Výroční zpráva 2005 - kappa-help

Transkript

Výroční zpráva 2005 - kappa-help
Kappa Help
občanské sdružení
Výroční zpráva 2005
Kontaktní a krizové centrum Kappa
Listopad 1996 – vznik KKC Kappa na základě potřeb definovaných rozhodnutím Okresní protidrogové komise při
Okresním úřadu Přerov. Od počátku funguje jako nízkoprahové kontaktní zařízení, určené pro osoby ohrožené užíváním
nealkoholových drog a vznikem závislostí.
Původním zřizovatelem se stalo nestátní zdravotní zařízení pro oblast psychiatrické a psychosociální pomoci
Psychosociální centrum v Přerově, které zřizuje také Ordinaci pro AT.
květen 1997 – počátky terénní práce v Hranicích a okolí jako nově vzniklá službu programu KKC Kappa
1998 - v rámci programu KKC Kappa zahájena činnost telefonické Linky důvěry
říjen 1998 - v Hranicích zahájen provoz pobočky kontaktního
„kamenného“ pracoviště.
centra
Kappa
pro
veřejnost,
jako
druhého
březen 1999 - po dokončení rekonstrukce zahájen Hranicích plný provoz
1999 až 2000 se postupná transformace zřizovatele projektu na NNO – občanské sdružení Kappa - Help. Trvale
však oba subjekty především metodicky, odborně a ekonomicky spolupracují na zajištění a rozvoji kvality služeb KKC
Kappa.
leden 2001 - vznik samostatného projektu Terénních programů KC Kappa
únor 2002 - zahájena činnost romského poradce v rámci služeb Romského programu KC Kappa v Přerově, specificky
zaměřeného na drogovou problematiku této populace
prosinec 2004 – z důvodu nedostatku financí z místních zdrojů ukončen provoz telefonní linky důvěry
2005 - provoz KKC Kappa do poloviny roku z vážných ekonomických důvodů omezen pouze na poskytování
nezbytných služeb klientům, především na výměnný program harm reduction a telefonické poradenství.
2. pololetí 2005 - stabilizace činností o.s. Kappa-Help, obnoven plný provoz zařízení
KKC Kappa je zařízením doplňujícím v regionu služby sociálně zdravotní záchytné sítě především
v sekundární protidrogové prevenci. Svou činností zasahuje také do oblasti terciální protidrogové prevence,
především v programech Harm reduction, zaměřených na snižování rizik spojených s užíváním drog
a s motivací ke změně u klientů, nemajících aktuálně dostatečnou motivaci k plné abstinenci.
Zajišťuje také služby poradenství, diagnostiky a intervence v oblasti drogové problematiky, formou individuálního a rodinného poradenství, organizačně zajištěných v časově a prostorově od služeb Harm
reduction oddělených prostorách KKC Kappa. KKC Kappa je jediné zařízení svého druhu v okrese Přerov.
Své služby poskytuje ve dvou samostatných provozovnách tohoto programu ve městech Přerov a Hranice.
Region okresu i obou měst vzdálených od sebe 30 km, je tradičně z hlediska sociální situace obyvatel
a výskytu abúsu OPL a rizika vzniku závislostí velice problémový.
Zařízení dlouhodobě doplňuje svými službami síť sociální a léčebné péče, nabízí možnost anonymní bezplatné pomoci pro osoby ohrožené užíváním drog i pro jejich blízké sociální okolí. Pro zajištění maximální
efektivity z hlediska nabídky spektra služeb i z hlediska ekonomiky jejich provozu se snaží KKC Kappa poskytovat služby komplexní meziresortní prevence pro region okresu Přerov. Jeho služby jsou součástí
systému psychosociálních a zdravotních služeb, zajišťovaných také dalšími vlastními programy o.s. Kappa-Help a ve
spolupráci s jinými státními i nestátními subjekty.
Služby jsou poskytovány primárně samotným uživatelům nelegálních drog, jejich sociálnímu okolí a
rizikovým skupinám. Snahou je podpořit jejich soběstačnost, motivaci k dovednosti aktivně se podílet na
pozitivní změně a postupném řešení jejich statutu a situace.
Úvodní slovo
Občanské sdružení Kappa – Help prošlo v roce 2005 velkými personálními a
provozními změnami. Při pohledu zpět vidím především obrovskou práci,
