Univerz›lnČ pŮČsluxenstvČ

Transkript

Univerz›lnČ pŮČsluxenstvČ
OBSAH
HADICOVÉ SPONY
MIKRO SX 5; ASFA L9
MEGA 9 W1 INDUSTRIE
ASFA S 12; MT-9-W4
FLEXACLIP
A
HADICOVÉ ROUBENÍ
AQUA PØÍPOJKA MS
PNEUMATIK IG;
PNEUMATIK AG
KÓNUS PØÍPOJKA
PREFO W4; VICTAULIC SPONY; ROUBOVÁKY
DRINTEX DIN 11851
DRÁTOVÉ SPONY; MÙSTKOVÉ SPONY SX9 a SX12
P-CLIP;
NEREZ COBRA W4; AML-W1
HADICOVÝ TRN;
HADICOVÝ TRN DIN 2817
KOMBILOC STEAM 2826
NORMAL W1; GEMI SM 9 W4
ROUBENÍ FEKÁLNÍ DN 110
SUPER W1; SUPRA W2 / SUPRA NEREZ W4
BRAKE FDC W1;
GBS W2 ROBUST; SUPRA CT W2
HERKULES; HERKULES / P
HYDRAULICKÁ ROUBENÍ
KANALCLER PRESS IG a AG
MOSAZNÉ VÝKOVKY; OCELOVÉ ZÁTKY
CLAMPS DIN 2817 AL; CLAMPS DIN 2817 MS; CLAMPS DIN 2817 SS
CLAMPS DIN 2826 MS
CLAMPS KSA; MOTEX; GEMI SX B
BANDIMEX; QUICK BAND; QUICK CLAMPS; AUTOBLOK SADA
ZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCE
ZÁVITOVÁ SPOJKA
ZÁVITOVÁ REDUKCE
EAR CLIP I; EAR CLIP II;
EAR CLIP S VNITØNÍM PRSTENEM
PEVNÉ HADICOVÉ SPOJKY, SPOJKY PRO VZDUCHOTECHNIKU
SPOJKA TRN MS; SPOJKA TRN ST
SPOJKA TRN GPE; REDUKCE TRN GPE
VSUVKA VS POZINK; REDIKCE SPOJKA PRR
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45 a 90; OBLOUK OS90
PØÍRUBY
B
PEVNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN; OTOÈNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2826; OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2817; OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
STANDARD; SPOJKA PRO PA TRUBKY
STANDARD MINI
DRAP
MAZACÍ TECHNIKA
MAZACÍ LISY; MAZACÍ STØÍKAÈKY; STØÍKACÍ OLEJNIÈKY; MAZACÍ SPOJKY
SPOJKY PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY
BETON SPOJKA PRESS
BETON SPOJKA
KOULE RAJ; SANDBLAST SPOJKA
PERROT H; CIVA BAUTEC
UNIVERZÁLNÍ RYCHLOSPOJKY
GK 20
GEKA PLUS
PERROT
BAUER
ITALSKÝ SYSTÉM
KAMLOK
STORZ
TANKER DIN 28450
GUILLEMIN
CLAMP
RYCHLOUZÁVÌR DN 110; VAGONOVÁ SPOJKA
C
D
G
H
PØÍRUBA ROUBENÍ
NÁSTAVCE; VYSOKOTLAKÉ HADICE; OLEJOZNAKY; MAZACÍ HLAVICE PLOCHÉ
SPOJKY PRO VZDUCH
F
UNIVERZÁLNÍ PØÍSLU ENSTVÍ
STØÍKACÍ PISTOLE NA VODU; KULOVÉ KOHOUTY
GARDEN SPOJKY MOSAZ; OFUKOVACÍ PISTOLE
KROUCENÉ HADICE; KONCOVKY; TÌSNÍCÍ KROU KY; TEFLONOVÉ TÌSNÌNÍ
NAVIJÁKY : KONZOLY;
Navijáky pro Vzduch a vodu 20 bar : NAVIJÁK S260; S430; S530; S540; S560
Navijáky pro Horkou vodu a 100 bar: NAVIJÁK S430; S530;
Navijáky pro Horkou vodu a 200 bar : NAVIJÁK S430; S530; S540
I
J
Navijáky pro Plastická maziva 600 bar : NAVIJÁK S430; S530; S540
E
Navijáky pro Kyslík a Acetylén 20 bar : NAVIJÁK S430; S530; S540
Navijáky pro Benzín a naftu 10 bar : NAVIJÁK S530; S540; S560
ZAHRADNÍ NAVIJÁKY - GARDEN
NORMAPLAST - spojky a závitové pøípojky z plastù
PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL
PLASTIK 6
PLASTIK 9
TECHNICKÉ LISTY
VYSVÌTLIVKY POJMÙ A ZNAÈEK
K
T
Spona neková
MICRO SX 5
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
&P.; ) ‘aZX V fdiW edn^c‘* dXZa <f/
eygZ‘ dXZa :BLB 0/,
&P0; ) XZadcZfZndjy gedcV :BLB 0/,
D]^W‘ 3
))0()**&HM.&#
))2()*-&HM.&#
)**()*2&HM.&#
bb
bb
WVf
G+b
bb
3 ) -5 ) -0
-- ) -5
1(1
1(1
1(1
-,
-,
-,
.
.
/
,(1
,(1
,(1
AVY^Xdj{ cZ‘dj{ fdiWdjVX} gedcm FB<KH LQ 1 _gdi ifzZc{ efd fmX]a{ efd[Zg^dcyac} V _ZYcdYiX]{ ie}cyc} haV‘djƒX] ]VY^X nZ_b{cV bVaƒX]
ef⁄b|f⁄* LedcV _Z ic^jZfnyac| edi ^hZacy j YdbyXcdgh^ ^ j ef⁄bmgadj{b efdgh£ZY}*
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi 2 bb g edY{acdi Yfy ‘di*MVWia‘V _Z ifzZcV efd j ZX]cm bVhZf^yam* KdngV] fdnb|fdj{ £VYm efd ‘V Yƒ bVhZf^ya _Z ijZYZc j XZc}‘i*
Spona neková
ASFA L9
AOaS_WsZ 3
5G:5 @2 K* & dW_* ‘¢Y&PeygZ‘ V ‘aZX edn^c‘djVcy
dXZa =BG -*,5/1 $Z‘j* rLG -- /.-%
5G:5 @2 K+ & dW_* ‘¢Y&P.
eygZ‘ V ‘aZX ‘dfdn^jnYdfcy
dXZa =BG -*0,-2 $Z‘j*rLG -3 ,0,%
fdiW X]fdbyhdjVcy dXZa =BG -*,.-/
5G:5 @2 K- & dW_* ‘¢Y&P0
eygZ‘( ‘aZX V fdiW ‘dfdn^jnYdfcy
dXZa =BG -*0/,- $Z‘j* :BLB)/,0%
D]^W‘ 3
AVY^Xdj{ cZ‘dj{ fdiWdjVX} gedcm _gdi ifzZc{ efd fmX]a{ efd[Zg^dcyac} V
_ZYcdYiX]{ ie}cyc} haV‘djƒX] ]VY^X nZ_b{cV bVaƒX] ef⁄b|f⁄( jZ j|h }X]
ef⁄b|fZX] $XXV dY 1, bb% efd dYgyjVX} ]VY^XZ cZWd haV‘dj{ ]VY^XZ gZ gaVW }
gh|cdi* Ledcm nVfizi_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ ed XZa{b dWjdYi ]VY^XZ* HWZXc|
cZ_gdi j]dYc{ efd haV‘d)gVX} ]VY^XZ n dXZadjdi ge^fyadi ) nYZ Ydedfizi_ZbZ
gedcm @;L( cZWd dW_}b‘m DdbW^adX V AZf‘iaZg* LedcV _Z ic^jZfnyac|
edi ^hZacy j YdbyXcdgh^ ^ j ef⁄bmgadj{b efdgh£ZY}*
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi ) Zgh^]fVc 3 bb* MVWia‘V _Z ifzZcV efd j ZX]cm bVhZf^yam*
KdngV] fdnb|fdj{ £VYm efd ‘V Yƒ bVhZf^ya _Z ijZYZc j XZc}‘i*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
))1()*+&6H;6A2&L+
))1()*/&6H;6A2&#
)*+()++&6H;6A2&#
)*/()+0&6H;6A2&#
)+)(),+&6H;6A2&#
)+.()-)&6H;6A2&#
),)()-.&6H;6A2&#
),+().)&6H;6A2&#
)-)()/)&6H;6A2&#
).)()0)&6H;6A2&#
)/)()1)&6H;6A2&#
)0)()2)&6H;6A2&#
)1)(*))&6H;6A2&#
)2)(**)&6H;6A2&#
*))(*+)&6H;6A2&#
**)(*,)&6H;6A2&#
*+)(*-)&6H;6A2&#
*,)(*.)&6H;6A2&#
*-)(*/)&6H;6A2&#
bb
bb
D\+-,,‘g
bb
‘g
1 & *+
1 & */
*+ & ++
*/ & +0
+) & ,+
+. & -)
,) & -.
,+ & .)
-) & /)
.) & 0)
/) & 1)
0) & 2)
1) & *))
2) & **)
*)) & *+)
**) & *,)
*+) & *-)
*,) & *.)
*-) & */)
0%.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
)%/*
)%2/
*%)+
*%)1
*%-)
*%-.
*%/)
*%/1
*%0.
*%1,
*%21
+%**
+%+*
+%,2
+%.*
+%/1
+%01
+%2.
,%)1
)%..
)%/
)%/
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
)%0
+))
+))
+))
+))
+))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
Spona neková
IaOV]cOQw [][S\a 3
0(, Gb
AOaS_WsZ 3
A9;5 2 K* & dW_* ‘¢Y&PeygZ‘ V edn^c‘djVcy V ‘aZX
D]^W‘ 3
AVY^Xdj{ cZ‘dj{ fdiWdjVX} gedcm _gdi ifzZc{ efd fmX]a{ V _ZYcdYiX]{
ie}cyc} haV‘djƒX] ]VY^X nZ_b{cV bVaƒX] ef⁄b|f⁄( jZ j|h }X] ef⁄b|fZX]
$XXV dY 1, bb% efd dYgyjVX} ]VY^XZ cZWd haV‘dj{ ]VY^XZ gZ gaVW } gh|cdi*
Ledcm F>@: 5 nVfizi_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ ed XZa{b dWjdYi ]VY^XZ* HWZXc|
cZ_gdi j]dYc{ efd haV‘d)gVX} ]VY^XZ n dXZadjdi ge^fyadi ) nYZ Ydedfizi_ZbZ
gedcm @;L( cZWd dW_}b‘m DdbW^adX V AZf‘iaZg* LedcV _Z ic^jZfnyac|
edi ^hZacy j YdbyXcdgh^ ^ j ef⁄bmgadj{b efdgh£ZY}*
D]g\s[YO 3
=dbZ‘ gedcm _Z jmfdWZc n _ZYcd]d ‘igi* If⁄b|f ]aVjm fdiWi _Z 3 bb*
LedcV _Z WVaZcV ed -, ‘g*
MEGA 9 W1 INDUSTRIE
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
))1()*+&B:<6>9&L* 1 & *+
)*)()*/&B:<6>9&L* *) & */
)*+()++&B:<6>9&L* *+ & ++
)*/()+.&B:<6>9&L* */ & +.
)+)(),+&B:<6>9&L* +) & ,+
)+.()-)&B:<6>9&L* +. & -)
),+().)&B:<6>9&L* ,+ & .)
)-)()/)&B:<6>9&L* -) & /)
).)()0)&B:<6>9&L* .) & 0)
)/)()1)&B:<6>9&L* /) & 1)
)0)()2)&B:<6>9&L* 0) & 2)
)1)(*))&B:<6>9&L* 1) & *))
)2)(**)&B:<6>9&L* 2) & **)
‘\+-,,‘g
bb
bb
‘g
*%+.
*%,)
*%-.
*%.)
*%2)
+%*)
+%,)
+%1.
,%+)
,%+.
,%,)
,%..
,%0)
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
2%0
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
+)(+)))
+)(*)))
*)(*)))
*)(*)))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(.))
*)(,+)
A
Hadicové spony
Spona neková
ASFA S 12
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
IaOV]cOQw [][S\a efd P- 3
1(, Gb
AOaS_WsZ 3
5G:5 G *+ K* & dW_* ‘¢Y&PeygZ‘ V ‘aZX edn^c‘djVcy
dXZa $Z‘j^jVaZch =BG -*,5/1%
5G:G G *+ K- & dW_* ‘¢Y&P0
eygZ‘ V ‘aZX ‘dfdn^jnYdfcy
dXZa $Z‘j* =BG -*0/,-%( fdiW $:BLB)/,0%
D]^W‘ 3
LedcV _Z fdWighc|_ } jVf^Vchdi gedcm :L?: E5( a^ } gZ }£‘di V hadi ‘di eyg‘i*
Idi ^h} h{hd gedcm _Z j]dYc{ j efd[Zg^dcyac}X] Vea^‘VX}X]( ‘YZ _Z ed VYVjZ‘ cV
j|h } dWZecih} V g^ac|_ } ghV Zc} gedcm *
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi 3 bb( haV‘ V ihV]djVX} bdbZch ijZYZcƒ j hVWiaXZ eaVh} efd P0*
)*/()+0&6H;6*+&#
)+)(),+&6H;6*+&#
)+.()-)&6H;6*+&#
),)()-.&6H;6*+&#
),+().)&6H;6*+&#
)-)()-)&6H;6*+&#
).)()0)&6H;6*+&#
)/)()1)&6H;6*+&#
)0)()2)&6H;6*+&#
)1)(*))&6H;6*+&#
)2)(**)&6H;6*+&#
*))(*+)&6H;6*+&#
**)(*,)&6H;6*+&#
*+)(*-)&6H;6*+&#
*,)(*.)&6H;6*+&#
*-)(*/)&6H;6*+&#
*.)(*0)&6H;6*+&#
*/)(*1)&6H;6*+&#
*0)(*2)&6H;6*+&#
*1)(+))&6H;6*+&#
*2)(+*)&6H;6*+&#
+*)(+,)&6H;6*+&#
++)(+-)&6H;6*+&#
bb
bb
WVf
G+b
bb
*/&+0
+)&,+
+.&-)
,)&-.
,+&.)
-)&/)
.)&0)
/)&1)
0)&2)
1)&*))
2)&**)
*))&*+)
**)&*,)
*+)&*-)
*,)&*.)
*-)&*/)
*.)&*0)
*/)&*1)
*0)&*2)
*1)&+))
*2)&+*)
+*)&+,)
++)&+-)
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
,/
,/
,,+
,+
+1
+1
+/
+++)
*2
*0
*.
*,
**
*)
2
1
0
/
/
.
/%.
/%.
/%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
Spona neková
MT-9-W4
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /,0
D]^W‘ 3
AVY^Xdj{ cZ‘dj{ fdiWdjVX} gedcm _gdi ifzZc{ efd fmX]a{ V _ZYcdYiX]{
ie}cyc} haV‘djƒX] ]VY^X efd jZc‘djc} edi ^h}( ‘YZ _Z jƒ]dYc|_ } edi }h cZ‘djdi
cZfZndjdi gedci g j|h } ie}cVX} g^adi V YZa
^jdhcdgh} nZ_b{cV e£^ deV‘djyc}
ihV]djyc} V edjdadjyc} b}ghV ged_Z* Ledcm nVfizi_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ ed XZa{b
dWjdYi ]VY^XZ* HWZXc| cZ_gdi j]dYc{ efd haV‘d)gVX} ]VY^XZ n dXZadjdi ge^fyadi )
nYZ Ydedfizi_ZbZ gedcm @;L( cZWd dW_}b‘m DdbW^adX V AZf‘iaZg* LedcV _Z
ic^jZfnyac| edi ^hZacy j YdbyXcdgh^ ^ j ef⁄bmgadj{b efdgh£ZY}* AaVjV fdiWi )
Zgh^]fVc 3 bb*
))1()*+&BI2&L)*)()*/&BI2&L)*+()+)&BI2&L)*/()+.&BI2&L)+)(),+&BI2&L)+.()-)&BI2&L),+().)&BI2&L)-)()/)&BI2&L).)()0)&BI2&L)/)()1)&BI2&L)0)()2)&BI2&L)1)(*))&BI2&L)2)(**)&BI2&L*))(*+)&BI2&L**)(*,)&BI2&L*+)(*-)&BI2&L*,)(*.)&BI2&L*-)(*/)&BI2&L*.)(*0)&BI2&L*/)(*1)&BI2&L*0)(*2)&BI2&L*1)(+))&BI2&L*2)(+*)&BI2&L+))(++)&BI2&L+*)(+,)&BI2&L-
bb
bb
WVf
G+b
bb
1 & *+
*) & */
*+ & +)
*/ & +.
+) & ,+
+. & -)
,+ & .)
-) & /)
.) & 0)
/) & 1)
0) & 2)
1) & *))
2) & **)
*)) & *+)
**) & *,)
*+) & *-)
*,) & *.)
*-) & */)
*.) & *0)
*/) & *1)
*0) & *2)
*1) & +))
*2) & +*)
+)) & ++)
+*) & +,)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-+
-+
-)
,/
,/
,,+
,+
+1
+1
+/
+++)
*2
*0
*.
*,
**
*)
2
1
0
/
.
-%.
.%.
/
/%.
/%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
0%.
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
)%0)
Spona neková s mùstkem
FLEXACLIP
AOaS_WsZ 3
P0 ) eygZ‘( ‘aZX V fdiW
‘dfdn^jnYdfcy dXZa $Z‘j* rLG -3 .0,%
D]^W‘ 3
AVY^Xdjy cZ‘djy fdiWdjVX} gedcV
g b⁄gh‘Zb _Z ifzZcV efd fmX]a{
V _ZYcdYiX]{ ie}cyc} dYgyjVX}X] ]VY^X( nZ_b{cV jZa‘ƒX] ef⁄b|f⁄* Ledcm <a^e 5
nVfizi_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ ed XZa{b dWjdYi ]VY^XZ ^ e£^ jmghdiea{ ge^fyaZ* LedcV
_Z ic^jZfnyac| edi ^hZacy e£^ bdchy ^ dYgyjVX}] ]VY^X**
D]g\s[YO 3
fdiW 3 bb*
A
Hadicové spony
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
KUdUZ_S]ZS_
bb
bb
WVf
G+b
bb
*)) & *+)
**) & *,)
*+) & *-)
*,) & *.)
*-) & */)
*.) & *0)
*/) & *1)
*0) & *2)
2
2
2
2
2
2
2
2
*
*
*
*
*
*
*
*
,
,
,
,
,
,
,
,
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
8OZ w _]g[v_f O _]g‘OVf3
-4, ) .,,7 .-, ) ./,7 .., ) .0,7 .1, ) .3,7 .3, )
.5, /,, ) /.,7 /-, ) //,7 /., ) /0,7 /1, ) /3,7
/3, ) /5,
Nerezová stahovací páska íøe 4,5 a 7,94 mm
PREFO W4
AOaS_WsZ 3
:BLB)/,0
HZ]b YO ^s‘Yb3
,(/ bb
E
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
6OZS\w3
-,, ‘g
EG:;D&),,(-%.&LEG:;D&).)(-%.&LEG:;D&)0/(-%.&LEG:;D&*)+(-%.&LEG:;D&*./(-%.&LEG:;D&+)0(-%.&LEG:;D&+-.(-%.&LEG:;D&).)(0%2&LEG:;D&)0/(0%2&LEG:;D&*)+(0%2&LEG:;D&*,.(0%2&LEG:;D&*.)(0%2&LEG:;D&+)0(0%2&LEG:;D&,*+(0%2&L-
D]g\s[YO 3
AfVcV eyg‘m _Z nVdWaZcV(
j^n YZhV^a j ‘fdi ‘i
bb
bb
bb
D\
,,
.)
0/
*)+
*./
+)0
+-.
.)
0/
*)+
*,.
*.)
+)0
,*+
*,)
+))
,))
,0)
.+)
/1)
1-)
+))
,))
,0)
-.)
.))
+)0
*)+)
-%.)
-%.)
-%.)
-%.)
-%.)
-%.)
-%.)
0%20%20%20%20%20%20%2-
-/
-/
-/
-/
-/
-/
-/
**************-
EG:;[email protected]: Ie
[PVSRZOQk WlR 3 EG:;D&@A:HI:
Ocelolitinová spona s pákou pro spojení hadic Bautec 125
VICTAULIC SPONA a MAN ETA
LIHG:
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ ‘^]\f3
E^h^cdjy dXZa
=c
D\
Dg
K>8I6JA>8 HEDC6
),)()0/&HEDC6
,
)-)(*))&HEDC6
-’*(+
)-.(*))&HEDC6
)..(*+.&HEDC6
.’*(+
0/
*))
*))
*+.
*%0)
,%1)
-%+)
.%*)
*
*
*
*
K>8I6JA>8 B6CN:I6
,
),)()0/&B6C
)-)(*))&B6C
-’*(+
)-.(*))&B6C
.’*(+
)..(*+.&B6C
0/
*))
*))
*+.
)%)1)
)%)2.
)%*+)
)%+))
*
*
*
*
bb
AOaS_WsZ [O Saf3
Ifm >I=F
D]b Waw3
Ifd ged_Zc} ]VY^X ;VihZX -.1 $‘ YdefVj| WZhdci%
D]g\s[YO 3
DdcXdj‘i ]VY^XZ ;:NM>< cVaZncZhZ cV a^ghi = ) ged_‘m efd VWfVn^jc}
bVhZf^yam*
F:G >M:
Ohebné roubováky pro nekové spony
ROUBOVÁK 6/7 a 7
J-*&))),
J-+&)))0
<3
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
J-+&)))0
AOaS_WsZ 3
IaVgh + dXZa
D]^W‘3
Ifd efd[Zg^dcyac} ^ YdbyX} Vea^‘VXZ e£^ ihV]djyc} gedc gZ Zgh^]fVccdi
]aVjdi fdiWi 3 bb cZWd 2 bb( j^n dWfynZ‘* Oƒ]dYdi defdh^ W| c{bi
fdiWdjy‘i _Z cZbd cdgh jm‘adincih} n Yfy ‘m V bd cdgh de^gdjyc}
fyY^igi d]ZWc{ zygh^ fdiWdjy‘i e£^ ihV]djyc} cV eVhc| e£}ghiecƒX]
b}ghZX]*
D]g\s[YO 3
fdiWdjy‘i N ,0. _Z d£} Z‘ eZjc| nVa^gdjyc efd cZbd cdgh
jmeVYcih}( VaZ _Z ifzZc edinZ efd 3 bb ]aVji fdiWi*
E
AaVjV f*
‘\+-‘g
bb
bb
bb
‘g
][‘P[agW /(0 YY
J-*&))),
/ $0
)%*.0
,+.
*
][‘P[agW 0 YY
J-+&)))0
)%**)
+/.
*
0
A
Hadicové spony
DRÁTOVÁ SPONA WHC1-W1 a W4
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V fdiW efd P-6dXZa =BG -*,..2
N cZfZndj{ ) P0 :BLB /,0( =BG -*0/,D]^W‘ 3
=fyhdjy gedcV by jƒ]dYi defdh^ cZ‘dj{ gedc| j hdb( Z . Yfyhm g bZnZfdi
jZYaZ gZWZ jZYdi ‘daZb ge^fyam( ‘hZfdi a{eZ dW_}bV_} V h}b jmhjy£Z_} j|h }
ihV]djVX} eadX]i j b}gh| ged_Z* O b}gh| nyb‘i edY fdiWZb _Z ihV Zc} ]VY^XZ
£Z Zcd Yjd_^h| e£Z‘£} Zcƒb Yfyhdjƒb i‘dczZc}b* Ifd cZ_aZe } ihV]djVX}
gX]decdgh^ gZ j V‘ jmfyW|_} gedcm g b⁄gh‘Zb* =fyhdjdi gedci anZ hZYm edi }h cV
]VY^XZ gZ ge^fyadi ^ ‘ ihV Zc} \ibdj{ ]VY^XZ*
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi by ‘fdb| Zgh^]fVci 4bb ^ Yfy ‘i efd ihV Zc} fdiWdjy‘Zb(
fdiW _Z hmei F 1 $i P- _Z \VajVc^X‘m edn^c‘djVcƒ%*
DRÁTOVÁ SPONA WHC2-W1 a W4
Stahovací spona pro spirálové hadice typu Flexadur
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
),)&),-&L=8*&L#
),+&),/&L=8*&L#
),.&)-)&L=8*&L#
),1&)-,&L=8*&L#
)-)&)-.&L=8*&L#
)-,&)-1&L=8*&L#
)-.&).)&L=8*&L#
).)&).0&L=8*&L#
)..&)/+&L=8*&L#
).1&)/.&L=8*&L#
)/)&)/0&L=8*&L#
)/,&)0)&L=8*&L#
)/.&)0+&L=8*&L#
)/1&)0.&L=8*&L#
)0,&)1)&L=8*&L#
)01&)1.&L=8*&L#
)10&*))&L=8*&L#
\ + ‘g
,) & ,,+ & ,/
,. & -)
,1 & -,
-) & -.
-, & -1
-. & .)
.) & .0
..%. & /+
.1%. & /.
/)%. & /0
/,%. & 0)
/.%. & 0+
/1%. & 0.
0, & 1)
01& 1.
10 & *))
bb
G+b
‘g
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Stahovací spona pro spirálové hadice typu Flexadur
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V fdiW efd P-6dXZa =BG -*,..2
N cZfZndj{ ) P0 :BLB /,0( =BG -*0/,D]^W‘ 3
=fyhdjy gedcV by jƒ]dYi defdh^ cZ‘dj{ gedc| j hdb( Z . Yfyhm g bZnZfdi
jZYaZ gZWZ jZYdi ‘daZb ge^fyam( ‘hZfdi a{eZ dW_}bV_} V h}b jmhjy£Z_} j|h }
ihV]djVX} eadX]i j b}gh| ged_Z* O b}gh| nyb‘i edY fdiWZb _Z ihV Zc} ]VY^XZ
£Z Zcd Yjd_^h| e£Z‘£} Zcƒb Yfyhdjƒb i‘dczZc}b* MZchd hme gedcm by YjV nyb‘m
$.PA<% efdh^aZ]aZ j⁄z^ gdW| d -4,p eddhdzZc{* Ifd cZ_aZe } ihV]djVX} gX]decdgh^
gZ j V‘ jmfyW|_} gedcm g b⁄gh‘Zb* =fyhdjdi gedci anZ hZYm edi }h cV ]VY^XZ gZ
ge^fyadi ^ ‘ ihV Zc} \ibdj{ ]VY^XZ*
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi by ‘fdb| Zgh^]fVci 4bb ^ Yfy ‘i efd ihV Zc} fdiWdjy‘Zb( fdiW
_Z hmei F 1 $i P- _Z \VajVc^X‘m edn^c‘djVcƒ%*
A
Hadicové spony
)20&**)&L=8+&L#
*)0&*+)&L=8+&L#
**+&*+.&L=8+&L#
**0&*,)&L=8+&L#
*+0&*-)&L=8+&L#
*,0&*.)&L=8+&L#
*-0&*/)&L=8+&L#
*.0&*0)&L=8+&L#
*00&*2)&L=8+&L#
*20&+*)&L=8+&L#
+++&+,.&L=8+&L#
+-0&+/)&L=8+&L#
+0+&+1.&L=8+&L#
+20&,*.&L=8+&L#
20 & **)
*)0 & *+)
**+ & *+.
**0 & *,)
*+0 & *-)
*,) & *.)
*-0 & */)
*.0 & *0)
*00 & *2)
*20 & +*)
+++ & +,.
+-0 & +/)
+0+ & +1.
+20 & ,*.
\ + ‘g
bb
G+b
‘g
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
+%-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Spona neková
MÙSTKOVÁ SPONA BC-R* 9 a 12 mm
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
2 [[
=ZhV^a g b⁄gh‘Zb
),.()..&78&G2&L)-.()/.&78&G2&L)..()..&78&G2&L)/.()1.&78&G2&L)/.()1.&78&G2&L)0.()2.&78&G2&L)2.(**.&78&G2&L*).(*+.&78&G2&L*).(*+.&78&G2&L*+.(*-.&78&G2&L*,.(*..&78&G2&L*-.(*/.&78&G2&L*..(*0.&78&G2&L*/.(*1.&78&G2&L*0.(*2.&78&G2&L*2.(,*.&78&G2&L+).(++.&78&G2&L+*.(+,.&78&G2&L++.(+-.&78&G2&L+-.(+/.&78&G2&L+/.(+1.&78&G2&L+0.(+2.&78&G2&L+2.(,*.&78&G2&L,*.(,,.&78&G2&L,-.(,/.&78&G2&L,2.(-*.&78&G2&L--.(-/.&78&G2&L-2.(.*.&78&G2&L-
,. & ..
-. & /.
.. & 0.
/. & 1.
0. & 2.
1. & *).
2. & **.
*). & *+.
**. & *,.
*+. & *-.
*,. & *..
*-. & */.
*.. & *0.
*/. & *1.
*0. & *2.
*2. & +*.
+). & ++.
+*. & +,.
++. & +-.
+-. & +/.
+/. & +1.
+0. & +2.
+2. & ,*.
,*. & ,,.
,-. & ,/.
,2. & -*.
--. & -/.
-2. & .*.
bb
WVf
G+b
bb
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%)%)%)%-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
bb
WVf
G+b
bb
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%)%)%)%-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
*+ [[
Mme efVjdhdz^j{ gedcm
$;<)K%
),.()..&78&G2&L#
)-.()/.&78&G2&L#
)..()..&78&G2&L#
)/.()1.&78&G2&L#
)/.()1.&78&G2&L#
)0.()2.&78&G2&L#
)2.(**.&78&G2&L#
*).(*+.&78&G2&L#
**.(*,.&78&G2&L#
*+.(*-.&78&G2&L#
*,.(*..&78&G2&L#
*-.(*/.&78&G*+&L#
*..(*0.&78&G*+&L#
*/.(*1.&78&G*+&L#
*0.(*2.&78&G*+&L#
*2.(,*.&78&G*+&L#
+).(++.&78&G*+&L#
+*.(+,.&78&G*+&L#
++.(+-.&78&G*+&L#
+-.(+/.&78&G*+&L#
+/.(+1.&78&G*+&L#
+0.(+2.&78&G*+&L#
+2.(,*.&78&G*+&L#
,*.(,,.&78&G*+&L#
,-.(,/.&78&G*+&L#
,2.(-*.&78&G*+&L#
--.(-/.&78&G*+&L#
-2.(.*.&78&G*+&L#
,. & ..
-. & /.
.. & 0.
/. & 1.
0. & 2.
1. & *).
2. & **.
*). & *+.
**. & *,.
*+. & *-.
*,. & *..
*-. & */.
*.. & *0.
*/. & *1.
*0. & *2.
*2. & +*.
+). & ++.
+*. & +,.
++. & +-.
+-. & +/.
+/. & +1.
+0. & +2.
+2. & ,*.
,*. & ,,.
,-. & ,/.
,2. & -*.
--. & -/.
-2. & .*.
AOaS_WsZ 3
P- ) edn^c‘djVcy dXZa( P0 ) cZfZndjy dXZa :BLB /,0( $=BG -*0/,-%
D]^W‘ 3
F⁄ghZ‘ h|X]hd gedc £Z } jƒWdfc{ YdhV Zc} ge^fyadjƒX] ]VY^X ed XZa{b dWjdYi V nZ_b{cV £Z } efdWa{b j b}gh|( ‘YZ ge^fyaV Yfyhi ‘£} } gedci cV
edjfX] ]VY^XZ* Lb|f ge^fya _Z ^ ifzi_}X} efd njdaZc} hmei b⁄gh‘djƒX] gedc( ‘hZf{ gZ jmfyW|_} efVjdhdz^j{ cZWd aZjdhdz^j{* Lb|f hdzZc} £Z } ^ ‘¢Y
!***;<)E***! _Z gb|f gedc aZjdhdz^jƒ $cZYf } gZ g‘aVYZb%( efVjdhdz^jƒ _Z dncVzZc !***;<)K***!
D]g\s\YO3
NfzZc} hmei gedcm jn]aZYZb ‘Z ge^fyaZ6 ed‘iY ]VY^X^ YybZ ‘dabd ‘ h|ai V ge^fyaV gZ jnYVai_Z dY cyg ed gb|fi ]dY^cdjƒX] fiz^zZ‘ _YZ d
efVjdhdz^jdi ]VY^X^ ^ gedci* Lefyjcƒ hme gedcm anZ hZYm gcVYcd cV ]VY^X^ cV fdiWdjVh*
IfVjdhdz^j{ gedcm _gdi ifzZcm efd hmem ]VY^X ?aZlVYif IN6 )-G H( ).G H V /G H*
EZjdhdz^j{ gZ Vea^‘i_} cV ?aZlVYif /A :;K( 0G :;K( OZch^hZX <:K cZWd j ZX]cm hmem Xa^edjƒX] ]VY^X*
A
Hadicové spony
Úchyty hadic s jedním otvorem
P-CLIP
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
)).()*+&E8A>E*+&L*
))/()*+&E8A>E*+&L*
))1()*+&E8A>E*+&L*
)*)()*+&E8A>E*+&L*
)*+()*+&E8A>E*+&L*
)*,()*+&E8A>E*+&L*
)*-()*+&E8A>E*+&L*
)*.()*+&E8A>E*+&L*
)*/()*+&E8A>E*+&L*
)*0()*+&E8A>E*+&L*
)*1()*+&E8A>E*+&L*
)*2()*+&E8A>E*+&L*
)+)()*+&E8A>E*+&L*
)+*()*+&E8A>E*+&L*
)++()*+&E8A>E*+&L*
)+,()*+&E8A>E*+&L*
)+-()*+&E8A>E*+&L*
)+.()*+&E8A>E*+&L*
)+/()*+&E8A>E*+&L*
)+0()*+&E8A>E*+&L*
)+1()*+&E8A>E*+&L*
bb
bb
bb
‘g
.
/
1
*)
*+
*,
**.
*/
*0
*1
*2
+)
+*
++
+,
++.
+/
+0
+1
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
.%,
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
))/()*.&E8A>E*.&L*
))1()*.&E8A>E*.&L*
)*)()*.&E8A>E*.&L*
)*+()*.&E8A>E*.&L*
)*,()*.&E8A>E*.&L*
)*-()*.&E8A>E*.&L*
)*.()*.&E8A>E*.&L*
)*/()*.&E8A>E*.&L*
)*0()*.&E8A>E*.&L*
)*1()*.&E8A>E*.&L*
)*2()*.&E8A>E*.&L*
)+)()*.&E8A>E*.&L*
)+*()*.&E8A>E*.&L*
)++()*.&E8A>E*.&L*
)+,()*.&E8A>E*.&L*
)+.()*.&E8A>E*.&L*
)+/()*.&E8A>E*.&L*
)+1()*.&E8A>E*.&L*
),)()*.&E8A>E*.&L*
),+()*.&E8A>E*.&L*
),-()*.&E8A>E*.&L*
),.()*.&E8A>E*.&L*
),0()*.&E8A>E*.&L*
),1()*.&E8A>E*.&L*
)-)()*.&E8A>E*.&L*
bb
bb
bb
‘g
/
1
*)
*+
*,
**.
*/
*0
*1
*2
+)
+*
++
+,
+.
+/
+1
,)
,+
,,.
,0
,1
-)
/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%-
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 6
Idn^c‘djVjy dXZa(
jƒghZa‘V n efm Z >I=F
D]^W‘ 3
vX]mh‘m _gdi ifzZcm efd Yf Zc} ]VY^X( hfiWZ‘ cZWd ‘VWZay Z* Ifm djy jƒghZa‘V
nVX]mXi_Z X]j|c}( X]fyc} ]VY^X^ efdh^ efdY£Zc} V ncZbd ¡i_Z nfVc|c} dgdWm
dghfdi ]fVcdi*
D]g\s[YO 3
GZ_fdn }£Zc|_ }b^ ¥X]mh‘Vb^ _gdi }£Z -1 bb( ‘hZf{ gZ nyfdjZ¡ Yf } ghVcYVfYc|
g‘aVYZb* }£Z ¥X]mhZ‘ -. V ., bb YdYyjybZ edinZ cV ny‘aVY| edehyjZ‘*
Ifjc} gadieZX j hVWiaXZ $cyzfh e£}X]mh‘m g ]VY^X}% ijyY} ]dYcdhi j bb( ‘YZ gZ
_ZYcy d jZc‘djc} ef⁄b|f ]VY^XZ( efd ‘hZfdi _Z e£}X]mh‘V ifzZcV*
D¢hV !Y! ncVz} ef⁄b|f e£}X]mh‘m efd iX]mXZc} fdiWZb FZhf^X‘{ £VYm*
A
Hadicové spony
)**()+)&E8A>E+)&L*
)*+()+)&E8A>E+)&L*
)*,()+)&E8A>E+)&L*
)*-()+)&E8A>E+)&L*
)*.()+)&E8A>E+)&L*
)*/()+)&E8A>E+)&L*
)*1()+)&E8A>E+)&L*
)*2()+)&E8A>E+)&L*
)+)()+)&E8A>E+)&L*
)+*()+)&E8A>E+)&L*
)++()+)&E8A>E+)&L*
)+,()+)&E8A>E+)&L*
)+-()+)&E8A>E+)&L*
)+.()+)&E8A>E+)&L*
)+0()+)&E8A>E+)&L*
)+1()+)&E8A>E+)&L*
),)()+)&E8A>E+)&L*
),+()+)&E8A>E+)&L*
),-()+)&E8A>E+)&L*
),.()+)&E8A>E+)&L*
),/()+)&E8A>E+)&L*
),1()+)&E8A>E+)&L*
)-)()+)&E8A>E+)&L*
).)()+)&E8A>E+)&L*
bb
bb
bb
‘g
**
*+
*,
**.
*/
*1
*2
+)
+*
++
+,
++.
+0
+1
,)
,+
,,.
,/
,1
-)
.)
1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%-
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
Pérová spona typu COBRA
NEREZ COBRA W4
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
AOaS_WsZ 6
GZfZn rLG -3 .0,
D]^W‘ 3
Ledcm _gdi ifzZcm efd ]VY^z‘m bVaƒX] ef⁄b|f⁄* LZj£Zc}b nyb‘i $nV edbdX^
geZX^yac}X] ‘aZ h}% gZ Ydgy]cZ ihV Zc} b}ghV ged_Z g b^c^byac} jZa^‘dgh} nyb‘i(
cVe£* defdh^ nyb‘i i cZ‘djƒX] gedc*
D]g\s[YO 3
;VfZjc{ efi]m dncVzi_} cdb^cyac} ef⁄b|fm ‘ fmX]a{bi fdna^ Zc} gdigZYc}X]
fdnb|f⁄* O e£}eVY| cdinZ anZ efd ihV Zc} fZge* nVXjV‘cih} nyb‘i edi }h ^
dWmzZ_cƒX] h}eVX}X] ‘aZ h}*
DdWfV ‘aZ h|
$jZ nbZc Zc{b b|£}h‘i%
))1())2&8D7G0&L))1()*)&8D7G0&L))2()*)&8D7G0&L))2()**&8D7G0&L)*)()**&8D7G0&L)*)()*+&8D7G0&L)**()*+&8D7G0&L)**()*,&8D7G0&L)*+()*,&8D7G0&L)*+()*-&8D7G1&L)*,()*.&8D7G1&L)*-()*/&8D7G1&L)*.()*0&8D7G1&L)*/()*1&8D7G1&L)*0()*2&8D7G1&L)*1()+)&8D7G1&L)*2()+*&8D7G1&L)+)()++&8D7G1&L)+*()+,&8D7G1&L)++()+-&8D7G1&L)+,()+.&8D7G1&L)+-()+/&8D7G1&L)+.()+0&8D7G1&L)+/()+1&8D7G1&L)+0()+2&8D7G1&L)+1(),)&8D7G1&L)+2(),*&8D7G1&L),)(),+&8D7G1&L-
1%)&2%)
1%.&2%.
2%)&*)%)
2%.&*)%.
*)%)&**%)
*)%.&**%.
**%)&*+%)
**%.&*+%.
*+%)&*,%)
*+%.&*-%)
*,%.&*.%)
*-%.&*/%)
*.%.&*0%)
*/%.&*1%)
*0%.&*2%)
*1%.&+)%)
*2%.&+*%)
+)%.&++%)
+*%.&+,%)
++%.&+-%)
+,%.&+.%)
+-%.&+/%)
+.%.&+0%)
+/%.&+1%)
+0%.&+2%)
+1%.&,)%)
+2%.&,*%)
,)%.&,+%)
bb
bb
PkXg
X‘_g
dSXSZg
]‘Rg
hS]Zg
PkXg
X‘_g
dSXSZg
]‘Rg
hS]Zg
X‘_g
]‘Rg
PkXg
dSXSZg
hS]Zg
X‘_g
]‘Rg
PkXg
dSXSZg
hS]Zg
X‘_g
]‘Rg
PkXg
dSXSZg
hS]Zg
X‘_g
]‘Rg
PkXg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
Led_djVX} M )‘ig $gmgh{b GdfbVeaVgh% gZ gedcm <dWfV(
]VY^z‘V hmei <f^ghVa >lhfV
AML-W1
Pérová spona typu AML z pozinkované oceli
Z
W
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
Y
AOaS_WsZ 6
Idn^c‘djVcy dXZa <f /
))/(6BA&L*
))0(6BA&L*
))1(6BA&L*
))2(6BA&L*
)*)(6BA&L*
)**(6BA&L*
)*+(6BA&L*
)*-(6BA&L*
)*.(6BA&L*
)*0(6BA&L*
)+)(6BA&L*
.%. & /
/%- & 0
0%- & 1
1%- & 2
2%, & *)
*)%, & **
**%* & *+
*+%2 & **,%. &*.
*.%/ & *0
*1%- & +)
Z
bb
bb
bb
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,%)
,%)
,%)
,%.
,%.
-%)
-%)
-%)
-%.
-%.
,%+
)%.
)%.
)%/
)%/
)%0
)%0
)%0
)%1
)%1
)%1
)%1
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
.))
D]^W‘ 3
Ledcm _gdi ifzZcm efd ]VY^z‘m bVaƒX] ef⁄b|f⁄* I£}haV‘ e{fdj{ ‘dcghfi‘XZ i
bVaƒX] ef⁄b|f⁄ ]VY^zZ‘ _Z YdghVhZzcƒ V nyfdjZ¡ nybZ‘ _Z bZc } cZ YdbZzZ‘ i
‘aVg^X‘{ cZ‘dj{ gedcm*
D]g\s[YO 3
Ifd ihV Zc} V Vea^‘VXZ cV ]VY^z‘i edghVz} dWmzZ_c{ h}eVX} z^ ‘dbW^ ‘aZ h|*
A
Hadicové spony
Spona s èelistí
NORMAL W1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V fdiW
dXZa =BG -*,..2
D]^W‘ 3
LedcV _Z ]aVY‘y ed dWdi ghfVcyX] eyg‘i(
V efdhd _Z edi }jVcy j iYZ hVb( ‘YZ _gdi
hfjVca^jdgh V WZneZzcdgh ]VY^XZ jZab^ Y⁄aZ ^h{*
<^ha^j{ YdhV Zc} gedcm nV_^ i_Z fdiW g bZhf^X‘ƒb nyj^hZb* LedcV by jmc^‘V_}X}
Ydh|g¡djVX} gX]decdgh i ]VY^X bVaƒX] ef⁄b|f⁄( _Z ic^jZfnyac| edi ^hZacy cV
ged_Z hjfYƒX] ]VY^X V j iYZ hVb( ‘YZ _Z ed VYdjyc YdWfƒ j^niyac} Yd_Zb ged_Z*
))1())1&CDGB6A&L*
))2())2&CDGB6A&L*
2%.()*)&CDGB6A&L*
)*)()**&CDGB6A&L*
)*+()*,&CDGB6A&L*
)*,()*-&CDGB6A&L*
)*-()*.&CDGB6A&L*
)*.()*0&CDGB6A&L*
)*/()*1&CDGB6A&L*
1
2
2%. & *)
*) & **
*+ & *,
*, & **- & *.
*. & *0
*/ & *1
bb
WVf
G+b
bb
2
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*.
*.
*.
*+
*+
*+
*+
*+
*+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
)%.
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi ) Zgh^]fVc 2 bb g Yfy ‘di*
Spona s èelistí
GEMI SM 9 W4
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V fdiW ‘dfdn^jnYdfcy
dXZa $Z‘j* rLG -3 ,0,%
D]^W‘ 3
LedcV _Z ]aVY‘y ed dWdi ghfVcyX] eyg‘i(
V efdhd _Z edi }jVcy j iYZ hVb( ‘YZ _gdi
hfjVca^jdgh V WZneZzcdgh ]VY^XZ jZab^ Y⁄aZ ^h{*
<^ha^j{ YdhV Zc} gedcm nV_^ i_Z fdiW g bZhf^X‘ƒb nyj^hZb* FVh^XZ _Z eZjc|
nVa^gdjVcy Yd zZa^gh} gedc V cZb⁄ Z Wƒh nhfVXZcV* LedcV by jmc^‘V_}X}
Ydh|g¡djVX} gX]decdgh i ]VY^X bVaƒX] ef⁄b|f⁄( _Z ic^jZfnyac| edi ^hZacy cV
ged_Z hjfYƒX] ]VY^X V j iYZ hVb( ‘YZ _Z ed VYdjyc YdWfƒ j^niyac} Yd_Zb*
F^c^byac} dW_ZYcVX} bcd ghj} _Z -,, ‘g dY fdnb|fi* =dYVX} a]⁄hV Wƒjy V .
b|g}XZ*
A
Hadicové spony
bb
)1&HB2&L)2&HB2&L*)&HB2&L**&HB2&L*+&HB2&L*,&HB2&L*-&HB2&L*.&HB2&L*/&HB2&L*0&HB2&L*1&HB2&L*2&HB2&L+)&HB2&L-
0%. & 1%.
1%. & 2%.
2%. & *)%.
*)%. & **%.
**%. & *+%.
*+%. & *,%.
*,%. & *-%.
*-%. & *.%.
*. & *0
*/ & *1
*0 & *2
*1 & +)
*2 & +*
bb
WVf
G+b
bb
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
+)
+)
+)
*1
*1
*1
*/
*/
*.
*.
**,
*+
*)
*)
*)
*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
Spona s èelistí a jedním roubem
SUPER W1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V fdiW edn^c‘djVcy dXZa & dW_* ‘¢Y&PD]^W‘ 3
rZa^g dj{ ]VY^Xdj{ gedcm _gdi ic^jZfnyac| edi ^hZac{ efd jZ ‘Zf{
Yfi]m eaVghdjƒX]( efm djƒX]( haV‘djƒX]( gVX}X] ^ dYgyjVX}X] ]VY^X
YdYyjVcƒX] [^fbdi @FL j XZa{ fdnb|fdj{ £VY|* Lmgh{b nyb‘⁄ fdiWi
nVfizi_Z c|‘da^‘VcygdWc| $1)3l% jm } ie}cVX} g}ai cZ
cZ‘dj{
gedcm*
)*0()*2&<7H*1&L*
)+)()++&<7H*1&L*
)+,()+.&<7H*1&L*
)+/()+1&<7H*1&L*
)+2(),*&<7H+)&L*
),+(),.&<7H+)&L*
),/(),2&<7H+)&L*
)-)()-,&<7H+)&L*
)--()-0&<7H++&L*
)-1().*&<7H++&L*
).+()..&<7H++&L*
)./().2&<7H++&L*
)/*()/,&<7H++&L*
)/-()/0&<7H++&L*
)/1()0,&<7H+-&L*
)0-()02&<7H+-&L*
)1)()1.&<7H+-&L*
)1/()2*&<7H+-&L*
)2+()20&<7H+-&L*
)21(*),&<7H+-&L*
*)-(**+&<7H+-&L*
**,(*+*&<7H+-&L*
*++(*,)&<7H+-&L*
*,*(*,2&<7H+/&L*
*-)(*-1&<7H+/&L*
*-2(*/*&<7H+/&L*
*/+(*0-&<7H+/&L*
*0.(*10&<7H+/&L*
*11(+))&<7H+/&L*
+)*(+*,&<7H+/&L*
+*-(++/&<7H+/&L*
++0(+,2&<7H+/&L*
+-)(+.+&<7H+/&L*
bb
bb
WVf
G+b
*0 & *2
+) & ++
+, & +.
+/ & +1
+2 & ,*
,+ & ,.
,/ & ,2
-) & -,
-- & -0
-1 & .*
.+ & ..
./ & .2
/* & /,
/- & /0
/1 & 0,
0- & 02
1) & 1.
1/ & 2*
2+ & 20
21 & *),
*)- & **+
**, & *+*
*++ & *,)
*,* & *,2
*-) & *-1
*-2 & */*
*/+ & *0*0. & *10
*11 & +))
+)* & +*,
+*- & ++/
++0 & +,2
+-) & +.+
*1
*1
*1
*1
+)
+)
+)
+)
++
++
++
++
++
++
++++++++++/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-)
-)
-)
-)
-)
-)
,/
,/
,/
,/
+1
+1
+1
+)
+)
+)
*+
*+
*+
*+
2
2
2
/
/
/
,
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*/
*/
*/
*/
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
Èelis•ová spona se dvìma rouby
‘g
)%/
)%/
)%/
)%/
)%1
)%1
)%1
)%1
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%0
*%0
*%0
*%0
*%0
*%0
*%0
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
GBS 2Z W1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
fdiW n eZjcdghc} dXZa^ 4*4*
IygZ‘ V dghVhc} zygh^ gedcm nZ n^c‘djVc{
$ede£* aih| X]fdbyhdjVc{ % dXZa^
bb
041/051-GBS2-20-W1
046/056-GBS2-20-W1
051/061-GBS2-20-W1
056/066-GBS2-20-W1
061/071-GBS2-20-W1
066/076-GBS2-25-W1
071/081-GBS2-25-W1
076/086-GBS2-25-W1
081/091-GBS2-25-W1
086/096-GBS2-25-W1
091/101-GBS2-25-W1
096/106-GBS2-25-W1
101/111-GBS2-25-W1
106/116-GBS2-25-W1
111/121-GBS2-25-W1
116/126-GBS2-25-W1
121/131-GBS2-25-W1
126/136-GBS2-25-W1
131/141-GBS2-25-W1
136/146-GBS2-25-W1
141/151-GBS2-25-W1
146/156-GBS2-25-W1
151/161-GBS2-25-W1
156/166-GBS2-25-W1
161/171-GBS2-25-W1
171/181-GBS2-25-W1
211/221-GBS2-25-W1
221/231-GBS2-25-W1
D]^W‘ 3
rZa^g dj{ gedcm gZ Yj|bV fdiWm _gdi ic^jZfnyac| edi ^hZac{ efd
jZ ‘Zf{ Yfi]m eaVghdjƒX] ^ efm djƒX] ]VY^X*
Lmgh{b Yjdi fdiW⁄ ibd ¡i_Z aZe } dWZecih} ]VY^XZ V jm]dYdi _Z ^ j|h } fdngV] ie}cyc}*
d
bb
.)
..
/)
/.
0)
0.
1)
1.
2)
2.
*))
*).
**)
**.
*+)
*+.
*,)
*,.
*-)
*-.
*.)
*..
*/)
*/.
*0)
*1)
++)
+,)
a
bb
+)
+)
+)
+)
+)
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
bb
B/ b -.
B/ b -.
B/ b -.
B/ b -.
B/ b -.
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
B1 b /)
‘g
.)
.)
.)
.)
.)
-)
,)
,)
,)
,)
+.
+)
+)
+)
+)
,)
,)
,)
,)
,)
+.
+.
+.
+)
+)
+)
*.
*.
A
Hadicové spony
Spona s èelistí
SUPRA W2; SUPRA NEREZ W4
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
LNIK: P. ) eygZ‘ V ‘aZX ‘dfdn^jnYdfcy dXZa :BLB 0/, $=BG -*0,-2%( fdiW =BG
-*,.-/ edX]fdbdjVcƒ <f/
LNIK: G>K>S P0 ) eygZ‘( ‘aZX V fdiW ‘dfdn^jnYdfcy dXZa
:BLB /,0 $=BG -*0/,-%
D]^W‘ 3
rZa^g dj{ ]VY^Xdj{ gedcm _gdi ic^jZfnyac| edi ^hZac{ efd jZ ‘Zf{ Yfi]m
eaVghdjƒX]( efm djƒX]( haV‘djƒX]( gVX}X] ^ dYgyjVX}X] ]VY^X YdYyjVcƒX] [^fbdi
@FL j XZa{ fdnb|fdj{ £VY|* Lmgh{b nyb‘⁄ fdiWi nVfizi_Z c|‘da^‘VcygdWc|
$1)3l% jm } ie}cVX} g}ai cZ
cZ‘dj{ gedcm*
D]g\s[YO3
Ifd X]aVY}X} gmgh{bm( ‘YZ YdX]yn} ‘ jmgd‘ƒb nb|cyb haV‘⁄ V hZeadh gZ jmfyW}
gedcV LNIK: <M P. ) j^n YyaZ*
DOaS\a]cO\} RS‘WU\
AWYOZ]_
.
)*0()*2&<7H*1&#
)*2()+*&<7H*1&#
)+*()+,&<7H*1&#
)+,()+.&<7H*1&#
)+.()+0&<7H*1&#
)+0()+2&<7H*1&#
)+2(),*&<7H+)&#
),*(),-&<7H+)&#
),-(),0&<7H+)&#
),0()-)&<7H+)&#
)-)()-,&<7H+)&#
)-,()-0&<7H+)&#
)-0().*&<7H+)&#
).*()..&<7H+)&#
)..().2&<7H+)&#
).2()/,&<7H+)&#
)/,()/1&<7H+)&#
)/1()0,&<7H+.&#
)0,()02&<7H+.&#
)02()1.&<7H+.&#
)1.()2*&<7H+.&#
)2*()20&<7H+.&#
)20(*)-&<7H+.&#
*)-(**+&<7H+.&#
**+(*+*&<7H+.&#
*+*(*,)&<7H+1&#
*,)(*-)&<7H+1&#
*-)(*.)&<7H+1&#
*.)(*/+&<7H+1&#
*/+(*0-&<7H+1&#
*0-(*10&<7H+1&#
*10(+))&<7H+1&#
+))(+*,&<7H+1&#
+*,(++/&<7H+1&#
++/(+,2&<7H+1&#
+,2(+.+&<7H+1&#
bb
bb
WVf
G+b
bb
*0 & *2
*2 & +*
+* & +,
+, & +.
+. & +0
+0 & +2
+2 & ,*
,* & ,,- & ,0
,0 & -)
-) & -,
-, & -0
-0 & .*
.* & ..
.. & .2
.2 & /,
/, & /0
/1 & 0,
0, & 02
02 & 1.
1. & 2*
2* & 20
20 & *)*)- & **+
**+ & *+*
*+* & *,)
*,) & *-)
*-) & *.)
