Žirovničan 3/2012

Transkript

Žirovničan 3/2012
Ročník XXXXII
číslo 3
březen 2012
Z ČINNOSTI RADY
Rada Města Žirovnice se v uplynulém měsíci zabývala mimo jiné touto činností a přijala
následující usnesení:
schvaluje:
– č. 478/12/RM27 – program 27. schůze RM
– č. 480/12/RM27 – výsledky výběrového řízení na byt č. 3, čp. 383 v Tyršově ul. v Žirovnici na základě vyhodnocení veřejné soutěže s pořadím uchazečů na uzavření smlouvy 1. Lukáš Štěpnička 2. Vladimír Novák, při dodržení smluvních podmínek
– č. 481/12/RM27 – výsledky výběrového řízení na byt č. 9, čp. 591 ve Smetanově ul.
v Žirovnici na základě vyhodnocení veřejné soutěže s pořadím uchazečů na uzavření
smlouvy 1. Jitka Závodská, 2. Martin Secký, 3. Alena Mendelová a Miroslav Mendel,
při dodržení smluvních podmínek
– č. 483/12/RM27 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp. 449, ul. Palackého s pí Květoslavou Drahozalovou na 1 rok od 1. 3. 2012
– č. 485/12/RM27 – zveřejnění záměru prodeje pozemku parcely č. 348/6 dle upravené přílohy v k.ú. Cholunná pí Kateřině Pechové, MBA a p. Ing. Janu Pechovi za úředně stanovenou cenu bez porostů na pozemku rostoucích a doporučuje ZM schválení
převodu tohoto nemovitého majetku
– č. 486/12/RM27 – záměr prodloužení pronájmu zemědělských pozemků v majetku
města Žirovnice firmám AGROZA spol s.r.o., ZEOS-L s.r.o., Zaňák Josef, Stanislava Dvořáková, Zemědělské družstvo Včelnice za cenu 1000,- Kč/ha, firmě AGRODRUŽSTVO Počátky za 1250,- Kč. Cena je stanovena na 5 let, po uplynutí 5 let proběhne jednání o ceně na další období z důvodů inflace
– č. 488/12/RM27 – uzavření smlouvy o dílo s firmou WAY project s.r.o. na akci ZTV
v lokalitě Sídliště
– č. 490/12/RM27 – upravené sazby na pronájem workshopové části zámeckého Pivovaru s platností od 1. 2. 2012
– č. 491/12/RM27 – text smlouvy na pronájem nebytových prostor ve workshopové
části zámeckého Pivovaru s platností od 1. 2. 2012
– č. 494/12/RM27 – vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Žirovnice od 25. 6. do 29.
6. 2012 z důvodu realizace akce „Vestavba MŠ do budovy ZŠ“
– č. 495/12/RM27 – předfinancování projektu EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – šablona Cizí jazyky ve výši 50 400,- Kč z příspěvku města na provoz PO ZŠ
a MŠ Žirovnice v roce 2012
– č. 496/12/RM27 – smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
2517/2011-SML/401547 mezi městem Žirovnice a Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha v rámci akce „Odlehčení veřejné kanalizace v areálu KPŽ, a.s.
– č. 497/12/RM27 – poskytnutí příspěvku CK RBB INVEST Jindřichův Hradec ve výši
15 000,- Kč na Český pohár mládeže a vložený závod mužů v silniční cyklistice
– č. 501/12/RM28 – program 28. schůze RM
– č. 505/12/RM28 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 695, Komenského 695, Žirovnice s pí Renatou Gurínovou na 1 rok od 1. 4. 2012
– č. 506/12/RM28 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 603, Žirovnice
s p. Miroslavem Mendelem do 30. 6. 2012
– č. 508/12/RM28 – pronájem Sokolovny na den 18. 2. 2012 Divadelnímu spolku Žirovnice na Dětský karneval v rámci projektu „Děti za kulturou, kultura za dětmi“ po poskytnuté slevě za částku 2.328,- Kč
– č. 509/12/RM28 – žádost Osadního výboru Stranná o poskytnutí finančního příspěvku
3.000,- Kč na uspořádání kulturní akce „Masopustní průvod obcí a posezení s hudbou“
– č. 511/12/RM28 – finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina
– pracoviště Pelhřimov ve výši 5 000,- Kč
– č. 512/12/RM28 – uhrazení nákladů na vypravení pohřbu p. Jana Mlázovského
a uplatnění skutečných nákladů v dědickém řízení
– č. 513/12/RM28 – vyřazení knih z fondu MěK Žirovnice dle přílohy
neschvaluje:
– č. 489/12/RM27 – žádost p. Libora Bruse o odkup časti parcely č. 147/1 v kú. Žirovnice na základě doporučení Komise pro výstavbu a životní prostředí
Masopus ve Stranné (foto: V. Zadák)
Z OBSAHU
strana č. 2
•
CZP PELHŘIMOV
•
TŘÍDĚNÍ A NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ
strana č. 3
SLOVO HEJTMANA
•
CENA KRAJE VYSOČINA
•
ZA KULTURNÍ POČIN 2011
POPLATEK ZE PSŮ
•
strana č. 4
FILMOVÝ FESTIVAL
•
LUŠTITELÉ HÁDANEK, POZOR!
