březen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Komentáře

Transkript

březen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň
BŘEZEN
3 / 2008
Přemı́tejte nad tı́m,
jaký vliv má jediná kapka deště —
a pochopı́te jaký vliv má váš život
na historii lidstva.
A. de Mello
Mám účast na utrpenı́ svého Mistra
Ve své nesmı́rné dobrotě mě můj Pán,
Mistr a Spasitel dává aspoň nepatrnou
účast na svém utrpenı́. Je to zároveň
účast na spáse světa. Velmi nepatrnou,
možná tak malou, že to pocit’uji velmi slabě.
Ale přece je to i má účast na záchraně světa
před katastrofou. Do té katastrofy se lidstvo
hrne snad silou lidské přitažlivosti — volným pádem. Jedinou silou, která mě zachraňuje je přı́mluva Matky Božı́ Panny Marie a
všech svatých. Velkou silou k mé záchraně je
přı́mluva svatých všednı́ch dnı́.
Na jednu duši nikdy nezapomenu. Doslova
se za mě obětovala. Byl jsem tehdy hřı́šnı́k
na cestě k zavrženı́. A tehdy dokázala nemožné. Za mou spásu se obětovala. Trpěla
nesmı́rně neléčenou rakovinou konečnı́ku. Na
lékaře nebyly penı́ze. V té situaci přinesla dokonalou obět’. Motivem jı́ byla láska k Bohu.
A také láska ke mně, hřı́šnı́kovi. Svého velikého utrpenı́ dovedla skvěle využı́t. Řekla:
Toničku, ty své bolesti obětuji za Tebe, abys
byl dobrým knězem. Tetička Mařka prosadila
pro svůj záměr přı́mluvu své křestnı́ patronky
Panny Marie. S jejı́ pomocı́ a pod jejı́ ochranou se podařilo učinit zázrak. Hřı́šný student
se dal s odvahou nadpřirozenou na cestu pokánı́. Krůček po krůčku opouštěl cestu zavrženı́. S velkým nasazenı́m nastoupil cestu
spásy. Úspěchy byly zcela nepatrné, téměř nepozorovatelné. Jak těžko se opouštı́ pohodlná
cesta a prostorná brána, která vede k zavrženı́. Ten zázrak způsobila přı́mluva Matky
Božı́ Panny Marie. Do jejı́ ochrany se nesvěřil ten ubožák sám, jejı́ ochraně ho svěřila
jeho tetička Mařka. Navenek se zdálo, že si
studentı́k lebedı́ na tom hnojišti života. Zázrak byl v tom, že se snad proti vlastnı́ vůli
přece jen odpoutává z té lidské bı́dy. Každý
krok toho nešt’astnı́ka musela zajišt’ovat obět’
a utrpenı́ tetičky Mařky.
Takových nepatrných dušı́, které zachraňujı́ hřı́šný svět nenı́ sice mnoho, ale jsou.
Unikajı́ pro svou nepatrnost pozornosti toho
zlého. Bůh je spojuje v armádu dobra. A ta armáda nepozorně rozleptává moc toho zlého.
1
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
Občas čteme o podivuhodném obrácenı́ hřı́š- změnı́ k dobru. Tu moc umožnily nepatrné
nı́ka. Navenek se zdá, že ten hřı́šnı́k hlučně duše svatých všednı́ch dnı́. Mons. Antonı́n Hýža
překážı́ spáse světa. Jeho činnost ve službě
Jestliže nesloužı́š, zraňuješ druhé.
zla je velice účinná a agresivnı́. V okamžiku,
Jestliže sloužı́š, zraňuješ sám sebe.
kdy se chystá korunovat sı́lu zla tı́m největšı́m
Neznalost tohoto rozporu hubı́ duši.
do detailu promyšleným skutkem zla, nastává
Osvobozenı́ od něho znamená
zlom. Proti všem předpokladům je zasažen
život na věčnosti.
A. de Mello
bleskem milosti. A jeho dráha se dokonale
•
Sv. Josef — ochránce cı́rkve
V evangeliı́ch se hovořı́ o četných osobnostech,
které měly úzký vztah k samotnému Ježı́ši. Mezi
nimi vyniká Josef, syn Jakubův, syn Matanův. Tak
ho uvádı́ sv. Matouš v rodokmenu Ježı́še Krista.
Nebyl skutečným otcem Ježı́še Krista, Syna Božı́ho, ale byl jeho otcem před zákonem. Proto mu
Bůh přikazuje: „Josefe synu Davidův, neboj se
k sobě vzı́t svou manželku Marii. Vždyt’dı́tě, které
počala je z Ducha svatého. Porodı́ syna a dáš mu
jméno Ježı́š“ (Mt 1,20–21). Z toho vyplývá, že Josef je před zákonem a před lidmi skutečným otcem,
který dává Ježı́šovi jméno. Pouze otec mohl dát
svému dı́těti jméno. Josef měl v úmyslu se s Mariı́
rozvést, ale ne u soudu — to by ji vydal nebezpečı́
smrti — ale tajně, bez udánı́ důvodu. Chtěl to vykonat v souladu se svým svědomı́m, aniž by ublı́žil
Marii. Pı́smo o něm hovořı́ jako o muži spravedlivém: „Protože Josef byl muž spravedlivý a nechtěl
ji vydat pohaně“ (Mt 1,19). V rozhodujı́cı́ okamžik
Bůh zasáhl, vysvětlil Josefovi, co s Mariı́ se událo
a on ji přijal do svého domu.
Josef byl skutečně spravedlivým člověkem, což
podle Pı́sma znamená totiž co svatý. Byl věrným
přı́slušnı́kem svého národa, ctil Boha, navštěvoval
Jeruzalémský chrám, obětoval, co bylo spravedlivé. Z evangeliı́ známe jen málo událostı́ z jeho
života, ale i to málo, co bezpečně vı́me, svědčı́
o mimořádné osobnosti světce. Stál vždy v pozadı́.
Když se vydal na cestu z Nazareta do Betléma,
aby se dal zapsat se svojı́ manželkou Mariı́, citlivě ji doprovázel na cestě. Šlo mu o to, aby Maria
měla pokud možno nějaké pohodlı́. Bez reptánı́
snášı́ útrapy cesty do Egypta a s pokorou přijı́má
osud exsulanta. Egypt, pyšná pohanská země, je
pro něho cizinou. Vı́, že veškerou péči musı́ věnovat dı́těti, které je synem Božı́m. Byl rovněž
velmi obezřetný. Když se vracel z Egypta, pravděpodobně se chtěl usadit v Betlémě, vždyt’ toto
2
město nedaleko Jeruzaléma bylo rodištěm Davidovým, z jehož rodu pocházel Ježı́š. Zaslechl však, že
zde vládne král Archelaus a proto včas rozpoznal
nebezpečı́, které by Ježı́šovi hrozilo a proto raději
odcházı́ do Nazareta.
Vykladatelé Pı́sma se domnı́vajı́, že v době Ježı́šova veřejného působenı́, byl sv. Josef již mrtev.
V evangeliı́ch už o něm nenı́ zmı́nka, hovořı́ se
pouze o Panně Marii. Sv. Josef je uctı́ván jako
patron št’astné hodinky smrti. Pokud totiž zemřel
v době Ježı́šova skrytého života v Nazaretě, pak by
zemřel v jeho přı́tomnosti. A co lepšı́ho by si mohl
člověk přát, než zemřı́t v Ježı́šově blı́zkosti. Sv. Josef je také uctı́ván jako ochránce cı́rkve. Vždyt’se
staral velmi pečlivě o Ježı́še, jehož mystickým tělem je cı́rkev. Když ochraňoval Ježı́še, nenı́ možno
si představit, že by nechránil celou cı́rkev.
Slavnost sv. Josefa se slavı́ od 9. stoletı́ na Výhodě, od 10. stoletı́ též na Západě. V Řı́mě se slavil
od roku 1479, v roce 1621 byl zaveden pro celou
cı́rkev. Roku 1654 byl připočten k českým patronům. Běžně se slavı́ 19. března. Protože letos jsou
Velikonoce velmi brzy, a oslava sv. Josefa by připadla na středu Svatého týdne, proto jej letos
oslavı́me jako doporučený svátek již 15. března.
Připomı́nám to proto, abychom počı́tali s tı́m, že
slavnost sv. Josefa bude o několik dnı́ dřı́ve. Sv.
Josef, který patřı́ u nás mezi velmi uctı́vané světce,
si to zasloužı́.
Rovněž bych chtěl připomenout významné
osobnosti, které měly sv. Josefa za svého patrona:
Josef kardinál Beran, dr. Josef Hlouch, českobudějovický biskup a v neposlednı́ řadě mons. Josef Limpouch, který za svého kněžského působenı́
vykonal v Plzni neobyčejně významné dı́lo. A to
nejen svým horlivým působenı́m, ale i svým utrpenı́m v komunistických věznicı́ch. Vždyt’ na něho
s úctou vzpomı́ná i arcibiskup mons. Karel Otčenášek.
P. Emil Soukup
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
– setkánı́ bratřı́ a sester SFŘ (frant.terciářů)
13. 03. ve čtvrtek v 1630 (mimořádně 2.
• čtvrtek v 1730 ve farnı́m sále ve Frančtvrtek), začı́náme v kostele Nanebevzetı́
tiškánské ul. přı́prava na svátost biřmoPanny Marie slavenı́m Eucharistie. Zveme
vánı́, (které bude 11. května 2008 na Slavvšechny přı́znivce sv. Františka.
nost Seslánı́ Ducha Sv.)
STRUČNÉ INFORMACE
• Návštěvy nemocných
• úterý v 1800 přı́prava snoubenců ve far„Je někdo z vás nemocný? At’ si zavolá předstanı́m sále ve Františkánské ul.
vené cı́rkevnı́ obce a ti at’se nad nı́m modlı́ a ma-
• KŘÍŽOVÉ CESTY
– kostel Nanebevzetı́ P. Marie:
středa v 1830 (studenti)
pátek v 1500
neděle ve 1415
– kostel Jana Nepomuckého:
středa a pátek 1700, neděle 1645
– pátek 14. března — křı́žová cesta městem
s otcem biskupem z katedrály sv. Bartoloměje
• sobota 15. března — setkánı́ mládeže s otcem biskupem
• Půjčovánı́ knih — Farnı́ knihovna ve
Františkánské 11 nabı́zı́ půjčovánı́ knih,
které jsou doplňovány novými výtisky, předevšı́m z Karmelitánského nakladatelstvı́.
žou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená
s vı́rou zachránı́ nemocného, a jestliže se dopustil
hřı́chů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14–15). Duchovnı́ z farnosti mohou také nabı́dnout svátost
smı́řenı́ nebo přinést Tělo Páně. Stačı́ zatelefonovat na 377 226 098, na mobil P. E. Soukupa 602
487 657, nebo vzkázat do Františkánské ul. 11.
• Pozvánı́ k modlitbě za nemocné
Každý čtvrtek v měsı́ci v 1530 hod v Domově
pro seniory sv. Jiřı́ v Plzni-Doubravka, Mohylová
ul. 92, zveme všechny k modlitbě růžence za nemocné. Prvnı́ čtvrtek v měsı́ci věnujeme za ty, kteřı́
jim pomáhajı́, nejen akolyty, ale i za ty, kteřı́ je navštěvujı́. Rádi vás přijmeme a spolu s vámi chceme
našim nemocným, věřı́cı́m i nevěřı́cı́m, pomáhat.
Dı́ky vám všem, kteřı́ se nemocným věnujete a
třeba o tom nikdo nevı́. Nabı́dka služby svátostı́
pro pacienty v plzeňských nemocnicı́ch: Kontaktovat mě můžete na telefonu 373 721 936 anebo na
mobil: 739 089 448
P. Jiřı́ Barhoň
• Setkánı́ farnı́ch společenstvı́
na duchovnı́ správě ve Františkánské:
ADORACE
– každou středu v 900 setkánı́ otevřené ke
sdı́lenı́ nad Božı́m slovem, k rozhovoru a • kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE:
– na prvnı́ pátek v měsı́ci:
k modlitbě
9–11 a 15–18 hod.
00
– v 17 setkánı́ k modlitbě, nad Božı́m slovem a je možné sloužit přı́mluvnou modlit- – Večeřadlo: rozjı́mavá modlitba sv. růžence
bou
je v Domově pro seniory Mohylova ul.
3
