cj1046 Dražební vyhláška.

Transkript

cj1046 Dražební vyhláška.
Elektronicky podepsáno
03. 07. 2015
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc
Ing. Ludmila Stavělová
ředitel odboru
(v zastoupení)
Územní pracoviště v Prostějově
Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov
Č. j.: 1328607/15/3106-25200-700737
Vyřizuje: JUDr. Juríková Božena
Tel: (+ 420) 582 327 342, (+ 420) 582 327 111
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: wmzn6qr
Dlužník je plátcem DPH !
DR AŽEBNÍ VYHL ÁŠK A
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) s použitím zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci
daňové exekuce nařízené exekučním příkazem
č.j. 1235313/15/3106-00540-700737 ze dne 05.06.2015,
nařizuje
dražbu movit ých věcí.
Místo konání dražby:
V zasedací místnosti Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územního pracoviště Prostějov,
Křížkovského 1, Prostějov – podlaží 4.
Datum a čas konání dražby: 28.07.2015, v 10.00 hodin ( prezentace dražitelů 28.07.2015
od 9.30 do 10.00 hodin).
1. Předmětem dražby jsou tyto věci:
Pořad
ové
číslo
Označení a popis dražené věci
Zjištěná
cena
v Kč
Nejnižší
dražební
podání
v Kč
včetně
DPH
(% / N)
včetně
spotřeb
ní daně
(A/N)
Č. j.: 1328607/15/3106-25200-700737
1
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TAHAČ NÁVĚSŮ, 460 000
kategorie vozidla N3, tovární značka SCANIA,
Typ R 420 LA4X2, varianta MNA, VIN:
XLER4X20005182763
Výrobce vozidla: SCANIA NEDERLAND B.V,
ZWOLLE, Holandsko
Výrobce motoru: SCANIA CV AB, SODERTALJE,
Švédsko
Typ: DT 12 12, palivo NM
Max výkon: 309.0/1 900, zdvih. objem (cm3) 11 705
Emise: směrnice EHS/ES 2005/78B, korigovaný
součinitel absorpce: 0,87
Barva: červená
RZ: 3M28897, č. TP UB 947365
230 000
21 %
N
Datum první registrace vozidla: 10. 9. 2007
Datum první registrace vozidla v ČR: 10.9.2007
Počet kilometrů na tachometru: 962 353
STK platí do 12. 9 .2015
Autorádio Sony CDX – S2200
Digitální tachograf
Vysílačka + Mask TTI
Zašlá čelní část karoserie
Rozbitý spojler nad předním oknem
Nárazník + 2x mlhovka (pravá rozbitá)
+ 2x dálkové světlo spodní
Promáčklina v pravém horní části př.kabiny
Popraskané a rozbité zadní blatníky
2
3
NÁVĚS NÁKLADNÍ SKŘÍŇOVÝ
CHLADÍRENSKÝ PV–O4-NNP
Tovární značka: KÖGEL, SVKT 24 P10
Výrobce: KÖGEL FZW, A.G. SRN,
VIN: WKOSVKT2420203644, rok výroby 2002
Druh karosérie: Skříňová – chladírenská, barva
bílá
RZ: 2M19367, č. TP: AP 538866
Platnost technické prohlídky do 8. 1. 2016
100 000
NÁKLADNÍ NÁVĚS VALNÍKOVÝ, kategorie
vozidla: O4
Tovární značka SCHWARZMÜLLER, typ: SPA
3/E
VIN: VAVSAP3388H261062
Výrobce vozidla: WILHELM
SCHWARZMÜLLER, GMBH, RAKOUSKO
Druh karosérie: VALNÍKOVÁ, barva: červená
RZ: 3M01693, č. TP: UC 549185
Datum první registrace vozidla: 12. 3. 2008
Datum první registrace vozidla v ČR: 12.3.2008
Platnost technické prohlídky do 5.1.2016
200 000
2
50 000
21%
N
100 000
21%
N
Č. j.: 1328607/15/3106-25200-700737
Pr.z.sloupek dveří poškrábaný
L.z. sloupek dveří poškrábaný
Koš na palety – levý kryt odřený
Jedná se o 1. kolo dražby.
Každý předmět dražby se bude dražit jednotlivě dle uvedeného pořadí.
Správci daně nejsou známa žádná práva a závady, o nichž by bylo podle § 221 odst. 3 písm. c)
daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka dražených věcí uvedených v dražební vyhlášce proběhne po předchozí dohodě na
telefonním čísle 582327343, mob: 602473804, a to nejpozději 27.07.2015.
Organizační zabezpečení prohlídky: Monika Hrabalová, tel:582 327 343, mob:602473804
Bc. Anna Vévodová, tel: 582 327 341
3. Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na 5.000,- Kč.
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho
účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých
se stanou jejich vlastníky:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku
udělení příklepu.
Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které
je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému
předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu).
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu
a § 329 odst. 7 o.s.ř.).
Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí
o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a
pachtovní práva váznoucí na předmětu dražby (to neplatí u věcných břemen, výměnků a
nájemních a pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných
břemen, výměnků a nájemních a pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli
náhrada) a další práva a závady spojené s předmětem dražby ( § 231 odst.1 daňového
řádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daňového řádu).
3
Č. j.: 1328607/15/3106-25200-700737
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní právo a výhrada
zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1
daňového řádu).
6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce:
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce,
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal
nejpozději do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce
přihlíženo (§ 179 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).
7. Výzva k uplatnění pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu:
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová
exekuce, se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili přihláškou u shora uvedeného správce
daně a prokázali je příslušnými listinami, a to nejpozději do zahájení dražby, jinak správce
daně návrh na přihlášení pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i)
daňového řádu).
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem
nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným
způsobem, se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží
(§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
Jiné daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, který vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení
z rozvrhu výtěžku dražby, nejpozději však do zahájení dražby ( § 197 odst. 4 daňového
řádu).
8. Upozornění k předkupnímu právu:
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je
povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 21.07.2015.
Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí,
uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato
práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového řádu).
4
Č. j.: 1328607/15/3106-25200-700737
Poučení:
Dražit nesmí:
a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci,
která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) daňového řádu),
b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel
neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daňového řádu).
Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění
předmětu dražby a toto ocenění také provedl (§ 201 písm. a) a § 77 daňového řádu).
Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné
prostředky ( § 195 odst. 5 daňového řádu).
Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel sekce
5