*.) & */+
*/+ & *0*0- & *10
*10 & +))
+)) & +*,
+*, & ++/
++/ & +,2
+,2 & +.+
*1
*1
*1
*1
*1
*1
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
,.
,.
,.
,.
,.
,)
,)
,)
,)
,)
,)
+)
+)
+)
*.
*.
*.
*)
*)
*)
/
/
/
,
,
,
,
,
,
,
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*/
*/
*/
*/
*/
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
Spona pro vzduchové brzdy na stanovené venk. prùmìry hadic
BRAKE FDC W1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
fdiW V bVh^XZ n eZjcdghc} dXZa^ 2(2 n^c‘* <f /
IygZ‘ dXZa =BG -*,5/1
D]^W‘ 3
LedcV _Z ]aVY‘y ed dWdi ghfVcyX] eyg‘i( _Z_} fdnb|fm _gdi e£Zgc| YZ[^cdjycm V
gedci cZanZ j}XZ fdnhV]djVh* MZchd hme gZ edi }jy cV ieZj¡djyc} WfnYdjƒX]
jnYiX]djƒX] ]VY^X*
D]g\s[YO 3
Kdnb|fm dncVzZc{ hizc| njƒfVn¡i_} gedcm( ‘hZf{ gZ edi }jV_} cV c|_fdn }£Zc|_ }
WfnYdj{ ]VY^XZ 59FCH97 HF /) j fdnb|fZX] -)(*1 V *,(+, bb*
A
Hadicové spony
a
)*)(;982&L*
)**(;982&L*
)*+(;982&L*
)*,(;982&L*
)*-(;982&L*
)*.(;982&L*
)*/(;982&L*
)*0(;982&L*
"#(!,+*#’ 1#
)*2(;982&L*
)+)(;982&L*
)+*(;98*+&L*
)++(;98*+&L*
"$%!,+*#’ 1#
)+-(;98*+&L*
)+.(;98*+&L*
)+/(;98*+&L*
)+0(;98*+&L*
)+1(;98*+&L*
)+2(;98*+&L*
),)(;98*+&L*
)+.(;98*.&L*
),*(;98*.&L*
),+(;98*.&L*
),,(;98*.&L*
),-(;98*.&L*
),.(;98*.&L*
),/(;98*.&L*
d
a
bb
bb
*)
**
*+
*,
**.
*/
*0
*1
*2
+)
+*
++
+,
++.
+/
+0
+1
+2
,)
+.
,*
,+
,,
,,.
,/
2
2
2
2
2
2
2
2
*.
2
2
*+
*+
*.
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
WVf
G+b
Dg
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
Spona s èelistí
GBS W2 ROBUST
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
AOaS_WsZ 3
P. ) eygZ‘ V ‘aZX ‘dfn^jnYdfcy dXZa( fdiW edn^c‘djVcy dXZa
D]^W‘ 3
rZa^g dj{ ]VY^Xdj{ gedcm _gdi ic^jZfnyac| edi ^hZac{ efd jZ ‘Zf{ Yfi]m
eaVghdjƒX]( efm djƒX]( haV‘djƒX]( gVX}X] ^ dYgyjVX}X] ]VY^X YdYyjVcƒX] [^fbdi
@FL j XZa{ fdnb|fdj{ £VY|* Lmgh{b nyb‘⁄ fdiWi nVfizi_Z c|‘da^‘VcygdWc|
$1)3l% jm } ie}cVX} g}ai cZ
cZ‘dj{ gedcm*
)*0()*2&<7H*1&L+
)*2()+*&<7H*1&L+
)+*()+,&<7H*1&L+
)+,()+.&<7H*1&L+
)+.()+0&<7H*1&L+
)+0()+2&<7H*1&L+
)+2(),*&<7H*1&L+
),*(),-&<7H*1&L+
),-(),0&<7H*1&L+
),0()-)&<7H*1&L+
)-)()-,&<7H*1&L+
)-,()-0&<7H+)&L+
)-0().*&<7H+)&L+
).*()..&<7H+)&L+
)..().2&<7H+)&L+
).2()/,&<7H+)&L+
)/,()/1&<7H+)&L+
)/1()0,&<7H+)&L+
)0,()02&<7H+)&L+
)02()1.&<7H+)&L+
)1.()2*&<7H+)&L+
)2*()20&<7H+)&L+
)20(*)-&<7H+)&L+
*)-(***&<7H+)&L+
***(**1&<7H+)&L+
**1(*+.&<7H+)&L+
*+.(*,+&<7H+)&L+
*,+(*,2&<7H+)&L+
*,2(*-/&<7H+)&L+
*-/(*.,&<7H+)&L+
*.,(*/)&<7H+)&L+
*/)(*/0&<7H+)&L+
*/0(*0-&<7H+)&L+
*0-(*10&<7H,)&L+
*10(+))&<7H,)&L+
+))(+*,&<7H,)&L+
+*,(++/&<7H,)&L+
++/(+,2&<7H,)&L+
+,2(+.+&<7H,)&L+
+.+(+/.&<7H,)&L+
+/.(+01&<7H,)&L+
+01(+2*&<7H,)&L+
+2*(,)-&<7H,)&L+
*0 & *2
*2 & +*
+* & +,
+, & +.
+. & +0
+0 & +2
+2 & ,*
,* & ,,- & ,0
,0 & -)
-) & -,
-, & -0
-0 & .*
.* & ..
.. & .2
.2 & /,
/, & /1
/1 & 0,
0, & 02
02 & 1.
1. & 2*
2* & 20
20 & *)*)- & ***
*** & **1
**1 & *+.
*+. & *,+
*,+ & *,2
*,2 & *-/
*-/ &*.,
*., &*/)
*/) &*/0
*/0 &*0*0- & *10
*10 & +))
+)) & +*,
+*, & ++/
++/ & +,2
+,2 & +.+
+.+ & +/.
+/. & +01
+01 & +2*
+2* & ,)-
\ + ‘g
bb
G+b
‘g
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
+)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
)%1
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
*%+.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*)
*)
*)
**
**
**
*+
*+
*+
****/
*/
+)
+)
+)
+.
+.
+.
+.
+.
+.
,)
,)
,)
,)
,)
,)
-)
-)
-)
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
*))
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
+.
+.
+.
+.
+.
*.
*.
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Spona k velkým výkyvùm tlakù a teplot
SUPRA CT W2
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
).*()..&HJEG6&8I&L+
)..().2&HJEG6&8I&L+
).2()/,&HJEG6&8I&L+
)/,()/1&HJEG6&8I&L+
)/1()0,&HJEG6&8I&L+
)0,()02&HJEG6&8I&L+
)02()1.&HJEG6&8I&L+
)1.()2*&HJEG6&8I&L+
AOaS_WsZ 3
#)2*()20&HJEG6&8I&L+
P. ) eygZ‘ V ‘aZX ‘dfdn^jnYdfcy dXZa $:BLB 0/, o =^c -*0,-2%
#)20(*)-&HJEG6&8I&L+
e{fdj{ edYad ‘m ) :BLB ) /,0 o =^c -*0/,#*)-(**+&HJEG6&8I&L+
fdiW ) edn^c‘djVcy eZjcdghc} dXZa $4*4%
#**+(*+*&HJEG6&8I&L+
D]^W‘ 3
#*+*(*,)&HJEG6&8I&L+
MVhd geZX^yac} jZfnZ gedcm LiefV P. _Z edi }jycV j Vea^‘VX}X]( ‘YZ YdX]yn} ‘
#*,)(*-)&HJEG6&8I&L+
jmghVjZc} j^WfVX}b V cZWd jZa‘ƒb hZeadhc}b nb|cyb( ‘hZf{ ne⁄gdWi_} fdne}cyc} V
#*-)(*.)&HJEG6&8I&L+
ghV Zc} ]VY^Xdj{]d VfbdjVc{]d ‘dbeaZhi* =}‘m gmgh{bi e{fdj{ edYad ‘m iYf i_Z
#*.)(*/+&HJEG6&8I&L+
gedcV LiefV <M ghyaƒ haV‘ ‘daZb ]VY^XZ V nVWfV¡i_Z cZh|gcdgh^* S‘dgZc{ ‘fV_Z X]fyc}
#*/+(*0-&HJEG6&8I&L+
]VY^X^ e£ZY ed ‘dnZc}b* LedcV LiefV <M eac| jm]dji_Z ed VYVj‘⁄b gb|fc^XZ >N
#*0-(*10&HJEG6&8I&L+
.,,/.+51+>< n -* zZfjZcXZ .,,2* MVhd gedcV _Z j]dYcy efd j ZdWZXc{ cVgVnZc} jZ
#*10(+))&HJEG6&8I&L+
jmgdXZ jƒ‘dccƒX] cV[hdjƒX] bdhdfZX] j h| ‘{b ghfd_}fZcghj}( j ‘Vb^dcZX](
#+))(+*,&HJEG6&8I&L+
VihdWigZX]( adYc}X] bdhdfZX] V cV[hdjƒX] \ZcZfyhdfZX] _V‘d hd ^ j f⁄ncƒX] _^cƒX]
Vea^‘VX}X]( ‘YZ fdne}cyc} V ghV Zc} ne⁄gdWi_} cZh|gcdgh cV VfbdjVcƒX] ‘dbeaZhZX]
e£^ edi ^h} ghVcYVfYc}X] gedc*
D]g\s[YO3
Ledcm dncVzZc{ & cZ_gdi g‘aVYZb( hZfb}c YdYyc} Wƒjy 1 hƒYc⁄* N j ZX] gedc h{hd
hVWia‘m _Z [W\W[sZ\w ]PXSR\OQw bcd ghj} +. ?‘ dY fdnb|fi* C^c{ fdnb|fm cVe£* efd
fdngV] -3)-57 -5).-7 .-)./7 ./).17 .3).57 .5)/-7 /0)/37 /3)0,7 0,)0/7 0/)037 03)1cZWd j|h } _V‘d ..2)./5 V jm }( edinZ cV ny‘aVY| edehyjZ‘*
.*& ..
.. & .2
.2 & /,
/, & /1
/1 & 0,
0, & 02
02 & 1.
1. & 2*
2* & 20
20 & *)*)- &**+
**+ & *+*
*+* & *,)
*,) & *-)
*-) & *.)
*.) & */+
*/+ & *0*0- & *10
*10 & +))
+)) & +*,
bb
WVf
G+b
‘g
+)
+)
+)
+)
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
,/
,/
,/
,/
,)
,)
,)
,)
+.
+.
*.
*.
*.
2
2
2
/
/
/
,
*/
*/
*/
*/
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
,)
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
\
[
\
_
g
a
W
[
‘
A
Hadicové spony
HERKULES
Hadicová klemová spona
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
DaZbm ) hZbeZfdjVcy a^h^cV( \VajVc^X‘m edn^c‘djVcy V fdiW edn^c‘djVcy dXZa*
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV efd g^acdgh|cc{ ]VY^XZ ifzZcy Yd edYb}cZ‘ g jmgd‘di nyh| } )
adbm( edjfX]dj{ Ydam( ghVjZWc} ‘dbefZgdfm( efyXZ gZ ghaVzZcƒb jnYiX]Zb( Yd
ZX] b}gh( ‘YZ big} gedcV dYdayjVh dh|fi( cyfVn⁄b V _^cƒb YZghfi‘zc}b ja^j⁄b*
LedcV gZ _ZYcdYi Z V fmX]aZ ie}cy edbdX} Yjdi fdiW⁄* FZn^ ‘aZbm _gdi
YdgZYVX} gZYaV n dXZa^( ‘hZfy iYf i_} ‘fi]djƒ hjVf ]VY^XZ V nVWfV¡i_} _Z_} YZ[dfbVX^
V ed ‘dnZc}*
D]g\s[YO 3
HYedj}Yy cdfb| =BG ., ,/5:
)*0()++&H++
)++()+2&HA +2
)+1(),-&HA ,),+()-)&HA -)
),2()-2&HA -2
)-1()/)&HA /)
)./()0+&HA 0+
)/)()0/&HA 0/
)00()2-&HA 2)12(*)*&HA -))
)2-(**.&HA **.
**.(*-.&HA .+.
**,(*+0&HA *-.
*+0(*-)&HA ..)
*,.(*..&HA /))
*..(*0.&HA /0.
*0.(*2.&HA 0/2
+*)(++.&HA 10.
++0(+.)&HA 211
bb
\ + ‘g
bb
G+b
‘g
*0 & ++
++ & +2
+1 & ,,+ & -)
,2 & -2
-1 & /)
./ & 0+
/) & 0/
00 & 212 & *)*
2- & **.
**. & *-.
**, & *+0
*+0 & *-)
*,. & *..
*.. & *0.
*0. & *2.
+*) & ++.
++0 & +.)
)%)2.
)%*,)
)%*,)%*11
)%+-)%+20
)%,-)
)%-).
)%../
)%//.
)%0-)
*%).)
)%2/)
*%)))
)%2-)
*%*1)
*%--.
+%*/,
+%/*)
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
*)
*)
*)
*)
*)
.
.
.
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bezpeènostní klemová spona
HERKULES / P
AOaS_WsZ 3
DaZbm ) hZbeZfdjVcy a^h^cV( \VajVc^X‘m
edn^c‘djVcy( fdiW edn^c‘djVcy dXZa*
D]^W‘ 3
OƒfdWc} jVf^VchV ‘aZbdj{ gedcm A>KDNE>L
g ed_^ghcƒb ]y‘Zb( ifzZcy efd jmgd‘{ haV‘m
V efdjdnm g cZWZneZz}b ¥fVni e£^ e£}eVYc{b
ijdac|c} ]VY^XZ * Id_^ghcƒ ]y‘ gZ ed ihV Zc} gedcm nV‘a}c} nV ed_^ghcƒ ‘fdi Z‘ cV
]VY^Xdj{b cyhfiW‘i V jƒgaZYcƒ ged_ by jƒfVnc| jm } haV‘djdi dYdacdgh $., ) /,
;Vf% cZ e£^ edi ^h} ghVcYVfYc} ‘aZbdj{ gedcm A>KDNE>L* Ifd ‘dc‘f{hc} hmem
gedc cZc} e£Zgc| e£^£VnZc j]dYcƒ cyhfiWZ‘ ) fdnb|fdjdi ‘dbeVh^W^a^hi _Z h£ZWV
e£ZYZb jmn‘di Zh*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)++()+2&[email protected]+2
)+1(),+&[email protected],),.()-+&[email protected],2
)-+()-.&[email protected])-.().,&[email protected]*
)..()/)&[email protected]/)
)/)()0,&[email protected],
)1/(*)+&[email protected]
++ & +2
+1 & ,+
,. & -+
-+ & -.
-. & .,
.. & /)
/) & 0,
1/ & *)+
‘\+-,,‘g
bb
bb
)%*-)
)%+,.
)%+1)
)%,/)
)%,0)
)%--)
)%/.)
)%1/)
D]g\s[YO 3
HYedj}Yy cdfb| =BG ., ,/5:*
Stupòovitá spona
METACLIP (METACLIP EL)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
P0 ) cZaZ h|cy cZfZndjy dXZa -*0/,fdiWm ) \VajVc^X‘m ed‘djZcy dXZa
)0/()1*&BE&L)11()2-&BE&L*)*(*)/&BE&L**-(**2&BE&L*+/(*,*&BE&L-
bb
! $bb%
0/%*
11%2
*)*%1
**-%,
*+/%+
, !1*%+"
,%. !2-%+"
- !*)/%0"
-%.!**2%+"
. !*,*%0"
bb
0.
0.
0.
0.
0.
bb
)%/
)%/
)%/
)%/
)%/
D]^W‘ O ^]b Waw 3
Lhie¡dj^hy gedcV FZhVXa^e _Z ifzZcV cV efded_Zc} ‘djdjƒX] ‘dbeZcnVzc}X] ]VY^X g cyhfiW‘m jƒ[i‘djƒX] edhfiW} VihdbdW^a⁄* Oƒ]dYdi gedc _Z
_ZYcdYiX]y bdchy V jmgd‘y gedaZ]a^jdgh ged_Zc}* Ifd gefyjc{ ifzZc} fdnb|fi gedcm V ]VY^XZ _Z cihc{ nb|£^h ef⁄b|f jƒ[i‘dj{]d edhfiW}(
‘hZfƒ _Z ijZYZc j efjc}b gadieX^ hVWia‘m g hdaZfVcX} ’+) ,(1 bb* O Yfi]{b gadieX^ _Z ijZYZc fdnb|f gedcm V j nyjdfXZ jZc‘djc} ef⁄b|f
‘djdj{ ]VY^XZ g hdaZfVcX} ’+) ,(. bb*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh gedci j cZfZndj{b efdjZYZc}* D Y^gedn^X^ hVWia‘V g ¥YV_^ d fdnb|fi gedc edi }jVcƒX] i _ZYcdha^jƒX] hme⁄ V
ncVzZ‘ cy‘aVYc}X] VihdbdW^a⁄*
A
Hadicové spony
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
CLAMPS DIN 2817 AL
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
IaOV]cOQw [][S\a 3
)
AOaS_WsZ 3
La^h^cV ]a^c}‘i
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV ifzZcy ‘ efd[Zg^dcyac}bi
ieZj¡djyc} ]VY^X cV ]VY^Xdj{ hfcm
YaZ cdfbm =BG .4-3* LedcV gZ edi }jy
jZ j ZX] dYj|hj}X] ef⁄bmgai* OZa‘di jƒ]dYdi _Z _ZYcdYiX]y bdchy e£^
nVX]djyc} bVl^byac} h|gcdgh^ ged_Z* Ifd jmhjd£Zc} Yd‘dcVa{]d ged_Zc} _Z cihc{
edi }h ]VY^Xdjƒ hfc ( ‘hZfƒ _Z edegyc j ‘Ve^hdaZ !? ! edY cynjZb A:=B<HOx MKG
=BG .4-3*
D]g\s[YO 3
DaZbm _gdi ifzZcm cV j}XZ edi ^h}* Oc|_ } ef⁄b|f ]VY^XZ ijZYZcƒ j hVWiaXZ _Z
^YZyac} V _Z edinZ df^ZchVzc} $edgaZYc} gadieZX%* KdngV] jc|_ }]d ef⁄b|fi ]VY^XZ
iYyjy !ef⁄b|fdjƒ fdngV] gedcm! $Yfi]ƒ gadieZX hVWia‘m%* Ifd ie£Zgc|c} edghiei
bdchy Z V YZbdchy Z gedc ‘dchV‘hi_hZ OV Z]d efdYZ_XZ*
bb
)++()+-&8A6B&6A
),)(),,&8A6B&6A
),/(),2&8A6B&6A
)-,()-/&86AB&6A
).)().+&8A6B&6A
).+()..&8A6B&6A
)/*()/-&8A6B&6A
)/-()/0&8A6B&6A
)/2()0*&8A6B&6A
)01()1+&8A6B&6A
)12()2,&8A6B&6A
)2,()2/&8A6B&6A
)2-()20&8A6B&6A
**-(**2&8A6B&6A
*-,(*-1&8A6B&6A
*/1(*0-&8A6B&6A
+++(++2&8A6B&6A
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
IaOV]cOQw [][S\a 3
La^h^cV bdgVn^
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV ifzZcy ‘ efd[Zg^dcyac}bi ieZj¡djyc} ]VY^X cV ]VY^Xdj{ hfcm YaZ
cdfbm =BG .4-3* LedcV gZ edi }jy jZ j ZX] dYj|hj}X] ef⁄bmgai* OZa‘di
jƒ]dYdi _Z _ZYcdYiX]y bdchy e£^ nVX]djyc} bVl^byac} h|gcdgh^ ged_Z* Ifd
jmhjd£Zc} Yd‘dcVa{]d ged_Zc} _Z cihc{ edi }h ]VY^Xdjƒ hfc ( ‘hZfƒ _Z edegyc j
‘Ve^hdaZ !? ! edY cynjZb A:=B<HOx MKG =BG .4-3*
D]g\s[YO 3
DaZbm _gdi ifzZcm cV j}XZ edi ^h}* Oc|_ } ef⁄b|f ]VY^XZ ijZYZcƒ j hVWiaXZ _Z
^YZyac} V _Z edinZ df^ZchVzc} $edgaZYc} gadieZX%* KdngV] jc|_ }]d ef⁄b|fi ]VY^XZ
iYyjy !ef⁄b|fdjƒ fdngV] gedcm! $Yfi]ƒ gadieZX hVWia‘m%* Ifd ie£Zgc|c} edghiei
bdchy Z V YZbdchy Z gedc ‘dchV‘hi_hZ OV Z]d efdYZ_XZ*
)
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa -*00,-
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV ifzZcy ‘ efd[Zg^dcyac}bi
ieZj¡djyc} ]VY^X cV ]VY^Xdj{ hfcm YaZ cdfbm =BG .4-3* LedcV gZ edi }jy jZ
ZX] dYj|hj}X] ef⁄bmgai* OZa‘di jƒ]dYdi _Z _ZYcdYiX]y bdchy e£^ nVX]djyc}
bVl^byac} h|gcdgh^ ged_Z* Ifd jmhjd£Zc} Yd‘dcVa{]d ged_Zc} _Z cihc{ edi }h
]VY^Xdjƒ hfc ( ‘hZfƒ _Z edegyc j ‘Ve^hdaZ !? ! edY cynjZb A:=B<HOx MKG =BG
.4-3*
D]g\s[YO 3
DaZbm _gdi ifzZcm cV j}XZ edi ^h}* Oc|_ } ef⁄b|f ]VY^XZ ijZYZcƒ j hVWiaXZ _Z
^YZyac} V _Z edinZ df^ZchVzc} $edgaZYc} gadieZX%* KdngV] jc|_ }]d ef⁄b|fi ]VY^XZ
iYyjy !ef⁄b|fdjƒ fdngV] gedcm! $Yfi]ƒ gadieZX hVWia‘m%* Ifd ie£Zgc|c} edghiei
bdchy Z V YZbdchy Z gedc ‘dchV‘hi_hZ OV Z]d efdYZ_XZ*
bb
*,
*2
+.
,+
,1
-)
.)
.)
.)
/,
0.
0.
1)
*))
*+.
*.)
+))
+,
,*
,0
-.)
./+
//
0)
02
2*
2.
2/
**/
*-.
*0)
++-
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)++()+-&8A6B&BH
),)(),,&8A6B&BH
),/(),2&8A6B&BH
)-,()-/&86AB&BH
).)().+&8A6B&BH
).+()..&8A6B&BH
)/-()/0&8A6B&BH
)/2()0*&8A6B&BH
)01()1+&8A6B&BH
)1-()10&8A6B&BH
)12()2,&8A6B&BH
)2-()20&8A6B&BH
**-(**2&8A6B&BH
Hadicová klemová spona dle DIN 2817
IaOV]cOQw [][S\a 3
++ & +,) & ,,
,/ & ,2
-, & -/
.) & .+
.+ & ..
/* & //- & /0
/2 & 0*
01 & 1+
12 & 2,
2, & 2/
2- & 20
**- & **2
*-, & *-1
*/1 & *0+++ & ++2
bb
CLAMPS DIN 2817 MS
)
AOaS_WsZ 3
‘\+-,,‘g
‘\+-,,‘g
++ & +,) & ,,
,/ & ,2
-, & -/
.) & .+
.+ & ..
/- & /0
/2 & 0*
01 & 1+
1- & 10
12 & 2,
2- & 20
**- & **2
bb
bb
*,
*2
+.
,+
,1
-)
.)
.)
/,
/,
0.
1)
*))
+,
,*
,0
-.)
.//
0)
02
1,
2*
2/
**/
CLAMPS DIN 2817 SS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)++()+-&8A6B&HH
),)(),,&8A6B&HH
),/(),2&8A6B&HH
)-,()-/&86AB&HH
).)().+&8A6B&HH
).+()..&8A6B&HH
)/-()/0&8A6B&HH
)/2()0*&8A6B&HH
)01()1+&8A6B&HH
)1-()10&8A6B&HH
)12()2,&8A6B&HH
)2-()20&8A6B&HH
**-(**2&8A6B&HH
++& +,)& ,,
,/& ,2
-,& -/
.)& .+
.+& ..
/-& /0
/2& 0*
01& 1+
1-& 10
12& 2,
2-& 20
**-& **2
‘\+-,,‘g
bb
bb
*,
*2
+.
,+
,1
-)
.)
.)
/,
/,
0.
1)
*))
+,
,*
,0
-.)
.//
0)
02
1,
2*
2/
**/
A
Hadicové spony
Hadicová klemová spona dle DIN 2826
CLAMPS DIN 2826 MS
IaOV]cOQw [][S\a 3
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
)
AOaS_WsZ 3
La^h^cV bdgVn^
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV ifzZcy ‘ efd[Zg^dcyac}bi
ieZj¡djyc} eVfc}X] ]VY^X cV ]VY^Xdj{ hfcm YaZ cdfbm =BG .4.2* LedcV gZ
edi }jy jZ j ZX] dYj|hjƒX] ef⁄bmgai* OZa‘di jƒ]dYdi _Z _ZYcdYiX]y bdchy e£^
nVX]djyc} bVl^byac} h|gcdgh^ ged_Z* Ifd jmhjd£Zc} Yd‘dcVa{]d ged_Zc} _Z cihc{
edi }h ]VY^Xdjƒ hfc ( ‘hZfƒ _Z edegyc j ‘Ve^hdaZ !? ! V _Z gdizygh} DHF;BEH<N
LM>:F .4.2*
bb
)+-()+/&8A6B&BH
),+(),-&8A6B&BH
),2()-*&8A6B&BH
)-0().)&8A6B&BH
).,()./&8A6B&BH
)/0()/2&8A6B&BH
‘\+-,,‘g
+-& +/
,+& ,,2& -*
-0& .)
.,& ./
/0& /2
bb
bb
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
./1
D]g\s[YO 3
DaZbm _gdi ifzZcm cV j}XZ edi ^h}* Oc|_ } ef⁄b|f ]VY^XZ ijZYZcƒ j hVWiaXZ _Z
^YZyac} V _Z edinZ df^ZchVzc} $edgaZYc} gadieZX%* KdngV] jc|_ }]d ef⁄b|fi ]VY^XZ
iYyjy !ef⁄b|fdjƒ fdngV] gedcm! $Yfi]ƒ gadieZX hVWia‘m%* Ifd ie£Zgc|c} edghiei
bdchy Z V YZbdchy Z gedc ‘dchV‘hi_hZ OV Z]d efdYZ_XZ*
CLAMPS KSA
Hliníková klemová spona dle DIN EN 14 420-7
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
La^h^cV ]a^c}‘i $‘aZbm%
fdiWm =BG 5-.)4*4
D]^W‘ 3
KdWighc} gedcV ifzZcy ‘ efd[Zg^dcyac}bi
ieZj¡djyc} ]VY^X g cZfZndjƒb^ ged_‘m D:FEHD LGHP F:LM>K 2, WVf*
D]b Waw 3
DaZbm _gdi ifzZcm geZX^yac} ged_‘m efd gc| cy Y|aV( nV£}nZc} cV jƒfdWi
@H6,)&,,
@H6,/&,2
@H6-,&-/
@H6.)&.,
@H6/,&/0
@H601&1+
@H612&2,
@H62-&20
]
Mfc
\ + ‘g
bb
bb
TORUQS *2b /
[email protected]@*)) ( [email protected]*))
TORUQS ,+b /
[email protected]@*.) ( [email protected]*.)
[email protected]@+)) ( [email protected]+))
[email protected]@+.) ( [email protected]+.)
TORUQS 0.b 1
TORUQS 0. b *)
*-+
*.*
*/+
*/0
,*)
-.-1/
.1)
+)
+.
,+
-)
.)
/.
0/
1)
.)
.)
.)
.)
./
00/
0/
D:FEHD LGHP MKG LDD
ib|a{]d gc|]i( zZfeVYaV( efd ]dfc^Xhj} V _^c{ jmgd‘dhaV‘{ Vea^‘VXZ g
hZ‘ihƒb^ b{Y^^ *
D:FEHD LL F:E> MKG .4-3
D]g\s[YO 3
DVb‘d‘ Lcdk FVghZf j^n gZ‘XZ > hd]dhd ‘VhVad\i
Univerzální hadicová spona
MOTEX
IaOV]cOQw [][S\a 3
)
AOaS_WsZ 3
eygZ‘( ‘aZX V nyjaVz‘V
\VajVc^X‘m ed‘djZcy dXZa
D]^W‘ O ^]b Waw 3
Nc^jZfnyac} gedcV FdhZl gadi } efd
b{c| cyfdzc{ ie}cyc} ]VY^X V ghV]djyc}
‘VWZadjƒX] V ]VY^XdjƒX] gjVn‘⁄*
Oƒ]dYdi _Z jda^hZacƒ fdnb|f ghV]djVcƒX] ef⁄b|f⁄*
Idi }jy gZ cZ_zVgh|_^ j ZaZ‘hfdbZX]Vc^X‘{b ef⁄bmgai
V VihdbdW^adj{b ef⁄bmgai _V‘d defVjyfZcg‘y gVYV*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
).&E6H
).&N6K
).&H69
)2&E6H
)2&N6K
)2&H69
*+&E6H
*+&N6K
*+&H69
‘\+-,,‘g
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
D]g\s[YO 3
=dYyjy gZ j gVYyX] edYaZ }£Z eyg‘i cZWd _ZYcdha^j| 6
,1)L:= $gVYV 1 bb% ) -, ‘aZX} gZ nyjaVz‘di $,1)S:O% V 0 b eyg‘m $,1)I:L%
,5)L:= $gVYV 5 bb% ) -, ‘aZX} gZ nyjaVz‘di $,5)S:O% V 0 b eyg‘m $,5)I:L%
-.)L:= $gVYV -. bb% ) 1 ‘aZX} gZ nyjaVz‘di $-.)S:O% V .(1 b eyg‘m $-.)I:L%
eyg‘V ,1)I:L( ,5)I:L V -.)I:L ) Y{a‘V eyg‘m -, b ’ _ZYcdha^j| ‘aZXZ gZ nyjaVz‘di ) ,1)S:O( ,5)S:O V -.)S:O
A
Hadicové spony
bb
bb
.
.
.
2
2
2
*+
*+
*+
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Univerzální neková spona
GEMI SX B
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
P. ) eygZ‘ ‘dfdn^jnYdfcy dXZa
-*0,-2 $Z‘j* rLG -3 ,0,%(
‘aZX V fdiW aih|X]fdbyhdjVcy
dXZa $Z‘j* rLG -- /.-%
P0 ) eygZ‘( ‘aZX V fdiW
‘dfdn^jnYdfcy dXZa
$Z‘j* rLG -3 .0,%
bb
HM7*,&L-&E6H
HM7*,&L-&N6B
HM7*-&L+&E6H
HM7*-&L+&N6B
HM7)1&L+&E6H
HM7)1&L+&N6B
HM7)1&L-&E6H
HM7)1&L-&N6B
‘\+-,,‘g
a[XU_SXZo
fdiWZb% V
fdiWZb% V
fdiWZb% V
fdiWZb% V
.1 b
.1 b
.1 b
.1 b
a[XU_SXZo
a[XU_SXZo
LQ;-/)P0)I:L $eyg‘V%
LQ;-0)P.)I:L $eyg‘V%
LQ;,4)P.)I:L $eyg‘V%
LQ;,4)P0)I:L $eyg‘V%
Univerzální hadicová spona
IaOV]cOQw [][S\a 3
- ‘G ) .1 ‘G
AOaS_WsZ 3
eygZ‘ V ‘aZX ‘dfdn^jnYdfcy dXZa $Z‘j* rLG -3 .0,%
bb
*,
*,
**1
1
1
1
D]^W‘ O ^]b Waw 3
a[XU_SXZo
GZ‘dcZzc{ eyg‘m @>FB LQ; _gdi jƒWdfcƒb edbdXc}‘Zb e£^ bdchy }X]( defVjyX](
fZ‘dcghfi‘X}X] nV£}nZc} VhY*( ‘YZ e£ZYZb cZc} e£Zgc| geZX^[^‘djyc ed VYVjZ‘ cV
fdnb|f gedcm* Ledcm gZ YdYyjV_} Wi~ e£ZYZb e£^efVjZc{ cV ed VYdjVcƒ jc|_ } ef⁄b|f ]VY^XZ( cZWd _V‘d bdchy c}
gVYV $eyg‘V ’ nybZ‘%( nZ ‘hZf{ YaZ edh£ZWm anZ _ZYcdYiX]ƒb ne⁄gdWZb n]dhdj^h gedci ed VYdjVc{]d ef⁄b|fi* *
D]g\s[YO 3
AaVjV fdiWi 2 V 4 bb
;VaZc} 6
LhVcYVfY ) gVYV / b ’ 4 ‘g gedc
=Va }6
1, ‘g LQ;-/)P0)S:F $‘aZXZ gZ
1, ‘g LQ;-0)P.)S:F $‘aZXZ gZ
1, ‘g LQ;,4)P.)S:F $‘aZX} gZ
1, ‘g LQ;,4)P0)S:F $‘aZX} gZ
bb
BANDIMEX
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
76C9*+&L-&E6H
a[XU_SXZo
‘\+-,,‘g
bb
bb
*+%0
)%0.
D]^W‘ 3
76C9*+&L-&N6B
*+%0
a[XU_SXZo
*/
)%0.
76C9*/&L-&E6H
GZ‘dcZzc{ eyg‘m ;VcY^bZl _gdi jƒWdfcƒb edbdXc}‘Zb e£^ bdchy }X]( defVjyX]
*/
76C9*/&L-&N6B
fZ‘dcghfi‘X}X] nV£}nZc} VhY*( ‘YZ e£ZYZb cZc} e£Zgc| geZX^[^‘djyc ed VYVjZ‘ cV
a[XU_SXZo
*2
)%0.
76C9*2&L-&E6H
fdnb|f gedcm* Kdjcdb|fc{ iecih} ed XZa{b dWjdYi V cZeVhfcy ‘dcghfi‘zc} jƒ ‘V
76C9*2&L-&N6B
*2
ged_Z _Z ^YZyac} e£ZYZj }b e£^ ieZjc|c} ]VY^XdjƒX] ‘dcXdjZ‘ $ Y⁄aZ ^h{ e£^ bVc^eiaVX^
g ]VY^XZb^( cVj}_Zc} cV WiWcm V efdhV]djyc} ghVjZWc}b^ V ‘dcghfi‘zc}bm dhjdfm%* Ledcm gZ Vea^‘i_} edbdX} geZX^yac}X] ‘aZ h}( ‘hZf{ gedci
ihy]cdi V nVgh£^]cdi cV ed VYdjVcdi Y{a‘i* LedcV gZ g‘ayYy n cZfZndj{]d eyg‘i V nV_^ djVX}]d ‘a^ei*
D]g\s[YO 3
=Va } e£}‘aVYm edi ^h} gmgh{bi gedc ;VcY^bZl6
) ieZjc|c} h}h‘⁄( ‘VWZa⁄( ZaZ‘hf^X‘ƒX] g‘£}c|‘( ‘VWZadjƒX] V hfV‘zc}X] jZYZc}
) bdchy YdefVjc}]d V ^c[dfbVzc}]d ncVzZc}( fZ‘aVbc}X] hVWia} V edihVz⁄ ‘Z gadie⁄b
) ghy]cih} defVjcƒX] eay ⁄ cV edhfiW}X]( ‘db}cZX] V jƒ[iX}X]
) ieZjc|c} ]VY^X* ‘dcXdjZ‘ i c}n‘dhaV‘ƒX] V gh£ZYdhaV‘ƒX] ]VY^X
) bd cd YdYVh ;:G=BF>Q DE> Mt $;:G=)FK:.2,)DE% gZ fdiWdj^X} P,,-( efd Yd‘dcVaZ_ } ihV Zc}*
) bdchy hZaZ‘dbic^‘Vzc}X] V nVWZneZzdjVX}X] efj‘⁄( fZ[aZ‘hdf⁄( Vch{c( dYeVY‘djƒX] ‘d ⁄(
cyj|gh^YZa( jm]£}jVX}X] ‘VWZa⁄ VhY*
76C9>B:M @A: Ie
A
Hadicové spony
NEKONEÈNÉ PÁSY
QUICK BAND - 9mm nekoneèný pás W2 a W4 - 30 m se spony QUICK CLAMP W2; W4
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
bb
\ + ‘g
G+b
‘g
FJ>[email protected]+ & 2YYZSW[ZShZo \g^ L+ & ,) Y
HM7)2&,)&L+&E6H
2
*.))
*(+.
HM7)2&,)&L+&N6B
2
//.
+ b +.
FJ>[email protected]+ &NgYSW \][ F‘UQW 7OZR 2YYd 6>H> -,)
FJ>[email protected] & 2YYZSW[ZShZo \g^ L- & ,) Y
HM7)2&,)&L-&E6H
D]^W‘ 3
2
*.,-
*(+.
FJ>[email protected] 76C9 L- & 2YYZSW[ZShZo \g^ L- & ,) Y
HM7)2&,)&L-&N6B
2
WO]_[Z
//)
+ b +.
GZ‘Z‘dcZzc{ eyg‘m JNB<D ;:G= gZ gedcm JNB<D <E:FI _gdi jƒWdfcƒb
edbdXc}‘Zb e£^ bdchy }X]( defVjyX] V fZ‘dcghfi‘X}X] nV£}nZc}( ‘YZ e£ZYZb cZc} e£Zgc|
geZX^[^‘djyc ed VYVjZ‘ cV fdnb|f gedcm* Ledcm gZ YdYyjV_} gVbdghVhc|( h*_* eyg‘V ^ nyb‘m njay YaZ
hVWia‘m* IdYaZ edh£ZWm anZ _ZYcdYiX]ƒb ne⁄gdWZb n]dhdj^h gedci ed VYdjVc{]d ef⁄b|fi* HWfyn‘m g z}gam
eV‘ ncyndf¡i_} edghie e£^ n]dhdjdjyc} gedcm* r}gZac}‘ cV nVYc} ghfVc| ‘dhdizZ eyg‘m V ed_}nYcƒ _ZnYZX cV _Z_}b
zZaZ _Z jƒWdfcƒb edbdXc}‘Zb efd fmX]a{ ghVcdjZc} Y{a‘m gedcm*
D]g\s[YO 3
r}gZac}‘ cV nVYc}
ghfVc| WVaZc} eygi 6
AUTOBLOK SADA
Sada 8 spon s páskou 3 m, íøe 9 mm (materiál W2)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
bb
\ + ‘g
G+b
[email protected] H696& ^ORO 1 ^\[Z ^ \g^W[‘ ,Y% kmS 2YY
HM7)2H69&,B&L+7
D]^W‘ 3
:NMH;EHD L:=: _Z jƒWdfcƒb edbdXc}‘Zb e£^ bdchy }X]( defVjyX] V fZ‘dcghfi‘X}X]
nV£}nZc}( ‘YZ e£ZYZb cZc} e£Zgc| geZX^[^‘djyc ed VYVjZ‘ cV fdnb|f gedcm* HWgV]i_Z Ji^X‘ ;VcY P. V
Ji^X‘ <aVbeg P. g bZc }b( cZ_zVgh|_^ yYVcƒb( bcd ghj}b gedc V Y{a‘m eyg‘m*
D]g\s[YO 3
Hadicové spony
2
+/)
‘g
*
Deformaèní spona s jedním ou kem
EAR CLIP I
IaOV]cOQw [][S\a 3
)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
95F [email protected]=D = K* & dW_* ‘¢Y&P) X]fdbyhdjVcy dXZa
bb
95F [email protected]=D = K- & dW_* ‘¢Y&P0
) cZfZn^jnYdfcy dXZa :BLB /,0
D]^W‘ O ^]b Waw 3
=Z[dfbVzc} gedcV >:K gZ jƒ]fVYc| edi }jy cV cZfdnZW}fVhZac{ ]VY^Xdj{ ged_Z j
VihdbdW^adj{b ef⁄bmgai* CZYcy gZ d aZjcdi VahZfcVh^ji cZ‘djƒX] gedc V ‘ _Z_^X]
YZ[dfbVX^ gZ edi }jV_} geZX^yac} ‘aZ h|* Ledci anZ ihy]cdih hV‘{ b{c|
efd[Zg^dcyac}b ne⁄gdWZb V hd edbdX} h}eVX}X] ‘aZ h}*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} _Z bd cd YdYVh ‘aZ h| edY dncVzZc}b [email protected]=D([email protected] efd Yd‘dcVa{
nVbyz‘cih} gedcm*
))/())1&:6G>&L))0())2&:6G>&#
))1()*)&:6G>&#
))2()**&:6G>&#
)*)()*+&:6G>&#
)**()*,&:6G>&#
)*+()*-&:6G>&L)*,()*.&:6G>&#
)*-()*/&:6G>&L)*.()*0&:6G>&#
)*/()*1&:6G>&L)*0()*2&:6G>&L-
/&1
0&2
1 & *)
2 & **
*) & *+
** & *,
*+ & **, & *.
*- & */
*. & *0
*/ & *1
*0 & *2
‘\+-,,‘g
)%*,
)%*1
)%+,
)%,)
)%-+
)%-)%.,
)%.1
)%0)
)%1,
)%11
)%21
Deformaèní spona se dvìmi ou ky
bb
bb
/%)
/%.
/%.
0%)
0%)
0%.
0%.
1%)
1%)
1%.
1%.
1%.
)%1
)%1
)%2
*%)
*%+
*%+
*%+
*%+
*%,
*%*%*%-
EAR CLIP II
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
IaOV]cOQw [][S\a 3
)
bb
AOaS_WsZ 3
95F [email protected]=D == K* & dW_* ‘¢Y&P) X]fdbyhdjVcy dXZa
95F [email protected]=D == K- & dW_* ‘¢Y&P0
) cZfZn^jnYdfcy dXZa :BLB /,0
D]^W‘ O ^]b Waw 3
=Z[dfbVzc} gedcV >:K gZ jƒ]fVYc| edi }jy cV cZfdnZW}fVhZac{ ]VY^Xdj{ ged_Z j
VihdbdW^adj{b ef⁄bmgai* CZYcy gZ d aZjcdi VahZfcVh^ji cZ‘djƒX] gedc V ‘ _Z_^X]
YZ[dfbVX^ gZ edi }jV_} geZX^yac} ‘aZ h|* Ledci anZ ihy]cdih hV‘{ b{c|
efd[Zg^dcyac}b ne⁄gdWZb V hd edbdX} h}eVX}X] ‘aZ h}*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} _Z bd cd YdYVh ‘aZ h| edY dncVzZc}b [email protected]=D([email protected] efd Yd‘dcVa{
nVbyz‘cih} gedcm*
Deformaèní spona s jedním ou kem
IaOV]cOQw [][S\a 3
)).())0:6G>>&#
))0())2:6G>>&#
))2()**:6G>>&#
)**()*,:6G>>&#
)*,()*.:6G>>&#
)*-()*0:6G>>&#
)*.()*1:6G>>&#
)*0()+):6G>>&#
)*1()+*:6G>>&#
)+)()+,:6G>>&#
)++()+.:6G>>&#
)+,()+0:6G>>&#
)+.()+1:6G>>&#
)+1(),*:6G>>&#
),*(),-:6G>>&#
),-(),0:6G>>&#
),0()-):6G>>&#
)-)()-,:6G>>&#
)-,()-/:6G>>&#
‘\+-,,‘g
.&0
0&2
2 & **
** & *,
*, & *.
*- & *0
*. & *1
*0 & +)
*1 & +*
+) & +,
++ & +.
+, & +0
+. & +1
+1 & ,*
,* & ,,- & ,0
,0 & -)
-) & -,
-, & -/
bb
bb
/%)
/%.
/%.
0%)
0%)
0%.
0%.
1%)
1%)
1%.
1%.
1%.
1%.
2%)
2%)
2%)
2%)
2%.
2%.
)%1
)%1
)%2
*%)
*%+
*%+
*%+
*%+
*%,
*%*%*%*%*%*%*%.
*%.
*%.
*%.
EAR CLIP S VNITØNÍM PRSTENEM
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
)
AOaS_WsZ 3
95F [email protected]=D D K* & dW_* ‘¢Y&PgedcV6 X]fdbyhdjVcy dXZa
efghZc6 ‘dfdn^jnYdfcy dXZa $:BLB /,-%
95F [email protected]=D D K- & dW_* ‘¢Y&P0
gedcV6 ‘dfdn^jnYdfcy dXZa $:BLB /,0%
efghZc6 ‘dfdn^jnYdfcy dXZa $:BLB /,-%
D]^W‘ O ^]b Waw 3
=Z[dfbVzc} gedcV >:K gZ jƒ]fVYc| edi }jy cV cZfdnZW}fVhZac{ ]VY^Xdj{ ged_Z j
VihdbdW^adj{b ef⁄bmgai* CZYcy gZ d aZjcdi VahZfcVh^ji cZ‘djƒX] gedc V ‘ _Z_^X]
YZ[dfbVX^ gZ edi }jV_} geZX^yac} ‘aZ h|* Ledci anZ ihy]cdih hV‘{ b{c|
efd[Zg^dcyac}b ne⁄gdWZb V hd edbdX} h}eVX}X] ‘aZ h}* Oc^h£c} efghZc nV_^ i_Z
dWZecih} ]VY^XZ ed XZaƒX] /2,p*
))0())1&:6GE&#
))1())2&:6GE&#
))2()*)&:6GE&#
)*)()**&:6GE&#
)*)()*+&:6GE&#
)**()*,&:6GE&#
)*+()*-&:6GE&#
)*,()*.&:6GE&#
)*-()*/&:6GE&#
)*.()*0&:6GE&#
)*/()*1&:6GE&#
)*0()*2&:6GE&#
bb
‘\+-,,‘g
bb
bb
0%. & 1%.
1%+ & 2%.
2%) & *)%.
*)%) & **%.
*)%. & *+%.
**%. & *,%.
*+%- & *-%.
*,%) & *.%,
*-%) & */%,
*.%) & *0%,
*/%) & *1%,
*0%) & *2%,
)%*1
)%+,
)%,)
)%,.
)%-+
)%-,
)%-)%.,
)%.1
)%0)
)%1,
)%11
/%.
/%.
0%)
0%)
0%)
0%.
0%.
0%.
1%)
1%)
1%.
1%.
)%1
)%2
*%)
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%+
*%,
*%*%-
D]g\s[YO 3
GV e£yc} _Z bd cd YdYVh ‘aZ h|
edY dncVzZc}b [email protected]=D([email protected]
efd Yd‘dcVa{ nVbyz‘cih} gedcm*
DE> Mt !>:K<EBI+DE>LM>! $ ghfVcdj{ %
A
Hadicové spony
Spojka hadicová pevná
SPOJKA TRN MS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
FdgVn
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
HK*)G(BH
HK*,G(BH
HK*2G(BH
bb
)
-,
-/
-5
/+4!
-+.!
/+0!
)
WVf ‘\+‘g ‘g
-,
-,
-,
-
D]^W‘ 3
Nc^jZfnyac} ]VY^Xdjy ged_‘V ifzZcy efd YdefVji cZV\fZg^jc}X] b{Y^} ) jdYV(
‘VeVa^cm( jnYiX]( eamcm( daZ_( WZcn}c **** DjVa^hc} jƒfdWc} nefVXdjyc} V hZX]c^X‘{
£Z Zc} nVfizi_Z YdWfdi h|gcdgh V eZjcdgh ged_Z*
Spojka hadicová pevná
SPOJKA TRN ST
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
D]^W‘ 3
HK+.G(HI
HK,+G(HI
HK,1G(HI
HK.)G(HI
bb
)
+.
,+
,1
.)
*
**(* *(+
+
)
WVf ‘\+‘g ‘g
*)
*)
*)
*)
*
*
*
*
Nc^jZfnyac} ]VY^Xdjy ged_‘V ifzZcy efd YdefVji cZV\fZg^jc}X] b{Y^} ) jdYV(
‘VeVa^cm( jnYiX]( eamcm( daZ_( WZcn}c **** DjVa^hc} jƒfdWc} nefVXdjyc} V hZX]c^X‘{
£Z Zc} nVfizi_Z YdWfdi h|gcdgh V eZjcdgh ged_Z*
Spojka závitová pøímá
SPOJKA TRN GPE
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ 3
rZfcƒ edamZhma{c
bb
*,H(E:
*2H(E:
+.H(E:
D_OQ]c\w aZOY 3
2 WVf
*,
*2
+.
)
)
WVf ‘\+‘g ‘g
*(+
,(*
/ )%)*.
/ )%),)
/ )%)-.
*
*
*
D]^W‘ 3
AVY^Xdjy ged_‘V efd _ZYcdYiX]{ ged_djyc} ]VY^X*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ cZ‘dj{ gedcm( ‘hZf{ bV_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ efd
ihV Zc}*
Redukce hadicová pøímá
REDUKCE TRN GPE
AOaS_WsZ 3
rZfcƒ edamZhma{c
D_OQ]c\w aZOY 3
. WVf
D]^W‘ 3
AVY^Xdjy fZYi‘XZ efd _ZYcdYiX]{ ged_djyc} ]VY^X*
D]g\s[YO 3*
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ cZ‘dj{ gedcm( ‘hZf{ bV_} YdghVhZzcƒ e£}haV‘ efd
ihV Zc}*
B
Pevné hadicové spojky
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
*,(*2G(E:
*,(+.G(E:
*2(+.G(E:
bb
)
bb
)
*,
*,
*2
*(+
*(+
,(-
*2
+.
+.
,(*
*
)
WVf ‘\+‘g ‘g
.
.
.
)%)+.
*
*
*
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
VSUVKA VS POZINK
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
d
bb
JGIJ?5 JG DCN=B?
Z+
Z+
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcƒ eaZX]
D_OQ]c\w aZOY 3
) $df^ZchVzc| .)- WVf%
D]^W‘ 3
Nc^jZfnyac} ]VY^Xdjy jgij‘V _Z ifzZcy ‘Z ged_djyc} Yjdi ]VY^X( j hdbhd
Yfi]i ghZ_c{]d ef⁄b|fi( cVe£* ]a^c}‘djƒX] ]VY^X LZb^[aZl* EnZ j V‘ ged_djVh ^
_^c{ ]VY^XZ n eaVghi _V‘d OZch^hZX IO< ( OZch^hZX INK cZWd ]VY^XZ hmei
?aZlVYif V _^c{*
D]g\s[YO3
=Va } ef⁄b|fm V Yd ef⁄b|fi -.1, bb cZWd cZfZn eaZX] _gdi cV ny‘aVY|
edehyjZ‘ ghVcYVfYc| bd c{*
bb bb
a.