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
v Doubravce: v neděli 02. 03. v 1700 hod.
Kostel Nanebevzetı́ Panny Marie
úmysl na březen: — za mravnı́ čistotu mla00
dých lidı́. — Skrze Neposkvrněné Srdce • Mše sv. polsky v 15 každou neděli
Panny Marie za záchranu mravně narušené • Mše sv. pro vietnamskou komunitu
v 1800 každou sobotu
mládeže a št’astnou budoucnost dětı́.
• Mše sv. anglicky ve 2000 každou sobotu
KAPLE
SV. MAXMILIÁNA
KOLBEHO
• 13. a 27. 03. (čtvrtek) mše sv. v 1600
SVÁTOST SMÍŘENÍ
• Na požádánı́ kdykoli.
• katedrála sv. Bartoloměje
– před každou mšı́ sv.
• kostel Nanebevzetı́ Panny Marie:
– před každou mšı́ sv.
– na prvnı́ pátek v měsı́ci
od 715 do 1100 a od 1530 do 1815
– Mons. Josef ŽÁK — služba svátostı́ smı́řenı́: každou středu zpovı́dá v časovém
rozvrhu 830–915; 1100–1145;
1230–1300; 1500–1545; 1830–1930.
– P. Stanislav UHLÍŘ — služba svátostı́
smı́řenı́: každý čtvrtek zpovı́dá v časovém rozvrhu 1100–1200; 1330–1500.
ŽIVOT FARNOSTI
Znovuzrozenı́ z vody a z Ducha Svatého:
03. 02. Jan František Lontschar (2007)
23. 02. Denis Mádle (2007)
Tamara Semančı́ková (2008)
Matěj Sommer (2007)
Damián Turták (2007)
Lásku, úctu a věrnost si slı́bili:
16. 02. Lukáš Lanı́k a Hana Alešová
Rozloučili jsme se s bratry a sestrami
ve společenstvı́ vı́ry, naděje a lásky:
13. 02. Eva Korandová . . . . . . . . . . . . . . 1940
ulož. do hrobu
19. 02. Anna Milotová . . . . . . . . . . . . . . 1947
requiem v katedrále
Studentská duchovnı́ správa
(P. Ing. Vojtěch Soudský OP)
• V kostele Nanebevzetı́ P. Marie každou
středu 1900 mše sv. pro studenty Přı́ležitost ke svátosti smı́řenı́ je od 1830, zpovı́dá
Mons. Josef Žák
Protože zpověd’ vyžaduje čas a klid, nenechávejte ji, prosı́me, na poslednı́ chvı́li. Boho- • Program klubu HORA na březen 2008
služby pak budou moci začı́nat včas.
středečnı́ program od 2015 ve farnı́m sále ve
Františkánské ul.:
5. 3. — volný program
Úklidy kostelů
12. 3. — přednáška ve spolupráci s ČKA,
• katedrála sv. Bartoloměje:
JUDr. Bc. Václav Valeš: Stát a cı́rkve,
(úterý) 900 hod po rannı́ mši sv.:
řešenı́ současných vztahů.
04. a 18. 03.
19. 3. — středa ve Svatém týdnu: postnı́
duchovnı́ zastavenı́
• kostel Nanebevzetı́ Panny Marie:
26. 3. — středa ve Velikončnı́m oktávu:
(ve čtvrtek) v 09 hod.: 06. a 20. 03.
Velikonočnı́ agapé
4
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
7.-9. 3. Postnı́ studentská rekolekce
– vı́kendové postnı́ duchovnı́ cvičenı́ ve
Spáleném Pořı́čı́,
– rekolekci povede P. Vojtěch Soudský,
– odjezd v pátek odpoledne a návrat
v neděli odpoledne,
– přihlášky přijı́máme do 5. 3. (na
studentské mši,
Svatý týden:
e-mail: [email protected],
nebo SMS: 777 012 373).
•
Podrobnosti o všech chystaných akcı́ch najdete na internetu:
vysokoškoláci.signaly.cz (v sekci
Plzeň) a na plakátcı́ch v plzeňských kostelech.
Pondělı́ 17. 03.
800
45
8 –1200
1200
00
15 –1700
katedrála
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P.M.
kostel Naneb. P. M.
800
45
8 –1200
1200
00
15 –1700
katedrála
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P.M.
kostel Naneb. P. M.
800
45
8 –915
00
11 –1145
1200
30
12 –1300
1500–1545
1830–1930
1900
katedrála
mše sv.
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
mše sv.
P. Soukup
P. Soukup
P. Martiš
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
Úterý 18. 03.
mše sv.
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
mše sv.
P. Soukup
P. Soukup
P. Soukup
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
Středa 19. 03
mše sv.
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P.M.
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
P. Soukup
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
mše sv.
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
mše sv
P. Žák
P. Žák
P. Žák
P. Žák
P. Žák
P. Soudský
Zelený čtvrtek 20. 03.
900
přede mšı́ sv.
1500–1600
1630
katedrála
katedrála
kostel Naneb. P. M.
katedrála
mše sv.
Missa Chrismatis
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
mše sv.
otec biskup
P. Soukup
P. Soukup
otec biskup
Velký pátek 21. 03.
800
900–1100
1100–1200
katedrála
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
Hodina četby r. chvály
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
otec biskup
P. Soukup
5
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
1300–1500
1500–1600
1500
1630
březen 2008
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
kostel Naneb. P. M.
katedrála
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
Křı́žová cesta
obřady Velkého pátku
P. Soukup
otec biskup
otec biskup
Bı́lá Sobota 22. 03.
800
845
30
9 –1200
1600–1800
2030
* 23. 3. v 500
katedrála
Hodina četby r.chvály
katedrála — přı́pravné obřady ke křtu dospělých
kostel Naneb. P. M.
přı́ležitost ke sv.smı́řenı́
kostel Naneb. P. M.
přı́ležitost ke sv. smı́řenı́
katedrála
obřady vel. vigilie
kostel Naneb. P.M.
obřady vel. vigilie
otec biskup
P. Soukup
P. Soukup
otec biskup
Hod Božı́ Velikonočnı́ mše sv. 23. března 2008
700
1000
1030
1515
2000
katedrála
Chotı́kov
katedrála
Malesice
kostel Naneb. Panny Marie
P. Soukup
otec biskup***
P. Soukup
P. Soukup
Pondělı́ Velikonočnı́ 24. 03.
mše sv.
(NEBUDE v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie
mše sv. večer ve 2000)
700 katedrála
800 kostel Naneb. Panny Marie
900 kostel Jana Nepomuckého
1030 katedrála
P. Soukup
otec biskup
P. Soukup
INFORMACE
• TV NOE
je nekomerčnı́ neziskové televize, která nabı́zı́ různorodé kvalitnı́ křest’anské programy pro všechny
věkové kategorie. Bližšı́ informace o TV NOE
a možnosti sledovánı́ této televize najdete na
www.tvnoe.cz
Tipy na březen:
— Cyklus Po stopách Ježı́še Krista — Podı́váme
se na něj z pohledu archeologie, historie a evangeliı́. Je cyklus třicetiminutových filmových dokumentů a s TV NOE se po těchto cestách vydáme
6
*** Otec biskup může 3x za rok (Hod Božı́
velikonočnı́, Dny vı́ry a poutnı́ slavnost
sv. Bartoloměje) udělit Apoštolské požehnánı́ se zı́skánı́m plnomocných odpustků,
za obvyklých podmı́nek: sv. smı́řenı́, v nejbližšı́ch dnech, sv. přijı́mánı́ a modlitba na
úmysl Sv. otce.
postupně v deseti dı́lech (1. dı́l — Stalo se . . . ,
2. dı́l — Jan Křtitel, 3. dı́l — Léta v skrytosti,
4. dı́l — Z ústranı́ do světa, 5. dı́l — Zákon a
láska, 6. dı́l — Blahoslavenstvı́, 7. dı́l — Ty jsi
Kristus . . . , 8. dı́l — Bude křičet kamenı́, 9. dı́l
— Poslednı́ večeře, 10. dı́l — Křı́ž a vzkřı́šenı́).
(1. 3. 2008 . . . )
— Cyklus pro mládež EXIT 316 — Vı́te, že
Zemi navštı́vili dva andělštı́ novináři? Majı́ za úkol
připravit pro nebeskou televizi reportáž o životě
pozemských lidı́. Jednotlivé dı́ly Exitu 316 se zabývajı́ tématy, které mladá generace řešı́. Tématy
jednotlivých dı́lů jsou napřı́klad: Láska, Konflikt,
Odpuštěnı́, Podvod, Rozvod, Image, Odvaha,
Sex, Hněv, Vı́ra, Pochybnosti nebo Iluze. (2. 3.
2008 . . . )
— Krásy stvořenı́ — CELTIC (Hudebnı́
chvály) — Tato hudebnı́ nahrávka vás bude inspirovat a pozvedne vás k radosti ze zázraku Božı́ho stvořenı́. Skotská vzrušujı́cı́ krajina je vizuálnı́
inspiracı́ k této povznášejı́cı́ nahrávce dobře známých bohoslužebných pı́snı́, které byly nahrány
s keltskou chutı́. (10. 3. 2008 . . . )
Přesné vysı́lánı́ těchto i dalšı́ch pořadů najdete
v programové nabı́dce TV NOE.
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• Karmelitánské nakladatelstvı́
Pravidelné týdennı́ informace o nových knihách v distribuci KNA naleznete na adrese:
www.ikarmel.cz/distribuce
Nejúspěšnějšı́ tituly KNA v roce 2007 naleznete
zde www.ikarmel.cz/vyber/
uspesne-tituly-kna-v-roce-2007
Naše knihy si můžete vybrat a zakoupit v internetovém knihkupectvı́
www.ikarmel.cz
nebo objednat e-mailem na adrese
[email protected] Zašleme Vám je poštou.
Naše nejbližšı́ knihkupectvı́ naleznete na adrese:
Knihkupectvı́ u františkánů
Františkánská 9, Plzeň
tel.: 377 323 615
březen 2008
Program:
P. Eben: Krajina s orlem (Krajiny patmoské)
C. Franck: Piece héroique
I. Chřibková varhany, M. Opršál bicı́
Vstup volný, možnost zakoupenı́ CD za zvýhodněnou cenu.
CD je digitálnı́ záznam z koncertů v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském konaných v rámci
12. Mezinárodnı́ho varhannı́ho festivalu ve dnech
2. srpna a 20. zářı́ 2007. (N. de Grigny, C. Balbastre, J. S. Bach, A. Alain, C. Franck, P. Eben,
Marie-Claire Alain (Francie), Irena Chřibková
(ČR) varhany, Martin Opršál (ČR) bicı́)
www.radioservis-as.cz
www.auditeorganum.cz
INZERÁTY
• KS Plzeň a ECM Lochotı́n společně po- • Věřı́cı́ katolička ze Slovenska, 55 let, prařádajı́ seminář s Johnem Fornellim, který se cujı́cı́ v Plzni, hledá levný podnájem v Plzni.
uskutečnı́ 10. a 11. 3. vždy od 19 hod. v ECM Prosı́m, nabı́dněte, mobil: 608 929 653
Lochotı́n (Bolevecká náves 2). Vı́ce na str. ??.
• Nabı́zı́m pronájem garsoniéry, 20 m2, v
KONCERTY
7. poschodı́, v panelovém domě v Lobzı́ch,
• 02. 03. neděle kostel Nanebevzetı́ Panny pro studentku nebo zaměstnanou panı́, NEMarie v 1900 koncert Vox Imperfecta — KUŘAČKU! mobil: 605 246 344
postnı́ benefičnı́ konc. pro MCH Plzeň, str. 17
• 11. 03. úterý katedrála v 1930 Mše D
dur „Lužanská“ op. 86 — Antonı́n Dvořák,
v provedenı́ vı́deňského sboru Schola Cantorum, Plzeňské filharmonie a sólistů, pod vedenı́m dirigenta Marka Vorlı́čka
• 12. 03. středa katedrála v 1800 „Koncert
• 23. února 2008 se konala výročnı́ členská
pro TICHO“ — vede K. Řežábek
