MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSemblyinSTrucTion

Komentáře

Transkript

MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSemblyinSTrucTion
S2
MONTÁŽNÍ NÁVOD
assemblyinstruction
ProFin-S2
ProFin-S2
PT1-S: Dolní rohový závěs
PT2-S: Horní rohový závěs
PT2.4-S: Fixační destička s čepem
PT1-S: Bottom corner fitting
PT2-S: Top corner fitting
PT2.4-S: Fixing plate with pivot point
ProFin-S2 základní sada pro jednokřídlé dveře.
ProFin-S2 base unit for a single door.
1
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Important information!
4.)
2.)
5.)
3.)
=
1.1), 1.2), ...
1.1
Konstrukční díl
Postup montáže
Před montáží skleněných ploch je nutno očistit běžným
čisticím prostředkem skla, v oblasti místa sevření.
Nepoužívat žádné ředidlo!
All glass clamping areas are to be cleaned with standard
glass cleaning products prior to installation.
Do not use thinner!
Montážní nářadí:
Tools needed:
4mm
Výřezy skla:
1.) Dveřní křídlo nahoře
2.) Dveřní křídlo dole
3.) Lišta skla nahoře
4.) Lišta skla dole
2
=Component
1.1), 1.2), ...Mounting sequence
1.1
5mm
4mm
Glass panes:
1.) Top door leaf
2.) Bottom door leaf
3.) Top glass strip
4.) Bottom glass strip
5mm
POUŽITÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY
Applications and functional preconditions
Rozměr mezery (tj. šířka) mezi skleněnými výplněmi je vždy 4 mm.
Clearances (width) between Glass elements always 4mm.
PT2.4-S
PT2-S
PT1-S
BTS
Pro zařízení určená k vnitřnímu užití (nevhodné vlhké prostory, kryté bazény a solné koupele) a pro venkovní oblasti
(chráněno před deštěm a vlhkem).
For indoor (not qualified for damp rooms, indoor swimming
pools and brine baths) and outdoor area units (protected
against rain and moistness).
Pro kyvné dveře:
Tloušťky skla 10mm a 12mm
Testované na
For swing doors:
Glass thickness 10mm and 12mm
Certified for
• Max. váha křídla dveří (kg): 85
• Max. door wing weight (kg): 85
• Max. šířka křídla dveří (mm): 1100
• Max. door wing width (mm): 1100
• Max. výška křídla dveří (mm): 2400
• Max. door wing height (mm): 2400
• Teplota: -20° C do 50° C
• Temperature: -20° C - 50° C
3
VELIKOST DODÁVKY PT1-S
Scope of delivery PT1-S
PT1-S
1.3
1.4
1.10
1.5
1.1
1.1
1.10
1.6
1.2
1.6
1.6
1.9
1.6
1.1
1.6
1.1
1.10
1.6
1.6
1.10
1.7
1.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
4
PT1-S podložky (4 ks. 2 mm / 4 ks. 3 mm)
PT1-S kostra
PT1-S samolepicí gumové narážky
PT1-S svěrací deska A
PT1-S distanční kroužek
PT1-S upevňovací šrouby (5 ks)
PT1-S U vsuvka
PT1-S pojistný šroub
PT1-S svěrací deska B
PT1-S krytky (2 ks na každou stranu)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
PT1-S pads (4 pcs. 2mm / 4 pcs. 3mm)
PT1-S base
PT1-S bumpons
PT1-S clip plate A
PT1-S distancing ring
PT1-S fixing screws (5 pcs.)
PT1-S U insert
PT1-S safety screw
PT1-S clip plate B
PT1-S cover caps (2 pcs. each side)
VELIKOST DODÁVKY PT2-S
Scope of delivery PT2-S
PT2-S
2.7
2.6
2.9
2.5
2.2
2.9
2.5
2.5
2.4
2.1
2.8
2.3
2.1
2.1
2.1
2.2
2.9
2.5
2.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
PT2-S podložky (4 ks. 2 mm / 4 ks. 3 mm)
PT2-S kostra
PT2-S svěrací deska A
PT2-S distanční kroužek
PT2-S upevňovací šrouby (5 ks)
PT2-S posuvná čelist
PT2-S pojistný šroub
PT2-S svěrací deska B
PT2-S krytky (2 ks na každou stranu)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
PT2-S pads (4 pcs. 2mm / 4 pcs. 3mm)
PT2-S base
PT2-S clip plate A
PT2-S distancing ring
PT2-S fixing screws (5 pcs.)
