Novinky v programech ALLWIN 2000

Transkript

Novinky v programech ALLWIN 2000
Tarifikaèní programy pro evidenci a vyhodnocování telefonického provozu poboèkových ústøeden
Tarifikaèní programy ALLWIN 2000 umožòují:
> finanèní a statistické vyhodnocování telefonického provozu poboèkových telefonních ústøeden, jejich
jednotlivých linek, poboèek a jejich skupin, zúètovacích kódù, privátních hovorù …
> vystavování dokladù souvisejících s provozem poboèkových telefonních ústøeden (úètenky, souhrnné úèty
a faktury za uskuteènìné hovory) vèetnì souhrnných pøehledù o provozu
> evidenci, tarifikaci a IDENTIFIKACI PØÍCHOZÍCH HOVORÙ (u poboèkových ústøeden ISDN, které poskytují
informaci o èísle volajícího úèastníka)
> grafické zobrazení vytíženosti linek, poboèek, GSM bran nebo celé ústøedny
> výbìr provozovatele telefonních linek a pøíslušného tarifního programu (Èeský Telecom, Aliatel, E-tel,
Globix, Kiwwi, GTS, Eurotel, Paegas, Oskar, British Telecom, Contactel…)
> pravidelnou aktualizaci tarifních tabulek z internetu www.allsoft.cz
> pøenos záznamù o jednotlivých hovorech z ústøedny do poèítaèe a jejich uložení na pevný disk poèítaèe
> dálkový pøenos záznamù o hovorech z ústøedny do poèítaèe po telefonních linkách pomocí modemù
> pøenos záznamù o hovorech z ústøedny do poèítaèe po síti protokolem TCP-IP (pøenos je v tomto pøípadì
zajištìn programem COMMAN)
> pøenos záznamù z vìtšího poètu ústøeden i rùzných typù do poèítaèe jediným programem
> èeské, slovenské, anglické a nìmecké jazykové provedení
> spolehlivost programu a servisní podpory, vycházející ze zkušenosti s 9.500 instalacemi (øíjen 2001)
Novinky v programech ALLWIN 2000:
Pravidelné sestavy
Provádíte-li nìkterá vyhodnocení opakovanì, bylo døíve
nutno zvolit konkrétní poboèky èi jejich skupiny,
nastavit setøídìní záznamù, vybrat tiskovou sestavu.
Pokud tyto operace jednou provedete, uložte si toto
celé nastavení do souboru "Pravidelné sestavy". Pøi
dalším stejném vyhodnocení zvolte pouze konkrétní
"Pravidelnou sestavu" a nové období pro vyhodnocení.
Program ALLWIN 2000 si všechna ostatní nastavení
naète z uloženého souboru "Pravidelné sestavy".
Statistika pøíchozích a nepøijatých hovorù
Program ALLWIN 2000 umožòuje provádìt statistická
a souhrnná vyhodnocení kromì odchozích volání také
pøíchozích pøijatých a nepøijatých hovorù. Zde je možno
zjistit èíslo volajícího, èas kdy byl hovor uskuteènìn,
nebo dobu, po kterou nebyl spojen… Tuto funkci ocení
pøedevším provozovatel Call Centra, ale také
management firem, v nichž se dbá na kvalitní
obsloužení zákazníka.
Vedení obchodního pøípadu, Call Centrum
Užiteènost Call Centra je možno ještì zvýšit
propojením programu ALLWIN 2000 s programem
Spojovatelka. Zde je možno sledovat jednotlivé
obchodní pøípady, zapisovat do Outlooku poznámky
z jednotlivých telefonních hovorù, vytáèet telefonní
èísla z diáøe v poèítaèi apod..
Aktualizace tarifních tabulek
Programy ALLWIN 2000 od verze 11.xx umožòují
svým uživatelùm snadnou aktualizaci tarifních tabulek
poskytovatelù telefonního pøipojení. Upgrade mohou
uživatelé stahovat na stránkách www.allsoft.cz a to
ZDARMA po celý rok od zakoupení programu nebo
autorizaèního upgrade. Tuto službu mohou uživatelé
s výhodou využít také pøi zmìnách èíslovacího plánu
(napø. pøedèíslí 0609… na 0906… apod.). Poèet
stažení upgrade a jejich èetnost není nijak omezena.
Seznam ústøeden, pro které jsou programy
ALLWIN 2000 pøipraveny:
Výrobce
2N
Typ ústøedny
Omega Ateus 420, Ateus 420 model 96,
Ateus 280, Delta
Alcatel
4100, 4200 E, 4300L, 4400, 5200 BCN,
BCS, SB12
Alphatel
M-line, T-line, CT-line, ALPH 60
Ascom
Hendon 30/90/110
Asconn
SDX Index, BX 8, AX 32, RS 02, RS 02 PLUS
Atlantis
D8, D12
BHG
EP-128, EP-512
Bosch
Integral 3., Integral 33xE, Integral 311
DeTeWe
Varix 32, Varix 200, Varix BUSINESS,
Varix Content
Ericsson
BP 24, BP 50, BP 150, BP 250, MD 110
GoldStar
GHX-512, GHX-820, GHX-1232, GSX-816,
GSX-1832, GSX-3672/36112, GDK-162
Kapsch
DKS 200L
Lucent (AT&T) Partner Plus, Merlin Legend, Definity,
Eurogeneris V.6xx, G3S/VS (Intraworks)
Macrotel
Matra
Mitel
Nitsuko
Panasonic
Samsung
Siemens
Schrack
Tatung
Telenorma
Telesis
Telic
Tesla
MT 16H
6501A, 6501L, 6502, 6504, Nortel,
M6500
SX 50
2464, DX-E
KX-TA 308/616, KX-TD 500CE, DBS,
KX-TD612CE, KX-TD816/1232,
KX-T 61610, KX-T 123210, KX-T 336
SKP-36HX, SKP-816H/56HX, Corex
Hicom 120-130, Hicom 112/118,
Hicom 150 (Office), Hicom 300
Topline, Spirit
TDS 50
TR-92
2600
TTC, UE 10, UE 20, UE 100, UE 200/201
Ostatní
Alfa Office 308/416, Atlas KSX, BBS IPS-3/8, 4/16, Coral
ISBX, ESMO UP 308/616, Hymax 32, Interconnect I200,
Interconnect I3000, Iskra, Mega2, Onyx, Opera…
Programy ALLWIN 2000 jsou pøipraveny pro operaèní systém Windows 3.1x, 95, 98, NT, 2000, Milenium.
Pro operaèní systém DOS máme pøipraveny tarifikaèní programy ALL.COM.