zájem a chuť celého týmu podílet se na provozu a službách kontaktních
center v Přerově a v Hranicích a poskytovat nabízené služby v co nejširší a
nejkvalitnější možné míře.
Uplynulý rok 2005 byl pro naše občanské sdružení plný změn, náhlých zvratů
a odvážných rozhodnutí. Byl také rokem poznání, obohacení a vnitřního
posílení nás všech.
Troufám si říci, že kontaktní a krizové centrum má nezastupitelné místo
v naší společnosti. Neslouží pouze drogově závislým, ale i jejich blízkým,
příbuzným a přátelům, kteří jim chtějí být oprou při návratu do „normálního
života“. Na zaměstnance center jsou tak kladeny vysoké nároky nejen na
jejich lidské kvality , ale
zejména na jejich odbornou připravenost.
V roce 2006 uplyne již deset let od zahájení provozu Kontaktního
a krizového centra Kappa pod záštitou Psychosociálního centra
v Přerově a zároveň osm let od vzniku občanského sdružení Kappa
Help , coby samostatné organizace řídící provoz jednotlivých
projektů Kontaktních center Kappa.
Přejme si, aby byla naše organizace dalších deset let místem
pochopení, pomoci a podpory.
Kateřina Svobodová
ředitelka o.s. Kappa - Help
Poslání a cíle
Posláním o.s. Kappa – Help je pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace nebo jsou vylučováni ze
společnosti.
Zvláštní důraz je kladen na pomoc lidem ohroženým závislostmi.
Hlavním cílem KKC je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti sekundární
a terciární prevence. Veškeré programy centra směřují ke snížení drogové epidemie ve společnosti.
V praxi to znamená:
-
poskytování služby prvního kontaktu osobám závislými na nealkoholových drogách a jejich blízkým
poskytování sociálního poradenství
motivace k léčbě a hledání vhodného léčebného zařízení
minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog (Harm Reduction)
poskytování servisu „k přežití“ (hygienický a potravinový servis),
sociální asistence při styku s úřady
prevence sociálního úpadku – podpora udržení socializace, případná resocializace klienta
monitorování tendencí na drogové scéně
Co nabízíme
- poradenství
- kontaktní centrum
- krizová intervence
- programy Harm reduction
- terénní program
- volnočasové aktivity
- primární prevence
- romské komunitní centrum
Identifikace organizace
Název organizace:
IČO:
Registrace MV ČR:
Právní forma:
Bankovní spojení:
Členství v organizacích:
Kappa – Help, občanské sdružení
66743192
15.12.1998 VS/1-1/38385/98-R
občanské sdružení
27-1620690297/0100 KB, a.s. Přerov
27-1620870247/0100 KB, a.s. Hranice
35-2107200247/0100 KB, a.s. Přerov
(benefiční konto)
Asociace nestátních organizací (A.N.O.)
Česká rada humanitárních organizací
(Č.R.H.O.)
Statutární zástupce:
prim. MUDr. Juraj Rektor – předseda o. s.
Kateřina Svobodová – ředitelka o.s.
Kontaktní údaje:
Sídlo:
nám. Přerovského povstání 1
750 01 Přerov
Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov
Kosmákova 44
750 02 Přerov
tel./fax: 581 207 901
email: [email protected]
http://www.kappa-help.cz
vedoucí: PhDr. Jana Gebauerová
+420 602 825 508
Kontaktní centrum Kappa Hranice
Skalní 1059
753 01 Hranice
tel./fax: 581 607 022
email: [email protected]
http://www.kappa-help.cz
vedoucí: Ivo Vavřík
+420 605 211 218
Terénní programy KKC Kappa
Kosmákova 44
750 02 Přerov
email: [email protected]
http://www.kappa-help.cz
vedoucí: Gabriela Hřeblová
+420 605 936 729
Romské komunitní centrum
Kosmákova 44
750 02 Přerov
email: [email protected]
http://www.kappa-help.cz
vedoucí: Milan Klempár
+420 731 170 949
Program primární prevence
Kosmákova 44
750 02 Přerov
email: [email protected]
http://www.kappa-help.cz
vedoucí: Lucie Majeriková
+420 737 331 529
Kontaktní centrum
„Kontaktní práce“ - pod tímto pojmem rozumíme souhrn služeb poskytovaných na základě nízkoprahového přístupu.