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
JGIJ?5 JG DCN=B? & ‘^]XYO Rc]b VORWQ ^_] cgRbQV]aSQV\WYb
80
0,12
15
2
80
VS080POZ
1
0,15
1
100 15
VS100POZ 100
1
0,17
1
VS112POZ 112
1
15
112
0,18
1
120 15
VS120POZ 120
1
0,19
1
125 15
VS125POZ 125
1
0,22
1
VS140POZ 140
1
140 15
0,23
1
VS150POZ 150
150 15
1
0,25
1
VS160POZ 160
160 15
1
0,28
1
VS180POZ 180
1
180 15
0,31
1
VS200POZ 200
200 15
1
0,35
1
VS225POZ 225
225 15
1
0,55
1
VS250POZ 250
1
250 15
0,61
1
VS280POZ 280
280 15
1
0,66
1
VS300POZ 300
300 15
1
0,77
1
1
VS315POZ 315
315 15
0,87
1
VS355POZ 355
355 15
1
1,26
1
VS400POZ 400
400 20
1
450
1,42
1
1
VS450POZ
450 20
1,58
1
VS500POZ 500
500 20
1
1,77
1
VS560POZ 560
560 20
1
1
2,79
1
VS630POZ 630
630 20
REDUKCE SPOJKA PRR
Pravoúhlé spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
d1
d2
bb
bb
d
a-
bb
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
F98I?79 GDC>?5 DFF & ‘^]XYO Rc]b VORWQ ^_] cgRbQV]aSQV\WYb
0,2
80
100
57
1
PRR100-80
0,3
112
80
F98I?79 GDC>?5 DFF
74
1
PRR112-80
0,3
80
125
92
1
PRR125-80
0,3
125 100
64
PRR125-100
1
0,4
85
140 100
PRR140-100
1
0,3
140 125
51
1
PRR140-125
0,4
85
150 100
1
PRR150-100
0,3
150 125
1
51
PRR150-125
0,5
80
140
160
1
PRR160-80
0,4
160 100
112
1
PRR160-100
0,4
160 125
78
1
PRR160-125
0,4
57
160 140
PRR160-140
1
0,5
140
180 100
PRR180-100
1
0,5
123
180 125
1
PRR180-125
0,4
71
1
PRR180-150
180 150
Ocelolitinová spona s pákou pro spojení hadic Bautec 125
0,4
180 160
57
PRR180-160
1
0,6
167
200 100
1
PRR200-100
0,6
133
200 125
1
PRR200-125
KmX]adgh jnYiX]i O- Tb+gU
0,6
112
200 150
1
PRR200-150
0,5
85
1
PRR200-160
200 160
0,5
1
57
PRR200-180
200 180
AOaS_WsZ 3
0,7
1
145
PRR224-150
224 150
Idn^c‘djVcƒ eaZX]
0,7
118
PRR224-160
1
224 160
0,6
90
PRR224-180
1
224 180
D_OQ]c\w aZOY 3
1,0
202
1
PRR250-125
250 125
$df^ZchVzc| .)- WVf%
1,0
181
1
250 150
PRR250-150
0,9
154
1
250 160
PRR250-160
D]^W‘ 3
0,9
1
126
PRR250-180
250 180
Nc^jZfnyac} ]VY^Xdjy jgij‘V _Z ifzZcy ‘Z ged_djyc} Yjdi ]VY^X( j hdbhd
0,8
99
1
250 200
Yfi]i ghZ_c{]d ef⁄b|fi( cVe£* ]a^c}‘djƒX] ]VY^X LZb^[aZl* EnZ j V‘ ged_djVh ^ PRR250-200
0,7
1
66
PRR250-224
250 224
_^c{ ]VY^XZ n eaVghi _V‘d OZch^hZX IO< ( OZch^hZX INK cZWd ]VY^XZ hmei
1,1
195
PRR280-160
1
280 160
?aZlVYif V _^c{*
1,0
PRR280-200
140
1
280 200
0,9
107
1
PRR280-224
280 224
D]g\s[YO3
1,7
243
1
PRR315-160
315 160
=Va } ef⁄b|fm V Yd e£ZX]dYi ef⁄b|f⁄ -,,,)4,, bb _Zc cV ny‘aVY|
1,5
1
188
PRR310-200
315 200
edehyjZ‘*
1,4
1
155
PRR315-224
315 224
Z*
B
PEVNÉ HADICOVÉ SPOJKY
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ45
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
d1
bb
d3
bb
a-
a/
bb
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
C86Cj?5 >98BC8I7<i C6>-. & ‘^]XYO ^]gW\Y’ ‘ ]RP]tS\w[ -.h
OBJ45-80-80
80
80
0,7
1
165
250
OBJ45-100-80
80
100
180
250
0,8
1
OBJ45-100-100
0,9
100 100
190
280
1
OBJ45-125-80
80
125
200
250
0,9
1
OBJ45-125-100
1,1
125 100
210
280
1
125
OBJ45-125-125
125
1,3
220
315
1
aOBJ45-140-80
1,0
80
140
210
280
1
OBJ45-140-100
140 100
1,2
AOaS_WsZ 3
1
220
305
OBJ45-140-125
230
340
1,4
140 125
1
Idn^c‘djVcƒ eaZX]
OBJ45-150-80
1,1
80
150
215
280
1
OBJ45-150-100
D]^W‘ 3
225
305
1,3
150 100
1
1,5
150 125
240
340
Nc^jZfnyac} _ZYcdYiX]y dYWdz‘V _Z ifzZcV ‘ dgdj{bi ged_djyc} eaVghdjƒX] OBJ45-150-125
1
OBJ45-150-150
1,8
150 150
265
380
1
cZWd ]a^c}‘djƒX] ]VY^X g fdnWdzZc}b edY ¥]aZb 01p*
1,1
OBJ45-160-80
80
220
280
160
1
D]g\s[YO 3
OBJ45-160-100
1,3
160 100
230
305
1
OBJ45-160-125
245
340
1,5
160 125
=Va } ef⁄b|fm V Yd ef⁄b|fi -,,, cV ny‘aVY| edehyjZ‘*
1
1,7
OBJ45-160-140
265
365
160 140
1
OBJ45-160-160
1,9
275
390
160 160
1
ODBOÈKA JEDNODUCHÁ OBJ90
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
Y/
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
a-
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcƒ eaZX]
D]^W‘ 3
Nc^jZfnyac} _ZYcdYiX]y dYWdz‘V _Z ifzZcV ‘ dgdj{bi ged_djyc} eaVghdjƒX]
cZWd ]a^c}‘djƒX] ]VY^X g fdnWdzZc}b edY ¥]aZb 5,p*
D]g\s[YO 3
=Va } ef⁄b|fm V Yd ef⁄b|fi -,,, bb edinZ cV ny‘aVY| edehyjZ‘*
C86Cj?5 >98BC8I7<i
OBJ90-80-80
80
OBJ90-100-80
100
OBJ90-100-100
100
OBJ90-112-80
112
OBJ90-112-100
112
OBJ90-112-112
112
OBJ90-125-80
125
OBJ90-125-100
125
OBJ90-125-112
125
OBJ90-125-125
125
OBJ90-140-80
140
OBJ90-140-100
140
OBJ90-140-112
140
OBJ90-140-125
140
OBJ90-140-140
140
OBJ90-150-100
150
OBJ90-150-125
150
OBJ90-150-150
150
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
f 8 - l Y-
Y-
Idn^c‘djVcƒ eaZX]
D]^W‘ 3
CZYcdYiX]y dYWdzdjVX} ‘daZcd 5,p gZ g‘ayYy gZ / gZ\bZch⁄ Yd ef⁄b|fi<8
-.1 bb( dY ef⁄b|fi 9-.1 gZ jmfyW} zhm£gZ\bZchdj{ efdjZYZc}*
D]g\s[YO 3
=Va } ef⁄b|fm V Yd ef⁄b|fi -.1, bb edinZ cV ny‘aVY| edehyjZ‘*
B
Pevné hadicové spojky
d3
bb
a-
a/
bb
bb
C6>2)
80
80
100
80
100
112
80
100
112
125
80
100
112
125
140
100
125
150
& ‘^]XYO ^]gW\Y’ ‘ ]RP]tS\w[ 2)h
0,5
1
85
170
0,6
95
170
1
0,6
95
190
1
0,6
100
170
1
0,7
100
190
1
0,7
100
200
1
0,7
110
170
1
0,8
1
110
190
0,8
110
200
1
0,9
110
215
1
0,8
115
170
1
0,9
115
190
1
0,9
115
200
1
1,0
120
215
1
1,1
115
240
1
0,9
115
190
1
1,0
120
215
1
1,1
125
240
1
WVf
‘\+‘g
‘g
Spojky pro vzduchotechniku z pozinkovaného plechu
OBLOUK SEGMENTOVÝ OS90
AOaS_WsZ 3
d1
bb
d1
bb
d2
bb
a.
bb
f
bb
WVf
‘\+‘g
[email protected]? G9;A9BHCJr CG2) & Y]ZS\] ‘^]XYO ^]gW\Y’
OS90-080
80
0,4
80
40
0,6
OS90-100
100
100
40
OS90-112
112
0,6
112
40
0,7
OS90-125
125
125
40
0,9
OS90-140
140
140
40
OS90-150
150
1,0
40
150
1,1
OS90-160
160
40
160
OS90-180
180
1,3
40
180
1,6
OS90-200
200
200
40
2,0
OS90-224
224
224
40
2,5
OS90-250
250
60
250
3,0
OS90-280
280
280
60
4,3
OS90-315
315
60
315
5,3
OS90-355
355
80
355
7,0
OS90-400
400
80
400
8,6
OS90-450
450
80
450
10,4
OS90-500
500
500
80
‘g
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58 DN 7,2
STANDARD
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
V
V
W
X
bb
bb
bb
)
GH5B85F8 5;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
< *(1
:H*16
*+
+0
,1
< *(:H*-6
+0
-)
*+
+0
-*
< ,(1
:H,16
*+
+0
-*
< *(+
:H*+6
*+
B*-b*%.
:H*-*.6
*+
+0
-)
B*/b*%.
+0
-)
:H*/*.6
*+
B*1b*%.
+0
-)
:H*1*.6
*+
GH5B85F8 5;
WVf ‘\+‘g
‘g
)%)0)
)%)0,
)%)0/
)%)10
)%)0.
)%)0.
)%)01
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
)%)2)
)%)2+
)%)1.
)%)10
)%)2)
)%)1)%)1)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
)%)/)%)/0
)%)/1
)%)0)
)%)0.
*)
*)
*)
*)
*)
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
GH5B85F8 =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
< *(1
,.
:H*1>
,2
*+
+0
,.
< *(:H*->
-*
+0
*+
< ,(1
,.
-*
:H,1>
+0
*+
< *(+
,.
-+%.
:H*+>
*+
+0
B*-b*%.
,.
:H*-*.>
-*%.
*+
+0
B*/b*%.
,.
:H*/*.>
-*%.
+0
*+
B*1b*%.
,.
-*%.
:H*1*.>
+0
*+
GH5B85F8 HFB& _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
*+
..
:H/I
/
,.
+0
..
:H1I
1
*+
,.
+0
..
2
:H2I
*+
,.
+0
..
*+
*)
:H*)I
,.
+0
*+
..
*,
:H*,I
,.
+0
GH5B85F8 =;
GH5B85F8 HFB
GH5B85F8 [email protected] 5;
GH5B85F8 [email protected] =;
GH5B85F8 [email protected] HFB
V
GH5B85F8 [email protected] 5;& _fQVZ]‘^]XY]c}
:H*1C6
,*
*+
*,
,,
*+
:H*-C6
*0
,,
*+
:H,1C6
*2
,.
:H*+C6
+*+
:H*-*.C6
,,
*+
*0
,,
*+
*2
:H*/*.C6
,,
*+
++
:H*1*.C6
a_\ ‘ c\vX
< *(1
< *(< ,(1
< *(+
B*-b*%.
B*/b*%.
B*1b*%.
w[ gscWaS[
,. )%)*0
,. )%)+*
,. )%)+/
,. )%)-*
,. )%)+/
,. )%),+
,. )%),/
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
GH5B85F8 [email protected] =;& _fQVZ]‘^]XY]c} a_\ ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
*,
*+
< *(1
,*
,. )%)*/
:H*1C>
*+
*0
,,
,. )%)+< *(:H*-C>
*+
< ,(1
:H,1C>
*2
,. )%)+,
,,
*+
+,. )%),1
< *(+
:H*+C>
,.
*0
*+
B*-b*%.
,,
,. )%)+.
:H*-*.C>
*+
B*/b*%.
*2
,. )%),/
,,
:H*/*.C>
*+
B*1b*%.
++
,. )%)-,
:H*1*.C>
,.
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
GH5B85F8 [email protected] HFB& _fQVZ]‘^]XY]c} a_\ ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
*+
*+
,.
-:H-H
)%)*) *)
*+
,.
*+
)%)*- *)
:H/H
-/
*+
,.
*+
)%)*1 *)
-:H1H
1
,.
*+
*+
-:H2H
)%)*0 *)
2
*+
*+
,.
-:H*)H
)%)*2 *)
*)
*+
,.
*+
)%)+- *)
-:H*,H
*,
GH5B85F8 HE: & _fQVZ]‘^]XYO ‘ [OaWQw O ]QV_O\\]b ^_b W\]b
,. )%)1. *)
:H-IF;
*+
+0
*,)
,. )%)2) *)
:H/IF;
*+
+0
*,)
/
,. )%*+) *)
:H1IF;
*+
+0
*-)
1
,. )%*-* *)
2
:H2IF;
*+
+0
*-)
GH5B85F8 HE:
GH5B85F8 GE: & a_\ ‘ [OaWQw O ]QV_O\\]b ^_b W\]b
:H-HF;
*+
**.
,.
:H/HF;
*+
**.
,.
/
*+
:H1HF;
*,+
,.
1
2
*+
*,+
,.
:H2HF;
GH5B85F8 GE:
V
GH5B85F8 HFB -.
W
)%),)
)%),0
)%)1,
)%)1/
*)
*)
*)
*)
GH5B85F8 HFB -. & _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[ -.h
:H/I&-.
,. )%*))
-+0
/
*+
:H2I&-.
,. )%*))
-+0
2
*+
:H*,I&-.
,. )%**)
-,)
*,
*+
*)
*)
*)
GH5B85F8 HFB 2) & _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[ 2)h
:H/I&2)
/
*+
+/
-,. )%*).
:H2I&2)
2
*+
+/
-,. )%*).
*,
*+
+1
-,. )%**.
:H*,I&2)
*)
*)
*)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
bb
W
bb bb
X
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
GH5B85F8 HFB 2)
C
Spojky pro vzduch
Univerzální rychlospojky z ponikl. mosazi MS58 DN 7,2
STANDARD
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
bb
V
W
bb
bb
)
WVf
$\%
‘g
,.
,.
2+
*)+
*)
*)
GH5B85F8 8KG & _]gcORvt + c}c]Rf
9LH,1
9LH*+
.)
.+
-.
.+
<,(1
<*(+
GH5B85F8 8KG
GH5B85F8 ?8KG & _]gcORvt + c}c]Rf ‘ _fQVZ]‘^]XYO[W 9G
@9LH,1:H
@9LH*+:H
GH5B85F8 ?8KG
11
2+
01
0-
AOaS_WsZ 3
FdgVn FL 14
,.
,.
+-+0/
*)
*)
/+
/)
< ,(1
< *(+
,.
,.
*1*0-
*)
*)
GH5B85F8 ?JKG & _]gcORvt , c}c]Rf ‘ _fQVZ]‘^]XYO[W 9G
**0
***
@KLH,1:H
@KLH*+:H
GH5B85F8 JKG
<,(1
<*(+
GH5B85F8 JKG & _]gcORvt , c}c]Rf
KLH,1
KLH*+
V
/+
/2
2*
2*
< ,(1
< *(+
,.
,.
,2)
-,,
*)
*)
W
Hv‘\v\w 3
IZfWicVc
GH5B85F8 ?JKG
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
KdnjVY|zZ _gdi ifzZcm efd ghaVzZcƒ jnYiX]( ‘VeVa^cm( eyfm V eamcm* OmncVzi_} gZ jZa‘ƒb ef⁄hd‘Zb e£^ bVaƒX] jc|_ }X] fdnb|fZX] V
_ZYcdYiX]di bVc^eiaVX}* Sygij‘V _Z jmfdWZcV n bdgVn^( efi ^cm( ‘fdi Z‘ V ‘da}‘m n cZfZndj{ dXZa^( nyghfz‘V n bdgVn^* =G 3(. bb*
D]g\s[YO 3
GV ny‘aVY| ed VYVj‘i YdYyjybZ ^ j YVa }X] efdjZYZc}X] 6 nbZc Zcy jVf^VchV ) FB<KH + >LF< efd jm } ef⁄hd‘m jnYiX]i ) BG=NLMKB> +
>LB g ed_^gh‘di ) LB<A>K + >LL
Pøíslu enství pro PA trubky
SPOJKA PRO PA TRUBKY
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
HlGBm7m DFGH9B Al??r
A5H=79 [email protected]
JGIJ?5 AG
<[email protected] GDC>?M DomAk
I?iN?5 [email protected]
AOaS_WsZ 3
:ihdbVhdjy dXZa $ aihƒ X]fdbyh%
B]_[O 3
=BG /5,.
D]g\s[YO 3
Ogij‘V gadi } _V‘d jƒnhi]V Yd eaVghdjƒX] I: hfiWZ‘*
C
Spojky pro vzduch
CL
V
bb
bb
WVf
bb
Hv‘\wQw ^_‘aS\ [vYY}
*.
.
[email protected])/
*.
/
[email protected])1
*/
1
[email protected]*)
*/
*)
[email protected]*+
*0
*,
[email protected]*.
/
1
2
*+
/
1
*)
*+
*.
J‘bcYO JG & D5
.
KH)/
/
KH)1
1
KH*)
*)
KH*+
*,
KH*.
*+%.
*,
*,
*,
*-
/
1
2
*+
/
1
*)
*+
*.
AOaWQS ^zScZSt\s
.
BE&B*+*.
/
BE&B*-*.
1
BE&B*/*.
*)
BE&B*1*.
*,
BE&B++*.
*.
*.
*/
*/
*0
.))
.))
-.)
-))
-))
.))
.))
-.)
-))
-))
<_RZ] ‘^]XYf ^zw[u !<GD"
.
+.
=HE*+*.
/
+0
=HE*-*.
1
+0
=HE*/*.
*)
+1
=HE*1*.
*,
,)
=HE++*.
F
$\%
‘g
/
**
*.
++
,1
*
*
*
*
*
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
)%.
*%)
*%*
*%+
*%,
*
*
*
*
*
**0
*2
++
+0
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
/
**
*.
++
,1
*
*
*
*
*
**0
*0
*2
++
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
*+
+)
+)
+.
-+
*
*
*
*
*
Rychlospojky MINI DN 5
STANDARD MINI
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
W
X
V
W
bb
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
GH5B85F8 A=B= 5; & _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
:HB*16
:HB*-6
:HB,16
GH5B85F8 A=B= 5;
,0
,1
,1
*0
*0
*0
<*(1
<*(<,(1
,. )%)+0 *)
,. )%),/ *)
,. )%)-, *)
GH5B85F8 A=B= =; & _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
:HB*1>
:HB*->
:HB,1>
,0
,1
-0
*0
*0
*0
< *(1
< *(< ,(1
,. )%),+ *)
,. )%),1 *)
,. )%),2 *)
GH5B85F8 A=B= HFB & _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
GH5B85F8 A=B= =;
:HB/I
:HB1I
:HB2I
-/
-/
-/
*0
*0
*0
,. )%)+0 *)
,. )%)+2 *)
,. )%)+2 *)
GH5B85F8 A=B= [email protected] 5; & _fQVZ’ a_\ ‘ c\vX w[ gscWaS[
2
2
:HB*1C6
:HC*-C6
GH5B85F8 A=B= HFB
+.
+0%.
< *(1
< *(-
,. )%)** *)
,. )%)*1 *)
GH5B85F8 A=B= [email protected] =; & _fQVZ’ a_\ ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
:HB*1C>
:HC*-C>
2
2
<*(1
<*(-
+.
+/
,.
,.
)%)*+ *)
)%)*1 *)
GH5B85F8 A=B= [email protected] HFB & _fQVZ’ a_\ ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
GH5B85F8 A=B= [email protected] 5;
:HB/H
:HB1H
:HB2H
2
2
2
,+
,+
,1
*+
*+
*+
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
X
V
W
bb
bb
bb
bb
)
,.
,.
,.
)%))1 *)
)%)*+ *)
)%)** *)
WVf
‘\+‘g
‘g
GH5B85F8 A=B= [email protected] =;
X
GH5B85F8 A=B= [email protected] HFB
AOaS_WsZ 3
FdgVn FL 14
Hv‘\v\w 3
IZfWicVc
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
Nc^jZfnyac} fmX]adged_‘m FBGB $bZc } jZfnZ ghVcYVfY% _gdi ifzZcm efd ghaVzZcƒ jnYiX](
‘VeVa^cm( eyfm V eamcm* OmncVzi_} gZ jZa‘ƒb ef⁄hd‘Zb e£^ bVaƒX] jc|_ }X] fdnb|fZX] V
_ZYcdYiX]di bVc^eiaVX}* Sygij‘V _Z jmfdWZcV n bdgVn^( efi ^cm( ‘fdi Z‘ V ‘da}‘m n
cZfZndj{ dXZa^( nyghfz‘V n bdgVn^* =G 1 bb*
D]g\s[YO 3
)
C
Spojky pro vzduch
Bajonetová rychlospojka pro vzduch
DRAP
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
]
bb
bb
/,
/,
/,
/,
/,
/,
/,
0)
0/
/2
/2
/2
0)
2)
@><*@><,1
@><*+
@><,@><*)
@><.-
/,
/,
/,
/,
/,
/,
,/
,/
,1
-)
-)
..
@6<*@6<,1
@6<*+
@6<,@6<*)
@6<.-
/,
/,
/,
/,
/,
/,
.)
.+
-0
.)
-0
.+
W
bb
]
8F5D HFB
W
[email protected]</
[email protected]<*)
[email protected]<*,
[email protected]<*.
[email protected]<*2
[email protected]<+.
[email protected]<,+
)
/ *(*) ,(1
*, *(+
*. .(1
*2 ,(+.
*
,+ **(-
)
WVf ‘\+‘g
‘g
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
)%*.0
)%*.)
)%*-*
)%*-+
)%*..
)%*0/
)%+--
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
@ -+0!
@ /+4!
@ -+.!
@ /+0!
@ -!
@ - -+0!
*)
*)
*)
*)
*)
*)
)%*,1
)%*,.
)%*.)
)%*..
)%*1)%+20
*)
*)
*)
*)
*)
*)
@ -+0!
@ /+4!
@ -+.!
@ /+0!
@ -!
@ - -+0!
*)
*)
*)
*)
*)
*)
)%*.0
)%*0)
)%*/+
)%*0.
)%0-)
)%+,)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
9LH,9LH<,-
9C+9C*0
24 24
-., -.,
*)
*)
)%*10 *
)%/-) *
9LH*)
9LH<*)
9C,)
9C+*
1. 1.
*,) *,.
*)
*)
)%+2. *
)%1)0 *
*)
)%*,) *)
<D:G
*)
)%))/ *)
<9DG
*)
)%))/ *)
WVf
‘\+‘g
[email protected]
/1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
-,
W
]
bb
bb
)
AOaS_WsZ 3
S^c‘djVcy a^h^cV
Hv‘\v\w 3
Ifm G;K
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
;V_dcZhdj{ fmX]adged_‘m ifzZc{ efd fmX]a{ V _ZYcdYiX]{ ged_djyc} haV‘djƒX] ]VY^X( nZ_b{cV efd haV‘djƒ jnYiX]( VaZ YaZ efdjZYZc} ^ efd YVa }
hZX]c^X‘y b{Y^V 6 jdYV( daZ_( WZcn}c( eyfV( X]Zb^‘ya^Z* Led_‘m _Z bd cd dgVY^h cV jZ ‘Zf{ YdYyjVc{ ]VY^XZ g ijZYZcƒb jc^h£c}b ef⁄b|fZb(
cZWd cV W| cy i‘dczZc} g @! nyj^hZb* Led_‘m _gdi ‘dbeVh^W^ac} efd j ZdWZXc| fdn }£Zc{ efdjZYZc} g fdnhZz} 0. bb( cZ_gdi nVb|c^hZac{ g
fmX]adged_‘Vb^ efd jdYi $ j^n WV_dcZhdj{ fmX]adged_‘m @D.,( @>D: IENL %*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @;L( A>KDNE>L( A>KDNE>L + I* Lmgh{b dYedj}Yy cdfb| =BG /04-( /04.( /04/( /./4*
C
Spojky pro vzduch
‘g
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém 22)
BETON SPOJKA PRESS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
Y
dW_}b‘V
WVf
bb
‘\+‘g
69HCB DF9GG HFB& VORWQ]c} a_\ ‘ _fQVZ]‘^]XY]b
Y
BHIE+.
BHIE&M+.
BHIE,.
BHIE,1(,.
BHIE-+
BHIE.)
LRLMsF ..
69HCB DF9GG HFB
+.
+.
,.
,1
-+
.)
B9G+.
B9G&M+.
B9G,.
B9G,.
B9G-+
B9G.)
,.%.
-+
.*
.*
./-
E=&M+.
E=&,.
E=&,.
E=&,1
E=&-+
E=&.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%.)%01
)%2*
)%2*
)%20
*%-1
‘g
*
*
*
*
*
*
69HCB DF9GG [email protected] HFB& a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
Y
KHIE+.
KHIE&M+.
KHIE,.
KHIE,1(,.
KHIE-+
KHIE.)
+.
+.
,.
,1
-+
.)
,.%.
-*
-2%.
-2%.
./,
E=&M+.
E=&,.
E=&,.
E=&,1
E=&-+
E=&.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%,*
)%,)%.+
)%-0
)%-1
)%0/
*
*
*
*
*
*
WVf
‘\+‘g
‘g
69HCB DF9GG [email protected] HFB
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
efd
]VY^X^
bb
Y
X
bb bb
)
C6>mA?5 N [email protected]=& ^_] VfR_ObZWQYu gOZW‘]cs\w !AGHD O JGHD"
Y
X
C6>mA?5 N [email protected]=
E=&*2
E=&M+.
E=&,.
E=&,1
E=&-+
E=&.)
*2(+.
+.
,.
,1
-+
.)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
*2 b /
+. b 0
,. b 0
,1 b 0
-+ b 0
.) b 2
dW_}b‘V
,*%.
-*
-2
.,
./
/1%.
,1
.)
.1
/*
/.
0.
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%*)
)%++
)%+1
)%+/
)%,*
)%,)
*
*
*
*
*
*
WVf
‘\+‘g
‘g
efd
]VY^X^
bb
)
69HCB DF9GG DomDC>?5& ^_] VfR_ObZWQYu gOZW‘]cs\w
69HCB DF9GG DomDC>?5
BHIE&M+.(*2I
BHIE&M+.I
BHIE&,.I
BHIE&,1(,.I
BHIE&.)(,.I
BHIE&-+I
BHIE&.)(-+I
BHIE&.)I
*2
+.
,.
,1
,.
-+
-+
.)
E=&*2
E=&M+.
E=&,.
E=&,1
E=&,.
E=&-+
E=&-+
E=&.)
*2 b /
+. b 0
,. b 0
,1 b 0
,. b 0
-+ b 0
-+ b 0
.) b 2
<*
<*
<**(<**(<+
<**(+
<+
<+
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%*,
)%*+
)%++
)%++
)%.,
)%+.
)%-.
)%.)
*
*
*
*
*
*
*
*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
‘\+‘g
69HCB Dij?5& ‘ ^]XW‘a\}[ Y_]b YS[ O Y]ZwYS[
[email protected] Dij?5
BC=&/+1
BC=&/,)
BC=&/+1
BC=&/+1
BC=&/+1
BC=&/,/
*2(+.
+.
,.
,.
-+
.)
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
‘g
*)
*)
*)
*)
*)
*)
AOaS_WsZ 3
MZbeZfdjVcy a^h^cV( edn^c‘djVcy aih| X]fdbyhdjVcy dXZa
Hv‘\v\w 3
Ifm G;K
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
Led_‘m V jgij‘m efd WZhdcdj{ gb|g^ FLMI _gdi ifzZc{ ‘ ]mYfVia^X‘{bi nVa^gdjyc}*
:fbdjVcƒ ged_ _Z cZfdnZW^fVhZacƒ( ]aVY‘ƒ V WZneZzcƒ* =fy ‘djVcy ‘dchifV hfc⁄ _Z efd
aZe } iX]mXZc} ]VY^XZ*
D]g\s[YO 3
M|gc|c} j^n WZhdc ged_‘V
D
Spojky pro abrazivní materiály
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém22)
BETON SPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
Y
X
bb bb
)
WVf
69HCB HFB& VORWQ]c} a_\ ‘ _fQVZ]‘^]XY]b
BHI&M+.
+. B9G&M+. -+
.)
BHI,.
,. B9G,. .*
.)
BHI,1(,.
,1 B9G,. .*
.)
BHI-+
-+ B9G-+ ..)
BHI.)
.) B9G.) /.)
BHI/.
/. B9G/. 0+.
Y
69HCB HFB
LRLMsF ..
69HCB [email protected] HFB
‘\+‘g
‘g
)%00
)%02
)%2)
)%2/
*%*2
+%*0
*
*
*
*
*
*
69HCB [email protected] HFB& a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
KHI&M+.
+.
-*
.) )%,1 *
KHI,.
,.
-2%.
.) )%.* *
KHI,1(,.
,1
-2%.
.) )%-0 *
KHI-+
-+
.,
.) )%-. *
KHI.)
.)
/,
.) )%2+ *
KHI/.
/.
0,
+. *%,. *
69HCB =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
B><*)&M+.
B9G&M+.
-+ <*
.)
B><*)(,.
B9G,.
.* <*
.)
*
B><.-(,.
B9G,.
.* <* (.)
B><*.(,.
B9G,.
.* <* *(+
.)
*
B><*.(-+
B9G-+
.- <* (+
.)
B><+)(.)
B9G.)
/- <+
+.
*
B><+.(/.
B9G/.
0- <+ (+
+.
)%0,
)%00
)%/1
)%0/
)%0,
)%22
*%)+
*
*
*
*
*
*
*
69HCB 5;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
B6<*)&M+.
B9G&M+.
-+ <*
.)
B6<.-(,.
B9G,.
.* <* *(.)
B6<*.(-+
B9G-+
.- <* *(+
.)
B6<+)(.)
B9G.)
/- <+
.)
B6<+.(.)
B9G.)
/- <+ *(+
.)
)%0,
)%02
)%1*
*%-+
*%/+
*
*
*
*
*
69HCB [email protected] =;& a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
K><*)&M+.
-* < *
.) )%,- *
K><.-&M+.
-* < * -+0!
.) )%,1 *
K><*)(,.
-2%. < *
.) )%.+ *
K><.-(,.
-2%. < * -+0!
.) )%-/ *
K><*.(,.
-2%. < * -+.!
.) )%-. *
K><+)(,.
-2%. < +
.) )%// *
K><*.(-+
., < * -+.!
.) )%-+ *
K><.-(.)
/, < * -+0!
.) )%1+ *
K><*.(.)
/, < * -+.!
.) )%/0 *
K><+)(.)
/, < +
.) )%/+ *
K><+.(.)
/, < + -+.!
+. )%2/ *
K><+.(/.
0, < + -+.!
+. )%22 *
69HCB =;
69HCB 5;
69HCB [email protected] 5;& a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\vX w[ gscWaS[
K6<*)&M+.
-* < *
.)
*
K6<.-(,.
-2%. < *-+0!
.)
*
K6<*.(-+
., < * +.!
.)
*
K6<+)(.)
/, < +
.)
*
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
69HCB [email protected] =;
69HCB [email protected] 5;
D
Spojky pro abrazivní materiály
Y
X
bb bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
Rychlospojky pro betonové smìsi a omítkování (systém 22)
BETON SPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
LRLMsF ..
h|gc|c}
bb
X
Y
X
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
69HCB F98I?79& _SRbYQS _fQVZ’ \O _fQVZ]‘^]XY]c} a_\
Y
BH6,.(M+.
BH6-+(,.
BH6.)(,.
BH6.)(-+
.*
.//-
,.
-+
.)
.)
*
*
*
*
.) *%*..) *%+0
.) *%.1
.) *%.2
-+
.*
.*
.-
69HCB F98I?79 [email protected]& _SRbYQS _fQVZ]‘^]XY]c}QV a_\{
KG,.(M+.
KG-+(M+.
KG-+(,.
KG.)(M+.
KG.)(,.
KG.)(-+
69HCB F98I?79
LRLMsF ..
X
-2%. -*
., -*
., -2%.
/, -*
/, -2%.
/, .,
,.
-+
-+
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%/2
)%/+
)%/.
)%2/
)%2/
)%21
*
*
*
*
*
*
‘\+‘g
‘g
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
69HCB F98I?79 [email protected]
h|gc|c}
bb
Y
X
bb
bb
)
WVf
69HCB DomDC>?5 [email protected] & c‘bcYO ‘ c\vX w[W gscWaf
69HCB DomDC>?5 [email protected]
BHI&M+.(*2I
BHI&M+.I
BHI&,.I
BHI&,1(,.I
BHI&.)(,.I
BHI&-+I
BHI&.)(-+I
BHI&.)I
BHI/.I
<*
<*
<* *(<* *(<+
<* *(+
<+
<+
<+ *(+
*2
+.
,.
,1
,.
-+
-+
.)
/.
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
)%**
)%*,
)%+)%+*
)%.*
)%+/
)%-,
)%.*
*%*.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
‘g
‘\+‘g
69HCB Dij?5& ‘ ^]XW‘a\}[ Y_]b YS[ O Y]ZwYS[
[email protected] Dij?5
X
BC=&/+1
BC=&/,)
BC=&/+1
BC=&/+1
BC=&/+1
BC=&/,/
*2(+.
+.
,.
,.
-+
.)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
Y
69HCB HlGBlBm
Y
X
bb
bb
69HCB HlGBlBm& Y_bV]cu av‘\v\w DS_Pb\O\
B9G&M+.
B9G,.
B9G-+
B9G.)
B9G/.
-,%.
.,%.
..
/0
0/
/
/
/%.
/
/
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
)%)*2
*)
*)
*)
*)
*)
*)
WVf
‘g
‘\+‘g
*)
*)
*)
*)
*)
AOaS_WsZ 3
MZbeZfdjVcy a^h^cV( edn^c‘djVcy aih| X]fdbyhdjVcy dXZa
Hv‘\v\w 3
Ifm G;K
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
Led_‘m efd WZhdcdj{ gb|g^ FLM*
NfzZcd efd nV£}nZc} cV jƒfdWi V hfVcgedfh WZhdcdjƒX]( db}hVX}X] V bVahdjƒX] gb|g}*
D]g\s[YO 3
Led_djVh anZ edinZ ged_‘m gZ ghZ_cƒb^ jZa^‘dghb^ ged_Z‘
D
Spojky pro abrazivní materiály
Koncovky pro pøepravu sypkých materiálù
KOULE RAJ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
bb
bb
)
‘\+‘g
[email protected] F5> & cOU]\]cs Y]\Q]cYO
@DJA:(7&HIDGN
+’ *(+ .%1+
0.
@DJA:&B(IGC&0.BB
0.
0.
-%,.
[email protected](6&GHCFN
WVf
*)
*)
‘g
*
*
[email protected]&A(HFB 0. AA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
bb
bb
)
<[email protected] F5> & V_RZ] ‘ VORWt\wYS[
=G9AD&G6?&=69?H1)
‘\+‘g
WVf
‘g
+%.)
*)
*
*
*)
*
<[email protected]&F5>
C6>mA?5 F5> & ]PXw[YO ‘^]XYf >G 1)
[email protected]&G6?
C6>mA?5&F5>
AOaS_WsZ 3
HXZa
D]^W‘ 3
DdcXdj‘m efd e£ZefVji bVhZf^ya⁄ _V‘d _Z jyecd( e}gZ‘( XZbZch VedY* OV\dcdj{ ‘dcXdj‘m =G 31 _gdi ic^jZfnyac} ‘adiWdjƒ ged_*
Rychlospojka pro tryskací hadice
SANDBLAST SPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
[email protected] DomDC>?5
[email protected] =;
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
[email protected] DomDC>?5 & ^zw^]XYO \O ^]c_QV VORWQS
[email protected]
0
+.
)%-1
HH+.I
HH,+IC
[email protected]&*
1
,+
)%1+
1
,+
HH,+I
[email protected]
)%.0
HH,1I
[email protected]
2
,1
)%01
[email protected]
*)
-)
)%12
HH-)I
*
*
*
*
*
[email protected] =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
[email protected],1IC
[email protected]&*
)%.)
< **([email protected]
)%,2
[email protected],1I
< **([email protected],1(*.IC
)%-/
[email protected]&*
< **(+
[email protected],1(*.I
[email protected]
)%,< **(+
*
*
*
*
[email protected] 8F i? =;& R_ sY a_f‘Yf ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
1
< * *(,+
)%+- *
H9,+&,+6
[email protected] HlGBlBm& ^_]TWZ]cO\u Y_bV]cu av‘\v\w
)%)** *)
[email protected]
)%)+) *)
[email protected]&*
[email protected] 8F i? =;
AOaS_WsZ 3
S^c‘djVcy a^h^cV
[email protected] HlGBlBm
Hv‘\v\w 3
MjVfdj{ n IZfWicVci $ i hme⁄ MG dYa^ cy \ZdbZhf^Z
%
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘m g WV_dcZhdjƒb inyj|fZb efd ged_djyc} hfmg‘VX}X] ]VY^X* AVY^XZ gZ ieZj¡i_} edbdX} fdiW⁄ Yd jc|_ } gh|cm ]VY^XZ* Ifd dgVnZc}
‘dcXZ ]VY^X YdYyjybZ Yf y‘ hfmg‘VX}X] Yƒn* S Y⁄jdYi WZneZzcdgh^ efyXZ Ydedfizi_ZbZ fmX]adged_‘m nV_^gh^h YdYyjVcƒb^ nyjaVz‘Vb^*
IfdjZYZc} MG _Z nV e£}eaVhZ‘ dgVnZcd VihdbVh^X‘di ed_^gh‘di*
D]g\s[YO 3
IfdjZYZc} MG 6 efdYadi Zcƒ cyhfiWZ‘( cdj{ £Z Zc} h|gc}X} eadX]m*
D
Spojky pro abrazivní materiály
Kardanová rychlospojka pro abrazivní mat.
PERROT H
W
X
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
D9FFCH < <i? HFB
D9FFCH < HFB
AOaS_WsZ 3
E^h^cV( yfdj| n^c‘djycV
)
W
X
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
D9FFCH < <i? HFB & ]QSZ]c} VORWQ]c} a_\ ‘ VsYf
)0)()/)BE= /)
21%.
*)
21%.
*)
)0)()/.BE= /.
*
*
D9FFCH < HFB & ]QSZ]c} VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
)0)()/)KE= /)
*)+
*)
*)+
*)
)0)()/.KE= /.
*
*
D9FFCH HlGBlBm & Y_bV]cu ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w g 6b\O
)0)BEI9
*
*)
Hv‘\v\w 3
;icV $G;K%
D_OQ]c\w aZOY 3
YaZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b I>KHM A [ic\i_}X} cV ef^cX^ei ‘VfYVcdj{]d ged_Z*
KmX]adged_‘V fdWighc|_ } ‘dcghfi‘XZ cZ ghVcYVfYc} I>KKHM gadi } ‘ YdefVj|
jmgdXZ VWfVn^jc}X] bVhZf^ya⁄* Ddcghfi‘XZ ibd ¡i_Z bVl^byac} jmX]ƒaZc} V -1"*
Houba pro èi tìní hadice Bautec 125
CIVA BAUTEC + CIKO BAUTEC
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
AOaS_WsZ 3
IdamifZhVcdjy e|cV
D]^W‘ 3
HfVc djy e|cV jZ hjVfi jyaXZ cZWd ‘diaZ gZ j‘ayYy ed i‘dczZc} YdefVjm WZhdci
]VY^XZb^ ;:NM>< -.1( VWm jmz^gh^aV nWmh‘m WZhdci cV jc^h£c} gh|c| ]VY^XZ*
Nákres a tabulka rozmìrù
?CB7CJ?5 65IH97 *+.
Kdnb|fm ‘dcXdjZ‘
A C B
E
D
V
W
bb
bb
‘\+‘g
WVf
‘g
7=J5 65IH97 & jW‘awQw csZSQ VORWQ 6ObaSQ *+.
)%.)
8>K6*+.M*.)(9C*))
*))
)%0.
8>K6*.)M*1)(9C*+.
*+.
8>K6*0.M+))(9C*.)
*.)
*%+)
*
*
*
7=?C 65IH97 & jW‘awQw Y]bZS VORWQ 6ObaSQ *+.
8>@D/)(9C.*
/)
)%+)
8>@D1)(9C/.
1)
)%+.
8>@D*))(9C1)
*))
)%,)
8>@D*+.(9C*))
*+.
)%-.
8>@D*.)(9C*+.
*.)
)%/.
*
*
*
*
*
KONCOVKA BAUTEC 125 (samostatnì neprodejná)
O^XhVia^X
A
60,3
73,0
88,9
2"
2.1/2"
3"x 65
3"x 76
3.1/4"x 76
3.1/4"x 80
4"
4.1/2"
4.1/2" Sup.
5"
88,9
97,0
97,0
114,3
B
50,0
65,0
65,0
76,0
77,0
80,0
100,0
127,0
127,0
141,0
100,0
97,0
125,0
5.1/2"
5.1/2" Sup.
6"
6" Sup.
8"
148,0
148,0
167,0
167,0
219,0
125,0
120,0
150,0
146,0
202,0
C
57,0
69,0
84,0
84,0
89,0
89,0
108,0
114,0
114,0
133,0
139,0
139,0
159,0
159,0
214,0
D]g\s[YO3 Lie* ncVbZcy ZlhfV h| ‘y jVf^VchV ‘dcXdj‘m
D
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
14,0
E
16,0
16,0
16,0
16,0
16,5
17,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
Kg
2,9
5,0
5,5
6,0
6,7
M
:
;
N
E
D
:
D
H
G
<
H
O
>
D
;
:
N
M
>
<
-.1
D
Spojky pro abrazivní materiály
Bajonetová rychlospojka pro kapaliny
GK20
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
W
V
;? +) HFB
)
W
V
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
;? +) HFB& _fQVZ]‘^]XYO ‘ a_\S[ \O VORWQW
*) ,(1 .,%. .)
+)
<[email protected]*)
*, *(+ .,%. .)
+)
<[email protected]*,
*/ .(1 .,%. .+)
<[email protected]*/
*2 ,(- .,%. .+)
<[email protected]*2
+.
+)
<[email protected]+.
* .,%. /)
+)
<[email protected],+
,+ * *(- .,%. 0)
,1 * *(+ .,%. 0,
+)
<[email protected],1
)%)2,
)%)2)%*)+
)%*)+
)%*+,
)%*0/
)%*1,
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
;? CHCjBi HFB& _fQVZ]‘^]XYO ‘ a_\S[ \O VORWQW ]a]t\s
*) )%*1) *)
<[email protected]*,(9G *, *(+ .,%. /1%.
*) )%*0) *)
<[email protected]*2(9G *2 ,(- .,%. /1%.
*) )%*1) *)
<[email protected]+.(9G +.
* .,%. 0.
;? +) 5;
;? +) =;
;? +) [email protected]?5
;? CHCjBi HFB
;? +) =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
< ,(1
+)
.,%. ,*
<@>,1
< *(+
+)
.,%. ,*
<@>*+
< ,(+)
.,%. ,+
<@>,+)
.,%. ,,
<@>*)
< *
< - -+0! +)
.,%. ,1
<@>.< - - +.! +)
.,%. ,2
<@>,+
)%)1)
)%)2)%)2/
)%*))
)%**)%*,.
*)
*)
*)
*)
*)
*)
;? +) 5;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
+)
< ,(1
<@6,1
.,%. ,+
< *(+
+)
<@6*+
.,%. ,+
< ,(+)
<@6,.,%. ,+
+)
< *
.,%. ,+
<@6*)
<
+0! +)
.,%. ,/
<@6.< - -+.! +)
.,%. ,/
<@6,+
)%)1,
)%)11
)%)2)
)%)2+
)%*)*
)%*,.
*)
*)
*)
*)
*)
*)
;9?5 HFB
<HH<*,
<HH<*2
<HH<+.
<HH<,+
;GG; & _fQVZ]‘^]XYO% ]a]t\} _]bP]cOQw a_\
*,
*) )%+). *)
00
.1
*2
*) )%+,) *)
1+
.1
*) )%+0) *)
+.
1/
.1
,+
*) )%,*) *)
.1
2/
;? +) [email protected]?5& gs‘ZS^YO _fQVZ]‘^]XYf
.,%. ,0
+)
<@D
)%*),
*)
;? +) B6F& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w g B6F
<@DG
)%))/
*)
;? CHCjBi B6F& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w g B6F
<@DG(9G
*) )%))/
*)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
;9?5 HFB ;GG;
;? +) B6F
;? CHCjBi B6F
bb
)
W
V
bb
bb
)
+)
WVf
‘\+‘g
‘g
AOaS_WsZ 3
FdgVncy a^h^cV
Hv‘\v\w 3
MjVfdj{ efm dj{ h|gc|c} ) j^n dWfynZ‘
@DHK ) ‘aVg^X‘y @D.,
@DHK+=K ) dhdzcy @D.,
D_OQ]c\w aZOY 3
YaZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
;V_dcZhdj{ fmX]adged_‘m ifzZc{ efd fmX]a{ V _ZYcdYiX]{ ged_djyc} haV‘djƒX] V gVX}X] ]VY^X( nZ_b{cV efd jdYi V dghVhc} cZV\fZg^jc} ‘VeVa^cm*
KmX]adged_‘m _Z bd cd dgVY^h cV jZ ‘Zf{ YdYyjVc{ ]VY^XZ g ijZYZcƒb jc^h£c}b ef⁄b|fZb cZWd W| cy i‘dczZc} g @ nyj^hZb* Led_‘m
‘dbeVh^W^ac} efd j ZdWZXc| fdn }£Zc{ efdjZYZc} g fdnhZz} 0, bb cZ_gdi nVb|c^hZac{ g fmX]adged_‘Vb^ efd haV‘djƒ jnYiX] $ j^n WV_dcZhdj{
fmX]adged_‘m =K:I%*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @>FB cZWd @;L*
E
Univerzální rychlospojky
Bajonetová rychlospojka pro kapaliny
GEKA PLUS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
;9?5 [email protected] HFB
;9?5 [email protected] =;
;9?5 [email protected] 5;
V
bb
bb
‘\+‘g
‘g
;9?5 [email protected] HFB& _fQVZ]‘^]XYO ‘ a_\S[ \O VORWQW
<[email protected]*)EAJH *) /+4! .,%. .)
-) )%)2,
<[email protected]*,EAJH *, -+.! .,%. .)
-) )%)2<[email protected]*/EAJH */ 1+4! .,%. .-) )%*)+
<[email protected]*2EAJH *2 /+0! .,%. .-) )%*)+
<[email protected]+.EAJH +. -!
-) )%*+,
.,%. /)
<[email protected],+EAJH ,+ - -+0! .,%. 0)
-) )%*0/
-) )%*1,
<[email protected],1EAJH ,1 - -+.! .,%. 0,
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
;9?5 [email protected] =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
< *(- -) )%)0/
.,%. ,)
<@>*-EAJH
< ,(1 -) )%)1)
.,%. ,*
<@>,1EAJH
< *(+ -) )%)2.,%. ,*
<@>*+EAJH
< ,(- -) )%)2/
.,%. ,+
<@>,-EAJH
<*
-) )%*))
.,%. ,,
<@>*)EAJH
< **(- -) )%**.,%. ,1
<@>.-EAJH
< **(+ -) )%*,.
.,%. ,2
<@>,+ EAJH
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
;9?5 [email protected] 5;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
<@6*-EAJH
-) )%)12
.,%. ,+ < *(<@6,1EAJH
-) )%)1,
.,%. ,+ < ,(1
<@6*+EAJH
-) )%)11
.,%. ,+ < *(+
-) )%)2)
<@6,-EAJH
.,%. ,+ < ,(-) )%)2+
<@6*)EAJH
.,%. ,+ <*
.,%. ,/ <* *(- -) )%*)*
<@6.-EAJH
.,%. ,/ <* *(+ -) )%*,.
<@6,+EAJH
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
W
V
b
)
)
WVf
;9?5 [email protected] [email protected]?5& gs‘ZS^YO _fQVZ]‘^]XYf
<@DEAJH
-) )%*), *)
.,%. ,0
;9?5 [email protected] [email protected]?5
;9?5 HFMG?5
[email protected]*+
[email protected],-
+)
+)
*)
*)
;9?5 [email protected] B6F& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w g B6F
-) )%))/ *)
<@DGEAJH
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
;9?5 HFMG?5
bb
)
b
V
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
;9?5 [email protected] B6F
AOaS_WsZ 3
FdgVncy a^h^cV $cV edehy‘i n cZfZn^%
Hv‘\v\w 3
MjVfdj{ efm dj{ h|gc|c} ) j^n dWfynZ‘ $cZanZ edi }h h|gc|c} @DHK V @DHK+=K n ‘aVg^X‘{ ged_‘m @D.,%
D_OQ]c\w aZOY 3
0, WVf
D]^W‘ 3
;V_dcZhdj{ fmX]adged_‘m ifzZc{ efd fmX]a{ V _ZYcdYiX]{ ged_djyc} haV‘djƒX] V gVX}X] ]VY^X( nZ_b{cV efd jdYi V dghVhc} cZV\fZg^jc} ‘VeVa^cm*
KmX]adged_‘m _Z bd cd dgVY^h cV jZ ‘Zf{ YyjVc{ ]VY^XZ g ijZYZcƒb jc^h£c}b ef⁄b|fZb cZWd W| cy i‘dczZc} g @ nyj^hZb* Led_‘m
‘dbeVh^W^ac} efd j ZdWZXc| fdn }£Zc{ efdjZYZc} g fdnhZz} 0, bb cZ_gdi nVb|c^hZac{ g fmX]adged_‘Vb^ efd haV‘djƒ jnYiX] $ j^n WV_dcZhdj{
fmX]adged_‘m =K:I%*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @>FB cZWd @;L* @Z‘V Iaig _Z ifzZcV efd edi ^h} jZ jdYd]dgedYy£g‘{b ef⁄bmgai efd e^hcdi jdYi*
E
Univerzální rychlospojky
Univerzální kardanová rychlospojka
PERROT
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
D9FFCH <i? HFB
W
D9FFCH <i? [email protected]
D9FFCH [email protected]
Y
W
D9FFCH <q? [email protected]?5
AOaS_WsZ 3
N]a}‘djy dXZa( yfdj| n^c‘djycV
Hv‘\v\w 3
;icV $G;K%
D9FFCH [email protected]?5
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b I>KKHM [ic\i_}X} cV ef^cX^ei ‘VfYVcdj{]d ged_Z)
fdWighc} efdjZYZc} efd Yadi]di ^jdhcdgh V jmgd‘di bZX]Vc^X‘di nyh| *
GZ_zVgh|_ } edi ^h} j nZb|Y|aghj}( ]Vg}X} hZX]c^XZ( jdYd]dgedYy£ghj}( e£^ efyX^ g
dYeVYm V ‘Vam( e£ZefVj| gme‘ƒX] ]bdh* Ddcghfi‘XZ ibd ¡i_Z bVl^byac}
jmX]ƒaZc} V -1"*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh ^ j _^cƒX] efdjZYZc}X] $cVjV£djVX} ‘dcXdj‘m V
nygaZe‘m ) j^n XZc}‘%*
GVjV£djVX} ‘dcXdj‘m j zZfc{b efdjZYZc} $cZedn^c‘djVc{b%*
D¢hV !X! _Z fdnb|f cVjV£djVX}]d ]fYaV*
Univerzální rychlospojky
bb
bb
bb
&
WVf
‘\+‘g
‘g
D9FFCH HFB & VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
.)
0.
).)().)KE
)0)()/,KE
/,
*))
/.
*))
)0)()/.KE
0/
*,)12()0.KE
1)
*,)12()1)KE
*)1()2)KE
2)
*,*.0
*)1(*)+KE *)+
*.0
*)1(**)KE **)
*,,(*+.KE *+.
*00
*,,(*+0KE *+0
*00
+*)
*.2(*.+KE *.+
,))
+*/(+))KE +))
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
D9FFCH [email protected] & \OcOz]cOQw _fQVZ]‘^]XYO PSg VsY{
.)
0.
*)
).)LKE
)0)LKE
*)+%.
0)
*)
)12LKE
12
*,*)
*)1
*..%.
*)
*)1LKE
*,,
*02
*)
*,,LKE
*.2LKE
+**
*.2
*)
+*/
+*/LKE
,+*
*)
*
*
*
*
*
*
*
D9FFCH <i? [email protected]?5 & ^]gW\Y]cO\s gs‘ZS^YO ‘ VsYf
*
).)8BE
0-%.
*
21%.
)0)8BE
*
*+/
)128BE
*
*)18BE
*-.%.
*
*,,8BE
*0*%.
*
+),%.
*.28BE
*
+10
+*/8BE
D9FFCH HlGBlBm
E
X
D9FFCH <i? [email protected] & \OcOz]cOQw _fQVZ’ ‘S gOXW ’ VsYf
*)
*
0-%.
.)
).)LBE
*
*)
21%.
0)
)0)LBE
*
*)
)12LBE
*+/
12
*
*)
*)1LBE
*-.%.
*)1
*
*)
*0*%.
*,,
*,,LBE
*
*)
+),%.
*.2
*.2LBE
*
*)
+*/LBE
+10
+*/
D9FFCH HFB
D_OQ]c\w aZOY 3
YaZ hVWia‘m
Y
D9FFCH <i? HFB & VORWQ]c} a_\ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
.)
*)
*
).)().)BE
1/
/,
*
*)2
*)
)0)()/,BE
/.
*)2
*)
*
)0)()/.BE
0/
*)
*
)12()0.BE
*,2
1)
*)
*
)12()1)BE
*,2
2)
*
*,2
*)
)12()2)BE
*/+
*)
*
*)1(*)+BE *)+
**)
*)
*
*)1(**)BE
*/+
*+.
*)
*
*,,(*+.BE
*2+
*
*2+
*)
*,,(*+0BE *+0
*.+
++.
*
*)
*.2(*.+BE
+))
*
*)
+*/(+))BE
,*)
Y
X
W
D9FFCH [email protected]?5& ^]gW\Y]cO\s gs‘ZS^YO PSg VsY{
*
0.
).)8KE
*
*)+%.
)0)8KE
*
)128KE
*,*
*)18KE
*..%.
*
*02
*,,8KE
*
+**
*.28KE
*
+*/8KE
,*+%.
D9FFCH HlGBlBm & Y_bV]cu av‘\v\w g 6b\O ! C Y_]b SY"
).)BEI9
10
*
**
*)
)0)BEI9
*)1%. **%.
*
*)
)12BEI9
*,2
*
**)
*/)
*
*1
*)
*)1BEI9
*,,BEI9
*2)
*
+)
*)
*.2BEI9
+++
*
++
*)
+*/BEI9
,)/
*
+.
*)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
W
Y
X
bb
bb
bb
&
WVf
‘\+‘g
‘g
Univerzální kardanová rychlospojka
BAUER
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
V
Y
X
bb
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
65I9F <i? HFB & VORWQ]c} a_\ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
.)
).)().)B7
0)
*)
*
/,
*)
*
)0/()/,B7
21
0/
)0/()0/B7
*+)
*)
*
12
)12()12B7
*+)
*)
*
*))
*)1(*))B7
*-.
*)
*
**)
*)1(**)B7
*-.
*)
*
*+.
*,,(*+.B7
*.2
*)
*
*.)
*.2(*.)B7
*02
*)
*
+))
*
*2-(+))B7
+,)
*)
Y
65I9F <i? HFB
65I9F HFB & ^]gW\Y]cO\} VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
).)().)K7
0*
*)
.)
)0/()/,K7
22
*)
/,
)0/()0/K7
*)
*+*
0/
)12()12K7
*+*
*)
12
*)1(*))K7
*-1
*)
*))
*-1
*)1(**)K7
*)
**)
*,,(*+.K7
*/,
*)
*+.
*.2(*.+K7
*1+
*)
*.)
*2-(+))K7
+,*
*)
+))
Y
65I9F HFB
*
*
*
*
*
*
*
*
*
65I9F [email protected] ? & \OcOz]cOQw ts‘a _fQVZ]‘^]XYf !?Z]bZS"
).)L7
.)
0)
-2
*)
*
)0/L7
0/
2,
0/
*)
*
)12L7
*))
*+) 12
*)
*
*)1L7
**)
*-. *)0
*)
*
*,,L7
*+.
*-. *,+
*)
*
*.2L7
*.)
*.2 *./
*)
*
*2-L7
+))
*02 *2+
*)
*
65I9F [email protected] ?
65I9F <i? [email protected]
X
Y
65I9F <i? [email protected]?5
X
Hv‘\v\w 3
Ifm ;icV $G;K%
*
*
*
*
*
*
*
65I9F [email protected]& \OcOz]cOQw _fQVZ]‘^]XYO PSg VsY{
.)
).)LK7
0* -2
*)
0/
*)
)0/LK7
22 0/
*))
)12LK7
*+* 12
*)
**)
*)1LK7
*-1 *)0
*)
*+.
*)
*,,LK7
*/, *,+
*.)
*.2LK7
*1+ *./
*)
+))
*2-LK7
+,* *2+
*)
*
*
*
*
*
*
*
65I9F <i? [email protected]?5 & gs‘ZS^YO ‘S gOXW
.)
).)8B7
0)
)0/8B7
0/
21
)128B7
*+)
*))
*)18B7
*-.
**)
*,,8B7
*+.
*.2
*.28B7
*02
*.)
*2-8B7
+,)
+))
65I9F [email protected]
AOaS_WsZ 3
N]a}‘djy dXZa( yfdj| n^c‘djycV
65I9F <i? [email protected] & gOXW ]cOQw Y_bV ‘ VsYf
).)B7
*)
.)
)0/B7
*)
0/
)12B7
*)
*))
*)1B7
*)
**)
*,,B7
*)
*+.
*)
*.2B7
*.)
*2-B7
*)
+))
65I9F HlGBlBm
D_OQ]c\w aZOY 3
YaZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b ;:N>K [ic\i_}X} cV ef^cX^ei ‘VfYVcdj{]d ged_Z)
fdWighc} efdjZYZc} efd Yadi]di ^jdhcdgh V jmgd‘di bZX]Vc^X‘di nyh| *
GZ_zVgh|_ } edi ^h} j nZb|Y|aghj}( ]Vg}X} hZX]c^XZ( jdYd]dgedYy£ghj}( e£^ efyX^
g dYeVYm V ‘Vam( e£ZefVj| gme‘ƒX] ]bdh*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh ^ j _^cƒX] efdjZYZc}X] $cVjV£djVX} ‘dcXdj‘m
V nygaZe‘m ) j^n XZc}‘%*
GVjV£djVX} ‘dcXdj‘m j zZfc{b efdjZYZc} $cZedn^c‘djVc{b%*
]cOQw[W VsYf
*)
*
*)
*
*)
*
*)
*
*)
*
*)
*
*)
*
65I9F [email protected]?5& ^]gW\Y]cO\s gs‘ZS^YO PSg VsY{
.)
