pdf, 12 MB - Koalice nevládek Pardubicka

Transkript

pdf, 12 MB - Koalice nevládek Pardubicka
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, O. S.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz | www.nevladky.cz
07 - 09/2015
INFOLIST
I N FO R M AČ N Í Č T V RT L E T N Í Z P R AVO DA J
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PARDUBICKÉM KRAJI
7
HRAVÉ ODPOL. NA
FARMĚ
10 DOTACE
12
INFORMACE Z
PARDUBICKÉHO
KRAJE
22
NOVÉ STŘEDISKO
ODLEHČOVACÍCH
SLUŽEB
32
OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, NNO A
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM
3
2
ÚVODNÍ
SLOVO
TIRÁŽ
Redakční rada:
Monika Pavlíková
Eva Bulisová
Michal Chlumský
Vojtěch Peterka
Lucie Nermuťová
Koalice nevládek Pardubicka
Kláštěrní 54
530 02 Pardubice
Distribuce:
Primárně elektronicky, štěná verze všem členům
a na vybraných místech Pardubického kraje.
Vážení čtenáři a milí pracovníci neziskových organizací,
věřím, že jste si v létě užili zasloužený odpočinek se svými nejbližšími, ať
už na výletech po našich přírodních a kulturních krásách nebo u moře v teplých krajích.
Krátké zastavení v polovině roku je ku prospěchu nám všem, nyní můžeme své síly vrhnout do další práce pro naše klienty a rozvoj regionů, v nichž působíme.
Ročník IX.
Číslo 07 - 09/2015
Přesně takový bude náš podzim v Koalici nevládek Pardubicka. Již 7. října nás čekají další
letošní Burzy filantropie v Ús nad Orlicí (7. října) a v Litomyšli (21. října). Před rokem
se na „podzimních“ burzách podařilo pro neziskovky získat dary v celkové hodnotě
686 000,- Kč. Jsme zvědaví, zda tento úspěch letos překonáme, záležet bude především
na tom, jak „finalisté“ osloví přítomné donátory. K tomu můžete přispět i Vy. Přijďte se na
Burzy filantropie podívat, „zafandit“ svým oblíbeným neziskovkám a nejzajímavějším projektům. Vaši kolegové podporu určitě ocení a prezentace jim půjde lépe od ruky. Pozvánky na obě burzy se všemi potřebnými informacemi nalistujete na dalších stránkách Infolistu.
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
ČLENOVÉ KONEP
Litomyšl
Pardubice
První odstavec patřil létu, druhý podzimu, a ve tře m skočíme rovnou do zimy. Rok ubíhá
rychle a blíží se i Galavečer oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a
neziskových organizací. Setkání, kde se potkáváme se všemi partnery, podporovateli, a
dobrými přáteli v jedné osobě. Akcí, kterou uzavíráme rok, děkujeme těm, kteří pomáhají
rozvoji neziskového sektoru a také všem potřebným. Již nyní můžete nominovat dobrovolníky, společensky odpovědné firmy a neziskové organizace na ocenění. Abychom Vám vše
tento rok usnadnili, vytvořili jsme online formuláře, které můžete pohodlně vyplnit na
webu www.nevladky.cz. Galavečer je skvělou příležitos jak například poděkovat firmě
za podporu na Burze filantropie, dobrovolníkům za jejich volný čas a energii, kterou věnovali druhým, a také ostatním neziskovým organizacím, o nichž víte, že rozvíjí život v místě
svého působení.
Přeji hodně pohody do nastávajících dnů a těším se na setkání na Galavečeru, kde můžeme společně bilancovat uplynulý rok.
Ať se daří!
Jolana Štěpánková
předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka
4
Obsah
Obsah
OBSAH
INFOLISTU
07 - 09/2015
Akce pořádané KONEPem
Den dě s dobrovolníky v Moravské Třebové
Hravé odpoledne na farmě
Burza filantropie míří nově do Benešova
Aktuální dotační příležitos
06
10
Výzvy vyhlašované ministerstvy ČR
Program 3P
Informace z Pardubického kraje
12
Cukrárna Ludmila není obyčejná
Neziskovky rostou, kraj jim vychází vstříc
Seznamte se s projekty
16
Evropská dobrovolná služba v MC Krůček
Úspěšné akce NNO
18
Úspěšný víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s PAS
Trička z Forezu našla využi
Letní den v Hamzově léčebně
Nové středisko odlehčovacích služeb
RIC děkuje dětem z LTD Jedlová
Úspěchy na soutěži pro mladé včelaře
Neziskovky se představují
26
Jezdecký klub při o. p. s. Šťastný domov Líšnice
Genius loci Sudslava, z. s.
Letohradský železniční klub, o. s.
Neziskovky vás zvou
29
Je bláznit normální?
Celostátní vzájemná výměna zkušenos v Chrudimi
Jan Budař zahraje pro Rytmus Východní Čechy
Ocenění dobrovolníků, neziskových organizací a společensky
odpovědných firem v Pardubickém kraji
Školení na PC pro osoby se zdravotním pos žením a seniory
Inzerce
Ak vity grafického studia (CEMA Žamberk)
34
5
Akce pořádané KONEP
6 Akce pořádané KONEP
Koalice nevládek Pardubicka
Oblastní charita Moravská Třebová
Koalice nevládek Pardubicka
Apolenka - hiporehabilitace
DEN S DOBROVOLNÍKY POBAVIL DĚTI
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ - I LETOS
VELKÝ ZÁŽITEK
V úterý 23. června ožil zámek v Moravské Třebové prvním Dnem dě s dobrovolníky,
který pořádala Koalice nevládek Pardubicka a Oblastní charita Moravská Třebová
spolu s neziskovými organizacemi z blízkého okolí. Zábavné ak vity si pro dě připravilo na 10 neziskových organizací.
