Z jednání rady obce ve dnech 11.6., 25.6. a 23.7.2014 Z

Transkript

Z jednání rady obce ve dnech 11.6., 25.6. a 23.7.2014 Z
* 17. ROČNÍK * ČÍSLO 7 *
Z jednání rady obce ve dnech 11.6., 25.6. a 23.7.2014
-
RO schválila poskytnutí příspěvku na činnost TJ Sokol Borová v částce 20 tis. Kč.
RO vzala na vědomí kontrolní vzorek rozboru vody na koupališti za ATC ze dne
11.6.2014 – bez závad.
RO schválila podání žádosti o dotaci na opravu požárního vozidla AVIA u
Pardubického kraje na rok 2014.
RO schválila podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova u Pardubického
kraje pro rok 2015 na pořízení vibračního válce na údržbu místních komunikací.
RO vzala na vědomí akceptační dopis k žádosti o podporu od SFŽP ČR v rámci
operačního programu Životní prostředí na projekt „Svoz biologického odpadu pro
obec Borová“.
RO vzala na vědomí podání žádosti o proplacení nákladů za projekt „ Loď poznání –
Obecní knihovna v Borové u Poličky“.
RO schválila pronájem obecního bytu č. 2 v Borové č.p. 176 Veronice Střítežské,
Borová 123 a Miroslavu Hegrovi, Borová 260.
RO schválila smlouvu o dílo mezi obcí Borová a fotografem Jaroslavem Horákem na
pořízení fotodokumentace k vydání třetího dílu publikace o Borové.
Z jednání Zastupitelstva obce Borová konaného dne 9.7.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Zápis z jednání ZO, kdy ověřovateli zápisu bylo potvrzeno, že zápis ZO ze dne
31.3.2014 je autentický dle projednávaného programu.
2. Hospodaření obce za leden až červen 2014, celkové příjmy 8.369.421,05 Kč., celkové
výdaje 5.823.897,48 Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 1. /Jedná se především o výměnu oken a vchodových dveří
v bytovém domě č.p. 175 a zhotovení nového pomníku na evangelickém hřbitově, kde
jsou pohřbeny 4 oběti události „ U VÝBUCHU „ z května 1945/.
4. Počet členů Zastupitelstva obce Borová pro komunální volby ve dnech 10. a
11.10.2014 na 15 členů ZO.
5. Ukončení činnosti a rozdělení finančních zdrojů dobrovolného svazku obcí Zájmové
sdružení obcí Borovsko se sídlem v Telecím, IČ: 70828342.
1
6. Prodej pozemkové parcely č. 2038/6 o výměře 90 m2 dle G. plánu č. 718-106/2014
paní Jiřině Leksové, bytem Borová 51 za celkovou částku 4 500,- Kč.
7. Kupní smlouvu č. 9414001651/183337/033 mezi obcí Borová RWE GasNet, s.r.o.
Ústí nad Labem, Klišská 940 o úplatném převodu plynárenského zařízení na p.p.č.
1357/1 v lokalitě u Roubeny 6 RD.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě ze dne 4.2.2013 / dotčení stavbou Černý
potok v Borové I / mezi obci Borová a Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslovova
1106
9. Členství své obce v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s., se sídlem
Sulkovská 340, 569 92 Bystré, IČO: 27030822.
10. Zastoupení v MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s. - Obec Borová bude zastupovat
ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj Poličska,
o.s. starosta obce.
11. Svolání veřejné schůze za účelem reakce členů přípravného výboru místního referenda
na průběžné výsledky ankety vypsané na internetových stránkách obce Borová na den
17.9.2014 od 19,00 hod. v sokolovně.
Zastupitelstvo obce vzalo vědomí:
12. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – ZSO Borovsko za rok 2013.
13. Závěrečný účet DSO – Svazek obcí AZASS Polička za rok 2013.
14. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Oldřiš – Borová.
15. Závěrečný účet DSO – Mikroregion Poličsko.
16. Závěrečný účet DSO – Kraj Smetany a Martinů.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obecní úřad v Borové stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise
v obci Borová na 6 členů.
Občanské sdružení Zelená pro Borovou informuje:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás touto cestou informovali o:
 připravované stavbě vvn (velmi vysoké napětí) 2x110 kV a 2x35 kV, které
rozetne naší obec,
 probíhající studii o navýšení stávajícího vedení 400 kV až na 2x400 kV.
V únoru roku 2013 více jak 350 občanů obce podepsalo petici, ve které jsme
