Informace RESORBA® Dental

Transkript

Informace RESORBA® Dental
REsorba® Dental
Udává tón.
REPARIEREN UND REGENERIEREN
▼
▼
RESORBA® DENTAL
Mistrovské kusy
ˇ ˇ
ˇ pro speciální požadavky Osvedcená
kvalita RESORBA® dále rozvinutá a zušlechtená
ˇ
ˇ
v ústní, celistní,
oblicejové
chirurgii a implantologii.
Profylaxe
PARASORB® Dentalkegel
Kolagenové kuželky pro omezení atrofie
ˇ
alveolárního hrebenu
(socket preservation)
GENTA-COLL resorb ® Dentalkegel MKG
Kolagenové kuželky pro omezení atrofie
ˇ
alveolárního hrebenu
(socket preservation),
s antibiotickou ochranou pro rizikové pacienty
Regenerace
RESODONT®
ˇ
ˇ
Vstrebatelná
kolagenová membrána pro rízenou
regeneraci tkáneˇ (GTR, GBR)
PARASORB®
Sterilní krytí rány/vložka do rány z kolagenu
ˇ
pro použití v celistní
chirurgii, lokální hemostyptikum
PARASORB® HD
Sterilní krytí rány/vložka do rány z kolagenu
ˇ
ˇ kostních defektech,
pro použití v celistní
chirurgii pri
lokální hemostyptikum
GENTA-COLL resorb® MKG
Sterilní krytí rány/vložka do rány z kolagenu
pro použití v celistní
chirurgii pri
ˇ
ˇ kostních defektech
s antibiotickou ochranou, lokální hemostyptikum
▼
Ošetrení
ˇ
Nový soubor hvezd
ˇ
v implantologii
RESORBA® Chirurgický šicí materiál
ˇ
ˇ
Vstrebatelný
a nevstrebatelný
šicí materiál
pro dentální chirurgii
▼
▼
PERFEKTNÍ SOUHRA
Partitura
Indikace
alveol. ošetření socket
preservation
augmentace
krytí defektů
GBR/GTR
hemostáze
interdentální péče
stavba papil
parodontologie
sliznice
transplantát sliznice
elevace dna sinu
tamponáda rány
resekce kořenového hrotu
▼
cystektomie
Kolageny a šicí materiály
pro implantologii a dentální chirurgii
Zachování kosti a stavba kosti jsou pevnými soucástmi
ˇ
ˇ
ˇ RESORBA® je Vám k dissoucasné
implantologické péce.
ˇ
pozici se svými špickovými
koncovými kolageny vyvinutými speciálneˇ pro implantologii – pro funkcne
ˇ ˇ a esteticky
optimální výsledek.
Na šicí materiály mužete
˚
klást stejné nároky jako na sebe
sama. RESORBA® Vám nabízí rozsáhlý program šicích produktu˚ v nejvyšším segmentu kvality.
23
SUP
RAM
ID 3
/0 G
R23
RES
OLO
N 5/
0 DS
M16
HED
VÁB
Í 4/0
DSM
16
SUP
R
DSM AMID
4/0
16
T18
3/0
GR
4/0
HR
HED
V
SAF
6153
41525
88155
SAF
ÁBÍ
SUP
OLE
NE
9062
40615
RES
OLO
N 6/
0 DS
M13
HED
VÁB
Í 4/0
HRT
18
88153
PA 1060
6061
40267
MK 25
DK-8011
DK-8001
DK-9011
DK-9001
PAR
A
1,8 SORB®
x 3,6
cm
PAR
A
7,0 SORB®
x 3,0
cm
PAR
A
9,0 SORB®
x 7,0
cm
PAR
ASO
7,0
x 3,0 RB® HD
cm
PAR
ASO
9,0
x 7,0 RB® HD
cm
GEN
T
A
MKG -COL
Lr
2,5
x 2,5 esorb®
cm
HED
VÁB
Í 3/0
HR1
7
SUP
RAM
ID 4
/0 H
RT18
PGA
4/0
HRT
18
DK-1836
RD 0703
RD 3503
MK 10
PAR
A
Den SORB®
talk
egel
GEN
Den TA-COL
L
talk
egel resorb
MKG ®
RES
O
3,5 DONT®
x 3,0
cm
RES
O
7,0 DONT®
x 3,0
cm
DK-1010
REF
Výro
bek
Pro každou indikaci vhodné doporucení
ˇ od firmy RESORBA®.
