Proiectxo: Laptop pro každé dítě

Transkript

Proiectxo: Laptop pro každé dítě
VEDA
nprop
I suprn-lrvnÝ
j:ť*
i*:1x1..'li.é::.l.*l.x.::ř::'x*::...']*...]{xi:'....iil:i]*i':.!.:ii.ř*'*:':.x']':.ř:.:'.::':'.li:,:l:.:]]]]l..,.::.i::].
t::
i:it::
:i.al
::4.
::at:.:
*
.:t
u::;,
;ti
:':ia
:t:l:
:t:r
:a;ilr
tt:
Xl
a*
t:t::
il,ill
lt:.:r:
/l\
v
dítě
Proiectxo: Laptoppro každé
X0 je významným
nástrojem,
učebním
jenžbylv USAvytvořen
speciá}něpro děti
z odlehlychoblastí
rozvojovýchzemí,
JAR O S L A V BAJER A R EDA KC E
::i:al:r:r:
'
a.at:a:a
:tt,:a
*t
tat::i
r:::a:
:ti:a:
v
aptopbyl vyvinut v roce 2ooz
ve spolupráci odbornÍkůz řad
akademikůi průmyslu' díky
čemuŽse neziskovémuhumanitárnl
mu projektu Xo dostalo špičkových
znalostíexpeltůi mnoho desetiletí
je
z praXe.VýsIedkem
zkuŠeností
jedinečnáharmonieformy a funkčnosti - Ílexibilní,mimořádně levný
energetickyúsporný interaktivní
kterýmůŽe
a odolnýpřístroj,
rozv ojovým zemímpomoci přeskočit
několik desetiletívývoje.Vývojáři
Íikaji' žepro děti z třetího světa
pomůŽeXo zajistitzcela nový obsah
a kvalitu informací.
Učební pomůcka
Nicolas Negropontez MIT Media
Lab,kterýstá]u zrodumyŠlenky
cílemje
laptopuXo, říká:,'Naším
poskytnoutdětemna celémsvětě
moŽnost objevovat,expelimentovat
a hledatzpůsobsebevyjádření.
Laptopstudentůmpřinese moŽnosti'
kterédo tédoby neměli.Nástroje
jako webový prohlíŽeč'dobře
vybavený přehrávačmédiínebo
čtecizaÍizen1pro elektronickéknihy
jim přiblíŽíoblasti,ježby pro děti
pouze velmi
byly jinak dosažite1né
obtíŽně'nebo vůbec...
Překážky
cena
PůvodnípŤedpokládaná
roo USD za laptopje Zatímnenapl.
něnou vizí. Přesto plopagátoři
myšlenkyvěří ve smysluplnost
projektua nebojíse ani překážek,
ke kterýmpatÍíhlavneneZájem
viád rozvojových zemí,obávajících
se moŽnostišíření
informací'
TIME FoR STUDENTSI Květen 2oo9