).)8K7
0*
*)
0/
)0/8K7
22
*)
*))
)128K7
*+*
*)
**)
*)18K7
*-1
*)
*+.
*,,8K7
*/,
*)
*.)
*.28K7
*1+
*)
+))
*2-8K7
+,*
*)
*
*
*
*
*
*
*
65I9F HlGBlBm & Y_bV]cu av‘\v\w ! C Y_]b SY"
.)
).)B7I9
2
1,
*)
0/
)0/B7I9
*, **.
*)
*))
)12B7I9
*- *,*)
**)
*)1B7I9
*. */)
*)
*+.
*,,B7I9
*1 *2)
*)
*.)
*.2B7I9
*2 +)1
*)
+))
*2-B7I9
*1 +.,
*)
*
*
*
*
*
*
*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
V
Y
X
bb
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
E
Univerzální rychlospojky
Univerzální kardanová rychlospojka
ITALSKÝ SYSTÉM
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
Y
[email protected] <i? HFB
X
Y
X
bb
bb
bb
Y
Y
WVf
‘\ +‘g
*
*
*
*
*
*
*
*
*
[email protected] HFB & VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
***
)1)()0.K>I 0.
***
)1)()1)K>I 1)
*,)
*))(*))K>I *))
*,)
*))(**)K>I **)
*.)
*+)(*+)K>I *+)
*.)
*+)(*+.K>I *+.
*.)
*+)(*,,K>I *,,
*1)
*.)(*.)K>I *.)
+-,
+))(+))K>I +))
*
*
*
*
*
*
*
*
*
[email protected] <i? [email protected]?5&
*))8B>I
*+)8B>I
*.)8B>I
[email protected] <i? [email protected]
7J=H
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*
*
*
*
*
^]gW\Y]cO\s gs‘ZS^YO ‘ VsYf
*,+
*)
*
*.*
*)
*
*1)
*)
*
[email protected] [email protected]?5& ^]gW\Y]cO\s gs‘ZS^YO PSg VsY{ !^]gW\Y"
*,)
*)
*))8K>I
*
*.)
*)
*+)8K>I
*
*1)
*)
*.)8K>I
*
[email protected] [email protected]
[email protected] HlGBlBm 6I & Y_bV]cu av‘\v\w ! C Y_]b SY"
*)
*+. **
)1)B>I<C
*-1 *+
*)
*))B>I<C
*0) *.
*+)B>I<C
*)
*)
*.)B>I<C
+). *.
*)
+0) *1
+))B>I<C
[email protected] [email protected]?5
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
[email protected] <i? [email protected]?5
bb
V
Y
X
bb
bb
bb
)
WVf
‘\ +‘g
V
AOaS_WsZ 3
N]a}‘djy dXZa( yfdj| n^c‘djycV
Hv‘\v\w 3
Ifm ;icV $G;K%
D_OQ]c\w aZOY 3
YaZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b ;:N>K [ic\i_}X} cV ef^cX^ei ‘VfYVcdj{]d ged_Z) fdWighc} efdjZYZc} efd Yadi]di ^jdhcdgh V jmgd‘di bZX]Vc^X‘di
nyh| * GZ_zVgh|_ } edi ^h} j nZb|Y|aghj}( ]Vg}X} hZX]c^XZ( jdYd]dgedYy£ghj}( e£^ efyX^ g dYeVYm V ‘Vam( e£ZefVj| gme‘ƒX] ]bdh*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh ^ j _^cƒX] efdjZYZc}X] $cVjV£djVX} ‘dcXdj‘m V nygaZe‘m ) j^n XZc}‘%* D Y^gedn^X^ ^ cy]fVYc} h|gc}X} ‘fdi ‘m*
GVjV£djVX} ‘dcXdj‘m j zZfc{b efdjZYZc} $cZedn^c‘djVc{b%*
D¢hV !X! _Z fdnb|f cVjV£djVX}]d ]fYaV*
E
Univerzální rychlospojky
‘g
[email protected] <i? HFB & VORWQ]c} a_\ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
**)
)1)()0.B>I 0.
*)
**)
)1)()1)B>I 1)
*)
*,+
*))(*))B>I *))
*)
*,+
*))(**)B>I **)
*)
*.*
*+)(*+)B>I *+)
*)
*.*
*+)(*+.B>I *+.
*)
*.*
*+)(*,,B>I *,,
*)
*1)
*.)(*.)B>I *.)
*)
+-.
+))(+))B>I +))
*)
[email protected] [email protected]& \OcOz]cOQw _fQVZ]‘^]XYO PSg VsY{
)1)LK>I
*** 0)
*)
*)
*))LK>I
*,) 12
*)
*+)LK>I
*.) **+
*)
*.)LK>I
*1) *,2
+))LK>I
*)
+-, *20
X
[email protected] HlGBlBm 6I
)
[email protected] <i? [email protected] & \OcOz]cOQw _fQVZ’ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
**) 0)
*)
)1)LB>I
*
*,+ 12
*)
*))LB>I
*
*.* **+
*)
*+)LB>I
*
*1) *,2
*.)LB>I
*)
*
+-. *20
*)
+))LB>I
*
[email protected] HFB
X
V
*
*
*
*
*
‘g
Rychlospojkový systém
KAMLOK
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
##BH
Y
[email protected]? HFB 7
[email protected]? =; 8
[email protected]? 5; 6
&&LL
h|gc|c}
&&:E
&&II
bb
bb
)
[email protected]? ## HFB 7 & _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
).)8(BH&7J
).)8(HH&7J
).)8(EE&7J *,
).)8(6A&7J
)0.8(6A&7J
)0.8(BH&7J
)0.8(HH&7J
)0.8(EE&7J *2
*))8(6A&7J
*))8(BH&7J
*))8(HH&7J
*))8(EE&7J +.
*+.8(BH&7J
*+.8(HH&7J
*+.8(EE&7J ,+
*+.8(6A&7J
*.)8(BH&7J
*.)8(HH&7J
*.)8(6A&7J
*.)8(EE&7J -)
+))8(6A&7J
+))8(BH&7J
+))8(HH&7J
+))8(EE&7J .)
+.)8(BH&7J
+.)8(HH&7J
+.)8(EE&7J /,
+.)8(6A&7J
,))8(BH&7J
,))8(HH&7J
,))8(EE&7J 0.
,))8(6A&7J
-))8(6A&7J
-))8(BH&7J
-))8(HH&7J
-))8(EE&7J *))
.))8(6A&7J
.))8(BH&7J
.))8(HH&7J
.))8(EE&7J *,+
/))8(BH&7J
/))8(HH&7J
/))8(EE&7J *.)
/))8(6A&7J
:9G.)#
:9G0.#
:9G*))#
:9G*+.#
:9G*.)#
:9G+))#
:9G+.)#
:9G,))#
:9G-))#
:9G.))#
:9G/))#
+-%.
,+%,0%,
-/
./,%1
0/%.
2+%+
*+)%,
*-/
*0/
[email protected]? ## =; 8 & _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
).)9(6A&7J
).)9(BH&7J
).)9(HH&7J
).)9(EE&7J
)0.9(BH&7J
)0.9(HH&7J
)0.9(EE&7J
)0.9(6A&7J
*))9(BH&7J
*))9(HH&7J
*))9(EE&7J
*))9(6A&7J
*+.9(6A&7J
*+.9(BH&7J
*+.9(HH&7J
*+.9(EE&7J
*.)9(6A&7J
*.)9(BH&7J
*.)9(HH&7J
*.)9(EE&7J
+))9(BH&7J
+))9(HH&7J
+))9(EE&7J
+))9(6A&7J
+.)9(BH&7J
+.)9(HH&7J
+.)9(6A&7J
+.)9(EE&7J
,))9(6A&7J
,))9(BH&7J
,))9(HH&7J
,))9(EE&7J
-))9(BH&7J
-))9(HH&7J
-))9(EE&7J
-))9(6A&7J
.))9(BH&7J
.))9(HH&7J
.))9(EE&7J
.))9(6A&7J
/))9(6A&7J
/))9(BH&7J
/))9(HH&7J
/))9(EE&7J
:9G.)#
:9G0.#
:9G*))#
:9G*+.#
:9G*.)#
:9G+))#
:9G+.)#
:9G,))#
:9G-))#
:9G.))#
:9G/))#
+-%.
,+%,0%,
-/
./,%1
0/%.
2+%+
*+)%,
*-/
*0/
< -+.!
< /+0!
<*
< *-+0!
< *-+.!
<+
< +-+.!
<,
<<.
</
[email protected]? ## 5; 6 & _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX
).)7(BH&7J
).)7(HH&7J
).)7(6A&7J
)0.7(6A&7J
)0.7(BH&7J
)0.7(HH&7J
*))7(6A&7J
*))7(BH&7J
*))7(HH&7J
*+.7(BH&7J
*+.7(HH&7J
*+.7(6A&7J
*.)7(BH&7J
*.)7(HH&7J
*.)7(6A&7J
+))7(6A&7J
+))7(BH&7J
+))7(HH&7J
+.)7(6A&7J
+.)7(BH&7J
+.)7(HH&7J
,))7(BH&7J
,))7(HH&7J
,))7(6A&7J
-))7(BH&7J
-))7(HH&7J
-))7(6A&7J
.))7(6A&7J
.))7(BH&7J
.))7(HH&7J
/))7(BH&7J
/))7(HH&7J
/))7(6A&7J
:9G.)#
:9G0.#
:9G*))#
:9G*+.#
:9G*.)#
:9G+))#
:9G+.)#
:9G,))#
:9G-))#
:9G.))#
:9G/))#
+-%.
,+%,0%,
-/
./,%1
0/%.
2+%+
*+)%,
*-/
*0/
< *(+
< ,(<*
<* *(<* *(+
<+
<+ *(+
<,
<<.
</
w[ gscWaS[
).)7(EE&7J
)0.7(EE&7J
*))7(EE&7J
*+.7(EE&7J
*.)7(EE&7J
+))7(EE&7J
+.)7(EE&7J
,))7(EE&7J
-))7(EE&7J
.))7(EE&7J
/))7(EE&7J
[email protected]? ## [email protected] HFB 9 & a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
*,
).):(6A
).):(BH
).):(HH
).):(EE
*2
)0.:(BH
)0.:(HH
)0.:(EE
)0.:(6A
*)):(BH
*)):(HH
*)):(EE
*)):(6A
+.
,+
*+.:(6A
*+.:(BH
*+.:(HH
*+.:(EE
-)
*.):(6A
*.):(BH
*.):(HH
*.):(EE
.)
+)):(BH
+)):(HH
+)):(EE
+)):(6A
+.):(BH
+.):(HH
+.):(EE
+.):(6A
/,
0.
,)):(6A
,)):(BH
,)):(HH
,)):(EE
*))
-)):(6A
-)):(BH
-)):(HH
-)):(EE
.)):(BH
.)):(HH
.)):(EE
.)):(6A
*,+
/)):(BH
/)):(HH
*.)
/)):(EE
/)):(6A
+,+%*
,/%0
-.%.
.,%/,
0.%1
2*%.
**2%.
*-.
*0.
[email protected]? ## [email protected] =; 5 & a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
).)6(BH
).)6(HH
).)6(EE
).)6(6A
)0.6(BH
)0.6(HH
)0.6(6A
)0.6(EE
*))6(6A
*))6(BH
*))6(HH
*))6(EE
*+.6(BH
*+.6(HH
*+.6(EE
*+.6(6A
*.)6(BH
*.)6(HH
*.)6(EE
*.)6(6A
+))6(6A
+))6(BH
+))6(HH
+))6(EE
+.)6(6A
+.)6(BH
+.)6(HH
+.)6(EE
,))6(BH
,))6(HH
,))6(EE
,))6(6A
-))6(BH
-))6(HH
-))6(EE
-))6(6A
.))6(6A
.))6(BH
.))6(HH
.))6(EE
/))6(6A
/))6(BH
/))6(HH
/))6(EE
+,+%*
,/%0
-.%.
.,%/,
0.%1
2*%.
**2%.
*-.
*0.
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
[email protected]? [email protected] HFB 9
d
##BH
&&LL
h|gc|c}
&&:E
&&II
bb
< *(+
< ,(<*
<**(<**(+
<+
<+*(+
<,
<<.
</
d
bb
)
Y
[email protected]? [email protected] =; 5
E
Univerzální rychlospojky
Rychlospojkový systém
KAMLOK
Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
##BH
&&LL
h|gc|c}
&&:E
&&II
[email protected]? [email protected]?5 8D
[email protected]? [email protected]?5 87
[email protected]? ## [email protected]?5 8D & gs‘ZS^YO _fQVZ]‘^]XYf
).)9E(BH
).)9E(HH
).)9E(6A
).)9E(EE
)0.9E(BH
)0.9E(HH
)0.9E(6A
)0.9E(EE
*))9E(BH
*))9E(HH
*))9E(6A
*))9E(EE
*+.9E(BH
*+.9E(HH
*+.9E(6A
*+.9E(EE
*.)9E(BH
*.)9E(HH
*.)9E(6A
*.)9E(EE
+))9E(BH
+))9E(HH
+))9E(6A
+))9E(EE
+.)9E(BH
+.)9E(HH
+.)9E(6A
+.)9E(EE
,))9E(BH
,))9E(HH
,))9E(6A
,))9E(EE
-))9E(BH
-))9E(HH
-))9E(6A
-))9E(EE
.))9E(BH
.))9E(HH
.))9E(6A
.))9E(EE
/))9E(BH
/))9E(HH
/))9E(6A
/))9E(EE
[email protected]? ## [email protected]?5 87
).)98(BH&7J ).)98(HH&7J
)0.98(BH&7J )0.98(HH&7J
*))98(BH&7J *))98(HH&7J
*+.98(BH&7J *+.98(HH&7J
*.)98(BH&7J *.)98(HH&7J
+))98(BH&7J +))98(HH&7J
+.)98(BH&7J +.)98(HH&7J
,))98(BH&7J ,))98(HH&7J
-))98(BH&7J -))98(HH&7J
.))98(BH&7J .))98(HH&7J
/))98(BH&7J /))98(HH&7J
& gs‘ZS^YO a_\b _fQVZ]‘^]XYf
).)98(6A&7J ).)98(EE&7J :9G.)#
)0.98(6A&7J )0.98(EE&7J :9G0.#
*))98(6A&7J *))98(EE&7J :9G*))#
*+.98(6A&7J *+.98(EE&7J :9G*+.#
*.)98(6A&7J *.)98(EE&7J :9G*.)#
+))98(6A&7J +))98(EE&7J :9G+))#
+.)98(6A&7J +.)98(EE&7J :9G+.)#
,))98(6A&7J ,))98(EE&7J :9G,))#
-))98(6A&7J -))98(EE&7J :9G-))#
.))98(6A&7J .))98(EE&7J :9G.))#
/))98(6A&7J /))98(EE&7J :9G/))#
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
[email protected]? HlGBlBm
AOaS_WsZ 3
FdgVncy a^h^cV ) &&FL( GZfZndjy dXZa ) &&LL( Aa^c}‘ ) &&:E( IdamefdemaZc)&&II
bb
bb
)
+,+%*
,/%0
-.%.
.,%/,
0.%1
2*%.
**2%.
*-.
*0.
< *(+
< ,(<*
< **(< **(+
<+
< +*(+
<,
<<.
</
+-%.
,+%,0%,
-/
./,%1
0/%.
2+%+
*+)%,
*-/
*0/
[email protected]? Dij?M ##& \sV_OR\w ^stYf ‘ tS^S[
@6=*
@6=B+
@6=+
@6=B,
@6=,
@[email protected][email protected]=B.
@6=.
@6=B/
@6=/
[email protected]? Dij?M
X
bb
[email protected]? ## [email protected] 5; : & a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\vX w[ gscWaS[
).);(BH
).);(HH
).);(6A
).);(EE
)0.;(BH
)0.;(HH
)0.;(6A
)0.;(EE
*));(BH
*));(HH
*));(6A
*));(EE
*+.;(BH
*+.;(HH
*+.;(6A
*+.;(EE
*.);(BH
*.);(HH
*.);(6A
*.);(EE
+));(BH
+));(HH
+));(6A
+));(EE
+.);(BH
+.);(HH
+.);(6A
+.);(EE
,));(BH
,));(HH
,));(6A
,));(EE
-));(BH
-));(HH
-));(6A
-));(EE
.));(BH
.));(HH
.));(6A
.));(EE
/));(BH
/));(HH
/));(6A
/));(EE
[email protected]? [email protected] 5; :
d
< -+.!
< /+0!
<*
<*-+0!
<*-+.!
<+
<+-+.!
<,
<<.
</
+-%.
,+%,0%,
-/
./,%1
0/%.
2+%+
*+)%,
*-/
*0/
+-%.&,+%,0%,
-/&0/%.
2+%+&*+)%,
*-/
*0/
W
X
Y
bb
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
[email protected]? HlGBlBm #& ^Z]QVu Y_bV]cu av‘\v\w
+0 *0%.
:9G.)#
:9G0.#
++
,.
.%.
+0
,2
/%.
:9G*))#
-2 ,-%. /%.
:9G*+.#
:9G*.)#
-*
..
/%.
:9G+))#
.*
//
/%.
/)
02
/%.
:9G+.)#
0/
2.
/%.
:9G,))#
:9G-))#
*+- *)* /%.
*.* *+- /%.
:9G.))#
*1) *., /%.
:9G/))#
#Hv‘\v\w 3
IZfWicVc);N( AmeVadc)ARI (>I=F)>I=F O^hdc)?IF( IM?>+>I=F)>IIM
LhVcYVfYc| _Z edi ^hd i j ZX] bVhZf^ya⁄ IZfWicVcdj{ h|gc|c}) ;N*
M|gc|c} n _^c{]d bVhZf^yai _Z bd cd YdYVh _V‘d cy]fVYc} Y}a* FVhZf^ya $;N( ARI( >I=F( ?IF( >IIM% ijZ~hZ b}ghd ]j|nY^z‘m*
‘g
-,
-,
-,
-,
-,
-,
-,
-,
-,
-,
-,
D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b efd j ZdWZXc{ edi ^h} j ef⁄bmgai( nZb|Y|aghj}( X^ghZfcdj{ YdefVj| VhY* ** KmX]adged_‘V g VYVeh{fZb gZ ihV]i_} cV
ef^cX^ei . jVzZ‘( ‘hZf{ nV_^ i_} jƒWdfcdi h|gcdgh V jmgd‘di eZjcdgh ged_Z* OZa‘di jƒ]dYdi gmgh{bi _Z a^Wdjdacy jny_Zbcy edad]V VYVeh{fi V
fmX]adged_‘m e£^ ged_djyc}*
D]g\s[YO 3
D:FEHD dYedj}Yy cdfb| =BG .4.4( cZc} ‘dbeVh^W^ac} gZ gmgh{bZb ;>MHGLIHCD:* M|gc|c} V ie}cVX} jVz‘m gZ YV_} dW_ZYcVh _V‘d cy]fVYc}
Y}a* GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh j efdjZYZc} n ]a^c}‘i( cZfZn^ V edamefdema{ci g f⁄ncƒb^ Yfi]m h|gc|c} $>I=F( AmeVadc( O^hdc( IM?>% YaZ
edi ^h} fmX]adged_Z‘* Kdnb|fm V nyj^hm ijZYZc{ j hVWia‘yX] _gdi g]dYc{ efd j ZX]cm bVhZf^yam* DVbad‘m n bdgVnZ YdYyjybZ jZ Yjdi
f⁄ncƒX] XZcdjƒX] ]aVY^cyX] g fdnY}acƒb^ ‘¢Ym( ‘hZf{ _gdi ijZYZcm j XZc}‘i e£}gai Zcghj}**
E
Univerzální rychlospojky
Rychlospojkový systém
KAMLOK SNOW MASTER
DdbeaZh n hfc⁄
LDL
g
LDD
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=c
Mfc cV ]VY^X^
$nyj^h%
OZa^‘dgh
bb
hme
WVf
\+‘g
‘g
[email protected]? GBCK HFB
[email protected]@*))I
+.
[email protected]@*.)I
-)
[email protected]@+))I
.)
[email protected]@+))(*.)I#
-)
[email protected]@+.)I
/.
G?? & ‘O[WQS a_\ ‘ ^stYf% av‘\v\w ^S_Pb\O\
,1)
+. & +1
*))5 *
,0%,
/)
/,.
,1 & -)
*.)5 *’*(+
/)
.22)
+))5 +
/,%1
.) & ./)
/) *,/)
,1 & -)
+))5 +
/,%1
/) +1))
/, & /0
+.)5 +’*(+
0/%.
*
*
*
*
*
[email protected]? GBCK HFB
[email protected]*))I
+.
[email protected]*.)I
-)
[email protected]+))I
.)
[email protected]+))(*.)I#
-)
[email protected]+.)I##
/.
G?G & ‘O[SQ & a_\ ^_] G??
*))5 *
,0%,
+. & +1
*.)5 *’*(+
.,1 & -)
+))5 +
/,%1
.) & .+))5 +
/,%1
,1 & -)
+.)5 +’*(+
0/%.
/, & /0
D:FEHD LGHP MKG LDD
D:FEHD LGHP LDD B)@
D:FEHD LGHP LDD :)@
D:FEHD LGHP LDD =<
D:FEHD LGHP : LL
D:FEHD LGHP ? LL
D:FEHD LGHP =I LL
/)
/)
/)
/)
/)
+,)
-+.
0-)
*)1)
+-.)
*
*
*
*
*
[email protected]? GBCK G?? =&; & _fQVZ]‘^]XYO c\Waz\w gscWaS[
[email protected]@*))>
<*
+.
*))5 *
,0%,
/)
<*’*(+
[email protected]@*.)>
*.)5 *’*(+
/)
.-)
<+
[email protected]@+))>
+))5 +
/,%1
/)
.)
<+’*(+
/)
[email protected]@+.)>
/.
+.)5 +’*(+
0/%.
-.)
1.)
1+)
*,))
*
*
*
*
[email protected]? GBCK G?? 5&; & _fQVZ]‘^]XYO c\vX w[ gscWaS[
*.)5 *’*(+
[email protected]@*.)6
.-)
/)
[email protected]@+))6
.)
+))5 +
/)
/,%1
0-)
2--
*
*
[email protected]? GBCK G?? 87 & cwtY] _fQVZ]‘^]XY]cuV] a_\b
[email protected]@*))98
*))5 *
,0%,
+.
/)
[email protected]@*.)98
-)
*.)5 *’*(+
/)
[email protected]@+))98
.)
+))5 +
/)
/,%1
[email protected]@+.)98
/)
+.)5 +’*(+
0/%.
/.
,2)
-1)
/1)
2+)
*
*
*
*
[email protected]? GBCK 5 GG& a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\Waz\w[ gscWaS[ ;
*))&6&HH
+++
*))5 *
,/%0
<*
+.
/)
<*’*(+
-2,
*.)5 *’*(+
*.)&6&HH
/)
-)
.,%<+
/-+))&6&HH
/)
.)
+))5 +
/,
<+’*(+
/)
+.)&6&HH
2-.
+.)5 +’*(+
0/%1
/.
*
*
*
*
[email protected]? GBCK : GG & a_\ _fQVZ]‘^]XYf ‘ c\vX w[ gscWaS[ ;
*))&;&HH
+.1
<*
*))5 *
,/%0
/)
+.
<*’*(+
*.)&;&HH
./.
*.)5 *’*(+
.,%/)
-)
<+
/.)
+))5 +
+))&;&HH
/)
.)
/,
<+’*(+
+.)&;&HH
/) *,*0
/.
+.)5 +’*(+
0.%1
*
*
*
*
[email protected]? GBCK 8D GG & & gs‘ZS^YO a_\ _fQVZ]‘^]XYf
*))&9E&HH
+.
*))5 *
<*
,/%0
<*’*(+
*.)&9E&HH
*.)5 *’*(+
.,%-)
<+
+))&9E&HH
+))5 +
/,
.)
<+’*(+
+.)&9E&HH
+.)5 +’*(+
/.
0.%1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
I£}ed_Z
=c
/)
/)
/)
/)
*,2
,,.
--*
/.0
*
*
*
*
WVf
\+‘g
‘g
+10)
-),2
*/)
*0)
*
*
*
*
OZa^‘dgh
hme
[email protected]? GBCK /) 585DHkF & ‘S ,&[W ^]XW‘a\}[W cS\aWZf
*))&;&HH
*.)5 *’*(+
^\[VWO ( a^‘aWO
-)
/)
*.)&;&HH
+))5 +
^\[VWO ( a^‘aWO
.)
/)
ac\[‘ _jQk aSZ_UX ! 0 [_a[]n" O‘_[YO_UQWo
:LK,ac\[‘ _jQk aSZ_UX ! 0 [_a[]n" O‘_[YO_UQWo
:LK,-*
- 24279=8:)
D:FEHD LGHP 2, :=:IMsK
JY[ Z‘VS \mU [R\[VSZk dOmkdSZk O‘_[YO_UQWc ac\‘^_U_ YiRU‘Yd aSRSZk O dOP]gZU_ _OW W[RgY adZUWXoYRkWc Y]Od‘’
J]hSZ[ W Y[Z_g U aZSVZU kYP[Rj !YSdU dO^Zj [aOQk dOmkdSZk O TcR]OZ_" O W Zg^XSRZiY‘ ‘\SaZSZk aS da[XSZi\[dUQU’
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /-2 + -*00,D]^W‘ 3
CYZ d jmgd‘dhaV‘{ gmgh{bm ged_Z‘ efd nVgc| djVX} nV£}nZc}( hZYm d geZX^yac} ged_‘m efd gc| cy Y|aV cZWd zZfeVYaV cV jƒfdWi ib|a{]d gc|]i* O
]dfc^Xhj} gZ ged_‘m edi }jV_} efd Vea^‘VXZ g hZ‘ihƒb^ b{Y^^* Mfcm h|X]hd DVbad‘⁄ gZ ieZj¡i_} ‘aZbdjƒb^ gedcm DL: j^n gZ‘XZ : ) gedcm*
D]g\s[YO 3
GdfbV efd hmhd gmgh{bm _Z YaZ =BG -0 0., ) 3( ged_‘m _gdi XZa‘dj| nZg}aZc{ V a^h^cdj{ eyz‘m V nV_^ djVX} ‘da}‘m _gdi jmfyW|cm efd jm
C^ h|c} _Z £Z Zcd edbdX} £Zh}n‘⁄ V ed_^ghcƒX] ‘da}‘⁄* S‘di ‘V MwO cV haV‘ gZ efdjyY} e£^ -1, WVfZX]*
} haV‘m*
E
Univerzální rychlospojky
KAMLOK SS FEMALE DF
Celonerezová svaøovaná spojka Kamlok - pøíruba PN 10/16
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
@
=c
@
##
[email protected]? GG :[email protected] 8:
KA9;9G)*,
*(+
*.
KA9;9G)*2
,(+)
KA9;9G)+.
+.
*
KA9;9G),+
*’*(,+
KA9;9G),1##
*’*(+
-)
KA9;9G).)
.)
+
KA9;9G)/,
/.
+’*(+
KA9;9G)0.
,
1)
KA9;9G*))
*))
KA9;9G*+.##
*+.
.
KA9;9G*.)
/
*.)
bb
‘g
& a_\ ‘^]XYO
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
1
1
*1)
1
+*)
+-)
1
bb
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
1*
2)
2/
***
**.
*++
*+.
*,+
*,0
*-+
*.)
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
)%2+
*%*/
*%,2
+%,+%.,%-2
.%-/%./
0%)*
*+%./
*-%/0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /-2 + -*00,D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b D:FEHD ged_Zcƒ g e£}fiWdi IG -,+-2 edbdX} gjyfi jmhjy£} deh^byac}
ged_‘i efd YVcƒ hme Vea^‘Vzc}]d ged_Zc} j]dYcƒ efd V\fZg^jc} ayh‘m( eyfi V ‘dcXZchfdjVc{ ‘mgZa^cm
$j^n hVhia‘V X]Zb^X‘ƒX] dYdacdgh} efd cZfZndjƒ bVhZf^ya -*00,-%*
D]g\s[YO 3
GdfbV efd e£}fiWm =BG .2// ) IG -,+-27 >G -,5.)-+-- ;-* ={a‘i E g^ jƒfdWXZ jm]fVni_Z nb|c^h
WZn e£ZYX]dn}]d iedndfc|c}
KAMLOK SS MALE AF
Celonerezová svaøovaná spojka Kamlok - pøíruba PN 10/16
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
@
=c
##
bb
‘g
[email protected]? GG :[email protected] 8: & a_\ ‘^]XYO
KA6;9G)*,
*(+
*.
/.
KA6;9G)*2
+)
,(0.
KA6;9G)+.
*
1.
+.
KA6;9G),+
*’*(,+
*))
KA6;9G),1##
-)
*’*(+
**)
KA6;9G).)
.)
+
*+.
KA6;9G)/,
+’*(+
*-.
/.
KA6;9G)0.
,
1
1)
*/)
KA6;9G*))
1
*))
*1)
KA6;9G*+.##
.
+*)
*+.
1
KA6;9G*.)
/
1
*.)
+-)
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /-2 + -*00,D]^W‘ 3
KmX]adged_‘djƒ gmgh{b D:FEHD ged_Zcƒ g e£}fiWdi IG -,+-2 edbdX} gjyfi jmhjy£} deh^byac}
ged_‘i efd YVcƒ hme Vea^‘Vzc}]d ged_Zc} j]dYcƒ efd V\fZg^jc} ayh‘m( eyfi V ‘dcXZchfdjVc{ ‘mgZa^cm
$j^n hVhia‘V X]Zb^X‘ƒX] dYdacdgh} efd cZfZndjƒ bVhZf^ya -*00,-%*
D]g\s[YO 3
GdfbV efd e£}fiWm =BG .2// ) IG -,+-27 >G -,5.)-+-- ;-* ={a‘i E g^ jƒfdWXZ jm]fVni_Z nb|c^h
WZn e£ZYX]dn}]d iedndfc|c}
E
Univerzální rychlospojky
bb
bb
WVf
‘\ +‘g
‘g
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
2+
2.
*).
****2
*+2
*,,
*-*..
*/)
*/+
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
)%1+
*%++
*%,.
+%).
+%-.
,%+2
,%1.
-%1)
0%+*
2%1+
*,%1/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bajonetový rychlospojkový systém
STORZ
Y
dncVzZc}
fdnhZzZ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
##GG
&&:E
bb
Y
bb
)
‘g
GHCFN ## HFB G5J=7CJr& ‘OcWQ]c} VORWQ]c} a_\ ‘ POX]\SaS[
+.9H(//
9+.H(6A
8,+H(6A
8,1H(6A
8-+H(6A
8-.H(6A
8.+H(6A
7/.H(6A
70.H(6A
71)H(6A
6*))H(6A
6**)H(6A
GHCFN [email protected] HFB G5J=7CJr
GHCFN GG HFB G5J=7CJr
+.
,+
,1
-+
-.
8.+H(// .*
/.
0.
70.H(//
1)
6*))H(// *))
6**)H(// **)
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,*
//
//
//
//
//
12
12
12
*,,
*,,
GHCFN [email protected] @C7? HFB & ‘OcWQ]c} a_\ ‘S gOXW av\w[ POX]\Sab
+.
.+
0.
*))
9+.HN(6A
8.+HN(6A
70.HN(6A
6*))HN(6A
GHCFN [email protected] @C7? HFB
9
8
7
6
*
*
*
*
,*
//
12
*,,
GHCFN ## HFB [email protected]& ‘OcWQ]c} ]QSZ’ a_\ ‘ POX]\SaS[
.+
.+
8-+H(H6A(H
8.+H(H6A(H
8
8
//
//
-
GHCFN ## HFB 8=B +1*0 & ‘OcWQ]c} VORWQ]c} a_\ RZS 8=B +1*0
9+.H(6A&+1*0
8,+H(6A&+1*0
8,1H(6A&+1*0
8.)H(6A&+1*0
7/,H(6A&+1*0
70.H(6A&+1*0
71)H(6A&+1*0
6*))H(6A&+1*0
GHCFN [email protected] HFB [email protected]
9+.H(//&+1*0
8,+H(//&+1*0
8,1H(//&+1*0
8.)H(//&+1*0
7/,H(//&+1*0
70.H(//&+1*0
71)H(//&+1*0
6*))H(//&+1*0
+.
,+
,1
.)
/,
0.
1)
*))
9
8
8
8
7
7
7
6
*
*
*
*
*
*
*
*
,*
//
//
//
12
12
12
*,,
GHCFN [email protected] HFB [email protected]?CJr& aZOY]c} VORWQ]c} a_\ ‘ POX]\SaS[
9+.I(6A
8.+I(6A
70.I(6A
6**)I(6A
GHCFN GG HFB [email protected]
+.
.+
0.
**)
9
8
7
6
*
*
*
*
,*
//
12
*,,
GHCFN ## 5;& POX]\Sa]cs ^zw^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
GHCFN [email protected] HFB 8=B +1*0
GHCFN GG HFB 8=B +1*0
9*)6<(6A
8+)6<(6A
7+.6<(6A
7,)6<(6A
6-)6<(6A
9*)6<(//
8+)6<(//
7,)6<(//
6-)6<(//
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
&&:E
##GG
=
<
;
;
:
,*
//
12
12
*,,
dncVzZc}
fdnhZzZ
Y
bb
bb
<*
<+
<+*(+
<,
<-
*
*
*
*
*
)
‘g
GHCFN [email protected] HFB [email protected]?CJr
GHCFN GG 5;
GHCFN [email protected] 5;
AOaS_WsZf 3
Aa^c}‘ ) :E7 LL ) cZfZn( dXZa
Hv‘\v\w 3
;icV $G;K% ) G;K( L^a^‘dc ) LBE( O^hdc ) OB
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
D]^W‘ 3
LmbZhf^X‘ƒ gmgh{b j ny‘aVYc}X] fdnb|fZX] edi }jVcƒ nZ_b{cV j ed yfc} hZX]c^XZ( VaZ jZab^ zVghd ^ jZ j ZdWZXcƒX] V cZcyfdzcƒX] Vea^‘VX}X]
j ef⁄bmgai( nZb|Y|aghj}( X^ghZfcdj{ YdefVj| VhY* Hefdh^ ghVcYVfYi cV zZg‘{b hf]i YdYyjybZ ^ j YVa }X] efdjZYZc}X]( Xd edg‘mhi_Z iXZaZcdi
cVW}Y‘i efd bd cdgh ‘dbeaZlc}]d hZX]c^X‘{]d £Z Zc}*
D]g\s[YO 3
LhVcYVfYc} h|gc|c} i ]a^c}‘dj{]d efdjZYZc} G;K V i cZfZndj{]d O^hdc* G|‘hZf{ hmem LMHKS _Z bd c{ YdYVh n bVhZf^yai bdgVn*
E
Univerzální rychlospojky
Bajonetový rychlospojkový systém
STORZ
dncVzZc}
fdnhZzZ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
&&:E
##GG
bb
Y
bb
GHCFN ## 5; CHCjBr & ^zw^]XYO ‘
9*)6<D(6A
*)
8+)6<D(//
8+)6<D(6A
+)
7,)6<D(6A
7,)6<D(//
,)
6-)6<D(6A
6-)6<D(//
-)
)
c\vX w[ gscWaS[
=
,*
-!
<
,*
.!
//
;
/!
*,,
:
0!
GHCFN ## =; & POX]\Sa]cs ^zw^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
9*)><(6A
9*)><(//
*)
9
,* <*
8+)><(6A
8+)><(//
+)
8
// <+
7+.><(6A
+.
7
12 <+ *(+
7,)><(6A
,)
7
12 <,
7,)><(//
6-)><(6A
-)
6
*,, <6-)><(//
GHCFN [email protected] 5; CHCjBr
GHCFN GG 5; CHCjBr
GHCFN [email protected] =;
GHCFN GG =;
GHCFN ## =; CHCjBr & ^zw^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
9*)><D(6A
9*)><D(//
*)
=
,*
-!
8+)><D(6A
8+)><D(//
+)
<
,*
.!
7,)><D(6A
,)
//
7,)><D(//
;
/!
-)
*,,
6-)><D(6A
:
0!
6-)><D(//
GHCFN ## [email protected]?5& POX]\Sa]cs gs‘ZS^YO
9K(6A
9K(//
=
,*
8K(6A
8K(//
<
//
7K(6A
12
7K(//
;
6K(6A
*,,
6K(//
:
;K(6A
*/)
?
‘g
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
GHCFN [email protected] HFB Nio9NBr & ]QSZ]c} a_\ ‘ POX]\SaS[
70/[email protected](6A(H
0/
;
12
*
6*)[email protected](6A(H
*)+
:
*,,
*
6**)[email protected](6A(H
**)
*,,
*
:
GHCFN [email protected] =; CHCjBr
GHCFN GG =; CHCjBr
GHCFN [email protected] [email protected]?5
GHCFN GG [email protected]?5
GHCFN [email protected] HFB Nio9NBr & VZW\wY]c} a_\ ‘ POX]\SaS[
9+*[email protected](6A
+*%.
9
,*
[email protected](6A
+.
9
,*
*2
8
//
8*[email protected](6A
8.*[email protected](6A
.*
8
//
7/[email protected](6A
/.
7
12
70/[email protected](6A
0/
7
12
6*)[email protected](6A
*)+
6
*,,
6**)[email protected](6A
**)
6
*,,
dncVzZc}
fdnhZzZ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
&&:E
##GG
bb
*
*
*
*
*
*
*
*
Y
bb
)
‘g
GHCFN [email protected] HFB Nio9NBr
! CQSZ]c} a_\ "
GHCFN [email protected] HFB Nio9NBr
! <ZW\wY]c} a_\ "
AOaS_WsZf 3
Aa^c}‘ ) :E7 LL ) cZfZn( dXZa
Hv‘\v\w 3
;icV $G;K% ) G;K( L^a^‘dc ) LBE( O^hdc ) OB
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
D]^W‘ 3
LmbZhf^X‘ƒ gmgh{b j ny‘aVYc}X] fdnb|fZX] edi }jVcƒ nZ_b{cV j ed yfc} hZX]c^XZ( VaZ jZab^ zVghd ^ jZ j ZdWZXcƒX] V cZcyfdzcƒX] Vea^‘VX}X]
j ef⁄bmgai( nZb|Y|aghj}( X^ghZfcdj{ YdefVj| VhY* Hefdh^ ghVcYVfYi cV zZg‘{b hf]i YdYyjybZ ^ j YVa }X] efdjZYZc}X]( Xd edg‘mhi_Z iXZaZcdi
cVW}Y‘i efd bd cdgh ‘dbeaZlc}]d hZX]c^X‘{]d £Z Zc}*
D]g\s[YO 3
LhVcYVfYc} h|gc|c} i ]a^c}‘dj{]d efdjZYZc} G;K V i cZfZndj{]d O^hdc* G|‘hZf{ hmem LMHKS _Z bd c{ YdYVh n bVhZf^yai bdgVn*
E
Univerzální rychlospojky
Bajonetový rychlospojkový systém
STORZ
GHCFN [email protected] F98I?79
GHCFN GDCB5
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
bb
dncVzZc}
fdnhZzZ
bb
WVf
‘\+‘g
GHCFN [email protected] F98I?79& POX]\Sa]cs _SRbYQS
Y
//(,*
12(//
*,,(12
8(9G(6A
7(8G(6A
6(7G(6A
GHCFN GDCB5& gOXW ]cOQw ‘^]\O
8HE
7HE
6HE
GHCFN HlGBlBm B6F
21
*+/
*1)
8(9
7(8
6(7
*
*
*
<
;
:
*
*
*
GHCFN HlGBlBm B6F& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w aZOY]cu
+2
/1+%.
*+1
9I(C7G
8I(C7G
7I(C7G
6I(C7G
W
9
8
7
6
*
*
*
*
GHCFN IB=J B6F& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w b\WcS_gsZ\w
+2
/1+%.
*+1
9IH(C7G
8IH(C7G
7IH(C7G
6IH(C7G
9
8
7
6
*
*
*
*
GHCFN IB=J [email protected]& ^_]TWZ]cO\u Y_bV]cu av‘\v\w
+2
/1+%.
*+1
9IH(H>A
8IH(H>A
7IH(H>A
6IH(H>A
GHCFN [email protected] @=H=B5
*
*
*
*
9
8
7
6
GHCFN [email protected] @=H=B5& ZWaW\]c} ]aSczS\} YZwt
7&8
@A>8I(78
@A>8I(876
8&7&6
GHCFN [email protected] [email protected]& ^]gW\Y]cO\} ]QSZ]c} ]aSczS\} YZwt
7&8
@A>8H(78
8&7&6
@A>8H(876
*.)4 *+.
@A>8(*.)&*+.
GHCFN [email protected] [email protected]
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
bb
‘g
*
*
*
*
*
dncVzZc}
fdnhZzZ
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
AOaS_WsZf 3
Aa^c}‘ ) :E7 LL ) cZfZn( dXZa
Hv‘\v\w 3
;icV $G;K% ) G;K( L^a^‘dc ) LBE( O^hdc ) OB
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
D]^W‘ 3
LmbZhf^X‘ƒ gmgh{b j ny‘aVYc}X] fdnb|fZX] edi }jVcƒ nZ_b{cV j ed yfc} hZX]c^XZ( VaZ jZab^ zVghd ^ jZ j ZdWZXcƒX] V cZcyfdzcƒX] Vea^‘VX}X]
j ef⁄bmgai( nZb|Y|aghj}( X^ghZfcdj{ YdefVj| VhY* Hefdh^ ghVcYVfYi cV zZg‘{b hf]i YdYyjybZ ^ j YVa }X] efdjZYZc}X]( Xd edg‘mhi_Z iXZaZcdi
cVW}Y‘i efd bd cdgh ‘dbeaZlc}]d hZX]c^X‘{]d £Z Zc}*
D]g\s[YO 3
LhVcYVfYc} h|gc|c} i ]a^c}‘dj{]d efdjZYZc} G;K V i cZfZndj{]d O^hdc* G|‘hZf{ hmem LMHKS _Z bd c{ YdYVh n bVhZf^yai bdgVn*
E
Univerzální rychlospojky
Univerzální rychlospojkový systém
TANKER DIN 28450
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
WVf
‘g
H5B?9F J? ##&
[email protected])(BH
[email protected])(BH
[email protected]*))(BH
ORO^au_ ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
[email protected])(HH
<+
[email protected])(HH
<,
[email protected]*))(HH
<-
*/
*/
*/
*
*
*
H5B?9F A? ##&
[email protected])(BH
[email protected])(BH
[email protected]*))(BH
‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
[email protected])(HH
<H=.)(#
<+
[email protected])(HH
<,
<H91)(#
[email protected]*))(HH <H9*))(#
<-
*/
*/
*/
*
*
*
‘\+‘g
‘g
H5B?9F A6 AG & []‘Og\s gs‘ZS^YO ORO^au_b
*/ )%,.
B7.)(BH
B71)(BH
*/ )%10
*
*
H5B?9F A6 [email protected]& VZW\wY]cs gs‘ZS^YO ORO^au_b
*/ )%*B7.)(6A
B71)(6A
*/ )%,)
*/ )%-.
B7*))(6A
*
*
*
H5B?9F A6 GG & \S_Sg]cs gs‘ZS^YO ORO^au_b
B7.)(HH
*/ )%,)
*/ )%//
B71)(HH
*/ *%+)
B7*))(HH
*
*
*
H5B?9F J6 AG& []‘Og\s gs‘ZS^YO ‘^]XYf
*/
K7.)(BH
*/
K71)(BH
)%,+
)%1.
*
*
H5B?9F J6 [email protected]& VZW\wY]cs gs‘ZS^YO ‘^]XYf
*/
K7.)(6A
*/
K71)(6A
K7*))(6A
*/
)%*,
)%+.
)%--
*
*
*
H5B?9F J6 GG & \S_Sg]cs gs‘ZS^YO ‘^]XYf
*/
K7.)(HH
K71)(HH
*/
*/
K7*))(HH
)%,*
)%0/
*%*.
*
*
*
‘\+‘g
‘g
&&FL
)
&&LL
H5B?9F J? AG
H5B?9F J? GG
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
bb
H5B?9F A? AG
H5B?9F A? GG
H5B?9F A6 [email protected]
H5B?9F A6 AG
H5B?9F A6 GG
H5B?9F J6 [email protected]
H5B?9F J6 AG
H5B?9F J6 GG
Y
W
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa ) &&LL( FdgVn ) &&FL( Aa^c}‘ ) &&:E $nygaZe‘m%
#Hv‘\v\w 3
G;K ) ;N( AmeVadc ) AR( O^hdc ) OB $MP? V @L=%
MZ[adc ) M>( Oia‘daEVc ) ON $SqOBMHOs MtLGtGu%
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
h|gc|c}
bb
)
Y
W
X
bb
bb
bb
)
WVf
WVf
H5B?9F HK: #& av‘\v\w ^_]
-2 /*%.
IL;.)(#
00
2+
IL;1)(#
*)) **IL;*))(#
A6
-%1
/
0
*)
*)
*)
H5B?9F ;G8 #& av‘\v\w ^_]
-2 /*%.
<H9.)(#
00
2+
<H91)(#
*)) **<H9*))(#
A?
-%1
/
0
*)
*)
*)
HlGBlBm NiJ=HCJk #& gscWa]cu av‘\v\w ^_] A? O J?
-2
/)
+
*)
<;G.)(#
00
11
,
*)
<;G1)(#
*)) **- ,
*)
<;G*))(#
D]^W‘ 3
Nc^jZfnyac} fmX]adged_‘djƒ gmgh{b efd bcd]{ Vea^‘VXZ j ef⁄bmgai V nZb|Y|aghj}( cZ_zVgh|_^ edi }jVcƒ i X^ghZfcdj{ YdefVjm* Led_‘V gZ
_ZYcdYi Z ihV]i_Z cV ef^cX^ei gVbdgjdfc{]d ged_Z6 fdiWdj^XZ VYVeh{fi efdh^ j|cX^ fmX]adged_‘m g ey‘di* Id_^gh‘V ey‘m gZ nV‘aZgcZ Yd
efghZcXZ( Xd nVbZni_Z ijdac|c} ged_‘m e£^ j^WfVX}X] V ed]mWi ]VY^XZ W|]Zb zZfeyc}*
D]g\s[YO 3
Lmgh{b dYedj}Yy cdfb| =BG .4 01,* Ifd cyfdzc|_ } efdgh£ZY} $bZX]Vc^X‘{( X]Zb^X‘{% bd cd YdYVh j cZfZndj{b efdjZYZc} g h|gc|c}b n
AmeVadci* DdcXdj‘m M:GD>K _Z bd c{ dgVY^h V Vea^‘djVh _V‘ g !AVY^Xdjƒb^ hfcm :@!( hV‘ ^ g !AVY^Xdjƒb^ hfcm =BG .4-3!( j^n gZ‘XZ ?*
LhVcYVfYc} h|gc|c} i bdgVnc{]d efdjZYZc} G;K V cZfZndj{]d AmeVadc*
I£Zgc{ ‘¢Ydj{ dncVzZc} j ZX] ‘dbedcZch⁄ cV_YZhZ j XZc}‘i*
E
Univerzální rychlospojky
Univerzální rychlospojkový systém
GUILLEMIN
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
&&:E
V
bb
&&LL
bb
)
;[email protected]@9A=B ## HFB & _fQVZ]‘^]XYO ‘ VORWQ]c}[ a_\S[
*
<J-)I-)(HH -)
*/
<J-)I-)(6A
<J.)I.)(HH .)
*/
<J.)I.)(6A
*
*/
*
<J/.I/.(HH /.
<J/.I/.(6A
*/
*
<J1)I0.(HH 0.
<J1)I0.(6A
1)
*/
*
<J1)I1)(6A
*/
<J*))I*))(6A <J*))*))I(HH *))
*
;[email protected]@9A=B [email protected] HFB
;[email protected]@9A=B GG HFB
;[email protected]@9A=B [email protected] @C7? =;
;[email protected]@9A=B GG @C7? =;
;[email protected]@9A=B [email protected] @C7? 5;
;[email protected]@9A=B GG @C7? 5;
;[email protected]@9A=B [email protected] F98I?79
;[email protected]@9A=B GG F98I?79
;[email protected]@9A=B [email protected] =;
;[email protected]@9A=B GG =;
;[email protected]@9A=B ## @C7? 5; & c\vX w gscWa $ gOXW ’ ^_‘aS\
*/
<J-)N6<,+(6A <J-)N6<,+(HH
<**(+
<J.)N6<+)(HH
*/
<J.)N6<+(6A
<+
*
*/
<+ (+
<J/.N6<.+(6A <J/.N6<.+(HH
*/
<J1)N6<,(HH
<J1)N6<,(6A
<,
*/
<J*))N6<-(6A <J*))N6<-(HH
<-
*
*
*
*
*
;[email protected]@9A=B ## 5;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
<* *(+
<J-)6<,+(HH
*/
<J-)6<,+(6A
<+
<J.)6<+)(HH
*/
<J.)6<+(6A
*
<+
*/
(+
<J/.6<.+(HH
<J/.6<.+(6A
<,
*/
<J1)6<,(HH
<J1)6<,(6A
<<J*))6<-(HH
*/
<J*))6<-(6A
*
*
*
*
*
;[email protected]@9A=B ## @C7? =; & c\Waz\w gscWa $ gOXW ’ ^_‘aS\
<**(+
*/
<J-)N><,+(6A <J-)N><,+(HH
<+
<J.)N><+)(HH
*/
<J.)N><+(6A
<+*(+
*/
<J/.N><.+(6A <J/.N><.+(HH
<,
*/
<J1)N><,(HH
<J1)N><,(6A
<*/
<J*))N><-(6A <J*))N><-(HH
*
*
*
*
*
;[email protected]@9A=B ## =;& _fQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
<* *(+
*/
<J-)><,+(HH
<J-)><,+(6A
<+
<J.)><+)(HH
*/
<J.)><+)(6A
<+ *(+
<J/.><.+(HH
*/
<J/.><.+(6A
<,
<J1)><,(HH
*/
<J1)><,(6A
*/
<<J*))><-(HH
<J*))><-(6A
*
*
*
*
*
;[email protected]@9A=B ## @C7? [email protected]; & gs‘ZS^YO gOXW ]c’ ^_‘aS\
<**(+
<J-)NK(HH
*/
<J-)NK(6A
*
*/
<+
<J.)NK(HH
*
<J.)NK(6A
<+*(+
<J/.NK(HH
*/
<J/.NK(6A
*
<,
<J1)NK(HH
*/
<J1)NK(6A
*
<*/
<J*))NK(HH
*
<J*))NK(6A
;[email protected]@9A=B ## F98I?79& _SRbYt\W ‘^]XYO
<J/.(.)G(HH
<J1)(/.G(HH
<J*))(1)G(HH
<J*))(1)G(6A
Y
‘g
WVf
W
;[email protected]@9A=B [email protected]
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
;[email protected]@9A=B HlGBlBm 6I
;[email protected]@9A=B HlGBlBm J=
;[email protected]@9A=B HlGBlBm H9
AOaS_WsZ3
Aa^c}‘ ) &&:E( GZfZn ) &&LL
#Hv‘\v\w3
;icV $zZfcy G;K%);N( ;icV $W}ay G;K%)P;N( O^hdc)OB( MZ[adc)M>
Y
W
X
bb
bb
bb
*/
*/
*/
*
*
*
‘\+‘g
‘g
ie}cVX}
fdngV]
)
;[email protected]@9A=B HlGBlBm # & ^Z]QVu Y_bV]cu av‘\v\w
-,
.,
<J-)<#
./.
<J.)<#
/2
1*
.
<J/.<#
<J1)<#
1.%+ 20%+ .%.
*),%. **0%. 0
<J*))<#
*)
*)
*)
*)
*)
;[email protected]@9A=B [email protected] & ]QSZ]c} ]aSczS\} YZwt
9C-) & 9C/.
@A>8-)/.
9C/. & 9C*))
@A>8/.*)
*
*
D_OQ]c\w aZOY3
-2 WVf
D]^W‘3
Led_‘m @NBEE>FBG _gdi ifzZcm efd hfVcgedfh V e£ZefVji ‘VeVacƒX] ^ gme‘ƒX]
ayhZ‘ V \fVciayh⁄*
D]g\s[YO3
GV e£yc} bd cd YdYVh j bdgVnc{b efdjZYZc}* LhVcYVfYc} h|gc|c} ;icV $zZfcy%*
E
Univerzální rychlospojky
Hadicová nerezová pøípojka a spojka
CLAMP
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
W
W
Y
bb
bb
h|gc|c}
WVf
‘\+‘g
[email protected] HFB & VORWQ]c} a_\ ‘ V_RZS[ [email protected]
8A6B+)
,8A6I,-(+)(# +.
+)
8A6B+.
8A6I.)(+.(# +.
+. .)%.
8A6B,+
,+ .)%.
8A6I.)(,+(# +.
8A6B-)
-) .)%.
8A6I.)(-)(# +.
8A6B.)
/8A6I/-(.)(# +.
.)
8A6B/,
00
8A6I00(/,(# +.
/,
8A6B0/
2*
0/
8A6I2*(0/(# +.
‘g
*
*
*
*
*
*
*
[email protected] GDCB5& gOXW ]cOQw ‘^]\O ^_] V_RZ] [email protected]
+.
8A6D*)&+)
,*
.)%.
8A6D+.&-)
+.
*
/+.
8A6D.)
*
+.
8A6D/,
00
*
+.
8A6D0/
2*
*
[email protected] HFB
[email protected] [email protected]?5& gs‘ZS^YO ^_] V_RZ] ‘f‘au[b [email protected]
8A6K,,*
8A6I,-(+)(# +.
8A6K.)
.)%.
8A6I.)(-)(# +.
*
/8A6I/-(.)(# +.
8A6K/*
8A6I00(/,(# +.
8A6K00
00
*
8A6I2*(0/(# +.
8A6K2*
2*
*
[email protected] HlGBlBm 9D8A & ^_]TWZ’ av‘’ ^_] V_RZ] [email protected]
+.
8A6I,-(+)(:E
,- */%.
*
+.
8A6I.)(+.(:E
.)%. +,%+
*
8A6I.)(,+(:E
.)%. ,)%+
+.
*
.)%.
+.
,/%+
*
8A6I.)(-)(:E
+.
8A6I/-(.)(:E
/- -2%+
*
+.
8A6I00(/,(:E
00 /)%.
*
2* 0,%*
8A6I2*(0/(:E
+.
*
[email protected] GDCB5
W
[email protected] HlGBlBm J=HCB & ^_]TWZ’ av‘’ ^_] V_RZ] [email protected]
,- */%.
8A6I,-(+)(K>
+.
*
+.
.)%. +,%+
*
8A6I.)(+.(K>
+.