Extrakce zubu˚ – Problém
▼
Kost potrebná
pro bezpecné
ˇ
ˇ usazení implantátu
se nedostatecne
ˇ ˇ dotvorí
ˇ
Alveolární hreben
na místeˇ extrakce již po krátké dobeˇ zmizí.
ˇ
Stavba alveolárního hrebenu
je duležitá,
pokud má být
ˇ
˚
pozdeji
ˇ vsazen implantát
ˇ
Casove
ˇ i financne
ˇ ˇ nárocné
ˇ kroky lécby,
ˇ které jsou pro pacienta bolestivé a nejsou zcela bez rizika
▼
Ošetrení
ˇ
Regenerace
PARASORB® Dentalkegel
GENTA-COLL resorb® Dentalkegel MKG
▼
ˇ
Po extrakci se zubní lužko
nevyhojí vždy optimálne.
˚
To má následky:
▼
▼
Profylaxe
PRVNÍ HOUSLE
ˇ
Rešení
4 v 1 od RESORBY®
1. Bezpecné
ˇ a rychlé zastavení krvácení
3. Spolehlivá regenerace kosti
- není nebezpecí
ˇ druhotného krvácení
ˇ stabilní kostní
- již po relativneˇ krátké dobeˇ se vytvorí
uložení pro implantát
- stabilizace krevního koagelu
- opcne
ˇ ˇ s antibiotickou ochranou pro rizikové pacienty
ˇ
(napr.ˇ kuráky,
diabetes, imunosuprese)
▼
ˇ
2. Omezení atrofie alveolárního hrebenu
ˇ
- lépe kalkulovatelné dlouhodobé úspechy
4. Vysoká spokojenost uživatelu˚ a pacientu˚
ˇ použití
- jednoduché a bezpecné
- stabilizace alveoly a tím zachování citlivé vestibulární lamely
- zjednoduší se následné kroky lécby
ˇ
- objemová stabilita alveolární náhrady
- vysoký komfort pro pacienta
- zlepšení estetických a funkcních
dlouhodobých výsledku˚
ˇ
- vynikající pomer
ˇ cena/výkon
První volba
... k ošetrení
alveol. Zvlášt´ vhodné pro ochraˇ extrakcních
ˇ
nu kostního lužka
(socket preservation) v citlivé oblasti
˚
predních
ˇ
zubu˚
Literatura na požádání
Augmentace celisti
ˇ
– Problém
▼
▼
Augmentacní
regeneraci tkáneˇ
ˇ materiál vložený pri
ˇ rízené
ˇ
(GTR, GBR) je treba
zabezpecit
ˇ
ˇ a zakrýt
Prístupy
vytvorené
v rámci operací lift sinu se musí znovu
ˇ
ˇ
zakrýt a Schneiderova membrána se musí chránit proti
ostrohranným cásticím
augmentacního
materiálu
ˇ
ˇ
spolehlivá bariérová funkce
▼
▼
Implantáty, laterální celistní
augmentáty nebo extrakcní
ˇ
ˇ
ˇ
alveoly se musí chránit pred
mekké
tkáneˇ
ˇ zarustáním
˚
ˇ
ˇ
plneˇ vstrebatelná,
proto není treba
druhý zásah
▼
zvlášt´ dobre
ˇ se modeluje
▼
stabilní struktura, zejména ve zvlhceném
stavu
ˇ
▼
ˇ
Rešení
od RESORBY®
díky speciální mikrostrukture
ˇ použitelná oboustranneˇ
▼
▼
Ošetrení
ˇ
Regenerace
RESODONT®
▼
Po augmentacních
ˇ
opatreních
ˇ
v oblasti celisti
ˇ
je treba
ˇ
dbát na toto:
fixování není nutné
▼
▼
Profylaxe
ÚDER NA BUBEN
efekt vodítka
- podporuje tvorbu nových krevních cév (angiokonduktivita)
a tím rychlou integraci do okolní tkáneˇ
- podporuje rust
˚ kostí
▼
ˇ
ˇ prícne
ˇ ˇ ˇ zesítené,
ˇ bez chemických prísad
ˇ
Prirozene
