veletržne noviny 2_15.indd

Transkript

veletržne noviny 2_15.indd
Veletržní noviny
13. kvìten 2015
è. 2
Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám!
Nestùjte v pùli cesty!
Profesionální tisková øešení Canon
Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta „Plus“
Mají ve Spandexu Arabelin prsten?
Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem
Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy?
Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách.
Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti.
Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper.
...ostatní tlaèia pre všetkých,
my tlaèíme pre Vás.
noviny
pre grafický priemysel
Kdekoliv v novinách spatøíte logo
, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení
a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì…
 personalizované
s variabilnými dátami
1 STIAHNITE
si apku CP Clicker
 cielený spôsob oslovenia
Vašich zákazníkov
2 ZOSNÍMAJTE
pomocou aplikácie
CP Clicker plochu
Veletržních novin
z iTunes® alebo
TM
Google Play
3 UŽÍVAJTE SI
virtuálny
on-line
svet
 s Augmented Reality –
Clickable Paper
 priestor pre Vašu
prezentáciu a kampane
Událost dne
Poprvé i veletrh 3D tisku
Letošní veletrh Reklama Polygraf pøináší významné prvenství. Koná se na nìm
i první oficiální èeský veletrh 3D tisku. Po nìkolika expozicích, které se v minulých letech soustøedili na tuto technologii, máte letos pøíležitost získat mnohem
komplexnìjší pohled na dìní v tomto oboru u nás. K èemu je vùbec 3D tisk dobrý? Tuto otázku jsem slyšel pomìrnì èasto od lidí, kteøí se kolem tisku nepohybují, ale našli se i tiskaøi, pro které byl 3D tisk jenom technologickým úletem.
Pøesvìdète se, že tato technologie má význam, který mùže ocenit každý z nás. 3D
tisk se velmi úspìšnì prosadil pøi tvorbì protetických pomùcek a rùzných náhrad.
Dnes jsou k dispozici vyhovující materiály pro rùzné implantáty, které nahradí
lidskou chrupavku èi kosti. Další oblastí, kde je 3D tisk velkou pomocí je pøímé
modelování navrhovaných souèástek èi rùzných konstrukcí v 3D programech.
Výsledkem tak není jen technický výkres, ale i model, na kterém lze zhodnotit
funkènost, design a efektivitu konstrukce. Oèekává se, že je velmi blízko èas, kdy
se 3D tisk stane souèástí bìžného života. Možná se vám to bude zdát pøekvapivé,
ale má to být pøedevším kuchyò, kde se uplatní nejmasovìji.
Ostatnì, vše podstatné a do detailu se dovíte od samotných vystavovatelù.
Ďalej ponúkame:
 možnosť tlačovín
s rozšírenou realitou
 konzultácie a poradenstvo,
štúdie uskutočniteľnosti
 návrhy a implementáciu
workflow
 riadenie projektov
 vzdelávanie zamestnancov
www.grafie.sk
Spandex
pozýva na
Reklama Polygraf
Pre viac informácií volajte
Spandex na (SK): +421 2 3333 5555
alebo (CZ): +420 286 006 455,
alebo navštívte naše webové stránky
Spandex dodáv8 Avery Dennison® materiály
© Spandex 2015. All rights reserved. www.spandex.com
2
• 13. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Hala 4, stánek 4A7
Nestùjte v pùli cesty! Interaktivita v tiskových dokumentech
Zcela unikátní technologie RICOH
pod oznaèením „Clickable Paper“,
tedy opravdu klikací papír, pøinesla již
v loòském roce zásadní zlom v pøístupu
ke klasickým papírovým dokumentùm
pro oblast reklamy i komunikace.
Konkrétní ukázky využití CP vás budou
provázet i po celou dobu veletrhu
Reklama Polygraf.
být naprosto cokoli – tištìná pøedloha
letáku, reklamní informace, obrázek
v èasopisu èi novinách, inzerát na plakátu èi billboardu, upoutávka do restaurace, kina nebo jiné kulturní akce,
firemní vizitka, reklamní polep na autì,
obal èi krabice výrobku nebo libovolná
fotografie.
Snem každého marketéra, vydavatele,
nakladatele èi zadavatele reklamní
èinnosti je zcela jistì mít informace
o úspìšnosti svého poèínání. Dnes již
existují velmi sofistikované nástroje,
které rùznou kvalitu mìøení poskytují.
Zjistí, kolik uživatelù si urèitý soubor
stáhlo, kolik návštìvníkù kliklo na nìjakou reklamu, kdo a kdy si pøeèetl
zprávu nebo zdali na nìkterý podnìt
reagoval.
Ovšem dostanete zpìt nìco podobného,
když si zadáte klasickou tištìnou inzerci? Nikoli. Papír je bohužel pouze papír.
Nicménì stále je jakákoli inzerce v papírové podobì rozšíøenìjší a pøedevším
úèinnìjší než její modernìjší elektronická sestra. Proè tedy papír neumocnit
tím, že ho s výhodou elektronického
svìta prostì a jednoduše propojíme.
A právì to je myšlenka RICOH Clickable Paper (CP). Tato technologie pouze
registruje pùvodní grafiku, kterou mùže
Jednoduše tento obraz
sejmete aplikací ve vašem
chytrém telefonu. Zkuste si
napøíklad pøedstavit technologicky moderní, tedy CP
katalog cestovní kanceláøe