schůze jednoty Orla Plzeň. Na nı́ se mimo jed• 23. 03. neděle katedrála v 1500 III. be- nánı́ představili nové kluby a oddı́ly jednoty.
nefičnı́ koncert na opravu varhan v kostele Byli přijati i novı́ členové Orla.
Nanebevzetı́ Panny Marie
• Plán akcı́ jednotlivých klubů a oddı́lů bude
upřesněn v přı́štı́m Farnı́m věstnı́ku.
• Radioservis a.s. a Svatojakubské Audite
Organum si Vás dovolujı́ pozvat na požeh- • Nadále pokračujı́ pravidelné schůzky v ornánı́ nového CD: Pražské svatojakubské var- lovně v Lukavické ul. vždy prvnı́ a třetı́ ponhany / THE ORGan OF ST. JAMES‘ S IN dělı́ v měsı́ci.
PRAGUE live
• Všem členům, přátelům a přı́znivcům Orla
2. 3. 2008 v 1630 h., Bazilika sv. Jakuba, přejeme požehnané svátky „Vzkřı́šenı́ “.
Praha–Staré Město, Malá Štupartská 6
Za župnı́ radu Anna Dolejšová
7
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
• Farnı́ kancelář:
pondělı́:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
900–1130
900–1130
900–1130
900–1130
900–1130
1400–1700
1400–1700
• Pravidelné bohoslužby ve
farnosti
PO-PÁ: viz tabulka na konci FV
SO: Losiná (1x v měsı́ci)
Nebı́lovský Borek (1x v měsı́ci)
1530 Štěnovice (třetı́ sobota v měsı́ci)
1730 kostel sv. Jana Nepomuckého
NE: 900 kostel sv. J. Nepomuckého
1100 mše sv. slovensky
1530 Štěnovice — 1. neděle v měsı́ci
1730 kostel sv. J. Nepomuckého
čt: 930 na faře každých čtrnáct dnı́ setkánı́ společenstvı́ dřı́ve narozených k modlitbě,
Pı́smu sv., katechismu a rozhovoru.
1. čtvrtek v měsı́ci po mši sv. v kostele J. Nepomuckého Adorace za povolánı́ (s mládežnickým sborem „Boauerges“)
2. čtvrtek v měsı́ci po mši sv. setkánı́ ministrantů
4. čtvrtek v měsı́ci setkánı́ akolytů
v 1900 každý čtvrtek zkouška schóly od kostela J. Nepomuckého ve farnı́m sále ve
Františkánské ul.
pá: od 1400 do 1720 prvnı́ pátek v měsı́ci zpovı́dánı́
1600 výstav Eucharistie k tiché adoraci
1700 pobožnost k Nejsvětějšı́mu Srdci Ježı́šovu s požehnánı́m — P. M. Martiš,
po mši sv. úklid kostela
v 1900 setkánı́ mládeže na faře
00
Přı́ležitost ke svátosti smı́řenı́: půl hodiny ne: 2. neděle v měsı́ci ve 12 formačnı́ setkánı́
věřı́cı́ch,
po
slovenské
mši sv.
před bohoslužbou a na požádánı́ kdykoliv
4. neděle v měsı́ci v 1900 (po večernı́ mši sv.)
• Svátostný život:
setkánı́ „Vincentské misie“ na faře Klatovská 176
00
po: 19 přı́prava dospělých na křest — fara
Klatovská 176
út: po večernı́ mši sv.: A) úklid kostela
B) v 1900 každé úterý na faře Klatovská 176,
Biblické setkánı́ s jáhnem Janem Šı́pkou,
SKC ve spolupráci s ECAV
• Křı́žové cesty v kostele
sv. J. Nepomuckého:
středa, pátek . . . . . 1700
neděle . . . . . . . . . . 1645!
• 09. 03. 2008 v 1500 Kajı́cı́ pobožnost,
přı́ležitost ke svátosti smı́řenı́, posloužı́
st: 1600 náboženstvı́ pro děti — fara Klatovská 176
vı́ce kněžı́
v 1815 poslednı́ středu v měsı́ci v kostele J.
Nepomuckého po mši sv. setkánı́ spole- • Pamatujme v modlitbách na Mons. Antočenstvı́
nı́na Hýžu, který je ve stavu nemocných.
8
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
• Během postnı́ doby jsou křı́žové cesty
tina a Prokopa (při mši žehnánı́ pokrmů),
přede mšı́ sv. ve středu a v pátek od 1730
v 9 hod. v kostele sv. Jiřı́
hod. Pátečnı́ adorace nejsou — bude až po 24. března — Velikonočnı́ pondělı́ — mše sv.
velikonocı́ch v pátek 28. března.
jako v neděli:
730 a 10 hod. kostel sv. Martina a Prokopa,
• BOHOSLUŽBY
9 hod. kostel sv. Jiřı́
O VELIKONOCÍCH
Obřady velikonočnı́ho tridua budou jen v kostele sv. Martina a Prokopa.
20. března — Zelený čtvrtek 18 hod. (po
bohoslužbě bude 30 min. adorace)
21. března — Velký pátek 18 hod. — v 15
hod. bude křı́žová cesta
22. března — Bı́lá sobota — ráno v 8 hod.
modlitba rannı́ch chval a četby
Dopoledne otevřený kostel k modlitbě.
Velikonočnı́ vigilie 20 hod.
(přineste si své křestnı́ svı́ce)
23. března — Slavnost Zmrtvýchvstánı́
Páně — mše sv. 730 a 10 hod. kostel sv. Mar-
• Mimořádné zpovı́dánı́:
Čtvrtek 20. 3. . . . 1600–1745 hod.
Pátek 21. 3. . . . 1600–1745 hod.
• Jinak se zpovı́dá 30 min. před mšı́ sv. — ve
středu, v pátek a v neděli. Můžete se domluvit
s knězem na jiném čase.
• V pondělı́ 31. března na slavnost Zvěstovánı́ Páně bude mše sv. v 18 hod. (ráno mše
sv. nebude)
Informace
• Pravidelné bohoslužby u PMR
• Pout’ u sv. Jiřı́ bude v neděli 27. dubna
2008.
P. Oldřich Macı́k SDB
úterý, čtvrtek, pátek — 1800
středa — 745, 1800
sobota — 800 (prvnı́ sobota v měsı́ci: ke cti P.
Marie pro mariánské ctitele a terciáře;
neděle —
(mše sv. pro děti 1. a
po mši večeřadlo v kapli), 1800
3. neděli v měsı́ci — 2. a 16. 3. 2008),
1800
• Farnı́ kancelář
730,
900,
1030
pondělı́ — 1600 (mše sv. v Hospicu sv. Lazara
na Guldenerově ulici), 1800
Pondělı́ — 1400–1600
středa — 900–1100, 1400–1600
9
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• Knihovna sv. Tomáše
pondělı́ — 1400–1600
středa — 900–1100, 1400–1730
čtvrtek — 1400–1730
• Svátostný život
březen 2008
? Fotbal — pátek od 1500 na klášternı́ zahradě, vede Petr (tel. 776 685 057) a Jan
Lejčkovi.
? Výtvarný kroužek bude probı́hat — v úterý
od 1600 — pro všechny věkové kategorie.
• Chrámový sbor u P. M. R
přı́prava dospělých a dospı́vajı́cı́ch, kteřı́ už
zkoušky jsou pravidelně v úterý od 1900 ve
byli 1. sv. přijı́mánı́ — úterý 1630
přı́prava dospělých na křest a biřmovánı́ (bez farnı́m sále. Vede Ing. Šlajs
1. sv. přijı́mánı́) — úterý od 1915
Kalendář
• schůzka farnı́ charity — každé úterý od
• Adorace
1700 do 1900
Prvnı́ pátek — navı́c po večernı́ mši sv. — • úklid kostela — 13. 3., 27. 3. (čtvrtek) 730–
adorace se zasvěcenı́m Božı́mu Srdci
915, 17. 3. (pondělı́) po nešporách
Každý pátek — po nešporách v zimnı́ kapli • presidium Mariiny legie — každý čtvrtek
(do 2000)
od 1915
• společenstvı́ modlitby — každé pondělı́ od
• Základy křest’anstvı́
1915
∗ 1. a 2. třı́da ZŠ — čtvrtek 1415–1500 — • 2. března (neděle) 1500 Čaj o třetı́ s bevede Libuše Fišerová
sedou na téma „Sebezápor dnes?“ — nejen
∗ 3. a 4. třı́da ZŠ — úterý 1415–1500 — o vztahu k vlastnı́mu tělu
vede P. Cyril Molnár OP, (spojeno s přı́pra- • 13. března (čtvrtek) 1915 Vztah bibvou k 1. svatému přijı́mánı́)
lické knihy Izaiáš k velikonočnı́m svátkům
∗ 5. a 7. třı́da ZŠ — úterý 1505–1550 — vede — přednášı́ P. Ing. ThLic. Reginald P. Větrovec OPraem.
P. Cyril Molnár OP
∗ 8. a 9. třı́da ZŠ — úterý 1505–1550 — vede • 18. a 19. března (úterý, středa) v 1930 PaP. Jan Rajlich OP (spojeno s přı́pravou k při- šijová hra pod širým nebem — velikonočnı́
přı́běh o Lásce, která se nebojı́ smrti — před
jetı́ svátosti biřmovánı́)
kostelem Panny Marie Růžencové
• Aktivity pro děti a mládež
• 27. března (čtvrtek) 1915 „Cesta světla“
? UCHO — pátek — každý sudý týden od — společná pout’se svı́cemi a rozjı́mánı́m nad
velikonočnı́mi texty Pı́sma (v areálu kláštera
1930.
Bratři dominikáni a farnı́ rada
? Malá schola — pátek — každý sudý týden a kostela)
od 1830.
• čtvrtek 6. března — prvnı́ čtvrtek v měsı́ci — mše sv. ve farnı́m bytě na Vinicı́ch v 1800
hod. Možnost svátosti smı́řenı́ od 1700 hod.; + modlitba chval v Domečku od 2000 hod.
10
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
• čtvrtek 6. března — prvnı́ čtvrtek v měsı́ci
— modlitba chval v Domečku od 2000 hod.
Všichni jste zváni ke společné chvále Pána
modlitbou, pı́snı́ i ztišenı́m.
březen 2008
• pátek 21. března — Velký pátek — v kostele Všech svatých na Roudné v 1700 hod.
křı́žová cesta, v 1800 hod. Velkopátečnı́ obřady (uctı́vánı́ Křı́že — na památku Ježı́šovy
smrti)
• úterý 11. března — poslednı́ setkánı́ stáva• sobota 22. března — Bı́lá sobota —
jı́cı́ farnı́ rady v Domečku ve 2015 hod.
Velikonočnı́ vigilie v kostele Všech sva• pátek 14. března — křı́žová cesta měs- tých na Roudné ve 2200 hod. (obřady
tem s otcem biskupem z katedrály sv. Barto- Zmrtvýchvstánı́ Pána Ježı́še začı́najı́ svěceloměje
nı́m ohně u kostela)
• sobota 15. března — setkánı́ mládeže •
neděle 23. března — Slavnost
s otcem biskupem
Zmrtvýchvstánı́ Páně — největšı́ slavnost
00
• Každé úterý — mše sv. pro děti v 1730 křest’anů — mše sv. v 10 hod. v Pavilonku
hod. v Domečku.
• pondělı́ 24. března — Pondělı́ veliko• Přı́ležitost přistoupit ke svátosti smı́řenı́ nočnı́ — mše sv. v kostele Všech svatých na
00
je vždy v neděli před každou mšı́ svatou Roudné v 10 hod.
(v zadnı́ mı́stnosti pro děti). Též je možné
Z plánovacı́ho kalendáře:
domluvit si svátost smı́řenı́ s knězem individuálně.
• čtvrtek 3. dubna — prvnı́ čtvrtek v měsı́ci
00
• Eucharistická adorace v Domečku — — mše sv. ve farnı́m bytě na Vinicı́ch v 18
00
hod. Možnost svátosti smı́řenı́ od 17 hod.
každé úterý od 1900 do 2000 hod.
• Modlitba sv. růžence — každý pátek v 900
hod. v Domečku (kromě pátku 7. března, kdy
jsou jarnı́ prázdniny ). Je možno se účastnit
i s malými dětmi.
• čtvrtek 3. dubna — prvnı́ čtvrtek v měsı́ci
— modlitba chval
• sobota 5. dubna — farnı́ zabijačka v Holostřevech
• Každou neděli se sportuje v tělocvičně v 31. • pondělı́ 7. dubna — koncert plzeňské 5. ZáZŠ. Střı́dá se volejbal, florbal a fotbal. Po- kladnı́ umělecké školy v kostele Všech svadrobněji vždy v nedělnı́ch ohláškách v Pavi- tých na Roudné. Od 1800 hod.
lonku.
• 11. dubna — setkánı́ ministrantů od 13 let
ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy.
BOHOSLUŽBY VE SVATÉM
Téma setkánı́: „Jdi a oprav můj dům.“
TÝDNU
• čtvrtek 20. března — Zelený čtvrtek
• vı́kend 11.–13. dubna — setkánı́ animátorů mládeže
– svátost smı́řenı́ pro děti — v Domečku
• pátek 18. dubna — 5. farnı́ společenský
