MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ

Transkript

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ
MĚSTYS MLADÉ BUKY
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY
Zápis č. 03/2014
ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 15.12.2014
Přítomni:
p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Hák Jaroslav,ing. Grund
Jiří,ing.Kotouček Ladislav,Dlabal Jaroslav, ing. Jánský Vlastimil,M.A.,Mgr.
Petržela Pavel, Mgr. Sedlaříková Marcela, Řehůřek Petr, Svobodová Emilie,
Grundmann Roland, Mgr. Potůčková Lucie,Vintrová Anna,Bc.Andělová
Jaroslava
Hosté:
2
Začátek:
16.00 hod.
Zápisem pověřena:
Bc.Jana Csampaiová – tajemnice ÚM
Program:
1/
Zahájení
2/
Seznámení s programem
3/
Volba návrhové komise pro usnesení
4/
Určení ověřovatelů zápisu
5/
Volba neuvolněného místostarosty
6/
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové provizorium Městyse Mladé Buky na rok 2015
7/
Volba členů výborů
8/
Dodatek č. 10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
9/
Prodej nemovitostí a bezúplatný převod nemovitostí
10/
Rozprava
11/
Usnesení
-1-
1/
Zahájení
Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a hosty na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé
Buky. Z celkového počtu 15 ti zastupitelů bylo přítomno 14. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
2/
Seznámení s programem
Starostka přečetla program jednání č.03/2014 a navrhla tyto změny :
Návrh usnesení číslo 24/2014:
Bod číslo 7/ Volba členů výborů se přesune za bod číslo 5/ .
Bod číslo 8/ se odloží do dalšího jednání zastupitelstva.
Ing. Jánský Vlastimil,M.A. navrhl doplnit program o bod -Vypovězení smlouvy s firmou T – CARS a
zařadit před ROZPRAVU.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
3/
Volba návrhové komise pro usnesení
0
Návrh usnesení číslo 25/2014:
Do návrhové komise pro usnesení byla zvolena paní Svobodová a Mgr. Sedlaříková.
Pro:
14
Proti:
4/
Určení ověřovatelů zápisu
0
Zdržel se:
0
Návrh usnesení číslo 26/2014:
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Petržela a paní Vinterová.
5/
Volba neuvolněného místostarosty
Návrh usnesení číslo 27/2014:
Návrhová komise navrhla ing. Kotoučka.
Pro:
8
Proti:
2
Zdržel se:
Ing.Voda
p.Řehůřek
Bc.Andělová
Mgr. Potůčková
p.Hák
Mgr.Petržela
p.Dlabal
Mgr. Sedlaříková
ing.Kotouček
Ing.Jánský,M.A.
p.Slanina
p.Grundmann
p.Svobodová
p.Vinterová
-2-
4
Místostarostou městyse Mladé Buky byl zvolen ing. Kotouček.
6/
Volba členů výborů
Návrh usnesení číslo 28/2014:
Paní Svobodová navrhla členy kontrolního výboru paní Sieglovou a pana Anděla.
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
Ing.Voda
p.Andělová
Mgr. Potůčková
p.Hák
p.Vinterová
Mgr. Petržela
p.Dlabal
Mgr. Sedlaříková
ing.Kotouček
p.Řehůřek
p.Slanina
ing.Jánský,M.A.
6
p.Grundmann
p.Svobodová
Návrh byl přijat
7/
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové provizorium Městyse Mladé Buky na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 3
Paní účetní se tázala zastupitelů, zda mají dotazy či připomínky k rozpočtovému opatření č. 3.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo.
Návrh usnesení číslo 29/2014:
Schválit rozpočtové opatření č. 3
Pro
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Rozpočtové provizorium Městyse Mladé Buky na rok 2015
Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2015 budou od 01.01.2015 hrazeny nutné výdaje tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření městyse.
Mezi tyto výdaje patří zejména:
-
Výdaje na základě plnění smluvních vztahů z předchozích období
Povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů
Výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
-3-
-
Výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku městyse
Výdaje na chod příspěvkové organizace
Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy , nedaňovými příjmy /např.příjmy z nájmů , poplatků…./a
dotacemi.
Návrh usnesení číslo 30/2014:
Schválit pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh na přijetí usnesení k předběžnému schválení rozpočtových změn na rok 2014 od zasedání
ZM do konce roku 2014.
Návrh usnesení číslo 31/2014:
Zastupitelstvo městyse schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu za rok 2014 pro
operace, které vzniknou za období od data 15.12.2014 do 31.12.2014 bez určení konkrétní výše v Kč
pro tyto rozpočtové změny:




Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu
nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje,
kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů
příjmů a výdajů.
Výdaje nutné pro chod obce.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke
schválení zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2015.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
8/
Prodej nemovitostí a bezúplatný převod nemovitostí
0
1/ Prodej nemovitosti
1/ p.p.č. 922/5, o výměře 315 m2, ostatní plocha, k.ú. Hertvíkovice
Důvodová zpráva
Dne 24.03.2014 Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schválilo objednání geometrického plánu a
znaleckého posudku na p.p.č. 922/5 v Hertvíkovicích na základě žádosti o koupi části této parcely.
Žádost o koupi do podílového vlastnictví podaly majitelky p.p.č. 922/2 a 922/3. Geometrickým
plánem se oddělila část o výměře 174 m2 a nově tak vznikla p.p.č. 922/6 a 922/5 o výměře 315 m2,
která byla ohodnocena znaleckým posudkem, vypracovaným ing. Stanislavem Hlaváčem, částkou
-4-
19 740,- Kč. Dne 29.09.2014 byl schválen záměr prodeje této nemovitosti. Zveřejněno od 8.10.2014.
Návrh usnesení číslo 32/2014
Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje prodej p.p.č. 922/5 v k.ú. Hertvíkovice, obec Mladé
Buky, o výměře 315 m2, žadatelkám – paní Rysové, bytem náměstí Osvoboditelů 1363/2, Praha a
paní Novotné, bytem Papírníkova 619/3, Praha, do podílového spoluvlastnictví, kdy každá bude
vlastnit podíl o velikosti ½, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 19 740,- Kč, přičemž kupující
dále uhradí náklady na vypracování ZP - 1 370,- Kč a GP - 5 525,- Kč jak je zakotveno v kupní smlouvě.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
2/ p.p.č. 509/1, o výměře 1 551 m2, trvalý travní porost, k.ú. Hertvíkovice
Pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č. 6801-21/2014, vypracován ing. Stanislavem Hlaváčem,
částkou 52 240,- Kč. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem č. 20/2014 dne 24.3.2014,
zveřejněno od 23.4.2014. Dne 24.3.2014 schválilo zastupitelstvo prodej pozemku formou obálkové
metody, která proběhla dne 29.10.2014.
Zájemci:
1) Oldřich Slanina, ml. – 60 000,- Kč
Mladé Buky 383
2) Ing. Petr Plecháč – 160 000,- Kč
Hertvíkovice 25
Návrh usnesení číslo 33/2014
Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje prodej p.p.č. 509/1, o výměře 1 551 m2 v k.ú.
Hertvíkovice, obec Mladé Buky zájemci s vyšší nabídkou – ing. Plecháč, bytem Hertvíkovice 25,
přičemž kupující dále uhradí náklady na vypracování ZP – 1 150,- Kč jak zakotveno v kupní smlouvě.
Pro:

14
Proti:
0
Zdržel se:
V 17.20 hod. se do jednací síně dostavil ing. Grund, počet zastupitelů se zvýšil
na 15.
2/ Podání žádosti o bezúplatný převod
1/ p.p.č. 1317 o výměře 436 m2, ostatní plocha, k.ú. Hertvíkovice (IV. třída, 13d)
2/ p.p.č. 923/1 o výměře 1 406 m2, ostatní plocha, k.ú. Hertvíkovice (IV. třída, 9d)
3/ p.p.č. 2679/10 o výměře 312 m2, ostatní plocha, k.ú. Mladé Buky (II. třída, 1 b)
4/ p.p.č. 2680/2 o výměře 51 m2, ostatní plocha, k.ú. Mladé Buky (IV. třída, 5d-ch)
5/ p.p.č. 1870/2 o výměře 872 m2, ostatní plocha, k.ú. Mladé Buky (IV. třída, 4d)
-5-
0
Důvodová zpráva
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví SPÚ, v katastru evidovány jako ostatní plochy, se
způsobem využití „ostatní komunikace“. Předmětné parcely jsou vedeny v pasportu místních
komunikací jako místí komunikace II. a IV. třídy. Městys se cítí být vlastníkem, neboť pozemky buď
udržuje, zajišťují přístup k nemovitostem pro občany nebo navazují na pozemky ve vlastnictví
městyse. Dle sdělení pracovníků SPÚ – pí. Chrtkové a p. Pouchlého je z těchto důvodů možno požádat
o bezúplatný převod SPÚ.Převod by následně probíhal pravděpodobně přes ÚZSVM, neboť se jedná o
místní komunikace.
Návrh usnesení číslo 34/2014
Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1317, 923/1
v k.ú. Hertvíkovice a p.p.č. 2679/10, 2680/2 a 1870/2 v k.ú. Mladé Buky na SPÚ.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
9/
Vypovězení smlouvy s firmou T – CARS
0
Ing. Jánský ,M.A. žádal o vysvětlení týkající se vypovězení smlouvy s firmou T CARS tak jak rozhodla
Rada městyse Mladé Buky č. 02/2014. Paní starostka reagovala , že smlouva prozatím vypovězená
není a budou vyhodnoceny výhody a cena za poskytování těchto služeb. GPS je umístěno
v hasičském autu a 2 zařízení jsou nevyužívána.
Ing. Kotouček doplnil, že toto zařízení neumožňuje sledování krádeží a vedení knihy jízd.
Pan Hák se vyjádřil, že firma T Cars má ve své nabídce i tyto služby jako je hlídání neoprávněných
zásahů do vozidla, vedení knihy jízd, úspora pohonných hmot. Dále pan Hák upozornil, že obci chybí
směrnice o provozu služebních vozide,l včetně poskytování služebního automobilu pro soukromé
účely.
Dle pana Jánského je zrušení firmy T CARS krokem zpět.
Návrh usnesení číslo 35/2014
Zastupitelstvo ukládá Radě městyse Mladé Buky vyhotovit směrnici vozového parku městyse Mladé
Buky.
Pro:
15
10/
Rozprava
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pan Hák žádal, aby u čísel faktur, které jsou zaznamenané v zápisech rad, byly uvedeny i bližší údaje.
Mgr. Petržela seznámil zastupitelé s únikem vody v MŠ po dobu cca 12 měsíců.

V 16.45 hod. se počet zastupitelů snížil na 14. Jednací místnost opustil pan Dlabal.
Mgr. Petržela pokračoval ohledně úniku vody v MŠ a žádal o vyhlášení výběrového řízení a zpracování
-6-
projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodního rozvodu v MŠ v co nejkratším termínu.
Bude na programu rady.
Ing. Jánský , M.A. informoval přítomné o vyhotovení jednacího řádu finančního výboru , který
předloží na příštím ZM.
Pan Hák upozornil na znečištěnou komunikaci za řekou. Ing. Kotouček uvedl, že komunikace jsou
v současné době čisté a prověří komunikaci za řekou.
11/
Usnesení
Paní Svobodová přečetla přijatá usnesení č. 03/2014 ze dne 15.12.2014 Zastupitelstva Městyse
Mladé Buky.
Mgr. Potůčková Lucie
-------------------------------------------ověřovatelé zápisu
Mgr. Petržela Pavel
Vinterová Anna
---------------------------
………………………………….
•
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 17.55 hod.
•
V Mladých Bukách 17.12.2014
*
Tento zápis obsahuje 7 stran a 5 příloh

Podobné dokumenty

„ U nás rozkvetete.“

„ U nás rozkvetete.“ Neděle 8. května patřila již tradičně oslavě Dne matek. I v letošním roce jsme se sešly v parku Pohádka, kam byl vstup zahájen předáním milé pozornosti - gerbery. Na stanovištích mateřských a rodin...

Více

M ě s t s k ý ú ř a d T r u t n o v

M ě s t s k ý ú ř a d    T r u t n o v dokumentaci - územním plánu velkého územního celku ON VÚC) Krkonoš, dojde tak k významnému odlehčení rekreační zátěže Krkonošského národního parku (KRNAP). Z nadřazené územně plánovací dokumentace ...

Více

StuDent č.4.

StuDent č.4. hledali marně. Koho to nezajímá, toho nezatracujeme. Těm kteří promluvili, děkujeme za názor. S přáním mnoha úspěchů v novém semestru Vladimír Filipi

Více