Letošní setkání neziskových organizací na
farmě sdružení Apolenka – hiporehabilitace
je za námi. Během pě let se Hravé odpoledne zařadilo do plánovacích kalendářů rodin velkým písmem, svědčí o tom opakovaná účast více než 1 000 návštěvníků. Projížďky na koni, křtění mláďat, hravé, naučné i sportovní soutěže s neziskovkami, předvedení tanečního a hudebního umu dě , to
vše vytvořilo mozaiku dokonale stráveného
dne.
„Na Den dě s dobrovolníky zavítalo okolo 300 návštěvníků, velká většina z nich byly
právě školní dě z Moravské Třebové a okolí. Celý den se velmi vydařil, za rok bychom
jej rádi uspořádali znovu,“ nechala se slyšet Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Na Dni dě s dobrovolníky se představilo
mnoho neziskovek. Díky soutěžím se tak
všichni mohli seznámit s organizacemi Trnka
z Městečka Trnávka, Bonanza z Vendolí, Charitou Litomyšl, moravskotřebovským Centrem pro rodinu Sluníčko, Centrem volného
času, Charitou Moravská Třebová, svitavským Mateřským a rodinným centrem Krůček, skauty z Jevíčka nebo Českomoravskou
mysliveckou jednotou.
Kromě ak vit pro dě byl připraven také
zajímavý doprovodný program „Žáci prak cké školy v Moravské Třebové zahráli všem
přítomným divadelní hru O Budulínkovi, následovalo cvičení jógy s Trnkou, dětem se
předvedli také loveč psi od myslivců. Díky
Bonanze si mohly nechat namalovat něco
pěkného na obličej. V charitě jsme si pro děpřipravili soutěž, při které jsme využili náš
humanitární šatník. Dě si tak oblékaly jednotlivé kousky šatů a kombinovaly je do zajímavých módních modelů – samozřejmě se u
toho velmi nasmály. O nejlepším modelu můžete nyní hlasovat na facebooku,“ přiblížila
průběh akce Vendula Kouřilová z Oblastní
charity Moravská Třebová, která setkání spolupořádala.
Akci podpořil také Pardubický kraj. „V Pardubickém kraji se koná několik Dnů dě s
dobrovolníky, jsem rád, že se na jejich mapu nyní dostala také Moravská Třebová.
Vždy je dobré vidět, když neziskové organizace táhnou za jeden provaz a pomáhají společně rozvoji života v regionu,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Setkání tradičně uspořádalo sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka a sdružení Apolenka – hiporehabilitace. Představilo se na něm 22 neziskových organizací z celého Pardubického kraje, k vidění byla také výstava pardubického fotografa
Tomáše Kubelky s názvem „Humans of Pardubice“. Velkou událos bylo převze patronátu nad kozami z Apolenky. Oficiálně se jejich patronem stala organizace Amalthea,
která poskytuje podporu dětem a pěstounským rodinám. Amaltheu zde zastupoval
pro změnu její patron, herec Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal.
I tento rok probíhalo
v Apolence křtění nových mláďat farmy.
„Své jméno dnes dostal oslík Oskar a hřebeček pony Silvestr.
Přeji jim mnoho elánu do života a
spoustu dětských kamarádů, kteří je v
Apolence navštěvují
a nosí jim dobroty.
Mám velkou radost,
kolik dě dnes zaví-
talo na farmu, aby poznalo život zvířat a užilo si zábavu s neziskovkami. Přesně proto podobné akce organizujeme,“ nechala se slyšet Miluše Horská, místopředsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.
Hravé odpoledne se mohlo uskutečnit i díky
podpoře Pardubického kraje. „Snažíme se
neustále podporovat prospěšné akce neziskových organizací. Společně s neziskovkami
chceme dávat prostor rodinám pro ak vní
vyži a společné trávení volného času. Letos
jsme na Hravé odpoledne zavítali i s Rodinnými pasy, ty přijely s trampolínou, maskotem veverčákem Čendou a malováním na
obličej. Setkání se velmi vydařilo, velký dík
patří všem dobrovolníkům, bez jejichž zapojení by se akce neobešla,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za
sociální péči a neziskový sektor.
Přijít si pohladit koníka nebo nakrmit lamu
můžete do Apolenky i v dalších dnech. Hravé odpoledne na farmě je však jen jedno. Za
rok na viděnou!
7
8
Akce pořádané KONEP
Akce pořádané KONEP
Bc. Jana Machová
ředitelka KONEP
V BENEŠOVĚ SE POPRVÉ USKUTEČNÍ
BURZA FILANTROPIE
Dne 13. října zažije Benešov svůj „Den D“ neziskových organizací. Do města
poprvé zavítá Burza filantropie, která propojuje ak vity neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy. Neziskovky z Benešovska tak mají jedinečnou možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty, které
zlepší život ve městě i okolí. Podobně jako v Pardubickém kraji, kde se díky
burze zrodilo již 116 projektů!
Princip Burzy filantropie je jednoduchý.
V jeden den, na jednom místě se setkají zástupci neziskových organizací, firem a veřejné správy. Neziskovky na burze prezentují své projekty, se kterými se snaží zaujmout donátory. Ti jsou připraveni realizaci projektu
podpořit finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary.