8A6I.)(,+(K>
.)%. ,)%+
*
8A6I.)(-)(K>
.)%. ,/%+
+.
*
/- -2%+
8A6I/-(.)(K>
+.
*
+.
00 /)%.
*
8A6I00(/,(K>
+.
8A6I2*(0/(K>
2* 0,%*
*
[email protected] [email protected]?5
Y
[email protected] HlGBlBm [email protected]=?CB & ^_]TWZ’ av‘’ ^_] V_RZ] [email protected]
+.
8A6I,-(+)(H>
,- */%.
*
.)%. +,%+
8A6I.)(+.(H>
+.
*
+.
.)%. ,)%+
*
8A6I.)(,+(H>
+.
8A6I.)(-)(H>
.)%. ,/%+
*
+.
8A6I/-(.)(H>
/- -2%+
*
00 /)%.
8A6I00(/,(H>
+.
*
+.
2* 0,%*
*
8A6I2*(0/(H>
W
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
W
Y
bb
bb
h|gc|c}
[email protected] HlGBlBm
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /-2 $=BG -*00,-%
Hv‘\v\w 3
>I=F ) >I( O^hdc ) OB( L^a^‘dc ) LB
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
GZfZndjy ]fYaV efd e£^ed_djyc} ]VY^X nZ_b{cV j edhfVj^cy£g‘{b( X]Zb^X‘{b V [VfbVXZih^X‘{b ef⁄bmgai*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} bd cd YdYVh nVa^gdjVc{ cZfZndjdi dW_}b‘di* LhVcYVfYc} h|gc|c} >I=F*
E
Univerzální rychlospojky
WVf
‘\+‘g
‘g
Savicový rychlouzávìr
RYCHLOUZÁVÌR DN 110
HlGBlBm **)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
)
WVf
‘\+‘g
FM7<@CINiJlF **) & VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
HG8**)
*%+.
**) -.(*/
FM7<@CINiJlF **)
‘g
*
FM7<@CINiJlF <i? **) & a_\ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
HGE**)
**) - .(*/
,%+. *
FM7<@CINiJlF <i? **)
HlGBlBm **) & ^Z]QVu Y_bV]cu av‘\v\w
H;I**)
)%),
*
Jmj?C j9D **) & VORWQ]c} a_\ PSg VsY{
HG8K**)
**) -.(*/
*%+*
*
Jmj?C <i? **) & a_\ ‘S gOXW ]cOQw[W VsYf
HGEK**)
**) - .(*/
,%+)
*
Jmj?C j9D **)
Jmj?C <i? **)
AOaS_WsZ 3
HXZa
Hv‘\v\w 3
IadX]{ efm dj{ bZn^‘fi }
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
Iy‘djƒ fmX]adinyj|f ifzZcƒ nZ_b{cV efd gVX} ]VY^XZ =G --, j ‘dbicyac} hZX]c^XZ( z^ h|c} ‘VcVa^nVX} V j nZb|Y|aghj}*
DdcXdj‘m Ydedfizi_ZbZ cVgVndjVh cV ]VY^X^ g jc^h£c}b ef⁄b|fZb --, bb $cV Z dnc* LIBKHM>< LNI>K>E:LMB<(
:JN:LIBK%* N eaVghdjƒX] ]VY^X g bZc }b ef⁄b|fZb( ‘hZf{ _gdi cVgVndjycm cV ‘dcXdj‘i nV hZeaV b⁄ Z ja^jZb ecih} j
bVhZf^yai YdX]ynZh zVgZb ‘ efVg‘yc} ]VY^XZ j b}gh| ged_Z*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @;L( eyg‘m ;:G=BF>Q*
Nátrubek s pøevleènou maticí
VAGONOVÁ SPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
)
WVf
‘\+‘g
‘g
J5;CBCJi GDC>?5& \sa_bPSY ‘ ^zScZSt\]b [OaWQw
/ *%.) *
IGC1)><,.(HI 1)
<, *(+
IGC*))><..(HI *))
L. *(+ / +%,) *
J5;CBCJi GDC>?5
AOaS_WsZ 3
HXZada^h^cV
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
OV\dcdjy ged_‘V efd ghyzZc} ‘VeVa^c( daZ_⁄ V bVn^j*
D]g\s[YO 3
Syj^h _Z hfiW‘djƒ6 @ efd =G 4,7 P]^hkdfh]⁄k P efd =G -,,*
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ eyg‘m ;:G=BF>Q* DdcXdj‘V gZ YdYyjy WZn
h|gc|c}*
E
Univerzální rychlospojky
Hadicová spojka, pøípojka a redukce
AQUA PØÍPOJKA MS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
!
)
WVf
‘\+‘g
‘g
5EI5 AG 5;& VORWQ]c} a_\ ‘ c\vX w[ gscWaS[ PSg S‘aWV_O\b
< *(+
*)
*
6F6<*,*+(BH *, *(+
,(< ,(*)
*
6F6<*2,-(BH *2
<*
*)
*
6F6<+.*)(BH +.
*
<**(*)
*
6F6<,+.-(BH ,+ **(5EI5 AG =;& VORWQ]c} a_\ ‘ c\Waz\w[ gsc’ ‘ baOV]cOQw[W YzwRZf
*(+
*)
6F><*,*+(BH *,
< *(+
*
*(+
*)
6F><*,,-(BH *,
< ,(*
,
,
*
*)
6F><*2,-(BH *2
< ((,
(*
*)
6F><*2*)(BH *2
<*
*
*)
6F><+.*)(BH +.
<*
*
*
*)
6F><+..-(BH +.
<* *(*
*
*
* (*
*)
6F><,+.-(BH ,+
<* (-
5EI5 AG 5;
AOaS_WsZ 3
FdgVn
Hv‘\v\w 3
IadX]{ efm dj{ h|gc|c}
5EI5 AG =;
D_OQ]c\w aZOY 3
-, WVf
D]^W‘ 3
AVY^Xdjƒ VYVeh{f g jc^h£c}b V jc|_ }b nyj^hZb* Led_Zc}b Yjdi VYVeh{f⁄ :@ V [email protected] nZ ghZ_cƒb nyj^hZb jnc^‘cZ ]VY^Xdjy ged_‘V
cZWd fZYi‘XZ* :YVeh{f _Z bd cd hV‘{ edi }h _V‘d eZjc{ ]VY^Xdj{ e£^ed_Zc} cV nyj^h YaZ hVWia‘m*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @>FB cZWd @;L*
Hadicová pøípojka s pøevleènou maticí
PNEUMATIK IG
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
‘\+‘g
‘g
=; & VORWQ]c} a_\ ^_] DB9IA5H=7 A5H?I
*+ )%))0
/
/
*+ )%)*+
2
*+ )%)*/
*+ )%)+,
*+ )%)+,
2
**
*+ )%),)
/
*+ )%),+
*+ )%),,
2
*+ )%),*,
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
bb
DB9IA5H=? A5H?5
AOaS_WsZ 3
FdgVn
DB9IA5H=? =;
DB9IA5H=?
HI*1/B
HI*-/B
HI*-2B
HI,1/B
HI,12B
HI,1**B
HI*+/B
HI*+2B
HI*+*,B
)
WVf
DB9IA5H=? A5H?5& ^zScZSt\s [OaYO ^_] a_\ DB9IA5H=? =;
)%)*, *)
< *(1
J*1B
)%)*/ *)
J*-B
< *(J,1B
)%)*. *)
< ,(1
J*+B
)%)+1 *)
< *(+
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
fdiWZc} g jc^h£c}b nyj^hZb efd e£^ed_djyc} haV‘djƒX] ]VY^X ifzZc{ efd jZ ‘Zf{
fdnjdYm haV‘dj{]d jnYiX]i( e£^ed_djyc} ecZi cy£VY}( ecZibVh^X‘{ djayYyc}
VhY* M|gc|c} nV_^ h|cd ‘¢cigZb edY ¥]aZb /3p*
D]g\s[YO 3
I£ZjaZzcy bVh^XZ V cyhfiWZ‘ efd bVh^X^ gZ efdYyjV_} gVbdghVhc| I£ZjaZzcy
bVh^XZ _Z ‘dbeVh^W^ac} g hfcZb edinZ j e£}eVY|( Z dncVzZc} bVh^XZ _Z g]dYc{
g efjc}b^ Yj|bV z}gam z}gZac{]d dncVzZc} ]VY^Xdj{]d hfci $cVe£*LM *12F )
N*1F%*
F
)
[email protected] & ‘Z] S\]
Hadicové roubení
Hadicová pøípojka s pevným vnìj ím závitem
PNEUMATIK AG
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
AOaS_WsZ 3
FdgVn
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
fdiWZc} g jc|_ }b nyj^hZb efd e£^ed_djyc} haV‘djƒX] ]VY^X ifzZc{ efd jZ ‘Zf{
fdnjdYm haV‘dj{]d jnYiX]i( e£^ed_djyc} ecZi cy£VY}( ecZibVh^X‘{ djayYyc}
VhY* M|gc|c} nV_^ h|cd ‘¢cigZb edY ¥]aZb /3p*
)
D\Sb[OaWQ 5; & VORWQ]cs ^zw^]XYO
/
I*1/B
I*12B
2
I*-/B
/
I*-1B
1
I*-2B
2
I*-**B
**
I*-*,B
*,
I,1/B
/
I,11B
1
I,12B
2
I,1**B
**
I,1*,B
*,
I*+/B
/
I*+2B
2
I*+*,B
*,
I,-*2B
*2
I*)+.B
+.
Hadicová kónusová pøípojka s pøevleènou maticí
?nBIG DomDC>?5 HFB
AOaS_WsZ 3
FVh^XZ ) hZbeZfdjVcy a^h^cV( n^c‘djVc}
Mfc ) dXZa n^c‘djVcy
WVf
‘\+‘g
< *(1
< *(1
< *(< *(< *(< *(< *(< ,(1
< ,(1
< ,(1
< ,(1
< ,(1
< *(+
< *(+
< *(+
< ,(<*
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
*+
)%)*+
)%)+)
)%)*2
)%)+*
)%)++
)%)+/
)%),)%)+.
)%)+0
)%)+1
)%),,
)%),/
)%),0
)%)-*
)%)-)%*+.
)%+*)
KÓNUS PØÍPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
?nBIG DomDC>?5 A5H?5
)
)
)
)
WVf
‘\+‘g
?nBIG DomDC>?5 HFB & a_\ ‘ Yy\b‘S[ ^_] ^zScZSt’ [OaWQW
I*)7
*)
*3*/ )%)/0
JB,I*,7
*/ )%)0*,
*3JB,I*.7
*.
*3*/ )%)0+
JB,I*27
*2
*3*/ )%)2JB,HI*)7
*)
*3,
*/ )%)1.
JB*)
HI*,7
*,
*3,
*/ )%*)JB*)
HI*.7
JB*)
*.
*3,
*/ )%)1,
HI*27
JB*)
*2
*3,
*/ )%*))
?nBIG DomDC>?5 A5H?5& ^zScZ’ [OaWQS ‘ baOV]cOQw[W YzwRZf
)%)2+
JB,< ,()%*,2
G9 ,+b*(1
JB,+
)%*,,
<*
JB*)
Hv‘\v\w 3
H ) ‘fdi Z‘
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
fdiWZc} efd e£^ed_djyc} haV‘djƒX] ]VY^X( nZ_b{cV ifzZc{ efd haV‘djƒ
jnYiX]( haV‘djdi jdYi( ghVjZWc} ‘dbefZgdfm( ecZibVh^X‘{ cy£VY} VhY*
KY nyj^h edi ^hƒ i c|‘hZfƒX] efdjZYZc} by YZa
^jdhcdgh e£^ efyX^ j
cyfdzcƒX] edYb}c‘yX] V _Z b{c| cyX]macƒ ‘ bZX]Vc^X‘{bi ed ‘dnZc}
cZWd nVY£Zc} cZ ghVcYVfYc| edi }jVcƒ @! nyj^h* Idb|f h|gc}X}]d
‘¢cigi YaZ hVWia‘m*
D]g\s[YO 3
fdiWZc} dYedj}Yy cdfb| =BG ., ,//
F
Hadicové roubení
Hadicová nerezová pøípojka a spojka
DRINTEX DIN 11851
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
)
8F=BH9L 5;& VORWQ]c} a_\ ‘ c\vX w[
+.
9G>C+.I#
9G>C+.6<
,+
9G>C,+I#
9G>C,+6<
-)
9G>C-)I#
9G>C-)6<
.)
9G>C.)I#
9G>C.)6<
/,
9G>C/.I#
9G>C/,6<
/.
9G>C/.I#
9G>C/.6<
1)
9G>C1)I#
9G>C1)6<
*))
9G>C*))I#
9G>C*))6<
*+.
9G>C*+.I#
9G>C*+.6<
*.)
9G>C*.)I#
9G>C*.)6<
8F=BH9L 5;
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
a
WVf
‘\+‘g ‘g
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
)%+.
)%,.
)%.,
)%/0
*%*)
*%*1
*%/0
+%/*
,%./
-%*+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
KY l L
WVf
‘\+‘g
‘g
e£ZjaZzcy
bVh^XZ
bb
8F=BH9L =;& VORWQ]c} a_\ ^_] [OaYb ‘ c\Waz\w[ gscWaS[
+.
+.
.+ b-+2!
9G>C+.B
9G>C+.><
+.
9G>C,+B
,+
.1 b -+2!
9G>C,+><
+.
9G>C-)B
-)
/. b - +2!
9G>C-)><
+.
.)
01 b +2!
9G>C.)B
9G>C.)><
+.
/,
2. b +2!
9G>C/.B
9G>C/,><
+.
9G>C/.B
/.
2. b +2!
9G>C/.><
+.
1)
**) b - +0!
9G>C1)B
9G>C1)><
+.
*))
*,) b - +0!
9G>C*))B
9G>C*))><
+.
*+.
*/) b -+0!
9G>C*+.B
9G>C*+.><
+.
9G>C*.)B
*.)
*2) b -+0!
9G>C*.)><
8F=BH9L =;
8F=BH9L A5H?5
8F=BH9L 75D J6
X
Y
8F=BH9L 75D A6
KY l L
gscWaS[
.+ b *(/
.1 b *(/
/. b *(/
01 b*(/
2. b *(/
2. b *(/
**) b *(*,) b *(*/) b *(*2) b *(-
W
8F=BH9L HlGBlBm
AOaS_WsZ 3
GZfZndjy dXZa :BLB /-2 $-*00,-%
)%,1
)%.)
)%/1
)%2*%/0
*%/0
+%+)
,%,0
,%0)
-%.,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8F=BH9L A5H?5& [OaWQS ^_] 8F=BH9L =;
9G>C+.B
.+ b - +2!
9G>C,+B
.1 b -+2!
9G>C-)B
/. b -+2!
9G>C.)B
01 b - +2!
9G>C/.B
2. b -+2!
9G>C1)B
**) b - +0!
9G>C*))B
*,) b -+0!
9G>C*+.B
*/) b - +0!
9G>C*.)B
*2) b - +0!
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
)%*0
)%+*
)%+.
)%,)%..
)%0+
*%),
*%-,
+%+,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8F=BH9L 75D J6& gO‘ZS^]cOQw gscWa PSg |QVfab
9G>C+.K
.+ b - +2!
9G>C,+K
.1 b -+2!
/. b -+2!
9G>C-)K
9G>C.)K
01 b - +2!
9G>C/.K
2. b -+2!
9G>C1)K
**) b - +0!
*,) b -+0!
9G>C*))K
9G>C*+.K
*/) b - +0!
*2) b - +0!
9G>C*.)K
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
)%*2
)%++
)%+0
)%-*
)%0)
)%2.
*%-)
*%/.
+%.0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8F=BH9L 75D A6& gO‘ZS^]cOQw [OaWQS ‘ |QVfaS[
9G>C+.KJ
.+ b - +2!
9G>C,+KJ
.1 b -+2!
9G>C-)KJ
/. b -+2!
9G>C.)KJ
01 b - +2!
9G>C/.KJ
2. b -+2!
9G>C1)KJ
**) b - +0!
9G>C*))KJ
*,) b -+0!
9G>C*+.KJ
*/) b - +0!
9G>C*.)KJ
*2) b - +0!
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
)%++
)%+.
)%,)
)%-)%0,
)%21
*%-*%0)
+%/.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‘\+‘g
‘g
Hv‘\v\w 3
;icV ) ;N( L^a^‘dc ) LB( IM?> ) M> ( O^hdc ) OB
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
GZfZndj{ fdiWZc} efd e£^ed_djyc} ]VY^X nZ_b{cV j
edhfVj^cy£g‘{b( X]Zb^X‘{b V [VfbVXZih^X‘{b ef⁄bmgai*
Ddcghfi‘XZ fdiWZc} V \ZdbZhf^Z h|gc|c} nVfizi_Z gcVYcdi
z^gh^hZacdgh V nVbZni_Z igVndjyc} efdYi‘h⁄( f⁄ghi WV‘hZf^} VhY*
D]g\s[YO 3
GV ed yYyc} bd cd YdYVh ‘dcXdj‘i =KBGM>Q nVa^gdjVcdi
cZfZndjdi dW_}b‘di*
F
Hadicové roubení
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
Y
W
X
bb
bb
bb
)
WVf
8F=BH9L HlGBlBm& ^_]TWZ]cO\u av‘\v\w ^_] 8F=BH9L 5;
9G>C,+I(#
,/
-/
.
9G>C-)I(#
-+
.+
.
9G>C.).I(#
./.
9G>C.)1I(#
./1
9G>C/.I(#
0*
1*
.
9G>C1)I(#
1.
2.
.
9G>C*))I(#
*)**/
*
*
*
*
*
*
*
Hadicový trn s vnìj ím a vnitøním závitem
HADICOVÝ TRN
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
<58=7CJr HFB 5; AG
<58=7CJr HFB 5; GG
)
WVf
‘\+‘g
‘g
<58=7CJr HFB 5; AG& a_\ []‘Og\} ‘ c\vX w[ gscWaS[
IGC*,6<*+(BH
< *(+
*,
IGC*,6<,-(BH
< ,(*,
IGC*/6<*+(BH
< *(+
*/
IGC+)6<,-(BH
< ,(+)
IGC+)6<*(BH
+)
< *
IGC+.6<,-(BH
< ,(+.
IGC+.6<*(BH
< *
+.
< *
IGC,+6<*(BH
,+
IGC,+6<.-(BH
< * *(,+
IGC,16<,+(BH
< **(+
,1
IGC-)6<.-(BH
< * *(-)
< * *(IGC.)6<,+(BH
.)
IGC.)6<+(BH
< + *(+
.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
<58=7CJr HFB 5; GG& a_\ \S_Sg]c}
IGC*,6<*+(HH
*,
IGC*26<,-(HH
*2
IGC+.6<*(HH
+.
IGC,+6<.-(HH
,+
IGC,16<,+(HH
,1
IGC.)6<+(HH
.)
IGC/,6<.+(HH
/,
IGC0.6<,(HH
0.
IGC1)6<,(HH
1)
IGC*))6<-(HH
*))
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‘ c\vX w[ gscWaS[
< -+.!
< / +0!
< -!
< - -+0!
< - -+.!
< .!
< .!-+.!
< /!
< /!
< 0!
<58=7CJr HFB =; AG& a_\ []‘Og\} ‘ ^zScZSt\]b [OaY]b
IGC*,><*+(BH
*,
< - +.!
*
IGC*,><,-(BH
*,
< /+0!
*
IGC+)><,-(BH
+)
< /+0!
*
IGC+)><*(BH
+)
< -!
*
IGC+.><*(BH
+.
< -!
*
IGC+.><.-(BH
+.
< - -+0!
*
IGC,+><.-(BH
,+
< - - +0!
*
IGC,+><,+(BH
,+
< - -+.!
*
IGC,1><,+(BH
,1
< - - +.!
*
IGC,1><+(BH
,1
< .!
*
IGC.)><+(BH
.)
< .!
*
IGC.)><.+(BH
.)
< . -+.!
*
IGC/,><.+(BH
/,
< . -+.!
*
IGC/,><,(BH
/,
< /!
*
IGC0.><,(BH
< /!
*
0.
IGC1)><,(BH
1)
< /!
*
IGC*))><-(BH
*))
< 0!
*
<58=7CJr HFB =; AG
<58=7CJr HFB 5; AG =B8IGHFM
![]‘Og"
Y
NiJ=HCJk HlGBlBm
AOaS_WsZ 3
FdgVn( GZfZndjy dXZa
Hv‘\v\w 3
&Oia‘daaVc ) ON $i bdgVn^%( &MZ[adc ) M> $i cZfZndj{ dXZa^%
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
fdiWZc} g jc|_ }b V jc^h£c}b nyj^hZb efd e£^ed_djyc} haV‘djƒX] V gVX}X]
]VY^X ifzZc{ efd jZ ‘Zf{ ef⁄bmgadj{ Vea^‘VXZ V b{Y^V ) bd cdgh jdaWm
nZ / bVhZf^ya⁄* Mfc Yd ]VY^XZ _Z bd cd ieZj¡djVh ]VY^Xdjƒb^ gedcVb^
LQ( @;L cZWd A>KDNE>L*
D]g\s[YO 3
LhVcYVfYc} h|gc|c} i bdgVnc{]d efdjZYZc} ) Oia‘daaVc V i cZfZndj{]d
MZ[adc* $M|gc|c} ) edinZ ^ AVY^Xdj{]d hfci [email protected]%* Kdnb|fm h|gc|c} _gdi
‘dbeVh^W^ac} g cdfbdi >G -000.,)1*
<58=7CJr HFB 5; AG =B8IGHFM &
IGC*,6<*+(BH>C
*,
IGC*,6<,-(BH>C
*,
IGC*26<,-(BH>C
*2
IGC*26<*(BH>C
*2
IGC+.6<*(BH>C
+.
IGC+.6<,-(BH>C
+.
IGC,+6<.-(BH>C
,+
IGC,+6<,+(BH>C
,+
IGC,16<+BH>C
,1
IGC,16<,+(BH>C
,1
IGC.)6<+(BH>C
.)
IGC.)6<.+(BH>C
.)
IGC/,6<.+(BH>C
/,
IGC/,6<,(BH>C
/,
IGC0.6<,(BH>C
0.
IGC1)6<,(BH>C
1)
IGC*))6<-(BH>C
*))
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
a_\ ‘ c\vX w[ gscWaS[
< - +.!
*
< /+0!
*
< / +0!
*
< -!
*
< -!
*
< / +0!
*
< - - +0!
*
< - - +.!
*
< - - +.!
*
< .!
*
< .!
*
< . -+.!
*
< . -+.!
*
< /!
*
< /!
*
< /!
*
< 0!
*
Y
W
X
bb
bb
bb
ifzZcd
HlGBlBm NiJ=HCJk #
*,
*.
<;G*,(KJ#
*2
+)
<;G*2(KJ#
+<;G+.(KJ#
+.
,,
,+
<;G,+(KJ#
,2
-)
<;G,1(KJ#
-2
.)
<;G.)(KJ#
/,
<;G/.(KJ#
/.
00
1)
<;G1)(KJ#
<;G*))(KJ# *)) *))
+)
+/
,,
-+
-1
/)
01
11
**-
*%.
*%.
+
+
+
+
+%.
,
,
*(+
,(*
*’*(*’*(+
+
+’*(+
,
-
=G
WVf
\+‘g
‘g
*
*
*
*
*
+
,
.
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
F
Hadicové roubení
HADICOVÝ TRN DIN 2817
Hadicový trn DIN 2817 s vnìj ím a vnitøním závitem
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
<58=7CJr HFB 5; 8=B +1*0 AG & VZORY} ‘ c\vX w[ gscWaS[
<58=7CJr HFB 5; 8=B +1*0
IGC*,6<*+(BH+1*0
IGC*,6<,-(BH+1*0
IGC*26<,-(BH+1*0
IGC*26<*(BH+1*0
IGC+.6<*(BH+1*0
IGC+.6<.-(BH+1*0
IGC,+6<.-(BH+1*0
IGC,+6<,+(BH+1*0
IGC,16<,+(BH+1*0
IGC,16<+B6+1*0
IGC.)6<+(BH+1*0
IGC.)6<.+(BH+1*0
IGC/,6<.+(BH+1*0
IGC/,6<,(BH+1*0
IGC0.6<,(BH+1*0
IGC1)6<,(BH+1*0
IGC*))6<-(BH+1*0
*,
*,
*2
*2
+.
+.
,+
,+
,1
,1
.)
.)
/,
/,
0.
1)
*))
< -+. !
< / +0!
< / +0!
< -!
< -!
< - -+0!
< - -+0!
< - -+.!
< - -+.!
< .!
< .!
< . -+ .!
< . -+ .!
< /!
< /!
< /!
< 0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
<58=7CJr HFB 5; 8=B +1*0 GG & VZORY} ‘ c\vX w[ gscWaS[
IGC*,6<*+(HH+1*0
IGC*26<,-(HH+1*0
IGC+.6<*(HH+1*0
IGC,+6<.-(HH+1*0
IGC,16<,+(HH+1*0
IGC.)6<+(HH+1*0
IGC/,6<.+(HH+1*0
IGC0.6<,(HH+1*0
IGC1)6<,(HH+1*0
IGC*))6<-(HH+1*0
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
1)
*))
< -+. !
< / +0!
< -!
< - -+ 0!
< - -+.!
< .!
< . -+ .!
< /!
< /!
< 0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
<58=7CJr HFB =; 8=B +1*0 AG & VZORY} []‘Og’ ‘ [OaWQw
<58=7CJr HFB =; 8=B +1*0
IGC*,><*+(BH+1*0
IGC*,><,-(BH+1*0
IGC*2><,-(BH+1*0
IGC*2><*(BH+1*0
IGC+.><*(BH+1*0
IGC+.><.-(BH+1*0
IGC,+><.-(BH+1*0
IGC,+><,+(BH+1*0
IGC,1><,+(BH+1*0
IGC,1><+B6+1*0
IGC.)><+(BH+1*0
IGC.)><.+(BH+1*0
IGC/,><.+(BH+1*0
IGC/,><,(BH+1*0
IGC0.><,(BH+1*0
IGC1)><,(BH+1*0
IGC*))><-(BH+1*0
*,
*,
*2
*2
+.
+.
,+
,+
,1
,1
.)
.)
/,
/,
0.
1)
*))
< -+. !
< / +0!
< / +0!
< -!
< -!
< - -+0!
< - -+0!
< - -+.!
< - -+.!
< .!
< .!
< . -+ .!
< . -+ .!
< /!
< /!
< /!
< 0!
<58=7CJr HFB =; 8=B +1*0 GG & VZORY}% QSZ]\S_Sg]c}
I?iN?5 [email protected] G9 GDCB5A= [email protected]
AOaS_WsZ 3
FdgVn)FL( GZfZndjy dXZa)LL
IGC*,><*+(HH+1*0
IGC*,><,-(HH+1*0
IGC*2><,-(HH+1*0
IGC*2><*(HH+1*0
IGC+.><*(HH+1*0
IGC+.><.-(HH+1*0
IGC,+><.-(HH+1*0
IGC,+><,+(HH+1*0
IGC,1><,+(HH+1*0
IGC,1><+(HH+1*0
IGC.)><+(HH+1*0
IGC.)><.+(HH+1*0
IGC/,><.+(HH+1*0
IGC/,><,(HH+1*0
IGC0.><,(HH+1*0
IGC*))><-(HH+1*0
*,
*,
*2
*2
+.
+.
,+
,+
,1
,1
.)
.)
/,
/,
0.
*))
< -+. !
< / +0!
< / +0!
< -!
< -!
< - -+0!
< - -+0!
< - -+.!
< - -+.!
< .!
< .!
< . -+ .!
< . -+ .!
< /!
< 0!
<
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hv‘\v\w 3
j^n A:=B<HOx MKG
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
fdiWZc} g jc|_ }b V jc^h£c}b nyj^hZb efd e£^ed_djyc} haV‘djƒX] V gVX}X] ]VY^X edbdX} ieZj¡djVX}X] ‘aZb <E:FIL j^n gZ‘XZ
!:!* =d‘dcVa{ efd[Zg^dcyac} ged_Zc} ]VY^XZ g ]VY^Xdjƒb hfcZb*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4.26
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc* FZn^ ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V ‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ
bZnZfi$hfc e£ZY bdchy } dYbVgh^h%*
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV ged_XZ V e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
M|gc|c} ) A:=B<HOx MKG [email protected] =BG .4-3* LhVcYVfYc} h|gc|c} i bdgVnc{]d efdjZYZc} Oia‘daaVc V i cZfZndj{]d MZ[adc*
F
Hadicové roubení
Hadicový trn s objímkou a pøevleènou maticí pro hadice na páru
KOMBILOC STEAM 2826
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h|gc|c}
bb
bb
)
)
WVf
‘\+‘g
‘g
[email protected] GH95A =; AG +1+/& a_\ []‘Og\} ‘ c\Waz\w[ gOc’
9>@*+&*,BH
9>@,-&*2BH
9>@*)&+.BH
9>@*.&,1BH
9>@+)&.)BH
*,
*2
+.
,1
.)
/
0
0%.
1
2
9<>*+
9<>,9<>*)
9<>*.
9<>+)
< *(+
< ,(<*
<* *(+
<+
)%//
)%/1
)%2,
*%2,
+%/*
*1
*1
*1
*1
*1
*
*
*
*
*
[email protected] GH95A =; GH +1+/& a_\ ]QSZ]c} ‘ c\Waz\w[ gOc’
[email protected] GH95A =; AG +1+/
[email protected] GH95A =; GH +1+/
9>@*+&*,HI
9>@,-&*2HI
9>@*)&+.HI
9>@*.&,1HI
9>@+)&.)HI
*,
*2
+.
,1
.)
9<>*+
9<>,9<>*)
9<>*.
9<>+)
/
0
0%.
1
2
< *(+
< ,(<*
<* *(+
<+
*1
*1
*1
*1
*1
)%//
)%/1
)%2,
*%2,
+%/*
*
*
*
*
*
[email protected] GH95A 5; AG +1+/& a_\ []‘Og\} ‘ c\vX w[ gOc’
[email protected]*+&*,BH
[email protected],-&*2BH
[email protected]*)&+.BH
[email protected]*.&,1BH
[email protected]+)&.)BH
*,
*2
+.
,1
.)
G *(+
G ,(G*
G * *(+
G+
/
0
0%.
1
2
*1
*1
*1
*1
*1
)%-)%.*
)%/.
*%2+%/,
*
*
*
*
*
[email protected] GH95A 5; GH +1+/& a_\ ]QSZ]c} ‘ c\vX w[ gOc’
[email protected]*+&*,HI
[email protected],-&*2HI
[email protected]*)&+.HI
[email protected]*.&,1HI
[email protected]+)&.)HI
[email protected] GH95A 5; AG +1+/
[email protected] GH95A 5; GH +1+/
*,
*2
+.
,1
.)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Y
bb
Y
W
X
G *(+
G ,(G*
G * *(+
G+
/
0
0%.
1
2
bb
W
*1
*1
*1
*1
*1
)%-)%.*
)%/.
*%2+%/,
-
WVf
‘\+‘g
‘g
X
bb bb
)
HlGBlBm GH95A =; +1+/& ^Z]QVu Y_bV]cu av‘\v\w
9<>*+
9<>,9<>*)
9<>*.
9<>+)
*,
*1
+,
,1
-2
+)
+/
,,
-1
/)
+
+
+
+
+
*)
*)
*)
*)
*)
AOaS_WsZ 3
DHF;BEH< LM>:F [email protected] V :@ FL
FdgVn ) hfc V dW_}b‘V
DHF;BEH< LM>:F [email protected] V :@ LM
HXZa ) hfc
FdgVn ) dW_}b‘V
Hv‘\v\w 3
?fZcnZa^h GdjVhZX LeZX^Va
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
M| ‘{( jZab^ fdWighc} fdiWZc} g jc^h£c}b nyj^hZb n dXZa^ cZWd bdgVn^ jzZhc| ]VY^XdjƒX]
gjdfZ‘ n a^gdjVc{ bdgVn^* Ifd edi ^h} cV gmhdi eyfi Yd .-,p<( ZjZchiZac| ]df‘di jdYi
’-.,p< Yd efVXdjc}]d haV‘i -4 WVf* fdiWZc} g jc^h£c}b nyj^hZb _Z Yjd_Y}ac{( dhdzc{(
e£ZjaZzcy bVh^XZ g e£}bƒb eadX]ƒb zZaZb V h|gc}X}b ‘fdi ‘Zb ?fZcnZa^h GdjVhZX LeZX^ya*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4.26
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc* FZn^ ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V
‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ bZnZfi $hfc e£ZY bdchy } dYbVgh^h% *
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV ged_XZ V e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
F
Hadicové roubení
Spojka savicová roubovací
ROUBENÍ FEKÁLNÍ DN 110
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
<ORWQ]c} a_\
‘ c\vX w[ gscWaS[
<ORWQ]c} a_\
$ ^zScZSt\s [OaYO
AOaS_WsZ 3
Aa^c}‘djy ga^h^cV
bb
)
WVf
)
‘\+‘g
‘g
FCI69Bm **) 5;& VORWQ]c} a_\ ‘ c\vX w[ gscWaS[
**) -’.(*/
)%2
H;6<**)
*
FCI69Bm **) =; & VORWQ]c} a_\ ^_] [OaYb
**) -’.(*/
H;><**)
*
)%1
A5H?5 **) =;& ^zScZSt\s [OaYO ^_] FCI69Bm **) =;
)%.
H;B**)
*
HlGBlBm **)& ^Z]QVu Y_bV]cu av‘\v\w
H;I**)
)%),
*
Jmj?C =; **)& gs‘ZS^YO ^_] G:5;**)
H;K><**)
)%..
*
Jmj?C 5; **)& gs‘ZS^YO ^_] G:=;**)
H;K6<**)
)%..
*
Hv‘\v\w 3
IadX]{ efm dj{ h|gc|c}
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
fdiWZc} efd gVX} ]VY^XZ j nZb|Y|aghj} V ed yfc} hZX]c^XZ( ghVcYVfYc}
efdjZYZc} efd eaVghdj{ V efm dj{ gVj^XZ =G --,*
D]g\s[YO 3
D ie}cyc} Ydedfizi_ZbZ gedcm @;L( eyg‘m ;:G=BF>Q* DdbeaZh _Z
YdYyjyc gad Zc}b h|X]hd zhm£ edad Z‘6 L?:@--,( [email protected],( L?F--, V
LM?--,*
VZDUCHOVÁ SPOJKA PRODLOU ENÁ DIN 3902
DdbeaZhc} ged_‘V
O}z‘d [email protected]
Hrdlo pøípojky pøímé, pro vzduchové rozvody
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
bb
AOaS_WsZ 3
S^c‘djVcy dXZa
O}z‘d :@
WVf
.
bb
F
F
\+‘g
‘g
<_RZ] cgRbQV]cu ^zw^]XYf ^zw[u & ^_]RZ]b S\u ^_]cSRS\w
-)) ++b*%.
++b*%.
+0
*++
=EE++*.(++*.&H8
.-
*
D]b Waw3
AfYaV gZ Vea^‘i_} i cy‘aVYc}X] VihdbdW^a⁄ V hfV‘hdf⁄ Yd jnYiX]djƒX]
gdighVj efd fdnjdY jnYiX]i CL -. bb*
VZDUCHOVÁ SPOJKA M22SC-K, (krátká)
AOaS_WsZ 3
S^c‘djVcy dXZa
D]b Waw3
AfYaV bV_} ghZ_c{ edi ^h} _V‘d efdYadi Zc{ ged_‘m*
F
Hadicové roubení
Hrdlo pøípojky pøímé, pro vzduchové rozvody
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
bb
WVf
F
.
F
bb
<_RZ] cgRbQV]cu ^zw^]XYf ^zw[u & Y_saYu ^_]cSRS\w
-)) ++b*%.
++b*%.
+0
=EE++*.(++*.&H8&@ ,)
\+‘g
‘g
0.
*
Hrdlo spojky a redukce pøímé, lehká a støední øada
HYDRAULICKÁ ROUBENÍ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
CL
V
bb
bb
WVf
bb
F
$\%
‘g
.))
.))
-.)
-))
-))
**0
*0
*2
++
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
*+
+)
+)
+.
-+
*
*
*
*
*
<_RZ] ‘^]XYf ^zw[u !<GD"
G^]XYO ^zw[s _SRbY]cO\s
<_RZ] ‘^]XYf ^zw[u
=HE*+*.
=HE*-*.
=HE*/*.
=HE*1*.
=HE++*.
.
/
1
*)
*,
+.
+0
+0
+1
,)
G^]XYO ^zw[s _SRbY]cO\s !L DF"
AOaWQS ^zScZSt\s
AOaS_WsZ 3
:ihdbVhdjy dXZa
B]_[O 3
=BG /5,.
HEG*-*.(*+*.
HEG*/*./*+*.
HEG*/*.(*-*.
HEG*1*.(*/*.
HEG++*.(*1*.
HEG++*.(*/*.
/(.
1(.
1(/
*)(1
*,(*)
*,(1
AOaWQS ^zScZSt\s
BE&B*+*.
BE&B*-*.
BE&B*/*.
BE&B*1*.
BE&B++*.
.
/
1
*)
*,
+1
+0
+0
,)
,*
,)
.))
.))
-.)
-))
-))
-))
*0
*0
*0
*2
++
++
*-(*+M*%.
*/(*+M*%.
*/(*-M*%.
*1(*/M*%.
++(*1M*%.
++(*/M*%.
*0
+)
+*
+2
-+
-*
*
*
*
*
*
*
*.
*.
*/
*/
*0
.))
.))
-.)
-))
-))
**0
*2
++
+0
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
/
**
*.
++
,1
*
*
*
*
*
HYDRAULICKÁ ROUBENÍ
Hrdlo pøípojky pøímé s metrickým a Whitworthovým závitem
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Cg
V
bb bb
-
WVf
F
.
F
bb
\+‘g
‘g
**0
*0
*0
*0
*2
*2
*2
++
++
++
+++++0
+0
+0
+0
+0
*.
*/
*0
+)
++
,,)
+1
-*
-)
,+
-)
.)
.2
.+
.1
/1
//
/.
/)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**0
*0
++
++
++
+0
*.
*/
*0
+.
,)
-)
/)
*
*
*
*
*
*
*
<_RZ] ^zw^]XYf ^zw[u & ^zW^]X]cOQw gscWa [Sa_WQY}
AOaS_WsZ 3
:ihdbVhdjy dXZa
aihƒ X]fdbyh%
B]_[O3
=BG /5,D]b Waw3
HXZadj{ ]fYaV gZ nyj^hm jZ jnYiX]djƒX] fdnjdYZX] cZWd
]mYfVia^X‘ƒX] gmgh{bZX] gadi } ‘ e£^ed_djyc} dXZadjƒX] cZWd
eaVghdjƒX] hfiWZ‘ gj|hadgh^ CL edYaZ hVWia‘m*
D]g[s[YO3
=ZhV^a dWfyn‘i i‘Vni_Z £Z Zc} YdgZYVX} eadX]m cV gh£ZY h|gc}X}
eadX]m V i‘dczZc} nyj^hi*
Hrdlo pøípojky úhlové s pøevleènou maticí
=EE*)*)(*+*.
=EE*)*)(*-*.
=EE*)*)(*/*.
=EE*+*.(*+*.
=EE*+*.(*-*.
=EE*+*.(*/*.
=EE*-*.(*-*.
=EE*-*.(*/*.
=EE*/*.(*-*.
=EE*/*.(*/*.
=EE*/*.(*1*.
=EE*/*.(++*.
=EE*1*.(*/*.
=EE*1*.(*1*.
=EE*1*.(++*.
=EE+)*.(++*.
=EE++*.(*-*.
=EE++*.(*/*.
=EE++*.(*1*.
=EE++*.(++*.
D]b Waw3
AfYaV gZ ihV]i_} bZn^ e£}ed_‘m Yd ‘dgh‘m V ]VY^XZ g bZhf^X‘ƒb
jZc‘djc}b nyj^hZb* MZchd ¥]adjƒ ged_ by jƒ]dYi j hdb( Z _Z
jm£Z Zcd gefyjc{ cVhdzZc} V WZn¥‘Vedj{ ih|gc|c} edbdX} ‘i ZaZ
cV dWdi ghfVcyX]*
+/
+1
+1
+2
,*
,)
,)
,*
,)
,*
,+
,+
,*
,+
,+
,+
,+
,+
,+
,+
/-)
.))
,+)
.))
-))
,+)
-))
,+)
,+)
,+)
,+)
+.)
+.)
+))
+))
+))
+))
+))
+))
+))
*)b*
*)b*
*)b*
*+b*%.
*+b*%.
*+b*%.
*-b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*/b*%.
*/b*%.
*/b*%.
*1b*%.
*1b*%.
*1b*%.
+)b*%.
++b*%.
++b*%.
++b*%.
++b*%.
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
*/b*%.
*1M*%.
++b*%.
++b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
<_RZ] ^zw^]XYf ^zw[u & ^zW^]X]cOQw gscWa ;
=EE<*(1(*)*
=EE<*(-(*+*.
=EE<*(-(*-*.
=EE<,(1(*-*.
=EE<,(1(*/*.
=EE<,(1(*1*.
=EE<*(+(++*.
.
1
1
1
*)
*,
+,
,)
,+
,*
,.
,/
-)
/-)
.))
-))
-))
,+)
+.)
+))
*(1
*(*(,(1
,(1
,(1
*(+
*)b*%.
*+b*%.
*-b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
STAVITELNÉ KOLENO HV - DIN 3952
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZ3
FdgVncƒ jƒ‘djZ‘ g dXZadjdi bVh^X} V dXZadjƒb edgijcƒb
efghZcZb
.
.
1
1
1
1
1
*)
*,
*)
*)
*,
*,
*,
*,
*,
*,
Cg
Y
bb
bb
WVf
F
<_RZ] ^zw^]XYf |VZ]cu @ & ‘aOcWaSZ\u
=EJ*+*.&=K/7
=EJ*-*.&=K17
=EJ*/*.&=K*)7
=EJ*1*.&=K*+7
=EJ++*.&=K*.7
/
1
*)
*+
*.
/
0
2
**
.))
-))
,+)
+.)
+))
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
.
F
bb
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
**0
*2
++
+0
\+‘g
+1
-2
./
*)/
*++
‘g
*
*
*
*
*
F
Hadicové roubení
Hrdlo spojky úhlové - HSU - MS
HRDLO SPOJKY ÚHLOVÉ - DIN 3905
L-
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Cg
E
bb
bb
WVf
<_RZ] ‘^]XYf |VZ]cu @ & AG
=HJ*+*.
.
*2
.))
=HJ*-*.
/
+*
-))
=HJ*/*.
1
+,
,+)
=HJ*1*.
*)
+.
+.)
=HJ++*.
*,
+1
+))
AOaS_WsZ 3
FdgVncƒ jƒ‘djZ‘ FL 14
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
L-
.
F
F
bb
\+‘g
‘g
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
*)
*+
**0
*2
+*
+0
,.
.+
0.
*
*
*
*
*
Hrdlo spojky T - HST - MS
HRDLO SPOJKY T - DIN 3908
.
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
L-
E
bb bb
-
.
=HI*+*.
=HI*-*.
=HI*/*.
=HI*1*.
=HI++*.
.
/
1
*)
*,
,1
-+
-/
.)
./
L-
WVf
F
F
bb
\+‘g
‘g
.))
-))
,+)
+.)
+))
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
*+b*%.
*-b*%.
*/b*%.
*1b*%.
++b*%.
*)
*+
**0
*2
+2
,2
.)
0)
**)
*
*
*
*
*
<_RZ] ‘^]XYf |VZ]cu @ & AG
.
AOaS_WsZ 3
FdgVncƒ jƒ‘djZ‘ FL 14
Cg
-
D]b Waw3
AfYaV bdgVncƒX] jƒ‘dj‘⁄ E V M _Z bd cd edi }h efd jnYiX]dj{ fdnjdYm ^ efd ]mYfVia^‘i* CbZcdj^hy gj|hadgh ]fYZa dYedj}Yy ^
gj|hadgh^ eaVghdjƒX] cZWd ‘djdjƒX] hfiWZ‘ * N hfiWZ‘ efd hmhd ged_Z gZ jmX]yn} n _Z_^X] jZc‘djc}X] ef⁄b|f⁄* AfYad gZ nyj^hZb
..l-(1 _Z ifzZcd efd hfiW‘m g jZc‘djc}b ef⁄b|fZb -1 bb* $Ifd hfiW‘i -2 bb Cg-/ gZ nyj^hm F ..l-(1 cV ny‘aVY| edehyj‘m%*
DdbeaZhc} ]fYaV $g bVh^XZb^ V efghZcm% YdYyjybZ _ZYcdha^j| V cZgbdchdjVc{*
KANALCLER PRESS IG a AG
Hydraulické koncovky pro havarijní opravy hadice Kanalkler
[email protected]@9F DF9GG =;
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
[email protected]@9F DF9GG 5;
AOaS_WsZ 3
:ihdbVhdjy dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D]^W‘ 3
fdiWZc} efd fizc} nVVfbdjyc} ]VY^XZ DVcVaXaZf j e£}eVY|( Z
df^\^cyac} ]VY^XZ efVg‘aV V _Z edh£ZWV gb|ci Yd‘dcz^h V cZc} _^cy
]VY^XZ*
D]g\s[YO 3
CZ edh£ZWV fZgeZ‘hdjVh gc} Zc{]d haV‘i ed defVj| ged_Z( YaZ ijZYZc{
hVWia‘m* Hf^\^cyac} ]VY^XZ _Z a^gdjVcy g df^\^cyac}b^ ‘dcXdj‘m cV
efdjdnc} haV‘ .1, WVf⁄
F
Hadicové roubení
)
WVf
‘\+‘g
‘g
[email protected]@9F DF9GG =; & O_[]cOQw ^s_ VORWQS ?O\OZQZS_
++*&)1&)1&*(+
++*&*+&*+&,(++*&*/&*/&*
++*&+)&*/&*’*(++*&+)&+)&*’*(++*&+-&+-&*’*(+
*,
*2
+.
+.
,+
,1
-+.!
/ +0!
-!
- -+0 !
--+0!
- -+.!
+))
+))
*.)
*.)
*.)
*.)
*
*
*
*
*
*
[email protected]@9F DF9GG 5; & O_[]cOQw ^s_ VORWQS ?O\OZQZS_
+++&)1&)1&*(+
+++&*+&*+&,(+++&*/&*/&*
+++&+)&*/&*’*(+++&+)&+)&*’*(+++&+-&+-&*’*(+
*,
*2
+.
+.
,+
,1
- +.!
/ +0!
-!
- -+0!
- -+0!
- - +.!
+))
+))
*.)
*.)
*.)
*.)
*
*
*
*
*
*
Univerzální spojky pro vzduch a vodu
@
MOSAZNÉ VÝKOVKY
@
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
@
@
@
)2*)&))*)
)2*)&))*,
)2*)&))*0
)2*)&))+*
)2*)
@
V
W
bb
bb
@
\+‘g
‘g
*(1
*(,(1
*(+
*2
,.
-/
2-
*
*
*
*
DzW^]X]cOQw M ‘ c\Waz\w[W gscWaf
W
Do=DC>CJ57m M ,e=;
V
+2
,.%/
-)%/
.,%*
+0
,+
,0%*
--%1
DzW^]X]cOQw M ‘ c\vX w[ gscWaS[% c}c]Rf ‘ c\Waz\w[W gscWaf
)2**&))*)
)2**&))*,
)2**&))*0
)2**&))+*
Do=DC>CJ57m M *e5;% +e=;
)2**
W
,*%0
,1
-*%2
.,%+
+1%1
,.%.
-)%/
.+%0
*(1
*(,(1
*(+
++
,2
.+
*)2
*
*
*
*
*(1
*(,(1
*(+
+)
,/
.)
11
*
*
*
*
DzW^]XYO @ ‘ c\Waz\w[W ; gscWaf
@
)2*+&))*)
)2*+&))*,
)2*+&))*0
)2*+&))+*
@
DomDC>?5 @ +e=;
*)
*,
*0
+*
+.
,+
,/
--
DzW^]XYO @ ‘ c\Waz\w[ ; gscWaS[ O c\vX w[ F gscWaS[
)2*+
K
)2*,&))*)
)2*,&))*,
)2*,&))*0
)2*,&))+*
DomDC>?5 @ *e=;% *e5F
)2*,
)2*-&))*)
)2*-&))*,
)2*-&))*0
)2*-&))+*
*(1
*(,(1
*(+
*,
+1
-,
0+
*
*
*
*
)2*-
@
DomDC>?5 H ,e=;
)2*.
W
+,%.
,)%,-%/
-*%.
+,%.
,)%,-%/
-*%.
*(1
*(,(1
*(+
+)
,.
/)
**/
*
*
*
*
+0%,
,,1%/
-/%-
*(1
*(,(1
*(+
+2
.2
1/
*-%0
*
*
*
*
+.
.,
0/
*+2
*
*
*
*
G^]XYO H ‘ c\Waz\w[W gscWaf
)2*.&))*)
)2*.&))*,
)2*.&))*0
)2*.&))+*
DomDC>?5 @ +e5;
V
+0%.
,,%.
,1%.
-/%.
DzW^]XYO @ ‘ c\vX w[W gscWaf
@
@
+0%.
,,%.
,1%.
-/%.
-+
.*
./%+
/0%+
Dzw^]XYO H ‘ ^zW^]X]cOQw[ cS\Y]c\w[ gscWaS[
)2*/&))*)
)2*/&))*,
)2*/&))*0
)2*/&))+*
-+%,
.*%+
./%+
/0
+-%/
,+%+
,/%.
-,%1
*(1
*(,(1
*(+
@
DomDC>?5 H *e5;
)2*/
Zátky pro uzavøení výpustì s venkovním závitem
OCELOVÉ ZÁTKY
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
NsaYO [Sa_WQYs
N&B*+*.
N&B*-*.
N&B*/*.
N&B*1*.
N&B++*.
NiH?5 A9HF=7?i
NiH?5 ;
NsaYO KWaVd]_a ;
N&<*1
N&<*N&<,1
N&<*+
WVf
bb
F
$\%
‘g
.))
.))
-.)
-.)
-))
*0
*2
++
++0
*+M*%.
*-M*%.
*/M*%.
*1M*%.
++M*%.
++
+2
-.,
2)
*
*
*
*
*
+.)
+.)
,.)
,.)
**2
++
+0
NsaYO ‘S gscWaS[ ; \O W[Pb‘
NiH?5 ; B5 =A6IG
[email protected]:&<*1
[email protected]:&<*[email protected]:&<,1
[email protected]:&<*+
+.)
+.)
,.)
,.)
@
*(1
*(,(1
*(+
@
*(1
*(,(1
*(+
*
*
*
*
*
*
*
*
AOaS_WsZ3
G^‘adjVcy dXZa
D]b Waw3
Syh‘m efd inVj£Zc} jƒeigh| gZ fdiWi_} Yd h|aZgV V efd jmgd‘{ haV‘m V
¥eac{ Ydh|gc|c} _Z nVedh£ZW} edi ^h ]a^c}‘djƒX] cZWd b|Y|cƒX]
edYad Z‘*
!%(+’069 205&)/:
F
Hadicové roubení
Závitová spojka s vnìj ím a vnitøním závitem
ZÁVITOVÁ SPOJKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
GDC>?5 5; AG& []‘Og\s ‘^]XYO ^zw[s ‘ c\vX w[ ; gscWaS[
H6<*+(BH
H6<,-(BH
H6<*)(BH
H6<.-(BH
H6<,+(BH
H6<+)(BH
H6<.+(BH
H6<,)(BH
H6<-)(BH
GDC>?5 5;
<
<
<
<
<
<
<
<
<
- +.!
/+0!
-!
--+0!
- -+.!
.!
. -+.!
/!
0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
GDC>?5 5; GG& \S_Sg]cs ‘^]XYO ^zw[s ‘ c\vX w[ ; gscWaS[
H6<*+(HH
H6<,-(HH
H6<*)(HH
H6<.-(HH
H6<,+(HH
H6<+)(HH
H6<.+(HH
H6<,)(HH
H6<-)(HH
<
<
<
<
<
<
<
<
<
- +.!
/+0!
-!
--+0!
- -+.!
.!
. -+.!
/!
0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
GDC>?5 =; AG& []‘Og\s ‘^]XYO ^zw[s ‘ c\Waz\w[ ; gscWaS[
GDC>?5 =;
AOaS_WsZ 3
FdgVn ) FL( GZfZndjy dXZa ) LL
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
SqOBMHOq LIHCD: _Z ifzZcV ‘Z ged_djVc} eVaXdjƒX] nyj^h⁄ _V‘
jc|_ }X] hV‘ jc^h£c}X]* AaVjc} jmi ^h} j zZfeVX} hZX]c^XZ*
D]g\s[YO 3
C^cy efdjZYZc} nyj^hdjƒX] ged_Z‘ cV ny‘aVY| edehyj‘m*
G
Závitové spojky a redukce
H><*+(BH
H><,-(BH
H><*)(BH
H><.-(BH
H><,+(BH
H><+)(BH
H><.+(BH
H><,)(BH
H><-)(BH
<
<
<
<
<
<
<
<
<
- +.!
/+0!
-!
--+0!
- -+.!
.!
. -+.!
/!
0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
GDC>?5 =; GG & \S_Sg]cs ‘^]XYO ^zw[s ‘ c\Waz\w[ ; gscWS[
H><*+(HH
H><,-(HH
H><*)(HH
H><.-(HH
H><,+(HH
H><+)(HH
H><.+(HH
H><,)(HH
H><-)(HH
<
<
<
<
<
<
<
<
<
- +.!
/+0!
-!
--+0!
- -+.!
.!
. -+.!
/!
0!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Závitová redukce s vnìj ím a vnitøním závitem
ZÁVITOVÁ REDUKCE
*’
+’
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
&&FL
&&LL
-* nyj*
.* nyj*
WVf
F98I?79 5; ## &_SRbYQS ^zw[s ‘ c\vX w[ ; gscWaS[
G6<,-&*+(BH
G6<*)&,-(BH
G6<.-&*)(BH
G6<,+&*)(BH
G6<,+&.-(BH
G6<+)&.-(BH
G6<+)&,+(BH
G6<.+&+)(BH
G6<,)&+)(BH
G6<,)&.+(BH
G6<-)&,)(BH
G6<,-&*+(HH
G6<*)&,-(HH
G6<.-&*)(HH
G6<,+&*)(HH
G6<,+&.-(HH
G6<+)&.-(HH
G6<+)&,+(HH
G6<.+&+)(HH
G6<,)&+)(HH
G6<,)&.+(HH
G6<-)&,)(HH
< /+ 0 !
< -!
< - -+ 0!
< - -+.!
< - -+.!
< .!
< .!
< . - + .!
< /!
< /!
< 0!
< - + .!
< /+0!
< -!
< -!
< - -+0!
< - -+0!
< - -+ .!
< .!
< .!
< . -+.!
< /!