•
DECHOVKY 21. STOLETÍ
•
strana č. 5
ŽIROVNICKÝ ZVONEK 2012
•
SOUTĚŽ MĚK
•
CHODÍCÍ PÍSNIČKY
•
strana č. 6
ZÁMECKÝ AREÁL ŽIROVNICE
•
strana č. 7
NOVÉ KNIHY V MĚK ŽIROVNICE
•
KINO POČÁTKY
•
strana č. 8 - 9
INZERCE
•
strana č. 10
INZERCE
•
KULTURA
•
–
č. 503/12/RM28 – žádost manželů Elmerových na poskytnutí
příspěvku na výměnu okenního skla
– č. 510/12/RM28 – žádost občanského sdružení Centrum Lada
o finanční dar
bere na vědomí:
– č. 479/12/RM27 – kontrolu usnesení z 26. schůze Rady města
Žirovnice ze dne 9. 1. 2012
– č. 482/12/RM27 – žádost manželů Elmerových
– č. 484/12/RM27 – výpově nájemní smlouvy k bytu podanou
Ladislavem Mitasem k 26. 1. 2012
– č. 487/12/RM27 – informaci o řešení ZTV v lokalitě Sídliště
včetně připomínek
– č. 492/12/RM27 – informaci o průměrné meziroční míře inflace za rok 2011
– č. 493/12/RM27 – informaci o sponzorských darech poskytnutých ZŠ a MŠ Žirovnice
– č. 498/12/RM27 – zápis č. 1 a č. 2 z jednání kontrolního výboru ZM
– č. 499/12/RM27 – informaci o využití možnosti úhrady nedoplatku na místním poplatku za provoz systému shromažování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
bez sankčního navýšení do 15. 12. 2011
– č. 500/12/RM27 – připomínky radních
– č. 502/12/RM28 – kontrolu usnesení z 27. schůze Rady města
Žirovnice ze dne 30. 1. 2012
– č. 504/12/RM28 – evidenci dlužníků bytového hospodářství
k měsíci lednu 2012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
č. 507/12/RM28 – inventarizační zprávu včetně příloh o provedení inventarizace majetku Města Žirovnice za rok 2011
k 31. 12. 2011
č. 377/11/RM21 – kontrolu usnesení z 20. schůze Rady města
Žirovnice ze dne 3. 10. 2011
č. 381/11/RM21 – informaci vedoucí vývařovny „Penzion“
o zajištění provozu pro další období
č. 387/11/RM21 – sdělení Státního fondu životního prostředí o průběhu a adminstraci žádosti v rámci programu Zelená
úsporám (zateplení ZŠ)
č. 390/11/RM21 – uvedení ČOV Žirovnice do zkušebního provozu
č. 392/11/RM21 – informaci o základních registrech
č. 394/11/RM22 – kontrolu usnesení z 21. schůze Rady města
Žirovnice ze dne 19. 10. 2011
č. 395/11/RM22 – výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2010/2011
č. 401/11/RM22 – žádost Jiřiny Vildomcové o prodloužení
nájmu k bytu
č. 402/11/RM22 – žádost Jany Sepekářové a Petra Sepekáře
č. 403/11/RM22 – zrušení rozhodnutí o přijetí p. Jindřicha
Jelínka, Sídliště 683, Žirovnice do DsPS
č. 407/11/RM22 – pozvání partnerského města Trsená na
slavnosti města
Mgr. Milan Šmíd - starosta města,
Mgr. Jiří Tůma - místostarosta
CZP PELHŘIMOV
Rada města Žirovnice na 28. zasedání mimo jiné schválila finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina – pracoviště Pelhřimov ve výši 5 000,- Kč. CZP Pelhřimov poskytuje řadu sociálních služeb a využít je mohou i občané Žirovnice a místních částí.
Klienti se mohou obracet v otázkách základního sociálního poradenství, odborného sociálního poradenství a též využít půjčovny kompenzačních pomůcek. Kontaktní a terénní práce jsou zajišovány v pátek
dopoledne na základě předchozího objednání. Zájemcům o služby je
nabízena možnost telefonicky si domluvit osobní schůzku s pracovníkem CZP přímo v místě jeho bydliště nebo jeho blízkosti.
Kontakt:
CZP PELHŘIMOV, Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov
(bývalý dům s pečovatelskou službou)
Tel/ ax: 565 324 806, 733 255 149
e-mail: [email protected], [email protected]
TŘÍDĚNÍ A NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ
Po půrování, šrupování, trádování, dírkování a leštění knoflíků
následovalo třídění podle kvality a podle velikosti. Podle kvality se
knoflíky třídily na: feinové (podle německého fein = jemný, uhlazený), půlfeinové (polojemné), 1/4 feinové (bílé tercie), tercie (tmavé,
barevné) a aušus (z německého Ausschus = brak, zmetek), což byly
uštípané, nedotrádované a jinak poškozené knoflíky.
Velikost knoflíků se označuje podle mezinárodní míry – anglických
linií. Těm odpovídá rozměr v milimetrech. Označení velikosti knoflíků
v anglických liniích od nejmenších po největší vypadá takto:
x“ (linie) = mm
14“=8,89
16“=10,16
18“=11,43
20“=12,70
22“=13,97
23“=14,6
24“=15,24
25“=15,88
26“=16,51
27“=17,15
28“=17,78
30“=19,05
32“=20
33“=20,96
35“=22,23
36“=22,86
40“=25,40
44“=27,94
45“=28,58
48“=30,48
51“=32,29
54“=34,29
55“=34,93
Roztříděné knoflíky se našívaly na ztužené papírové karty. Větší knoflíky po dvou tuctech (24 knoflíků) nebo po jednom tuctu (12
knoflíků) na kartu. Tyto karty, polepené stříbrným staniolem, se musely
ostříhávat. Malé knoflíky po dvanácti tuctech (144 knoflíků) se našívaly
na modré nebo stříbrné karty, na nichž byly naznačeny dírky. Karty se
str. 2
počítaly na grózy ( z německého gros = veliký, nebo grosen = vcelku).
Gróz tvořilo šest karet po 24 knoflících, 12 karet po 12 knoflících a jedna karta, na níž bylo našito 144 knoflíků.
Miloš Konáš líčí v románu Čamrdáři aneb Nový svět, jak mistr
ve Vídni, kterému nosil Žampach (v románu Šampach) hotové knoflíky, chtěl, aby byly našity na kartách a roztříděny podle jakosti: „Knoflíky mi už nebudete nosit jen tak v ranci, ale našité na kartách.“ Šampach na něj chvilku nechápavě hleděl. Kratky ho pozval k sobě do
domu. /.../ v jedné místnosti seděly u stolu čtyři ženské a z hromady
na stole vybíraly jednotlivé knoflíky, pokládaly je na lesklé papírové
karty a jehlou a nití je ke kartám přišívaly. „To je te velká novinka.