Burza filantropie se do Benešova nově
přesouvá z
Pardubického kraje, kde je úspěšně realizována již od roku 2011. „Benešov je prvním
místem mimo Pardubický kraj, kde se burza
bude konat. Jde o vskutku unikátní událost.
Přemýšleli jsme, kde burzu realizovat a pro
Benešov jsme se rozhodli díky nadšení zástupců města, kteří chtěli pomoci svým neziskovým organizacím,“ vysvětluje Michaela
Čapková, ředitelka GLE o.p.s., která bude
Burzu filantropie realizovat ve Středočeském kraji.
V říjnovém termínu proběhne takzvaná pilotní Burza filantropie. Proza m tedy bude
vše na zkoušku. „Z praxe víme, že je důležité, aby si všichni aktéři, neziskovky, veřejná
správa i zástupci firem, nejprve vyzkoušeli
své nové role v burze. Je to nejlepší cesta,
jak správně pochopit její princip a být připraven na „ostrou“ burzu se vším všudy –
tedy především s vypisováním šeků s finanční nebo materiální podporou projektů.
Ale pozor, i na pilotu se již může stát, že se
donátor rozhodne neziskovku obdarovat.
Přesně takovou překvapivou zkušenost máme z Pardubic,“ hovoří o smyslu pilotu Jolana Štěpánková, předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), organizace, která
Burza filantropie je v Pardubickém kraji skutečným fenoménem.
Díky jejímu fungování vzniklo 116 prospěšných projektů, na které
donátoři z řad firemního a veřejného sektoru doposud přispěli celkovou sumou 4 048 000,- Kč.
Myslím, že je to skvělá příležitost, jak podpořit neziskové organizace a zároveň rozvíjet nové vztahy v našem městě,“ konstatoval
místostarosta města Zdeněk Zahradníček.
V rámci pomoci neziskovým organizacím bude uskutečněna i série vzdělávacích semipřišla s nápadem pořádat Burzy filantropie nářů, první z nich proběhne již 16. září. Sev Pardubickém kraji. Samotná „ostrá“ Burza mináře zaměřené například na metodiku
filantropie se poté v Benešově uskuteční
psaní projektů, rozvoj prezentačních doved9. března 2016.
nos nebo budování PR neziskovky budou
pro registrované účastníky zdarma.
Burza filantropie je v Pardubickém kraji skutečným fenoménem. Díky jejímu fungování Příznivci filantropie a společensky odpovědvzniklo 116 prospěšných projektů, na které ného podnikání se mohou nyní stát taktéž
donátoři z řad firemního a veřejného sekto- donátory Burzy filantropie ve Středočeském
ru doposud přispěli celkovou sumou
kraji, podpořit jejím prostřednictvím veřej4 048 000,- Kč. Takto úspěšný projekt si
ně prospěšné projekty a zároveň poznat léproto přímo žádal o rozšíření do dalších
pe svět neziskovek.
míst v České republice.
Burza se bude konat v rámci projektu
Zástupci Benešova velice uvítali nabídku ko- „Burza filantropie – cesta k propojení venat Burzu filantropie v jejich městě. „Jsem řejného, soukromého a neziskového seknadšen, že se Burza filantropie bude konat toru“, který realizují GLE o.p.s a KONEP a
právě v našem městě a neziskové organiza- byl podpořen grantem z Islandu, Lichtence tak získají jedinečnou možnost rozvíjet
štejnska a Norska v rámci EHP fondů. Partsvoje ak vity. Budou mít také možnost zvý- nerem burzy ve Středočeském kraji je Asošit své dovednos , získat další zdroje k reali- ciace malých a středních podniků a živnostzaci nových projektů a nalézt nové partnery. níků ČR.
V případě zájmu o zapojení do této ak vity je možné kontaktovat
koordinátorku Burzy filantropie Ludmilu Růžičkovou na e-mailu
[email protected] nebo telefonicky na čísle 773 697 874.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
9
Dotační příležitos
10 Dotační příležitos
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mezi oblastmi podpory jsou také projekty v oblas bezbariérového
užívání staveb. Žádos lze podávat do 30. října 2015.
Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných
nákladů schváleného projektu. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání
staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména
spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst
a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopnos
pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
Více informací na stránkách MMR
(h p://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotacepro-nestatni-neziskove-organizace-2016.aspx)
Ministerstvo práce a soc. věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vypsalo výzvu „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací", na kterou je z prostředků Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 75 milionů Kč. Stejnou částkou pak resort podpoří další
typ projektů, tentokrát zaměřených na mezinárodní mobilitu znevýhodněné mládeže.
Žádos o podporu konkrétních projektů je možné předkládat od 1. září až do konce letošního roku. Výzva je určena pro neziskovky, které fungují minimálně dva roky a mají letos zpracovaný procesní audit.
Více informací se zájemci dozví na webu www.esfcr.cz .
Výzva „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež" pomůže mladým nezaměstnaným lidem do 30 let, kteří se potýkají s nedostatečným vzděláním, zdravotními problémy či problema ckými životními podmínkami.
Díky mezinárodním stážím získají zkušenos , jazykové znalos i potřebné sebevědomí a
eliminují znevýhodnění v hledání uplatnění na trhu práce. Zaměření zahraničních stáží bude korespondovat s profesní poptávkou v českém regionu.
Oprávněnými žadateli o podporu jsou v tomto případě vzdělávací ins tuce, pracovní agentury, neziskovky a kraje či obce; žádos je možné předkládat opět od 1. září, avšak pouze
do 30. října 2015.
