právní služby - Státní statek Jeneč, sp v likvidaci

Transkript

právní služby - Státní statek Jeneč, sp v likvidaci
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA PRÁVNÍ SLUŽBY ZADÁVANOU VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. § 38 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Název zakázky:
PRÁVNÍ SLUŽBY
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Klasifikace dle zákona:
IČ:
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč
Jiná právnická osoba dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d)
00016918
Zadavatel pověřil provedením zjednodušeného podlimitního řízení společnost tencon s.r.o.,
IČ 28907230, se sídlem na adrese Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, doručovací adresa
U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha – Záběhlice. Osobou oprávněnou jednat za firmu tencon s.r.o. je
Mgr. Lukáš Křivánek, GSM 777 809 490, e-mail [email protected]
2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“.
2.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb (právní poradenství a zastupování)
takto:
1.
-
zastupování zadavatele při soudním řešení restitučních případů a správních řízeních,
jejichž výčet je vymezen v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace,
zastupování zadavatele při řešení nových soudních případů, jejichž nápad dle
současných znalostí odhaduje na cca 10 případů ročně.
2.
-
právní poradenství zejména z těchto oblastí:
o restituční nároky
o obchodně právní agenda (vztahující se zejména k právní formě zadavatele)
o pracovněprávní poradenství
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb dle potřeby zadavatele zejména
zastupování likvidovaného státního podniku před soudy všech stupňů v ČR včetně zastupování
v rozhodčích řízeních, zastupování likvidovaného státního podniku před všemi orgány státní
správy a samosprávy v ČR, včetně zastupování ve věcech z oblasti práva správního, finančního,
pracovního a trestního, dále připravovat mimosoudní řešení sporných případů, poskytovat
pravidelné konsultace ve všech oblastech práva, projednávat postupy při zpeněžování majetku
likvidovaného státního majetku a při jeho převodu na jiné organizační složky státu.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
2
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
3. DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
3.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ CENA
CPV 79110000-8
3.2. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zejména sídlo zadavatele, sídlo dodavatele, místně a věcně příslušné soudy, jakož i příslušné
správní úřady, rozhodci apod.
3.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 4 500 000,- Kč (slovy čtyři miliony
pět set tisíc korun českých) bez DPH.
3.4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zahájení plnění veřejné zakázky od: 09.08.2010
Ukončení plnění veřejné zakázky do: 08.02.2013
3.5. Identifikační údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen uvést v nabídce, v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona a v návaznosti
na ustanovení § 17 písm. d) zákona, své identifikační údaje:
obchodní firma nebo název
právní forma
identifikační číslo
sídlo
jméno a příjmení osoby oprávnění jednat jménem nebo za uchazeče
jméno, příjmení kontaktní osoby uchazeče, její telefon a e-mail.
3.6. Nabídková cena zakázky
Měsíční paušální sazba za provádění činností vymezených v bodě 2 odst. 2.2. pododst. 1 a sazba
za právní poradenství uvedené v bodě 2 odst. 2.2. pododst. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s úplným a kvalitním
provedením a zohledňovat inflační vlivy.
Nabídková cena bude uvedena takto:
- cena bez DPH
- sazba a výše DPH
- cena včetně DPH.
Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky (Příloha č. 1) a do textu návrhu
smlouvy (Příloha č. 2). Pokud bude zjištěn rozpor mezi výší nabídkové ceny zapsané v Krycím
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
3
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
listu nabídky a výší ceny zapsané v textu návrhu smlouvy, bude při hodnocení nabídek
posuzována nabídková cena zapsaná v textu návrhu smlouvy.
Výše měsíční paušální sazby a výše hodinové sazby bude stanovena jako nejvýše přípustná a
uvedena v české měně. Tato cena je pevná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a
může být změněna jen v případě, že dojde ke změně sazby DPH.
3.7. Návrh smluvní pokuty
Uchazeč navrhne v krycím listu nabídky výši smluvní pokuty za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti stanovené smlouvou. Zadavatel tímto prohlašuje, že nabídku obsahující
nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu je oprávněn vyloučit a uchazeče vyřadit.
Uchazeč zapíše výši smluvní pokuty do Krycího listu nabídky (Příloha č. 1) a do textu návrhu
smlouvy (Příloha č. 2). Pokud bude zjištěn rozpor mezi výší smluvní pokuty zapsané v Krycím
listu nabídky a výší smluvní pokuty zapsané v textu návrhu smlouvy, bude při hodnocení
nabídek posuzována nabídková cena zapsaná v textu návrhu smlouvy.
3.8. Náležitosti nabídky
a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musejí být opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Nabídka bude
podána v jednom originále. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky (nejlépe provázání provázkem). Jednotlivé listy nabídky
budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou.
b) Nabídka bude mít tuto strukturu:
- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Doklady o plnění kvalifikace
- Návrh smlouvy – podepsaný
- Jiné doklady a požadavky
- Prohlášení o celkovém počtu listů.
3.9. Ostatní
Uchazeč doloží k nabídce čestné prohlášení o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku
v tomto zadávacím řízení, není současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím
řízení. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního nebo občanského zákoníku.
Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
4
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
V případě nesrovnalostí mezi tištěnou verzí dokumentace a dokumenty na CD, platí tištěná verze
zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení §
84 odst. 4 zákona.
4. POVINNOST UZAVŘÍT SMLOUVU
Zadavatel stanovil závazné minimální obchodní a platební podmínky obsažené v návrhu textu
smlouvy, který je Přílohou č. 2 této dokumentace. Uchazeči mohou nabídnout zadavateli
podmínky výhodnější.
Uchazeč přiloží tento doplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou ke své nabídce.
Pokud uchazeč navrhne podmínky horší nebo uvede rozdílné údaje, je to důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
5. DALŠÍ INFORMACE K TÉTO DOKUMENTACI
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k této dokumentaci, a to v
písemné formě (e-mailem, poštou nebo osobním doručením). Žádost o poskytnutí dodatečných
informací se podává výhradně na adresu osoby pověřené provedením zjednodušeného
podlimitního řízení, tj. na doručovací adresu firmy tencon s.r.o., nejpozději 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne prostřednictvím pověřené osoby dodatečné
informace nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti.
6. NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO JEJÍ PODÁNÍ
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení. Pokud
uchazeč podá více nabídek nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče
v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny jeho nabídky vyloučí.
Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem: „Veřejná zakázka – Právní
služby - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci – NEOTEVÍRAT“ a adresou zadavatele.
Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o
podání nabídky po uplynutí lhůty podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají do 15.07.2010 do 12:00 hod.
Místo pro podání nabídek
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od
9,00 hod. do 14,00 hod na doručovací adresu osoby pověřené provedením zjednodušeného
podlimitního řízení, společnosti tencon s.r.o., tj. U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha – Záběhlice. V
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
5
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
poslední den lhůty pro podání nabídek musí být tyto nabídky doručeny do 12,00 hod. osobně
Mgr. Lukáši Křivánkovi nebo jiné osobě jím pověřené.
Potvrzení o předání nabídky
Každý uchazeč, který ve lhůtě stanovené pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, pověřené osobě a
uchazeči, pořadové číslo nabídky, údaje o datu a hodině doručení. Doručení nabídky zaznamená
zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč dne 16.07.2010 ve 12:00 hod., příp. v jiném termínu a místě
oznámeném uchazečům v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 zákona.
Každý uchazeč, který podal nabídku, je oprávněn vyslat k otevírání obálek s nabídkami
maximálně dva zástupce vybavené plnou mocí uchazeče.
7. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s ustanovením § 43 zákona stanovil zadavatel konec zadávací lhůty dnem 9.8.2010.
Do uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí uvedeným
ustanovením zákona.
8. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Tato část upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů.
8.1. SPLNĚNÍ KVALIFIKACE SE ROZUMÍ
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli, společně a za tímto účelem podají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační
předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
6
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady)
vyjma § 54 písm. a) zákona, § 50 odst. 1 písm. c) zákona tj. ekonomické a finanční kvalifikační
předpoklady a § 50 odst. 1 písm. d) zákona tj. technické kvalifikační předpoklady musí prokázat
všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,
platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní
o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to
platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
7
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a
doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát v plném rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.
Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou
republikou, a to pouze pokud byl tento výpis nebo zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž
má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř.
příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo ze
zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů
v úrovni a rozsahu, tak jak si zadavatel vymezil, tj.
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě
obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55, nebo
d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem
nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné
části.
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené v § 143 zákona a prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů, nepožaduje zadavatel
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
8
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady
k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými
v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů.
Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace
Doklady pokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku, jakož i osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů ČAK, nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních
dnů.
Další požadavky na splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc v originále s úředně ověřeným podpisem, nebo v úředně ověřené kopii.
Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoli změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel
povinen bezodkladně tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně
na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona
možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč,
s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě
pro podání nabídek.
8.2. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
8.2.1. Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
9
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
10
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
8.2.2. Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše
předloží dle ust. § 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách:
•
6.3
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za (jménem) dodavatele.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
•
•
•
6.4
6.4.1
dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence.
Dle § 54 písm. c) zákona: doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou
profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li
takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních
právních předpis.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona
Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh
pojištění.
Způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobené dodavatelem
třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je
prokázat i jinými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné
doklady odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil.
Kč a pojistná smlouva je platná od začátku běhu zadávací lhůty a po celou její dobu. V případě, že
uchazeč tuto veřejnou zakázku získá, musí předložit účinnou smlouvu po celou dobu realizace
této zakázky.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
11
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
6.5 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
6.5.1
Dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek, jejichž předmětem bylo zastupování státu,
státního podniku či organizační složky státu v aktivních či pasivních soudních sporech
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (2007, 2008, 2009) s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
•
osvědčení o zastupování vydané státem, organizační složkou státu či státním podnikem
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné
doklady odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčení o zastupování
vydané státem, organizační složkou státu či státním podnikem, že řešil:
a) minimálně 2 soudní spory, v nichž zastupoval stát, státní podnik či organizační složku
státu v aktivním či pasivním sporu s minimální hodnotou každého jednotlivého sporu
350 tis. Kč.
9. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
9.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
9.2. DÍLČÍ KRITÉRIA
Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
1. Měsíční paušál za zastupování před soudy a správními úřady při řešení současných a
nových restitučních případů bez DPH
70%
2. Smluvní pokuta za odchýlení se od pokynů zadavatele
10%
3. Hodinová sazba poradenství bez DPH
20%
PLÁN HODNOCENÍ NABÍDEK
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
Kritérium 1. Měsíční paušál
Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
12
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
U každé nabídky budou přiřazené body od hodnotitelů sečteny a nabídce s největší počtem
dosažených bodů v tomto kritériu bude přiřazena hodnota, která vznikne násobkem přiřazených
bodů a váhy kritéria.
Kritérium 2. Smluvní pokuta
V rámci kritéria smluvní pokuta bude zadavatelem posuzována výše smluvní pokuty pro případ
porušení povinnosti dodavatele plnit pokyny zadavatele, přičemž jako základ je stanovena
smluvní pokuta za každý jednotlivý případ odchýlení se od pokynů.
Zadavatel v rámci tohoto kritéria požaduje výši smluvní pokuty, která je s ohledem na příslušná
ustanovení obchodního a občanského zákoníku souladná s dobrými mravy.
Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Kritérium 3. Hodinová sazba
Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
U každé nabídky budou přiřazené body do hodnotitelů sečteny a nabídce s největší počtem
dosažených bodů v tomto kritériu bude přiřazena hodnota, která vznikne násobkem přiřazených
bodů a váhy kritéria.
10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou
zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky
výhodnější.
Tyto podmínky jsou stanoveny formou návrhu textu smlouvy obligatorního charakteru. Uchazeč
doloží tento doplněný návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za
uchazeče.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Obligatorní návrh smlouvy je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
13
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU
Nabídkovou cenou se pro tyto účely rozumí měsíční paušál za zastupování zadavatele při
soudním řešení restitučních případů a správních řízeních, jejichž výčet je vymezen v Příloze č. 3
této zadávací dokumentace a za zastupování zadavatele při řešení nových soudních případů,
jejichž nápad dle současných znalostí odhaduje na cca 10 případů ročně bez daně z přidané
hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče, zejména veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením včetně veškerých rizik a vlivů (včetně např. inflačních) a dále
náklady spojené s pojištěním atd.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazby a výše DPH, cena vč. DPH.
Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu (Příloha č. 1) nabídkové ceny a do textu
smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím
listu nabídkové ceny a mezi hodnotou ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení
nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.
Cena za měsíční paušál bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně. Tato
cena je pevná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel definuje podmínky, při nichž je možné překročit výše nabídkové ceny:
a) pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH,
b) pokud na základě požadavků zadavatele dojde k rozšíření předmětu plnění v souladu se
zákonem.
11.2. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY
Uchazeč uvede v Krycím listu (Příloha č. 1) a do textu smlouvy výši smluvní pokuty k zajištění
splnění výše vymezené povinnosti. Zadavatel si tímto výslovně vymiňuje, že nabídku obsahující
neoprávněně vysokou smluvní pokutu je oprávněn vyřadit a uchazeče vyloučit.
11.3. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VÝŠE HODINOVÉ SAZBY
Nabídkovou cenou se pro tyto účely rozumí hodinová sazba za právní poradenství zejména
z těchto oblastí:
o restituční nároky
o obchodně právní agenda (vztahující se zejména k právní formě zadavatele)
o pracovněprávní poradenství
bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazby a výše DPH, cena vč. DPH.
Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu (Příloha č. 1) nabídkové ceny a do textu
smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím
listu nabídkové ceny a mezi hodnotou ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení
nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
14
[PRÁVNÍ SLUŽBY] Zadávací dokumentace
Hodinová sazba bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně. Tato cena je
pevná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel definuje podmínky, při nichž je možné překročit výše nabídkové ceny:
a) pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
12. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém
jazyce, musejí být opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Nabídka bude podána
v jednom originále. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout
jednotlivé listy nabídky (nejlépe provázání provázkem). Jednotlivé listy nabídky budou
číslovány nepřetržitou číselnou řadou.
9.1 Nabídka bude podána v následující struktuře:
o
o
o
o
o
o
Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady o plnění kvalifikace
Návrh smlouvy – podepsaný
Jiné doklady a požadavky
Prohlášení o celkovém počtu listů
13. Jiné požadavky nabídky
13.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
13.2. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
13.3. Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že
jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou
osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
obchodního nebo občanského zákoníku.
13.4. V případě nesrovnalostí mezi tištěnou verzí dokumentace a dokumenty na CD, platí
tištěná verze zadávací dokumentace.
13.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným
v ustanovení § 84 odst. 4 zákona.
14. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (v tištěné a elektronické podobě)
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy (v tištěné a elektronické podobě)
Příloha č. 3 – Přehled probíhajících soudních a správních případů (v tištěné podobě)
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
15

Podobné dokumenty