Text text text, - Burza filantropie

Transkript

Text text text, - Burza filantropie
+420 461 031 821
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
BURZA FILANTROPIE1 V PARDUBICKÉM KRAJI
16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí
druhá polovina října 2013 Litomyšl
Organizace - název
Farní charita Litomyšl
Kontaktní osoba – e-mail, telefon
Krátké představení
organizace - historie, zaměření,
počet zaměstnanců/dobrovolníků
Jakub Mašek - mail: [email protected], tel.: 733 741 091
Farní charita v Litomyšli poskytuje od roku 1993 na litomyšlsku
zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na
jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu
pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám,
které jsou ohroženy odebráním dítěte se zvládnutím náročné
životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů
klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí,
pořádá kulturní a vzdělávací akce, koordinuje činnosti
dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování
dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních
aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou
dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech
klientů celého litomyšlského mikroregionu. K cestám za nimi
používají pracovníci celkem sedmi vozidel. Přímou péči
vykonává 34 zaměstnanců, administrativu zajišťují 3 pracovníci
a 2 koordinátoři dobrovolníků. Farní charita je majitelem
nemovité kulturní památky se značnými nároky na provoz a
údržbu. Díky pronájmu prostor a vlastní kulturní činnosti se daří
objekt uchovat v dobrém stavu a přispívat tak k zachování
kulturního dědictví naší země.
Mobilní sestřička – dostupná pomoc na všechny strany
(max. 800 znaků včetně mezer)
- libovolně lze přidávat řádky
Název projektu
Cíl (e) projektu (SMART), včetně Nákup nového vozu pro charitní ošetřovatelskou službu,
pomůže:
smyslu Vašeho projektu
1) udržet a rozšířit dostupnost stávající terénní zdravotní
služby, která je jako jediná Farní charitou poskytována
lidem z Litomyšle a v dalších 36 obcích (Benátky,
(max. 1500 znaků včetně mezer)
Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Člupek,
Gajer, Horky, Chmelík, Janov, Karle, Kornice, Mendryka,
Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves,
Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, Pudilka, Řídký,
1
BURZA FILANTROPIE – INSPIROVÁNA POŘADEM „DEN D“ Z VYSÍLÁNÍ ČT1
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
Říkovice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá, Suchá
Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov, Vlkov).
2) Podpořit rodiny, které pečují o své blízké akutně nebo
chronicky nemocné v domácím prostředí.
Cílová skupina (skupiny) projektu a Charitní ošetřovatelská služba je jedinou terénní zdravotní
přínos pro ni/zaměření projektu
službou v mikroregionu litomyšlsko, která poskytuje odbornou
- děti a mládež
zdravotní péči klientům s akutním či dlouhodobým
- handicapovaní
onemocněním i klientům v paliativní péči a to v jejich domácím
- senioři
prostředí s respektem k jejich jedinečnosti a důstojnosti
- maminky s dětmi
v každé životní situaci. Věkové složení klientů je od dětí po
- kultura
starší seniory.
- sport
- prevence drogově závislých
- aktivní stárnutí
- životní prostředí
- cestovní ruch
- zdravotnictví
- jiné (uveďte)
Uveďte
prosím
krátce
a
srozumitelně, pro koho je projekt
určen,
kdo
bude
využívat
dosažených výstupů projektu
Klíčové aktivity projektu
(max. 2 000 znaků včetně mezer)
1) Výběr a nákup nového automobilu
2) Polep automobilu zajistí Farní charita Litomyšl ve
spolupráci s donátorem a vlastním grafikem
3) Uvedení automobilu do střediska CHOS a další
poskytování zdravotních terénních služeb
 Měření a vyhodnocení krevního tlaku
 Odběry biologického materiálu
 Aplikace injekcí
 Aplikace infuzí
 Péče o žilní vstupy, porty
 Převazy ran a defektů kůže
 Prevence proleženin
 Péče o stomie, cévky
 Ošetřovatelská rehabilitace
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
 Ošetření pomocí přístrojů
4) Udržení nebo navýšení počtu ošetřených klientů a jejich
unikátních návštěv. (Za rok 2012 počet klientů 259,
počet návštěv 14 260.)
Harmonogram realizace projektu – Výběr automobilu ………………..………. duben 2014
začátek/konec projektu
Nákup automobilu ………………….….… květen 2014
Polep automobilu ………………….…..… květen 2014
Uvedení automobilu do provozu ……… červen 2014
Rozpočet projektu - podrobné
členění:
osobní náklady
materiální náklady
zařízení a vybavení
služby
lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora
projektu od donátorů celkem (max.
50 tis. Kč)
- lze případně uvézt v samostatné
příloze
Další zdroje projektu – již máte
nebo jste schopni sehnat další
finanční
zdroje
na
realizaci/spolufinancování
projektu?
Projekt může mít větší rozpočet, než
organizace požaduje od donátorů
Uveďte prosím stav jednání – např.
podaná žádost, přislíbená podpora,
schválená dotace, apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.
Proč by donátor měl podpořit právě
Váš projekt?
Co nabízíte donátorům?
Nabídnete donátorům nějakou
formu propagace, reklamy, pokud
Nákup nového automobilu ……………………. 250 000Kč
Polep automobilu …………………………………. 5 000 Kč
Příspěvek od donátora………………………..… 50 000Kč
Vlastní zdroje ………………………………………. 55 000Kč
Další zdroje (benefice, TKS) ………………… 150 000Kč
____________________________________________________
Celkem ……………………………………………… 255 000 Kč
Organizace vloží do projektu na nákup nového automobilu
vlastní zdroje:
 přislíbený výtěžek z benefičního koncertu ve prospěch
FCHL – říjen 2013
 přislíbený výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 – duben
2014
Charitní ošetřovatelská služba působí na území litomyšlska,
kde poskytuje péči do 36 obcí včetně města Litomyšl.
Podporou donátora se podaří stávající službu udržet a rozšířit
její klientelu.
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
přispějí na Váš projekt?
Co dalšího jim nabídnete?
Prosím rozepište Vaše reklamní
možnosti, počet vydaných tiskových
zpráv, kde uvedete donátory, jaká je
návštěvnost Vašich internetových
stránek.
Klášterní 54
Pardubice
530 02
Donátorům nabízíme trvalé zveřejnění loga (na přání) na ploše
zakoupeného
automobilu.
Veřejné
poděkování
v připravovaných článcích pro regionální deníky. Donátor bude
prezentován ve výroční zprávě Farní charity Litomyšl, na
webových stránkách a profilech v sociálních sítích organizace.
Propagace výrobků a služeb (na přání) donátora v rámci sítě
charit Královehradecké diecéze (počet organizací: 23).
Jste schopni a ochotni prezentovat Ano
Váš projekt před donátory na „Burze
filantropie“ prostřednictvím power
pointu a mluveného slova?
Počítáte
s tím,
že
nutnou
podmínkou pro účast na Burze
filantropie je osobní prezentování
vašeho projektu?
Oprávnění žadatelé: NNO působící v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Svitavy.
Stručný popis projektu (tento formulář) a čestné prohlášení zašlete na adresu: [email protected],
nejpozději do 8. 7. 2013 do 23:59 hodin (Lze zaslat i poštou na adresu: Koalice nevládek Pardubicka,
o. s.; Klášterní 54, 530 02 Pardubice). Před odesláním formuláře si ho prosím pečlivě zkontrolujte,
žádné údaje v dokumentech nebude možné později opravovat.
Poté komise složená ze zástupců státní správy, samosprávy a firem vybere asi 3-5 neziskových
organizací, které budou moci své projekty veřejně prezentovat na burze filantropie, která se bude
konat 16. 10. 2013 v Ústí nad Orlicí a v druhé polovině října v Litomyšli.
O projektech bude možné také hlasovat, prostřednictvím internetových stránek www.nevladky.cz, a to
pravděpodobně v termínu od 15. 7. 2013 do 30. 7. 2013 do 12:00 hodin.