s nabídkou zájezdù. Zajímá
vás nìjaký? Sejmete jej
a hned vidíte detailní fotogalerii daného místa, vidíte,
jaké je na vybraném místì
poèasí v daném období, mùžete kontaktovat konkrétní
osoby, podívat se na video
z lokace a mnoho dalšího.
To je pohled ze strany uživatele, tedy zákazníka. Ovšem zadavatel má i pøesto,
že se jedná pùvodnì o papírový dokument, kompletní informace o tom, kolik
lidí z tohoto katalogu zaujal ten který
konkrétní zájezd, co si u nìj zjišśovali,
pøípadnì zdali a koho kontaktovali. Následující katalog již mùže být upraven
tak, aby podchytil ten správný zájem.
Pokud vás technologie
CP RICOH zaujala,
urèitì ji na letošním
veletrhu naleznete
a vìøíme, že se s ní
budeme setkávat stále
èastìji.
IMPROMAT CZ s.r.o.
E
C
N
E
I
R
E
P
X
E
SEE THE
INNOVATIONS IN
LARGE FORMAT
PRINTING
Inovace a inspirace pro Vaše podnikání
REKLAMA-POLYGRAF 2015
12.–14. KVĚTNA
STÁNEK Č. 4B8
FESPA DIGITAL 2015
18.–22. KVĚTNA
STÁNEK Y10, HALA 9
Reklama Polygraf • 13. 5. 2015 •
3
Hala 4, stánek C32
Prosvìtlovací systémy jako stánek
Ve svìtì reklamy není moc produktù,
které mohou samy vytvoøit výstavní stánek. Prosvìtlovací napínací textilní systémy spoleènosti Atlas Advertising to však
dokázaly. Pøitáhly pozornost návštìvníkù
hrou grafiky a svìtla, atraktivního povrchu a kombinací s dalšími designovými
materiály. Firma je pøedevším výrobcem
reklamy a na svém stánku ukázala, že
i reklamu lze dìlat s grácií.
Napínací prosvìtlovací systémy z hliníkových profilù jsou velmi elegantním
øešením pro prosvìtlenou i neprosvìtlenou grafiku. Všichni je znáte z letištì
Václava Havla, kde jsou souèástí prezentaèních ploch.
Konstrukce
Prosvìtlovací napínací systém je tvoøen
nosným rámem z hliníkových boèních profilù, které jsou buï pøipojeny
na pevnou zadní stìnu z hliníkových
sendvièových desek nebo vyztuženy
pøíèným profilem. Plochou pro vizuální
komunikaci je pak grafika vytištìná
na textil, která se vystøihne podle
tvaru rámu s dostateèným pøesahem.
Na okraj grafiky se totiž našije silikonová páska urèená pro zavedení textilu
do profilu rámu napínacího systému.
Dobøe napnutý textil je na dotek velmi
pøíjemný a prosvìtlená grafika svými
záøivými barvami získá na pøitažlivosti.
Rám na pohledové ploše vytváøí pouze
elegantní linku z pøírodního nebo lakovaného kovu. Systém
mùže být sestaven jako
jednostranný i oboustranný, tenký i hrubší,
uchycený na stìnì
i samostatnì stojící
èi spuštìný ze stropu
do prostoru. Reklamní
sdìlení na tìchto systémech má svùj šarm
a eleganci.
Odhluènìní prostor
Estetické hledisko je
jistì dùležité, ale není
na škodu mít i nìco
v záloze. Schopnost
pohlcovat zvuk a odhluènit prostory je velmi užiteènou výhodou.
Jednak už samotný
povrch textilu pohlcuje
zvukové vlny a jednak
lze do systému vložit
i speciální materiály
pohlcující zvuk. Za snížení úrovnì hluku vám
podìkují zamìstnanci
v otevøených kanceláøích, hosté v restauracích i návštìvníci
velkých výstavních prostor a hal, kde je
šum a ozvìna velmi rušivým prvkem.
Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40
Zahájení veletrhu Reklama Polygraf 2015
Píše se úterý 12. 5. 2015 a náš tým se vydal na propagaèní
cestu do Letòan. Cestou necestou jsme potkávali mnoho
Pražanù, které jsme informovali o tøídenním veletrhu Reklama Polygraf 2015. Mnoho lidí jsme zaujali našimi sluneèními hodinami, se kterými jsme procházeli skrz naskrz
Vyšehradem. Poté jsme se pøesunuli na Ládví, kde jsme
mìli také o zábavu postaráno. Cestu jsme završili v Letòanech, kde jsme nadále pokraèovali v propagaci. Zde se už
našlo více zájemcù, kteøí dokonce pøed našimi zraky veletrh
navštívili. Sami jsme byli uchváceni novými expozicemi,
která letošní reklama Polygraf nabízí. Vìøíme, že budou
návštìvnici veletrhu také tak spokojeni.
Kolektiv skupiny 5
4
• 13. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Atlas Advertising Group, s.r.o.
[email protected]
Hala 4, stánek 4B8
Profesionální tisková øešení Canon
Canon pro návštìvníky letošního veletrhu
Reklama Polygraf pøipravil prezentaci
unikátního øešení – vùbec poprvé v Èeské
republice pøedstavuje kompletní pracovištì na výrobu digitálnì tištìných médií
použitím UV vytvrzovaných inkoustù
vèetnì linky pro kontinuální nanášení
základních nátìrù nebo ochranných lakù
ve vysoké kvalitì.
Schopnost potisknout urèitý materiál souvisí s jeho povrchovými
vlastnostmi a pro potisk rùzných
tradièních materiálù jako sklo,
kovy, døevo apod. neexistuje
univerzální øešení. Pøed tiskem
se používají rùzné základní
nátìry a pro ochranu a zvýšení
odolnosti tisku také odlišné
ochranné laky. Kvalitní výsledky
lze dosáhnout pouze použitím precizní technologie k ošetøení povrchù