‘\+‘g
‘g
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
F98I?79 =; ##& []‘Og\s _SRbYQS ^zw[s ‘ c\Waz\w[ ; gscWaS[
F98I?79 5;
*’
+’
< /+ 0 !
< -!
< - -+ 0!
< - -+.!
< .!
< . -+ .!
< /!
< 0!
G><,-&*+(BH
G><*)&,-(BH
G><.-&*)(BH
G><,+&.-(BH
G><+)&,+(BH
G><.+&+)(BH
G><,)&+)(BH
G><-)&,)(BH
< - + .!
< /+0!
< -!
< - -+0!
< - -+.!
< .!
< .!
< /!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
F98I?79 5;(=; ##& _SRbYQS ^zw[s ‘ c\vX w[ ( c\Wa£c}b gscWaS[’
*’
+’
F98I?79 5;(=;
GE6<*+&><*+(BH
GE6<*+&><,-(BH
GE6<,-&><,-(BH
GE6<,-&><*)(BH
GE6<*)&><,-(BH
GE6<*)&><.-(BH
GE6<*)&><,+(BH
GE6<.-&><*)(BH
GE6<.-&><.-(BH
GE6<.-&><,+(BH
GE6<.-&><+)(BH
GE6<,+&><*)(BH
GE6<,+&><.-(BH
GE6<,+&><,+(BH
GE6<,+&><+)(BH
GE6<+)&><.-(BH
GE6<+)&><,+(BH
GE6<+)&><.+(BH
GE6<+)&><,)(BH
GE6<.+&><+)(BH
GE6<.+&><.-(BH
GE6<.+&><,)(BH
GE6<,)&><+)(BH
GE6<,)&><.+(BH
GE6<,)&><-)(BH
GE6<-)&><,)(BH
< -+.!
< -+.!
< /+ 0!
< /+ 0!
< -!
< -!
< -!
< - - +0 !
< - - +0 !
< - - +0 !
< - - +0 !
< - -+.!
< - -+.!
< - -+.!
< - -+.!
< .!
< .!
< .!
< .!
< . -+.!
< . -+.!
< . -+.!
< /!
< /!
< /!
< 0!
< - + .!
< /+ 0!
< /+ 0!
< -!
< /+ 0!
< - - +0 !
< - -+.!
< -!
< - -+0!
< - -+.!
< .!
< -!
< --+0!
< - -+.!
< .!
< - -+0!
< - -+.!
< . -+ .!
< /!
< .!
< - -+0!
< /!
< .!
< . -+ .!
< 0!
< /!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
F98I?79 5;?(=; ##& _SRbYQS Y_saYs ‘ c\vX w[ ( c\Waz\w[ gsc’
G6<,-&><*+(BH
G6<*)&><,-(BH
G6<.-&><,-(BH
G6<.-&><*)(BH
G6<,+&><.-(BH
G6<+)&><*)(BH
G6<+)&><,+(BH
G6<,)&><+)(BH
G6<-)&><,)(BH
G6<,-&><*+(HH
G6<*)&><,-(HH
G6<.-&><,-(HH
G6<.-&><*)(HH
G6<,+&><.-(HH
G6<+)&><*)(HH
G6<+)&><,+(HH
G6<,)&><+)(HH
G6<-)&><,)(HH
< /+ 0 !
< -!
< - -+ 0!
< - -+ 0!
< - -+.!
< .!
< .!
< /!
< 0!
< - + .!
< /+0!
< /+0!
< -!
< - -+0!
< -!
< - -+.!
< .!
< /!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
F98I?79 5;(=;
AOaS_WsZ 3
FdgVn )&& FL( GZfZndjy dXZa ) &&LL
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
)
D]^W‘ 3
SqOBMHOq K>=ND<> _Z ifzZcV ‘ fZYi‘djyc} eVaXdjƒX] nyj^h⁄ _V‘
jc|_ }X] hV‘ jc^h£c}X]* AaVjc} jmi ^h} j zZfeVX} hZX]c^XZ*
D]g\s[YO 3
C^cy efdjZYZc} nyj^hdjƒX] fZYi‘X} cV ny‘aVY| edehyj‘m*
G
Závitové spojky a redukce
Pøíruba s hadicovým trnem
PEVNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
DomFI65 *)(*/ HFB & ]QSZ’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘ VOR’ a_\S[
*/.
*,
;KE)*,
*/
*
*0.
*2
;KE)*2
*/
*
*1.
+.
;KE)+.
*/
*
*1
*))
,+
;KE),+
*/
*
*1
**)
,1
;KE),1
*/
*
*1
*+.
.)
;KE).)
*/
*
*1
*-.
/,
;KE)/,
*/
*
*1
1
*/)
0.
;KE)0.
*/
*
*1
1
*1)
*))
;KE*))
*/
*
*1
1
+*)
*+.
;KE*+.
*/
*
++
1
+-)
*.)
;KE*.)
*/
*
++
1
+2.
+))
;KE+))
*)
*
DomFI65 G*)(*/ HFB & \S_Sg’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘ VOR’ a_\S[
*/
*
*,
*/.
G;KE)*,
*/
*
*2
*0.
G;KE)*2
*/
*
+.
*1.
G;KE)+.
*/
*
,+
*1
*))
G;KE),+
*/
*
,1
*1
**)
G;KE),1
*/
*
.)
*1
*+.
G;KE).)
*/
*
/,
*1
*-.
G;KE)/,
*/
*
0.
*1
1
*/)
G;KE)0.
*/
*
*))
*1
1
*1)
G;KE*))
*/
*
*+.
*1
1
+*)
G;KE*+.
*/
*
*.)
++
1
+-)
G;KE*.)
:JD
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
DomFI65 *.) HFB & ]QSZ]cs ^Sc\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘ VOR’ a_\S[
*,
*.%2
/)%,
;KE6*)*,
*)%,)
*
*2
*.%2
/2%1
;KE6*)*2
*)%,)
*
+.
*.%2
02%;KE6*)+.
*)%,)
*
,+
*.%2
11%2
;KE6*),+
*)%,)
*
,1
*.%2
21%;KE6*),1
*)%,)
*
.)
*2
*+)%/ ;KE6*).)
*)%,)
*
/,
*2
*,2%0 ;KE6*)/,
*)%,)
*
0.
*2
*.+%- ;KE6*)0.
*)%,)
*
*))
*2
*2)%. 1
;KE6**))
*)%,)
*
*+.
++%+
+*.%2 1
;KE6**+.
*)%,)
*
*.)
++%+
+-*%, 1
;KE6**.)
*)%,)
*
DomFI65 G*.) HFB & \S_Sg’ ^Sc\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘ VOR’ a_\S[
*)%,)
*.%2
/)%,
*,
G;KE6*)*,
*
*)%,)
*.%2
/2%1
*2
G;KE6*)*2
*
*)%,)
*.%2
02%+.
G;KE6*)+.
*
*.%2
11%2
,+
*)%,)
G;KE6*),+
*
*.%2
21%,1
G;KE6*),1
*)%,)
*
*2
*+)%/ .)
G;KE6*).)
*)%,)
*
*2
*,2%0 /,
G;KE6*)/,
*)%,)
*
*2
*.+%- 0.
G;KE6*)0.
*)%,)
*
*2
*2)%. 1
*))
G;KE6**))
*)%,)
*
++%+
+*.%2 1
*+.
G;KE6**+.
*)%,)
*
++%+
+-*%, 1
*.)
G;KE6**.)
*)%,)
*
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} cV efm dj{ ^ eaVghdj{ ]VY^XZ* NeZjc|c} Yd ]VY^XZ Ydedfizi_ZbZ efdjyY|h
gedcVb^ @;L( A>KDNE>L cZWd ghV]djVX} eyg‘di ;:G=BF>Q*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh g edamefdema{cdjƒb ^ ]a^c}‘djƒb hdiaXZb* ;a^
ef⁄b|f⁄ cVY =G .,, cV ny‘aVY| edehyj‘m*
H
Pøíruby
} ^c[dfbVXZ d fdnb|fZX] e£}fiW i _bZcdj^hƒX]
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem
OTOÈNÁ PØÍRUBA - HADICOVÝ TRN
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
J DomFI65 *)(*/ HFB & ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘ VORWQ’ a_\S[
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
;AE)*,
;AE)*2
;AE)+.
;AE),+
;AE),1
;AE).)
;AE)/,
;AE)0.
;AE*))
;AE*+.
;AE*.)
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*1)
+*)
+-)
1
1
1
1
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *)(*/ HFB G & ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
\S_Sg]c}[ VORWQ]c}[ a_\S[
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
GH;AE)*,
GH;AE)*2
GH;AE)+.
GH;AE),+
GH;AE),1
GH;AE).)
GH;AE)/,
GH;AE)0.
GH;AE*))
GH;AE*+.
GH;AE*.)
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*1)
+*)
+-)
1
1
1
1
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
J DomFI65 G*)(*/ HFB & \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
VORWQ]c}[ a_\S[
:@D
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
GG;AH)*,
GG;AH)*2
GG;AH)+.
GG;AH),+
GG;AH),1
GG;AH).)
GG;AH)/,
GG;AH)0.
GG;AH*))
GG;AH*+.
GG;AH*.)
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*1)
+*)
+-)
1
1
1
1
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *.) HFB & ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘ VOR’ a_\S[
;AE6*)*,
;AE6*)*2
;AE6*)+.
;AE6*),+
;AE6*),1
;AE6*).)
;AE6*)/,
;AE6*)0.
;AE6**))
;AE6**+.
;AE6**.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
*,2%0
*.+%*2)%.
+*.%2
+-*%,
1
1
1
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*2
*2
*2
++%+
++%+
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 G*.) HFB & \S_Sg’ ]a]t\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘ VOR’ a_\S[
:@G
GG;AE6*)*,
GG;AE6*)*2
GG;AE6*)+.
GG;AE6*),+
GG;AE6*),1
GG;AE6*).)
GG;AE6*)/,
GG;AE6*)0.
GG;AE6**))
GG;AE6**+.
GG;AE6**.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
*,2%0
*.+%*2)%.
+*.%2
+-*%,
1
1
1
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*2
*2
*2
++%+
++%+
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} cV efm dj{ ^ eaVghdj{ ]VY^XZ* NeZjc|c} Yd ]VY^XZ Ydedfizi_ZbZ efdjyY|h
gedcVb^ @;L( A>KDNE>L cZWd ghV]djVX} eyg‘di ;:G=BF>Q*
D]g\s[YO 3
GV e£yc} ny‘Vnc}‘V bd cd YdYVh g edamefdema{cdjƒb ^ ]a^c}‘djƒb hdiaXZb* ;a^
ef⁄b|f⁄ cVY =G .,, cV ny‘aVY| edehyj‘m*
} ^c[dfbVXZ d fdnb|fZX] e£}fiW i _bZcdj^hƒX]
H
Pøíruby
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
Pevná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2826
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
bb
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
DomFI65 *)(*/ HFB +1+/& ]QSZ’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;KB<)*,
;KB<)*2
;KB<)+.
;KB<),+
;KB<),1
;KB<).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
DomFI65 G*)(*/ HFB +1+/& \S_Sg’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
G;KB<)*,
G;KB<)*2
G;KB<)+.
G;KB<),+
G;KB<),1
G;KB<).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
DomFI65 +.(-) HFB +1+/& ]QSZ’ ^Sc\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
:JA
;KB<E-)*,
;KB<E-)+)
;KB<E-)+.
;KB<E-),+
;KB<E-),1
;KB<E-).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
*
*
*
*
*
*
DomFI65 G+.(-) HFB +1+/& \S_Sg’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*+.(-) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} eVfc}X] ]VY^X* D
efd[Zg^dcyac}bi ieZjc|c} ]VY^XZ edi }jybZ ie}cyX} ‘aZbm <E:FIL
.4.2 j^n gZ‘XZ !:!*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4.26
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc* FZn^
ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V ‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ bZnZfi $hfc e£ZY
bdchy } dYbVgh^h% *
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV ged_XZ V
e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
H
Pøíruby
G;KB<E-)*,
G;KB<E-)*2
G;KB<E-)+.
G;KB<E-),+
G;KB<E-),1
G;KB<E-).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
*
*
*
*
*
*
DomFI65 *.) HFB +1+/& ]QSZ]cs ^Sc\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;KB<6*)*,
;KB<6*)*2
;KB<6*)+.
;KB<6*),+
;KB<6*),1
;KB<6*).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
-
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*
*
*
*
*
*
DomFI65 ,)) HFB +1+/& ]QSZ]cs ^Sc\s ^zw_bPO 5G5,)) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;KB<6,)*,
;KB<6,)*2
;KB<6,)+.
;KB<6,),+
;KB<6,),1
;KB<6,).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
//%0
1+%.
11%2
21%**-%,
*+0
1
*.%2
*2
*2
*2
++%+
*2
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
*
*
*
*
*
*
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2826
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2826
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
bb
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
J DomFI65 *)(*/ HFB +1+/& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_bPO DB *)(*/
‘ VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;AB<)*,
;AB<)*2
;AB<)+.
;AB<),+
;AB<),1
;AB<).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *)(*/ HFB G+1+/& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_’ DB*)(*/ ‘
\S_Sg]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
GH;AB<)*,
GH;AB<)*2
GH;AB<)+.
GH;AB<),+
GH;AB<),1
GH;AB<).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 G*)(*/ HFB +1+/& \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
a_\S[ 8=B+1+/
:@A;
GG;AB<)*,
GG;AB<)*2
GG;AB<)+.
GG;AB<),+
GG;AB<),1
GG;AB<).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 +.(-) HFB +1+/& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;AB<E-)*,
;AB<E-)*2
;AB<E-)+.
;AB<E-),+
;AB<E-),1
;AB<E-).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 +.(-) HFB G+1+/& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_’ DB+.(-) ‘
\S_Sg]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} eVfc}X]
]VY^X* D efd[Zg^dcyac}bi ieZjc|c} ]VY^XZ edi }jybZ ie}cyX}
‘aZbm <E:FIL .4.2 j^n gZ‘XZ !:!*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4.26
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc*
FZn^ ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V ‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ
bZnZfi $hfc e£ZY bdchy } dYbVgh^h% *
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV
ged_XZ V e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
GH;AB<E-)*,
GH;AB<E-)*2
GH;AB<E-)+.
GH;AB<E-),+
GH;AB<E-),1
GH;AB<E-).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 G+.(-) HFB +1+/& \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
\S_Sg]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
GG;AB<E-)*,
GG;AB<E-)*2
GG;AB<E-)+.
GG;AB<E-),+
GG;AB<E-),1
GG;AB<E-).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
-
****1
*1
*1
-)
-)
-)
-)
-)
-)
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *.) HFB +1+/& ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;AB<6*)*,
;AB<6*)*2
;AB<6*)+.
;AB<6*),+
;AB<6*),1
;AB<6*).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
-
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 ,)) HFB +1+/& ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO 5G5,)) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1+/
;AB<6,)*,
;AB<6,)+)
;AB<6,)+.
;AB<6,),+
;AB<6,),1
;AB<6,).)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
+.
,,
-)
-1
..1
//%0
1+%.
11%2
21%**-%,
*+0
1
*.%2
*2
*2
*2
++%+
*2
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
+)%/)
*
*
*
*
*
*
H
Pøíruby
PEVNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
Pevná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
DomFI65 *)(*/ HFB +1*0& ]QSZ’ ^Sc\s
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*,
;K<)*,
/.
*2
;K<)*2
0.
+.
;K<)+.
1.
,+
;K<),+
*))
,1
;K<),1
**)
.)
;K<).)
*+.
/,
;K<)/,
*-.
1
0.
;K<)0.
*/)
1
*))
;K<*))
*1)
1
*+.
;K<*+.
+*)
1
*.)
;K<*.)
+-)
1
+))
;K<+))
+2.
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
^zw_bPO DB*)(*/ ‘
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*/
*
*)
*
DomFI65 G*)(*/ HFB +1*0& \S_Sg]c}[ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
a_\S[ 8=B+1*0
*/
*
*,
*G;K<)*,
/.
*2
*G;K<)*2
0.
*/
*
*/
*
+.
*G;K<)+.
1.
,+
*1
G;K<),+
*))
*/
*
*/
*
,1
*1
G;K<),1
**)
*/
*
.)
*1
G;K<).)
*+.
/,
*1
G;K<)/,
*-.
*/
*
*/
*
0.
*1
1
G;K<)0.
*/)
*))
*1
1
G;K<*))
*1)
*/
*
*/
*
*+.
*1
1
G;K<*+.
+*)
*/
*
*.)
++
1
G;K<*.)
+-)
+))
++
1
G;K<+))
+2.
*/
*
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
++
DomFI65 +.(-) HFB +1*0& ]QSZ’ ^Sc\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
:J;
;K<E-)*,
;K<E-)*2
;K<E-)+.
;K<E-),+
;K<E-),1
;K<E-).)
;K<E-)/,
;K<E-)0.
;K<E-*))
;K<E-*+.
;K<E-*.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*2)
++)
+.)
1
1
1
1
1
****1
*1
*1
*1
*1
++
+/
+/
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DomFI65 G+.(-) HFB +1*0& \S_Sg]cs ^Sc\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
a_\S[ 8=B+1*0
/.
*G;K<E-)*, *,
+.
*
0.
*G;K<E-)*2 *2
+.
*
1.
*G;K<E-)+. +.
+.
*
*))
*1
G;K<E-),+ ,+
+.
*
**)
*1
G;K<E-),1 ,1
+.
*
*+.
*1
G;K<E-).) .)
+.
*
1
*-.
*1
G;K<E-)/, /,
+.
*
1
*/)
*1
G;K<E-)0. 0.
+.
*
1
*2)
++
G;K<E-*)) *))
+.
*
1
++)
+/
G;K<E-*+. *+.
+.
*
1
+.)
+/
G;K<E-*.) *.)
+.
*
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} efm djƒX] ]VY^X * D
efd[Zg^dcyac}bi ieZjc|c} ]VY^XZ edi }jZ_hZ ie}cyX} ‘aZbm <E:FIL
.4-3 j^n gZ‘XZ !:!*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4-36
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc* FZn^
ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V ‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ bZnZfi $hfc e£ZY
bdchy } dYbVgh^h% *
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV ged_XZ V
e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
H
Pøíruby
DomFI65 *.) HFB +1*0& ]QSZ]cs ^Sc\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*,
*.%2
;K<6*)*,
/)%,
*)%,)
*2
*.%2
;K<6*)*2
*)%,)
/2%1
+.
*.%2
;K<6*)+.
02%*)%,)
,+
*.%2
;K<6*),+
*)%,)
11%2
,1
*.%2
;K<6*),1
*)%,)
21%.)
*2
;K<6*).)
*+)%/ *)%,)
/,
*2
;K<6*)/,
*)%,)
*,2%0 0.
*2
;K<6*)0.
*.+%- *)%,)
*))
*2
;K<6**))
*)%,)
*2)%. 1
*+.
++%+
;K<6**+.
*)%,)
+*.%2 1
*.)
++%+
;K<6**.)
+-*%, 1
*)%,)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DomFI65 G*.) HFB +1*0& \S_Sg]cs ^Sc\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*)%,)
G;K<6*)*,
*
*,
*.%2
/)%,
G;K<6*)*2
*2
*.%2
/2%1
*)%,)
*
*)%,)
G;K<6*)+.
*
+.
*.%2
02%G;K<6*),+
,+
*.%2
11%2
*)%,)
*
*)%,)
G;K<6*),1
*
,1
*.%2
21%*)%,)
G;K<6*).)
*
.)
*2
*+)%/ G;K<6*)/,
/,
*2
*,2%0 *)%,)
*
*)%,)
G;K<6*)0.
*
0.
*2
*.+%- G;K<6**)) *))
*2
*2)%. 1
*)%,)
*
*)%,)
++%+
G;K<6**+. *+.
*
+*.%2 1
*)%,)
++%+
G;K<6**.) *.)
+-*%, 1
*
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
bb
J DomFI65 *)(*/ HFB +1*0& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_bPO
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*,
/.
*;A<)*,
;A<)*2
*2
0.
*+.
1.
*;A<)+.
,+
*))
*1
;A<),+
,1
**)
*1
;A<),1
.)
*+.
*1
;A<).)
;A<)/,
/,
*-.
*1
0.
*/)
1
*1
;A<)0.
;A<*))
*))
*1)
1
*1
*+.
+*)
1
*1
;A<*+.
;A<*.)
*.)
+-)
1
++
+))
+2.
1
++
;A<+))
WVf
‘\+‘g
‘g
DB*)(*/ ‘
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *)(*/ HFB G+1*0& ]QSZ’ ]a]t\s ^zw_’ DB*)(*/ ‘
\S_Sg]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*,
*GH;A<)*,
*/
/.
*2
*GH;A<)*2
*/
0.
+.
*GH;A<)+.
*/
1.
,+
*1
GH;A<),+
*/
*))
,1
*1
GH;A<),1
*/
**)
.)
*1
GH;A<).)
*/
*+.
/,
*1
GH;A<)/,
*/
*-.
0.
*1
1
GH;A<)0.
*/
*/)
*))
*1
1
GH;A<*))
*/
*1)
*.)
++
1
GH;A<*.)
+-)
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 G*)(*/ HFB +1*0& \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO
DB*)(*/ ‘ a_\S[ 8=B+1*0
*,
*GG;A<)*,
/.
*/
*2
*GG;A<)*2
0.
*/
+.
*GG;A<)+.
1.
*/
,+
*1
GG;A<),+
*))
*/
,1
*1
GG;A<),1
**)
*/
.)
*1
GG;A<).)
*+.
*/
/,
*1
GG;A<)/,
*-.
*/
0.
*1
1
GG;A<)0.
*/)
*/
*))
*1
1
GG;A<*))
*1)
*/
*+.
*1
1
GG;A<*+.
+*)
*/
*.)
++
1
GG;A<*.)
+-)
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *)(*/ HFB D+1*0& ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘
^]ZfSafZS\]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
*/
EH;A<)*,
*,
/.
**
*
EH;A<)*2
*2
0.
**/
EH;A<)+.
+.
1.
**/
*
EH;A<),+
,+
*))
*1
*/
*
EH;A<),1
,1
**)
*1
*
*/
EH;A<).)
.)
*+.
*1
*/
*
EH;A<)/,
/,
*-.
*1
*
*/
EH;A<)0.
0.
*/)
1
*1
*/
*
EH;A<*))
*))
*1)
1
*1
*
*/
:@;
J DomFI65 +.(-) HFB +1*0& ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB+.(-) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
/.
;A<E-)*,
*,
**
+.
0.
*2
*+.
;A<E-)*2
*
1.
+.
**
;A<E-)+.
+.
*))
;A<E-),+
,+
*1
+.
*
**)
;A<E-),1
,1
*1
*
+.
*+.
;A<E-).)
.)
*1
+.
*
1
*-.
;A<E-)/,
/,
*1
+.
*
1
*/)
;A<E-)0.
0.
*1
*
+.
1
*2)
;A<E-*))
*))
++
+.
*
1
++)
;A<E-*+.
*+.
+/
*
+.
1
+.)
;A<E-*.)
*.)
+/
+.
*
H
Pøíruby
OTOÈNÁ PØÍRUBA - TRN 2817
Otoèná pøíruba s hadicovým trnem dle DIN 2817
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
J DomFI65 G+.(-) HFB +1*0& \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO DB+.(-)
‘ a_\S[ 8=B+1*0
GG;A<-)*,
GG;A<-)*2
GG;A<-)+.
GG;A<-),+
GG;A<-),1
GG;A<-).)
GG;A<-)/,
GG;A<-)0.
GG;A<-*))
GG;A<-*+.
GG;A<-*.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*2)
++)
+.)
****1
*1
*1
*1
*1
++
+/
+/
1
1
1
1
1
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
+.
‘g
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
J DomFI65 *.) HFB +1*0& ]QSZ]cs ]a]t\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
VORWQ]c}[ a_\S[ 8=B+1*0
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa( GZfZn dXZa
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
I£}fiWm g ]VY^Xdjƒb cyhfiW‘Zb ifzZc{ ‘ Vfbdjyc} efm djƒX] ]VY^X * D
efd[Zg^dcyac}bi ieZjc|c} ]VY^XZ edi }jZ_hZ ie}cyX} ‘aZbm <E:FIL
.4-3 j^n gZ‘XZ !:!*
D]g\s[YO 3
Id‘mcm efd e£^eZjc|c} ]VY^X YaZ =BG .4-36
-* LZ£}nc|hZ ]VY^X^ j ‘dab{b gb|fi ‘ dgZ V cVgV~hZ _^ cV hfc* FZn^
ed_^ghcƒb ‘fdi ‘Zb V ‘dcXZb ]VY^XZ edcZX]Z_hZ bZnZfi $hfc e£ZY
bdchy } dYbVgh^h% *
.* HW| edadj^cm gjdf‘m cVgV~hZ cV ]VY^X^ V Yd Yfy ‘m cV ged_XZ V
e£^h^g‘c|hZ ‘ gdW|*
/* LhZ_cdb|fc| YdhV]i_hZ 0 ^bWigdj{ fdiWm V hd Yd ‘£} Z*
;A<6*)*,
;A<6*)*2
;A<6*)+.
;A<6*),+
;A<6*),1
;A<6*).)
;A<6*)/,
;A<6*)0.
;A<6**))
;A<6**+.
;A<6**.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
*,2%0
*.+%*2)%.
+*.%2
+-*%,
Hv‘\v\w 3
)
D_OQ]c\w aZOY 3
=aZ hVWia‘m
D]^W‘ 3
IZjcy e£}fiWV g jc^h£c}b eVaXdjƒb nyj^hZb*
H
Pøíruby
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
J DomFI65 *.) HFB +1*0& \S_Sg]cs ]a]t\s ^zw_bPO 5G5*.) ‘
a_\S[ 8=B+1*0
GG;A<6*)*,
GG;A<6*)*2
GG;A<6*)+.
GG;A<6*),+
GG;A<6*),1
GG;A<6*).)
GG;A<6*)/,
GG;A<6*)0.
GG;A<6**))
GG;A<6**+.
GG;A<6**.)
/)%,
/2%1
02%11%2
21%*+)%/
*,2%0
*.+%*2)%.
+*.%2
+-*%,
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*2
*2
*2
++%+
++%+
1
1
1
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*)%,)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pevná pøíruba s vnitøním závitem
PØÍRUBA - ROUBENÍ
AOaS_WsZ 3
Idn^c‘djVcy dXZa
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*.%2
*2
*2
*2
*2
++%+
++%+
1
1
1
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
)
bb
‘g
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
DomFI65 *)(*/ =; & ]QSZ’ ^Sc\s ^zw_bPO DB*)(*/ ‘ c\Waz\w[ gsc’
;7>)*,
;7>)*2
;7>)+.
;7>),+
;7>),1
;7>).)
;7>)/,
;7>)0.
;7>*))
;7>*+.
;7>*.)
*,
*2
+.
,+
,1
.)
/,
0.
*))
*+.
*.)
< -+.!
< /+0!
<-!
< --+0!
<- -+. !
<.!
< . -+.!
< /!
<0!
<1!
<2!
/.
0.
1.
*))
**)
*+.
*-.
*/)
*1)
+*)
+-)
1
1
1
1
****1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
++
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lisy; Støíkaèky; Olejnièky; Spojky
MAZACÍ TECHNIKA
J}POcO3
Iac}X} V dYjnYi ¡djVX}
jZch^a
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
HW_Zb
,
Xb
Led_‘V
ZgR] S
8SXW[ag
RiXWO
hme
bb
bb
WVf
$\%
‘g
.4,
/3,
0,,
0,,
*)))
*+1)
*
*
1)
1)
1)
1)
-*)
/*+
+1.
.-)
*
*
*
*
+)
+)
+)
+)
+*)
+1)
+-)
,-.
*
*
*
*
$\%
‘g
FIjBm Di?CJr A5N57m @=G !8=B *+1,"
FIjBm Di?CJr A5N57m @=G
E,&B), //+ )*) ,))
E.&B), /.+ )*) .))
&
&
.0
.0
[email protected] A5N57m @=G ?CJCJr !jGB +, *-.-"
[email protected] A5N57m @=G ?CJCJr
[email protected]&B), *)*
[email protected]&B), *)+
[email protected]&B), **)
[email protected]&B), **+
*.)
,))
1)
+.)
H,
H,
H,
H,
-)
.)
-)
.)
+*)
+.)
*-+
+*1
[email protected] A5N57m @=G [email protected] !jGB +, *-.-"
[email protected] A5N57m @=G
[email protected]
AI & B), **.
AI & B), **/
AI & B), *,.
AI & B), *,/
*+.
+.)
*+.
+.)
H,%HH,
H*
H*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
HW_Zb
Led_‘V
ZgR] S
8SXW[ag
RiXWO
hme
bb
bb
.)
-/)
**)) *
.+
.+
,2)
++)
,,)
+-)
*
*
2.
*)1
*
*
,
Xb
-+
.+
-+
.+
*1.
+*/
+*2
+-,
WVf
A5N57m GHom?5j?5 ?CJCJi
[email protected]&B), /2-
/,)
A5N57m GHom?5j?5 [email protected]
A5N57m GHom?5j?5 ?CJCJi
HI& B),/0+
HI& B),/1+
+.)
+.)
GHom?57m [email protected]>B=j?M
HD& B)1,.,
HD& B)1,/)
1)
,))
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
A5N57m GHom?5j?5 [email protected]
nyj^h
dOTZ‘_o
&
_]‘PUhWO
TORUhWO
V
]aVjm
QSXW[ag
bb
bb
bb
WVf
A5N57m GDC>?5 [email protected][email protected] !jGB +, *-0)4 8=B *+1,"
GHom?57m [email protected]>B=j?5
V
H*&B)* 1-)
B*)b*
#H*&B)* 1-) ))* <*(1
*.
*.
**-
,1
,1
,))
,))
A5N57m GDC>?5 [email protected] !jGB +, *-1."
H,& B)* 1-.
B*)b*
*+%,
*+%.
A5N57m GDC>?5 <FCH=Hi !jGB +, *-1."
H-& B)* 1-0
A5N57m GDC>?5 [email protected][email protected]
G*
B*)b*
*.
aomSd‘
TXOac
V
bb
bb
bb
‘g
,)
,)
*
*
2
*
2
*
={a‘V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
nyj^h
A5N57m GDC>?5 BiGIJBi
G+
*+%)
$\%
WVf
$\%
‘g
.))
.))
.))
.))
.))
.)
.)
10
10
-/
*
*
*
*
*
A5N57m GDC>?5 BiGIJBi !jGB +, *-1*"
H+&B)* 1+-
#H+&B)* 1+- ))*
H+&B)* 1+/
#H+&B)* 1+/ ))*
H+&B)* 1+2
B*)b*
<*(1
B*)b*
<*(1
B*)b*
*/
*/
++
++
*)
+)
+)
+1
+1
+)
+,
+,
+++-
AOgOQw ‘^]XYO ^zwaZOt\s
G,
A5N57m GDC>?5 <FCH=Hi
G-
Fbt\w [OgOQw ZW‘f3
=defVjV bVnVX}X] hi‘⁄( daZ_⁄ V bVn^j*
D]b Waw3
FVnVX} gmgh{bm gZ edi }jV_} cZ_j}XZ jZ ghfd_}fZcghj}( VihdbdW^adj{b ef⁄bmgai V ef⁄bmgai j ZdWZXc|* I£^ e£ZzZfyjyc} WZcn}ci
V _^cƒX] ]d£aVjƒX] ayhZ‘ YWZ_hZ cV WZneZzcdgh YaZ ed yfc}X] e£ZYe^g⁄*
& GZYf } gZ g‘aVYZb
I
Mazací technika
MAZACÍ TECHNIKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
MjVf
&
nyj^h
H\[VWO
8SXW[ag
RiXWO
Ic\
bb
WVf
$\%
‘g
,))
..
**)
*/)
-)
+)
-)
-)
+,
-)
/)
1)
*
*
*
*
..
..
*).
*
*
*
BiGH5J97 DFC A5N57m GHom?5j?I
BiGH5J97 DFC A5N57m GHom?5j?I
CH & B)0 1),
CH & B)0 1+)
CH & B)0 1+.
CH & B)0 1+/
dOTZ‘_o
\mkYo
dOTZ‘_o
dOTZ‘_o
B*)b*
B*)b*
B*)b*
B*)b*
HH,
HH-
BiGH5J97 DFC A5N57m @=G !jGB +, *-,*"
CA & B)01*)
CA & B)01*.
CA & B)01,0
\mkYo
dOTZ‘_o
dOTZ‘_o
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
BiGH5J979 DFC A5N57m @=GM
nyj^h
****-
8SXW[ag
RiXWO
Ic\
bb
WVf
$\%
‘g
+.)
.))
*)))
+)))
-))(1))
-))(1))
-))(1))
-))(1))
*,)
*/)
++)
,,)
*
*
*
*
B*)b*
B*)b*
B*)b*
B*)b*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
nyj^h
FZhf^X‘ƒ
nyj^h
bb
$\%
‘g
D+& B)/ /0)
D+& B)/ /0*
< ,(1
< *(+
D+& B)/ /0,
D+& B)/ /0-
< ,(<*
D+& B)/ /0/
D+& B)/ /00
<*’*(<*’*(+
D+& B)/ /02
<+
++0
,)
,+
-*
-*
.)
..
/)
0)
++%1
+2%.
-/%*
.2%0
02%*
2,%*
***%1
*/*%)
*0/%)
+,2%2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
P]^hkdfh]
[email protected]>CNB5? 9GH=<F5BBr
C* & [Sa_WQY}
C+ & KVWad]_a
[email protected]>CNB5? 9GH=<F5BBr
D*& B)/ //)
D*& B)/ //*
D*& B)/ //+
D*& B)/ //,
D*& B)/ //D*& B)/ //.
D*& B)/ ///
D*& B)/ //0
D*& B)/ //1
D*& B)/ //2
*))
*))
*1)
H\[VWO
[email protected]?i <58=79 !8=B *+1,"
KI=& +.)
KI=& .))
KI=& *)))
KI=& +)))
[email protected]?i <58=79
H,
H,
H*
B*)b*
B*)b*
B*)b*
B*/b*%.
B+)b*%.
B+-b*%.
B+0b*%.
B,,b*%.
B,/b*%.
B-+b*%.
B-1b*%.
B.+b*%.
B/)b*%.
9iXWO
dgaU_‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
nyj^h
bb
bb
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i H*6 !jGB +, *-0,"
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i H*6
I*7&B)* *-) ))+
I*7&B)* *-* ))+
I*7&B)* *-, ))+
I*7&B)* *-- ))+
I*7&B)* *-0 ))+
*****-
.%.
.%.
.%.
.%.
.%.
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i H* !jGB +, *-0,4 8=B ,-)."
I* & B)* )-,
I* & B)* )-I* & B)* )-0 *))
I* & B)* )-0 *+.
I* & B)* )-) *))
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i H*
B*)b*
B*+b*%+.
<*(1
<*(B1b*
8SXW[ag
RiXWO
<*(1
<*(B1b*
B1b*’+.
B*)b*
*****-
.%.
.%.
.%.
.%.
.%.
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
$\%
‘g
*+%+
*+%2
*+%+
*-%*+%/
*
*
*
*
*
**%.
*,%0
**%2
**%1
**%1
*
*
*
*
*
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i A*4A- !jGB +, *-0,4 8=B ,-)."
B*& B)* *+) ))+
B*& B)* *+* ))+
B*& B)* *+- ))+
B*& B)* *+0 ))+
B-& B)* **,
B*)b*
B*+b*%+.
<*(B1b*
B/b*
*0
*0
*0
*0
*)
.%.
.%.
.%.
.%.
.%.
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
*/%0
*/
*/
*/
*/%.
A5N57m <@5J=79 [email protected]<i A*4 A-
Jf‘]Y]aZOYu VORWQS
Omgd‘dhaV‘{ ]VY^XZ bV_} bVaƒ jc^h£c} ef⁄b|f( Y}‘m zZbi bd]di Wƒh WZn dXZadj{]d ‘dfYi V e£^hdb Wƒh WZneZzc{ ^ efd haV‘m e£Zjm i_}X} 0,,
WVf⁄ $4,, edfiX]djƒ%* fdiWi_} gZ Yd bVnVX}X] a^g⁄( gZ ‘hZfƒb^ bV_} g]dYcƒ nyj^h F-,l-* MZchd nyj^h _Z ^ cV Yfi]{b ‘dcX^ V nyfdjZ¡ cV
bVnVX}X] ged_‘yX]( ‘hZf{ gZ cV hZchd ‘dcZX bdchi_}*
O hVWiaXZ _gdi efd df^ZchVX^ edinZ 0 cZ_ yYVc|_ } Y{a‘m( jmfyW|_} gZ VaZ a^Wdjdac{ Y{a‘m( cVe£* 1 b cZWd -, b*
I
Mazací technika
*
*
*
*
*
Potravináøské a zemìdìlské provozy
STØÍKACÍ PISTOLE NA VODU
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
W
bb bb
@
$\%
[email protected] GID9F & S‘aW^]Z]V]cs ^W‘a]ZS \O c]Rb
*..
*/1
)-))&)*+0.
*(+
V
WVf
‘g
1
*
,.)
1
*
GID9F & ^W‘a]ZS \O c]Rb *))h7 \S_Sg]cs & Y_saYs
)-))&)*2
+1)
*00
*(+
1))
+)
*
GID9F @CB; & ^W‘a]ZS \O c]Rb *))h7 \S_Sg]cs & RZ]bVs
.1.
*1)
*’-)) +)
)-))&)+)
*(+
*
[email protected] HFMG?5 & ^W‘a]ZS \O c]Rb
*/)
*.,
)-))&)*.
[email protected]
[email protected] HFMG?5
[email protected] GID9F
V
!E]n_[W *)) X(YUZ"
V
*(+
[email protected] & []‘Og\s ^Z\]^_{a]Y]cs ^W‘a]ZS \O c]Rb *))h7 O +. PO_
)-))&,,+
/+0! +.))
+.
*
6CF5
6CF5 & \S_Sg]cs ^W‘a]ZS ‘ a_f‘Y]b \O c]Rb *))h7 O .) PO_
,+)
)-))&)++
-+.!
/))
.)
!CcX[Z[ag\ghWO"
!CS]Sd[ag\ghWO"
GID9F
*
[email protected] F98 & ^W‘a]ZS \O c]Rb *))h7% a_f‘YO% ^zSR\w ^zwc]R% AG([email protected]
)-))&-0)
*0.
+2)
*)
*
GID9F
GIDCB & ^W‘a]ZS \O c]Rb [email protected] & 8&Ga]_g *
)-))&)++
+.)
/+)
*)
*
D]^W‘3
I^ghdaZ bV_} f⁄ncy geZX^[^‘V( n c^X] cZ_jƒncVbc|_ } _Z
bd cdgh nVVfZhdjVh ghya{ gh£}‘yc} cVe£* dW_}b‘di n Yfyhi*
[email protected] F98
Ddjdj{ e^ghdaZ _gdi ifzZc{ efd edhfVj^cy£g‘{ efdjdnm cZWd j
nZb|Y|aghj} ‘ bmh} ]fiWƒX] cZz^ghdh g j|h }b haV‘Zb V hZeadi
jdYdi*
GID9F @CB;
!EmU\[VSZk ZOHIDGN"
KSXUW[^_ 9
GIDCB
O|h ^cV _Z jmWVjZcV P]^hkdfh]djƒb nyj^hZb( cV ‘hZfƒ anZ
gcVYcd cVe£* e£^ed_^h ged_‘m gmgh{b @>D:* O ZX]cm e^ghdaZ
cV ]df‘di jdYi _gdi jm£Z Zcm hV‘( VWm fi‘d_Z e^ghdaZ WmaV
hZeZac| dY^ndadjycV dY ]df‘{ jdYm*
Kulové kohouty na horkou vodu a vzduch
KULOVÉ KOHOUTY
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
[email protected] ?C<CIH =;(=;
[email protected] ?C<CIH =;(5;
W
[email protected] ?C<’ A=B= =;(=;
[email protected] ?C<’ A=B= 5;(=;
V
[email protected] ?C<’ A=B= 5;(5;
W
[email protected] ?C<CIH JrHC?CJr J(5;
AO_S_WsZ3
G^‘adjVcy bdgVn7 dXZa ) $eyz‘m Yadi]{( zZfjZc{%7
eaVgh ) $bVa{ zZfc{%
?bZ]c} bgscv_3
DdiaZ cZfZn7 h|gc|c} IM?>
V
W
bb
bb
)
$\%
WVf
‘g
@/+4!
**0
@-+.!
*/++2
@/+0!
@-!
,-+
/))
@1+0!
[email protected]+0!
*+/)
@.!
@.*-+.!
@/!
@0!
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*+)
*0/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*
*
*
*
*
*
*
102
**)
*/
*)
*)
*
*
*
@-+0!
@/+4!
@-+.!
1)
/,
*/
*)
*)
*
*
*
@-+0!
@/+4!
@-+.!
0*
0,
*+)
*/
*)
*)
*
*
*
+))
*/)
+-.
-*.
*/
*)
*)
*)
*
*
*
*
[email protected] ?C<CIH & =;(=; Di?CJr
.+
,),)&,1,1&><(><
21
/.
*+,),)&*+*+&><(><
*+/
0)
,),)&,-,-&><(><
*.)
0.
,),)&*)*)&><(><
*0*)/
,),)&.-.-&><(><
*11
***
,),)&/-/-&><(><
*+.
,),)&+)+)&><(><
++)
,),)&+.+.&><(><
,),)&,),)&><(><
,),)&-)-)&><(><
[email protected] ?C<CIH & =;(5; Di?CJr
,),.&,1,1&><(6<
.)
*))
,),.&*+*+&><(6<
/.
*,+
,),.&,-,-&><(6<
,),.&*)*)&><(6<
,),.&.-.-&><(6<
,),.&/-/-&><(6<
,),.&+)+)&><(6<
@/+4!
@-+.!
@/+0!
@-!
@1+0!
@2+0!
@.!
[email protected] ?C<CIH A=B= & =;(=;
-*
,1
,).*&*-*-&><(><
,).*&,1,1&><(><
-*
,1
,).*&*+*+&><(><
-1
-+
@-+0!
@/+4!
@-+.!
[email protected] ?C<CIH A=B= & 5;(=;
-+
,/
,).+&*-*-&6<(><
-+
-)
,).+&,1,1&6<(><
,).+&*+*+&6<(><
[email protected] ?C<CIH A=B= & 5;(5;
,).,&*-*-&6<(6<
-)
,.
-*
,/
,).,&,1,1&6<(6<
.)
-,
,).,&*+*+&6<(6<
[email protected] ?C<CIH JrHC?CJr & J(5;
<,(1
,)2)&*),1&K(6<
*-,
2/
,)2)&*,*+&K(6<
*,)
0<*(+
*-0
2<,(,)2)&*2,-&K(6<
<*
*.+
*)1
,)2)&+.*)&K(6<
J
Univerzální pøíslu enství
Spojky a rychlospojky pro prùmysl i domácnost (série 0401)
GARDEN SPOJKA MOSAZ
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
;5F89B AG GDC>?5
;5F89B AG FM7<@CGDC>?5
! G [email protected] "
;5F89B AG FM7<@CGDC>?5
! 69N [email protected] "
;5F89B AG 585DH9F =;
V
W
bb
bb
Cg
)
‘\+‘g
WVf
‘g
*)
*)
*
*
;5F89B AG FM7<@CGDC>?5 & PSg g^va\uV] cS\aWZb
)%*)
*)
)-)*&)),
,)
*(+
,0
)%*,
*)
)-)*&)),0
,(-0
*
*
;5F89B AG FM7<@CGDC>?5 & ‘S g^va\}[ cS\aWZS[
)-)*&)).
,0
,)
)%**
*)
*(+
)-)*&))/
-0
,0
,()%*.
*)
*
*
;5F89B AG G585 & - Yb‘f ‘^]XSY !POZS\w cS T]ZWW"
)-)*&))0
*(+
)%,.
*)
*
;5F89B AG HFMG?5 & ^]‘azWY]cOQw O bgOcw_OQw VbPWQS
)-)*&))1
+/
*(+
)%*)
*)
20
*
;5F89B AG GDC>?5 & ‘^]XYO ^_] gOV_OR\w VORWQS
)-)*&))*
,0
*(+
)%)1
,)
)-)*&))+
-0
,()%*,0
;5F89B AG 585DH9F =; & ‘^]XYO ‘S Rcv[O c\Waz\w[W gscWaf
)-)*&))2
-,/
)%)1.
*)
*
* O ,()-)*&)*)
-,)
*)
*
,(- O *(+ )%)/)
;5F89B AG HFMG?5
;5F89B AG 585DH9F 5; & ‘^]XYO ‘ c\vX w[ gscWaS[
)-)*&)**
,.
+/
)%),*)
,(;5F89B AG A9N=?IG & a_\ ^_] Rcv _fQVZ]‘^]XYf
)-)*&)*-0
*0
)%),*)
;5F89B AG 585DH9F =;
! fdnad Zcd %
;5F89A AG M&GDC>?5 & a_\ ^_] azW _fQVZ]‘^]XYf
)-)*&)*.
*(+
/)
)%**1
0)
;5F89B AG 585DH9F 5;
;5F89B AG A9N=?IG
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
W
bb
bb
*
*
*)
*
WVf
‘g
Cg
)
‘\+‘g
$,0,-),,/
,0,-),,1
,0,-),,4
,0,-),-,%
;5F89B AG M&GDC>?5
;5F89B AG G585
AOaS_WsZf 3
FdgVn)h|ad7 L;K ) \ib^z‘m( IO< ) ny£Znc{ ‘fdi ‘m i fmX]adged_Z‘ V ged_Z‘ ]VY^X
D]^W‘3
Ladi } efd ged_djyc} nV]fVYc}X] ]VY^X cZWd ]VY^X j ef⁄bmgai g haV‘djdi jdYdi Yd -, WVf*
Ofukovací pistole na vzduch série 0500
OFUKOVACÍ PISTOLE
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
W
bb
bb
Cg
)
‘\+‘g
WVf
‘g
)%*0/
*)
*
)%*/)
*)
*
,(-41
*)
*
C:I?CJ57m [email protected] & ‘ ]QV_O\\]b QZ]\]b
).))&-/*-)
++.
*-)
[email protected] G [email protected]
C:I?CJ57m [email protected] &^W‘a]ZS D5 -(B Y_saYs
).))&-0*-*
*01
*,)
C:I?CJ57m [email protected] & ^W‘a]ZS D5 -(B RZ]bVs
).))&-1*-+
[email protected] D5 -(B ?FiH?i
*2-
*/+
[email protected] D5 -(B [email protected]<i
D]b Waw3
OnYiX]dj{ e^ghdaZ efd ghaVzZcƒ jnYiX] g e£^ed_djVX}b nyj^hZb :@-+0!*
D]g\s[YO3
I^ghdaZ g dX]fVccdi Xadcdi nVWfV¡i_} ne|hc{bi ed]mWi dYaZhi_}X}X] zygh^X n d[i‘djVc{]d b}ghV Yd dz} VedY*
J
Univerzální pøíslu enství
Ofukovací pistole na vzduch a pneumìøièe
OFUKOVACÍ PISTOLE
V
W
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
[email protected] 5D?C
[email protected] 5DB /
?CJCJi 5=F [email protected]<i
?CJCJi 5=F
?G *)
V
W
bb
bb
WVf
‘g
C:I?CJ57m [email protected] & 5DB / ^W‘a]ZS Y]c]cs
)/.*&))*-)
*-/ -0,
,(.21
*)
*
C:I?CJ57m [email protected] & 5D?C ^W‘a]ZS ^ZO‘a]cs
)/.*&))*-+
+))
*.0
)%)1,
*)
*
C:I?CJ57m [email protected] & ?]c]cs 5=F
)/.*&))*-.
-11 -.,
*)
*
C:I?CJ57m [email protected] & 5=F RZ]bVs !^W‘a]ZS Y]c]cs"
)/.*&))*-/
/,,
*+)
)%*/- *)
*
@
‘\+‘g
)%*--
C:I?CJ57m [email protected] & ?G *) ^ZO‘a]cs% []R_s ! Y_saYs "
)/.*&))*.+
*(- )%*)) *)
.1,
*
C:I?CJ57m [email protected] & ?G +. ^ZO‘a]cs% []R_s ! RZ]bVs "
)/.*&))*.,
*(- )%**1 *)
/4,
*
C:I?CJ57m [email protected] & [email protected]< *) ^ZO‘a]cs% tS_cS\s ! Y_saYs "
)/.*&))*...,
*(- )%)2. *)
*
C:I?CJ57m [email protected] & [email protected]< +. ^ZO‘a]cs% tS_cS\s ! RZ]bVs "
)/.*&))*..
/31
*(- )%**) *)
*
?G +.
[email protected]< *)
DB9IAlo=j G <58=j?CI
)/.*&))*-0
..)
+*0
<58=j?5 ? DB9IAlo=j=
)/.*&))*-1
-))
,)
8=;[email protected] DB9IAlo=j
.5,
)/.*&))*./
,)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
[email protected]< +.
DB9IAlo=j
G <58=j?CI
V
W
bb
bb
*(-
)
)%,0)
*)
*
)%)2.
*)
*
)%*-)
*)
*
WVf
‘g
‘\+‘g
V
<58=j?5 ? DB9IAlo=j=
8=;[email protected]
DB9IAlo=j
D]b Waw3
OnYiX]dj{ e^ghdaZ efd ghaVzZcƒ jnYiX]( cZ_zVgh|_^ g e£^ed_djVX}b nyj^hZb @-+0!
cZWd cyhfiW‘Zb LM:G=:K= =G 3(.*
D]g\s[YO3
J
Univerzální pøíslu enství
KROUCENÉ PU HADICE
Polyuretanové automobilní kroucené hadice 4 m
?FCI79Bi DI F98 <58=79
B]_[f3
BLH 3/31+.6-5547 BLH 32.4+.6-5547
=BG 3//34+,.*527 =BG 30/-,).+-.*5/7
=BG 30/./+,0*5- V =BG 30/.0)-+,.*52
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
={a‘V
$bVl* e*%
bb
?FCI79Bi DI [email protected]@CK <58=79
bb
?FCI79Bi DI [email protected]@CK
)02.&0*/)1
?FCI79Bi DI [email protected]@CK
)02.&0++)1
bb
b
& VORWQS DI ‘S
*+
& VORWQS DI ‘S
*+
-
bZhf^X‘ƒ
Univerzální pøíslu enství
‘g
WVf
‘g
_]bPS\w[ Y \scv‘{[% 8=B ’’’
*+
*
B*/ b*%.
_]bPS\w[ Y \scv‘{[% 8=B ’’’
*+
*
B++ b*%.
JZO‘a\]‘aW O ^]b Waw3
IdamifZhVc edi ^hƒ efd jƒfdWi h|X]hd ]VY^X _Z geZX^yac} gb|g $IN);EQ%( ‘hZfy dWgV]i_Z ZghZf edamifZhVc V {hZf edamifZhVc*
O edfdjcyc} g dghVhc}b^ jƒfdW‘m( e£ZYZj }b n Vg^_g‘ƒX] hf]⁄( jmc^‘y hZchd bVhZf^ya j bcd]V gb|fZX]*
SV j Z ]djd£} hda^‘ edh£ZWc{ \]_[f O bRvZS\u QS_aWTWYsaf YcOZWaf’
<ZOc\w c}V]Rf 3
OZa‘y [aZl^W^a^hV e£^ c}n‘ƒX] hZeadhyX]*
HYdacdgh b^‘f¢W⁄b V ]mYfdaƒnZ*
Omc^‘V_}X} Yadi]dYdWy gX]decdgh cVjfyXZc} gZ Yd ny‘aVYc} Y{a‘m*
OZa‘y dYdacdgh j⁄z^ dY|fi( fdnhf Zc} V efVg‘cih}*
=Za } efVXdjc} Y{a‘m*
Le^fyadjy dX]fVcV cV dWdi ‘dcX}X] j⁄z^ nadbZc}*
HYdacdgh efdh^ d]c^( daZ_^( WZcn}ci( ‘mgZa^cyb V X]Zb^X‘ƒb jƒeVf⁄b( dn¢ci V NO ny£Zc}*
J
WVf
={a‘V
$bVl* e*%
bb
D]_bQV]c} aZOY3
/1 WVf
bZhf^X‘ƒ
?FCI79Bi DI F98 & VORWQS DI ‘S _]bPS\w[ Y \scv‘{[% 8=B 0-,+*+
B*/b*%.
0795-41604
1
*+
*
?FCI79Bi DI F98 & VORWQS DI ‘S _]bPS\w[ Y \scv‘{[% 8=B 0-,+1
*+
*+
B++b*%.
0795-42204
*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
HS^Z]aO3
)0, V 3,p<
b
Polyuretanové hadice a pøipojovací roubení
KROUCENÉ PU HADICE
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
={a‘V
$bVl* e*%
bb
?FCI79Bk <58=79
Do=DC>CJ57m FCI69Bm
bb
)
b
?FCI79Bk <58=79 & VORWQS ^_] ]TbY]cOQw ^W‘a]ZS
)0)*&))).
.
1
.
)0)*&)))0
.
1
0%.
)0)*&))*)
.
1
*)
)0)+&))).
/%.
*)
.
)0)+&)))0
/%.
*)
0%.
)0)+&))*)
/%.
*)
*)
)0),&))).
1
*+
.
)0),&)))0
0%.
1
*+
)0),&))*)
1
*+
*)
)0),&))*.
1
*+
*.
WVf
‘g
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Do=DC>CJ57m FCI69Bm & _]bPS\w ^_] Y_]bQS\u VORWQS
.
1
<*()0))&*-))*
*)
)0))&*-))+
/
1
*)
<*()0))&*-)),
/%.
*)
*)
<*()0))&*-))1
*)
<*(*)
*+
1
<*()0))&*-)).