ˇ
Zcela vstrebatelné
▼
▼
Výchozí materiály pro biomatrice jsou identické s produkty Resorby® k náhradeˇ mozkových plen
▼
▼
Výchozím materiálem je kolagen konského
ˇ
puvodu
˚
▼
ˇ zastavení krvácení
bezpecné
▼
ˇ zánetlivých
ˇ
stabilita pH a tím snížení nebezpecí
reakcí
RESODONT® - tisíckrát osvedcený
ˇ ˇ
v každodenním provozu zubního lékarství
ˇ
Zvláštní bariérová
membrána
▼
▼
- podporuje hojení ran
Postupy výroby jsou odvozeny od nejprísnejších
kvalitaˇ ˇ
tivních norem z výroby membrán ke krytí defektu˚ mozkových plen (dura mater)
ˇ
Maximální bezpecnost
produktu a vynikající
biokompatibilita
„Membrána se používá v zubním lékarství
ˇ
a v ústní, celistní
ˇ
ˇ
ˇ
a oblicejové
chirurgii, hlavneˇ v oblasti rízené
regenerace kostí
(guided bone regeneration GBR), ke krytí defektu˚ a zabezpecení
ˇ
augmentacního
ˇ
materiálu.
ˇ
Oblast zahrnuje lokální augmentaci ve stádiu prípravy
nebo behem
vložení enosálních implantátu,
ˇ
ˇ
˚ krytí faciální steny
ˇ
ˇ
celistní
dutiny a malých perforací sliznice celistní
dutiny
pri
ˇ operacích lift sinu a krytí alveol po extrakcích …
… Prubehy
reakcí nebo reakcí
ˇ
˚ ˇ hojení ran byly bez infekcních
na cizí telesa,
bariérová funkce byla ve všech dosavadních príˇ
ˇ
ˇ pro nerušenou konsolidaci kosti. Pri
ˇ expozici
padech dostatecná
ˇ
membrány dehiscencemi není indikováno okamžité odstranení,
˚
protože duslednou
dezinfikující lécbou,
výplachem, lze dosáhnout
ˇ
sekundární epitelizace membrány, aniž by se narušil augmentát
pod ní.“
ˇ
ˇ
Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz, Klinika a poliklinika ústní, celistní
a oblicejové
chirurgie
Univerzitní kliniky Münster.
Literatura na požádání
Zásahy v celistní
ˇ
chirurgii – Problém
▼
Ošetrení
ˇ
nebezpecí
ˇ infekce
▼
ˇ
místo defektu se plní tkánovou
tekutinou/krví
ˇ
zarustání
mekké
tkáneˇ do defektu
˚
▼
vetšinou
ˇ
silné krvácení
ˇ nedostatecne
ˇ ˇ
kost se dotvorí
▼
▼
Regenerace
PARASORB®
PARASORB® HD
GENTA-COLL resorb® MKG
▼
Po chirurgickém zásahu v celisti
ˇ
(napr.
ˇ cystektomie) muže
˚ místo kostního defektu zaostávat. Dusledkem
˚
toho je:
▼
▼
Profylaxe
TROJZVUK
funkcní
ˇ a estetická omezení
ˇ
Rešení
2 v 1 od RESORBY®
ˇ
ˇ
ˇ po operaci:
Optimální ošetrení
ran a defektu˚ bezprostredne
Doba krvácení ze standardizované
rány sleziny:
▼
ˇ pozdního krvácení
není nebezpecí
20
▼
stabilizace krevního koagelu
15
▼
ˇ a rychlé zastavení krvácení
1. Bezpecné
opcne
ˇ ˇ s antibiotickou ochranou pro rizikové pacienty
(napr.ˇ kuráky,
diabetes, imunosuprese) a v potenciálneˇ
ˇ
infekcním
prostredí
hrotu, cysta)
ˇ
ˇ (resekce korenového
ˇ
18,0
min.