Podobné dokumenty

Workshopy break dance pro nápravné zařízení

Workshopy break dance pro nápravné zařízení filantropie“ prostřednictvím power pointu a mluveného slova? Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu? Oprávnění žadatelé: NNO působ...

Více

Popis delších horských tras

Popis delších horských tras Do Litomyšle dojedeme terénem podle stávajících horských tras ŘP (úseky A a první část úseku I). Z Litomyšle pokračujeme nejbližší cestou po silnici do Nových Hradů, tj. přes obce Višňáry, Morašice...

Více

INFOLIST 10-122010 final.pub

INFOLIST 10-122010 final.pub verze bude ke stažení spolu s dalším výstupem projektu - Poradenským programem - na stránkách www.daphne.cz. Kontaktní osoba: Záboj Hrázský. Oblastní charita Pardubice (OCHPA) V rámci realizace pro...

Více

KSM_Na kole_CZ.qxp - Kraj Smetany a Martinů

KSM_Na kole_CZ.qxp - Kraj Smetany a Martinů výletů jsou navržené tak, aby Vás provedly nejhezčími místy našeho regionu a jsou spíše doporučením. V mapových podkladech každého z výletů jsou uvedeny také drobné komunikace a silničky (některé z...

Více

NOTIFICATION No.97

NOTIFICATION No.97 -------12303[CHEM],10[CHEM],26[CHEM],31[CHEM],48[CHEM],49[CHEM],56[CHEM],62[CHEM],64[CHEM], 72[CHEM], 12412[BOTA],25[CHEM],31[CHEM],32[CHEM],37[CHEM],39[CHEM],42[CHEM],44[CHEM],50[CHEM], 56[BOTA],6...

Více