PT2-S displacement chuck
PT2-S safety screw
PT2-S clip plate B
PT2-S cover caps (2 pcs. each side)
5
VELIKOST DODÁVKY PT 2.4-S
Scope of delivery PT 2.4-S
PT2.4-S
3.1
3.2
3.1
3.2
6
PT2.4-S Fixační destička s čepem
PT2.4-S Klouzavá část
3.1
3.2
PT2.4-S fixing plate with pivot point
PT2.4-S gliding part
1.) PŘÍPRAVA PT1-S/PT2-S
1.) Preparation PT1-S/PT2-S
1.1)
1.2)
1.3
1.1)
1.1
1.2
2.2
1.1
1.2
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
1.2
2.2
2.2
1.1
1.1
1.2
1.1) Strhněte ochrannou fólii 1.1 2.1 Zz podložek a nalepte 1.2 2.2 je na komponenty kování.
1.1) Pull off the backing tape and stick
the 1.2 2.2 fitting components.
Pozor:
10mm ESG = podložka 3mm (2 ks)
12mm ESG = podložka 2mm (2 ks)
Attention:
10mm ESG = pads 3mm (2 pcs.)
12mm ESG = pads 2mm (2 pcs.)
1.2) Nalepení samolepicích
na komponenty (2 ks).
1.2) Stick the
(2 pcs.)
1.3
gumových narážek
1.3
1.1
2.1
pads into
bumpons into the fitting components.
7
2.) PŘÍPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
2.) Preparation for the door leaf
2.1)
2.1) Křídlo dveří položte na stojan a v oblasti místa sevření
sklo očistit běžným čisticím prostředkem.
8
2.1) Set the door on racks and clean the glass surfaces
in the clamping areas with standard glass cleaning products.
3.) MONTÁŽ KOSTRY PT1-S / PT2-S
3.) Installation Base PT1-S / PT2-S
3.1)
3.2)
1.6
3.1)
3.2)
3.1)
3.2)
1.2
3.1)
3.2)
2.5
2.3
1.5
2.4
2.2
1.4
1.6
2.5
PT1
PT2
1,5 mm
!
107 mm
!
107 mm
1,5 mm
3.1) 1.5
kostru.
2.4
3.2) 1.2 1.4
dveřní křídlo
Nasaďte distanční kroužky
2.2
2.3
1.6
2.5
1.2
2.2
na
Komponenty kování nasaďte na
a sešroubujte je.
Pozor:
Hrana kostry kování nelícuje s hranou skla. Odsazení je
1,5mm dovnitř. (Nasazením krytek na konci montáže kování lícuje s hranou skla).
3.1) Put the
base.
3.2) Put 1.2
and using the
1.5
1.4
1.6
2.4
2.2
2.5
distancing rings on the
1.2
2.2
2.3 fitting components together
fixing screw onto the door leaf.
Attention:
Edge of the patch fitting is not flush with the edge of the
glass. Inward offset 1,5mm. (At the end of the installation,
the faceplate edges fit flush with the glass edges)
9
4.) MONTÁŽ U-VSUVKY PT1-S / POSUVNÉ ČELISTI PT2-S PT2-S
4.) Installation U-Insert PT1-S / displacement chuck PT2-S
4.1)
1.7
1.8
1.6
4.2)
!
2.5
2.6
4.1) Montáž U-Vsuvky PT1-S
Určete střed otáčení (55mm nebo 65mm) pomocí
Vsuvky PT1-S a 1.6 upevňovacího šroubu.
10
4.2) Montáž posuvných čelistí PT2-S
S pomocí 2.6 posuvných čelistí PT2-S a regulačního
2.5 šroubu přizpůsobte střed otáčení na PT1-S.
4.1) Installation of U-Insert PT1-S
Determination of the pivot point (55mm or 65mm) by means of a 1.7 U-insert PT1-S and a fixing 1.6 screw.
4.2) Installation of displacement chuck PT2-S
Using 2.6 displacement chuck PT2-S and the 2.5 adjusting screw, match the pivot point on PT1-S.