Odběratelé žádají všechny knoflíky takhle hezky našité. Aby si mohli kontrolovat jejich jakost. Košilové našíváme na kartu s vyraženými
dírkami. Vejde se na ni sto čtyřicet čtyři knoflíků. Tomu říkáme jeden
gróz! Vy budete od nynějška dostávat peníze za dodané našité grózy. Ale pozor! Knoflíky musí být vytříděné podle jakosti ! Záleží i na
síle a zabarvení perletě. Te už je třídíme na pět druhů. Když mi našijete mezi fajnový knoflíky tříčtvrteční, budu vám celou kartu počítat
za horší jakost. Když ale našijete mezi fajnový knoflíky tercie, tak to
od vás nevezmu. Tyhle našívací karty vám dám napoprvé zdarma.
Jinak jsou tři za krejcar...“
V románu je také vtipně připomenuta jedna maličkost, která komplikovala zpočátku našívačkám práci. Nitě se totiž drchaly a trhaly. I na
to měli ve Vídni recept. Nit se navoskovala včelím voskem, a pak se
našívalo bez zádrhelů.
Marie Fronková
Žirovničan
SLOVO HEJTMANA
Každodenní rutina každého jednoho z nás staví před řadu rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vstaneme, co posnídáme, kam pojedeme
na dovolenou, jaký program zvolíme při večerním sledování televize, jaký si koupíme jogurt – v jakém balení... ale je tu i volba, resp.
rozhodnutí, které se zdá být zcela jasné, a to kam s nimi. Konkrétně? Kam s odpady. Odpově je zdánlivě jednoduchá: Do přistavené
popelnice. Současná společnost vyprodukuje denně tuny odpadu.
Starost o jejich budoucnost však nekončí spolu s nimi v popelnici –
v tom lepším případě v popelnici na tříděný odpad. A co dál? Recyklace a skládka, nebo recyklace a energetické využití toho, co ještě
energeticky využít jde?
Zařízení pro energetické zpracování odpadů (ZEVO) v Jihlavě,
Žáru nad Sázavou nebo kdekoli jinde na Vysočině – ano, nebo ne?
Odpově na tuto otázku si musí najít každý z nás. Jde totiž o rozhodnutí, které skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, nakládání s odpady v blízké budoucnosti. Jsem pragmatik a realista. Jsem
přesvědčen, že tato společnost je schopna s maximální disciplinou
posílit třídění, kompostování i zplyňování vyprodukovaného komunálního odpadu. Ale je třeba si uvědomit, že tu stále zůstává velké množství odpadu končícího na skládce. A pokud je ta skládka
v katastru jiné vzdálené obce nebo je diskrétně skryta ve stínu vysokého lesa, pak o ní vlastně ani nevíme. Prostě nás netrápí, možná si ani neuvědomujeme, že starosti, které jsme na ni v podobě
odpadu přenesli, mohou dělat vrásky našim vnoučatům. Skládky je
důsledně nutné udržovat pod kontrolou, protože jsou pro životní prostředí časovanou bombou a vyžadují velké investice i desítky let po
svém uzavření. Proč tedy pro zbytek odpadové produkce po vytřídění, kompostování a výrobě bioplynu místo bezcenného ukládání
na skládky nenajít energetické využití? POZOR! Nemluvím tu o spalovně – což je zařízení, které se suroviny pouze zbavuje bez jaké-
hokoli pozitivního efektu. Mluvím o zařízení pro energetické využití
odpadu – ZEVO – které přemění zbytkový směsný odpad na teplo
a energii. Na energii, které současná moderní společnost spotřebovává stále více.
Není to tak dávno, kdy jsme pravidelně vraceli láhve od mléka,
od limonád i od piva do obchodu. Obchod je poslal zpátky do továrny, tam je umyli, sterilizovali a znovu naplnili – jedna láhev se tak
použila několikrát. V té době byly láhve opravdu recyklovány. Když
jsme měli žízeň, pili jsme vodu z kohoutku – nepoužívali jsme plastové kelímky a plastové láhve, které se vyhazují po jednom použití.
Na usušení vypraného prádla jsme použili na zahradě přirozenou
větrnou a solární energii, a nepoužívali jsme elektrickou sušičku,
která spotřebuje tisíce wattů za hodinu. V kuchyni každý připravoval
potraviny ručně – neměli jsme všechny možné speciální elektrické
přístroje na přípravu bez námahy, které spotřebují velké množství
elektřiny. Když bylo potřeba zabalit křehké předměty, aby mohly být
poslány poštou, použili jsme jako výplň noviny a balili jsme je do krabic, které už dříve sloužily – nepoužívali jsme žádné bubliny z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání trávníku používali
ruční energii – neměli jsme žádné elektrické nebo benzínové sekačky. Pracovali jsme fyzicky, a nebylo proto potřeba chodit do posilovny na běžící pásy, které také spotřebovávají elektřinu.
A energii budeme potřebovat stále. Proč tedy vedle vodních,
větrných nebo fotovoltaických elektráren nevyužít technologii značně pokročilého čistého spalování. A závěr? Odpadů vyprodukujeme
právě tolik, kolik jich vyprodukovat chceme! Na skládkách neskončí
pouze ten odpad, který nejsme líní vytřídit a recyklovat. Proč by tam
měl končit i ten zbytek, který můžeme využít k výrobě energie. Více
informací na www.kr-vysocina.cz/isnov.asp.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
CENA KRAJE VYSOČINA ZA KULTURNÍ POČIN 2011 – ANKETA
ZLATÁ JEŘABINA A SLAVNOSTI ŽIROVNICKÉHO JEDNOROŽCE
Zlatá jeřabina je veřejná soutěž, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina – letos již poosmé. Je rozdělena do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Ve fázi nominace, která probíhala od 2. ledna do 3. února 2012,
mohl každý zaslat svůj návrh na
oblíbenou kulturní akci nebo obnovu kulturní památky. Podmínkou bylo, aby se daný počin uskutečnil
v roce 2011 na území Kraje Vysočina.
Z došlých nominací odborná pracovní skupina Kraje Vysočina vybrala 30 počinů. V hlasovací části Kulturní aktivity se umístily
i Slavnosti žirovnického jednorožce, což nás velmi teší. Je příjemné, že
i Žirovnice se se svým kulturním programem utká „v souboji“ s ostatními kulturními akcemi na Vysočině.