substrátù za pøedpokladu vysokého
stupnì know-how v oblasti použitých
nátìrù a chemikálií. Návštìvníci expozice znaèky Canon si mohou takovéto
øešení prohlédnout zblízka díky kombinaci dokonèovacího zaøízení Bürkle
LFC1300 s UV flatbed tiskárnou Océ
Arizona 660GT.
Specializovaný plochý „true flatbed“
systém Océ Arizona 660 GT otevírá
rozsáhlé množství produkèních možností. Vakuový stùl o rozmìrech 1,25
na 2,5 m je zkonstruován tak, aby udržel
média a pøedmìty bìhem tisku v nemìnné poloze a nabízí optimální kvalitu
tisku a bezkonkurenèní univerzálnost.
Podporuje nejrozsáhlejší škálu aplikací
s pevnými médii vèetnì: tisku na
neobvykle
tvarovaná,
tìžká, hladká
nebo pøedøezaná pevná média; vícevrstvých
aplikací s vysokou hodnotou;
oboustranných výtiskù; velkých dlaždicových výtiskù na nìkolik desek a bezokrajových výtiskù – vše s dokonalým
soutiskem a geometrií a bez potíží nebo
znehodnocených výtiskù.
Dokonèovací stroj Bürkle LFC1300
dokáže pokrýt ochranným lakem jakýkoliv potištìný materiál, jehož šíøe
nepøekraèuje 1 300 mm a jehož tloušśka
se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 80 mm.
Síla krycího laku mùže být volena podle
pøání zadavatele v rozmezí od 5 do 30
mikronù. Stroj využívá bezrozpouštìdlové laky vytvrzované UV záøením.
V nabídce spoleènosti Canon jsou
pak další varianty, které
umožòují lakovat
materiál až
do šíøe 100 mm. Na stánku
Canon je k zhlédnutí nejen toto
jedineèné technologické workflow, ale pochopitelnì i celá øada
aplikací, o jejichž výjimeèné kvalitì
se pøijïte sami pøesvìdèit.
Tìšíme se na Vás!
Canon CZ, s.r.o.
9\WLVNQďWHVLVYRMH
Vyzkoušejte si personalizovaný
tisk tak, jak jej umíme my.
Reklama Polygraf • 13. 5. 2015 •
5
Hala 3
Hala 4
a
6
• 13. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù
1000KOZ s.r.o.
12M ALICJA W¥SOWSKA
3D gang
3 DKreator.com
4ISP s.r.o.
Hala3-A20
Hala3-B26
Hala3-A15
Hala3-A13
Hala4-B16
A
A Technologies
Hala6-A26
ABA, spol. sr.o.
Hala3-C1
ABF, a.s.
Hala3-B28
ABF, a.s.
Hala3-C29
ADAM A SYN s.r.o.
Hala6-A23
AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA
Hala3-A34
Agentura M-S-P
Hala3-C32
AGS Trade s.r.o.
Hala6-A1
Achilles CZ
Hala3-A21
ALEDETO, s.r.o.
Hala4-C7
ALEX FOX Central Europe
Hala3-A12
Anavia s.r.o.
Hala6-A5
Andrew/eBMA
Hala3-B5
Aquaprint
Hala4-B17
ASKA PRAHA
Hala3-B25
Asociacesítotiskuadigitálního
tisku ÈR
Hala4-C37
Atlas Advertising Group
Hala4-C32
Automatic Letter Bender
Hala3-C7
AWC Morava
Hala4-C39
B
Badge4u Wojciech Paw³owski
Baloušek
Bohemia möbel s.r.o.
Borgis
Brand Gifts
Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo
Hala3-B12
Hala3-C6
Hala3-B42
Hala3-B36
Hala3-B11
Hala3-B23
C
CANON CZs.r.o.
Ceiba
CNC technikas.c.
COLOP CZ
COMAC
COMIMPEX PRINT
Cotton Classics Handels GmbH.
COVERAX Sp. z o.o.
CT Praha
Hala4-B8
Hala4-C35
Hala4-B1
Hala3-C20
Hala4-C5
Hala4-A8
Hala3-B4
Hala3-A37
Hala4-C7
È
ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
Hala6-A12
Èokoládovny Fikar
Hala3-A41
D
Dallmayr Vending & Office, k.s.
DataLine Technology, a.s.
Dencop Lighting
DISKUS
Distribution TMP
DOT COLOR
Hala3-B29
Hala4-A1
Hala4-B11
Hala3-A28
Hala3-C9
Hala4-C2
E
Economia
ELASTO FORM Bohemia
ELECTRON
Enkáèko
EPSON EUROPE B.V.
EUROPE MATCH
EXPOSALE - CZ
Hala3-C16
Hala3-A36
Hala4-A2
Hala3-A9
Hala4-A10
Hala3-A2
Hala3-C34
F
Falk & Ross Group Austria GmbH
Firma A&J Agnieszka Polak
FORMICA CZ, s.r.o.
FOTONAUT
FRANCES
FUJIFILM Europe
Hala3-B27
Hala3-B3
Hala4-A7
Hala6-A30
Hala3-C5
Hala4-A9
fusion hotels
Hala6-A14
G
GMF AQUA PARK PRAGUE a.s.
GOQLED. Co.
GRAFIE CZ
GRAFIE SK s.r.o.
GRAPP CZ
GravoTech
Hala6-A17
Hala4-B5
Hala4-A4
Hala4-A7a
Hala3-C22
Hala4-A15
H
HANTONÈR
HaWe systems
Hermann Majer GmbH & Co.KG
Hrací karty
Hala3-B20
Hala4-A17
Hala4-C31
Hala3-A29
CH
CHOCOGASTRO, s.r.o.
Hala3-A42
I
IMPROMAT CZ spol.sr.o.
Industrial Wear
Ing. Karel PIŠTÌK, CSc.
Ing. Václav Koláø
InkTec CZ
InSpe
INTEGART Sp. z.o.o.
Inter Flag
ISMC BOHEMIA
Hala4-A7
Hala3-A26
Hala4-A12
Hala6-A7
Hala4-B12
Hala4-C1
Hala4-C30
Hala3-A1
Hala3-A38
J
Jan Hajný
Jansen Display
Hala6-A28
Hala3-C24
K
K-Square
Hala3-A30
Kafka Design
Hala4-B14
Key2Print sp. zo.o.
Hala4-A1
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Hala3-A31
KOMFI
Hala4-C8
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o.
Hala4-B4
L
LAMplus
Lepíky
Likor East - West Promotion
Hala3-A11
Hala3-C33
Hala3-B2
M
MCAE Systems
MEGAFLEX s.r.o.
Hala3-A7
Hala4-B10
N
NC Computers
Nedbal Trading
NUDE Juice and Smoothieco.
NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o.
Hala3-A10
Hala3-B14
Hala3-A25
Hala6-A6
O
Oki Systems (Czechand Slovak)
OMNIPLAST
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM
Ondøej Cempírek
OPUS Praha
