postupy výstavby ražených tunelů – souhrn

Transkript

postupy výstavby ražených tunelů – souhrn
WP4 TUNELY – POKROČILÉ TECHNOLOGIE A EFEKTIVNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
4.1
Příprava TP minimalizace rizik při výstavbě tunelů
4.1.2a Postupy výstavby ražených tunelů
POSTUPY VÝSTAVBY RAŽENÝCH TUNELŮ – SOUHRN
Zpracoval: doc. Dr. Ing. Jan Pruška (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Souhrn
Metodika a postup řešení
V prvním roce řešení projektu proběhly základní
práce nutné k přípravě řešení činnosti 4.1.2 Postupy
výstavby ražených tunelů (součást WT 4.1 Příprava
TP minimalizace rizik při výstavbě tunelů), tj.
rešeršní činnost v oblasti rizik při návrhu a výstavbě
ražených liniových podzemních staveb a základní
analýza informací o významných haváriích při
výstavbě ražených dopravních tunelů v ČR
(tunelový komplex Blanka, železniční tunely Březno
a Jablůnkov, silniční tunel Mrázovka), havárie při
výstavbě kolektoru ve Vodičkově ulici v Praze a
problémy s výstavbou kolektorů v Brně a vybraných
tunelů ve světě (např. tunel A na dálnici M6
v Maďarsku,
železniční
tunel
Wienerwald
v Rakousku, metro v Lausanne ve Švýcarsku, tunel
Polana na Slovensku, tunel Laliki v Polsku, atd.).
S ohledem na cíl řešené úlohy, charakteru
analyzovaných děl a snaze o provedení objektivního
hodnocení byla zkoumána nejen ražba tunelů, ale
také příprava výstavby a projektová dokumentace.
Připravené
materiály
budou
využity
pro
vyhodnocení používaných postupů při výstavbě
ražených tunelů, jako výchozí informace pro
přípravu Technických podmínek vedoucích k
minimalizaci rizik při výstavbě tunelů a jako
podklad k řešení úloh WP7.
V roce 2013 byla zahájena činnost na části 4.1.2
Postupy výstavby ražených tunelů. Metody
zpracování
odpovídají
charakteru
řešeného
problému a vycházejí jednak ze shromažďování
informací o haváriích a nebezpečných událostí při
výstavbě tunelů v České republice a tunelů ve světě
a dále z podrobné analýzy vybraných dopravních
tunelů. Vzhledem k tomu, že řešení tohoto tématu je
podkladem pro přípravu TP Minimalizace rizik při
výstavbě tunelů, byla zvolena jednotná metodika
posuzování ražených staveb z osmi hlavních fází
přípravy a výstavby tunelů, během kterých je možné
rizika různými prostředky redukovat. Fáze jsou
následující: 1. Koncepční návrh trasy, 2.
Geotechnický průzkum, 3. Projektová dokumentace,
4. Zadávací dokumentace, 5. Realizace tunelu, 6.
Technický dozor investora, 7. Geomonitoring a
geotechnická služba , 8. Sledování tunelu po uvedení
do provozu. Zvolený způsob jednotné metodiky
zajišťuje komplexní vyhodnocení a možnosti
porovnání ražených podzemních děl v různých
lokalitách.
Oblast použití
Připravené materiály budou sloužit pro vyhodnocení
používaných postupů při výstavbě ražených
podzemních staveb (dokončení 2014) a následně
budou informace využity jako podklad pro přípravu
Technických podmínek vedoucích k minimalizaci
rizik při výstavbě tunelů. Katalog nebezpečí (rizik)
pro Tunely je podkladem pro práci WP7, neboť
v sobě zahrnuje obecný seznam rizik (tj. nejen rizika
projekční a prováděcí). Nově vzniklé doplnění
doporučení pro zpracování statických výpočtů
ražených tunelů dle Eurokódu využijí projekční
firmy pracující v oboru podzemních staveb v České
republice a Česká tunelářská asociace ITA - AITES,
která sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká
pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v
podzemním stavitelství a ve vědních oborech s ním
souvisejících.
Postup řešení v roce 2013 se dá shrnout do
následujících bodů:
a) shromáždění informací o haváriích ražených
tunelů ve světě s využitím rešeršní činnosti –
odborné časopisy, konferenční příspěvky apod.
(přes 65 tunelů)
b) podrobná analýza vybraných děl v ČR:
• propady nadloží při výstavbě tunelového
komplexu Blanka raženého NRTM
• propady nadloží železničního tunelu Březno
raženého metodou obvodového vrubu a
sekvenční metodou
• železniční tunel Jablůnkov – zvýšené deformace
slovenského portálu; dva nadvýlomy s
vykomínováním; kolaps ostění při dobírce tunelu
• významné deformace během výstavby silničního
tunelu Mrázovka
• Královopolský tunel – dva kolapsy portálového
svahu; poškození ostění štol vlivem tryskové
injektáže a vlivem mikropilotového deštníku