Cílem nabízeného komplexu služeb je vytvořit patřičné podmínky pro navázání kontaktu s jednotlivci i sociálními
skupinami, jež nemohou nebo nejsou schopni (či nechtějí) využít standardní institucionální pomoc, avšak u nich
existuje reálný předpoklad potřebnosti využití pomoci. V rámci těchto služeb je klientům poskytován potravinový,
zdravotní, hygienický a sociální servis. V roce 2005 byly tyto služby rozšířeny o psychologické poradenství a
psychoterapii.
Harm reduction – výměnný program
Charakteristika:
Výměnný program je součástí přístupu Harm Reduction (minimalizace škod). Tento přístup bere na vědomí, že užívání
legálních i nelegálních drog je součástí našeho světa. Proto volí cestu minimalizace škodlivých účinků drog, než jejich
pouhé a neefektivní ignorování, zavržení či tvrdé potírání. Harm reduction také nadřazuje zájem o bezprostřední veřejné
zdraví nad dlouhodobý cíl uzdravení (naprosté abstinence). Samotný výměnný program spočívá v bezplatné výměně
injekčního materiálu a dalšího příslušenství těm, kteří užívají návykové látky intravenózně a projeví o tuto službu
zájem.
Cílem je omezení zdravotních rizik jako je přenos infekčně nakažlivých nemocí (Hepatitidy B,C,HIV) .
Terénní program Kappa
Terénní program KKC Kappa je součástí systému péče o uživatele drog a v o. s. Kappa – Help je
provozován od roku 1997. Umožňuje aktivně kontaktovat a oslovit skrytou populaci
uživatelů
nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti překonávání psychického bloku spojeného
s návštěvou jakékoliv instituce těmito jedinci.
Terénní programy umožňují účinně omezovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním ilegálních
drog, především u injekčních uživatelů.
Cílovou skupinou jsou osoby užívající ilegální drogy, které doposud nekontaktovaly žádné odborné pracoviště. Mohou
to být uživatelé, kterým instituce nevyhovují nebo ohrožená mládež z řad experimentátorů a jiné rizikové skryté
skupiny. Také je to mládež navštěvující taneční party a užívající tzv. lehké drogy. Terénní pracovník navštěvuje místa
kde se zdržují a navazuje s nimi kontakt. Poskytuje jim poradenský servis či krizovou intervenci. Dle potřeby nabízí
výměnný program a upozorňuje na zdravotní rizika. Po získání důvěry pak může klienty motivovat ke změnám jejich
životního stylu.
V roce 2005 probíhal terénní program ve městech Přerov, Hranice, Kojetín a Lipník nad Bečvou.
Primární prevence
Kappa - Help o.s. se tradičně a trvale podílí na regionálních aktivitách zaměřených na osvětovou
a vzdělávací činnost pro oblast prevence sociopatologických jevů, především protidrogové prevence a
prevence šíření krevně přenosných chorob. Aktivity směřujeme pokud možno maximálně cíleně na
specifické skupiny mladé populace – ze sociálně znevýhodněného prostředí (výchovné ústavy, DD, vojsko,
hendikepovaná mládež a děti, romské etnikum) či ze specifických zájmových skupin (příznivci techno scény,
anarchy, skate apod.).
Nejvíce využívanou činností jsou preventivní a osvětové aktivity pro žáky základních škol, středních škol a učilišť,
ale i pro pedagogy, rodiče a širokou veřejnost formou interaktivních besed a nácviků a prožitkové programy dle
individuálních požadavků organizací.
Psychologické poradenství
Poradenství je poskytováno uživatelům drog i jejich blízkým jako jsou rodiče, sourozenci,partneři, kamarádi nebo jejich
pedagogové.
Cílem je motivace klientům k léčbě a k abstinenci a poskytnutí pomoci rodičům řešit drogový problém jejich dítěte.
Prostředky k dosažení cílů je individuální a rodinné poradenství.
Romské komunitní centrum
Počátkem roku 2000 se v zařízení kontaktního a krizového centra Kappa v Přerově podařilo významněji
zkontaktovat příslušníky romské populace, kteří byli také uživateli nelegálních nealkoholových drog. Ze