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Program grantové podpory na
rok 2016. Program je určen na podporu žádos nestátních neziskových organizací s celostátní působnos , které se zabývají ak vitami
ve prospěch zdravotně pos žených a chronicky nemocných v České
republice. Uzávěrka pro podání žádos je 30. října 2015.
Prioritou programu je podpora dě se zdravotním pos žením nebo
chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například:
na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná pos žení, na chronická onemocnění, na mentální pos žení, na smyslová
onemocnění, na duševní onemocnění).
Podrobnos jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
(h p://www.mzcr.cz/obsah/program-grantovepodpory_3337_1.html).
Program 3P
V rámci Programu překlenovací pomoci „3P" pomáhá NROS už sedmým rokem neziskovým organizacím předfinancovat projekty podpořené z veřejných zdrojů formou návratných nadačních příspěvků.
U žádající organizace bude hodnoceno naplnění následujících podmínek: víceletá existence, úspěšná administrace alespoň jednoho projektu podpořeného z fondů EU, výnosy za
poslední rok ve výši minimálně 2,5 miliónu Kč, bezdlužnost, zaměstnávání min. 3 zaměstnanců, vedení podvojného účetnictví a vytváření příjmů z vlastní činnos .
V roce 2015 je uzávěrka příjmu žádos plánována ve dnech: 23.11.2015
Veškeré informace na: h p://www.nros.cz/cs/programy/program-3p/
11
Informace z Pardubického kraje 13
12 Informace z Pardubického kraje
CUKRÁRNA LUDMILKA NENÍ OBYČEJNÁ.
POMÁHÁ ZNEVÝHODNĚNÝM
Na svátek Ludmily se 16. září v Hlinsku otevřela cukrárna Ludmilka. V příjemné provozovně s pultem plným lákavých zákusků a
nad šálkem s kvalitní kávou na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že cukrárna je
chráněnou dílnou neziskové organizace Fokus Vysočina. Na její projekt přispěl i Pardubický kraj, který jako jediný v republice
finančním grantem podporuje sociální podnikání.
částkou 200 síc korun,“ dodal Pavel Šotola.
Tento grant podporuje jak vznik nových, tak
i rozvoj stávajících sociálních podniků. Jejich
zisk pak putuje buď zpátky do sociálního
podniku nebo na rozvoj místní komunity, či
na podporu sociálních služeb.
Cukrárna v Hlinsku sídlí v ulici Družstevní napro prodejně COOP uprostřed čtyřapůl sícového sídliště. „Chtěli jsme být prospěšní a
úspěšní. Když jsme vymýšleli náplň chráněné dílny, vzpomněli jsme si na cukrárnu, která zanikla kvůli zdravotním problémům majitelky Ludmily Machovcové. Založení nové,
která navíc pomáhá zdravotně nebo sociálně znevýhodněným, bylo symbolickým navázáním na její práci, a proto také nese její
jméno,“ přiblížila příběh cukrárny vedoucí
hlineckého střediska Fokusu Vysočina Michaela Růžičková. „Zaměstnávat budeme
13 lidí na sedmi pracovních místech – budou mít částečné úvazky,“ dodala.
„Není to obyčejná cukrárna, je to sociální
podnik, díky kterému získá práci řada lidí,
kteří hůř nacházejí uplatnění na trhu práce,“ vysvě l krajský radní pro sociální věci a
neziskový sektor Pavel Šotola na slavnostním zahájení provozu cukrárny. „Sociální
podnikání je náročná disciplína. Musíte obstát na trhu mezi běžnými podniky a zároveň naplnit sociální rozměr. Pardubický kraj
se sociálním podnikáním zabývá tři roky a
vidíme jeho obrovskou hodnotu a potenciál.
Proto jsme letos vyhlásili grant na jeho podKromě tradičního cukroví a zákusků tu záporu. Na vznik této cukrárny jsme přispěli
Sociální podnikání je náročná disciplína. Musíte
obstát na trhu mezi běžnými podniky a zároveň
naplnit sociální rozměr. Pardubický kraj se sociálním podnikáním zabývá tři roky a vidíme jeho
obrovskou hodnotu a potenciál.
nou této organizace ve městě, ostatní její
chráněné dílny sídlí v Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Pelhřimově.
„V současnos spolupracujeme s Akademií
věd na mapování sociálních podniků v Pardubickém kraji a za m jich není mnoho.
Jsme rádi za každý sociální podnik, který
vznikne na území kraje,“ uzavřel Pavel ŠotoStředisko Fokusu Vysočina funguje v Hlinsku
la.
od roku 2005 a slaví tedy letos 10. výročí.
Cukrárna Ludmilka je první chráněnou díljemci najdou i bezlepkové, celozrnné a dietní výrobky, ale také chlebíčky a uzeninové a
sýrové mísy. „Všechny produkty v naší cukrárně vyrábějí sami klien . Používají pravé
máslo, pravou šlehačku, aby byly výrobky
kvalitní a hlavně chutné,“ vysvětlila Linda
Gregorová, vedoucí výroby Ludmilky.
Informace z Pardubického kraje 15
14 Informace z Pardubického kraje
NEZISKOVKY ROSTOU, KRAJ JIM VYCHÁZÍ
VSTŘÍC
Zmapovat neziskový sektor a společenskou odpovědnost firem v Pardubickém
kraji se podařilo díky dobré spolupráci kraje a výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Právě dokončený sociologický výzkum potvrdil, že neziskovky jsou
též významným zaměstnavatelem v regionu a roste jejich potenciál spolupráce se
soukromým sektorem. Pardubický kraj nová zjištění využije v další spolupráci s neziskovkami.