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2013
• Metro V. A - nadměrné poklesy v oddíle SOD
02; propad na ulici Evropská; nadvýlomy v
oddíle SOD 08
• Brněnský kolektor (Masarykova – Panská) –
havárie během ražby způsobená ztekucením
spraší/sprašových hlín v důsledku dlouhodobých
masívních úniků z vodovodního potrubí
• Brněnský kolektor (nám. Svobody – Rašínova) –
havárie během ražby způsobená nepříliš
vhodným stavebním postupem v kombinaci se
zatížením tramvajovou dopravou při nízkém
nadloží.
• Běleč – štola VOV – havárie provozované
vodovodní štoly způsobená kombinací přírodních
vlivů (hornina, p. v.) a ne zcela kvalitního
provedení stavby.
c) podrobné vyhodnocení havárií některých
zahraničních tunelů, např.:
• Polana (Slovensko) – ztráta stability přístropí s
tvorbou nadvýlomů a vykomínováním; extrémní
přítoky na čelbu
• Turecký vrch (Slovensko) – ražba ve vápencích s
krasovými jevy
• Laliki (Polsko) – zvýšené deformace severního
portálu
• dálniční tunel na dálnici M6 v Maďarsku –
kolaps pilíře mezi dvěmi tunelovými troubami a
následný rozsáhlý propad nadloží
• významné nadvýlomy během NRTM a TBM
ražeb
železničního
tunelu
Wienerwald
v Rakousku
• propad nadloží při ražbě metra v Lausanne ve
Švýcarsku
d) Vyhodnocení
výstavby
podzemního
díla
porovnáváním výsledků geomonitoringu a
predikce numerických modelů na bázi MKP u
vybraných podzemních děl. Toto porovnání je
zcela přijatelné vzhledem k tomu, že jejím cílem
je zohlednění specifiky statiky podzemních děl,
která není zahrnuta v Eurokódu 7, Eurokódu 2 a
ani v dalších souvisejících předpisech. Základní
cíl statického výpočtu přímo ovlivňuje postup
výstavby podzemního díla tím, že predikuje vlivy
ražby a stanovuje údaje, podle kterých se
navrhují opatření na ochranu nadzemních
objektů, inženýrských sítí apod.
Cílem všech provedených prací bylo především
objektivní vyhodnocení hlavních příčin havárií,
nebyl zkoumán pouze proces výstavby, ale i ostatní
důležité fáze projektu (např. geotechnický průzkum,
projektová příprava, atd.). Do vyhodnocování
zkušeností s haváriemi během výstavby tunelů byly
zapojeny všechny organizace pracující ve WP4
(Tunely).
Výsledky
Na základě provedené rešerše zpráv o haváriích
unelů ve světě (přes 65 tunelů) a v ČR byl doplněn
Katalog nebezpečí tunelů o rizika spojená
s raženými tunely. Tento katalog slouží k další
činnosti pracovní skupiny WP7 tohoto projektu.
Výsledky podrobné analýzy vybraných ražených
tunelů byly zpracovány do analýzy snížení rizik
havárií konvenčně ražených tunelů v ČR
formulujících doporučení a poznatky pro budoucnost
s důrazem jak na geotechnický monitoring a
geotechnickou službu tak i na projekční činnost a
samotnou výstavbu.
Doplnění doporučení pro zpracování statických
výpočtů ražených tunelů dle Eurokódu vyplňuje
prostor, který Eurokód nepokrývá a je tak
podkladem pro zajištění korektního postupu při
zpracování statického výpočtu tunelové konstrukce.
Toto doporučení by mělo eliminovat rizika při
výstavbě spojená s chybou ve statickém návrhu
konstrukce zavedením jednotného a uceleného
postupu zohledňujícího specifika statiky ražených
tunelových staveb.
Na základě nových poznatků z výzkumné aktivity
byl vytvořen Soupis rizik spojených s výstavbou
ražených tunelů, kde je ke každému riziku připojen
komentář. Tento komentář je cílen směrem
k projekční činnosti a obsahuje stručný popis rizika
a možný způsob jeho zhodnocení, u vybraných rizik
je uvedena i návaznost na další možné související
vlivy spojené se zohledňovaným rizikem.
Literatura
[1] BARTÁK, J., ŠOUREK, P., KARLÍČEK, J.
(ed.). Podzemní stavitelství v České Republice.
1st ed. Praha: Satra, 2007. ISBN 978-80-2398568-9
[2] KLEPSATEL, F., KUSÝ, P., MAŘÍK, L.
Výstavba tunelů ve skalních horninách. 1st ed.
Jaga, 2003. ISBN 80-88905-43-5
[3] CAMPOS E MATOS, A., RIBERIO E
SOUSA, L., KLEBERGER, J. Geotechnical
risk in rock tunnels. 1st ed. Jaga, 2004. ISBN 0415-400005-8.
[4] TATIA RATAN, R. Surface and underground
excavations, 1st ed. A A Balkema, 2005. ISBN
90-5809-627-0
[5] SPIEGL, M., SANDER, P., PELLAR, A.,
MAIDL, U., et al. The conslusion of risk
analyses as a basis for deciding between
variants through the example of Contract H8..
Geomechanics and Tunnelling, 2011, vol. 4,
August, p. 295–304.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2013