10
5
0
▼
2. Regenerace kosti
▼
- pro rychlejší tvorbu nové tkáneˇ – angiokonduktivita
- pro rychlejší regeneraci kosti – osteokonduktivita
▼
▼
podporuje tvorbu nových krevních cév (angiokonduktivita)
a tím rychlou integraci do okolní tkáneˇ
podporuje hojení ran
▼
možnost vazby pro proteiny (m.j. faktory rustu)
˚
efekt vodítka pro rychlou regeneraci kostí
(osteokonduktivita)
ˇ zánetlivých
ˇ
stabilita pH a tím snížení nebezpecí
reakcí
▼
▼
▼
▼
úplné vstrebání
a tím odpadá druhý zásah
ˇ
▼
stabilní struktura
opcne
ˇ ˇ s antibiotickou ochranou pro rizikové pacienty
(napr.ˇ diabetes, imunosuprese, kuráci):
jen GENTA-COLL
ˇ
resorb® MKG
▼
kolagenový kolagenová želatinová oxidovaná
prášek
houba
houba
celuóza
čistá
celuóza
Obrázek podle tabulky Zdroj: Silverstein ME, Facs, Chvapil M (1981)
Experimental and clinical experiences with collagen fleece as a hemostatic agent
Funkce udržování místa
(zejména PARASORB® HD, GENTA-COLL resorb® MKG)
ˇ
- nedochází k zarustání
mekké
tkáneˇ
˚
- nerušená regenerace kosti
ˇ
Oproti tradicním
hemostyptikum,
˚ jako je oxidovaná celulóza nebo želatina, nabízejí PARASORB® / PARASORB® HD /
GENTA-COLL resorb® MKG radu
dalších výhod:
ˇ
5,0
Prokázalo se, že houbovitý kolagen nebo kolagenový prášek
ˇ
ˇ efektivnejší
ˇ než želatinové houby nebo celulóza.
jsou zretelne
ˇ je rychle a úplneˇ vstrebává,
Telo
pricemž
nativní kolagen navíc
ˇ
ˇˇ
podporuje granulaci a epitelizaci.
Efekt vodítka
Samotné zastavení krvácení nestací
ˇ –
lokální hemostáze s rozhodující výhodou
4,5
1,7
1,5
Míra shlukování:
5 minut po kontaktu s ruzným
˚
krytím rány
ˇ
(stanovení svetelnou
propustností)
100
20
F
18,0
90
G
88
H
90
15
min.
% 50
10
5
0
4,5
1,5
5,0
A
16
1,7
kolagenový kolagenová želatinová oxidovaná
prášek
houba
houba
celuóza
čistá
celuóza
0
B
C
18
E
D
19
18
9
různé
celulózové
preparáty
různé
želatinové
preparáty
různé
houbovité
kolagenové
preparáty
Preparáty z houbovitého kolagenu zpusobují
ve výrazneˇ silnejší
˚
ˇ
míre
ˇ shlukování trombocytu.