„Uvedený výzkum potvrdil významnou roli
neziskových organizací na pracovním trhu
i vysokou úroveň vzdělání jejich personálu.
Věřím, že pro mnoho konkrétních osob
jsou tak neziskové organizace přínosem například v oblas poskytování sociálních služeb nebo volnočasových ak vit,“ sdělil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. V Pardubickém kraji působí více než 6200 neziskových organizací a
jejich počet se každoročně zvyšuje. Za-
městnávají přibližně 5000 osob na hlavní
pracovní poměr a dalších 7000 osob na jinou formu pracovního poměru.
Kromě údajů o počtu neziskových organizací a jejich roli jako zaměstnavatele výzkum přinesl zajímavé informace i v dalších oblastech. Jednou z nich je výrazný nárůst vysoce kvalifikovaných zaměstnanců,
kteří v neziskových organizacích pracují. Vysokoškolsky vzdělaný personál tvoří spolu
se zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním celkem 37 procent všech zaměstnanců. V porovnání s výzkumem z roku 2009
se zároveň snížil počet zaměstnanců bez
maturity na 24 procent.
Firmy přispívají dary, službami i dobrovolnictvím
„Výzkum zmapoval také spolupráci mezi
neziskovými organizacemi a komerčními
firmami v kraji. Největší podíl firem podporujících neziskové organizace je v oblas
V Pardubickém kraji působí více než 6200 neziskových organizací a jejich počet se každoročně zvyšuje. Zaměstnávají přibližně 5000 osob na hlavní pracovní poměr a dalších 7000 osob na jinou formu
pracovního poměru.
služeb a obchodu, zastoupeny jsou ovšem
například i strojírenství a stavebnictví,“ vysvětlil Pavel Šotola. Téměř 50 procent firem
zajišťuje svoji podporu formou finančního
příspěvku, 20 procent formou věcného daru. Výjimkou není ani podpora formou dobrovolnictví či poskytnu m služby. Největší
podporu ze strany firem získávají sociální a
zdravotní služby, častou podporu zaznamenávají také sportovci a dobrovolní hasiči.
Část firem využívá v rámci vzájemné spolupráce služeb neziskových organizací.
jišťovat vzdělávací kurz pro fundraisery neziskových organizací a pokračovat v novém
grantu, kterým neziskovým organizacím
umožní získat finanční podporu pro jejich
zajímavé a prospěšné projekty. Stejně jako
v minulých letech budou zároveň pokračovat regionální Burzy filantropie,“ dodal Pavel Šotola.
Na výzkumu nazvaném Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnos
firem v Pardubickém kraji spolupracovalo
také sdružení neziskových organizací KoaliKraj neziskovky podporuje finančně i vzdě- ce nevládek Pardubicka. Jeho výsledky jsou
k dispozici na www.pardubickykraláváním
j.cz/koncepce-strategie-analyzyPardubický kraj se na financování neziskoneziskovy-sektor/82574%20a%20na%20
vých organizací ak vně podílí. Například v
roce 2014 téměř 80 miliony korun.
www.nevladky.cz/informacni-servis/stav„Zároveň i na základě výsledků výzkumu
neziskoveho-sektoru-v-pardubickemPardubický kraj zajišťuje konkrétní kroky,
kraji.
které reagují na požadavky neziskových organizací a možnost spolupráce s komerčním sektorem. Letos tak budeme zdarma za-
Neziskovky se představují 17
16 Seznamte se s projekty
Bc. Barbora Hávová
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s.
MC KRŮČEK A JEHO EVROPSKÁ
DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. se letos již po šesté zapojilo do programu Evropské dobrovolné služby (EDS) a
v současné době ve Svitavách hos 2 dobrovolnice, jedna pochází ze Španělska a
druhá ze sousedního Německa. Novinkou
a zajímavos je v letošním roce spuštění
ak vity street teaching v parku Jana Palacha ve spolupráci s městem Svitavy a Městskou knihovnou ve Svitavách a animátorského programu na svitavském koupališ
ve spolupráci s organizací Sportes Svitavy
s.r.o. „Město Svitavy je zapojeno do projektu Města vzdělávání společnos EDUin. Dílčí ak vitou vzdělávací strategie ve městě je
tzv. street teaching, jehož cílem je oživení
veřejného prostoru a pořádání vzdělávacích a komunitních akcí“ říkají Jiří Sehnal a
Marta Bauerová. V parku tak vznikla čtenářská lavička s knihbudkou a právě díky
evropským dobrovolnicím Sandry a DanyMarie z MC Krůček (za asistence české dobrovolnice Katky a českého dobrovolníka Tomáše) mohl vzniknout první pravidelný
„street teaching“, jehož náplní je výuka anglič ny v průběhu prázdninových dní.
Street teaching probíhá neformální nenásilnou metodou, kdy se dě prostřednictvím interak vních her, tvoření či zábavných poznávacích ak vit učí anglickému jazyku. V první půlce letních prázdnin byl o
ak vitu vysoký zájem ze strany dě i rodičů, doufáme, že tento zájem vydrží i nadále.