Podobné dokumenty

Časopis Zakládání 3/2008

Časopis Zakládání 3/2008 stratigrafické celky – ordovik a proterozoikum. Ordovické vrstvy jsou zastoupeny pevnými horninami letenského souvrství, které je charakteristické flyšovým vývojem. Souvrství je tvořeno převážně prac...

Více

Svahové pohyby, sesuvy

Svahové pohyby, sesuvy Odlučná oblast se vytvořila pod pramenní linií, kde vyvěrá řada pramenů odvodňujících horizont podzemní vody zadržené na křídových jílovcích (obr. 8.16). Podnětem k porušení stability svahu byly je...

Více

Pokyny k použití Asfalty modifikované polymerom

Pokyny k použití Asfalty modifikované polymerom doporučuje vyzkoušet vlastnosti pojidla pravidelně, např. každé 2 dni (rozsah zkoušek je uveden v bodu 3.1.). Je rovněž vhodné míchat asfalt v nádrži minimálně 6 hodin během dne. Doporučená teplota...

Více

Časopis Tunel 3/2008 - 3G Consulting Engineers

Časopis Tunel 3/2008 - 3G Consulting Engineers Stejně jako u stavby 514 ovlivnila vznik modelu řízení (způsob klasifikace, zatřiďování, oceňování a fakturace) použitého pro ražby tunelů zadávací dokumentace stavby. Zadávací dokumentace tunelu s...

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 pouze na oblast přírodních nebo syntetických zeolitů a jejich principem je vytvoření efektu asfaltové

Více

Zde - Vrba–Wetzler Memorial

Zde - Vrba–Wetzler Memorial Samotný start pochodu je naplánován na pondělí 8. 8. 2016 dopoledne, pro přihlášené účastníky je zajištěn nocleh v Osvětimi ze 7. na 8. 8. Příjezd do Osvětimi individuálně 7. 8. Prohlídka celého tá...

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování -dodávají skenovaným bodům měřítko i orientaci v prostoru (např. transformace do JTSK) a zároveň slouží i pro spojování více mračen bodů -musí umožnit transformaci s kontrolou -ovlivňují celkovou p...

Více

Realizační dokumentace definitivního ostění tunelu Libouchec

Realizační dokumentace definitivního ostění tunelu Libouchec úseků tunelu zpětným zásypem nepříznivě ovlivňuje dimenze ostění i množství výztuže. Celková délka západního tunelu dosahuje 504 m, délka východního tunelu činí 520 m. Příportálové úseky obou tunel...

Více

Ukázka smlouvy

Ukázka smlouvy The commercial terms and conditions of the Lessor printed on the reverse side of this Contract, the pricelist valid on the day of conclusion of this Contract and provided by the Lessor to the Rente...

Více

Sborník vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava - DSpace VŠB-TUO

Sborník vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava - DSpace VŠB-TUO 1 HISTORIE A NÁPLŇ PRÁCE FIRMY PERI Firma PERI byla založena v lednu 1969 ve Weissehornu (Německo). Patří mezi tři největší výrobce systémového bednění a lešení na světě. Firma vlastní celkem 47 ná...

Více