál, nejdou pou!ít pam'ti z po#íta#". Sou#ástí
dodávky není LPT kabel Bitronics (dodáme, cena podle délky od 60,-K#).
PORT LPT1 i USB. JAZYK PCL5. PROVEDEN TEST PRO TISK S KALKULY A DOS APLIKACEMI. JAZYK
LATIN2 (852). NOVINKA, OTESTOVAL KULHEIM 24.7.2004. CENA 4.400 bez DPH 19%. EXPEDICE DPD = +
136,- K#.
Dodavatel:
Old$ich Kulheim, 572 579764, 603 483481
Dodatek18/11/2004: Na p+echodnou dobu jsem získal cenovou kategorii, p+i
které prodáváme tyto tiskárny za 3.600,- bez DPH. Tisk s Kalkuly rychlostí 20
stran/min. "B na A4. V,ichni sou'asní u&ivatelé tuto tiskárnu pou&ívají bez
problém). Servis po'íta') - OK, Kulheim Old+ich tlf. 572 579764, 603 483481
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Pridavna.htm
Page 3 of 4
Přídavná zařízení
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Pridavna.htm
8/22/12 17:43
Page 4 of 4

Podobné dokumenty

K1 V11 - kalkul

K1 V11 - kalkul Nové funkce, část 1.

Více

Tiskárny ady HP LaserJet 4250/4350

Tiskárny ady HP LaserJet 4250/4350 využití množství vysoce výkonných funkcí, rozši ujících dopl$k% a vysplého p íslušenství. Ob ady se snadno rozši ují a mohou být doplnny tak, aby pokryly budoucí r%st. Umož$ují tak snadné sdílen...

Více

Ceník registračních pokladen - KS

Ceník registračních pokladen - KS Euro 500TE Handy OL 2400 PLU Euro 500TE Handy OL 5400 PLU Euro 500TX Handy OL 2100 PLU Euro 2000T Alpha OL 2300 PLU Euro 2000TE Alpha OL 2400 PLU Euro 2000TE Alpha OL 6000 PLU ELEKTRONICKÉ POKLADNY...

Více

CENÍK - Skála velkoobchod

CENÍK - Skála velkoobchod BATERIE LR03 ENERGITER BATERIE WONDER 6F22 9V BATERIE WONDER MINI AAA R03 BATERIE WONDER R14 C BATERIE WONDER R20C BATERIE WONDER R6 BEBE 45 gr BRUMIK VANIL+MER. BEBE BRUMLIK 30 gr 48 ks v bal. BEB...

Více

CENÍK - Skála velkoobchod

CENÍK - Skála velkoobchod DOUT.H.W.CORONA DE LUXE 2 ks DOUT.H.W.HALF CORONA DOUT.H.W.PANATELA SLIM 5 ks v bal. DOUT.H.W.SLIM CORONA DOUT.HANDELSG 207 5ks DOUT.HANDELSG 5 ks GOLD NO.1 DOUT.HANDELSG.no 301 10 ks DOUT.HANDELSG...

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Učivo: Stupňování přídavných jmen (comparatives, superlatives) Obsah inovativní výuky: Vyhledat si učivo z internetových zdrojů a pomocí nich vyplnit toto učivo. Doporučený čas: 30 minut Seznam zdr...

Více

CENÍK - Skála velkoobchod

CENÍK - Skála velkoobchod BERENTZEN 0.7 l COFFEE CREAM 17% BERENTZEN 0.7 l HER.ZW.16% BERENTZEN 0.7 l JOH.HERB.18% BERENTZEN 0.7 l KARAMEL 17% BERENTZEN 0.7 l KIRCH 17% BERENTZEN 0.7 l LIM.18% BERENTZEN 0.7 l MARAC.18% BERE...

Více

motorola_sb1_specifikace (link is external)

motorola_sb1_specifikace (link is external) ovládání a odepínání jednou rukou; spona na opasek / pouzdro s upínacím pásem; pásek pro upnutí na záp stí / paži; vývojá ský zadní kryt s USB komunikací

Více

Prirucka caroveho rozhodciho awana hry pro Svatojánky 2010

Prirucka caroveho rozhodciho awana hry pro Svatojánky 2010 3. Převlečte se do dresu a hlaste se u ředitele závodu nebo kruhového rozhodčího, abyste si ještě před vyjitím na hrací plochu společně upřesnili pravidla. 4. Pomáhejte týmům obsadit jejich správné...

Více

datalogic_powerscan_pm8300 (link is external)

datalogic_powerscan_pm8300 (link is external) Wedge, emulace sv telného pera a USB. Konfigura ní program Datalogic Alladin™ poskytuje uživatelsky p ív tivé funkce, které zjednoduší uvedení do provozu i nezkušeným uživatel m.

Více