˚
Zdroj: Stemberger A., Ascherl R., Scherer MA., Kaufer C., Pfeffer M., Blümel G. (1992)
Hämostyptika in der Chirurgie - in vitro Untersuchungen zur Stimulierung der
Blutgerinnung sowie Festigkeit in Kombination mit Fibrinklebung
Inc. Gebhardt C(ed) Fibrinklebung in der Allgemein- und Unfallchirurgie,
Orthopädie, Kinder- und Thoraxchirurgie, Springer Verlag, Berlin, pp 27-36
Literatura na požádání
•• • • • • • • • • • • • •
•
••
• • ••
•
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • •
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
••
• ••
•
•
•• • • • •
•
•
•••
••
•
••• •• ••
•••
••
••
•
•••
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
•
••
•
••
•
• ••
•• • • • • • • • • • • • •
••
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
•••
••
•• •
••• •• ••
•
••
••
•
• • ••
••
•••
•
•• • • • • • • • • • • • •
••
Vstrebatelný
ˇ
materiál
•
SPRÁVNÉ STRUNY
fialový/nebarvený, monofilní,
krátkodobeˇ vstrebatelný
ˇ
PGA Resoquick
nebarvený, pletený, s povlakem,
krátkodobeˇ vstrebatelný
ˇ
PGA Resorba
fialový/nebarvený, pletený, s povlakem,
ˇ ˇ
ˇ vstrebatelný
ˇ
strednedobe
Caprolon
fialový/nebarvený, monofilní,
dlouhodobeˇ vstrebatelný
ˇ
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
•••
••
••
•• •
••• •• ••
•
••
•
•
• • • • • • • • • •••••• •••• • • •• • • •
• ••
• ••
•
••
••
••
••
•••
•
•••
•
•
•
••
• • ••
•
•
•••
•
•
• ••
▼
•• • • • •
••• •• ••
•••
••
▼
•
•
• ••
•• • • • •
••• •• ••
•• •
•••
••
••• •• ••
•
•••
••
•
•• • • • • • • • • • • • •
•• •
•• • • • • • • • • • • • •
• • ••
••
• • ••
••
•
••
•••
•
•• • • • • • • • • • • • •
••
•
••
••
•
•
••
••
•
•
••
• • • • • •• • • • • • •
•
••
• • • • • •• • • • • • •
•
••
• ••
• ••
•••
▼
••
••
• ••
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
•• • • • • • • • • • • • •
••
••
•
•
•
••• •• ••
• • ••
••
••
•
•
••
••
•
• ••
•
•• • • • • • • • • • • • •
••
••
•••
•
••
••
• • • • • • •• • •• •••••••• • • • • • • • • •
•
••
••
••
••
••
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bezproblémový rozklad a eliminace
••
••
• ••
•••
••
Nedochází k zapouzdrení
ˇ a reakcím tkáneˇ behem
ˇ
procesu rozkladu
•
• • ••
••
•••
•
•• • • • • • • • • • • • •
••
▼
••
••
•• • • • •
•
•
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
••
Optimální tolerance v tele
ˇ na základeˇ chemických
ˇ
vlastností a zušlechtení
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
••
• • ••
•••
•
ˇ jejichž mechanická podpora
Pro adaptace tkáne,
má být casove
ˇ
ˇ omezená
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • ••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• • •
••• •
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • •
• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • •
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •
•
•
•
•
•
• • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
▼
Glycolon
••
• ••
•
•
▼
• • ••
••••• ••
••
Profylaxe
• • • • • ••
•
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RESORBA® šicí materiál
pro dentální chirurgii
Regenerace
••
••••
••
•• •• •
•
• •• • • • •
•
• ••
• •• ••
•
•
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
•••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• ••
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
••••••••
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
• • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •
••••••••
•
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
• • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • ••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • •
•• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• •• •
• • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • •
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • •
• • • •• •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • •
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
••
• ••
•
•
••• •
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
• ••
••• •• ••
•
••
•
•••
• • ••
•
•• • • • • • • • • • • • •
••
•
•
••
•
••
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
•••
• ••
••
••
•••
••
••• •
••• •• ••
•
••
•
•••
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
•
••
••
•
Ošetrení
ˇ
••
••
•• •
••
••
• ••
•
•
••• •
•
•
•
•
•
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
•
••
••
••
•
•••
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
••
••
••
• • ••
•
••
•• • • • • • • • • • • • •
••
•
••
••
•••
••
••
•• •
••• •
••
•
••
•• •••• • • • •••••• •• •• • • • •
• • • • • ••
• ••
• • •••
•
•••
•
••• •• ••
••
• • • • • • • • •• ••••••••• • • • • • ••••• •• •• • • • • • • • • • • •
•••
•••
•
•• ••
••
•• •
••
••
•• • • • •
• ••
••• •
••
••
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
• ••
••• •• ••
•
ˇ
cerný/bílý,
pseudomonofilní,
ˇ
nevstrebatelný
Polyester
zelený/bílý, pletený,
ˇ
nevstrebatelný
Supolene
zelený, pletený, s povlakem,
ˇ
nevstrebatelný
Mopylen
modrý, monofilní,
ˇ
nevstrebatelný
Resopren
modrý, monofilní,
nevstrebatelný
ˇ
Seide „E“
cerný,
pletený,
ˇ
nevstrebatelný
ˇ
••
••
• ••
•
•
••
• • • • • •• • • • • • •
•
•• • • • •
• ••
••
•••
••• •• ••
•
••
••
•
••
•
• • ••
•••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
••
• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • ••
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •
••• •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• • •
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
Nevstrebatelný
ˇ
materiál
•• • • • • • • • • • • • •
Trvalá odolnost pri
ˇ soucasne
ˇ ˇ vysoké biologické slucitelnosti
ˇ
Optimální tolerance v tele
ˇ peclivým
ˇ
výberem
ˇ
výchozích látek
a zušlecht´ovacích procesu˚
ˇ
Bezproblémové odstranení
•
••
▼
Supramid
•
modrý, monofilní,
nevstrebatelný
ˇ
▼
•• • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• •• •• •
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
••• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Resolon
▼
•
• • ••
••
••
•
•••
••
••
•••
••
▼
• ••
•
•
••• •
••
• ••
•
•
•
•
•
••
•
•••
••
••
•••
••• •• ••
•• • • • • • • • • • • • •
•
••
•••
• • ••
•• • • • • • • • • • • • •
▼
Zvláštní místo má výroba kombinací jehla a vlákno
Atraumatické pro plynulý prechod
mezi jehlou
ˇ
a vláknem
▼
Zeptejte se nás!
Speciální povrchová úprava a presné
vybroušení
ˇ
pro minimální odpor pri
ˇ vpichu a klouzání tkání
▼
ˇ pro plynulý prechod,
ˇ
Jehly RESORBA® jsou optimálneˇ sladeny
chirurgickou techniku a situaci tkáne.
ˇ
▼
▼
▼
••
••
• • ••
••
••
••
•• •••• • • •
• • • • • ••
••
•
ˇ
RESORBA® má pro Vás pripraven
rozsáhlý program šicích
produktu,
˚ který má své místo v nejvyšším segmentu kvality.
RESORBA® - Váš poradce pro zdravotnické prostredky
Vás
ˇ
bude rád informovat!
••
••
• • • • • • • ••••• •• •• •• • • • • • • • • •
•
••
••
••
••
••
•• • • • •
• ••
RESORBA®
šicí materiál
Jehly pro dentální chirurgii
Urcité
ˇ typy jehel k dostání ve zvlášt' kvalitním
provedení s výbrusem PREMIUM
dle specifických požadavku˚ zákazníku,
˚ které vždy kladou
zvláštní požadavky na schopnosti podniku. Rádi vyrobíme
i pro Vás, od urcitého
minimálního odberu,
ˇ
ˇ kombinaci jehla
ˇ
a vlákno podle Vašich osobních predstav.
▼
▼
Formy podávání
a velikosti balení
Objednávkový list
Objednávku zašlete faxem na
379 723 184
Príjemce
ˇ
REF
Maße
VE
PZN
Adresa zákazníka
MK 10
GENTA-COLL resorb® Dentalkegel MKG
Ø 1,2 cm, výška 1,6 cm
10 kuželek
2582733
Resorba s.r.o
Haltravská 578
DK-1010
PARASORB® Dentalkegel
Ø 1,2 cm, výška 1,6 cm
10 kuželek
5956252
344 01 Domažlice
RD 3503
RESODONT®
3,5 x 3 cm (ca.)
1 membrána
7 x 3 cm (ca.)