Pozor:
Pojistný šroub 1.8 pevně utáhnout, aby byla zajištěna
funkčnost celého systému.
Attention:
Tighten the safety screw 1.8 firmly in order to assure the
stability and functionality of the system.
1.7
U-
5.) USAZENÍ KOMPLETNÍCH DVEŘÍ
5.) Inserting the complete door
5.1)
!
5.1)
2.6
5 mm
3.1
2.6
5.1) 3.1 Umístěte fixační destičku s čepem PT2.4-S
do PT2-S.
5.3)
5.4)
2.6
5.1) Press the 3.1
into 2.6 PT2-S.
fixing plate with pivot point PT2.4-S
5.2) Kompletní dveře zasaďte do podlahového samočinného
zavírání dveří BTS.
5.3) 3.1 Fixační destičku s čepem PT2.4 vyrovnat s
2.6 PT2-S. Ověřte odstupy mezi komponenty kování a
vyznačte vrtací body na stropním připojení.
5.2) Insert the complete door into door closer BTS.
Pozor:
Funkce aretace v pozici 0 vyžaduje 5mm odstup mezi horní
hranou PT2-S a dolní hranou fixační destičky PT2.4-S.
Attention:
For the catch to work in the 0-position there needs to be
5mm clearance between top edge PT2-S and bottom edge
PT2.4-S.
5.4) Navrtejte otvory pro stropní připojení.
5.4) Arrange the boreholings on the floor connection.
5.3) Adapt the 3.1 fixing plate with pivot point PT2.4 on
2.6 PT2-S. Check that there is 5mm the clearance between top edge PT2-S and bottom edge PT2.4-S and mark
the boreholings on the floor connection.
11
6.) USAZENÍ KOMPLETNÍCH DVEŘÍ
6.) Inserting the complete door
6.1)
6.2)
2.7
6.3)
2.6
6.1) Kompletní dveře vyklopte 2.7 a přitáhněte pevně pojistný šroub a vrátit opět do svislé pozice.
6.1) Topple the door leaf, tighten the 2.7 safety screw
firmly and turn back the door into vertical position.
6.2) Dveře otevřete o 90° a 3.1
destičku v místě navrtaných otvorů.
6.2) Open the door 90° and tighten the 3.1 fixing plate
firmly in the boreholings on the floor connection.
přišroubujte fixační
6.3) 2.6 Posuvné čelisti na části PT2-S upevněte na
kostru PT2-S 2.5 regulačními šrouby.
12
2.5
6.3) Using the 2.5 fixing screw, fix the
chuck PT2-S to the base PT2-S.
2.6
displacement
7.) OSAZENÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
7.) Inserting the glass strip
7.2)
7.3)
2.5
2.5
2.8
1,5 mm
7.2)
7.3)
1,5 mm
1.9
1.6
1.6
7.1) Před montáží skleněných ploch očistěte skla běžným
čisticím prostředkem v oblasti místa sevření.
7.1) Clean the glass surfaces in the clamping areas with
standard glass cleaning products.
7.2) Skleněné výplně vsaďte do komponent kování.
7.2) Insert the glass strip into the fitting components.
Pozor:
Hrana kostry kování nelícuje s hranou skla. Odsazení je
1,5mm dovnitř. (Nasazením krytek na konci montáže kování lícuje s hranou skla).
Attention:
Edge of the patch fitting is not flush with the edge of the
glass.
Inward offset 1,5mm (At the end of the installation, the
faceplate edges fit flush with the glass edges)
2.8 Svěrací desky B nasaďte na
7.3) 1.9
skleněnou výplň a sešroubujte je.
7.3) Screw 1.9
fixing screws.
1.6
2.5
2.8
clamping plate B with the
1.6
2.5
13
8.) PŘESNÉ NASTAVENÍ A UPEVNĚNÍ
8.) Adjustment and fixing
8.1)
8.3)
!
5 mm
4.8
2.10
14
2.10
8.1) Zkontrolujte 5 milimetrový odstup mezi horní hranou
PT2-S a dolní hranou PT2.4-S.
8.1) Check that there is 5mm clearance between top edge
PT2-S and bottom edge PT2.4-S.
8.2) 1 varianty pro přesné nastavení aretace. (zablokování
vybočující skleněné výplně v pozici dveří 0)
- Manuální regulace nastavení výšky podlahového
samočinného zavírání dveří BTS.