Samotné veřejné hlasování v anketě bude probíhat v březnu, a to
elektronicky na internetových stránkách kraje (www.kr-vysocina.cz)
v sekci kultura a památky, nebo prostřednictvím originálních písemných
hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraj Vysočina. Vyhodnocení ankety proběhne na základě veřejného hlasování. První tři místa
obdrží Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 – Zlatou jeřabinu. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2012. Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Region.
Budeme velmi rádi, pokud se do soutěže zapojíte a pošlete hlas.
Pokusme se dostat do prvních míst, vždy Slavnosti již mají jistou tradici a myslím, že by zasloužily ocenění. Pro nás je samozřejmě největším oceněním Vaše přítomnost na akci.
Těšíme se na Vás nejenom na dalším ročníku historických Slavností 26. 5. 2012, ale i při dalších kulturních akcích.
Ing. Pechková Miroslava
kulturní referentka
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2012
Do konce března mají držitelé psů každoroční povinnost uhradit místní poplatek ze psů.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
K úhradě poplatku rozesílá MěÚ držitelům přihlášených psů poštovní poukázky. Bližší údaje
o poplatku poskytuje místní vyhláška č. 1/2010
o místních poplatcích, kterou lze nalézt na našich
internetových stránkách (www.zirovnice.cz).
Poplatek lze vedle platby na poště uhradit také bankovním
převodem. Ve stanovených hodinách v průběhu měsíce března je možné poplatek uhradit na MěÚ Žirovnice (pouze středa
9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.). V tomto případě vezměte
s sebou i zaslanou složenku. Mimo tyto stanovené hodiny poplatek
na MěÚ vybírán nebude!
Sdělení MěÚ
březen 2012
Sazba
za
prvního
psa
za druhého
a každého dalšího
psa téhož držitele
a) základní sazba
250,00 Kč
500,00 Kč
b) zvýšená sazba v obytných
domech se třemi a více byty
500,00 Kč
1 000,00 Kč
c) sazba poplatku za psa, jehož
držitelem je poživatel starobního,
invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
základní sazba
150,00 Kč
300,00 Kč
sazba v obytných domech
200,00 Kč
300,00 Kč
str. 3
FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT POPRVÉ NA VYSOČINĚ
V POČÁTKÁCH!
Letos poprvé zavítá festival i na Vysočinu – do Počátek, kde
ho můžete navštívit od 23. do 25. března. Uvidíte filmy, které se
týkají aktuálních a naléhavých témat, např. právě probíhajících
protestů a nepokojů v různých částech světa, jejichž společným
cílem je změnit zavedené pořádky. Dále sociální tematika, rodina, civilizace, životní prostředí a nejnovější české dokumenty …
V sobotu 24. března se můžete těšit na koncert Jiřího Schmitzera
a rockový koncert v Music baru v hostinci U Karásků. Osobní záštitu nad festivalem převzal Stanislav Bernard.
Filmové projekce doplní také debaty a řada doprovodných
akcí. V prostorách kulturního centra budou umístěny dvě fotografické výstavy. První na téma rodiny ve světě a druhá pod titulem
Etiopie - Kam si bůh chodí pro sůl. Výstavy lze navštívit zdarma od
9. března po celou dobu festivalu.
Mezinárodní festival dokumentárního filmu o lidských právech
Jeden svět se koná letos již počtrnácté. Jeden svět má pestrou
dramaturgii a jako každoročně volí aktuální a naléhavá témata
dnešní doby. Pražská část přehlídky startuje 6. března a poté se
začnou připojovat další města.
„Žijeme v globálním světě, využíváme jeho předností - je
třeba nezavírat oči před problémy, které tento svět přináší.
Přijte si rozšířit své obzory, podiskutovat, potkat zajímavé
lidi na festival Jeden svět Počátky!“
Součástí festivalu jsou rovněž projekce pro základní a střední
školy, které budou probíhat po celý týden od 19. března. Festival
připravuje občanské sdružení Javořice ve spolupráci s Městským
kulturním zařízením Počátky. Podrobnosti a aktuality k festivalu
najdete na webu: osjavorice.webnode.cz nebo města Počátky.
Regionální přehlídky nabízejí výběr toho nejlepšího z letošního ročníku. Do Počátek vybírali organizátoři filmy tak, aby dokázaly
zaujmout všechny skupiny diváků a zároveň byly průřezem všech
hlavních festivalových témat.
Hlavními regionálními partnery festivalu jsou: Bravoll s.r.o.
Žirovnice, hotel Artaban Žirovnice. Regionálními partnery festivalu jsou: HTP s.r.o., Jan Prantl, ČS a.s., S.M.K.a.s.
Hana V. Konvalinková (hlavní koordinátor)
a Lída Marková (vedoucí KZM Počátky)
tel.: 604 84 26 26, e-mail: [email protected]
www.pocatky.cz, www.osjavorice.webnode.cz
LUŠTITELÉ HÁDANEK, POZOR!
V publikaci Řemesla a řemeslníci na Pelhřimovsku od středověku do poloviny 20.století, kterou vydal Státní okresní archiv Pelhřimov
a Okresní muzeum Pelhřimov, je mimo jiné uvedeno, jaká výroba byla
v některých městech na Pelhřimovsku v letech před II. světovou válkou. Vedle Humpolce, Kamenice nad Lipou, Černovic, Červené Řečice a Nového Rychnova jsou uvedeny počty výrobců i v Žirovnici.
Pro ty z vás, kteří rádi luštíte záhady, máme zadání: napsat
jména jednotlivých žirovnických výrobců. Takže v roce 1938 až
1939 bylo v našem městě 6 pekařů, 3 cukráři, 2 mlynáři, 5 řezníků a uzenářů, 5 ševců, 8 krejčích, 3 švadleny, 2 výrobci obuvnických svršků, 1 kožešník, 2 modistky, 2 kováři, 5 zámeční-
ků, 2 elektrotechnici, 1 klempíř, 5 truhlářů, 2 koláři, 1 bednář,
1 výrobce papírového zboží, 3 zedníci, 3 tesaři, 1 cihlář, 3 malíři, 2 pokrývači, 1 sklenář, 3 sedláři, 1 knihař, 1 fotograf, 6 holičů, 1 kominík, 2 autodopravci a 1 povozník.