Dobrovolníci a dobrovolnice z Evropské
dobrovolné služby v rámci MC Krůček obohacují (nejen) Svitavy a okolí o svou kulturu, přináší svůj nový (pro nás možná dosud
neznámý) pohled na věc a pomáhají nám
tak rozvíjet způsoby práce s dětmi a jinými
cílovými skupinami. Zároveň si i oni odnášejí nové poznatky a nové úhly pohledu získané svou obvykle roční službou u nás v
Česku. Pro rok 2013 byly dokonce naše dvě
bývalé dobrovolnice Olga a Zoraida oceněny speciální cenou Europe Direct za jejich
nasazení, krea vitu a ak vní postoj k práci
a vstřícný přístup k lidem v rámci dobrovolné služby a při pomoci druhým. Kromě mulkulturního křížení ale EDS přináší také
mnohá jiná zpestření a asistenci. Ze spolupráce s dobrovolníky je patrné, že je ak vita přínosem do chodu organizace i pro dobrovolníky samotné. Organizace MC Krůček
je dynamická v množství ak vit, má bohaté
zkušenos v práci na poli pro-rodinné poliky, spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi v kraji, se kterými následně přichází
do styku také dobrovolníci/nice. Ti obohacují MC Krůček i svitavskou komunitu o další rozměry jako například tolerance k rozdílnostem, různé styly práce, zvýšení povědomí zapojených účastníků o jiných kulturách a zemích, zapojení studentů do spolupráce s mladými dobrovolníky/nicemi atd.
Vzájemně si předáváme zkušenos , znalosa učíme se novým dovednostem. Pro dob-
rovolníky je projekt zajímavou příležitos ,
jak získat další kompetence pro trh práce i
osobní život (schopnost organizovat ak vity pro rodiny s dětmi i větší akce pro veřejnost, spolupráce, finanční gramotnost, cizí
jazyk) a jak si vytvořit síť mezinárodních
kontaktů. Pro město jsou dobrovolníci jednou z příležitos , jak zviditelnit propojení
EU v praxi, jak osvěžit maloměstský způsob
života a zapojit lidi a ostatní organizace do
dalších činnos .
MC Krůček ovšem není pouze přijímající organizací, dobrovolníky/nice z Česka můžeme také vysílat do jiných (převážně evropských) zemí, pokud by vás tedy tato forma
vycestování a práce v zahraničí zaujala a je
vám mezi 18 a 30 lety, neváhejte se na nás
obrá t (Bc. Barbora Hávová, koordinátorka
EDS, ředitelka MC Krůček: [email protected]
Svou činnost dále rozvíjíme a pracujeme s
každým z nich individuálně. Věříme, že je
naše práce v rámci EDS přínosem jak pro
svitavskou komunitu, tak také pro zahraniční dobrovolníky/nice samotné.
Úspěšné akce NNO 19
18 Úspěšné akce NNO
Rodinné Integrační Centrum o. s.
Oblastní charita Ús nad Orlicí
VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
SPLNIL OČEKÁVÁNÍ
vala program pro všechny zúčastněné a podílela se na financování celého pobytu“,
uvedla ředitelka RIC Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA.
„Z ohlasů rodin máme zpětné informace,
že se víkend vydařil nad očekávání dobře,
rodiče nabrali nové síly k překonávání překážek, které vyplývají z denního souži s
dětmi s PAS, což bylo naším záměrem“,
sdělila sociální pracovnice Bc. Iveta Borovcová.
Rodinné Integrační Centrum o. s. společně s ČSOB Pojišťovnou a.s. uskutečnilo ve
dnech 4. – 6. 9. 2015 v Tálském Mlýně ve
Žďáru nad Sázavou víkendový pobyt pro
rodiny s dětmi s poruchami au s ckého
spektra (dále PAS). Cílem víkendového pobytu byla relaxace celé rodiny, navázání
kontaktů mezi rodiči a sdílení svých zkušenos . Pro rodiče, dě s PAS i zdravé sourozence byl zajištěn program zaměřený na
týmového ducha a navazování přátelských vztahů.
„Víkendu se zúčastnilo 15 rodin s dětmi s
PAS a zdravými dětmi. Zorganizování víkendového pobytu v takovém rozsahu byla
pro nás velká výzva. Za to, že se tato akce
vydařila, patří velký dík ČSOB Pojišťovně,
a. s., člen holdingu ČSOB, která zorganizo-
„Věříme, že tento pobyt uskutečněný pro
rodiny s dětmi
s PAS nebyl poslední a budeme se snažit
pro naše rodiny organizovat
další ak vity,
které jim budou pomáhat
a podporovat
je v jejich nelehké životní situaci“, dodala
na závěr ředitelka Ing. Mgr.
Hana Janiková,
MBA.
TRIČKA Z FOREZU NAŠLA VYUŽITÍ
Začátkem prázdnin věnovala firma FOREZ Ostrov naší organizaci 180 ks nových triček s
po skem. Oblastní charita využila tato trička následovně:
ź pro klienty sociálního šatníku v Kostelci nad Orlicí
ź pro dě do RC Kopre na Sloupnice
ź pro dě na příměstských táborech, které se uskutečnily ve spolupráci s Orgánem
sociálně-právní ochrany dě a dále ve spolupráci s DDM Damián Lanškroun a CEMA
Žamberk
ź našim dobrovolníkům
ź pro dě na volnočasové ak vity v Centru pod střechou v Letohradě
ź do tomboly na charitní ples
Trička udělala radost všem, kdo je dostali. Děkujeme!