získaných informací vyplynulo, že zneužívání návykových látek, především v místech velké koncentrace
romského obyvatelstva, je závažným a často skrytým problémem. Naprostá většina dětí a mládeže zde
žijících rodin má zkušenosti s užitím návykových látek, ale tato populace má velmi nízkou potřebu a důvěru
ke kontaktu s odbornými institucemi. Není výjimkou, že zkušenost s drogou mají již děti mladšího školního
věku, které se již v mladistvém věku nezřídka dostávají do stavu závislosti. Nejčastěji zneužívanou drogou je
čichání rozpustidel, kouření marihuany a užívání pervitinu.
Tento problém mimo jiné často souvisí s kriminalitou páchanou mladými Rómy a dále pak komplikuje
situaci v oblasti vzájemného soužití, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
V únoru 200 2 se začal realizovat specializovaný program služeb pro romskou populaci a pro její integraci
ve společnosti. Nabídkou volnočasových a sportovních aktivit a smysluplné seberealizace cílové populace
dochází k přirozené integraci s ostatními obyvateli regionu.
Romský koordinátor spolupracuje s romskými programy Armády spásy, Oblastní charity a romskými
iniciativami regionu.
V rámci romského komunitního centra Kappa působí amatérská hudební skupina Gipsy Imperio
vystupující na kulturních akcích města Přerova,v psychiatrické léčebně Šternberk, domovech důchodců nebo
vesnických plesech.
Velký význam má také fotbalové mužstvo Klokani, aktivně se účastnící amatérské soutěže Přerovské ligy
malé kopané.
Mimo tyto volnočasové aktivity je k dispozici možnost pravidelného využívání posilovny a klubovny nebo
se účastnit nárazových kulturních či sportovních akcí .
Realizované akce
Den soužití – 2. ročník sportovně kulturní akce zaměřené na podporu lepšího soužití občanů města Přerova
s minoritními skupinami obyvatel. Akce byla připravována ve spolupráci s Městem Přerov v rámci
projektu „Program soužití“.
Celý program probíhal ve sportovním areálu v Kozlovicích u Přerova. Hlavní náplní byl turnaj v malé
kopané mezi účastníky národnostních menšin a represivními složkami města Přerova.Odpolední program byl
doprovázen ukázkami činnosti Policie ČR, Městské policie, Hasičů a vystoupením několika tanečních
a hudebních skupin.
Termín:
Počet zúčastněných:
Celkové náklady:
Celkové příjmy:
24.9.2005
cca 300
4.486,50 Kč
4.904,00 Kč
Benefiční koncert v Klokočí – koncert na podporu činnosti KC Kappa Hranice
Termín:
Počet zúčastněných:
Celkové náklady:
Celkové příjmy:
12.11.2005
cca 250
3.952,50 Kč
9.120,00
Turnaj ve stolním fotbale
Termín:
Počet zúčastněných klientů:
Celkové náklady:
Celkové příjmy:
15.12.2005
16
495,50 Kč
0
Poskytnuté služby v číslech
Kontaktní centrum
- počet klientů
- počet kontaktů
2003
784
7.286
2004
473
1.963
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005
380
2.843
Kontaktní
centrum
počet klientů
počet kontaktů
2003
2004
2005
Harm reduction
- vyměněné inj. sety –KKC
- vyměněné inj. sety – TP
2003
10.259
1.177
2004
6.000
9.631
2005
14.533
6.122
Harm
reduction
15000
10000
inj. sety KKC
inj. sety TP
5000
0
2003
2004
2005
Terénní program
- počet klientů
- počet kontaktů
2003
251
3.099
2004
461
2.114
2005
214
1.635
Terénní
program
2005
174
3.654
Primární
prevence
4000
3000
počet klientů
2000
počet kontaktů
1000
0
2003
2004
2005
Primární prevence
- počet vyuč. hodin
- počet zúčastněných
2003
327
5.259
2004
169
4.040
6000
5000
4000
3000
vyučovací hodiny
počet zúčastněných
2000
1000
0
2003
2004
2005
Romské komunitní centrum
- počet klientů
- počet kontaktů
2003
147
1.759
2004
254
798
2005
166
2.420
Romské
komunitní
centrum
2500
2000
1500
počet klientů
1000
počet kontaktů
500
0
2003
2004
2005
Psychologické poradenství
2003
- počet klientů
- počet kontaktů
-
2004
-
2005 – od září
9
19
Psychologické
poradenství
Pozn.: v roce 2005 jsou uváděné hodnoty výkonů v porovnání s předchozími roky pouze za období 2. pololetí.