od 14. 00 hod.
večer v Pavilonku
– v 1800 hod. v kostele Všech svatých na
Roudné (umývánı́ nohou a Eucharistie — na • 10. května — duchovnı́ obnova žen v Dopamátku Poslednı́ večeře Páně)
mečku
11
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
Řeckokatolická církev
Adresa: otec Igor Bibko, 322 00 Plzeň, Plzeňská E 156
tel.: 377 430 728, e-mail: [email protected]
Liturgický pořádek na březen 2008
02. 03. –
09. 03. –
12. 03. –
16. 03. –
20. 03. –
4. postnı́ neděle
5. Postnı́ neděle
Teofan Sihrijanský, svt.
Květná neděle
Velký čtvrtek
0930 –
0930 –
1830 –
0930 –
1730 –
21. 03. – Velký pátek
22. 03. – Velká sobota
23. 03. – Velikonočnı́ neděle
1730 –
0930 –
0930 –
24. 03. – Velikonočnı́ pondělı́
25. 03. – V. út. — Zvěstovánı́
Přes. Bohorodičce
30. 03. – Tomášova neděle
0930 –
1830 –
ZADÁNO
PRO
RODINY
březen 2008
Sv. liturgie
Sv. liturgie
Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.)
Sv. lit. s myrovánı́m, svěcenı́ ratolestı́
Sv. lit. sv. Bazila V. s večernı́, čtenı́
sv. Strastej (o utrpenı́ Páně)
Večerňa, uloženı́ plaščenice
Večerňa se sv. liturgiı́
Utreňa Vzkřı́šenı́, sv. lit. s myr.,
svěcenı́ paschy (velikon. jı́del)
Sv. liturgie
Sv. liturgie
0930 – sv. liturgie
Centrum pro rodinu (CPR)
nabı́zı́:
• Přı́prava na život v manželstvı́
otec Igor Bibko
• Kurz efektivnı́ho rodičovstvı́
5.–6. dubna a 26.–27. dubna v Plzni
Program nabı́zı́ demokratický styl výchovy
jako zdravou alternativu k všeobecně zastávanému autoritativnı́mu a permisivnı́mu stylu
výchovy. Tento výchovný přı́stup respektuje
dı́tě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz (obsahujı́cı́ přednášky, diskuze, přı́padové studie, techniku
hranı́ rolı́ s praktickým nácvikem) pomáhá
rodičům osvojit si metody demokratické výchovy a poradenstvı́ při jejich aplikaci.
Lektory programu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog) a jeho žena Mgr. Markéta
Čapková (speciálnı́ pedagožka). Program nabı́zı́ rodičům (nejen) předškolnı́ch dětı́ podněty:
— cyklus sedmi setkánı́ pro snoubence a ty,
kteřı́ uvažujı́ o sňatku, vždy v úterý od 18
hod. ve farnı́m sále, Františkánská 11, Plzeň,
témata v březnu:
4. 3. Manželstvı́ z pohledu bible
11. 3. Psych. rozdı́ly mezi mužem a ženou,
potřeby muže a ženy, rozdělenı́ rolı́
18. 3. Sexualita, Odpovědné rodičovstvı́
25. 3. Komunikace
– jak rozumět chovánı́ svých dětı́
1. 4. Manželský slib
– jak aktivně reagovat na chovánı́ dı́těte
12
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
– jak podporovat pozitivnı́ chovánı́ dı́těte
– jak zvládnout alternativnı́ metody vedenı́
– jak vést děti k zodpovědnosti,
samostatnosti, spolupráci, zvládánı́
životnı́ch těžkostı́
– jak z domova vytvořit pro děti zázemı́
podpory, porozuměnı́ a lásky
– jak zkvalitnit vlastnı́ život v rodičovské
roli
Budeme se dı́vat na náš každodennı́ všednı́
život, připomeneme si náš křest, dalšı́ důležité kroky našeho života s Pánem i to, co nám
pomáhá na našı́ společné cestě do zaslı́bené
země.
Náplň: katecheze, čas pro sebe, prostor ke
sdı́lenı́ v páru i ve skupinách, slavenı́ eucharistie, osobnı́ a společná modlitba, adorace,
židovské tance.
Účastnický poplatek je 1 990 Kč na osobu
Kurs bude probı́hat (stejně pro oba vı́kendy) (ubytovánı́ plus plná penze).
v sobotu 900–1800 a v neděli 900–1300 v učebně
CPR připravuje:
biskupstvı́, cena za osobu 300 Kč, je možná
• Vı́kend pro chlapy
i účast pouze jednoho z rodičů.
23.–25. května u Dešenic na Šumavě s témaPřihlášky, informace: J. Fencl,
tem Muž a žena.
731 619 704; [email protected]
• Rekolekce pro ženy
CPR doporučuje:
• Exercicie pro rozvedené
Zveme Vás ke ztišenı́ a rozjı́mánı́ prostřednic-
Řı́mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetı́ Panny Marie (Svatá Hora u Přı́brami),
Exercičnı́ dům pořádá exercicie pro rozvedené včetně těch, kteřı́ vstoupili do dalšı́ho
manželstvı́. Exercicie povede Mons. Aleš
Opatrný, ThD.
Začátek ve středu 7. května v 1800 (večeřı́),
• Poradna PPR
konec v neděli 11. května v 1300 (po obědě).
Vyškolené instruktorky nabı́zejı́ bezplatné Cena 1320 Kč na osobu. Informace a konkonzultace ohledně syptotermálnı́ metody takty http://svata-hora.cz/cz/8
přirozeného plánovánı́ rodičovstvı́. Domluva /duchovni-cviceni.
možná na
608 200 601 nebo 776 200 028.
tvı́m tanců, vycházejı́cı́ch z židovské tradice.
Setkánı́ se uskutečnı́ 11.–12. dubna (pátek
večer až sobota večer) v Těnovicı́ch.
Bližšı́ informace a přihlášky na čı́slech 736
748 440 (M. Linková) nebo 776 285 994 (J.
Fenclová).
• Manželská setkánı́
• Exercicie „Mojžı́š — na cestě do jsou křest’anskou iniciativou, usilujı́cı́ o obnovu, zlepšenı́ a upevněnı́ manželstvı́ a rozemě zaslı́bené“
pro manželské páry pořádáme ve spolupráci
s Centrem pro rodinu při Arcibiskupstvı́ pražském 17.–23. srpna ve Štěkni (cca 6 km od
Strakonic) v zámku, který patřı́ sestrám Congragatio Jesu (dřı́ve Anglické panny), program připravujı́ P. Petr Hruška a manželé
Fenclovi.
Exerciciemi nás bude provázet přı́běh vyvedenı́ z Egypta a putovánı́ Izraelitů do zaslı́bené země (2. kniha Mojžı́šova — Exodus).
diny, která k nám přišla před vı́ce než 20 lety
z Finska.
Náplnı́ kursu jsou přednášky týkajı́cı́ se
vzájemných vztahů muže a ženy v manželstvı́
doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách
několika párů se společně zamýšlı́me nad obsahem přednášek a poznatky se snažı́me promı́tnout do našı́ současné životnı́ situace. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdı́lı́me
se s ostatnı́mi o úspěchy a neúspěchy a tı́mto
13
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
způsobem si pomáháme řešit své konkrétnı́
problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry
v Božı́ přı́tomnost a milost.
Obsahem přednášek jsou témata: Krize
v manželstvı́, Priority, Zdravé sebevědomı́,
Odpuštěnı́, Rozdı́ly mezi mužem a ženou,
Základy komunikace, Vzájemné porozuměnı́,
Vyjadřovánı́ pocitů, Naplňovánı́ potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejı́ manželské
páry, které pomocı́ přı́kladů z vlastnı́ho života
ukazujı́, jak využı́t daných možnostı́ v praxi.
Děti majı́ zajištěn vlastnı́ program a péči
v době přednášek a práce ve skupinách (3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne).
∗ Litomyšl 19.–26. července
Centrum pro rodinu o.s., Husitská 128/32,
417 41 Krupka 3,
417 852 315, mob.: 731
158 924, www.centrumprorodinu.cz;
[email protected]
∗ Kroměřı́ž 29. června – 6. července
YMCA Setkánı́, Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy,
461 535 758; 777
191 868, [email protected]
∗ Hranice 19.–26. července
Centrum pro rodinu a soc. péči, Jan Zajı́ček, Kostelnı́ nám. 1, 728 02 Ostrava
1,
596 116 522/kl.232; 731 625 621;
[email protected]; www.setkani.org nebo
www.prorodiny.cz
• Letnı́ setkánı́ „Kána“ pro
manželské páry
pořádá Komunita Chemin neuef 21.–27. července v Tuchoměřicı́ch u Prahy.
Život a růst vašeho manželstvı́ a vašı́ rodiny je jistě jednou z vašich priorit. Protože
opravdu věřı́me, že manželstvı́ má smysl pro
rodinu a pro svět a že je třeba se zamyslet nad
přı́nosem dobrého manželstvı́, my křest’anské
manželské páry, katolické a protestantské —
14
březen 2008
členové komunity Chemin Neuf a bratrstvı́
Kána vás zveme společně prožı́t letnı́ týdennı́
setkánı́ Kána pro manžele.
Co to je setkánı́ Kána?
∗ Společný čas v páru — Týdennı́ setkánı́
Kána je přı́ležitostı́ udělat si čas jeden pro
druhého. Může to být pravý prostor ke znovuobjevenı́ a prohloubenı́ jednoty vašeho manželstvı́).
∗ Čas otevřı́t se — Manželé dnes žijı́ ve společnosti, která se neustále měnı́. Na setkánı́
Kána je čas:
– zamyslet se nad smyslem manželstvı́ a nad
dnešnı́ úlohou rodiny, pohovořit si o tématech
jako je komunikace, odpuštěnı́, sexualita, závazek . . .
– podělit se ve vzájemné otevřenosti o radosti,
těžkosti a otázky nás všech . . .
– otevřı́t se Stvořiteli, který stvořil muže a
ženu a stále znovu je utvářı́
∗ Čas pro děti — Děti (od 3 do 17 let) se plně
zúčastnı́ setkánı́ Kána. Jsou svěřeny skupině,
která jim připravuje program her a uvolněnı́,
přiměřený jejich věku a osobnı́m potřebám.
∗ Přihlášky, info: [email protected],
www.chemin--neuf.cz
Sady 5. května č. 8, Plzeň
Program MC Plzeňské panenky v březnu:
Začátek programů: 900 hod.
Vstupné: dospělý 45,–Kč, dı́tě zdarma
Info na www.plzenskepanenky.cz
• Tvůrčı́ pondělky
Jaro se probouzı́ nejen v přı́rodě, ale i v našich
tvůrčı́ch programech se objevuje všude, kam přijdete. Po jarnı́ch prázdninách se můžete těšit na šitı́
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
dekoracı́, burza nápadů nabı́zı́ dalšı́ velikonočnı́
KRASLICE. Tento den vstupné
dı́lnu, půvabný košı́ček z pedigu a do něj zdobené
80,– Kč (vstupné i materiál) + 10,–
vajı́čko. Kdo máte staršı́ děti, nebo nestihnete doKč občerstvenı́
polednı́ vyráběnı́, zveme na pokračovánı́ dı́lny od- 25. 2. Misie zblı́zka
poledne (podrobný rozpis velikonočnı́ch dı́len na
letáčku). Poslednı́ pondělı́ nabı́zı́ inspiraci pro balenı́ dárečků a dalšı́ překvapenı́.
• Hravé múzické středy
3. 3. j a r n ı́ p r á z d n i n y
10. 3. Švadlenka: VELIKONOČNÍ
DEKORACE NA STŮL
17. 3. Burza nápadů VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ DÍLNA: KRASLICE
A LA DÉCOUPAGE, VOSKEM,
KOŠÍČEK Z PEDIGU. Tento den
vstupné 80,– Kč (vstupné i materiál)
+ 10,– Kč občerstvenı́
Odpoledne: KRASLICE, KOŠÍČEK
Z PEDIGU, VELIKONOČNÍ
DEKORACE.
Vstupné: dospělý 200,–Kč, dı́tě 20,–