Hala4-A5
Hala4-C33
Hala4-C9
Hala6-A31
Hala3-C35
P
PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o.
Hala3-C10
PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o.
Hala6-A25
POPAI CE service
Hala3-B10
PREZENTA CZECH
Hala3-C14
PRINTA
Hala3-B41
PRODUCTION 24
Hala3-C21
Profisignplus
Hala4-A6
Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o.
Hala6-A23
PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1
PROMORAIN
Hala3-A39
Proppoint, s.r.o.
Hala6-A10
PRVNÍ HANÁCKÁ BOW
Hala4-B7
PVA EXPO a.s.
Hala6-A19
Q
QUENTIN
Hala4-B19
R
RACE CLUB s.r.o.
Radomír Havlík
Rathgeber
RAYFILM Bohemia
RAYFILM Moravia
RAYFILM s.r.o.
REDA a.s.
Repre
Ritter CZ
Roggi, s.r.o.
RTS Technologies, s.r.o.
Hala6-A29
Hala3-A40
Hala3-C23
Hala3-C8
Hala3-C8
Hala3-C8
Hala3-B6
Hala3-A18
Hala3-B24
Hala3-A3
Hala6-A33
S
Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA
Hala3-B23
SERVIS CENTRUM
Hala3-B8
SIPEC SpA
Hala3-A22
Smaltovna Mišík
Hala4-B6
Hala4-B2
Smartdata
Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o.
Hala4-C40
Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o.
Hala6-A9
Spandex SyndiCUT
Hala4-B4
STI Èesko
Hala3-C17
STIL MEDIA SRL
Hala3-B43
Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11
Støední škola a vyšší odborná škola aplikované
kybernetiky s.r.o.
Hala4-A14
Støední škola mediální grafiky a tisku
Hala4-A16
STUDAS
Hala3-B35
Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23
Š
Šicí technika Brother
Hala3-A19
T
TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o.
TEXCENTRUM
TIGER TEAMs.r.o.,
anglicky TIGER TEAM Ltd.Co.
Tokhi Music
TVAR výrobnídružstvo Pardubice
Hala3-A35
Hala6-A1
Hala3-B23
U
Uhaltrade cz
Ultima Displays
Uniform - Accessoires Bohemia
UV STAR printing company s.r.o.
Hala3-C18
Hala3-B21
Hala3-B13
Hala3-B37
Hala3-B40
Hala3-C25
V
Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby
Hala3-B23
Veletrhy Brno, a.s.
Hala6-A3
VOLTER Tech
Hala4-C6
Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola
grafická, Praha1, Hellichova22
Hala4-B3
W
Whitesoft
Hala3-C4
X
XEROX CZECH REPUBLIC
Hala4-A11
Z
Zdenìk Kompert
Zenit
ZPROGO team
Hala6-A15
Hala4-A13
Hala3-B44
Ž
ŽÍDEKtisk
Hala4-B20
Reklama Polygraf • 13. 5. 2015 •
7
Veletrh oèima studentù Orange Factory, stánek C40
Propagace Reklamy Polygraf: den druhý
Úskalí spojená s druhým dnem propagace veletrhu neznala mezí. Ihned po pøíchodu do temnoty pražského metra na nás padla tíseò. Tušili jsme, že èas strávený
v podzemí bude tìch nejhorších ètyøicet minut v našich životech. V nepøátelských
pohledech spolucestujících se zraèila èirá nenávist a zloba. Temnota jejich duše
prosakovala na povrch. Znenadání se ozvalo skøípìní brzd. Souprava prudce zastavila a ozval se roztøesený hlas strojvedoucího: „Vážení cestující, zachovejte klid
a nevystupujte, prosím. Vlak zde svou jízdu nekonèí.“ Minuty se zdály nekoneèné.
Úzkost se stupòovala. Pøi životì nás držela jen myšlenka, že doruèíme náš drahocenný náklad a Reklama Polygraf byla naším jediným majákem nadìje. Po chvíli se
vlak opìt dal do pohybu. Všem nám spadl kámen ze srdce. Naší cestì vstøíc veletrhu již nic nebránilo. Reklama Polygraf je zachránìna!
Anežka Sára Pejsarová, Lucie Kratochvílová, Nicola Soukupová,
Petr Szelong, Šárka Nová, Veronika Svátková
Hala 4, stánek 4A11
Xerox ve svìtové premiéøe - vylepšená varianta „Plus“
Ani v letošním roce si spoleènost Xerox
nenechala ujít jedineènou pøíležitost
zúèastnit se veletrhu Reklama Polygraf.
V letošním roce návštìvníky pøekvapí
nejen skvìlou možností si na stánku užít
nìjakou tu zábavu, ale také špièkovými
stroji, novinkami v technologiích i možností si vše vyzkoušet na vlastní kùži.
Na stánku máte možnost si osahat archový barevný stroj Xerox Versant 80,
který vyniká svou mimoøádnou produktivitou, rychlostí tisku 80 stran za minutu až do maximální gramáže 350 g/
m2. V portfoliu Xeroxu nahrazuje velmi
úspìšnou øadu Xerox C75/J75. Stejnì
jako loni uvedený Versant 2100 (ten je
na stánku k dispozici rovnìž) nabízí
Versant 80 vysokou úroveò automatizace vèetnì automatizovaného nastavení
pozice obrazu na archu, pøedozadní
registrace a homogenity plochy. Volitelnì je k dispozici in-line spektrofotometr
nejen pro kalibraci ale také automatickou tvorbu ICC profilù. Se sadou Automatic Colour Quality Suite tak zákazníci získávají plnì automatizovanou
správu barev a øízení kvality tisku. Díky
novému typu toneru a pásové fixaèní
jednotce je možné potisknout nejširší
škálu materiálù a otevøít tak nové možnosti pro zisk a další rùst.
Vedle Versantù je zcela urèitì k nepøehlédnutí i velkoformátový produkèní
stroj Xerox IJP 2000 Plus. Tento unikát8•
13. 5. 2015 • Reklama Polygraf