1 membrána
1,8 x 3,6 cm
12 hub
5956298
DK-9001
7 x 3 cm
5 hub
5956306
DK-9011
9 x 7 cm
5 hub
5956312
GENTA-COLL
7 x 3 cm
5 hub
5956269
9 x 7 cm
5 hub
5956281
Kolagenové kuželky pro snížení atrofie celistního
hrebenu
ˇ
ˇ
(socket preservation), pro použití v celistní
ˇ
chirurgii,
s antibiotickou ochranou, lokální hemostyptikum
2,5 x 2,5 cm
5 hub
2582727
RD 0703
DK-1836
DK-8001
PARASORB®
PARASORB® HD
DK-8011
GENTA-COLL resorb® MKG
Praxe / klinika
Ulice
ˇ
PSC/obec
Telefon/fax
e-mail
Datum/podpis REF
MK 25
Jméno/príjmení
ˇ
PARASORB® Dentalkegel
® Dentalkegel MKG
Rozmery
ˇ
Obsah/balení Obj. množství/balení
MK10 Ø1,2 cm výška 1,6 cm
Kolagenové kuželky pro snížení atrofie celistního
hrebenu
ˇ
ˇ
(socket preservation), pro použití v celistní
chirurgii,
ˇ
lokální hemostyptikum
REF
Rozmery
ˇ
Obsah/balení Obj. množství/balení
DK-1010 Ø1,2 cm výška 1,6 cm 10
10
GENTA-COLL resorb® Dentalkegel MKG
1 kolagenová kuželka s gentamicinem obsahuje 22,4 mg konských,
ˇ
nativních kolagenových fibril, 16 mg síranu gentamicinu,
což odpovídá 8,80 – 11,44 mg gentamicinu
PARASORB® Dentalkegel
1 kolagenová kuželka obsahuje 22,4 mg konských,
ˇ
nativních kolagenových fibril
PARASORB® HD
1 cm² kolagenové houby obsahuje 5,6 mg konských,
ˇ
nativních kolagenových fibril
GENTA-COLL resorb® MKG
1 kolagenová gentamicinová houba 2,5 x 2,5 x 0,5 cm obsahuje
35 mg konských,
nativních kolagenových fibril
ˇ
25 mg síranu gentamycinu odpovídá 13,82 – 17,88 mg gentamicinu
RESODONT®
1 cm² kolagenové membrány obsahuje 2,8 mg konských,
ˇ
nativních kolagenových fibril
GENTA-COLL
PARASORB®
1 cm² kolagenové houby obsahuje 2,8 mg konských,
ˇ
nativních kolagenových fibril
sterilní krytí rány/vložka do rány z kolagenu pro použití
ˇ
v celistní
chirurgii, s antibiotickou ochranou, lokální
hemostyptikum
REF
MK25
ˇ
Distribuce v CR:
Resorba s.r.o.
Haltravská 578
344 01 Domažlice
Tel.: +42 (0) 379 - 724 - 233
Fax : +42 (0) 379 - 723 - 184
E-Mail: [email protected]
www.resorba.com
Rozmery
ˇ
2,5 x 2,5 cm
Obsah/balení Obj. množství/balení
5
Sterilní krytí rány/vložka do rány z kolagenu pro použití
v celistní
chirurgii, lokální hemostyptikum
ˇ
REF
DK-1836
DK-9001
DK-9011
ˇ
Rozmery
1,8 x 3,6 cm
7 x 3 cm
9 x 7 cm
Obsah/balení Obj. množství/balení
12
5
5
RESODONT®
PARASORB® HD
ˇ
ˇ
Vstrebatelná
kolagenová membrána pro rízenou
regeneraci tkáneˇ (GBR, GTR)
ˇ
Sterilní krytí rány/vložka do rány z koncentrovanejšího
kolagenu pro použití v celistní
chirurgii, lokální
ˇ
hemostyptikum
REF
RD3503
RD0703
Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG
Am Flachmoor 16
D-90475 Nürnberg
PARASORB®
® MKG
Rozmery
ˇ
3,5 x 3 cm (cca.)
7 x 3 cm (cca.)
Obsah/balení Obj. množství/balení
REF
DK-8001
DK-8011
1
1
Rozmery
ˇ
7 x 3 cm
9 x 7 cm
Obsah/balení Obj. množství/balení
5
5
Šicí materiál
REF Obj. množství/balení
02/2009 P1069
REPARIEREN UND REGENERIEREN
REPARIEREN UND REGENERIEREN
www.renoarde.de
Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG
Am Flachmoor 16
D-90475 Nürnberg
ˇ
Distribuce v CR:
Resorba s.r.o.
Haltravská 578
344 01 Domažlice
Tel.: +42 (0) 379 - 724 - 233
Fax : +42 (0) 379 - 723 - 184
E-Mail: [email protected]
www.resorba.com
02/2009 P1069
REPARIEREN UND REGENERIEREN