Písemná nabídka - auktionen

Komentáře

Transkript

Písemná nabídka - auktionen
Písemná nabídka
Souhlasím(e) s níže uvedenými Všeobecnými auk ními/prodejními podmínkami, s jejichž plným
zn ním jsem (jsme) se seznámil(i) a iním(e) firm
HÄMMERLE GMBH & CO. KG
Prodej firem – posudky – aukce
Justus-von-Liebig-Straße 2, 85435 Erding
Tel. +49 (0) 8122/22 717-0 Fax +49 (0) 8122/22 717-51
www.haemmerle.de – [email protected]
následující neodvolatelnou nabídku:
Aukce firmy:
. pol.
Datum:
Název p edm tu
Nabídka/eur
Všechny ceny jsou uvád ny v eurech netto bez p irážky ve výši 15 procent a bez zákonné dan
z p idané hodnoty.
Platbu provedu do t í dn od obdržení písemného potvrzení o p iklepnutí.
Nabízející:
Firma/pan/paní
Ulice:
PS /obec:
Telefon/telefax:
Datum:
Podpis:
Všeobecné auk ní a prodejní podmínky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ú astí na naší aukci projevují nabízející a kupující souhlas s níže uvedenými auk ními podmínkami.
Vydražiteli bude na p ání sd len zadavatel p íslušných p edm
.
P edm ty se prodávají ve stavu, v n mž se nacházejí v okamžiku aukce. Kupující souhlasí s tím, že
veškeré reklamace jsou vylou ené a že nep ebíráme jakoukoli záruku za jakost, stav, úplnost, zjevné
nebo skryté vady, ostatní škody nebo zvláštní vlastnosti. Kupující nabývá nebo vydražuje použité
nebo movité p edm ty, u nichž je vylou ena jakákoli záruka. Technické údaje, rozm ry nebo údaje o
hmotnosti a roku výroby jsou nezávazné. Seznamy p edm
vyhotovujeme pe liv a dle nejlepšího
domí.
Draží se zpravidla podle po adových ísel. V jednotlivých p ípadech si vyhrazujeme právo na zm nu
po adí, vylou ení nebo slou ení položek.
Každou nabídku lze bez uvedení d vodu odmítnout, p iklepnutí odep ít i pro n stanovit výhradu.
P íklep získává osoba s nejvyšší nabídkou poté, co dražitel její nabídku t ikrát zopakuje.
Podá-li stejnou nabídku více osob sou asn , rozhoduje dražitel. Panují-li ohledn p iklepnutí
pochybnosti, m že dražitel p edm t nabídnout k prodeji znovu. Ve všech p ípadech platí výhradn
rozhodnutí dražitele.
Všechny ceny jsou uvád ny v eurech bez p irážky ve výši 15 procent a bez zákonné dan z p idané
hodnoty.
Výši nejnižší nabídky ur uje dražitel dle svého uvážení pro celou aukci.
Celá pohledávka musí být zaplacena dražiteli neprodlen po p iklepnutí, a to v hotovosti nebo bankou
potvrzeným šekem. V p ípad nedodržení této povinnosti se p edm t koup draží znovu. První
kupující p itom není k aukci p ipušt n. Osobn ru í za snížený výnos, na vyšší výnos nemá nárok.
P edm t koup se považuje za p edaný kupujícímu p i svém p iklepnutí, ímž na kupujícího p echází
také odpov dnost za následky náhodného zániku, ztráty nebo poškození ohn m, vodou, bou í,
krádeží a krádeží vloupáním. To platí také a zejména pro ásti p íslušenství. Vlastnictví však na
kupujícího p echází až po úplném zaplacení, p i platb šekem pak po potvrzení banky o p ipsání
íslušné ástky.
Vydražené p edm ty sm jí být vyzvednuty až po úplném zaplacení, p emž ceny platí pro každý
edm t od fundamentu nebo od stanovišt , v nedemontovaném a nenaloženém stavu. Vyzvednutí
musí prob hnout do stanoveného termínu. Za zpožd né vyzvednutí mohou být ú továny poplatky ve
výši až 25 eur za den. Nebudou-li p edm ty vyzvednuty do týdne od aukce, je dražební komisa bez
další výzvy oprávn n je znovu vydražit nebo voln prodat. Náklady tím vzniklé a p ípadn snížený
výnos jdou na vrub prvního nabyvatele.
Neru íme za nehody v pr
hu prohlídky, aukce a vyzvedávání. Uvád ní p ístroj do provozu je
ísn zakázáno.
Všichni návšt vníci aukce ru í za vlastní vinou zp sobené škody jakéhokoli druhu.
Za úrazy, poškození budov, cizích objekt atd. ru í kupující.
Dražitel je oprávn n vlastním jménem na ú et zadavatele inkasovat kupní cenu a vedlejší pohledávky
a podávat žaloby s nimi související.
Nabízející, jenž draží z pov ení jiné osoby, ru í krom této osoby jako jediný dlužník.
Faktury vystavené b hem aukce nebo bezprost edn po ní je nezbytné znovu zkontrolovat, aby bylo
možno provést dodate né opravy.
Údaje o všech obchodních partnerech ukládáme do soubor a zpracováváme je; v této souvislosti
odkazujeme na spolkový zákon o ochran údaj (BDGS).
Každý nabízející obdrží po p edložení svého ob anského pr kazu kartu nabízejícího. Kartu nabízejícího
vystavenou na své jméno musí nabízející pe liv uchovávat až do ukon ení aukce. Nabízející také ru í
za zneužití ísla nabízejícího a p íklepy na n ud lené.
Exportní prohlášení vyhotovuje dle sm rnice EU výhradn kupující. Naše firma není oprávn na
íslušná prohlášení vypl ovat.
V rámci prodej vystupuje firma Hämmerle GmbH & Co. KG výhradn jako zprost edkovatel/maklé .
Ru ení ze strany firmy Hämmerle GmbH & Co. KG je vylou eno.
Místem pln ní a sídlem soudu je Erding. Platí výhradn právo Spolkové republiky N mecko p i
vylou ení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Pokud by byla i se stala jednotlivá ustanovení této smlouvy neú innými nebo neplatnými, nedotkne
se to platnosti zbývajících ustanovení této smlouvy.
HÄMMERLE GMBH & CO. KG
Prodej firem – posudky – aukce
Justus-von-Liebig-Straße 2, 85435 Erding
Tel. +49 (0) 8122/22 717-0 – Fax +49 (0) 8122/22 717-51
www.haemmerle.de – [email protected]