ní stroj si odbyl svou premiéru na loòském Reklama Polygrafu. Zde vzbudil
mimoøádný ohlas. Letos vystaví spoleènost Xerox ve svìtové premiéøe vylepšenou variantu „Plus“. Zásadní inovace
spoèívá v rozšíøení o velkoformátový
skener a softwarovou aplikaci pro kopírování, skenování a øízení kvality tisku.
Díky tomuto øešení lze nejen zaøízení
využívat pro skenování a kopírování, ale
pøedevším lze maximálnì kompenzovat
drobné nedostatky v kvalitì obrazu.
Tyto drobné nedostatky jsou vlastní
vysoce výkonným jednoprùchodovým
technologiím a díky jejich potlaèení lze
nyní na IJP 2000 produkovat daleko širší spektrum zakázek. Zkušenosti z testování u klíèových uživatelù IJP 2000
v Èeské republice ukazují na maximální
pøínos tohoto øešení.
Zlatým (a to doslova) høebem je uvedení letošní novinky Xerox Colour 1000i
Press. Odborná veøejnost se tak mùže
jako první seznámit s digitálním archovým tiskem CMYK + pátá pøímá barva,
a to volitelná zlatá Pantone 871C nebo
støíbrná Pantone 877C.
Díky této vychytávce se otevírá všem
poskytovatelùm tiskových služeb
možnost rozšíøit svou nabídku výroby
tiskových zakázek. S využitím støíbrné
a zlaté mohou tisknout malonákladové
obaly, diplomy, svatební oznámení, rùzné druhy dárkových poukázek èi šekù
a luxusní marketingové materiály. Nový
tiskový stroj Xerox Colour 1000i Press
ve standardní konfiguraci obsahuje unikátní plnì automatizované nastavení,
zahrnující seøízení pøedozadního soutisku, homogenitu plochy a barevné kalibrace. Pøedchùdce Xerox Clour 1000i
Press se stal v loòském roce nejprodávanìjším strojem ve své kategorii. Je to
stroj, který je nadstandardnì hodnocen
stávajícími uživateli. Kvalita a stabilita
tisku, automatické funkce nastavení,
možnost výmìny stìžejních dílù operátorem a rychlost a spolehlivost, to jsou
hlavní pøednosti, které spokojení zákazníci vyzdvihují.
Skvìlým doplòkem ke kvalitnímu stroji je i software, který nabízí možnost
individualizace a plnì automatizované
výroby tiskových dat. Plnì automatizované workflow zakázky je další
novinkou. Jeho základem je oblíbená
W2P aplikace iXprint v propojení
s automatizovaným workflow Xerox
FreFlow Core. Synergii stroje a aplikace
si návštìvníci Reklamy Polygraf mohou
vyzkoušet pøímo na místì. Navrhnou
si, zprocesují a vytisknou tøeba vlastní
selfie pohlednici, kterou mohou poslat
pøátelùm èi známým s pozdravem ze
zlaté Prahy. Lákadel je však mnohem
víc. Automatizaci výroby bìžných typù
zakázek, její zrychlení, nižší chybovost
a v neposlední øadì úsporu nákladù to
vše Xerox nabízí.
Xerox Czech Republic, s.r.o.
Hala 4, stánek 4B4
Mají ve Spandexu Arabelin prsten?
Odpovìï se dovíte, když vystihnete doprovodný program s ukázkami aplikace
fólií 3M DI-NOC a Fasara nebo dnešní
semináø Nové trendy využití materiálù
v architektuøe a design, který se koná
v 10:00 hod. na stánku Spandexu. Následovat budou ukázky a konzultace
od 12:00 do 17:00 hod.
skupinách, od metalických po textilní,
od kamenných po lakované, od døevìných po uhlíkové, od naturálních po hi-tech struktury. Tento robustní a velmi
odolný materiál, který je zároveò 3D
tvárný, je ideální k promìnám interiérù
i exteriérù budov a renovace s možností
další budoucí obmìny designu.
nìní konferenèních místností, èekáren,
sklenìných pøepážek. 3M Fasara se
vyznaèuje vynikajícím vzhledem a souèasnì zajišśuje bezpeènost skla tím, že
v pøípadì rozbití drží støepy pohromadì
a snižuje UV záøení až o 99 %. Je k dispozici pøes 50 rùzných designù s rozdílnou propustností a odrazem svìtla.
R. Potmann je specialista, který vás
provede svìtem kouzel a zázrakù, jak
pomocí designových fólií dokážete zmìnit interiéry, exteriér staveb i nábytek.
Základem jeho prezentace bude práce
s materiály 3M DI-NOC a 3M Fasara.
3M™ DI-NOC™
Paleta dekorativních fólií èítá více než
600 vzorù ve více než 25 produktových
3M™ Fasara
Dekoraèní fólie na okna a skla je øada
filmù z odolného polyesteru s ozdobným matným povrchem, ideální pro
ochranu soukromí a dekorativních aplikací na sklo a okna. Umožòují rychlou
a snadnou aplikaci pøímo na podklad
a nevyžadují pøípravu v podobì odstranìní nebo pøemístìní stávající sklenìné
plochy. Jsou ideálním øešením pro zastí-
Není to v prstenu
Jak uvidíte pøi ukázkách, rychlé zmìny vzhledu nejsou kouzlem udìlaným
pomocí prstenu princezny Arabely, ale
plodem šikovných rukou zkušeného
aplikátora. No, a protože každý signmaker je hrdý na to, že je zkušeným
aplikátorem samolepicích fólií, mùže se
každý stát i kouzelníkem mìnícím design i v architektuøe a v interiérech.
Ostatnì, každý den jsou v prùbìhu veletrhu na stánku Spandexu dvakrát dennì
semináøe na toto téma, a to v 10:30
a 14:30 hod.
SPANDEX, s.r.o.