*)
)0))&*-))1
*)
*+
*)
<,(1
)0))&*-))2
*)
*+
*)
<*(+
*
*
*
*
*
*
*
HS^Z]aO3
)/1p V ’4,p<
D]b Waw3
IdamifZhVcdj{ ‘fdiXZc{ ]VY^XZ efd ghaVzZcƒ jnYiX] bV_} jaVghcdgh gbf djVh gZ Yd jƒX]dn} Y{a‘m( h}b ed Vea^‘VX^ cZe£Z‘y } cV efVXdj^ h^ j
cVhV Zc{ Y{aXZ* AVY^XZ IN bV_} d efdh^ ]VY^X}b IO< jmc^‘V_}X} jaVghcdgh^ cVe£* ]av_bcgR]_\]‘a% \SZs[OXw gZ VedY* N h|X]hd ]VY^X gZ
edi }jy hZfb}ci bVl^byac} efVXdjc} Y{a‘V V Y{a‘V ¥eac{]d cVhV Zc}* Cgdi hZYm f⁄nc{ V hVWia‘V ijyY} bVl^byac} efVXdjc}*
D]g\s[YO3
DdcXdj‘m cZ_gdi gdizygh} ]VY^XZ V YdYyjV_} gZ njay *
Koncovky k hadicím; foukání pneu
KONCOVKY
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
?CB7CJ?5 [email protected]?I [email protected]
?CB7CJ?5 ? [email protected]= [email protected]>9
?I [email protected]?5 8C ?CB7CJ?M
V
W
bb
bb
)
WVf
‘g
?CB7CJ?5 [email protected]?I [email protected]
)/.*&))+))
*/
*
?I [email protected]?5 Bi<F58Bm 8C ?CB7CJ?M
)/.*&))+)*
*/
*
?CB7CJ?5 ? [email protected]= [email protected]>9
)/.*&))+)+
*/
*
?CB7CJ?5 G Dij?CI
)/.*&))+),
*/
*
‘\+‘g
?CB7CJ?5 G Dij?CI
J
Univerzální pøíslu enství
Hliníkové a mìdìné tìsnící krou ky
TÌSNÍCÍ KROU KY
[email protected]
OƒfdWc} cdfbV6 ,.5/-,*.)/
=
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y :E
]
Y
7I
]
=
HS^Z]aO3
:a 6 )0, V ’.1,p<
<i 6 )0, V ’3,,p<
Y
D_OQ]c\w HZOY3
:a6 -1, WVf
<i6 01, WVf
D]g\s[YO3
M|gc}X} ‘fdi ‘m n ]a^c}‘i $:E% V n b|Y^ $<N% gZ cZ_zVgh|_^ edi }jV_} _V‘d h|gc}X}
edYad ‘m edY ]fYaV fdiWZc}* Nh|g¡i_} nyj^hdjy e£^ed_Zc} ]fYZa( ‘hZfy gZ fdiWi_}
hnj* !Yd ‘dgh‘m!* O hVWiaXZ _gbZ jmWfVa^ cZ_ yYVc|_ } fdnb|fm*
]
Yl=
$bb%
$bb%
6A)/M*)
6A)/M*+
6A)1M*+
6A)1M*6A*)M*6A*)M*/
6A*+M*/
6A*+M*1
6A*+M+)
6A*,M*2
6A*-M*1
6A*-M+)
6A*/M+)
6A*/M++
6A*0M*2
6A*1M++
6A*1M+6A+)M+/
6A+*M+/
6A++M+0
6A++M+2
6A+-M,+
6A+/M,+
6A+0M,+
6A+1M,+
6A+1M,/
6A,+M-)
6A,,M,2
6A,/M-+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
+
+
+
+
+
+
+
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y <N
Yl=
$bb%
8J).M)2
8J)/M*)
8J)/M*+
8J)1M*+
8J)1M*8J*)M*8J*)M*/
8J**M*8J*+M*/
8J*+M*1
8J*,M*0
8J*,M*2
8J*-M*1
8J*-M+)
8J*.M+)
8J*/M+)
8J*/M++
8J*0M+*
8J*0M++
8J*1M++
8J*1M+8J*2M+,
8J+)M+8J+)M+/
8J+*M+.
8J+*M+0
8J++M+0
8J++M+2
8J+,M+1
]
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y <N
$bb%
Yl=
$bb%
*
*
*
*%.
*
*
*
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
*%.
+
8J+-M,)
8J+/M,+
8J+0M,+
8J+1M,8J,)M,8J,)M,/
8J,)M,1
8J,+M-)
8J,,M,2
8J,/M-+
8J-)M-0
8J-1M..
8J.+M/)
]
$bb%
*%.
*%.
+
*%.
+
*%.
*%.
+
+
+
*%.
*%.
*%.
Teflonové pásky pro závitové tìsnìní
TEFLONOVÁ PÁSKA
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
-.FFl,(-FFl-,F
-.FFl,(.FFl-1F
-5FFl,(.FFl-1F
H9:@CBCJi DiG?5
D]^W‘ 3
Syj^hdj{ h|gc|c}( efd jdYi $bdYf{% V eamc $ aih{%( gZ edi }jy ‘ dbdhyc}
jZc‘djc}]d nyj^hi( VWm ged_ e£^ ihV Zc} h|gc^a WZn _^c{]d Ydh|g¡djyc}* Madi ‘V j^n
hVWia‘V* Kdnb|f -.FFl,(.FFl-1F edinZ cV edehyj‘i*
J
Univerzální pøíslu enství
$\%
‘g
-/
0,
0-
-
Ucelený systém s náhradními díly
NAVIJÁKY PRO AUTOMATIZACE PROVOZÙ
BOcWXsYf VORWQ & cf‘cvaZS\w ^]X[b3
GVj^_y‘m _gdi nV£}nZc} ifzZcy ‘Z gcVYc{bi cVj}_Zc} ^ dYj}_Zc} haV‘djƒX] ]VY^X $-, ) 2,, WVf⁄% f⁄ncƒX] b{Y^} hV‘( VWm bVc^eiaVXZ WmaV fmX]ay V
WZneZzcy V nyfdjZ¡( VWm ]VY^XZ c^‘YZ cZe£Z‘y Zam cZWd gZ c^_V‘ cZed ‘dndjVam* Cgdi ifzZcm Yd j ZX] dYj|hj} ef⁄bmgai ^ efd YdbyX} ‘ih^am*
OmfyW|_} gZ n f⁄ncƒX] bVhZf^ya⁄ V YdYyjV_} gZ g ]VY^XZb^ ^ WZn* =aZ ‘dcghfi‘XZ gZ fdnY|ai_} Yd hnj* gZf^} dncVzZcƒX] j|h ^cdi e}gbZcZb L V
h£}b}ghcƒb z}gaZb* =dYyjybZ iXZaZcƒ gmgh{b cVj^_y‘⁄( Yf y‘⁄( ]VY^X cZWd fdiWZc} efd ‘dbeaZhVX^ efdjdni VihdgZfj^g⁄ cZWd Y}aZc VedY*
<ZOc\w RvZS\w 3
Fbt\w !^zS\]‘\u" e GaOQW]\s_\w
G VORWQw e 6Sg VORWQS
O efVl^ _Z zVghƒb fdna^ djVX}b eVfVbZhfZb ^ bVhZf^ya cVj^_y‘i V hd !GZfZndjƒ! z^ !HXZadjƒ)aV‘djVcƒ! $dWmzZ_cƒ%( _Z gZ a^
^jdhcdgh} V h}b
nZ_b{cV XZcdi nV edi ^h{ bVhZf^yam* OZa^XZ VYVc{ _gdi cVj^_y‘m g IO< edinYfm V hd _V‘ e£Zcdgc{ efd nVj| Zc} cV nZ~( hV‘ ^ dhdzc{ ghVX^dcyfc}*
LhVX^dcyfc} cVj^_y‘m gZ YyaZ Y|a} cV XZadi ‘yai gmgh{b⁄( _V‘ g ZaZ‘hf^X‘ƒb ed]dcZb( hV‘ g fizc}b cVj}_Zc}b( nZ_b{cV _gdi cZ_j}XZ yYVc{
gmgh{bm gZ nyj|gcƒb^ dhdzcƒb^ fVbZcm*
Gu_WS ^_] JN8I7< O JC8I $MaV‘ ., WVf%
=aZ b{Y^V gZ cVj^_y‘m Y|a} cV hmhd ]aVjc} g{f^Z6
Gu_WS ^_] JC8I *)) ( +)) ( -)) PO_ $Adf‘y ^ ghiYZcy%
Gu_WS ^_] [email protected]>9 O JC8I $MaV‘ .,, WVf%
Gu_WS ^_] [email protected]>9 $MaV‘ V 2,, WVf%
Gu_WS ^_] [email protected] $:XZhma{c( ‘mga}‘( [email protected]( haV‘ ., WVf%
Gu_WS ^_] 69BN=B O [email protected]=J5 $MaV‘ -, WVf%
GVj}_ZX} ‘dhdiz g VihdbVh^X‘ƒb
nVghVjdjVX}b Xm‘aZb
‘V YƒX] 1, Xb
I£^ed_djVX}
fdiW
NnVj£Zcy efi ^cV
g ‘dcghVchc}
cVj}_ZX} g^adi
I£}jdY ‘VeVa^cm
$ -(1 b ]VY^XZ %
LVbdbVnc{
cVjyY|X} jyaZz‘m
Hhdzc{
fdiWZc} @ -+0!
$ ]VY^XZ gZ cZe£Z‘fiXi_Z%
Ifm djy cVghVj^hZacy
nVfy ‘V
J
Univerzální pøíslu enství
KONZOLA W FE
Pevné konzoly pro zavì ení navijákù na zeï
KONZOLA W SS
[email protected] K :9 & ]QSZ]c} ^Sc\} R_ sY \O gSx
$aV‘djVcy dXZa%
[email protected] K :9 & ]QSZ]c} ^Sc\} R_ sY \O gSx
$aV‘djVcy dXZa%
*.+
Gu_WS3
+0)
,))
,.)
-,)
*10
Gu_WS 3
--)()*
*1/
CPX’ YyR3 1-,))*&K&:9
$0/,+,-%
[email protected] K GG & \S_Sg]c} ^Sc\} R_ sY \O gSx
$ :BLB /,0%
Gu_WS3
+0)
,))
,.)
-,)
-,0
[email protected] K :9
$1/,+,-%
Gu_WS3
.,) O .,/
+),
CPX’ YyR3 1.,))+&K&GG
$1/,+,.%
++)
[email protected] K GG
$10,+,.%
O
Gu_WS3
.,) O .,0
CPX’ YyR3 1.,))*&K&:9
$1/,+,-%
*1/
[email protected] K :9
$12,+,-%
Gu_WS3
./)
,))
CPX’ YyR3 1.-))+&K&GG
$10,+,.%
G’ ./)
CPX’ YyR3
1./))*&K&:9
$12,+,-%
G’ .-)
G’ .,)
[email protected]?5 GkF=m
,))
5
*1/
6
*-)
7
*2/
8
++/
9
**)
:
,..
;
,.)
,.)
*1/
*-)
*2/
++/
**)
-))
,2)
-*)
-,)
*-)
*2/
++/
**.
-.)
-+)
-/)
.,)
*1/
+),
*.,
++)
+.1
**.
..)
.*)
./)
.-)
,))
+*1
++1
+/1
*2)
..)
.*)
.0,
./)
-11
,22
+,1
+0+
,/1
.++
.*)
.01
Univerzální pøíslu enství
,22
G’ -,)
9
F]g[v_f XSR\]aZWc}QV ‘u_Ww RZS \sY_S‘{ 3
J
[email protected] K GG
$12,+,.%
Gu_WS3
.-)
CPX’ YyR3 1.-))*&K&:9
$10,+,-%
GS_WS
O
-11
Gu_WS3
.-)
CP_sgYf \OcWXsY{
gS ‘u_Ww 3
*/)
[email protected] K GG
$1/,+,.%
O
*.+
CPX’ YyR3 1-,))+&K&GG
$0/,+,.%
[email protected] K :9
$10,+,-%
+*0
CPX’ YyR3 1--))*&K&:9
$00,+,-%
<
,/.
6
5
G’ ,.)
CPX’ YyR3 1./))+&K&GG
$12,+,.%
G’ ,))
<
Série 260 pro vzduch a studenou vodu (Tlak 20 bar)
NAVIJÁK S260
HOPbZYO ‘ ]P_sgYf ctSa\v Yya ^_] ‘\OR\]b []\as 3
I£Zcdgcƒ G:OBCqD L .2,
SqOtL L .2,
$eZjcƒ%
Kdnb|fm YaZ cy‘fZg⁄ 6
GS_WS
+/)
5
,+)
6
,2)
7
+1.
8
**)
9
+-+
:
+)/
6
<
*,+
-21
-/.
;
<
8
5
;
*/.
9 :
7
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Kizc}( e£Zcdgcƒ
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZf3
M|gc|c} ) O^hdc7 fdiWZc} ) bdgVn
:@
bb
AOaS_WsZ VORWQS3
IdamifZhVcdjy g bdgVncƒb fdiWZc}b
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
:
;
bb
bb
BOcWXsY G+/)(*+% VORWQS /e*) [[ & **A
-+0!
45,--).,;)IO<)@-+0
2
320
390
BOcWXsY G+/)(**% VORWQS 1e*+ [[ & **A
-+0!
45,-,).,;)IO<)@-+0
4
320
390
WVf
D\+‘g
‘g
20
6,5
1
20
6,5
1
J}POcO O ^]b Waw3
GVj^_y‘ by -- b jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ
ne|h*AVY^XZ gZ b⁄ Z efdhyzZh j fmX]adged_XZ V cZe£Z‘fiXi_Z gZ GVj^_y‘ .2,+-- gZ a^ } edinZ ef⁄hd‘Zb ]VY^XZ =G 4 bb* GVj^_y‘ _Z
YdYyjyc j ‘Vfhdci( _Z]d gdizygh} _gdi ]VY^XZ( Yf y‘ cV nZ~ ^ cyjdY cV bdchy *
D]g\s[YO3
I£}jdYc} ]VY^XZ Y{a‘m -(1 b _Z deVh£ZcV ged_‘di :@ -+0!*
7 & BO‘b\baw \O gscv‘\} R_ sY
8 & DzW^]XS\w _fQVZ]‘^]XY]b \O ^zwc]R [uRWO
9 & G[v_ ^zwc]R\wV] [uRWO
Kdnb|fm YaZ cy‘fZg⁄ 6
GS_WS
+/)
5
,*1
6
,+)
7
+1.
8
**)
9
,*1
Série 260 pro vzduch a studenou vodu (Tlak 20 bar)
8
;
2-
:
*,)
<
-)
NAVIJÁK S261
<
7
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
LhVX^dcyfc} dhdzcƒ
AOaS_WsZf3
M|gc|c} ) O^hdc7 fdiWZc} ) bdgVn
AOaS_WsZ VORWQS3
IdamifZhVcdjy g bdgVncƒb fdiWZc}b
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
bb
:@
:
;
bb
bb
WVf
BOcWXsY G+/*(*+% VORWQS /e*) &**A% ^_] c]Rb O cgRbQV & ^Sc\}
-+0!
45--,).,;)IO<)@-+0
20
2
318
320
D\+‘g
‘g
6,0
1
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
J}POcO O ^]b Waw3
GVj^_y‘ by -- b jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di
ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ ne|h* AVY^XZ gZ
b⁄ Z efdhyzZh j fmX]adged_XZ V cZe£Z‘fiXi_Z gZ
D]g\s[YO3
I£}jdYc} ]VY^XZ Y{a‘m -(1 b _Z deVh£ZcV ged_‘di :@ -+0!*
Kdnb|fm YaZ cy‘fZg⁄ 6
GS_WS
+/)
5
,*1
6
,+)
7
+1.
8
**)
9
,*1
:
*,)
;
2-
<
-)
J
Univerzální pøíslu enství
Naviják Série 430 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
NAVIJÁK S431 FE
OS=N<A ) OH=: ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
6
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i6 0/-+--7 0/-+-.
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/,+--7 0/,+-.
5
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
WVf
a + b^c*
Yb
D\+‘g
/
AOaS_WsZf3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
BOcWXsY G-,)(*)% PSg VORWQS% ZOY]cO\s ]QSZ
-+.!
[email protected] -+.!
1-,)’*))&+)6&:9&;*(+
1,
<ORWQS3
-+.! 8 -.(3 l ., bb( bdYfy cZWd zZfcy
##BOcWXsY G-,*(**% *(+ VORWQS & *) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
-+.!
-+.!
1-,*’*)*&+)6&:9&;*(+
.,
-0).0 42
05
34,
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
##BOcWXsY G-,*(*+% *(+ VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
-0).0 42
1-,*’*)+&+)6&:9&;*(+
-+.!
-+.!
04
32,
.,
4,,
-0
42
J}POcO O ^]b Waw3
GVj^_y‘m $-,+-1 b% bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ
ne|h* AVY^XZ gZ b⁄ Z efdhyzZh j fmX]adged_XZ V cZe£Z‘fiXi_Z gZ GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vf hdci( _Z]d gdizygh} _gdi ]VY^XZ( Yf y‘ cV nZ~ ^
cyjdY cV bdchy * $Mdhd eaVh} j Ym efd j ZX]cm g{f^Z%*
D]g\s[YO3
I£}jdYc} ]VY^XZ Y{a‘m -(1 b _Z deVh£ZcV ged_‘di :@ -+.!*
&HW_* ‘¢Ym * 1-,)’*)*& .,;)?>)@-+. V 1-,)’*)+&.,;)?>)@-+.
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
7
*2/
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
<
-/)
-+)
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i6 0//+--7 0//+-.
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/.+--7 0/.+-.
OS=N<A ) OH=: ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
<ORWQS3
-+.! 8 -.(3 l ., bb( bdYfy cZWd zZfcy
;
:
-.)
**.
Nerezový naviják Série 430 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
NAVIJÁK S433 SS
AOaS_WsZf3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
9
8
++/
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
WVf
a + b^c*
BOcWXsY G-,+(*)% PSg VORWQS% \S_Sg 5=G= ,)-+.!
[email protected] -+.!
1-,+’*))&+)6&GG&;*(+
1,
.,
4,,
Yb
D\+‘g
-0
/
42
##BOcWXsY G-,,(**% *(+ VORWQS & *) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% \S_Sg 5=G= ,).,
-0).0 42
-+.!
-+.!
1-,,’*)*&+)6&GG&;*(+
05
34,
##BOcWXsY G-,,(*+% *(+ VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% \S_Sg 5=G= ,)J}POcO O ^]b Waw3
.,
-0).0 42
1-,,’*)+&+)6&GG&;*(+
-+.!
-+.!
04
32,
GVj^_y‘m $-,+-1 b% bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by
‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z
gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ ne|h* AVY^XZ gZ b⁄ Z efdhyzZh j fmX]adged_XZ V cZe£Z‘fiXi_Z gZ GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vfhdci( _Z]d gdizygh}
_gdi ]VY^XZ( Yf y‘ cV nZ~ ^ cyjdY cV bdchy *
D]g\s[YO3
I£}jdYc} ]VY^XZ Y{a‘m -(1 b _Z deVh£ZcV ged_‘di :@ -+.!*
&HW_* ‘¢Ym6 1-,+’*)*).,;)LL)@-+. V 1-,+’*)+&.,;)LL)@-+.
Gu_WS
5
6
-,)
*1/
*-)
NAVIJÁK S530 FE
7
*2/
9
:
**.
-.)
<
-+)
-/)
Naviják Série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
&&FdYfy $]m\^Zc^X‘y% ]VY^XZ6 1 /-+--7 1/-+-.
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1 /,+--7 1/,+-.
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZf3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
J
;
8
++/
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
a + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
<ORWQS3
-+.! 8 -.(3 l ., bb( bdYfy cZWd zZfcy
BOcWXsY G.,)(*)% PSg VORWQS% ZOY]cO\s ]QSZ
1.,)’*))&+)6&:9&;*(+
-+.!
[email protected] -+.!
1,
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
#BOcWXsY G.,)(**% *(+ VORWQS & +) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
-5)0. -.,
-+.!
-+.!
1.,)’*)*&+)6&:9&;*(+
01
31,
J}POcO O ^]b Waw3
IdYb}c‘m _gdi ghZ_c{ _V‘d efd g{f^^ 0/,*
#BOcWXsY G.,)(*+% *(+ VORWQS & +. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
-5)0. -.,
1.,)’*)+&+)6&:9&;*(+
-+.!
-+.!
0/
30,
D]g\s[YO3
I£}jdYc} ]VY^XZ Y{a‘m -(1 b _Z deVh£ZcV ged_‘di :@ -+.!*
&HW_* ‘¢Ym6 1.,*’*)*&.,;)?>)@-+. V 1.,*’*)+&.,;)?>)@-+.*
Univerzální pøíslu enství
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
4,,
9
**.
:
..)
.,
;
.*)
-5
<
./)
-.,
NAVIJÁK S532 SS
Nerezový naviják Série 530 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
6
OS=N<A ) OH=: ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i6 1//+--7 1//+-.
&rZfcy gmghZh^X‘y efm 6 1/.+--7 1/.+-.
5
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
=G -+.! 8 -.(3 l ., bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
a + b^c*
BOcWXsY G.,+(*) & PSg VORWQS% \S_Sg]cs ]QSZ
-+.!
[email protected] -+.!
1.,+’*))&+)6&GG&;*(+
1,
/
WVf
D\+‘g
Yb
.,
-5
-.,
4,,
#BOcWXsY G.,+(**% *(+ VORWQS & +) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% \S_Sg]cs ]QSZ
.,
-5)0. -.,
-+.!
-+.!
1.,+’*)*&+)6&GG&;*(+
01
31,
#BOcWXsY G.,+(*+% *(+ VORWQS & +. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% \S_Sg]cs ]QSZ
.,
-5)0. -.,
1.,+’*)+&+)6&GG&;*(+
-+.!
-+.!
0/
30,
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1.,,’*)*&.,;)LL)@-+. $., b% V
1.,,’*)+&.,;)LL)@-+. $.1 b%
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
9
:
+.1
**.
..)
;
<
.*)
./)
NAVIJÁK S540 FE
Naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
WVf
a + b^c*
Yb
D\+‘g
/
<ORWQS 3
rZfcy gmchZh^X‘y efm
BOcWXsY G.-)(*)% PSg VORWQS% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0
1.-)’*))&+)6&:9&;*
-31
-!
[email protected] -!
-., /,,,
BOcWXsY G.-)(**% ,(- VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
-!
/+0!
.,
.0)1, -31
1.-)’*)*&+)6&:9&;,(-,, .4,,
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
BOcWXsY G.-)(*+% ,(- VORWQS & +) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
-!
/+0!
.,
.0)1, -31
1.-)’*)+&+)6&:9&;,(51
.31,
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
BOcWXsY G.-)(*.% PSg VORWQS% ZOY]cO\s ]QSZ
-+.!
[email protected] -+.! --,
1.-)’*).&+)6&:9&;*
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
D]g\s[YO 3
.,
/,,,
.0
-31
BOcWXsY G.-)(*,% * VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1,
1.-)’*),&+)6&:9&;*
-!
-!
--, /,,,
-31
BOcWXsY G.-)(*/%*(+ VORWQS & ,) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1,
-+.!
-+.!
1.-)’*)/&+)6&:9&;*(+
0,
3.,
-31
Gu_WS
5
.-)
,))
6
+*1
7
8
9
++1
+/1
*2)
;
:
..)
.*)
<
.0,
NAVIJÁK S541 FE
Naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
FdYfy cV edjfX]i $cZ e^c}%
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
WVf
a + b^c*
D\+‘g
Yb
/
BOcWXsY G.-*(**% ,(- VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1, -31
-!
/+0!
1.-*’*)*&+)6&:9&;,(-,, .4,,
BOcWXsY G.-*(*+% ,(- VORWQS & +) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1, -31
1.-*’*)+&+)6&:9&;,(-!
/+0!
51
.31,
BOcWXsY G.-*(*,% * VORWQS & *. [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1,
1.-*’*),&+)6&:9&;*
-!
-!
--, /,,,
-31
BOcWXsY G.-*(*/%*(+ VORWQS & ,) [ ^_] c]Rb O cgRbQV% ZOY]cO\s ]QSZ
.,
.0)1,
-+.!
-+.!
1.-*’*)/&+)6&:9&;*(+
0,
3.,
-31
Gu_WS
5
.-)
,))
6
+*1
7
++1
8
+/1
9
*2)
:
..)
;
.*)
<
.0,
J
Univerzální pøíslu enství
NAVIJÁK S542 SS
Nerezový naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
a + b^c*
BOcWXsY G.-+(*)% & PSg VORWQS% \S_Sg]c}% !+e =; * "
1.-+’*))&+)6&GG&;*
-!
[email protected] -!
-., /,,,
<ORWQS 3
rZfcy gmchZh^X‘y efm *
F
If⁄hd‘
WVf
Yb
D\+‘g
.,
.0
/
-31
BOcWXsY G.-+(**% ,(- VORWQS & *. [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
-!
/+0!
1.-+’*)*&+)6&GG&;,(-,, .4,,
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vfhdci( _Z]d gdizygh} _gdi
]VY^XZ( Yf y‘ cV nZ~ ^ cyjdY cV bdchy *
BOcWXsY G.-+(*+% ,(- VORWQS & +) [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
1.-+’*)+&+)6&GG&;,(-!
/+0!
51
.31,
BOcWXsY G.-+(*,% * VORWQS & *. [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
1.-+’*),&+)6&GG&;*
-!
-!
--, /,,,
BOcWXsY G.-+(*/% *(+ VORWQS & ,) [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
-+.!
-+.!
1.-+’*)/&+)6&GG&;*(+
0,
3.,
NAVIJÁK S543 SS
Gu_WS
5
.-)
,))
6
+*1
8
+/1
7
++1
9
*2)
:
..)
;
.*)
<
.0,
Nerezový naviják Série 540 pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
a + b^c*
WVf
BOcWXsY G.-,(*)% & PSg VORWQS% \S_Sg]c}% !+e =; * "
1.-,’*))&+)6&GG&;*
-!
[email protected] -!
-., /,,,
<ORWQS 3
FdYfy cV edjfX]i $cZ e^c}%
F
If⁄hd‘
.,
D\+‘g
.0
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vfhdci( _Z]d gdizygh} _gdi
]VY^XZ( Yf y‘ cV nZ~ ^ cyjdY cV bdchy *
BOcWXsY G.-,(*+% ,(- VORWQS & +) [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
1.-,’*)+&+)6&GG&;,(-!
/+0!
51
.31,
BOcWXsY G.-,(*,% * VORWQS & *. [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
-!
-!
.,
.0)1, -31
1.-,’*),&+)6&GG&;*
--, /,,,
BOcWXsY G.-,(*/% *(+ VORWQS & ,) [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
.,
.0)1, -31
-+.!
-+.!
1.-,’*)/&+)6&GG&;*(+
0,
3.,
<
jmjfhyc} dhjdf⁄
cVgVnZc} cV nZ~
9
cVhyzZc} fVbZcZ
cV gb|f ]VY^XZ
6
5
J
Univerzální pøíslu enství
-31
BOcWXsY G.-,(**% ,(- VORWQS & *. [% \S_Sg]c} \OcWXsY ^_] c]Rb O cgRbQV
1.-,’*)*&+)6&GG&;,(.,
.0)1, -31
-!
/+0!
-,, .4,,
AuRWb[ 3
OdYV V jnYiX] ., WVf
eVe}fdjy VWadcV
Yb
Gu_WS
5
6
.-)
,))
+*1
7
++1
8
+/1
9
*2)
:
..)
;
.*)
<
.0,
/
Naviják Série 560 pro vzduch a studenou vodu (lakovaná ocel) 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
NAVIJÁK S560 FE
rZfcy ]VY^XZ nZ gmchZh^X‘{
efm Z 6
12,+--7 12,+-.
12,+-/7 12,+-0
12,+-17 12,+-3
12,+-47 12,+-5
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
F
If⁄hd‘
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
WVf
a + b^c*
D\+‘g
Yb
/
BOcWXsY G./)(** :9% ,(- VORWQS & ,) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
.,
/,)4, /-,
-!
/+0!
1./)’*)*&+)6&:9&;*
5, .3,,
BOcWXsY G./)(*+ :9% ,(- VORWQS & ,. A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
1./)’*)+&+)6&:9&;*
-!
/+0!
.,
/,)4, /-,
43 .21,
<
DdcndaV
BOcWXsY G./)(*, :9% ,(- VORWQS & -) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
.,
/,)4, /-,
1./)’*),&+)6&:9&;*
-!
/+0!
41 .2,,
5
6
Gu_WS
5
6
:
;
<
./)
-11
,22
.++
.*)
.01
BOcWXsY G./)(*- :9% * VORWQS & +) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !; * "
.,
0,)4,
1./)’*)-&+)6&:9&;*
-!
-!
-,1 .51,
/-,
BOcWXsY G./)(*. :9% * VORWQS & ,) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !; * "
1./)’*).&+)6&:9&;*
.,
0,)4,
-!
-!
-,, .5,,
/-,
BOcWXsY G./)(*0 :9% *(+ VORWQS & -) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
-+.!
-+.!
.,
/,)4, /-,
1./)’*)0&+)6&:9&;*(+
/3 3,,
BOcWXsY G./)(*1 :9% *(+ VORWQS & .) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
.,
/,)4, /-,
-+.!
-+.!
1./)’*)1&+)6&:9&;*(+
/. 24,
BOcWXsY G./)(*2 :9% *(+ VORWQS & /) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
.,
/,)4, /-,
-+.!
-+.!
1./)’*)2&+)6&:9&;*(+
/, 22,
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
Nerezový naviják pro vzduch a studenou vodu 20 Bar
OS=N<A ) OH=: ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
NAVIJÁK S562 SS
AVY^XZ bdYfy cV
edjfX]i6
12.+--7 12.+-.
12.+-/7 12.+-0
12.+-17 12.+-3
12.+-47 12.+-5
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
F
If⁄hd‘
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYV
jnYiX]
a + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
BOcWXsY G./+(** GG% ,(- VORWQS & ,) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
1./+’*)*&+)6&GG&;*
.,
/,)4, /-,
-!
/+0!
5, .3,,
<
DdcndaV
BOcWXsY G./+(*+ GG% ,(- VORWQS & ,. A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
1./+’*)+&+)6&GG&;*
.,
/,)4, /-,
-!
/+0!
43 .21,
BOcWXsY G./+(*, GG% ,(- VORWQS & -) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
.,
/,)4, /-,
-!
/+0!
1./+’*),&+)6&GG&;*
41 .2,,
5
BOcWXsY G./+(*- GG% * VORWQS & +) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
.,
0,)4, /-,
-!
-!
1./+’*)-&+)6&GG&;*
-,1 .51,
BOcWXsY G./+(*. GG% * VORWQS & ,) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !=; * "
.,
0,)4, /-,
1./+’*).&+)6&GG&;*
-!
-!
-,, .5,,
6
Gu_WS
5
6
:
;
<
./)
-11
,22
.++
.*)
.01
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
BOcWXsY G./+(*0 GG% *(+ VORWQS & -) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
.,
/,)4, /-,
-+.!
-+.!
1./+’*)0&+)6&GG&;*(+
/3 3,,
BOcWXsY G./+(*1 GG% *(+ VORWQS & .) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
.,
/,)4, /-,
-+.!
-+.!
1./+’*)1&+)6&GG&;*(+
/. 24,
BOcWXsY G./+(*2 GG% *(+ VORWQS & /) A & \S_Sg ^_] c]Rb O cgRbQV !;*(+ "
.,
/,)4, /-,
-+.!
-+.!
1./+’*)2&+)6&GG&;*(+
/, 22,
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
J
Univerzální pøíslu enství
NAVIJÁK S430H FE
Ocelový naviják Série 430 pro horkou vodu 100 Bar (lakovaný)
6
Adf‘y jdYV -,, WVf
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 0/-+.-7 0/-+..
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/,+.-7 0/,+..
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
5
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
<ORWQS 3
=G -+.! 8 -.(3 l ., bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV -,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jƒghie
[email protected]
:@
a + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
42
#BOcWXsY G-,)<(+*% *(+ VORWQS & *) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;*(+ "
-,,
-0).0
1-,)’+)*&*))6&:9&;*(+ -+.!
42
-+.!
21
#BOcWXsY G-,)<(++% *(+ VORWQS & *. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;*(+ "
-,,
-0).0
1-,)’+)+&*))6&:9&;*(+ -+.!
-+.!
42
2.
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
7
*2/
8
++/
9
**.
:
-.)
;
-+)
<
-/)
Nerezový naviják Série 430 pro horkou vodu 100 bar
NAVIJAK S432H SS
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 0//+.-7 0//+..
0/0+.,
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/.+.-7 0/.+..
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
<ORWQS 3
=G -+.! 8 -.(3 l ., bb $zZfcy + bdYfy%
F
If⁄hd‘
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYm
a + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
BOcWXsY G-,+<(+)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !=; *(+ "
[email protected] -+.!
1-,-’+))&*))6&GG&;*(+ -+.!
-,,
-0
42
31
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV -,, WVf
#BOcWXsY G-,+<(+*% *(+ VORWQS & *) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;*(+ "
-,,
-0).0
1-,+’+)*&*))6&GG&;*(+ -+.!
42
-+.!
21
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
#BOcWXsY G-,+<(++% *(+ VORWQS & *. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;*(+ "
-,,
-0).0
-+.!
1-,+’+)+&*))6&GG&;*(+ -+.!
42
2.
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1-,,’+)*&-,,;)LL)@-+. $-, b%7
1-,,’+)+&-,,;)LL)@-+. $-1 b%
NAVIJÁK S530H FE
Adf‘y jdYV -,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
<ORWQS 3
=G -+.! 8 -.(3 l ., bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV -,, WVf
J
jghie
jdYm
BOcWXsY G-,)<(+)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ
-,,
-0
[email protected] -+.!
1-,)’+))&*))6&:9&;*(+ -+.!
31
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1-,*’+)*&-,,;)?>)@-+. $-, b%7
1-,*’+)+&-,,;)?>)@-+. $-1 b%
Adf‘y jdYV -,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
8
++/
7
*2/
9
**.
:
-.)
;
-+)
<
-/)
Ocelový naviják Série 530 pro horkou vodu 100 Bar (lakovaný)
6
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 1/-+.-7 1/-+..
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/,+.-7 1/,+..
5
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYm
a + b^c*
WVf
D\+‘g
BOcWXsY G.,)<(+)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ
[email protected] -+.!
1.,)’+))&*))6&:9&;*(+ -+.!
-,,
-5
31
Yb
/
-.,
#BOcWXsY G.,)<(+*% *(+ VORWQS & +) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;*(+ "
J}POcO O ^]b Waw 3
-,,
-5)0.
1.,)’+)*&*))6&:9&;*(+ -+.!
-.,
-+.!
2,
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
#BOcWXsY G.,)<(++% *(+ VORWQS & +. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;*(+ "
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
-,,
-5)0.
-+.!
1.,)’+)+&*))6&:9&;*(+ -+.!
-.,
13
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1.,*’+)*&-,,;)?>)@-+. $., b%7
:
<
8
9
Gu_WS
5
;
6
7
1.,*’+)+&-,,;)?>)@-+. $.1 b%
*.,
++)
+.1
**.
..)
.*) ./)
.,)
+),
Univerzální pøíslu enství
Nerezový naviják Série 530 pro horkou vodu 100 bar
Adf‘y jdYV -,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
NAVIJAK S532H SS
1/0+.,
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 1//+.-7 1//+..
6
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/.+.-7 1/.+..
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
<ORWQS 3
=G -+.! 8 -.(3 l ., bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV -,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
jdYm
a + b^c*
WVf
/
Yb
D\+‘g
BOcWXsY G.,+<(+)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !=; *(+ "
-,,
-5
[email protected] -+.!
31
1.,-’+))&*))6&GG&;*(+ -+.!
-.,
#BOcWXsY G.,+<(+*% *(+ VORWQS & +) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;*(+ "
1.,+’+)*&*))6&GG&;*(+ -+.!
-,,
-5)0.
-.,
-+.!
2,
#BOcWXsY G.,+<(++% *(+ VORWQS & +. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;*(+ "
-,,
-5)0.
1.,+’+)+&*))6&GG&;*(+ -+.!
-.,
-+.!
13
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1.,,’+)*&-,,;)LL)@-+. $., b%7
1.,,’+)+&-,,;)LL)@-+. $.1 b%
Gu_WS
5
6
.,)
+),
*.,
8
+.1
7
++)
9
**.
Ocelový naviják Série 430 pro horkou vodu 200 Bar (lakovaný)
:
..)
;
<
./)
.*)
NAVIJÁK S430H2 FE
Adf‘y jdYV .,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 0/-+/-7 0/-+/.
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/,+/-7 0/,+/.
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
<ORWQS 3
=G /+4! 8 -, bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV .,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
jdYm
Yb
/
#BOcWXsY G-,)<+(,+% ,(1 VORWQS & *1 [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0).0
/+4!
1-,)’,)+&+))6&:9&;,(1 /+4!
42
.1
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
8
++/
7
*2/
9
**.
:
-.)
;
-+)
<
-/)
NAVIJAK S432H2 SS
6
0/0+/,
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 0//+.-7 0//+..
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/.+.-7 0/.+..
5
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
<ORWQS 3
=G /+4 8 -, bb $zZfcy + bdYfy%
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D\+‘g
#BOcWXsY G-,)<+(,*% ,(1 VORWQS & *+ [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0).0
/+4!
1-,)’,)*&+))6&:9&;,(1 /+4!
42
.3
Nerezový naviják Série 430 pro horkou vodu 200 bar
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV .,, WVf
WVf
a + b^c*
BOcWXsY G-,)<+(,)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0
1-,)’,))&+))6&:9&;,(1 /+4!
42
-+.!
/,
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1-,*’+)*&.,,;)?>)@/+4 $-. b%7
1-,*’+)+&.,,;)?>)@/+4 $-4 b%
Adf‘y jdYV .,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
5
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
jdYm
a + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
BOcWXsY G-,+<+(,)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0
1-,-’,))&+))6&GG&;,(1 /+4!
-+.!
42
/,
#BOcWXsY G-,+<+(,*% ,(1 VORWQS & *+ [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0).0
/+4!
1-,+’,)*&+))6&GG&;,(1 /+4!
42
.3
#BOcWXsY G-,+<+(,+% ,(1 VORWQS & *1 [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-0).0
1-,+’,)+&+))6&GG&;,(1 /+4!
/+4!
42
.1
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1-,,’,)*&+,,;)LL)@/+4 $-. b%7
1-,,’,)+&+,,;)LL)@/+4 $-4 b%
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
7
*2/
8
9
:
++/
**.
-.)
;
<
-+)
-/)
J
Univerzální pøíslu enství
Ocelový naviják Série 530 pro horkou vodu 200 Bar (lakovaný)
NAVIJÁK S530H2 FE
Adf‘y jdYV .,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
1/,+/,
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 1/-+/-7 1/-+/.
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/,+/-7 1/,+/.
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
<ORWQS 3
=G /+4! 8 -, bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV .,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
[email protected]
a + b^c*
WVf
Yb/
D\+‘g
#BOcWXsY G.,)<+(,+% ,(1 VORWQS & +. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
1.,)’,)+&+))6&:9&;,(1 /+4!
.,,
-5)0.
-.,
/+4!
.0
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
9
**.
:
..)
;
.*)
<
./)
Nerezový naviják Série 530 pro horkou vodu 200 bar
1/0+/,
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 1//+/-7 1//+/.
6
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/.+/-7 1/.+/.
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
<ORWQS 3
=G /+4 8 -, bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV .,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
F
If⁄hd‘
5
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
jdYm
a + b^c*
WVf
/
Yb
D\+‘g
BOcWXsY G.,-<+(,)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !=; ,(1 "
-+.!
.,,
-5
1.,-’,))&+))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
/,
#BOcWXsY G.,-<+(,*% ,(1 VORWQS & +) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;,(1 "
.,,
-5)0.
1.,+’,)*&+))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
/+4!
.0
#BOcWXsY G.,-<(,+% ,(1 VORWQS & +. [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;,(1 "
.,,
-5)0.
/+4!
1.,+’,)+&+))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
.1
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1.,,’,)*&+,,;)LL)@/+4 $., b%7
1.,,’,)+&+,,;)LL)@/+4 $.1 b%
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
9
+.1
**.
:
..)
;
.*)
<
./)
Nerezový naviják Série 540 pro horkou vodu 200 bar
NAVIJAK S543H2 SS
100+/,
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
<ORWQS 3
=G /+4 8 -, bb $zZfcy + bdYfy%
AuRWb[ 3
Adf‘y jdYV .,, WVf
J
jƒghie
[email protected]
#BOcWXsY G.,)<+(,*% ,(1 VORWQS & +) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-5)0.
1.,)’,)*&+))6&:9&;,(1 /+4!
-.,
/+4!
.1
NAVIJAK S534H2 SS
Adf‘y jdYV .,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
jghie
jdYm
BOcWXsY G.,)<+(,)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% ZOY]cO\s ]QSZ !;,(1 "
.,,
-5
-+.!
1.,)’,))&+))6&:9&;,(1 /+4!
-.,
/,
D]g\s[YO 3
&&HW_* ‘¢Ym bdYf{ ]VY^XZ 6 1.,*’,)*&.,,;)?>)@/+4 $., b%7
1.,*’,)+&.,,;)?>)@/+4 $.1 b%
Adf‘y jdYV .,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) cZfZn :BLB /,0
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX]
2, Xb VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z
gVbdjdac{bi cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
Univerzální pøíslu enství
&&AVY^XZ bdYfy cV edjfX]i 6 10/+/-
6
&rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 10.+/-
F
If⁄hd‘
5
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
jdYm
a + b^c*
WVf
/
Yb
D\+‘g
BOcWXsY G.-,<+(,)% PSg VORWQS ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !=; ,(1 "
.,,
.0
1.--’,))&+))6&GG&;,(1 /+4!
-+.!
-31
/,
#BOcWXsY G.-,<+(,*% ,(1 VORWQS & ,) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;,(1 "
.,,
.0)1,
/+4!
1.-+’,)*&+))6&GG&;,(1 /+4!
-31
..
##BOcWXsY G.-,<+(,*% ,(1 VORWQS & ,) [ ^_] V]_Y]b c]Rb% \S_Sg]cs ]QSZ !;,(1 "
/+4!
.,,
.0)1,
1.-,’,)*&+))6&GG&;,(1 /+4!
-31
..
Gu_WS
5
6
.-)
,))
+*1
7
++1
8
+/1
9
*2)
:
..)
;
.*)
<
.0,
Ocelový naviják Série 430 pro plastická maziva 600 bar
NAVIJAK S430G FE
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/,+1-7 0/,+1.7 0/,+1/7 0/,+117 0/,+12
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G-,);(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=; ,(1 "
-0
[email protected] -+.!
1-,)’.))&/))6&:9&;,(1 /+4!
42
2,,
-.,,
<ORWQS 3
=G -+0! cZWd /+4!( $zZfcy gmchZh^X‘y efm %
BOcWXsY G-,);(.*% *(- VORWQS & *+ [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-0).0
1-,)’.)*&/))6&:9&;,(1 /+4
42
-+0!
21,
2,,
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
BOcWXsY G-,);(.+% *(- VORWQS & *1 [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-+0!
-0).0
1-,)’.)+&/))6&:9&;,(1 /+4
42
21,
2,,
BOcWXsY G-,);(..% ,(1 VORWQS & *) [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-0).0
1-,)’.).&/))6&:9&;,(1 /+4
-+0!
42
4,,
2,,
BOcWXsY G-,);(./% ,(1 VORWQS & *. [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-0).0
-+0!
2,,
1-,)’.)/&/))6&:9&;,(1 /+4
42
31,
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
7
*2/
8
9
++/
**.
Ocelový naviják Série 530 pro plastická maziva 600 bar
;
:
-.)
-+)
<
-/)
NAVIJAK S530G FE
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/,+1-7 1/,+1.
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G.,);(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=; ,(1 "
[email protected] -+.!
1.,)’.))&/))6&:9&;,(1 /+4!
-5
-.,
2,,
-.,,
<ORWQS 3
=G /+4! ) zZfcy gmchZh^X‘y efm
BOcWXsY G.,);(.*% ,(1 VORWQS & +) [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-5)0.
-+0!
1.,)’.)*&/))6&:9&;,(1 /+4!
-.,
21,
2,,
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
BOcWXsY G.,);(.+% ,(1 VORWQS & +. [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-+0!
-5)0.
2,,
1.,)’.)+&/))6&:9&;,(1 /+4!
-.,
1,,
Gu_WS
.,)
5
+),
6
*.,
7
++)
8
9
+.1
**.
Ocelový naviják Série 540 pro plastická maziva 600 bar
:
..)
;
.*)
<
./)
NAVIJAK S540G FE
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 10,+1-
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
/
<ORWQS 3
=G /+4! ) zZfcy gmchZh^X‘y efm
BOcWXsY G.-);(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ
.0
1.-)’.))&/))6&:9&;,(1 /+4!
[email protected] -+.!
2,,
-.,,
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
BOcWXsY G.-);(.*% *(- VORWQS & ,) [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
.0)1,
-+0!
1.-)’.)*&/))6&:9&;,(1 /+4
-31
01,
2,,
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
9
<
6
5
Gu_WS
5
6
.-)
,))
+*1
7
++1
8
9
+/1
*2)
:
..)
;
.*)
-31
<
.0,
J
Univerzální pøíslu enství
Nerezový naviják Série 430 pro plastická maziva 600 bar
NAVIJAK S432G SS
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 0/.+1-7 0/.+1.7 0/.+1/7 0/.+117 0/.+12
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
0/.+1,
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
<ORWQS 3
=G -+0! cZWd /+4! ) zZfcy gmchZh^X‘y efm
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G-,+;(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% \S_Sg !=; ,(1 "
-0
1-,+’.))&/))6&GG&;,(1 /+4!
[email protected] -+.!
2,,
-.,,
42
BOcWXsY G-,+;(.*% *(- VORWQS & *+ [ ^_] [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=;,(1 "
-0).0
-+0!
1-,+’.)*&/))6&GG&;,(1 /+4
21,
2,,
42
BOcWXsY G-,+;(.+% *(- VORWQS & *1 [ ^_] [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=;,(1 "
-0).0
-+0!
1-,+’.)+&/))6&GG&;,(1 /+4
2,,
21,
42
BOcWXsY G-,+;(..% ,(1 VORWQS & *) [ ^_] [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=;,(1 "
-0).0
1-,+’.).&/))6&GG&;,(1 /+4
-+0!
4,,
2,,
42
BOcWXsY G-,+;(./% ,(1 VORWQS & *. [ ^_] [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=;,(1 "
-0).0
1-,+’.)/&/))6&GG&;,(1 /+4
-+0!
2,,
31,
42
Gu_WS
-,)
5
7
*2/
6
*-)
*1/
9
8
++/
;
-+)
:
-.)
**.
<
-/)
Nerezový naviják Série 530 pro plastická maziva 600 bar
NAVIJAK S532G SS
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 1/.+1-7 1/.+1.
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
1/.+1,
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
BOcWXsY G.,+;(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=; ,(1 "
[email protected] -+.!
-5
1.,+’.))&/))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
2,,
-.,,
<ORWQS 3
=G /+4! ) zZfcy gmchZh^X‘y efm
BOcWXsY G.,+;(.*% ,(1 VORWQS & +) [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-5)0.
-+0!
1.,+’.)*&/))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
21,
2,,
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
BOcWXsY G.,+;(.+% ,(1 VORWQS & +. [ ^_] [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ !=;,(1 "
-+0!
-5)0.
1.,+’.)+&/))6&GG&;,(1 /+4!
-.,
2,,
1,,
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
9
8
+.1
**.
:
..)
;
.*)
<
./)
Nerezový naviják Série 540 pro plastická maziva 600 bar
NAVIJAK S542G SS
rZfcy gmchZh^X‘y efm 6 10.+1-
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
1/.+1,
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) IdamifZhVc7 dhdzcƒ zZe )dXZadjƒ
<ORWQS 3
=G /+4! ) zZfcy gmchZh^X‘y efm
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
\ + b^c*
WVf
D\+‘g
Yb
BOcWXsY G.-+;(.)% PSg VORWQS ^_] ^ZO‘aWQYs [OgWcO% ZOY]cO\s ]QSZ% !=; ,(1 "
.0
1.-+’.))&/))6&GG&;,(1 /+4!
[email protected] -+.!
-31
2,,
-.,,
BOcWXsY G.-+;(.*% ,(1 VORWQS & ,) [ ^_] [OgWcO% \S_Sg ]QSZ% !=;,(1 "
-+0!
.0)1,
1.-+’.)*&/))6&GG&;,(1 /+4
01,
2,,
-31
<
9
6
AuRWb[ 3
IaVgh^X‘y bVn^jV 2,, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
J
Univerzální pøíslu enství
/
5
Gu_WS
5
6
.-)
,))
+*1
7
++1
8
+/1
9
*2)
:
..)
;
.*)
<
.0,
Ocelový naviják Série 430 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
NAVIJAK S430K FE
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$EV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $0/,+3-%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $0/,+3.%
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
9
8
++/
7
*2/
**.
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $1/,+3,% )
1.,)’0))&+)6&:9&5;,(1
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $10,+3.%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $10,+31%
.l =G /+4! o .l-, bb ) L;K+>I=F $10,+34%
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
-+)
<
-/)
F
If⁄hd‘
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
a + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G.,)?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ZOY]cO\s ]QSZ !5; ,(1 "
1.,)’0))&+)6&:9&5;,(1 :@ /+4! :@/+4!
.,
-5
-.,
4,,
BOcWXsY G.,)?(0*% *(- VORWQS & *0 [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
.,
-5)0.
/+4!
/+4!
1.,)’0)*&+)6&:9&;,(1
-.,
..,
BOcWXsY G.,)?(0+% *(- VORWQS & +) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,)’0)+&+)6&:9&;,(1
-.,
.,,
BOcWXsY G.,)?(0,% .(*/ VORWQS & *. [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,)’0),&+)6&:9&;,(1
-.,
/,,
BOcWXsY G.,)?(0-% .(*/ VORWQS & +) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,)’0)-&+)6&:9&;,(1
-.,
.5,
BOcWXsY G.,)?(0.% ,(1 VORWQS & *. [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,)’0).&+)6&:9&;,(1
-.,
.5,
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
9
**.
:
..)
;
.*)
<
./)
NAVIJAK S540K FE
6
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
;
$fZaVh^jc}%
Ocelový naviják Série 540 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$EV‘djVcƒ%
:
-.)
NAVIJAK S530K FE
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
/
BOcWXsY G-,)?(0+% .(*/ VORWQS & *+ [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
.,
-0).0
1-,)’0)+&+)6&:9&;,(1
/+4!
[email protected] /+4!
42
/2,
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$EV‘djVcƒ%
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $1/,+3- V 3.%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $1/,+3/ V 30%
.l =G /+4! o .l-, bb ) L;K+>I=F $1/,+31%
Yb
D\+‘g
BOcWXsY G-,)?(0*% *(- VORWQS & *, [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
.,
-0).0
1-,)’0)*&+)6&:9&;,(1
42
/+4!
[email protected] /+4!
.1,
Ocelový naviják Série 530 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
WVf
#BOcWXsY G-,)?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ZOY]cO\s ]QSZ !5; ,(1 "
.,
-0
/+4!
1-,)’0))&+)6&:9&5;,(1 :@ /+4!
42
4,,
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $0/,+3,% )
1-,)’0))&+)6&:9&5;,(1
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
F
If⁄hd‘
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
F
If⁄hd‘
5
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
D\+‘g
/
Yb
#BOcWXsY G.-)?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ZOY]cO\s ]QSZ !5; ,(1 "
.,
.0
1.-)’0))&+)6&:9&5;,(1 :@ /+4!
/+4!
-31
4,,
BOcWXsY G.-)?(0+% *(- VORWQS & ,) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
/+4!
[email protected] /+4!
1.-)’0)+&+)6&:9&;,(1
.,
.0)1,
-31
-2,
BOcWXsY G.-)?(0.% .(*/ VORWQS & ,) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% ]QSZ]c} !=; ,(1 "
J}POcO O ^]b Waw 3
1.-)’0).&+)6&:9&;,(1
.,
.0)1,
-31
/+4!
[email protected] /+4!
.1,
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
BOcWXsY
G.-)?(01%
,(1
VORWQS
&
+.
[
^_]
Yf‘ZwY
O
OQSafZu\%
]QSZ]c}
!=;
,(1
"
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
1.-)’0)1&+)6&:9&;,(1
/+4!
[email protected] /+4!
.,
.0)1,
-31
2,,
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $10,+3,% )
9
Gu_WS
5
;
6
8
:
<
7
1.-)’0))&+)6&:9&5;,(1 o4,, a+b^c*
+*1
++1
+/1
*2)
..)
.*) .0,
.-)
,))
J
Univerzální pøíslu enství
Nerezový naviják Série 430 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
NAVIJAK S432K SS
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $0/.+3-%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $0/.+3.%
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $1/,+3- V 3.%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $1/,+3/ V 30%
.l =G /+4! o .l-, bb ) L;K+>I=F $1/,+31%
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $1/,+3,% )
1.,)’0))&+)6&:9&5;,(1
jƒghie
[email protected]
:@
a + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G-,+?(0*% *(- VORWQS & *, [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
.,
-0).0
1-,+’0)*&+)6&GG&;,(1
42
/+4!
[email protected] /+4!
.1,
BOcWXsY G-,+?(0+% .(*/ VORWQS & *+ [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
.,
-0).0
1-,+’0)+&+)6&GG&;,(1
/+4!
[email protected] /+4!
42
/2,
Gu_WS
5
-,)
*1/
6
*-)
9
8
++/
7
*2/
**.
:
-.)
;
-+)
<
-/)
Nerezový naviják Série 530 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
NAVIJAK S532K SS
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
jghie
#BOcWXsY G-,+?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg ]QSZ !5; ,(1 "
.,
-0
/+4!
1-,+’0))&+)6&GG&5;,(1 :@ /+4!
42
4,,
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $0/.+3,% )
1-,+’0))&+)6&:9&5;,(1
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
$fZaVh^jc}%
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
[email protected]
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G.,+?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg]cs ]QSZ !5; ,(1 "
1.,+’0))&+)6&GG&5;,(1 :@ /+4! :@/+4!
.,
-5
-.,
4,,
BOcWXsY G.,+?(0*% *(- VORWQS & *0 [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
.,
-5)0.
/+4!
/+4!
1.,+’0)*&+)6&GG&;,(1
-.,
..,
BOcWXsY G.,+?(0+% *(- VORWQS & +) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,+’0)+&+)6&GG&;,(1
-.,
.,,
BOcWXsY G.,+?(0,% .(*/ VORWQS & *. [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,+’0),&+)6&GG&;,(1
-.,
/,,
BOcWXsY G.,+?(0-% .(*/ VORWQS & +) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,+’0)-&+)6&GG&;,(1
-.,
.5,
BOcWXsY G.,+?(0.% ,(1 VORWQS & *. [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
/+4!
/+4!
.,
-5)0.
1.,+’0).&+)6&GG&;,(1
-.,
.5,
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
9
**.
:
..)
;
.*)
<
./)
Nerezový naviják Série 540 pro Kyslík a Acetylén 20 bar
NAVIJAK S542K SS
6
Dmga}‘ ) :XZhma{c ., WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc7 dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
.l =G -+0! o .l2 bb ) L;K+>I=F $10.+3.%
.l =G 1+-2! o .l4 bb ) L;K+>I=F $10.+31%
.l =G /+4! o .l-, bb ) L;K+>I=F $10.+34%
AuRWb[ 3
MZX]c^X‘{ eamcm ., WVf
J
F
If⁄hd‘
5
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
D\+‘g
/
Yb
#BOcWXsY G.-+?(0)% PSg VORWQS ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg]cs ]QSZ !5; ,(1 "
.,
.0
1.-+’0))&+)6&GG&5;,(1 :@ /+4!
/+4!
-31
4,,
BOcWXsY G.-+?(0+% *(- VORWQS & ,) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
/+4!
[email protected] /+4!