vyjádřili negativní stanovisko s umístěním trasy vedení vvn 2x110 kV a 2x35 kV v
katastru naší obce. Jako zástupci občanského sdružení Zelená pro Borovou jsme se od
podání petice zúčastnili několika jednání s dotčenými orgány. Mimo jiné veřejného
projednávání ZUR PK v Pardubicích na KÚ, kde jsme opět vznášeli námitky a
apelovali na to, aby se negativní vlivy obou vedení na životní prostředí a zdraví
obyvatel posuzovaly komplexně. Na tuto námi vznesenou námitku zástupci ČEZu
reagovali slovy: „Toto není na pořadu dne a negativní vliv každého vedení se bude
2
posuzovat zvlášť“. Zároveň ocitovali vyjádření starosty obce p. Nespěšného ze dne
30.6.2009 ve znění:
„Obec Borová požaduje v katastrálním území Borová u Poličky umístit nové
vedení 110 kV v souběhu se stávajícím vedení 35 kV. Za tohoto řešení nedojde
k zásahu do schváleného územního plánu obce Borová.“
Je škoda, že na žádném jednání nebyl nikdo ze zástupců naší obce i přesto, že
zastupitelstvo obce dalo negativní stanovisko ke stavbě vedení.
Na veřejném zasedání ZO dne 9.7.2014 byly položeny dotazy:
 Kdo a kdy projednal požadavek výstavby nového vedení 2x110 kV? (v žádném
veřejně dostupném dokumentu není o projednání záznam)
 Jaké je stanovisko obce k zamýšlené rekonstrukci vedení 400 kV na 2x400 kV?
(studie probíhá minimálně od letošního února)
Dokumenty týkající se plánovaných záměrů jsou k dispozici na obecním úřadě.
Na odpovědi stále čekáme. Dočkáme se?
Občanské sdružení Zelená pro Borovou
Informace České pošty v Borové
V případě zájmu financování, koupě pozemku i majetku formou hypotéky, lze sjednat
výhodně i na poště. Bližší informace u vedoucí pošty v Borové u Poličky.
Mezinárodní cyklistický závod – VYSOČINA 2014
V pátek 8. srpna bude na Palackém náměstí v Poličce odstartována 2. etapa 18. ročníku
mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2014.
* 2.etapa – 134,4 km * Start: 12.00 hod. * Cíl: cca 15:20 hod.*
Polička – Kamenec – Sádek (6 okruhů přes Lačnov – Telecí – Borová – Oldřiš – Sádek) a
zpět přes Kamenec do Poličky.
Od 11:45 hod. do ca 15:45 hod. bude okruh pro silniční provoz zjednosměrněn (provoz jen ve
směru jízdy cyklistů). Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz.
Mladší kočovníci z Poličky sehrají v úterý 5.8.2014
ve 20:00 hod. v místní sokolovně
-
„SVATOJÁNSKÉ ELEGIE“
pohádka o Denisovi, Igorovi, Ludvíkovi, Středě, Pátku, Svatým Martinu, Božím hodu
vánočním atd…
3
-
elegie kruhu, který volá: „každý den znovu přesně to, co dnes“
příběh o tom, zda věci mohou být takové, jaké si je představujeme
tak co budem dělat ? Asi nic, ne ?
a na konci bude písnička
POPRASKD – Poličsko pražská skupina kočovných divadelníků
Vás všechny zve na hru z okolí poličského šibeničního vrchu: „ O DVOU BARBORÁCH“
ve středu 13.8.2014 od 20.00 hod. v místní sokolovně, vstupné dobrovolné.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – srpen 2014
Bystré
2. 8. 2014 - Rybářské zábavné odpoledne pro děti i dospělé.
Připraveny jsou dětské rybářské závody, tombola a jiná zábava. Občerstvení zajištěno. Akce se koná
od 13:00 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí.
9. 8. 2014 – Taneční zábava na zahradě za hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Hraje kapela Qwalt. Od
23:00 hod. bude hrát Kabát revival.
Dolní Újezd
10. 8. 2014 - Vzpomínková pietní akce k 100. výročí vypuknutí 1. světové války
14.00 Přednáška o blahořečení posledního rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.
15.00 Mše svatá za oběti padlé v 1. svět. válce a jejich pozůstalé.
16.00 Uctění památky padlých v 1. svět. válce
16.30 Přednáška k historii první svět. války.
Akce se konají v kostele sv. Martina a na farním dvoře.
22. 8. – 23. 8. 2014 - Újezdské babí léto
22. 8. 2014 od 19.00 Xilt, 19.50 Petr Kováč a přátelé z BML, 20.30 Ilon Leichtová & Blue Gate, 21.30
Hop Trop, 22.50 HB Country
23. 8. 2014 - od 13.00 Kopyto, 13.50 Křídla, 14.30 Jindra Keják, 15.35 Semtam, 16.45 Wabi Daněk a
Miloš Dvořáček, 18.00 Žalman a spol., 19.25 Epydemie, 20.40 ČECHOMOR
V přírodním areálu za koupalištěm moderuje Jirka Malý a Wabi Daněk.