Reklama Polygraf • 13. 5. 2015 •
9
Kdo je kdo
Martin Dekan
TEPEDE
SLOVAKIA
s.r.o.
Jednatel
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Práci s nádechem kreativity, která
mì dokáže pohltit natolik, že si
ani nemyslím, že je to práce.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
V signmakingu není žádný
obchodní pøípad stejný.
Neprodáváme krabice, ale
øešení pro konkrétní aplikace.
Je nutné pro klienta sestavit vždy
konfiguraci na míru.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Prùnik velkoplošného tisku do
segmentu interiérových dekorací.
Velkoplošný tisk tak našel další
trh s velkým potenciálem.
Jan Landovský
Jan Zelenka
FUJIFILM
Europe Gmbh,
organizaèní
složka
Sales
Representative
– Inkjet
GRAPHIC
SYSTEMS
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Velkoplošnou reklamu, nejlépe
tištìnou.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Baví mì. Vystudoval jsem
fotografii a je to blízko mého
pùvodního oboru. Považuji
za symbolické, že pracuji
pro znaèku Fujifilm, která
se z fotofirmy stala firmou
s mnohem širším zábìrem
a fotografie excelentnì vytváøí
i velkoplošným tiskem.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Umístìní stroje Fujifim JetPress
540W v Èeské republice. Je to
3. instalace na svìtì a 2. v Evropì.
A protože ta první evropská
instalace byla v showroomu,
tak je to vlastnì první komerèní
instalace v Evropì.
Atlas
Advertising
Group, s.r.o.
Spolumajitel
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Práci.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Já si ji nevybral, do oboru mì tak
nìjak zavál život… Z umìleckého
kováøe se stal signmaker.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Digitální potisk keramických
obkladù. Pomáhali jsme pøi
projektu akademického malíøe
Ivana Komárka. Šlo o digitální
potisk keramických obkladù
tiskárnou Durst Pictocer podle
akvarelù, které pak autor ještì
na místì dekoroval zlatem. Ta
kvalita a výrobní proces mì
dostaly.
Technologie ocenìná FTA
Experti oznaèili techologii GIDUE za nejlepší
Flexografická technická asociace FTA
udìlila výroèní cenu FTA Technical
Innovation Awards za rok 2015
spoleènosti Gidue za inovaci v projektu
GIDUE Digital Flexo Excellence.
FTA (Flexographic Technical Association) byla založena v roce 1958
za úèelem pozdvihnutí flexografického
tiskového prùmyslu. V odborném svìtì
je považována za jedno z nejpøednìjších
10
• 13. 5. 2015 • Reklama Polygraf
profesních sdružení. Soutìž byla založena, aby zdùraznila technické inovace
a oslavila vynikající výsledky dosažené
ve flexografickém prùmyslu. V prùbìhu
let se toto ocenìní považuje za nejprestižnìjší svìtové ocenìní, které udìlují
nejvýznamnìjší odborníci na technologii flexotisku.
Ocenìná technologie
Digital Flexo Excellence™ je systém
technologií, které byly vyvinuty pro
dosažení vysoké produktivity, snížení
nákladù, flexibilitu a konzistentní kvalitu s „digitálními“ schopnostmi, jednoduchým ovládáním a opakovatelností.
Silnou stránkou je automatizace workflow, zkrácení èasù na zmìnu zakázky
a minimální odpad. Toto øešení posouvá
flexotisk do nové éry produkce etiket
a obalù. Pøináší vysokou kvalitu a efektivnost i pøi malých a mikro sériích.
Kdo je kdo
Olga Moravcová
Lenka Votavová
Jana Dostálová
Spandex
Syndicut, s.r.o.
IMPROMAT
CZ s.r.o.
Canon CZ
s.r.o.
pultový prodejce,
8 let
Key Account
Manager
Obchodník
Imaging
Supplies
(DGS
materiály)
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Je to kreativita, konkurenceschopnost, rostoucí nároky
na materiály, technologie, pružnost
dodavatelù a rychlost výroby,
to vše je pro mì v dnešní dobì
signmaking.
2) Proè jste si zvolila svou práci?
Mám ráda kontakt se zákazníky,
možnost poradit a nabídnout rùzná
øešení - každý den je jiný, každý
problém specifický.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Pecka v oboru jsou samozøejmì
nové materiály a technologie…
Ale pro mì je to pøedevším
kreativita našich zákazníku - co
dokáží vytvoøit a realizovat, to
je mnohdy opravdová „pecka“,
klobouk dolù.
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Signmaking, jako takový, vnímám
hlavnì jako proces výroby,
od kterého oèekávám jistou míru
kreativity a originality, na jehož
konci by mìl být poutavý produkt.
2) Proè jste si zvolila svou práci?
Volba souvisela s komunikací jako
s tématem, které mì vždy bavilo.
Aś už mluvíme o komunikaci s obchodním partnerem, èi produktem
smìrem k dané cílové skupinì.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Jeho nápaditost.
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Kreativu, pokrok, novinky,
možnost seberealizace.
2) Proè jste si zvolila svou práci?