Podobné dokumenty

allwin.

allwin. - pøenos záznamù o hovorech pomocí modemù po telefonní lince nebo pevné trase - pøenos záznamù o hovorech po síti pomocí

Více

allwinplus_a.

allwinplus_a. soubory s aktuálními tabulkami operátorů.

Více

Komunikační systém pro třetí tisíciletí

Komunikační systém pro třetí tisíciletí dvoukanálové ISDN rozhraní, nastavitelné podle požadavku vlastní S0 (2B+D), řeč, terminály řady T1 (TH 13, TM 13, TS 13, TB 13, TE 13) a T3 Comfort, Classic, Compact dvoudrátové rozhraní 1B + 1D st...

Více

uživatel 2011 - ATECO spol. s ro

uživatel 2011 - ATECO spol. s ro Ceník programů WIN-TEL / Accountix pro vyhodnocení provozu tel. ústředen 2011/01 (platnost od 1.1.2011 do vydání dalšího ceníku) Ceník obsahuje objednací kody software pro nejprodávanější typy ústř...

Více

Rhinoceros 3D v1.1

Rhinoceros 3D v1.1 Rhinu. Technologie, které èiní Alias pokroèilejším, jsou také vázá28

Více

Untitled - Ranný

Untitled - Ranný interiérů administrativních budov, rodinných domů a bytů, obchodních a společenských prostor, restaurací a hotelů.

Více