8.2) 1 option to adjust the catch. (block of the circumventing glass strip in the 0-positon of the door)
8.3) Nastavte skleněný pásek pomocí šroubů 2.10 (2ks
na každé straně), až bude křídlo dveří a skleněná výplň v
jedné rovině (max. krouticí moment 2,5Nm)
8.3) Adjust the glass strip with the aid of the 2.10 threaded
rod (2 pcs. per side) until the door leaf and the glass strip
are aligned. (max. torque 2,5Nm)
- Manual height adjustment of the door closer BTS
9.) VÝSTUPNÍ KONTROLA
9.) Final check
9.1)
9.1)
9.1) Zkontrolovat pevné usazení všech šroubů.
9.1) Check that all screws are tightened firmly.
9.2) Zkontrolujte průběh pohybu křídla dveří a funkci
skleněné výplně bez stavu napětí, případně průběh aretace opakujte. (Uvolnit svěrací desky, skleněnou výplň vyrovnat a znova upevnit.)
9.2) Check course of movement of the door leaf and tension-free functioning of the glass strip and the catch. If necessary loosen the clip plates, adjust the glass strip again
and retighten.
9.3) Ověřte rozměr mezery (tj. šířka) mezi skleněnými
výplněmi; vždy 4 mm.
9.3) Check the Clearances (width) between glaselements
always 4mm.
15
10.) KRYCÍ VRSTVY
10.) cover caps
PT2.4 / PT2
PT1
2.9
1.10
10.1) Krycí vrstvy
telných šroubků.
16
1.10
2.9
připevněte pomocí nastavi-
10.1) With the aid of the magnets, clip 1.10 2.9 onto the
fittings and check for a good fit and the correct alignment.
ÚDRŽBA
General care instructions
PT2.4 / PT2
PT1
Povrchy kování nevyžadují údržbu a měly by být čištěny
dle jejich provedení;
The surface finishes of the fittings are not maintance-free
and should be cleaned according to their material and design.
- pro kovové povrchy (eloxové barvy, ušlechtilá ocel)
použijte prosím pouze vhodné čističe bez abraziv;
- for metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel)
only use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
- pro lakované povrchy použijte prosím pouze vhodné
čističe bez rozpouštědel;
- for varnished surfaces only use appropriate solvent-free
cleaning agents only.
- mosazné povrchy (bez ochrany povrchu) se musí čas
od času čistit vhodným prostředkem pro údržbu, aby se
zabránilo oxidaci.
- brass surfaces (without surface protection) have to be
treated from time to time with an appropriate care product
to avoid oxidation.
17
DALŠÍ INFORMACE
FURTHER INFORMATION
18
Údržba:
Zanedbání údržby výrobku může vést k tomu, že hrozící
nebo již existující funkční poškození nejsou rozpoznána
v pravý čas. Zamezte znečištění (vysoká vlhkost vzduchu, špína ze staveniště a ulice stejně jako ze stavebního
odpadu, vazká, hustá, viskózní a lepkavá tekutina) pohyblivých dílů, obzvláště pak aretace a pružin.
Servicing and maintenance:
If servicing and maintenance is not carried about, this can
lead to potential or existing functional problems being either not identified or not identified early enough. Avoid contamination (high air humidity, building site- and road dirt
as well as building site rubble, highly viscous liquor) of the
mobile components, especially the catch and springs.
Aktivujte minimálně jednou ročně skleněné výplně.
Dotáhněte minimálně jednou za rok pevně šrouby.
Zabraňte použití systému během extrémního vlivu teploty
(pod ‒20° C a nad 50° C).
Doporučuje se ověřit odborníky funkci kování po každých
500.000 pohybech.
Activate the glass strip function once a year.
Tighten the screws firmly once a year.
Avoid using the system under extreme temperatures (under -20°C and over 50°C)
We recommend that the function of the fittings is checked
by specialists after every 500.000th movement.
Poškozené díly nebo díly s obtížným chodem je nutno ihned nahradit nebo zprovoznit, jakmile není zajištěna jejich
správná funkce.
V případě podezření a pochybnosti je nutno jednat
okamžitě, tj. zkontrolovat, případně výměnit konstrukční
díly nebo systém, a to náležitě kvalifikovaným pracovníkem, prodejcem nebo výrobcem.