Baví mne neustálý kontakt s lidmi.
V signmakingu potkávám zajímavé
osobnosti, nápady i realizace.
Právì to mi nabízí možnost
rozvoje jak ve vlastním oboru, tak
v rùzných dalších prùmyslových
odvìtvích, do kterých mám díky
signmakingu možnost nahlédnout.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Po dlouhém kralování rùzných
variant inkoustového tisku
nepøestávám žasnout nad
možnostmi, které skýtá, a jak se
vyvíjí, 3D tisk.
K alibra
ční soft
wa re :
r
av i g ato
Co l o r N e n ě
c
ny n í v
Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory
řady CS/CX/CG
• Nová GB-r LED obrazovka IPS: 2560 × 1440 px.
• Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor.
• Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz.
• Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I.
detail senzoru
www.eizo.cz
Reklama Polygraf • 13. 5. 2015 •
11
Anketa mezi návštìvníky
1) Co Vás pøivedlo na Reklamu
Polygraf?
2) Který stánek Vás nejvíce upoutal
a èím?
3) Jste na Veletrhu poprvé a pøijdete
i pøíští rok?
Lucie, Støední Èechy, reklamní agentura
1) Na Reklamu Polygraf mì pøivedl zájem o novinky v oboru. Mám v plánu zde vybrat nová zaøízení do naší
reklamní agentury.
2) Nejvíc mne zaujal stánek Spandexu,
jednak se mi moc líbí a zároveò jsme
jejich zákazníci.
3) Chodíváme více ménì pravidelnì
a pevnì vìøím, že budu moci pøijít
i pøíští rok.
Milan, Bílina – Severní Èechy, muzikant
1) Pøišel jsem na jiný veletrh, který se
zde bohužel ale nekoná. Ale jsem
opravdu rád, že se úèastním. Je úžasné vidìt nové technologie v tisku.
2) Nejvíce se mi líbil 3D tisk a plastický tisk plakátu. Možná to využiji
pro tisk programu a plakátu pro mé
koncerty.
3) Urèitì se sem vrátím, i když jsem tu
náhodou. Jsem nadšený z nových
možností tisku a jsem zvìdavý, co
nového tu bude pøíští rok.
Marcel a Nicol, designeøi
1) Pøišli jsme hlavnì kvùli soutìži Kalendáø roku 2015, která bude mít
dnes vyhlášení výherce.
2) MCAE Systems, protože mají moc
zajímavé plakáty a technologie.
3) Pøijdeme znovu, protože musíme
znát nové technologie.
Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf 2015
13. kvìtna
Vstupní hala I, sál èíslo 1
11.00 – 11.45 hod.
Kalibrace barev / Pantone, X-Rite
Prezentace spoleènosti QUENTIN
12.00 – 12.30 hod.
OlymPOS 2016 – Higher – Faster –
Further – How to create olympic spirit at
the POS
Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing
Manager, STI Group
13.00 – 13.30 hod.
Semináø na téma reklamní a dárkové
pøedmìty
Garant: POPAI CE
13.30 – 14.00 hod.
Úèinnost reklamních pøedmìtù
Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D
reklamy
14.00 – 14.30 hod.
Upcyklované reklamní pøedmìty
Pøednášející: p.Mastík, Respiro
15.00 – 16.30 hod.
Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D
reklamy
Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt
roku 2014
17.00 – 18.00 hod.
Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový
paprsek
Soutìž o nejlepší signmakingovou
realizaci roku 2014
Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT,
hala 4, stánek 4B 4
Prùbìžnì po celý den
Ukázky a konzultace:
P. Cinski – mistr svìta v carwrappingu
R. Potmann – wrapping nábytek
a interiér (stìny)
Výstava a vyhodnocení soutìže
o produkty z UJF a Arlon wrapping
10.30 a 14.30 hod.
Semináø: Nové trendy využití materiálù
v architektuøe a designu
Semináø Sdružení dodavatelù pro
signmaking a POPAI CE
14. kvìtna
Vstupní hala I, sál èíslo 1
11.30 – 12.00 hod.
POS Trends 2015 – From Insights to
Action
Martin Prokop, Key Account Manager
STI Èesko
Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT,
hala 4, stánek 4B 4
Prùbìžnì po celý den
Ukázky a konzultace:
P. Cinski – mistr svìta v carwrappingu
R. Potmann – wrapping nábytek
a interiér (stìny)
Výstava a vyhodnocení soutìže
o produkty z UJF a Arlon wrapping
10.30 a 14.30 hod.
Semináø: Nové trendy využití materiálù
v architektuøe a designu
Semináø Sdružení dodavatelù pro
signmaking a POPAI CE
noviny
pre grafický priemysel
22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - [email protected], [email protected] • Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, 811 02 Bratislava 1, IÈO
35 793 147, tel: +421 2 6252 7131 • Vychádza v náklade 800 - 1.000 kusov • Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava, [email protected] • Redakcia nezodpovedá za obsah
inzerátov • Inzercia neprešla jazykovou úpravou • Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme • Tlaè - Impromat, s.r.o. • tlaèový stroj ProTM C7100, vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka
200gr/m2, vnútro 120gr/m2 • Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Podobné dokumenty