V prvním pololetí byly veškeré služby omezeny (v plné míře byla zabezpečena pouze výměna injekčního
materiálu).
Příběh klienta
Adéla, křehká plavovláska přišla do našeho centra spolu se svou sousedkou. Té nebyl její životní styl lhostejný.
Možná proto, že má bratra, který měl také problémy s drogovou závislostí. Naštěstí se jí ve výkonu trestu zbavil
a nyní žije ve spokojeném manželství. Kdyby nebylo sousedky a její citlivé motivace neměla by asi Adéla sil ke
změně životního stylu, který ji již unavil.
„Když si vzpomenu na své dětství , mohu říci, že bylo moc pěkné.Nevadilo mi,že nemám sourozence.Rodiče byli
hodní, doma mi bylo dobře. V týdnu jsem kromě školy navštěvovala hru na klavír, výtvarný kroužek a balet. V
těchto činnostech jsem byla úspěšná a bavily mě. Víkendy jsme s rodiči a s rodinami jejich přátel trávili na
chatě. Ráda na toto období vzpomínám. Pak nastala změna. Rodiče restituovali nějaký majetek a táta začal
podnikat. Asi úspěšně, protože místo na chatu jsme začali jezdit na atraktivnější víkendové pobyty většinou
mimo republiku. Škodovku vyměnili naši za bavoráka a oblečení jsme začali nakupovat jen ve značkových
obchodech. Zpočátku to bylo moc fajn. Pak nastaly změny. Kamarádky, které neměly značkové oblečení mi
záviděly a začaly mě pomlouvat. Rodiče se začali hádat, protože se táta, v té době už úspěšný podnikatel, vracel
domů pozdě. Pokud se nehádali, tak spolu nemluvili a byli zavřeni každý ve svém pokoji. Já jsem pro ně začala být
vzduchem, a když jsem za některým z nich přišla odehnali mě jako obtížnou mouchu. Přestalo mě bavit hraní na
klavír a do výtvarného kroužku i baletu jsem přestala chodit. Byla jsem nešťastná, začala jsem se nudit, nic mě
nebavilo. Zatím jsem se dobře učila a rodiče mě po základní škole přihlásili na školu střední. Tam jsem chodila
nerada, zhoršil se mi školní prospěch.
V polovině prvního ročníku jsem se začala potulovat městem. Náhodou jsem potkala kamarádku z baletu, která
mě pozvala k ní domů. Po dlouhé době jsem se po užití pervitinu, který mi nabídla, cítila opět šťastná a plná
energie. Přestala jsem chodit do školy, kradla doma peníze a užívala si pohody . Když rodiče zjistili, že jsem na
drogách, máma plakala a táta zuřil. Nakonec se pohádali. Aby nebyla ostuda dělali mrtvého brouka a já měla od nich
pokoj. Je pravda, že byly chvíle, kdy jsem se trápila jejich nezájmem. Mrzelo mě, že to doma není jako dřív. V
osmnácti mi koupili byt, platili nájem. Tam jsem s kamarády pobývala. Všichni mě měli rádi, vše bylo super. Po
nějaké době jsem pro ně ale začala být vzduchem a já si uvědomila, že jim na mně nezáleží, že je pro ně důležitý pouze
můj byt.
Na “dojezdu“ jsem z tohoto poznání začala mít „depky“. Poprvé, když se sousedka dala se mnou do řeči, byla
mi protivná. Její „spasitelství“ bylo podezřelé. Pak jsem o její nabídce přemýšlela, říkala, že jste jí ve vašem centru
poradili jak podpořit bratra. A tak jsem tady i když nevím jak můžete pomoci mně.“
Kromě empatického vyslechnutí jejího příběhu byly Adéle nabídnuty informace o možnosti detoxu a následné
léčby. Bylo podpořeno její rozhodnutí se léčit. Dostala telefonický kontakt na léčebnu a sama si hned na místě
dohodla termín nástupu. S doporučením k léčbě spolu se sousedkou odešla. Asi za měsíc se objevila ve dveřích
našeho centra. Vypadala dobře,přibrala, oči jí zářily.
Program v léčebně je pro ni zajímavý, i když začátky nebyly zrovna příjemné. Je rozhodnuta abstinovat.
Aktuálně je stále v léčebně, občas když má vycházku se zastaví. Přejeme silnou vůli.
PhDr. Jana Gebauerová
Hospodaření o.s. Kappa-Help v roce 2005
Spotřeba materiálu
- zdravotnický materiál
- DHM
- ostatní materiál
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
- cestovné klientů
- cestovné zaměstnanců