Defective or hard-steering components should be replaced straight away or should be smooth-running if fault-free
function is no longer assured.
If a problem is suspected or in case of doubt, suitable specialists, the distribution partner or manufacturer should be
appointed straight away for the purpose of checking and
as the case may be, exchanging the components or system.
Při nedodržení pokynů je nebezpečí funkčního poškození
a předčasného selhání systému.
If these instructions are not adhered to, there is a risk of
the system not working properly and premature failure.
Likvidace odpadu:
S komponenty kování se nesmí zacházet jako s běžným
domácím odpadem. Prostřednictvím správné likvidace
odpadů kování přispíváte k ochraně životního prostředí
a zdraví všech spoluobčanů. Životní prostředí a zdraví je
permanentně ohrožováno špatnou likvidací odpadu.
Disposal:
The fitting components should not be treated as normal
house waste. By ensuring the correct disposal of the fitting, you are protecting the environment and the well being
of others. The environment and public health is put at risk
through incorrect disposal. The recycling of materials helps
the consumption of raw materials to be reduced.
Dispose of fittings using the conventional recycling systems for metal.
Záruka:
Za předpokladu náležité montáže a používání podle všech
pokynů zaručujeme bezproblémovou funkci systému kování ProFin-S až do 500.000 otevíracích cyklů. V případě
jakékoli změny, nesprávné montáže a nevhodného zacházení s dodanými výrobky zaniká nárok na záruku.
Bezproblémový provoz předpokládá, že dveře jsou
osazeny svisle, chodí lehce a systém kování je řádně
připevněn.
Proto musí být montáž stejně jako nastavení různých
funkcí provedeny specializovanými firmami s přihlédnutím
k instrukcím výrobce a se zohledněním příslušných stavebních podmínek.
Guarantee:
Assuming proper installation and proper use as directed,
we guarantee the fault-free operation of the ProFin-S system for up to 500.000 opening cycles. In the case of incorrect installation or treatment of the products which have
been supplied, the warranty becomes void.
For fault-free functioning, the doors must be installed so
that they are perpendicular und free-moving, and that the
fittings are correctly fastened.
For this reason the installation and the adjustment of the
various functions must be carried out by specialists taking
the manufacturer‘s recommendations for the product into
account as well as the structural characteristics.
Nevhodné zacházení:
Nevhodné zacházení se systémem znamená, že systém
není používán v souladu s danými pokyny.
Za nevhodné zacházení považuje výrobce obzvláště
špatnou nebo neodbornou montáž a osazení, případně
užívání vadných stavebních dilů.
Incorrect use:
The system is incorrectly used when it is not used as directed.
In particular, the manufacturer considers use despite incorrect or improper installation and adjustment and/or the
use of defective components to be examples of use which
is not ‚as directed‘.
K zajištění řádného používání má uživatel k dispozici
doplňující informace.
How the user can obtain additional information about
the product:
In order to ensure use as directed, additional information
is available to the user.
a to:
- katalogy a prospekty;
- zadávací podmínky, podklady k nabídce, montážní výkresy;
- montážní návod, návod k obsluze.
this relates to:
- catalogues and brochures
- tender documents, quotation documents,
installation drawings
- installation instructions, operating instructions
Tiskové chyby jsou vyhrazeny!
Mistakes or misprints reserved!
Vyžádání doplňujících informací o výrobku uživatelem:
19
KONTAKT
CONTACT
ProFin-S
ProFin-S
Další informace naleznete v rámci kvalifikovaného specializovaného obchodu na www.profin-s.com a na stránkách
obchodního zastoupení pro Českou republiku a Slovensko na www.bartosini.cz.
For further information please contact our specialised
trade on www.profin-s.com and page of dealership for
Czech Republic and Slovakia on www.bartosini.cz
20

Podobné dokumenty

MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSeMblyiNSTrucTiON

MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSeMblyiNSTrucTiON the consumption of raw materials to be reduced. Dispose of fittings using the conventional recycling systems for metal.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSemblyinStruction

MONTÁŽNÍ NÁVOD aSSemblyinStruction the consumption of raw materials to be reduced. Dispose of fittings using the conventional recycling systems for metal.

Více