veletržne noviny 1_15.indd

veletržne noviny 1_15.indd Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informova...

Více

veletržne noviny 3_14.indd

veletržne noviny 3_14.indd Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy? Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách. Každý den vás budou informova...

Více

World of entertainment World of entertainment World of

World of entertainment World of entertainment World of Vám nabídku, ve které zohlední Vaše potøeby a požadavky“ øekl øeditel spoleènosti pan

Více

Adobe Premiere 6.5

Adobe Premiere 6.5 ponìkud zaostává v záznamu. Nenabízí softwarovou detekci scén a také ostatní funkce v tomto smìru jsou jen velmi støídmé. Na druhou stranu je schopna importovat (i exportovat) støihové soupisky EDL...

Více

005 - Na ťahu je Boh

005 - Na ťahu je Boh • Danielov výklad: „Je to hrozný úděl. Král sám je míněn tím rozložitým, košatým stromem, který podle ohlášení posla bude skácen. Za svou pýchu a zpupnost bude zbaven vladařství, bude ponížen a zne...

Více

ceník • 2011 - V

ceník • 2011 - V Výrobky označené  jsou běžně skladem, výrobky neoznačené tímto symbolem jsou pouze na objednávku. – doporučené typy materiálů.  Kompletní nabídka nářadí je v samostaném katalogu nářadí V–PLAST, k...

Více

čestný host maďarsko - Svět knihy Praha 2014

čestný host maďarsko - Svět knihy Praha 2014 knižního veletrhu Svět knihy Praha 2014. V minulých dvou letech se Maďarsko – díky programu Publishing Hungary – mohlo na pražském knižním veletrhu prezentovat samostatným stánkem, a této kontinuál...

Více