30. 8. 2014 - Loučení s létem
taneční zábava v přírodním areálu za koupalištěm, hraje Torzo, Vstupné 60 Kč.
Litomyšl
9. 8. 2014 - Litomyšlský pivní festiválek
10:00-22:00 • Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Živá hudba různých žánrů, soutěže, široké pivní portfólio, a nejen to. Vstup zdarma.
15. 8. 2014 - 19. 8. 2014 - Kinematograf bratří Čadíků
od cca 21:00 • Smetanovo náměstí, Litomyšl
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.
16. 8. 2014 - 22. 8. 2014 - Výstava květů pozdního léta
denně 8:00-17.00 • Okrasné a ovocné školky, Litomyšl
Tradiční prodejní výstava, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Oldřiš
2. 8. 2014 – Oldřišská večerní - od 21.00 hodin - soutěž hasičských družstev v areálu za Orlovnou v
Oldřiši
29. 8. – 30. 8. 2014 - Letní kino Oldřiš- promítá se v areálu za Orlovnou. V případě nepříznivého
počasí pod střechou v altánu. Občerstvení zajištěno.
4
29.8.2014 ve 21:00 Megamysl
30.8.2014 ve 21:00 Vesničko má středisková
Polička
2. - 3. 8. 2014 - Divadelní pouť na hradě Svojanově
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční umělci, herci na chůdách, stylové tržiště s ukázkami
řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.
15. - 17. 8. 2014 – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz,
rock divadlo
23. – 24. 8. 2014 - Třicetiletá válka na Svojanově
Hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Sebranice
24. 8. 2014 - Divadelní představení Don Quijote de la Ancha – v 15.00 hod. U Mikulášku na
Třemošné, v případě nepříznivého počasí se divadlo nekoná.
Tylův dům v Poličce KULTURNÍ KALENDÁŘ - srpen 2014
Úterý 5. srpna v 19.00 h
Koncert mladých umělců
19. ročník mistrovských houslových kurzů profesora Milana Vítka.
Vstup zdarma
Pondělí 11. srpna ve 20.00 hodin
Hercules
3D akční/dobrodružný, USA, 95 minut, dabing, přístupný od 15 let
Středa 13. srpna ve 20.00 hodin
Zejtra napořád
Komedie/Romantický/Road movie, ČR/SK, 98 minut, přístupný od 12 let
Multižánrový festival
POLIČKA*555
Pátek 15. SRPNA
• STOPTIME /18.00 hodin – Palackého náměstí/
• BRAN /19.15 hodin – Palackého náměstí/
• VĚŽNÍ HUDBA /20.30 hodin – věž kostela sv. Jakuba/
• OLGA LOUNOVÁ s kapelou /21.15 hodin – Palackého náměstí/
• WALDA GANG /22.30 hodin – Palackého náměstí/
Sobota 16. SRPNA
• PERNÍKOVÁ POHÁDKA /15.00 hodin – Městský park u hradeb/
• DOCUKU /16.00 hodin – Palackého náměstí/
• KROKY MICHALA DAVIDA – revival /17.15 hodin – Palackého náměstí/
• BIG BAND LANŠKROUN /18.30 hodin – Palackého náměstí/
• ALEŠ BRICHTA TRIO /19.45 hodin – Palackého náměstí/
• OHŇOSTROJ /21.30 hodin – nábřeží Svobody/
• VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND /22.15 hodin – Palackého náměstí/
• P!NK TRIBUTE /23.30 hodin – Palackého náměstí/
5
Neděle 17. SRPNA
• SMYČCOVÉ KVARTETO HANSE KRÁSY /10.30 hodin – kostel sv. Jakuba/
• SVITAVSKÁ DVANÁCTKA /14.00 hodin – Palackého náměstí/
• PIRÁTSKÁ POHÁDKA /16.00 hodin – Městský park u hradeb/
DOPROVODNÉ AKCE:
• Koncert mezinárodních smyčcových kurzů /5. srpna v 19.00 – Tylův dům/
• Staročeský jarmark /15.-16. srpna - Palackého náměstí/
• Dětské atrakce /15.-16. srpna - Palackého náměstí/
• Lety vrtulníkem nad Poličkou /16. srpna od 9.00 – Palackého náměstí/
Pondělí 18. srpna ve 20.00 hodin
Úsvit planety opic
3D Sci-Fi/Akční/Drama/Thriller, USA, 130 minut, titulky, přístupný od 12 let
Středa 20. srpna ve 20.00 hodin
Tři bratři
Pohádka/Rodinný, Česko/Dánsko, 86 minut, přístupný, vstupné 120 Kč
Sobota 23. srpna ve 20.00 hodin
Díra u Hanušovic
Komedie/Drama, ČR, 102 minut, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Pondělí 1. září v 18.00 hodin
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
3D animovaný/dobrodružný, USA, 84 minut, přístupný, vstupné 130 Kč
Více informací o jednotlivých filmech na www.tyluvdum.cz
INZERCE
DARUJEME PEJSKA (fenečku)
K odběru bude koncem měsíce srpna a bude očkovaná.
Informace podáme na tel.č. 723 946 444.
V Borové 28.7. 2014
Obecní úřad Borová
tel.č.: 461 743 268, fax: 461 743 164
e-mail: [email protected], http://www.borova.cz
6