Kč, lektorky MC 100,– Kč (materiál,
tvůrčı́ stůl pro staršı́ děti, hlı́dánı́
malých dětı́, občerstvenı́ — v ceně
vstupného)
24. 3. V e l i k o n o č n ı́ p o n d ě l ı́
31. 3. Exkluzivně: Pozveme, ZABALÍME,
vyzdobı́me, připravı́me, oslavı́me . . .
výroba dárkových taštiček,
krabiček, papı́rů . . .
Hudba patřı́ k maminkám a dětem v každém dni,
a ve středu pak nejvı́c (aspoň v našem centru).
Březnové zpı́vánı́ obohatı́ dalšı́ VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ DÍLNA s touto nabı́dkou: VELIKONOČNÍ ZÁVĚSNÉ RAMÍNKO, ZDOBENÁ VAJÍČKA. Tento den vstupné: 80,– Kč (vstupné i
materiál) + 10,– Kč občerstvenı́. Přijd’te zpı́vat
i vyrábět.
• Úternı́ posezenı́ u kávy i čaje
6. 3. j a r n ı́ p r á z d n i n y
13. 3. Cyklus: Hledánı́ pramenů
vlastnı́ tvořivosti — povı́dánı́
o Velikonocı́ch
Téma tvůrčı́ dı́lny: VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ INSPIRACE
20. 3. Z e l e n ý č t v r t e k
27. 3. cyklus: O Bibli (změna programu
vyhrazena)
Zveme maminky a ženy k povı́dánı́ na zajı́mavá
témata, každé úterý připravujı́ jiné lektorky a napadá mě přirovnánı́ — je to jako v zahradě, plné
rozmanitých květů. Co úterý, to osobité setkánı́.
V březnové nabı́dce nechybı́ pokračovánı́ Velikonočnı́ tvůrčı́ dı́lny pro maminky. Poslednı́ úterý si
povı́dáme o misiı́ch, co to je a jak můžeme zmı́rnit
bı́du i trápenı́ někoho druhého.
5. 3. j a r n ı́ p r á z d n i n y
12. 3. Anglické zpı́vánky
19. 3. VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA
— dopoledne i odpoledne
26. 3 Hudba, co mám ráda — jazz
• Pestré čtvrtky
Po jarnı́ch prázdninách zveme na cyklus: Hledánı́
pramenů . . . , který bude patřit povı́dánı́ o Velikonocı́ch a tvůrčı́ dı́lnu na téma:VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ INSPIRACE: OVEČKA A VELIKONOČNÍ PROVÁZEK. Tento den vstupné: 80,–
Kč (vstupné i materiál) + 10,– Kč občerstvenı́.
Na Zelený čtvrtek máme v centru zavřeno, tento
den začı́ná Velikonočnı́ triduum, křest’anské slavenı́ Velikonoc. Poslednı́ čtvrtek zveme všechny
zájemce na pokračovánı́ cyklu „O Bibli.“
11. 2. j a r n ı́ p r á z d n i n y
• Pátečnı́ pohlazenı́ na těle i na
11. 3. Brouzdaliště
duši
18. 2. VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ
DÍLNA: VELIKONOČNÍ
Po jarnı́ch prázdninách se v pátek sejdeme na oblı́KRASLICOVÝ VĚNEC, SENOVÁ bené Literárnı́ kavárně, zveme všechny milovnice
15
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
literárnı́ho věděnı́ . . . Tento pátek odpoledne nabı́zı́me tvůrčı́ dı́lnu pro veřejnost: VELIKONOČNÍ
SVÍCEN, JARNÍ MOTIV, POZDRAV JARA
V KVĚTINÁČI. Vstupné: dospělý 200,– Kč, dı́tě
20,– Kč, lektorky MC 100,– Kč. V ceně vstupného
(materiál, tvůrčı́ stůl pro staršı́ děti, hlı́dánı́ malých dětı́, občerstvenı́). Poslednı́ pátek bude patřit
setkánı́ na závažné životnı́ otázky.
7. 3. j a r n ı́ p r á z d n i n y
14. 3. Literárnı́ kavárna: VELIKONOCE,
co se dočteme . . .
Odpoledne: VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ DÍLNA PRO
VEŘEJNOST
21. 3. V e l k ý p á t e k
28. 2. cyklus: Hovory o vı́ře
• AKCE PRO VEŘEJNOST
V sobotu 15. 3. 2008 se koná VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ DÍLNA v MC Plzeňské panenky, Sady
5. května čp 8 od 1500 — 1730 hod. Téma
dı́lny: JARNÍ DŘEVĚNÉ RÁMEČKY, RÁMEČKY PATCHWORK, ZÁVĚSNÝ VELIKONČNÍ VĚNEC. Vstupné: dospělý 200,– Kč,
dı́tě 20,– Kč, lektorky MC 100,– Kč. V ceně vstupného (materiál, tvůrčı́ stůl pro staršı́ děti, hlı́dánı́
malých dětı́, občerstvenı́).
Novinky v programech MC
březen 2008
• NÁBOŽENSTVÍ PRO
DOSPĚLÉ
Ve středu, 19. 3. od 1900–2000 hod. v učebnách biskupstvı́ plzeňského pokračuje cyklus Náboženstvı́ pro dospělé. Na téma: „Vykoupenı́ “ bude přednášet P. Bartoloměj. Srdečně zveme všechny, kteřı́ se chtějı́ nejen
vzdělávat, ale také hledat odpovědi na své
otázky. Informace na t.č. 728 930 030, Majka
Lachmanová.
• PŘEDNÁŠKY PRO ŽENY
STŘEDNÍHO VĚKU
Ve středu 9. dubna 2008 od 1700 hod.
v UČEBNÁCH BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO, přednášı́ PHDr. Blanka Šestáková.
Ve středu 14. května 2008 od 1700
hod. v UČEBNÁCH BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO, přednášı́ PHDr. Blanka Šestáková.
V programu obou přednášek je připravena
tvůrčı́ dı́lna pro ženy a možnost poradenstvı́,
které vede panı́ doktorka. Vstupné na přednášku: 80,– Kč, cena tvůrčı́ dı́lny — dle materiálu. Srdečně zveme všechny přı́znivkyně
a statečné ženy, které s odvahou kráčı́ životem, i když to nenı́ vždy lehké. Těšı́me se na
Vás a přejeme láskyplné dny.
• ZLATÉ RUČIČKY — kroužek pro děvMajka Lachmanová, Vlad’ka Šašková, Dáša Ettlerová
čata i chlapce ve věku od 9–12ti let. Každé
úterý od 1600–1700 hod. Vstupné 50,– Kč pro
• REKOLEKCE PRO ŽENY
dı́tě BŘEZEN 2008
Ve dnech 25.–27. dubna se konajı́ ve Starém
4. 3. j a r n ı́ p r á z d n i n y
Sedlišti rekolekce pro ženy. Téma rekolekce:
11. 3. ŠPERKY: scoubidou (bužı́rky)
Učednı́ci do Emaus. V programu rekolekce
18. 3. BURZA NÁPADŮ: malované
nebudou chybět zamyšlenı́ k tématu, promagnetky
stor pro vlastnı́ ztišenı́, nabı́dka svátosti smı́25. 3. KOUZLENÍ S PŘÍRODNINAMI
řenı́ a duchovnı́ch hovorů, modlitebnı́ ve• HEDVÁBNÉ DÍLNY — v březnu se hed- čer a zajištěnı́ všech materiálnı́ch potřeb.
vábná dı́lna nekoná — j a r n ı́ p r á z d n (Třeba s láskou připravená kuchyně). Reiny
kolekce probı́hajı́ v silentiu, posvátném tiVšechny programy se konajı́ v Sadech 5. chu, abychom se vı́c mohly setkat s nakvětna čp 8. Podrobný program na novinky šı́m Pánem) Setkánı́ připravili P. Krzysznajdete na www.plzenskepanenky.cz tof, Vlad’ka Šašková, Josef Kaše a Majka
16
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
Lachmanová. Přihlášky posı́lejte na adresu: kreativnı́ho výtvarně dramatického programu
[email protected] Cena reko- čeká na Vaše děti i laskavé a vlı́dné zacházenı́
těchto lektorek. Cena tábora: 1 200,– Kč na
lekce 400,– Kč.
dı́tě, v ceně veškerý materiál, odměna pro lek• Z PRÁZDNINOVÉ NABÍDKY torky a dopolednı́ svačinka. Přihlášky na adPLZEŇSKÝCH PANENEK
rese: [email protected] V přiPřı́městský tábor „Výlet s malým princem“ hlášce uved’te jméno, adresu a věk dı́těte, telepro děvčata i chlapce ve věku 10–12 let fonnı́ kontakt na rodiče. Podrobné informace
(možno i staršı́) v týdnu od pondělı́ 30. 6 o průběhu tábora a jeho platbě obdržı́te po
do pátku 4. 7. denně od 830–1230 v nových zaslánı́ závazné přihlášky. Vzhledem k omeprostorách MC Plzeňské panenky, Sady 5. zené kapacitě prostor platı́ staré dobré přı́května čp 8. Tábor povedou studentky vyso- slovı́: Kdo dřı́v pošle . . . Těšı́me se na Vás.
Františka a Adéla a organizačnı́ tým Plzeň. panenek
kých uměleckých škol VŠUP, AVU a kromě
• Rozdělenı́ Třı́králové sbı́rky
2008 podle farnostı́
• Den nemocných 9. února 2008
odpoledne na biskupstvı́
byl skutečným svátkem pro cca 100 přı́tomných
těžce nemocných včetně vozı́čkářů. Mši svatou
sloužil otec biskup společně s Mons. Škachem.
Byli jsme rádi, že se aktivně zúčastnil i spirituál
charity Bc. Ladislav Lego. Protože letos uplyne
150 let od zjevenı́ Panny Marie v Lurdech, bylo
možno v těchto dnech zı́skat plnomocné odpustky.
Pak už čas rychle ubı́hal při družné zábavě s pohoštěnı́m.
Za všechny zúčastněné chceme poděkovat také
Z výtěžku se vracı́ do mı́sta, kde byly prosestřičkám
charitnı́ ošetřovatelské služby za odstředky vybrány, 65 % s tı́mto rozdělenı́m:
borné konzultace a Magistrátu města Plzně za
50 % na komplexnı́ péči o staré a postižené umožněnı́ svozu a rozvozu bezbariérovým autoobčany
busem.
Sv. Bartoloměj . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 578,—
z toho sestry salesiánky . . 14 017,—
Koinonia Litice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 107,—
Sv. Jan Nepomucký . . . . . . . . . . . . . 27 177,—
Panna Maria Růžencová . . . . . . . . . 90 397,50
Sv. Martin a Prokop . . . . . . . . . . . . 71 083,50
Plzeň–Severnı́ předměstı́ . . . . . . . . 31 613,50
20 % pohotovostnı́ asistence pro ZTP Kaznějovská 43
20 % do farnostı́ na akce pro sociálně slabé
děti a mládež
10 % na jednorázovou akutnı́ sociálnı́ výpomoc pro lidi v nouzi (doklady, léky apod.)
Kolednı́kům a dobrovolnı́kům jsme poděkovali na zábavném odpoledni 26. 2. 2008,
Vám, dárcům, chceme vyslovit upřı́mné Zaplat’Pán Bůh alespoň tı́mto způsobem.
• Pozvánka
na postnı́ benefičnı́ koncert
dne 2. března 2008 v 19 hodin
v kostele Panny Marie Nanebevzaté u františkánů, kdy pěvecký sbor VOX IMPERFECTA
provede postnı́ duchovnı́ pı́sně.
Dobrovolné vstupné bude celé věnováno
na podporu asistenčnı́ služby MCH Plzeň.
17
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
Hrušků v Plzni–Doudlevcı́ch. Autobus pro
účastnı́ky odjı́ždı́ ve 1430 hod. od kostela P.
M. Růžencové na Jiráskově náměstı́. Bude
Zelený čtvrtek — 15 hod. obřady včetně mytı́ přistaven ve 1415 hod.
nohou — P. J. Barhoň
Velký pátek — 15 hodin — pašije podle sv.
Jana, přı́mluvy, svaté přijı́mánı́ — vedou • V pondělı́ dne 17. března 2008 v 16 hod.
se zúčastnı́ členové našı́ farnı́ charity pravilaici
Bı́lá sobota — nenı́ obvyklá bohoslužba v 15 delné mše sv. v Hospici sv. Lazara ve Sladkovského ul. 66.
hodin
Předtı́m (od 1430 hodin) navštı́vı́ charitnı́
Božı́ hod Velikonočnı́ — 600 ráno vigilie z Bı́lé
soboty včetně svěcenı́ ohně — P. J. Barhoň pracovnı́ci obyvatele hospice a předajı́ jim
Anna Srbová malé dárky, aby je potěšili před nadcházejı́cı́mi Velikonocemi. V tomtéž týdnu navštı́Farnı́ charita u P. M. Růžencové vı́me podobně i obyvatele Domova sv. Alžv Plzni informuje:
běty v Hlavanově ulici.
• V sobotu před Květnou nedělı́ dne 15.
Termı́n bude upřesněn na nástěnkách a
března 2008 v 15 hod se koná Křı́žová v ohláškách. Je vı́tán každý, kdo se k nám
cesta v Památnı́ku obětem zla na zahradě chce připojit.
Marta Ovsjannikova
•
• Velikonoce v Domově pro
seniory v Doubravce
• Kapka naděje pro potřebné aneb misijnı́ okénko
Milı́ přátelé,
v březnu bychom
vás chtěli seznámit
s čtvrtým (poslednı́m) papežským misijnı́m dı́lem a to
s Papežskou misijnı́
unii.
Skrze Papežskou misijnı́ unii (PMU) se dostává
základnı́ podpory ostatnı́m misijnı́m dı́lům (Šı́řenı́
vı́ry, Misijnı́mu dı́lu dětı́, Dı́lu sv. Petra apoštola)
a misijnı́mu úsilı́ cı́rkve vůbec. PMU klade totiž
veliký důraz na péči o misijnı́ povolánı́, přı́pravu
bohoslovců, noviců, novicek, řeholnı́ků, řeholnic,
katechetů a dalšı́ch laiků pro práci nejen v misijnı́ch územı́ch světa. Proto v každé zemi, kde je
to možné, má PMU své zastoupenı́ a na národnı́
i diecéznı́ rovině aktivně přispı́vá k prohlubovánı́
misijnı́ formace, osvěty a konkrétnı́ pomoci potřebným. Z mezinárodnı́ho centra v Řı́mě vycházı́
pravidelné podněty a informace v časopise Omnis
Terra a Course: Studies for Mission, jakož i nabı́dka studia misiologie. Kromě toho se tady každý
rok setkávajı́ národnı́ ředitelé Papežských misijnı́ch děl (v současnosti je jich 115) a rokujı́ o potře18
bách misiı́. Jsou tam národnı́ ředitelé jednak z krajin, které pomoc potřebuji a jednak z krajin, které
pomoc poskytujı́.
Národnı́ sekretariáty (u nás ve Špindlerově Mlýně) podle svých možnostı́ připravujı́
misijnı́ programy, a jsou tak v pravidelném
kontaktu s různými věkovými skupinami lidı́
— od dětı́ a jejich Misijnı́ch klubek až po
seniory. Činnost PMU přinášı́ bohaté ovoce
nejen v chudých rozvojových oblastech, ale
vzbuzuje misijnı́ zápal pro aktivnı́ zapojenı́
se do života mı́stnı́ cı́rkve. To dokládá i vznik
mnohých modlitebnı́ch skupin věřı́cı́ch a růst
(nejen misijnı́ch) povolánı́ v těchto zemı́ch.
Cı́lem misijnı́ho hnutı́ je vést věřı́cı́ k chápánı́ cı́rkve jako jedné světové rodiny Božı́ch
dětı́, kde každému ležı́ na srdci dobro druhého, pomoc potřebným a osobnı́ přı́klad žité
vı́ry.
Zakladatelem Papežské misijnı́ unie byl
páter Paolo Manna z Itálie. Stal se členem
Papežského zahraničnı́ho misijnı́ho institutu,
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
byl poslán do Barmy, kde působil 12 let jako
misionář. V roce 1916 založil Misijnı́ unii pro
povzbuzenı́ kněžı́ k evangelizaci světa, zı́skal
klérus i laiky pro misie. V roce 1922 se konal 1. mezinárodnı́ kongres MU, který vyhlásil potřebu vyučovat misiologii v seminářı́ch.
Páter Manna byl v letech 1924–1934 generálnı́m představeným misijnı́ unie. Zemřel v roce
1952 a 4. listopadu 2001 ho papež Jan Pavel
II. prohlásil za blahoslaveného. V roce 1956
dostala MU oficiálnı́ papežský status.
Podle hesla bl. pátera Manny „Všichni misionáři“ by se měl každý pokřtěný člověk snažit nějakým způsobem zapojit do misijnı́ho
hnutı́. Proto se vedle dětı́ a jejich Misijnı́ch
klubek zapojujı́ do PMD taky dospělı́ a to
v Misijnı́m klubu, Misijnı́ růži (modlitba živého růžence) nebo ve Sponzoru misiı́.
březen 2008
na nás vzpomı́náte v této našı́ velmi traumatické situaci. Tropický cyklon Sidr zasáhl SZ
pobřežı́ Bangladéše ve čtvrtek 15. listopadu
2007, zvláště diecéze Khulna a Chittagong.
Podle nejposlednějšı́ch zpráv Sidr smetl na
pobřežı́ do moře rychlostı́ větru 240 km/h minimálně 3 500 lidı́. Ale předpokládá se, že
se počet obětı́ zvýšı́ na 5 000–10 000. Podle
zprávy bylo zbořeno 256 650 domů, zničeno
9 250 ha úrody. Hodnota zničených polı́ se
odhaduje na 3,2 miliardy USD.
Mons. Bejoy D‘ Cruze, OMI, biskup
diecéze Khulna, která byla nejvı́c zasažená,
potvrdil,že se jedná o vážnou katastrofu. Zástupci diecéze Chittagong potvrdili také zničenı́ farnı́ch kostelů a dalšı́ho majetku. K biskupům se ted’ scházı́ zprávy týkajı́cı́ se zničeného majetku v různých farnostech. Stovky
domů se kompletně zřı́tily a tisı́ce jsou jich
částečně pobořené. Mezinárodnı́ společenstvı́ a charitativnı́ organizace nabı́zı́ velice
ochotně pomocné ruce. Stále je ale pomoc
hodně potřebná.“
Mons. K. M. Vayalunkal
Vzhledem k tomu, že PMD v Česku jsou v úzkém spojenı́ s mı́stnı́ katolickou cı́rkvı́ a do
Bangladéše pravidelně směřujı́ podporu na
pomoc nejchudšı́m dětem, je možné poslat finančnı́ dar na naše čı́slo účtu 72540444/2700,
var. symbol 40, poznámka — Bangladéš. Finančnı́ prostředky budou do Bangladéše zaslány, jakmile bude určen konkrétnı́ rozsah
pomoci.
• ÚMYSLY NA BŘEZEN 2008 (všeobecný,
národnı́)
∗
aby byla chápána důležitost odpuštěnı́ a
smı́řenı́ mezi lidmi a národy a aby cı́rkev
svým svědectvı́m šı́řila Kristovu lásku.
∗ aby úsilı́ těch, kteřı́ pracujı́ na poli, požehZprávy z misiı́: Bangladéš — Diecéze nal Bůh také přı́hodným počası́m.
• Misijnı́ úmysl na měsı́c březen:
Dhaka — nunciatura
„Velice Vám děkuji za Vaši zprávu s mod- Aby křest’ané, kteřı́ jsou kvůli evangeliu
litebnı́ podporou. Je to od Vás velice milé, že v mnoha částech světa různými způsoby
19
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
pronásledováni, byli stále posilováni Du- vedou k zamyšlenı́ nad pevnou vı́rou a neúchem Svatým, aby statečně a otevřeně vy- navnou oddanostı́ Kristova služebnı́ka: „Jako
křest’an nevěřı́m ve smrt bez vzkřı́šenı́.“
dávali svědectvı́ Božı́mu slovu.
Olga Landrová FMA a Mirka Svobodová
• 24. března (Velikonočnı́ pondělı́) si prosı́m vzpomeňte ve svých modlitbách na
misionáře, kteřı́ i v dnešnı́ době za hlásánı́ evangelia a za obětavou službu nejchudšı́m zaplatili svým životem. Každoročně umı́rá ve všech kontinentech 20–30 misionářů. Proto před 15ti lety Papežská misijnı́
dı́la ustanovila Dnem modliteb a postu za
misionáře. Je to den, kdy si připomı́náme
výročı́ násilné smrti arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera ze Salvadoru (1980). Krátce
před svým zavražděnı́m pronesl slova, která
•
Ohlédnutí
• Svatá Marie Magdaléna
Zvěstovatelka Ježı́šova zmrtvýchvstánı́
Evangelista sv. Marek o nı́ pı́še. „Když Ježı́š
vstal z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejdřı́ve
Marii Magdaléně, té ze které vyhnal sedm démonů.
Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s nı́m a nynı́
truchlili a plakali. A ti, když slyšeli, že žije a že ho
viděla, neuvěřili.“ Také evangelista Jan pı́še o setkánı́ Marie Magdalény se zmrtvýchvstalým Ježı́šem. „Ženo, proč pláčeš? Ona řekla: Vzali mého
pána a nevı́m kam ho položili. Otočila se a viděla
Ježı́še jak tam stojı́, ale nevěděla, že je to Ježı́š.
Ježı́š řekl: Koho hledáš? Ona mu v domněnı́, že
je zahradnı́k, řekla: Pane, jestli jsi ho odnesl ty,
řekni mi, kam jsi ho položil a já si ho vezmu. Ježı́š jı́ řekl: Marie! Ona se obrátila a řekla: Rabboni
(učiteli) . . . “
Řı́ká se ji Marie Magdaléna, nebo taky Marie
Magdalská, protože pocházela z rybářského města
Magdaly u Genezaretského jezera. Marie Magdaléna následovala svého Mistra a Pána a stala se
jeho věrnou žákynı́. Zdržovala se ve skupině žen,
které pomáhaly Ježı́ši v každodennı́ch potřebách a
při svém Mistrovi vytrvala, i když se jeho učednı́ci
rozběhli. Byla to právě ona, sv.Marie Magdaléna,
kdo mohl jako prvnı́ promluvit se zmrtvýchvstalým Kristem a stala se tak zvěstovatelkou jeho
zmrtvýchvstánı́.
20
Sv. Marie Magdaléna zemřela kolem roku 40
a jejı́ závaznou památku nám Cı́rkev připomı́ná
22. července a sv.Marie Magdaléna je patronkou
kajı́cnic a obrácených žen. Úcta k nı́ se rozšı́řila
zejména ve 12. stoletı́ v západnı́ Cı́rkvi. Sv. Marii
Magdalénu umělci zobrazujı́ jako krásnou mladou
ženu s nádobkou masti nebo jako kajı́cnici s lebkou a křı́žem. Jméno Magdaléna v latině znamená
„pocházejı́cı́ z palestinského města Magdaly“.
Veronika Pechová
• Křest’anstvı́ pro nejmenšı́
1. zářı́ 1992 vznikla v Plzni třı́da pro křest’anskou
výchovu dětı́ ve věku od 3 do 6 let při 90. MŠ
Západnı́ 7 v Plzni Bolevci. Za zdar tohoto dı́la
byla ten den sloužena mše sv. panem biskupem V.
F. Lobkowiczem v kostele Panny Marie Růžencové. U zrodu této třı́dy stály panı́ učitelky Ilona
Tomanová (dodnes zde působı́) s Mgr. Ivanou Krýslovou. Nelze zapomenout na pana Jiřı́ho Kavinu
(synovce pana kardinála Berana), velkého přı́tele,
pomocnı́ka a patrona této křest’anské třı́dy.
A toto Bohu milé dı́lo se opravdu zdařilo.
Kromě bohaté zájmové, kulturnı́ a sportovnı́ činnosti předává tato třı́da dětem základy etické výchovy, u dětı́ je rozvı́jen smysl pro duchovnı́
hodnoty, je pěstován hezký vztah k rodině, úctě
i pomoci nemocným, starým, postiženým lidem.
Děti objevujı́ krásy všeho stvořenı́, jsou vedeny
k ochraně přı́rody, ale i všech věcı́, které je obklo-
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
pujı́. K této křest’anské výchově napomáhá i pravidelná biblická výchova vedená Bc. Pavlem Wittnerem, který zábavným a hravým způsobem přibližuje dětem biblické přı́běhy. S modlitbou a vyprávěnı́m přicházejı́ mezi děti jejich duchovnı́ rádce
františkán P. Bartoloměj a pastor Zdeněk Eberle.
Existuje i výborná spolupráce školy s rodinou, rodiče se často podı́lejı́ na vytvářenı́ programu.
Ze zápisů a fotografiı́ kroniky jsem poznala, kolik zde za ta léta působilo představitelů různých
křest’anských cı́rkvı́ i společenstvı́, katechetů, řádových bratrů i sestřiček, ale i přátel a hostů ze