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
- nájemné
- telefony a poštovné
- právní a ekonomické služby
- psychologické služby
- ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
- daň silniční
- ostatní daně a poplatky
Pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Pojistné objektu
Odpisy dlouhodobého NM a HM
Poskytnuté příspěvky
Výdaje celkem
Tržby z prodeje služeb
- z toho potravinový servis
- z toho startovné (fotbalový turnaj)
- z toho pronájem zkušebny
- z toho benefiční koncert
- z toho besedy primární prevence
- z toho vystupování romské kapely
Tržby z prodeje zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
- z toho MPSV ČR
- z toho Úřad práce
- z toho Město Přerov
- z toho Město Hranice
- z toho Úřad vlády ČR
- z toho Olomoucký kraj
Dary
Příjmy celkem
(501)
(502)
(511)
(512)
(513)
(518)
(521)
(524)
(527)
(538)
(542)
(549)
(549.2)
(551)
(582)
(601)
(604)
(644)
(649)
(691)
445.587,83
238.648,33
60.903,00
146.036,50
91.427,97
7.343,00
61.259,70
522,00
60.737,70
487,00
895.002,20
125.776,50
200.462,51
108.512,50
130.000,00
330.250,69
1.046.087,00
324.615,00
241.138,00
83.477,00
3.562,00
13.003,00
2.400,00
10.603,00
1.338,00
182.443,66
4.444,00
18.596,40
500,00
3.095.696,76
34.675,00
1.340,00
4.000,00
2.500,00
9.120,00
3.015,00
14.700,00
1.500,00
27,59
4.409,86
2.977.308,00
892.500,00
132.143,00
249.000,00
140.000,00
1.171.000,00
392.000,00
190.665,00
3.207.920,45
Závěrečné poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům, za
poskytnutou finanční, materiální i morální podporu, díky níž jsme mohli naplňovat stanovené cíle a
poskytovat služby v co nejlepším rozsahu a kvalitě.
Úřad vlády České republiky – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo
práce a sociálních věcí České republiky, Olomoucký kraj, Město Přerov, Město Hranice, Nadace
Divoké Husy
Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum, Ábrányi s.r. o. – lékárna Alfa, Oblastní charita Přerov,
Služby města Přerova, Českomoravská foosballová organizace, prim. MUDr. Juraj Rektor,
Jarmila Halašová, Jiří Doležel, Alena Brázdová, Ing. Mgr. Dagmar Marková
Benefiční konto
V případě Vašeho zájmu o přispění finanční částky na podporu činností a programů o.s. Kappa-Help můžete
své příspěvky posílat na benefiční konto. Za jakoukoli částku děkujeme.
35-2107200247/0100
Komerční banka, a.s. Přerov
http://kappa-help.cz
[email protected]
Organizační struktura
Valná hromada
Předseda o.s.
Správní rada
Ředitelka o.s.
Metodická vedoucí
KKC Kappa
Přerov
KC Kappa
Hranice
Primární
prevence
Předseda o.s.
prim. MUDr. Juraj Rektor
Správní rada o.s.
MUDr. Juraj Rektor – statutární zástupce
Kateřina Svobodová – statutární zástupce
PhDr. Blanka Rektorová
Věra Pazderová
Miloslava Řezníčková – revizor
Ředitelka o.s.
Kateřina Svobodová
Metodická vedoucí
PhDr. Jana Gebauerová
Terénní
program
V roce 2005 ukončil pracovní poměr Mgr. Jan Polanský (předseda a vedoucí o.s.)
Romské
komunitní
centrum

Podobné dokumenty

Věc Wallová a Walla proti České republice

Věc Wallová a Walla proti České republice 10. Soud téhož dne žádosti vyhověl a rozhodl o dočasném umístění tří nejstarších dětí do zařízení ve V. a ostatních dvou dětí do zařízení v K. Toto opatření bylo nařízeno v souladu s § 76a občanské...

Více

P1 - Prof. Kadlec - Základní surovina. Těžení šťávy

P1 - Prof. Kadlec - Základní surovina. Těžení šťávy - půda vhodná pro pěstování cukrovky v ČR 700 tis. ha - cukrovka se pěstuje na ploše 50 - 60 tis. ha - Polabí, dolní Povltaví a údolí Ohře, - Haná, jižní Morava, Opavsko

Více

k náhledu zde

k náhledu zde nejdříve ani netušila, že to není dobrman, ale francouzský ovčák – beauceron. Poté, co se náhodně setkala s otcem své první feny, psem Eastwod Clint Fedar, bylo rozhodnuto a počkala si na Beatu z L...

Více