V publikaci je samozřejmě uveden i počet perleářů, jejichž
jména máme v muzeu v pivovaru, proto se v tuto chvíli soustředíme na tyto ostatní výrobce. Jména výrobců (ta, která budete vědět)
pošlete na adresu [email protected] nebo přineste napsaná do
informačního centra na zámek do konce března společně s kontakem. Z přijatých odpovědí oceníne nejpilnější.
maf
DECHOVKY 21. STOLETÍ
Letos již jedenáctým rokem otevřeme v žirovnické sokolovně
dveře všem příznivcům kvalitní dechové hudby, a to nejen k poslechu. První z plánovaných čtyř večerů letošního ročníku proběhne
v pátek 23. března 2012 od 20.00 hodin. Přivítá Vás Josef Pospíšil, známý pódiový, rozhlasový a televizní moderátor, muzikant „originálního“ Harmonikového dua. Dále se můžete těšit na krojovanou dechovou kapelu Domažličanka z Chodska. Dne 15. června
se nechte potěšit mezinárodním večerem s dechovkou. Své nám
předvede velmi známá a proslulá (nejenom na Slovensku) dechová kapela Drietomanka, malá dechová kapela Doubravanka a pro
zpestření večera se nám představí Bohemia JP.
Dne 14. září se opět přivítáme s nejstarší jihočeskou dechovou
kapelou Babouci, pro místní jistě známou kapelou Libkovanka. Celý
večer jistě oživí Soběslavská chasa mladá.
Poslední večer s dechovkou v tomto roce vychází na 7. prosince.
Již dnes Vám mohu slíbit, že se necháme na Vánoce naladit moravskými tóny. Příjemný večer se Zlaankou a Varmužovou cimbálovou
muzikou nás jistě uvede do té správné předvánoční nálady.
Po všechny večery je pro Vás připraveno kvalitní občerstvení
a příjemná obsluha. Vstupenky v ceně 150,- Kč jsou v předprodeji na MěÚ u pí Štěpánky Jírů, tel.: 565 301 510, vždy 14 dnů před
každým večerem. Taktéž nabízíme předplatné na celý rok 2012 za
zvýhodněnou cenu 500,- Kč s garancí místa.
str. 4
Nenechte si ujít příjemnou zábavu. Kvalitní muzika, příjemné
prostředí, stolová úprava a vždy výborná zábava – to jsou dechovky
v žirovnické sokolovně.
Ing. Pechková Miroslava, kulturní referentka
Žirovničan
ŽIROVNICKÝ ZVONEK 2012
V únoru proběhla v naší škole tradiční
pěvecká soutěž Žirovnický zvonek. Do soutěže se zapojilo 32 soutěžících, kteří byli
rozděleni do třech kategorií podle třídy, kterou navštěvují. Po zazpívání připravené písně vybrala porota nejlepší zpěváky. Kdo to
byl, dokumentují následující jména a fotografie vítězů.
1. kategorie – 1. třída
1. Filip Doležal
2. Natálie Bártů
3. Kateřina Hálová
2. kategorie – 2. – 3. třída
1. Michaela Havlíčková
1. Barbora Buchtová
2. Daniela Mitasová
3. Dominik Pulgr
Čestné uznání – Radka Kadlecová
3. kategorie – 4. – 5. třída
1. Tereza Krejčů
2. Sabina Němcová
3. Nikola Ježková
Do okresního kola soutěže s názvem
Pelhřimovský zvonek postoupili z každé třídy ti nejlepší. Jak budou úspěšní v konkurenci zpěváků z celého okresu, Vás budeme
informovat.
Věra Masopustová, ZŠ a MŠ Žirovnice
VÝHERCI SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ PLAKÁTEK/UPOUTÁVKU
PRO KNIHOVNU
Městská Knihovna Žirovnice vyhlásila
v listopadu 2011 soutěž pro děti do 15 let
„O nejhezčí plakátek/upoutávku pro knihovnu“. Plakátky mohly děti tvořit různými způsoby. Celkem se sešlo 13 plakátků. V lednu
2012 mohli čtenáři a návštěvníci knihovny
hlasovat pro jeden plakátek.
Na prvním místě se umístil plakátek
od Kateřiny Dvořákové, druhé místo získaly Nela Kočovská spolu s Terezou Tomšíkovou a na třetím místě se umístila Hana
Dudáková. Tito výherci získávají jako
odměnu knihu.
Gratuluji výhercům i všem, kteří se do
soutěže zapojili.
Petra Sedláková – knihovnice
CHODÍCÍ PÍSNIČKY
V sobotu 18. února odpoledne oživla
Sokolovna v Žirovnici dětským rejem, smíchem, hudbou, tancováním a hraním. Žirovniční ochotníci připravili pro děti a jejich rodiče
tradiční karneval s programem a občerstvením. Jednalo se o první akci z projektu „Děti
za kulturou, kultura za dětmi“, kde byly rozdány kartičky s prvním z osmi razítek.
Na jevišti oživly populární písničky
z pohádek Lotrando a Zubejda, A žijí duchové, Labakan i písničky ze seriálu o opičce Žofce. Velmi úspěšná byla píseň z filmu Někdo
to rád horké v playbackovém podání Merilyn
Monroe a dvou neméně věrohodných muzikantů Dafné a Josefíny. Na takovéto akci
nemohl chybět ani Večerníček, který zahájil
taneční rej masek. O tom, že si děti odpoledne plné hudby, her a tance užily, svědčily rozzářené obličeje plné úsměvů…
březen 2012
str. 5
ZÁMECKÝ AREÁL ŽIROVNICE PŘIPRAVEN NA NADCHÁZEJÍCÍ
TURISTICKOU SEZONU 2012
Turistická sezona pro rok 2012 v Žirovnici začne v neděli 1. dubna od 9 hodin. Pro turisticky atraktivní měsíce, tj. duben, květen, červen, září a říjen, bude otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
V hlavní turistické sezoně, během letních prázdnin, jsme pro návštěvníky zámeckého areálu rozšířili návštěvní dny o pondělí, které bývalo
zavíracím dnem. Takže v červenci a srpnu bude možno od pondělí do
neděle v době od 9 do 18 hodin navštívit zámecký areál.