Podobné dokumenty

S láskou k divadli

S láskou k divadli informační brožury Kultura 2015 – S láskou k divadlu! a po předložení zakoupeného jednotného vstupného / rodinného vstupného stejné hodnoty na stejný termín zdarma na pokladně festivalu Rozmarné lé...

Více

odehrané koncerty v 2006 - 2014

odehrané koncerty v 2006 - 2014 Vystoupení ku p íležitosti besedy "Lé ivé konopí", Vamberk. P eloženo na 2.12.2010 Naivní divadlo Liberec Soukromý hudební klub .p. 4 Malé nám stí 4/19, Hradec Králové Martin + hosté U Ná elníka Ko...

Více

Z jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borová dne

Z jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borová dne Sci-Fi/Dobrodružný/Mysteriózní/Akční, USA/Velká Británie, 169 min, titulky, přístupný od 12 let, Sobota 15. listopad ve 13.00 h

Více

1. část Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín, 2015

1. část Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín, 2015 překážející zeleně bývá všude největším zdrojem diskuzí a připomínek. Lze si jen přát, aby se tomu tak stalo co nejdříve, naše zkušenosti s postupnou akceptací změn, kdy se nové řešení v místě tzv....

Více

Zápis ze zasedání ZO Borová č. 1/2015 ze dne 11.3.2015

Zápis ze zasedání ZO Borová č. 1/2015 ze dne 11.3.2015 Předsedající seznámila přítomné s problematikou napojení a důvodem žádosti (podklady včetně návrhu smlouvy o smlouvě budoucí byly předem zastupitelům obce zaslány e-mailovou p...

Více