Podobné dokumenty

Usnesení

Usnesení pohledávky nebo jejího p íslušenství, exekutor nebude p ihlížet. IX. Exekutor vyzývá oprávn ného (oprávn nou), ty, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, kte í ...

Více

Usnesení o elektronické dražbě-3.10.2012

Usnesení o elektronické dražbě-3.10.2012 ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku in ní podání. Budou-li poté in na další podání postup dle edc...

Více

dražební vyhláška - Exdrazby 1. kolo

dražební vyhláška - Exdrazby 1. kolo edchozí písemné žádosti p ístup k technickému vybavení v sídle ú adu nebo na jiném dohodnutém vhodném míst , pokud to bude technicky možné. Písemná žádost musí být do sídla ú adu doru ena nejpozd j...

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo u in no podání vyšší. Soudní exekutor ud lí p íklep vydražiteli, který u iní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a v c...

Více

HM1111C HM1101C

HM1111C HM1101C elektrického ná adí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu použití ná adí. Na základ odhadu vystavení ú ink m vibrací v aktuálních podmínkách zajist te bezpe no...

Více

HM1214C

HM1214C Chcete-li zm nit úhel pracovního nástroje, posu te nastavovací kroužek dop edu a oto ením zm te úhel pracovního nástroje. V požadovaném úhlu p esu te nastavovací kroužek zp t do p vodní polohy. Pra...

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET Prohlídku dražených v cí lze uskute nit dne 28.3.2013 od 14.30 do 15.00

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo u in no podání vyšší. Soudní exekutor ud lí p íklep vydražiteli, který u iní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a v c...

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET 11) Nep erušitelný zdroj nap tí k PC zn.APC 700+ kabeláž 12) Zvonkový kabel 13) Lyže zn. Atomic, vázání, hole 2x

Více