Jelikož Turistické informační centrum Žirovnice získalo v roce
2012 další certifikát označení oficiální TIC, musí splňovat podmínky
Czech Tourismu. Návštěvníkům budou poskytnuty potřebné informace
zpříjemňující pobyt v Žirovnici. Samozřejmostí se stal přehled o stravování, ubytování, firmách, obchodech, službách i o úřadech a institucích v Žirovnici či okolí. Pro ty, kteří chtějí poznat naučnou stezku,
nabízíme možnost půjčovny kol a úschovnu zavazadel. Propagační
materiály o městě a širším regionu, prodej suvenýrů, turistických map,
známek, průvodců, pohlednic, magnetek, prodej regionální literatury
a DVD pouze doplňuje servis a sortiment TIC.
Nově jsme pro místní obyvatele a zároveň i pro turisty připravili službu tisku, kopírování, scanování a laminátování. Barevně i černobíle můžeme tisknou ve formátu A4 a A3. Pro zájemce můžeme
vytisknout barevnou leteckou fotografii Města Žirovnice, kterou následně zalaminátujeme.
Aby se návštěvníci i místní v Žirovnici vyžili po všech stránkách,
připravili jsme kulturní, společenský a sportovní kalendář, který bude
stále aktualizovaný. Kdo bude mít o kulturu zájem, určitě si vybere. Veškeré celoroční akce naleznete na www.zirovnice.cz v sekci Kultura pod heslem Kulturní kalendář. Zde jsou uloženy veškeré
informace o pořádaných kulturních akcích v Žirovnici. Své akce prezentuje nejen odbor kultury Města Žirovnice, ale i žirovnické spolky,
kluby, asociace, místní části, sdružení, atd. Prostě všichni kulturně
činní obyvatelé Žirovnicka.
Turistické informační centrum také obsahuje ve výčtu svých činností i pokladnu zámeckého areálu s možností zakoupení vstupenky
do objektu zámku, špýcharu nebo pivovaru.
Návštěvník si může vybrat ze 3 jednotlivých tras zámek, špýchar,
pivovar. Nabízíme i zvýhodněné vstupné kombinovaných tras: zámek
+ špýchar nebo zámek + špýchar + pivovar.
Zámek Žirovnice nabízí Expozici unikátních nástěnných gotických
fresek z konce 15. století, expozici Květiny na šlechtickém sídle, která
bude v měsících červenec a srpen doplněna poutavou sběratelskou
výstavou Eriky Kratochvílové s názvem Barbie v šatech krásných jako
sen. Pro zájemce bude k dispozici Galerie Jana Havlíka a prodejní E
Galerie. Z kulturního zámeckého dění mohu vyjmenovat např.: 8. 4.
Velikonoce na zámku, 21. 4. Setkání předválečných skautů, 26. 4.
Absolventský koncert žáků ZUŠ Žirovnice, 1. 5. – 1. 9. Projekt Europa
Jagellonica 1368-1572, 26. 5. se budou konat tradiční historické Slavnosti žirovnického jednorožce plné kejklířů, tanečnic, dobové kuchyně
a jarmarků. Na červen plánujeme program ve spolupráci s místní farou
s názvem Noc kostelů. V měsíci červnu uslyšíme také z Velkého sálu
koncert populárních melodií žáků ZUŠ s názvem Popáč. 3. 6. Dětský
den, 9. 6. Setkání Českého červeného kříže, 16. 6. Perleová stezka.
str. 6
Během července a srpna bude pro loňskou úspěšnost i letos promítat
každé pondělí letní kino v přírodním divadle. 4. – 6. 7. zazní v zámeckých prostorách tóny Mezinárodního klarinetového festivalu a 7. – 9. 7.
provoní zámek lilie při Zahradě Vysočiny. V rámci netradičních prohlídek jsme připravili na sobotu 14. července od 16, 17, 18, 19 hodin
Odpolední kvízové setkání se ZOO Jihlava po žirovnickém zámku,
před prohlídkou dostanou návštěvníci kvízové karty. Během prohlídky budou v expozici zámku poznávat zvířata ze ZOO Jihlava. V některé místnosti budou zvířata živá, v další místnosti zvukové záznamy
hlasů zvířat. Možná bude i fotografie návštěvníků se zvířaty. Na konci
prohlídky návštěvníci obdrží certifikát znalců exotických zvířat. Dne 6.
8. Kurz historie aranžování květin na šlechtickém sídle pod vedením
Ing. Lucie Bláhové z NPÚ prohloubí květinovou tématiku.
15. 8. Smyčcový koncert Kvarteta Martinů v rámci letních kurzů
komorní hry pro amatérské hudebníky pořádané v J. Hradci. 25. 8. – 1. 9.
se koná 2. ročník Letních hudebních kurzů s nástroji hoboj a fagot.
15. 9. Běh naděje, 6. 10. Mistrovství Šumavy (51. ročník kynologické soutěže), 20. – 22. 10. Zahrada Vysočiny (chryzantémy,
ovoce, zelenina), 27. 10. Po stopách historie Žirovnice (noční hra
pro děti a mládež ulicemi města, zakončena na zámku). Pohádkové noční prohlídky uspořádáme tradičně, jako každý rok, za letních
úplňků, tj. 3. 7., 2. 8., 31. 8. Po domluvě s Divadelním spolkem Žirovnice se návštěvníci mohou těšit na Strašidelné prohlídky. Na upřesnění termínu se stále pracuje.
V měsíci srpnu 2012 jsme připravili speciální vstupné na prohlídku zámku pro majitele křestních jmen podle názvu květiny (např. Jiřina,
Růžena, Květa, …) Ten, kdo se prokáže, že toto jméno vlastní, bude
mít vstupné na prohlídku žirovnického zámku s průvodcem za zvýhodněné vstupné. Můžete si již nyní tipnout, kolik milovníků historie vlastní
květinová jména.
Výstavní sál na II. nádvoří zámku Žirovnice nabídne od 1. – 28. 5.
Výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Žirovnice, 1. – 24. 6. Výstavu obrazů s názvem Emoce – Jaroslavy Pírkové, 1. – 29. 7. Výstavu obrazů
Tomáše Záborce, 1. – 31. 8. Výstavu obrazů Jiřího Knotka, 3. – 30. 9.
Výstavu obrazů Věry Slané – Kubů z Bednárečka.
V žirovnickém špýcharu, který je součástí zámeckého areálu,
naleznete Expozici venkovských tradic a řemesel (předměty z nedávné venkovské minulosti, které se používaly v zemědělství), Venkovskou světničku a Keramický betlém znázorňující život lidí na vesnici
během čtyř ročních období. Tématické výstavy jsou součástí prohlídky špýcharu. Dle kulturního kalendáře uvádím výstavu: Je esperanto mrtvý jazyk? Tato výstava podává slovem i obrazem od 1. 8. – 31.
10. 2012 komplexní přehled o tomto mezinárodním jazyce. V Žirovnici se pořádají pravidelná setkání esperantistů. Třeba se jejich řady po
zhlédnutí výstavy rozrostou.
Nejnovější součástí zámeckého areálu je pivovar, ve kterém
jsou k vidění Expozice knoflíkářství a perleti, Expozice historických
šicích strojů Jiřího Vetýšky a Expozice ukázky pivovarnictví. Pivovarnictví oživí sběratelská výstava Rudolfa Fojtíka z Lidmaně. Výstava
nese název Jen tak si sbírám… a zahrnuje výstavu pivních etiket,
tácků a lahví,…
Z kulturního dění ve workshopové části pivovaru stojí za zmínku pravidelná výuková setkání a víkendová tvoření Mateřského centra Perleánek.
Poslední den prohlídky v turistické sezoně roku 2012 vychází na
středu 31. října. Celkem mají návštěvníci možnost během 7 měsíců,
tj.192 prohlídkových dní navštívit otevřený Zámecký areál Žirovnice
a vybrat si z mnoha expozic a doprovodných programů.
Na turistickou sezonu jsme se snažili s Ing. Miroslavou Pechkovou, referentkou kultury, pro Vás „Žirovničáky“ a pro další návštěvníky města Žirovnice připravit pestré kulturní vyžití, viz akce kulturního kalendáře www.zirovnice.cz.
Nyní se budeme těšit na Vaši návštěvu.
Pohodové jaro, léto, podzim a zimu přeje
Věra Nepilová, pověřená vedoucí odboru kultury Města Žirovnice
Žirovničan
NOVÉ KNIHY V MĚK ŽIROVNICE
– ÚNOR 2012
Dospělé odd.
Dětské odd.
Pospíchal Aleš – Temnota rodu
Krentz J.A. – Záblesky stínů
Frank Petr – Svlečeni bohyněmi
Laurens Stephanie – V područí lásky
Besserová Miroslava – Cesty domů
Picoult Jodi – Nejsem jako vy
Morton Kate – Zapomenutá zahrada
Berwin Margot – Devět rostlin touhy
Klein Zoe – Kresby v prachu
Watson S. J. – Dřív než půjdu spát
Webb Katherine – Stíny v srdci
Tužimský Martin – Pokušení
Roberts Nora – Vítěz bere vše
Delaf – Pupíky 5
Hergé – Tintin v Kongu
Lamková Hana – KáŤa a Škubánek
Norton Mary – Pidilidi
Daniels Lucy – Opuštěná kobylka
Shan Darren – Madame Okta
Nimmo Jenny – Charlie a tajuplná truhlička
Colfer Eoin – Artemis Fowl
Lindgren Astrid – Kajsa Nebojsa
Svěrák Zdeněk – Tatínku, ta se ti povedla
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 5
Cabot Meg – Navždy princeznou
KINO POČÁTKY ÚNOR 2012
SIGNÁL
ZÁVOD KE DNU
- Festival Jeden svět Počátky
PUNK IN AFRICA
- Festival Jeden svět Počátky
MUPETI
23. 3. 2012 - pátek - 16:00 hodin - 80 Kč
82 minut - ČR - české
dokumentární - režie: Vít Janeček
přístupný
24. 3. 2012 - sobota - 18:00 hodin - 80 Kč
82 minut - ČR a JAR - české titulky
dokumentární, režie: Jones Keith
přístupný
4. 3. 2012 - neděle - 17:00 hodin - 80 Kč
110 minut - USA - český dabing
komedie, rodinný, loutkový, přístupný
POD SLUNCEM TMA
- Festival Jeden svět Počátky
Z POPELNICE DO LEDNICE
- Festival Jeden svět Počátky
23. 3. 2012 - pátek - 18:30 hodin - 80 Kč
81 minut - ČR - české
dokumentární - režie: Martin Mareček
přístupný
25. 3. 2012 - sobota -14:00 hodin - 80 Kč
88 minut - Německo - české titulky
dokumentární - režie Valentin Thurn
přístupný
KDO ZABIL NATAŠU
- Festival Jeden svět Počátky
LÁSKA V HROBĚ
- Festival Jeden svět Počátky
23. 3. 2012 - pátek - 21:00 hodin - 80 Kč
64 minut - FRANCIE - české titulky
dokumentární - režie: Mylene Sauloy
přístupný
25. 3. 2012 - neděle - 16:00 hodin - 80 Kč
80 minut - ČR - české, přístupný
časosběrný dokument
- režie: David Vondráček
3. 3. 2012 - sobota - 19:00 hodin - 90 Kč
115 minut - ČR - české
komedie, drama, přístupný
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 1
5. 3. 2012 - pondělí - 9:30 hodin - 15 Kč
87 minut - USA - český dabing
animovaný, komedie, rodinný, hudební
přístupný
GHOST RIDER 2
10. 3. 2012 - sobota -19:00 hodin - 100 Kč
95 minut - USA a SAE - české titulky
akční, fantasy, thriller, přístupný
JACK A JILL
11. 3. 2012 - neděle - 17:00 hodin - 80 Kč
91 minut - USA - české titulky
komedie, přístupný
PROBUDÍM SE VČERA
17. 3. 2012 - sobota - 19:00 hodin - 80 Kč
120 minut - ČR - české, komedie, přístupný
LORAX
18. 3. 2012 - neděle - 17:00 hodin - 90 Kč
94 minut - USA - český dabing
animovaný, rodinný, přístupný
HOLKY V RINGU
- Festival Jeden svět Počátky
24. 3. 2012 - sobota - 14:30 hodin - 80 Kč
52 minut - KANADA - české titulky
dokumentární - režie: Ariel Nasr
přístupný
NEDÁME SE UMLČET
- Festival Jeden svět Počátky
24. 3. 2012 - sobota - 16:00 hodin - 80 Kč
56 minut - Švédsko - české titulky
dokumentární - režie: Zero Silence
přístupný
269 MILIÓNŮ POD HLADINOU
- Festival Jeden svět Počátky
25. 3. 2012 - neděle - 18:30 hodin - 80 Kč
53 minut ČR - české, přístupný
dokumentární - režie: David Čelák
OKRESNÍ PŘEBOR
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
31. 3. 2012 - sobota - 19:00 hodin - 100 Kč
104 minut - ČR - české
komedie, nevhodné do 12-ti let.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY; Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky tel.: 561 034 921,
www.pocatky.cz; e-mail: [email protected], [email protected]
březen 2012
str. 7
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Již přijímáme objednávky na:
• kuřice černé, červené, bílé, modré, kropenaté, sussexové a slepice 1/2 roku ve snášce
• kačeny pekingské, barbarie, rouvenské, moularden
• husy bílé, landenské, perličky, krůty, brojlery
!DRŮBEŽ ROZVÁŽÍME po jednotlivých obcích únor-říjen!