Iva Marková
Oblastní charita Ús nad Orlicí
www.uo.charita.cz
Úspěšné akce NNO 21
20 Úspěšné akce NNO
LETNÍ DEN V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ
28. ČERVENCE 2015
Konec července patřil v Hamzově léčebně
akci nazvané „Letní den“. Pod mto nenápadným názvem se skrývalo spojení dvou
významných událos , kvůli nimž stálo vážit
do Luže cestu i návštěvníkům, které u nás
tak často nevídáme. V prvé řadě jsme po
rozsáhlé rekonstrukci otevřeli pavilón „I“, v
němž se již v tuto chvíli nacházejí první pacien . Navíc jsme ale, jako Hamzova léčebna,
již podruhé měli možnost se zúčastnit
nejdelšího cyklis ckého závodu na území
České republiky, Opel Handy Cyklo Maratonu. Byli jsme opět průjezdním bodem.
Tento závod je od svého vzniku symbolicky
zaměřen na návrat lidí se zdravotním pos žením zpět do života. V průběhu závodu
spolu soupeří týmy složené ze zdravých a
handicapovaných sportovců.
cence i péče o psychický stav pacienta. To,
jak se cí , zda dokáže pozi vním způsobem
vnímat perspek vu svého dalšího života.
Proto si „Letní den“ kladl za cíl také ukázat
všem z řad pacientů i z široké veřejnos
dnešní možnos , které život se zdravotním
pos žením nabízí.
Vedle špičkových olympijských i paralympijských sportovců jsme proto u nás uvítali
přes dvacet organizací, které se nějakým
způsobem věnují problema ce integrace
lidí s tělesným pos žením do společnos .
Od výrobců zdravotní a kompenzační techniky, přes organizace zajišťující vzdělávání a
poradenství až po subjekty přímo zajišťující
pracovní uplatnění a volnočasové ak vity
tělesně pos žených. V neposlední řadě
jsme si také kladli za cíl ukázat Hamzovu léčebnu jako zařízení, které je otevřené
Rozhodli jsme se využít tyto příležitos k
tomu, abychom ukázali Hamzovu léčebnu místu, kde se nachází a jeho obyvatelům.
veřejnos v dosud nebývalé šíři, jako mo- Chceme, aby nejen lidé z Luže vnímali léderní zdravotnické zařízení, kde začíná ces- čebnu pozi vně jako největšího regionálního zaměstnavatele, ale i jako obecně přívěta člověka s tělesným pos žením zpět k
„normálnímu“ životu po úrazu nebo nemo- vé a příjemné místo, kam lze v neděli zajít
ci. Jako největší třeba na procházku.
rehabilitační
ústav v České re- Dne 28. 7. 2015 ve 13. hodin za přítomnosřady významných hostů, mj. senátorů Mipublice cí me
velkou odpověd- luše Horské a Petra Šilara, zahájil ředitel
Hamzovy léčebny MUDr. Václav Volejník,
nost za další
CSc.
slavnostně provoz nově zrekonstruovaosud síců paciného pavilónu „I“. Pavilón s kapacitou 30 lůentů, kteří k
nám každý rok s žek nabízí stejný potřebný komfort pro pacidůvěrou přichá- enty, ale i personál, jako špičková zařízení
tohoto druhu v Evropě. V objektu bylo do
zejí. Víme, že
půdních prostor dostavěno nové tře nadvedle kvalitní
zemní
podlaží, kde jsou místnos pro komzdravotní a rehabilitační péče je plexní rehabilitaci ubytovaných pacientů.
minimálně stej- Rekonstrukci v hodnotě 28 miliónů korun
ně důležitou sou- provedla společnost První stavební
čás rekonvales- Chrudim.
Návštěvníci z řad veřejnos
si mohli mezi m prohlédnout další chloubu léčebny,
Hamzův park a arboretum,
s odborným výkladem dlouholetého dobrého ducha a
odborného garanta parku,
pana Václava Větvičky. Poté
již ve středu celého areálu
začínala beseda a autogramiáda sportovců v čele s
úspěšným biatlonistou a bývalým pacientem léčebny
Ondřejem Moravcem.
Vedle něj návštěvníci přivítali ještě atle ckou legendu, mistryni světa a Evropy,
světovou rekordmanku v
běhu na 800 metrů i úspěšnou trenérku Jarmilu Kratochvílovou a stříbrné paralympijské medailisty z Londýna,
Radka Procházku a Leoše Lacinu. Ti, kteří si
v úterý odpoledne našli cestu do Hamzovy
léčebny, si také na vlastní kůži mohli vyzkoušet některé paralympijské sportovní disciplíny, včetně jízdy na handbiku nebo tricyklu.
Vysoká. Samostatnou kapitolu pak představovaly prezentace výrobců zdravotní techniky. Je potěšením vidět, jakým způsobem se
v uplynulých pětadvace letech zvýšila nabídka pomůcek, které umožňují lidem s handicapem žít plnohodnotný život.
Večer pak mohli návštěvníci posedět u ohně
na prostranství před pavilónem M. Pár těch,
Návštěvníky rovněž potěšila prezentace ne- kteří nechtěli nebo nemuseli jít spát, vydrziskových organizací pomáhajících zdravot- želo až do příjezdu prvních závodníků Opel
ně pos ženým a potřebným sdružených v
Handy Cyklo Maratonu ve 23 hodin, pro něž
Koalici nevládek Pardubicka nebo taneční vy- tak vytvořili nečekanou, ale o to příjemnější
stoupení maminek s dětmi pod hlavičkou
diváckou kulisu. Opel Handy Cyklo Maraton
mateřského centra DaR Luže. Příjemnou at- je akce, která v Hamzově léčebně již takříkamosféru v parku také dokreslovaly stánky
jíc zdomácněla. Nabízí to ž jedinečnou příchráněných dílen, které prodávaly výrobky ležitost, ukázat lidem v ob žné životní situasvých klientů. Hamzova léčebna se vedle
ci po úrazu nebo nemoci, jejich blízkým, ale
moderního pavilónu „I“, který si odpoledne i široké veřejnos , že pokud máte silnou vůmohli prohlédnout i návštěvníci z řad veřej- li, chuť do života a přátele, kterým není váš
nos , prezentovala ukázkou činnos ergote- osud lhostejný, lze téměř každý handicap
rapeu ckých dílen, robo ckých rehabilitač- překonat. Děkujeme všem, kteří účas na
ních pomůcek nebo oblíbené hipoterapie. letošním Letním dni pomohli symbolicky
Výstavou svých prací se představily výtvarni- podpořit návrat zdravotně pos žených zpět
ce Dana Chris anová a Zuzana Meckelbeeck do života a těšíme se nashledanou za rok.