zahraničı́, kteřı́ se výukou, vyprávěnı́m a besedami
podı́leli na křest’anské výchově dětı́.
V současné době navštěvuje třı́du 28 dětı́ pod
vedenı́m panı́ učitelky Ilony Tomanové a Dagmar
Ettlerové, kterým patřı́ poděkovánı́ za to, s jakým
nadšenı́m, láskou a tolerancı́ přistupujı́ k dětem a
s jakou trpělivostı́ tuto záslužnou činnost vykonávajı́.
Zásluhou pı́ učitelek navázala třı́da během let
spolupráci např. s dětmi z uprchlického tábora
v Červeném Újezdě, s dětmi azylového domu sv.
Zdislavy, s dětmi z ústavu ve Zbůchu, s cı́rkevnı́
MŠ St. Johann v německém Neumarktu, s ekologickým centrem aj. Realizovala i několik projektů
např. náramky přátelstvı́ s centrem Naděje aj. Praxi
zde vykonávaly studentky cı́rkevnı́ odborné školy
ze Spáleného Pořı́čı́, ale i z cı́rkevnı́ školy St. Marien z Neumarktu.
Děti rozdávajı́ radost i starým a nemocným lidem. Navštěvujı́ Hospic sv. Lazara, domov sv.
Alžběty a dalšı́ domovy důchodců. Sama jsem
byla několikrát přı́tomna divadelnı́ho představenı́
v Hospicu, ale i návštěv dětı́ u lůžek nemocných.
Každý rok se zapojujı́ do Třı́králové sbı́rky a tak
začátkem ledna potkávajı́ obyvatelé sı́dliště v Bolevci malé tři krále a za nimi celou třı́du s pı́ učitelkami. Pěkně organizované jsou i odpolednı́ zahradnı́ slavnosti pro děti s rodiči, (např. podzimnı́
slavnost Zamykánı́ zahrady).
Jsem št’astná, že můj vnuk Pét’a mohl 3 roky tuto
křest’anskou třı́du navštěvovat. Nejen, že mě naučil
mnoha krásným pı́snı́m oslavujı́cı́ch našeho Pána,
ale jsem přesvědčena o tom, že všechno krásné a
dobré, co se vtisklo do jeho duše, si ponese do
dalšı́ho života.
Do budoucna přeji a vyprošuji této křest’anské
třı́dě, aby i nadále duchovně vzkvétala a rozrostla
se o dalšı́ třı́dy.
Vždyt’ děti, které jsou v dnešnı́ společnosti
často ovlivňovány mnohými negativnı́mi vlivy,
tuto křest’anskou výchovu plnou lásky a morálky
nutně potřebujı́.
Libuše Fišerová
Náboženský život
Plzeňské velikonoce v r. 1600
Protože v Praze v létě r. 1599 vypukla morová
epidemie, přesı́dlil cı́sař a český král Rudolf
II. s většinou svého dvora a některými vysokými úřednı́ky v polovině zářı́ 1599 do Plzně,
kde zůstal do června 1600.
Panovnı́k prodělal kolem roku 1600 velkou zdravotnı́ i duševnı́ krizi, počátkem roku
1600 ještě neměl zájem o návrat do Prahy, ale
jeho stav se začı́nal zlepšovat. Rudolfovy názory i situaci v našem městě přibližuje zpráva
plzeňského kronikáře M. Šimona Plachého
z Třebnice z března, které si blı́že dosud nikdo
nepovšiml.
Cı́sař je ještě i dnes těžko postižitelnou postavou a historikové nedošli k úplně spolehli-
vým závěrům ani pokud jde o Rudolfovy měnı́cı́ se náboženské názory. Zápis v Plachého
kronice však poskytuje přece jen jakousi jistotu, cı́sař nechal v r. 1600 oslavit svátky velkolepě (velikonočnı́ neděle tehdy připadla na
23. března): „Jsou pak k té slavnosti povoláni kantoři (hudebnı́ci) cı́sařštı́ a cı́sař . . .
(na radnici na hlavnı́m náměstı́) služby Božı́
vykonávati dáti ráčil. Také v kostele farnı́m
(sv. Bartoloměje) dotčenı́ kantoři při všelijakých služebnostech cı́rkevnı́ch . . . se kantorům domácı́m propůjčovali, takže ta výročnı́
slavnost (velikonočnı́) vzácně ode všech, jak
domácı́ch, tak přespolnı́ch, vykonána jest.“
— Panovnı́k tedy uznával centrálnı́ význam
Velikonoc, i když se v této době osobně zúčastňoval bohoslužeb již jen výjimečně.
21
FARNÍ VĚSTNÍK PLZEŇ
březen 2008
Plzeňská oslava Velikonoc v roce 1600
však vyzněla velmi slavnostně a radostně rovněž proto, že tehdy působilo 60 cı́sařských hudebnı́ků ve dvou tělesech. Prvnı́m, umělecky
významnějšı́m, byl sbor 27 zpěváků. Ale i kapela, složená z 32 trubačů a jednoho bubenı́ka, o svátcı́ch odvedla dobrou práci. Rudolfovi hudebnı́ci byli částı́ jeho dvora v Praze
i v Plzni.
PhDr. Jaroslav Douša
Ve všech záležitostech a zápasech, které
tě čekajı́, se snaž rozlišovat:
kolik je v tom či onom touhy konat Božı́
vůli
a kolik naopak sebelásky nebo hledánı́
osobnı́ch výhod nebo sebepotvrzenı́.
Možná je v tom všem málo Božı́ho.
F. X. Nguyen Van Thuan
Bohoslužby (obřady) ve Svatém týdnu a o Velikonocı́ch
Poznámky:
*) rannı́ chvály a četby
‡ křı́žová cesta
kostel \ den
katedrála sv. Bartoloměje
Zelený
čtvrtek
Velký
pátek
20. 3.
900
1630
21. 3.
800*)
1630
kostel Naneb. P. Marie
‡1500
Velikonočnı́
vigilie
22. 3.
800*)
2030
23. 3.
500
Chotı́kov
Malesice
kostel Sv. Jana Nepomuckého
(farnı́ kostel)
1730
1730
1900
Nebı́lovský Borek
P. M. Růžencové (dominik.)
‡1500
1800
kostel sv. Martina a Prokopa
(salesiáni)
kostel Sv. Jiřı́
Domov důch. sv. Jiřı́
Lochotı́nský pavilon
kostel Všech svatých
1800
/
1500
/
1800
Litice
1900
22
1800
‡1500
1800
/
1500
/
‡1700
1800
‡1800
1900
2000
800*)
2000
/
600 23. 3.
/
Neděle
Zmrtvýchvstánı́ Páně
23. 3.
700
1030
2000
1000
1515
900
00
11 sloven.
1730
730
900
1800
730
1000
900
900
1730
1500
900
1800
730
1000
900
1000
2200
2200
Pondělı́
velikonočnı́
24. 3.
700
1030
800
1000
1030
KS Plzeň a ECM Lochotín zve všechny, kterým leží na srdci zvěstování evangelia
v našem městě na seminář Johna Fornelliho, který má název:
KdO PromluvÍ Jeho jménem?
Who Will Speak of Jesus?
Kdy a kde?
Seminář proběhne v Plzni 10. a 11. 3., vždy od 19:00 do 21:00 hod.
v modlitebně ECM Lochotín (Bolevecká náves 2).
O čem to bude?
Vyučování prostřednictvím slov je u dospělých nejběžnější způsob učení se – ať už,
protože chtějí nebo proto, že nemají na vybranou. Současné odhady ukazují, že okolo
2/3 světové populace komunikuje slovy. Ovšem ne každý komunikuje způsobem, jakým
jsme zvyklí komunikovat my. Chceme-li někoho oslovit, musíme to učinit jeho
způsobem, způsobem, který ctí jím upřednostňovaný komunikační styl. Místo, abychom
používali osnovy, výčty, principy a postupy o tolika a tolika krocích, je třeba použít
přístup, kterému bude rozumět. Ironií je, že podle odhadů 90% křesťanských pracovníků
používá ke sdílení evangelia vysoce vědeckou formu. Rozdávají tištěné podklady, Boží
slovo prezentují vysoce úpravným, analytickým a logickým způsobem. Tím se ale
poselství stává obtížně srozumitelným pro ty, kdo na to nejsou zvyklí, natož, aby je pak
dokázali přetlumočit dalším. Jelikož nám bylo svěřeno poselství evangelia, jsme
zodpovědní komunikovat své poselství řečí těch jimž je určeno.
Formou zvěstování, která je velké části lidí nejsrozumitelnější, je vyprávění příběhů.
Kupodivu se to netýká jen negramotných či méně gramotných lidí, schopností příběhů
totiž je, že neoslovují jen hlavu, ale dotýkají se srdce. Možná proto je ke svému
vyučování tak rád používal i Ježíš.
Kdo je john FornellI?
John Fornelli z Aurora v Illinois (USA) v minulosti sloužil jako pastor uctívání a na různých místech
i jako pastor evangelizace. Jeho služba zhrnovala rovněž mezikulturní zakládání sborů. Také se podílel
na práci vedení denominace, kde se zaměřoval na evangelizaci velkoměst. Jako evangelista řadu let
úzce spolupracoval s Centrem Billyho Grahama a s organizací Luise Palaua. V současné době jeho
službu zastřešuje organizace Leadership Resources International. Se svou ženou Cheryl nyní hodně
cestují po zemích latinské Ameriky, Africe a Asii, kde mají na starosti vzdělávání těch, kdo zakládají
sbory, pastorů a vedoucích. John také založil evangelizačně zaměřenou službu mezi Hispánskými
fotbalisty ve svém domovském městě Aurora.
Pořad bohoslužeb — březen 2008
Kostel:
katedrála sv. Bartoloměje
kostel Nanebevzetı́ Panny Marie
NE
700 1030
800
1500
i
2000
kaple sv. Maxmiliána Kolbeho — 13. a 27. 03.
Krypta Skvrňany — Křimická
Chotı́kov
Malesice — 09. a 23. 03.
1515
Sv. Jana Nepomuckého
900, 1100f
1730
00
Lochotı́nský pavilon
9 , 1100
Kostel Všech svatých (Roudná)
Domeček — Komenského ul. 17
Domov důchodců Kotı́kovská ul.
Litice, sv. Petra a Pavla
1030
Chlumčany 1. a 3. neděli v měs.
900
sv. Martina a Prokopa
730
(salesiáni)
1000
sv. Jiřı́ — Doubravka
900
stacionář Polednı́ ul. — Lobzy
Dům pro seniory — Mohylová
Řeckokatolické bohoslužby
Sv. Mikuláše
P. Marie Růžencové
(dominikáni)
Stacionář ve Francouzské 40/A
Hospic sv. Lazara
Ledce
a) — nenı́ na 1. pátek v měs.
b) — jen na 1. pátek v měs.
e) — 1. a 3. neděli v měsı́ci
mše sv. pro děti
PO
800
ÚT
800
ST
800
ČT
800
1200
1200
1200
1900
1200
PÁ
800a
800
b
1200
1830
i
SO
800
1800
h)
2000
j)
1600
1900
1600
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1545
1700
800
800
—
1800
800
1800
1400
1500
930
730 900
00
1030
e) 18
—
1800
—
1800
1830k)
745
1800
1400
—
1800
—
1800
800g)
1800
1600
1000
f) — J. Nep. každou neděli v 1100
slov. boh.
g) — 1. sobota v měsı́ci mše sv.
pro mariánské ctitele;
h) — mše sv. pro vietnam. komunitu
1630
i) — mše sv. polsky
j) — mše sv. anglicky
k) — středečnı́ bohosl.
v kapli na biskupstvı́
Všem farnı́kům a jejich blı́zkým přejeme nově prožı́t velikonočnı́ radost!
všichni z fary ve Františkánské ul.
FARNÍ VĚSTNÍK, informačnı́ měsı́čnı́k řı́mskokatolické cı́rkve v Plzni — pouze pro vnitřnı́ potřebu. NEPRODEJNÉ! Vydává 1x
v měsı́ci Řı́mskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje, Františkánská 11, 301 12 Plzeň, tel. 377 226 098. Za obsah odpovı́dá
P. Emil Soukup. Sazba v systému LATEX a tisk Brouček, tel. 377 221 887. Přı́spěvek na 1 výtisk 4 Kč. Náklad 900 ks. Ročnı́k XIX.
— 2008, čı́slo 3. Redakce si vyhrazuje právo přı́spěvky upravovat a krátit. E-mail redakce: [email protected] Uzávěrka přı́spěvků
pro FV 04/2008 je 20. března 2008.