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení U předmětu dražby poř. č. 1 je stanovena na 500,00 Kč. Minimální výše příhozu u předmětu dražby poř. č. 2-11 je stanovena na 100,00 Kč. Jedná se o první kolo dražby.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 12.09.2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, nnúže je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Př...

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice a další práva váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 329 odst. 7 o.s.ř.). Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržova...

Více

Stáhnout - Dolní Rožínka

Stáhnout - Dolní Rožínka povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 14. 9. 2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Př...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 2 l . p ř i h l l i š e n rÍ' č i . i t cK| :A R I R E , \ L r s . l C ] ( ) 7 y ( , 2 ] 8s .c s t d l c t lFt n d c c k á 2 7 2 .7 3 i )( l l I . ř i n c c - S l a rMcč s t o p r ' l á s t ,J U D ...

Více

E-aukce na prodej nákladních vozidel společnosti CSCARGO as

E-aukce na prodej nákladních vozidel společnosti CSCARGO as E-aukce na prodej použitých nákladních vozidel společnosti C.S.CARGO a.s. (září 2014) Odstaveno Vokšice

Více

Produktový list

Produktový list Momentálně sílí dva trendy – tlak na snižování nákladů a snaha zvyšovat efektivitu IT. Posun směrem ke cloudu, který má snižovat provozní náklady, ovlivňuje i to, jakým způsobem se vyvíjejí a nasaz...

Více

Katalog ke stažení

Katalog ke stažení Strana, IČ: 48108847, provádí aukci na  žádost vlastníka předmětu DPH, dle zákona. V případě, že vydražitel nevyrovná své závazky aukce: v  neděli 1. 12. 2013 v  13:15, Praha, Palác Žofín, Slovansk...

Více

dražební jednání dne 21.09.2016

dražební jednání dne 21.09.2016 nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li us...

Více