Bližší informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, [email protected], po-pá 8-15h!
str. 8
Žirovničan
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem příbuzným
a známým, kteří se dne 4. února 2012
přišli naposledy rozloučit s panem
Ladislavem Blechou
Děkujeme za projevenou soustrast,
slova útěchy a květiny. Velmi si vážíme
profesionálního přístupu pana Doležala,
který zajistil důstojné vypravení celého
pohřbu i pohřebního obřadu.
Rodina Blechova a Dýnkova
Vzpomínka
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen ….
Dne 18. března 2012 vzpomeneme již
25. smutné výročí, kdy nás ve věku 23 let
opustil náš jediný syn
Václav Holub ze Žirovnice
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Nikdy nezapomenou zarmoucení
rodiče a sestra s rodinou
Hotel Arataban ****
v Žirovnici
přijme do pracovního poměru
barmana/barmanku
číšníka/servírku
Vyučení v oboru není podmínkou.
Nástup možný ihned.
Bližší informace:
Filip Vágner – provozní ředitel
tel.: 734 443 901
Věra Žižková – ředitelka hotelu
tel.: 734 443 902
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
- KOMAXIT
tryskání - pískování,
ul. Mlýnská 9616 - Jihlava,
tel.: 777 326 863, www.Lakoma.cz
březen 2012
str. 9
KULTURA
HLAVNÍ SPONZOR KULTURY 2012
Více na www.zirovnice.cz, sekce kultura
15. 3. 2012
18.00 hodin
Městská knihovna Žirovnice
Co je a není duševní nemoc aneb Soudní znalec mezi vámi
Přednáška s besedou žirovnického rodáka Doc. Dr. Jaroslava M. Kašparů, PhD. Dr.h.c. nejenom o psychických nemocech dneška, ale i vyprávění z lékařské praxe, příběhy z vězení
v podání nevinného člověka. Vstupné dobrovolné.
16. 3. 2012
17. 3. 2012
20.00 – 21.30 hodin
9.00 – 17.00 hodin
Sportovní hala
Víkend plný pohybu
Sobota strávená aktivně s programem, soutěžemi a hrami nejenom pro děti. V pátek od 20.00
hodin Zumba a aerobik. V sobotu stolní tenis, přehazovaná, od 13.00 hodin opičí dráha, čtyřboj střelba ze vzduchovky, slaňování…) Sportovní oblečení a obuv nutné, vstupné dobrovolné,
občerstvení zajištěno. Pořádá SPV Žirovnice.
23. 3. 2012
20.00 hodin
Sokolovna Žirovnice
Dechovky 21. století - Chodský večer
- Za vesnickými muzikanty (znáte z TV)
Domažličanka a Josef Pospíšil
Občerstvení v duchu západních Čech zajištěno. Vstupné: 150,- Kč, předprodej na MěÚ Žirovnice: pí Jírů 565 301 510. Možnost zakoupení permanentky na celý rok 2012 za zvýhodněnou
cenu 500,- Kč s garancí místa.
24. 3. 2012
15.00 hodin
Zámecký pivovar (vstup od dětského hřiště)
Víkendové tvoření
Pletení užitkových a dekorativních předmětů z pedigu a papíru (košíky, zvonky, korpusy na jarní věnce). Dílna je určena pro malé i velké. Pro ty nejmenší je připravena herna. Veškerý materiál bude k dispozici. Vstupné 40,- Kč.
Pořádá MC Perleánek, více info: [email protected]
31. 3. 2012
14.00 hodin
KD Štítné
Dětský maškarní karneval
Soutěže a hry, veselá muzika, tanec, vyhlášení nejkrásnějších masek karnevalu. Dobré občerstvení zajištěno. Pořádají Sousedé ze Štítného.
Vydává 12 x ročně Město Žirovnice. Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 301 510, [email protected], www.zirovnice.cz.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397.
Korektura: Mgr. Dagmar Brýnová. Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty

stáhněte si tento program ve formátu PDF

stáhněte si tento program ve formátu PDF Mládeži nepřístupno 101 minut

Více

U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU tvoří zejména: podlahy z PVC, keramické dlažby, vytápění ústřední s kotlem na uhlí, dvojitá dřevěná špaletová okna, vana, kombi WC, bojler, …, zapsané pro obec Žirovnice, část obce Žirovnice, katas...

Více

Řadové skříně TriLine-R

Řadové skříně TriLine-R Do rozváděčů TriLine-R je možné integrovat stávající instalační komponenty a také typově zkoušené díly do proudu 4000 A. Jedno systémové řešení – řada výhod Systém TriLine-R představuje modulární k...

Více