Podobné dokumenty

Duben - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Duben - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň nek, jehož krvı́ pomazali Izraelité dveře svých do nı́ž byl zasazen křı́ž, skálu, která po Ježı́domů. Před odchodem z Egypta jedli beránka, šově smrti pukla. Nedaleko kaple je kámen...

Více

říjen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

říjen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň • 03. 10. sobota: ve 2000 v kostele Všech Svatých „Transitus — přechod sv. Františka“ • 04. 10. neděle: v 800 slavnostnı́ mše sv. v kostele Nanebevzetı́ Panny Marie spolu s bratry dominikány...

Více

prosinec - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

prosinec - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Je to proto, že křest’anstvı́ a duchovnı́ hodnoty vůbec se pro takovou společnost staly něčı́m už překonaným, zastaralým, nepotřebným. Taková společnost zapomněla, že člověk ke sv...

Více

červenec-srpen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

červenec-srpen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň meny? Vztahy se židy a muslimy? Co řı́ká hlava 1,2 miliardy katolı́ků proměnám západnı́ společnosti, Veronika Giuliani (1660–1727), italská klariska– kde je vı́ra lhostejná stále většı...

Více

Květen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Květen - Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň denně na májových, jimž předcházelo vždy poměrně dlouhé kázánı́. Kostel býval zaplněn do poslednı́ho mı́sta. Tuto atmosféru mi připomı́ná výjev na barevném okně při vstupu do n...

Více