1.-+’0)+&+)6&GG&;,(1
.,
.0)1,
-31
-2,
BOcWXsY G.-+?(0.% .(*/ VORWQS & ,) [ ^_] Yf‘ZwY O OQSafZu\% \S_Sg !=; ,(1 "
J}POcO O ^]b Waw 3
1.-+’0).&+)6&GG&;,(1
.,
.0)1,
-31
/+4!
[email protected] /+4!
.1,
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] -1, Xb
BOcWXsY
G.-+?(01%
,(1
VORWQS
&
+.
[
^_]
Yf‘ZwY
O
OQSafZu\%
\S_Sg
!=;
,(1
"
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
1.-+’0)1&+)6&GG&;,(1
/+4!
[email protected] /+4!
.,
.0)1,
-31
2,,
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
D]g\s[YO 3
&HW_* ‘¢Y cVj^_y‘i WZn ]VY^XZ $10.+3,% )
9
Gu_WS
5
;
6
8
:
<
7
1.-+’0))&+)6&GG&5;,(1 o4,, a+b^c*
+*1
++1
+/1
*2)
..)
.*) .0,
.-)
,))
Univerzální pøíslu enství
Ocelový naviják Série 530 pro benzín a naftu 10 bar
NAVIJAK S530B FE
;>GSuG V G:?M: -, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
F
If⁄hd‘
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
Yb
D\+‘g
/
BOcWXsY G.,)6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% ZOY]cO\s ]QSZ !=; *(+ "
-,
-5
-+.!
[email protected]+.!
1.,)’*))&*)6&:9&;*(+
-.,
1,
BOcWXsY G.,)6(/*% *,e+) VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=; *(+ "
-,
-5)0.
-+.!
-+.!
1.,)’/)*&*)6&:9&;*(+
-.,
01
<ORWQS 3
-/ l .,7 -5 l .3 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y
gmchZh^X‘y efm %
BOcWXsY G.,)6(/+% *,e+) VORWQS & +. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=; *(+ "
-+.!
-+.!
1.,)’/)+&*)6&:9&;*(+
-,
-5)0.
-.,
0/
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
BOcWXsY G.,)6(/)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% ZOY]cO\s ]QSZ !=; * "
-!
[email protected]!
1.,)’/))&*)6&:9&;*
-,
-5)0.
-.,
/,,
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
BOcWXsY G.,)6(/,% *2e+0 VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
-!
/+0!
1.,)’/),&*)6&:9&;*
-,
-5)0.
-.,
43
BOcWXsY G.,)6(/-% +.e,. VORWQS & 1 [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
-!
-!
1.,)’/)-&*)6&:9&;*
-,
-5)0.
-.,
5/
Gu_WS
5
.,)
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
9
**.
Ocelový naviják Série 540 pro benzín a naftu 10 bar
<ORWQS 3
-5 l .37 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y gmchZh^X‘y efm %
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
.*)
<
./)
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
;
NAVIJAK S540B FE
;>GSuG V G:?M: -, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
:
..)
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
D\+‘g
/
Yb
BOcWXsY G.-)6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% ZOY]cO\s ]QSZ !=; * "
-,
.0
-!
[email protected]!
1.-)’*))&*)6&:9&;*
-31
-,,
BOcWXsY G.-)6(/*% *2e+0 VORWQS & *. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
1.-)’/)*&*)6&:9&;*
-,
.0)1,
-31
-!
/+0!
41
BOcWXsY G.-)6(/+% *2e+0 VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
-,
.0)1,
1.-)’/)+&*)6&:9&;*
-31
-!
/+0!
4/
BOcWXsY G.-)6(/,% +.e,. VORWQS & *. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
-,
.0)1,
1.-)’/),&*)6&:9&;*
-31
-!
[email protected] -!
5,
Gu_WS
5
.-)
,))
6
+*1
7
++1
8
+/1
9
*2)
Ocelový naviják Série 560 pro benzín a naftu 10 bar
:
..)
;
.*)
<
.0,
NAVIJAK S560B FE
6
;>GSuG V G:?M: -, WVf
HXZadjƒ cVj^_y‘
$aV‘djVcƒ%
F
If⁄hd‘
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
<ORWQS 3
-5 l .37 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y gmchZh^X‘y efm %
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
5
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
D\+‘g
/
Yb
BOcWXsY G./)6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% ZOY]cO\s ]QSZ !=; * "
-,
/,
1./)’*))&*)6&:9&;*
-!
[email protected]!
/-,
-,,
BOcWXsY G./)6(/*% *2e+0 VORWQS & ,) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
-!
/+0!
1./)’/)*&*)6&:9&;*
-,
/,)4,
/-,
4,
BOcWXsY G./)6(/,% *2e+0 VORWQS & -) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
1./)’/),&*)6&:9&;*
-,
/,)4,
/-,
-!
/+0!
32
BOcWXsY G./)6(/-% +.e,. VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% ]QSZ]c} !=;* "
1./)’/)-&*)6&:9&;*
-!
[email protected] -!
-,
/,)4,
/-,
43
Gu_WS
5
6
./)
-11
,22
7
+,1
8
9
+0+
,/1
:
.++
;
.*)
<
.01
Univerzální pøíslu enství
J
Nerezový naviják Série 530 pro benzín a naftu 10 bar
NAVIJAK S532B SS
;>GSuG V G:?M: -, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
a + b^c*
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
Gu_WS
.,)
5
+),
6
*.,
7
++)
8
+.1
;>GSuG V G:?M: -, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
.*)
<
./)
F
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
/
Yb
D\+‘g
-31
BOcWXsY G.-+6(/*% *2e+0 VORWQS & *. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-,
.0)1,
-!
/+0!
1.-+’/)*&*)6&GG&;*
-31
41
BOcWXsY G.-+6(/+% *2e+0 VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-!
/+0!
1.-+’/)+&*)6&GG&;*
-,
.0)1,
-31
4/
BOcWXsY G.-+6(/,% +.e,. VORWQS & *. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-!
[email protected] -!
1.-+’/),&*)6&GG&;*
-,
.0)1,
-31
5,
Gu_WS
5
.-)
,))
6
+*1
7
++1
8
9
:
+/1
*2)
..)
;
.*)
<
.0,
Nerezový naviják Série 560 pro benzín a naftu 10 bar
NAVIJAK S562B SS
;>GSuG V G:?M: -, WVf
GZfZndjƒ cVj^_y‘
$:BLB /,0%
F
If⁄hd‘
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
jghie
jƒghie
[email protected]
:@
$fZaVh^jc}%
a + b^c*
WVf
D\+‘g
BOcWXsY G./+6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=; * "
-!
[email protected]!
-,
/,
1./+’*))&*)6&GG&;*
-,,
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
<ORWQS 3
-5 l .37 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y gmchZh^X‘y efm %
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
BOcWXsY G./+6(/-% +.e,. VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-,
/,)4,
-!
[email protected] -!
1./+’/)-&*)6&GG&;*
/-,
43
6
5
8
9
:
;
<
+0+
,/1
.++
.*)
.01
Univerzální pøíslu enství
/-,
BOcWXsY G./+6(/,% *2e+0 VORWQS & -) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-,
/,)4,
-!
/+0!
1./+’/),&*)6&GG&;*
/-,
32
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘m bV_} jƒgijcdi ]VY^X^( ‘hZfy by ‘V YƒX] 2, Xb
VihdbVh^X‘di ghde‘i( ‘hZfy nVWfV¡i_Z gVbdjdac{bi
cyjfVhi ]VY^XZ ne|h*
7
+,1
/
Yb
BOcWXsY G./+6(/*% *2e+0 VORWQS & ,) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=;* "
-,
/,)4,
1./+’/)*&*)6&GG&;*
/-,
-!
/+0!
4,
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
6
;
:
..)
BOcWXsY G.-+6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=; * "
-,
.0
1.-+’*))&*)6&GG&;*
-!
[email protected]!
-,,
<ORWQS 3
-5 l .37 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y gmchZh^X‘y efm %
,22
9
**.
If⁄hd‘
Gf‘au[ \OcWXsYb 3
Syj|gcƒ( ghVX^dcyfc}
5
-.,
Nerezový naviják Série 540 pro benzín a naftu 10 bar
NAVIJAK S542B SS
-11
/
BOcWXsY G.,+6(/+% *,e+) VORWQS & +. [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=; *(+ "
-+.!
-+.!
1.,+’/)+&*)6&GG&;*(+
-,
-5)0.
-.,
0/
AuRWb[ 3
;Zcn}c V cV[hV -, WVf
./)
Yb
D\+‘g
BOcWXsY G.,+6(/*% *,e+) VORWQS & +) [ ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=; *(+ "
-,
-5)0.
-+.!
-+.!
1.,+’/)*&*)6&GG&;*(+
-.,
01
<ORWQS 3
-/ l .,7 -5 l .3 V .1 l /1( $zZfcy Vch^ghVh^X‘y
gmchZh^X‘y efm %
Gu_WS
WVf
BOcWXsY G.,+6(*)% PSg VORWQS ^_] PS\gw\ O \OTab% \S_Sg]c} !=; *(+ "
-,
-5
-+.!
[email protected]+.!
1.,+’*))&*)6&GG&;*(+
1,
AOaS_WsZf 3
M|gc|c} ) O^hdc( dhdzcƒ zZe ) bdgVn
J
F
If⁄hd‘
$fZaVh^jc}%
9
<
NAVIJAK MEGA
Plastový automatický naviják s hadicí 1/2" - 20 m
AOaS_WsZf 3
IO< ) XZadeaVghdjƒ
<ORWQS 3
-.(1 l -3 ) nZaZcy( ., ’ -(1 b
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
]VY^XZ
DdcXdj‘V
[email protected]%
gdizygh}
bb
WVf
D\+‘g
B5J=>5? A9;5 1) & Oba][OaWQY} \OcWXsY
-+.!
1,,
)/))&.)))1)
-,
4(1
.l
J}POcO O ^]b Waw 3
LVYV dWgV]i_Z ]VY^Xdjƒ cVj^_y‘ g ., bZhfm cVj^cih{ ]VY^XZ V -(1 bZhfi ]VY^XZ ‘ e£^ed_Zc} cV jdYdjdYc} ‘d]dihZ‘( edgh£^‘djVX} ]iW^X^ g
hfmg‘di V gh|cdjƒ eaVghdjƒ nyj|g* GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vfhdci g iX]Zb
Závìsný ocelový naviják s otoèným ramenem
AOaS_WsZf 3
EV‘djVcy dXZa + IO< ‘dcXdj‘m
<ORWQS 3
)
‘g
-
GARDEN 90
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
]VY^XZ
DdcXdj‘V
[email protected]%
gdizygh}
bb
WVf
D\+‘g
;5F89B 2) & ‘aOQW]\s_\w \OcWXsY ‘ ]a]t\}[ _O[S\S[ PSg VORWQS
-,
.(51
)/))&.))*2)
-+.!)/+0!
03,
-l
‘g
-
J}POcO O ^]b Waw 3
GVj^_y‘ _Z YdYyjyc j ‘Vfhdci g iX]Zb* CZ]d nyj|gcƒ V dhdzcƒ Yf y‘ Wma cVjf Zc efd gcVYc{ nVj| djyc} XZa{]d cVj^_y‘i cV nZ~* GVj^_y‘
nVj| Zcƒ cV nY^ gZ cVhyz} ‘Z gb|fi hV Zc} ]VY^XZ V hV gZ hV‘ cZe£Z‘fiXi_Z* DVeVX^hV WiWci cVj^_y‘i _Z efd -+.! ]VY^X^ V -,, bZhf⁄( efd /+0!
edinZ 2, b*
Vozíèkový ocelový naviják pro hadici 1/2" 50 m.
AOaS_WsZf 3
EV‘djVcy dXZa + IO<
$‘dcXdj‘m( ‘a^z‘V V ‘daZz‘V%
<ORWQS 3
)
GREEN 59
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
]VY^XZ
bb
DdcXdj‘V
[email protected]%
gdizygh}
WVf
;F99B .2 &c]gwtY]c} \OcWXsY ‘ \O‘aOcWaSZ\]b _bY]XSaw
-,
)/))&.))*.2
-+.!)/+0!
1,,
-l
D\+‘g
‘g
.(5
-
J}POcO O ^]b Waw 3
Odn}z‘djƒ cVj^_y‘ g fi‘d_Zh} e£^eZjc|cdi fdiWm Yd eZjc{ edad]m* Ki‘d_Z ( ‘daZz‘V V VYVeh{fm _gdi efd e£ZefVji iad Zcm j ‘Vfhdci njay *
GyjdY cV gZghVjZc} jdn}‘i _Z j ‘V Y{ ‘fVW^X^* ={a‘V ]VY^X efd cVj}_Zc} $‘VeVX^hV WiWci% _Z -,,b efd -+.## ]VY^X^ V 1,b efd /+0## ]VY^X^*
D¢hV !V! iYyjy bVl* }£^ jZ gbdchdjVc{b ghVji*
J
Univerzální pøíslu enství
Vozíèkový ocelový naviják pro 3/4" hadici 100 m
GREEN 91
AOaS_WsZf 3
EV‘djVcy dXZa + IO<
$‘dcXdj‘m( ‘a^z‘V V ‘daZz‘V%
<ORWQS 3
)
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
]VY^XZ
bb
DdcXdj‘V
[email protected]%
gdizygh}
WVf
;F99B 2* & c]gwtY]c} \OcWXsY ‘ ^Sc\}[ _O[S\S[
-,
-+.!)/+0!
)/))&.))*2*
5,,
-l
D\+‘g
‘g
2(1
-
J}POcO O ^]b Waw 3
Odn}z‘djƒ cVj^_y‘ g fi‘d_Zh} e£^eZjc|cdi fdiWm Yd eZjc{ edad]m* Ki‘d_Z ( ‘daZz‘V V VYVeh{fm _gdi efd e£ZefVji iad Zcm j ‘Vfhdci njay *
GyjdY cV gZghVjZc} jdn}‘i _Z j ‘V Y{ ‘fVW^X^* ={a‘V ]VY^X efd cVj}_Zc} $‘VeVX^hV WiWci% _Z -/,b efd -+.## ]VY^X^ V -,,b efd /+0## ]VY^X^*
D¢hV !V! iYyjy bVl* }£^ jZ gbdchdjVc{b ghVji*
Vozíèkový ocelový naviják pro hadici 1/2" 100 m
GREEN 93
AOaS_WsZf 3
EV‘djVcy dXZa + IO<
$‘dcXdj‘m( ‘a^z‘V V ‘daZz‘V%
<ORWQS 3
)
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
]VY^XZ
bb
DdcXdj‘V
[email protected]%
gdizygh}
WVf
;F99B 2, & c]gwtY]c} \OcWXsY ‘ ^Sc\}[ _O[S\S[
-+.!)/+0!
)/))&.))*2,
-,
21,
-l
D\+‘g
‘g
0(5
-
J}POcO O ^]b Waw 3
Odn}z‘djƒ cVj^_y‘ g fi‘d_Zh} e£^eZjc|cdi fdiWm Yd eZjc{ edad]m* Ki‘d_Z ( ‘daZz‘V V VYVeh{fm _gdi efd e£ZefVji iad Zcm j ‘Vfhdci njay *
GyjdY cV gZghVjZc} jdn}‘i _Z j ‘V Y{ ‘fVW^X^* ={a‘V ]VY^X efd cVj}_Zc} $‘VeVX^hV WiWci% _Z -,,b efd -+.## ]VY^X^ V 1,b efd /+0## ]VY^X^*
D¢hV !V! iYyjy bVl* }£^ jZ gbdchdjVc{b ghVji*
PVC dr ák hadic urèený pro zavì ení hadice na zeï
PVC DRZAK HADIC
V
$‘¢hV%
dW_ZYcyjVX} ‘¢Y
AOaS_WsZ 3
IO< zZfjZcy $nZaZcy%
<ORWQS 3
)
]VY^XZ
DdcXdj‘V
[email protected]%
D\+‘g
‘g
DJ7 8F i? <58=7 & ^ZO‘a]c} R_ sY ‘S gOcv ]cOQw[W ]ac]_f
)/))&DJ7&F98
./1
,(-1
-
bb
gdizygh}
WVf
J}POcO O ^]b Waw 3
L Yf y‘Zb j _ZYc{ fiXZ anZ gbdhyjVh fdnhV Zcdi ]VY^X^ e£}bd Yd Yf y‘i( ‘hZfƒ ed cVbdhyc} ]VY^XZ anZ gcVYcd cVgVY^h cV jƒ£Zndj{
nVj| djVX} dhjdfm*
J
Univerzální pøíslu enství
Plastové spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
GS
=-
E
=.
WS
TS
TRS
=-
E
E
=bb
=.
bb
bb
GDC>?5 DomAi ;G ) hfc bZn^ Yj| ]VY^XZ
@L/
.1
/
@L0
/1
0
@L1
01
1
05
@L2
2
4
@L4
12
-,
@L-,
2/
@L-.
23
-.
-/
@L-/
3/
-0
@L-0
35
-2
@L-2
31
-5
32
@L-5
.1
@L.1
51
E
GRS
NORMAPLAST
==.
KS
AOaS_WsZ 3
:XZhyadjy efmg‘m£^XZ $IHF%
B]_[O 3
NE 50 $jnc|ha^jdgh A;%
D]^W‘ ^_]RbYab 3
Led_‘m efd jdYi( daZ_Z V X]Zb^‘ya^Z gZ jmncVzi_} YdghVhZzcdi eZjcdgh} V
hjfYdgh}( _gdi YdW£Z dYdac{ ^ h£Zc}* IfVXdjc} hZeadhV _Z Yd ’4,p<( ‘fyh‘dWdW|
’-,,p<* <]Zb^X‘di dYdacdgh efd f⁄nc| ‘dcXZchfdjVc{ ‘mgZa^cm cZWd
V\fZg^ ‘VeVa^c j nyj^gadgh^ cV hZeadh| ‘dcniahi_hZ g cV }b efdYZ_c}b
dYY|aZc}b*
D]g\s[YO 3
r}gad nV @L iYyjy jc^h£c} ef⁄b|f ]VY^XZ( efd ‘hZfdi _Z ged_‘V ifzZcV*
WVf
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
Dg
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
GDC>?5 DomAi ;FG) hfc bZn^ Yj| ]VY^XZ fdnY}acƒX] ef⁄b|f⁄
/
/,(,
0
@KL0)/
-,,
0
0
0-(,
0
@KL1)0&
-,,
1
0
0.(1
0
@KL2)0
-,,
2
@KL4)0
0
04(,
0
4
-,,
4
@KL4)2
2
10(,
0
-,,
2
14(,
/
@KL-,)2
-,,
-,
@KL-,)4
-,
4
2,(1
/
-,,
-.
@KL-.)4
4
2.(1
/
-,,
-.
@KL-.)-,
-,
20(,
/
-,,
GDC>?5 q<@CJi KG ) hfc bZn^ Yj| ]VY^XZ
-.(1
PL/
/
-3(1
PL0
0
.-(,
PL1
1
.1(,
2
PL2
4
.5(,
PL4
-,
/-(,
PL-,
/0(1
PL-.
-.
-/
/2(1
PL-/
-0
/4(1
PL-0
-1
0,(,
PL-1
-2
0,(1
PL-2
-5
0/(1
PL-5
.1
1.(1
PL.1
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
.
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
1,
1,
.1
GDC>?5 H ) hfc fdnWdzdjVX}
ML/
/
ML0
0
ML1
1
ML2
2
ML3
3
ML4
4
ML-,
-,
ML-.
-.
-/
ML-/
-0
ML-0
ML-1
-1
ML-2
-2
-5
ML-5
ML.1
.1
0
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
.
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
1,
1,
1,
.1
.1
bZn^ YVa } Yj| ]VY^XZ
.1
/
/1
0
0.
1
1,
2
1,
3
14
4
2/
-,
25
-.
24
-/
-0
33
35
-1
4-2
-5
41
.1
-,1
GDC>?5 HFG ) hfc fdnWdzdjVX} g fdnY}acƒb^ ef⁄b|fm hfc⁄
.1
0
MKL/)0)/
0
/
/3
0
MKL0)2)0
2
0
05
0
MKL2)0)2
0
2
12
0
MKL4)0)4
0
4
12
0
MKL4)2)4
2
4
13
/
-.
MKL4)-.)4
4
2.
/
2
MKL-,)2)-,
-,
2.
/
MKL-,)4)-,
4
-,
20
/
MKL-,)-/)-,
-/
-,
25
/
2
MKL-.)2)-.
-.
25
/
MKL-.)4)-.
4
-.
25
/
-,
MKL-.)-,)-.
-.
35
/
-,
MKL-4)-,)-4
-4
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
1,
1,
?om CJi GDC>?5 ?G ) ‘£} djy fdnjdY‘V
/5
DL0
0
04
DL1
1
DL2
04
2
25
-.
DL-.
-,,
-,,
-,,
1,
0
0
0
0
J
Univerzální pøíslu enství
NORMAPLAST
Plastové spojky na hadice pro zemìdìlství, automobilní a chemický prùmysl
5,p
YS
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
E
=bb
=.
=.
YRS
E
=-
=.
bb
bb
GDC>?5 HFB M ) ged_‘djƒ hfc bZn^ h£^ ]VY^XZ
.-(,
RL/
/
/
.1(1
RL0
0
0
0/(,
RL1
1
1
00(,
RL2
2
2
1-(,
RL4
4
4
10(,
RL-,
-,
-,
20(,
RL-.
-.
-.
21(,
RL-/
-/
-/
21(,
RL-0
-0
-0
-2
23(,
-2
RL-2
3.(,
-5
-5
RL-5
WVf
0
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
Dg
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
1,
1,
.1
GDC>?5 M F98I?CJ5Bi MFG & ged_‘djƒ hfc bZn^ h£^ ]VY^XZ
/1
0
RKL0)2)0
-,,
0
2
05
0
RKL2)4)2
-,,
4
2
E-
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
TES
K
bb
GES
(metrický)
E-
GES
WES
AOaS_WsZ 3
:XZhyadjy efmg‘m£^XZ $IHF% ) ged_‘m R( Mfcm gZ nyj^hZb _gd i n bVhZf^yai
IdamVb^Y $I:%
D]^W‘ ^_]RbYab 3
Led_‘m efd jdYi( daZ_Z V X]Zb^‘ya^Z gZ jmncVzi_} YdghVhZzcdi eZjcdgh} V
hjfYdgh}( _gdi YdW£Z dYdac{ ^ h£Zc}* IfVXdjc} hZeadhV _Z Yd ’4,p<( ‘fyh‘dWdW|
’-,,p<* <]Zb^X‘di dYdacdgh efd f⁄nc| ‘dcXZchfdjVc{ ‘mgZa^cm cZWd
V\fZg^ ‘VeVa^c j nyj^gadgh^ cV hZeadh| ‘dcniahi_hZ g cV }b efdYZ_c}b
dYY|aZc}b*
D]g\s[YO 3
ZX]cm hmhd ged_‘m( ‘hZf{ cZ_gdi g‘aVYZb( _Z bd c{ dW_ZYcVh edinZ ed
XZa{b WVaZc}( e£^zZb YdWV YdYyc} Wƒjy V 2 hƒYc⁄*
J
Univerzální pøíslu enství
bb
P]^hkdfh]
bb
Dg
<58=7CJr HFB D5 & g jc|_
M>L0+K-+4
0
M>L0+K-+0
0
M>L2+K-+4
2
2
M>L2+K-+0
M>L4+K-+0
4
M>L-,+K/+4
-,
}b P]^hkdfh]djƒb nyj^hZb $IdamVb^Y%
<58=7CJr HFB D5 & g jc|_
@>L0+F-,l0
@>L0+F-.l-(1
0
@>L0+F-0l-(1
0
@>L2+F-,l2
@>L2+F-.l-(1
2
@>L2+F-0l-(1
2
@>L4+F-.l-(1
4
@>L4+F-0l-(1
4
4
@>L4+F-4l-(1
-,
@>L-,+F-.l-(1
@>L-,+F-0l-(1
-,
-,
@>L-,+F-2l-(1
-.
@>L-.+F-2l-(1
-.
@>L-.+F-4l-(1
-.
@>L-.+F..l-(1
}b bZhf^X‘ƒb nyj^hZb $IdamVb^Y%
<58=7CJr HFB D5 & g jc|_
@>L0)K-+4
0
@>L0)K-+0
0
@>L2)K-+4
2
@>L2)K-+0
2
@>L2)K/+4
2
@>L4)K-+4
4
@>L4)K-+0
4
4
@>L4)K/+4
4
@>L4)K-+.
-,
@>L-,)K-+0
@>L-,)K/+4
-,
-.
@>L-.)K/+4
-.
@>L-.)K-+.
-2
@>L-2)K-+.
-2
@>L-2)K/+0
-5
@>L-5)K/+0
.1
@>L.1)K-
}b P]^hkdfh]djƒb nyj^hZb $IdamVb^Y%
...4(1
.4(1
.3(1
/,
.3
/.
/.
/.(1
/3(1
/2(1
0005
0/(1
0/(1
0/(1
01(1
10
10
.5
/1
/.(1
/3(1
/5
/4
0005
0/(1
0/(1
01(1
10
14
14
14
25
-+4!
-+0!
-+4!
-+0!
-+0!
/+4!
-, l -. l -(1
-0 l -(1
-, l -. l -(1
-0 l -(1
-. l -(1
-0 l -(1
-4 l -(1
-. l -(1
-0 l -(1
-2 l -(1
-2 l -(1
-4 l -(1
.. l -(1
-+4!
-+0!
-+4!
-+0!
/+4!
-+4!
-+0!
/+4!
-+.!
-+0!
/+4!
/+4!
-+.!
-+.!
/+0!
/+0!
-!
-,
-0
-,
-0
-3
-3
-,
-0
-0
-,
-0
-0
-0
-0
..
-0
-0
-3
-3
..
..
-,
-0
-,
-0
-3
-0
-0
-3
..
-0
-3
-3
..
..
.3
.3
/.
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
-,,
1,
1,
1,
.1
DomDC>?5 @ & g jc|_ }b nyj^hZb K V bZhf^X‘ƒb $IdamVb^Y%
.-+4!
-,
P>L0+K-+4
-,,
0
.-+0!
-0
P>L0+K-+0
-,,
0
.-+4!
-,
P>L2+K-+4
-,,
2
.2
-+0!
-0
P>L2+K-+0
-,,
2
.2
-0
P>L2+F-.Q-(1
-,,
F -. l -(1
2
.3
-3
P>L2+K/+4
-,,
2
/+4!
./
-0
P>L4+K-+4
-,,
4
-+4!
.3(1
-0
4
P>L4+K-+0
-,,
-+0!
/-3
4
P>L4+K/+4
-,,
/+4!
/2
..
4
P>L4+K-+.
-,,
-+.!
/,
-0
-,
P>L-,+K-+0
-,,
-+0!
/,
-3
-,
P>L-,+K/+4
-,,
/+4!
Spojky a systém zejména pro plastikáøský prùmysl
PLASTIK
=defVjV daZ_⁄ V ‘VeVa^c V ]df‘{]d jnYiX]i ).,p< V ’-1,p<( $ ‘fyh‘dYdW| V ’ .,,p<%
-* L{f^Z >LAF ) =G 2
.* L{f^Z >LA ) =G 5
/* L{f^Z >[email protected] ) =G -/&
HFBM BiGHFjBk<C GMGHkAI
!6OX]\Sa]cu c}‘ab^Yf"
HFBM CGH5HBm7< GMGHkAp
!GaO\RO_R\w ^_]cSRS\w"
AuRWb[ 3
HaZ_7 jnYiX]7 jdYV7 jV‘iib
D]b Wau [OaS_WsZf3
FL 146 I£^ed_djVX} zygh^ V h|ad7 nV_^ djVX} efghƒcZ‘ ) hjfnZcy edc^‘adjVcy dXZa7 jc^h£c} h|gc|c} n O^hdci*
GZfZndjy dXZa6 Ifi ^cm( fdne|fcƒ ‘fdi Z‘ V ‘diaZ jZch^am
Hv‘\v\w3
O^hdc
D]^W‘3
KmX]adged_‘m V XZaƒ gmgh{b _gdi ifzZcm efd jZYZc} ghaVzZc{]d jnYiX]i V hZbeZfVzc}X] b{Y^} cZWd gyc} ghiec| jV‘iV* AVY^XZ
cyghfzc{]d gmgh{bi _gdi ifzZcm jƒ]fVYc| cV fmX]adged_‘m g eVh£^zcƒb hfcZb AVY^XZ gZ cVgVni_} haV‘Zb fi‘di cV hfcm g WV_dcZhm
WZn YVa }]d ihV Zc} gedcVb^* Lmgh{b IE:LMBD _Z eac| ‘dbeVh^W^ac} gZ gmgh{bZb A:L<H S4*
#L{f^Z >[email protected] ) =G -/
$‘VhVad\dj| cZnefVXdjycd% gZ cZYf } g‘aVYZb* MZfb}c YdYyc} cV ny‘aVY| edehyj‘m / ) 0 hƒYc⁄* Md eaVh} ^ efd edad ‘m( ‘hZf{ cZ_gdi
g‘aVYZb*
K
Plastik
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
PLASTIK 6
W
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
V
bb
W
[
h
bb
bb
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
*.
*)
/
.,
)%)-)
*0
2
++%.
:H=B/IA
*)
.,
)%)-.
*0
2
++%.
:H=B2IA
*.
2
.,
*0
)%).*.
*)
*,
2
+.
:H=B*,IA
[
V
9G<A#[email protected]
9G<A#[email protected]
W
9G<A#H
9G<A#H56
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
2
++%.
*.
*)
)%)-)
:H=B/IA67
*0
.,
/
2
)%)-.
*0
.,
*)
++%.
:H=B2IA67
*.
2
*0
.,
)%).2
+.
*.
*)
:H=B*,IA67
*,
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
*0
2
/
+1
*.
*)
:H=B/I
)%)-+
.1%.
*)
+1
*.
*)
:H=B*)I
)%)-2
*0
2
.1%.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
*)
:H=B/I67
)%)-+
.1%.
+1
*.
*0
/
2
:H=B*)I67
*)
*0
)%)-2
+1
*.
.1%.
*)
2
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
bb
V
W
bb bb
[
h
bb
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
)%*),
*.
*)(.
:H=B/IA&-.
+.%.
/
*0 -+%.
2
)%*)2
*.
*)(.
:H=B2IA&-.
+.%.
2
*0 -+%.
2
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
:H=B/IA&-.67
:H=B2IA&-.67
W
/
2
9G<A#[email protected]&-.56
9G<A#[email protected]&-.
:H=B/&-.AB
:H=B*)I&-.AB
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
/
*)
/
*)
=G
bb
9G<A#H&-.56
9G<A#H&-.
h
W
9G<A#[email protected]&2)56
V-
9G<A#H&2)
K
Plastik
2
2
+.%.
+.%.
*.
*.
)%*),
)%*)2
*)(.
*)(.
*0
*0
-+%.
-+%.
2
2
,,
,,
*.
*.
)%*)1
)%***
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
T
O
9G<A#[email protected]&2)
-+%.
-+%.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
:H=B/I&-.
:H=B*)I&-.
[
*0
*0
h
9G<A#H&2)56
*0
*0
-+%.
-+%.
2
2
,,
,,
V
W
[
h
bb
bb
bb bb
*.
*.
)%*)1
)%***
*)(.
*)(.
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
/
)%*),
:H=B/IA&2)
*.
*)(.
2
+.%.
*0 -+%.
)%*)2
+.%.
*.
2
*)(.
2
:H=B2IA&2)
*0 -+%.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
-+%.
)%*), *)(.
*0
*.
2
+.%.
:H=B/IA&2)67 /
-+%.
)%*)2 *)(.
*.
2
+.%.
*0
:H=B2IA&2)67 2
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
2
:H=B/I&2)
/
*.
*)(.
)%*)1
,,
*0 -+%.
2
*)(.
*)
*.
,,
:H=B*)I&2)
*0 -+%.
)%***
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
)%*)1 *)(.
*.
-+%.
/
2
:H=B/&2)AB
,,
*0
-+%.
2
)%*** *)(.
*.
,,
:H=B*)I&2)AB *)
*0
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
W
9G<A#5
PLASTIK 6
9G<A#556
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Lk
=G
h
W
[
bb
bb
bb
bb
)
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=B*-6
:H=B,16
:H=B*)*6
:H=B*-*.6
:H=B*/*.6
[
/
/
/
/
/
*0
*0
*0
*0
*0
-1
-1
-1
-1
-1
2
2
2
2
2
*0
*2
*0
*0
*2
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*.
*.
*.
*.
*.
)%)/)
)%)0)
)%)/)
)%)/)
)%)0)
*)
*)
*)
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=B*-667
:H=B,1667
:H=B*)*667
:H=B*-*.667
:H=B*/*.667
V
/
/
/
/
/
*0
*0
*0
*0
*0
-1
-1
-1
-1
-1
2
2
2
2
2
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*0
*2
*0
*0
*2
*.
*.
*.
*.
*.
)%)/)
)%)0)
)%)/)
)%)/)
)%)0)
*)
*)
*)
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ -.h PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
9G<A#5&-.
9G<A#5&-.56
:H=B*-6&-.
:H=B,16&-.
:H=B*)*6&-.
:H=B*-*.6&-.
:H=B*/*.6&-.
/
/
/
/
/
*0
*0
*0
*0
*0
-0
-0
-0
-0
-0
2
2
2
2
2
*0
*2
*0
*0
*2
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*.
*.
*.
*.
*.
)%)/.
)%)0.
)%)/.
)%)/.
)%)0.
*)
*)
*)
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ -.h ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=B*-6&-.67 /
:H=B,16&-.67 /
:H=B*)*6&-.67 /
:H=B*-*.6&-.67 /
:H=B*/*.6&-.67 /
*0
*0
*0
*0
*0
-0
-0
-0
-0
-0
2
2
2
2
2
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*0
*2
*0
*0
*2
*.
*.
*.
*.
*.
)%)/.
)%)0.
)%)/.
)%)/.
)%)0.
*)
*)
*)
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=B*-6&2)
:H=B,16&2)
:H=B*)*6&2)
:H=B*-*.6&2)
:H=B*/*.6&2)
/
/
/
/
/
*0
*0
*0
*0
*0
-0
-0
-0
-0
-0
2
2
2
2
2
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*0
*2
*0
*0
*2
*.
*.
*.
*.
*.
)%)0.
)%)1.
)%)0.
)%)0.
)%)1.
*)
*)
*)
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
9G<A#5&2)
9G<A#5&2)56
:H=B*-6&2)67 /
:H=B,16&2)67 /
:H=B*)*6&2)67 /
:H=B*-*.6&2)67 /
:H=B*/*.6&2)67 /
*0
*0
*0
*0
*0
-0
-0
-0
-0
-0
2
2
2
2
2
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
W
[
=G
bb
bb bb
bb
*0
*2
*0
*0
*2
/
/
/
++
++
++
--%.
-/
-2
2
2
2
*.
*.
*.
*.
*.
)%)0.
)%)1.
)%)0.
)%)0.
)%)1.
*)
*)
*)
*)
*)
)
WVf
‘\+‘g
‘g
<*(<,(1
<*(+
*.
*.
*.
)%)0. *)(.
)%**) *)(.
)%**) *)(.
<*(<,(1
<*(+
*.
*.
*.
)%)0.
)%**)
)%**)
*)(.
*)(.
*)(.
bb
WVf
‘\+‘g
‘g
++%.
+.%)
*.
*.
)%))2
)%)*,
*)
*)
+1
+1
*.
*.
)%))2
)%)*,
*)
*)
Lk
bb
FfQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb
:H=B*->
:H=B,1>
:H=B*+>
<*(<,(1
B*)b*
B*-b*%.
B*/b*%.
*0
++
+-
FfQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[ O ‘ cS\aWZS[
:H=B*->67
:H=B,1>67
:H=B*+>67
/
/
/
++
++
++
--%.
-/
-2
2
2
2
=G
V
W
[
bb
bb
bb
bb
*0
++
+-
9G<A#=56
9G<A#=
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
[
V
Lk
bb
h
J‘bcYf ‘ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
:H=B/HA
:H=B2HA
/
2
,2%.
,2%.
2
2
J‘bcYf ‘ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
:H=B/H
:H=B*)H
/
*)
---
2
2
h
W
9G<A#[email protected]
9G<A#G
[
V
K
Plastik
Série ESHM - rozmìr vsuvky 9 mm
PLASTIK 6
T
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
9G<A*-#B5&2)
=G
h
W
[
Lk
)
bb bb bb bb
bb
WVf ‘\+‘g
J‘bcYO 9G<A ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h PSg cS\aWZb
a
:H=B*1C6&2) /
:H=B*-C6&2) /
:H=B,1C6&2) /
:H=B10.C6&2) -%.
:H=*)*C6&2) /
:H=B*-*.C6&2) /
9G<&9G<A
2
**
*+
2
2
**
2
2
2
2
2
2
+0
+2
,)
+0
+0
+2
*. G*(1 *. )%),.
*. G*(- *. )%)-)
*0 G,(1 *. )%)-*. B1b)%0. *. )%),1
*. B*)b* *. )%),1
*. B*-b*%. *. )%)-)
‘g
*)(.
*)(.
*)(.
*)(.
*)(.
*)(.
J‘bcYO _SRbYQS 8B /(/ O ‘^]XYO /(2 & ^zSQV]RYO c ^ZO‘aWYsz’ ‘f‘au[b
:H=B&:H=B
:H=&:H=B
h
W
W
9G<A#B5
T
T
9G<A#B556
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
/(/
/(2
=G
h
,,-
2&2
2&*,
W
[
*. )%)*- *)(.
*. )%)*1 *)(.
Lk
)
bb bb bb bb
bb
J‘bcYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb
:H=B*1C6
:H=B*-C6
:H=B,1C6
:H=B10.C6
:H=B*)*C6
:H=B*-*.C6
:H=B*/*.C6
/
/
/
-%.
/
/
/
0
2
2
0
0
2
2
++/
+0
+++/
+/
2
2
2
2
2
2
2
h
W
[
WVf
‘\+‘g
‘g
)%)*)
)%)*)%)*1
)%))2
)%))1
)%)*)%)*1
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
** <*(1 *.
*. <*(- *.
*0 <,(1 *.
** B1b)%0. *.
** B*)b* *.
*. B*-b*%. *.
*0 B*/b*%. *.
T
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
Lk
)
bb bb bb bb bb
J‘bcYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ O ‘ cS\aWZS[
/
:H=B*-C667
:H=B,1C667
/
:H=B*-*.C667 /
9G<A&9G<G
V
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
*+
*+
*+
+2
,)
+2
2
2
2
h
W
[
bb bb
bb bb
WVf
‘\+‘g
‘g
*. <*(- *. )%)*- *)
*0 <,(1 *. )%)++ *)
*. B*-b*%. *. )%)*. *)
Lk
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ \sa_bPYS[ a_\S[ _fQVZ’ 8B / & 9G<A% PSg cS\aWZb
:[email protected]&:H=H
/
*0
--%. *,
*.
)%).) *)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ \sa_bPYS[ a_\S[ _fQVZ’ 8B / & 9G<A% ‘ cS\aWZS[
:[email protected]&:H=H&67 /
*0
--%.
*,
*.
)%).) *)(.
ASRWb[% ^_OQ’ aS^Z]aO 3
jnYiX]7 jdYV7 daZ_7 jV‘iib ).,p< ) ’.,,p<
B]_[O 3
BLH ..4 + =BG -/
AOaS_WsZ 3
FL 146 I£^ed_djVX} zygh^ V h|ad7 nV_^ djVX} efghƒcZ‘ ) hjfnZcy
edc^‘adjVcy dXZa7 jc^h£c} h|gc|c} n O^hdci* Ifi ^cm( fdne|fcƒ ‘fdi Z‘ V
‘diaZ jZch* n cZfZndj{ dXZa^*
K
Plastik
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
WVfjV
Y
Ifd ]VY^X^
\+‘g
‘g
?_]b Yf ^_] PO_Sc\u g\OtS\w [uRWO% ^_] ‘^]XYf \O \s‘a_t\u VORWQS
6G&7A/
6G&GD/
6G&<:/
6G&7A&*)
6G&GD&*)
6G&<:&*)
Y[R]g
hS]aSZg
X‘_g
Y[R]g
hS]aSZg
X‘_g
****0
*0
*0
/YY
/YY
/YY
*)YY
*)YY
*)YY
)%,
)%,
)%,
)%.
)%.
)%.
.)
.)
.)
.)
.)
.)
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
PLASTIK 9
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
9G<#5
9G<#556
=G
V
W
Lk
[
)
bb bb bb bb
bb
WVf ‘\+‘g ‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=*-6
:H=,16
:H=*/*.6
:H=*+6
[
V
2
2
2
*)
++
++
++
+-
.+
.+
.+
.,
*,
*,
*,
*,
*.
++ <*(*.
++ <,(1
++ B*/b*%. *.
*.
++ <*(+
)%)2)
)%)2)%)2,
)%)2.
*)(.
*)(.
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=*-667
:H=,1667
:H=*/*.667
:H=*+667
2
2
2
*)
++
++
++
+-
.+
.+
.+
.,
*,
*,
*,
*,
*.
++ <*(*.
++ <,(1
++ B*/b*%. *.
*.
++ <*(+
)%)2)
)%)2)%)2,
)%)2.
*)(.
*)(.
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ -.h PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
9G<#5&-.
:H=,16&-.
:H=*/*.6&-.
9G<#5&-.56
2
2
++
++
..-
*,
*,
*.
++ <,(1
++ B*/b*%. *.
)%**)%**-
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ -.h ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=,16&-.67 2
:H=*/*.6&-.67 2
++
++
..-
*,
*,
*.
++ <,(1
++ B*/b*%. *.
)%**)%**-
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h PSg cS\aWZb !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
:H=,16&2)
:H=*/*.6&2)
2
2
++
++
..-
*,
*,
++ <,(1
*.
++ B*/b*%. *.
)%*+/
)%*+/
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h ‘ cS\aWZS[ !c\Waz\w Yb SZ 8=B ,1/,"
9G<#5&2)56
9G<#5&2)
:H=,16&2)67 2
:H=*/*.6&2)67 2
++
++
..-
*,
*,
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
W
[
++ <,(1 *.
++ B*/b*%. *.
={a‘V nyj^hi i fmX]adged_Z‘ 6
@ -+0( @ /+4! V F-2 _Z 5bb( i @-+.! _Z -,bb*
=G
bb
bb bb
bb
)%*+/
)%*+/
*)(.
*)(.
Lk
)
WVf
‘\+‘g
‘g
<*(<,(1
<*(+
*.
*.
*.
)%)0.
)%**)
)%**)
*)(.
*)(.
*)(.
<*(<,(1
<*(+
*.
*.
*.
)%)0.
)%**)
)%**)
*)(.
*)(.
*)(.
WVf
‘\+‘g
‘g
++%.
+.%)
*.
*.
)%)+,
)%)+.
*)
*)
+1
+1
*.
*.
)%)+)%)+/
*)
*)
bb
FfQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb
9G<#=
:H=*->
:H=,1>
:H=*+>
9G<#=56
2
2
2
++
++
++
--%.
-/
-2
*,
*,
*,
*0
++
+-
FfQVZ]‘^]XYO ‘ c\Waz\w[ gscWaS[ ‘ cS\aWZS[
:H=*->67
:H=,1>67
:H=*+>67
[
V
2
2
2
++
++
++
--%.
-/
-2
*,
*,
*,
=G
V
W
[
bb
bb
bb
bb
*0
++
+-
={a‘V nyj^hi i fmX]adged_Z‘ 6
@ -+0 V @ /+4! _Z 5bb( i @-+.! _Z -.bb*
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
h
W
bb
h
bb
J‘bcYO ‘ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
9G<*)I
9G<#G
9G<#[email protected]
Lk
[
V
[
V
:H=2HA
:H=*,HA
2
*,
,2%.
,2%.
*,
*,
J‘bcYO ‘ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
:H=*)H
:H=*,H
-,%.
-,%.
*)
*,
*,
*,
CRP]t]cOQw _fQVZ]‘^]XYO ^_] aS[^S_]cOQw [{‘aYf PSg cS\aWZb
:H=*)J
9Z2
++
.,
*.
*,
)%**1
CRP]t]cOQw _fQVZ]‘^]XYO ^_] aS[^S_]cOQw [{‘aYf ‘ cS\aWZS[
:H=*)J67
9G<*)I56
W
9G<&6
9Z2
++
NO‘ZS^]cOQw _fQVZ]‘^]XYO
:H=&7
9Z2
++
.,
*,
*.
)%**1
*)(.
.,
*,
*.
)%**1
*)(.
*.
)%*+)
*)(.
*.
*.
)%**)%+*)
*)
*)
H_bPYO AG ^_] ]RP]t]cOQw _fQVZ]‘^]XYb !aS[^S_]cs\w"
IG.))&*)
HF.))&*)
$% 66
/;#’
W
HFI6?5 G9 JGIJ?CI
9Z1
*)(.
.))
*)
H_bPYO ‘S c‘bcY]b ^_] VZbP]Yu T]_[f ![] \]‘a gY_saWa"
:H=*.)G
:H=,))G
9Z2
9Z2
*.)
,))
*,
*,
*.
*.
+1
+1
08:35<
#& 66
K
Plastik
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
PLASTIK 9
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Lk
=G
a
W
[
bb
bb
bb
bb
bb
)
WVf
‘\+‘g
‘g
J‘bcYO ‘ |VZ]c}[ c\vX w[ gscWaS[ 2)h PSg cS\aWZb
W
:H=*-C6&2)
2
:H=*-*.C6&2) 2
:H=,1C6&2)
2
+.
+.
+.
*,
*,
*,
,,,.
G*(- *.
*0
*0 B*-b*%. *.
*0 B*/b*%. *.
)%)-. *)(.
)%)-0 *)(.
)%)-. *)(.
J‘bcYO _SRbYQS 8B /(2 O ‘^]XYO 2(2 & ^zSQV]RYO c ^ZO‘aWYsz’ ‘f‘au[b
9G<&9G<A
:H=&:H=B
:H=&:H=
/(2
2(2
++
++
,,-
=G
a
W
[
bb
bb
bb
bb
*.
*.
)%)*1 *)(.
)%)+- *)(.
WVf
‘\+‘g
‘g
*.
*.
*.
*.
*.
*.
*.
)%)*/
)%)*0
)%)++
)%)-+
)%)*)%)*/
)%)+)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
WVf
‘\+‘g
‘g
*. <*(- *.
*0 <,(1 *.
*. B*-b*%. *.
*0 B*/b*%. *.
)%)+)%)+1
)%)+/
)%)+1
*)
*)
*)
*)
V
9G<*-#B5&2)
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
Lk
bb
)
J‘bcYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ PSg cS\aWZb
b
:H=*1C6
:H=*-C6
:H=,1C6
:H=*+C6
:H=*)*C6
:H=*-*.C6
:H=*/*.C6
/
2
2
2
/%.
2
2
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
++/
+/
,*
++/
+/
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
W
[
*. <*(1
*. <*(*0 <,(1
++ <*(+
*. B*)b*
*. B*-b*%.
*0 B*/b*%.
W
[
9G<#B556
[
[
9G<#B5
a
Lk
)
bb
bb bb bb bb
J‘bcYO ‘ ^zw[}[ c\vX w[ gscWaS[ O ‘ cS\aWZS[
:H=*-C667
:H=,1C667
:H=*-*.C667
:H=*/*.C667
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
/
2
/
2
=G
a
,)
,*
,)
,*
*,
*,
*,
*,
W
[
Lk
)
bb bb bb bb
WVf ‘\+‘g ‘g
bb
FfQVZ]‘^]XYO ‘ \sa_bPYS[ a_\S[ _fQVZ’ 8B / & 9G<A% PSg cS\aWZb
:[email protected]&:H=BH
2
++
.*
*.
2
)%*)) *)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ \sa_bPYS[ a_\S[ _fQVZ’ 8B / & 9G<A% ‘ cS\aWZS[
:[email protected]&:H=BH&672
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
V
9G<?#9G<AG&56
NB5jm7m ?FCI ?M
K
Plastik
++
WVfjV
.*
*.
2
Y
)%*)) *)(.
Ifd ]VY^X^
\+‘g
‘g
?_]b Yf ^_] PO_Sc\u g\OtS\w [uRWO% ^_] ‘^]XYf \O \s‘a_t\u VORWQS
6G&7A*)
6G&GD*)
6G&<:*)
6G&7A&*,
6G&GD&*,
6G&<:&*,
Y[R]g
hS]aSZg
X‘_g
Y[R]g
hS]aSZg
X‘_g
*0
*0
*0
+)
+)
+)
*)YY
*)YY
*)YY
*,YY
*,YY
*,YY
)%.
)%.
)%.
)%0
)%0
)%0
.)
.)
.)
.)
.)
.)
Série ESH - rozmìr vsuvky 13 mm
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
W
9G<#[email protected]
9G<#[email protected]
PLASTIK 9
=G
a
W
[
gj|hadgh
bb
bb
bb
bb
=G
WVf
‘g
‘\+‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
:H=2IA
:H=*,IA
2
*,
++
++
/*%. *,
/*%. *,
0
2
*.
*.
)%)0+
)%)1*
*)
*)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
[
V
:H=2IA67 2
:H=*,IA67 *,
++
++
:H=*)I
:H=*,I
*)
*,
++ /*%.
++ /*%.
*)
*,
++
++
a
0
2
*. )%)0+
*. )%)1*
*)
*)
*,
*,
0
2
*. )%)0+
*. )%)1*
*)
*)
/*%.
/*%.
*,
*,
0
2
*. )%)0+
*. )%)1*
*)
*)
W
[
gj|hadgh
bb
=G
/*%. *,
/*%. *,
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
FfQVZ]‘^]XYO ‘ ^zw[}[ a_\S[ ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
:H=*)I67
:H=*,I67
9G<#H
9G<#H56
W
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
bb
bb bb
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
:H=2IA&-.
2
:H=*,IA&-. *,
++
++
.*
.*
*,
*,
0
2
*. )%*),
*. )%*)2
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
:H=2IA&-.67 2
:H=*,IA&-.67*,
.*
.*
*,
*,
0
2
*. )%*),
*. )%*)2
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
W
9G<#[email protected]&-.
++
++
*)
*,
++
++
.*
.*
*,
*,
0
2
*.
*.
:H=*)I&-.AB *)
:H=*,I&-.AB *,
++
++
.*
.*
*,
*,
0
2
dW_ZYcyjVX}
‘¢Y
=G
a
W
[
gj|hadgh
bb
bb
bb
bb
=G
:H=*)I&-.
:H=*,I&-.
9G<#[email protected]&-.56
[
V
)%*)1
)%***
*)(.
*)(.
*.
*.
)%*)1
)%***
*)(.
*)(.
WVf
‘\+‘g
‘g
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ -.h ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
9G<#H&-.56
9G<#H&-.
W
9G<#[email protected]&2)
[
9G<#[email protected]&2)56
V-
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h PSg cS\aWZb ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
2
*,
*.
*.
)%*).
)%***
0
2
*.
*.
)%*).
)%***
*)(.
*)(.
*,
*,
0
2
*.
*.
)%**)
)%**,
*)(.
*)(.
*,
*,
0
2
*.
*.
)%**)
)%**,
*)(.
*)(.
*,
*,
0
2
.*
.*
*,
*,
++
++
.*
.*
++
++
.*
.*
++
++
.*
.*
:H=2IA&2)AB 2
:H=*,IA&2)AB *,
++
++
*)
*,
:H=*)I&2)67 *)
:H=*,I&2)67 *,
:H=2IA&2)
:H=*,IA&2)
*)(.
*)(.
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h ‘ cS\aWZS[ ^_] ‘aO\RO_R\w VORWQS
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h PSg cS\aWZb ^_] \s‘a_t\u VORWQS
:H=*)I&2)
:H=*,I&2)
FfQVZ]‘^]XYO ‘ |VZ]c}[ a_\S[ 2)h ‘ cS\aWZS[ ^_] \s‘a_t\u VORWQS
9G<#H&2)
9G<#H&2)56
ASRWb[% ^_OQ’ aS^Z]aO3
jnYiX]7 jdYV7 daZ_7 jV‘iib ).,p< ) ’.,,p<
AOaS_WsZ 3
FL 146 I£^ed_djVX} zygh^ V h|ad7 nV_^ djVX} efghƒcZ‘ ) hjfnZcy edc^‘adjVcy dXZa7 jc^h£c} h|gc|c} n O^hdci* Ifi ^cm( fdne|fcƒ ‘fdi Z‘ V ‘diaZ
jZch* n cZfZndj{ dXZa^*
B]_[O3
BLH ..4 + =BG -/
I^]g]_\v\w3
Gyghfzc{ ]VY^XZ Vea^‘i_hZ jƒ]fVYc| cV fmX]adged_‘m g eVh£^zcƒb hfcZb $Gyghfzc{]d gmgh{bi%*
D]g\s[YO3
Kdnb|f cyhfiW‘i ) // bb*
K
Plastik
$4%*06%’: .0.)/4
bVl^byac} edjdaZcƒ ihV]djVX} bdbZch gedcm
"%4)2+8bVhZf^ya n c|]d _gdi ‘dcXdj‘m( gedcm V cZWd _Z_}X] gdizygh^ jmfdWZcm
#2%’06/: 4-%,
bVl^byac} efVXdjc} haV‘
#01+3 % 105 +4:
ghfizcƒ ede^g ‘dcghfi‘XZ V edi ^h} j efVl^
#07/8.,%
f⁄nc{ njay hcdgh^ cZWd bdY^[^‘VXZ ijZYZc{]d jƒfdW‘i
Zakládní charakteristika pro materiály uvedených v tomto katalogu :
‘f[P]Z
[OaS_WsZ
QVO_OYaS_W‘aWYO
[email protected]
VZW\wY
cSZ[W ZSVY} Y]c% PvZOcv SRu PO_cf% R]P_} c]RWt
AG
[]‘Og
av Ys% ][SgS\s Y]_]g\w ]R]Z\]‘a% \ScV]R\s ^_] Yf‘SZW\f
6F
P_]\g
av Y}% ][SgS\s Y]_]g\w ]R]Z\]‘a% \ScV]R\} ^_] Yf‘SZW\f
,)-
\S_Sg ,)-
]QSZ ]R]Z\s Y]_]gW% \ScV]R\s ^_] Yf‘SZW\f
,*/@
\S_Sg ,*/@
]QSZ ]R]Z\s Y]_]gW% ][SgS\s ]R]Z\]‘a \O Yf‘SZW\f
DD
^]Zf^_]^fZS\
ZSVY}% ^_] \wgYu aZOYf% ]R]Z\} Y]_]gW% cV]R\} ^_] Yf‘SZW\f% \ScV]R\} ^_] ^]a_OcW\f
:S
]QSZ
^]Z] YO cf_]PS\O gS gsYZOR\wQV azwR Y]\‘a_bYt\wQV ]QSZw
T
Technické listy

Podobné dokumenty