Úspěšné akce NNO 23
22 Úspěšné akce NNO
Oblastní charita Pardubice
Rodinné integrační centrum, o. s.
CHARITA OTEVŘELA NOVÉ STŘEDISKO
ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM DĚKUJE
DĚTEM Z LDT JEDLOVÁ 2015!
V úterý 8. září 2015 Oblastní charita Pardu- O hudební doprovod se celou dobu starala
bice slavnostně otevřela nové středisko Od- pardubická dechová hudba Pernštejnka.
lehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích Rekonstrukce bývalé mikulovické fary na
u Pardubic. Pozvání na akci přijala řada čest- středisko charitních odlehčovacích služeb
započala v březnu 2014. V budově muselo
ných hostů včetně prvního náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana Lín- být provedeno mnoho technických úprav:
ka, náměstka pardubického primátora Jaku- rozvody elektřiny, vody a topení, položení
ba Rychteckého, ředitele Diecézní katolické nových podlah, dlažby a izolace, nové omítcharity Hradec Králové Jiřího Stejskala, viká- ky, dveře a obklady. Celá rekonstrukce byla
ře pardubického vikariátu P. Antonína For- financována z čás výtěžku Tříkrálové sbírbelského a starosty obce Mikulovice Josefa ky a dalších benefičních akcí, z darů státNentvicha. Z Třebosic na slavnostní akt při- ních ins tucí, nadací, obcí, firem i jednotlivců. Nové zařízení bude plně bezbariérové a
jeho provoz bude ekonomičtější než doposud. Klien začnou zařízení pravidelně využívat ve druhé polovině září. Pobytové odlehčovací služby bude Charita nadále poskytovat na stávajícím místě v Třebosicích.
Oblastní charita Pardubice dlouhodobě
podporuje rodiny na Pardubicku a Holicku,
které v domácím prostředí pečují o seniora
nebo o osobu se zdravotním pos žením nebo s chronickým onemocněním. Pečující rodiny pravidelně navštěvují zdravotní sestry
a pečovatelky, které klientům poskytují profesionální domácí péči. Charitní odlehčovací služby jsou určeny pro rodiny, které si pojeli stávající klien těchto služeb, dostavili třebují od náročné každodenní péče odpose také sponzoři, zaměstnanci a dobrovol- činout.
níci pardubické Charity.
Bližší informace o Charitních odlehčovacích
Úvodního slova se ujala ředitelka Oblastní službách Červánky:
charity Pardubice Marie Hubálková, která h p://pardubice.charita.cz/socialnipoděkovala všem, kteří se o vybudování no- sluzby-pro-seniory-osoby-se-zdravotnimvého střediska jakkoliv zasloužili. Po sérii
pos zenim-a-osoby-s-chronickymdalších projevů přikročili čestní hosté k
onemocnenim/odlehcovacisymbolickému zasazení stromu. Poté nové- sluzby/terenni-a-ambulantni-odlehcovacimu středisku požehnal prezident Diecézní sluzba/
katolické charity Hradec Králové Mons. Jo- Kontaktní osoba pro média:
sef Suchár, který také po slavnostním pře- Mgr. Vojtěch Homolka
střižení pásky posvě l jednotlivé místnos . PR pracovník, koordinátor dobrovolníků
Dne 23. 7. 2015 věnovala Sportovní a
tvořivá školička Je k Rodinnému
Integračnímu Centrum, o.s. částku
1.010,- Kč, kterou získala prostřednictvím dražby obrazů dě z letního dětského tábora Jedlová 2015. „Na tábor
s námi přijel Míša, který trpí
Aspergerovým syndromem, což je forma au smu. Poté co se dě seznámily
s AS, proběhla živá diskuze o pomoci.
Ve skupinách namalovaly dě obrazy,
které se následně vydražily a výtěžek
chceme věnovat Vám, organizaci, která pomáhá i jiným dětem s AS.“ sdělila
paní Andrea Vašková.
„Finanční příspěvek bude využit pro
Sociálně ak vizační služby pro rodiny s
dětmi s poruchami au s ckého spektra, které Rodinné
Integrační Centrum poskytuje v rámci
Pardubického kraje.
Chtěla bych moc poděkovat Míšovi, jeho mamince
a samozřejmě všem z
Letního dětského tábora
Jedlová za skvělý nápad a
následně i finanční dar.
Obrazy jsou opravdu nádherné, vys hují, jak je důležité pro dě s PAS pochopení, pomoc, podpora.
Když porozumíme světu
au stů, připojíme se na
jejich vlny, zjis me, že oni
významně oboha li ten
svět náš.“ řekla ředitelka
Rodinného Integračního
Centra – Hana Janiková.
Úspěšné akce NNO 25
24 Úspěšné akce NNO
Jana Bíba, lektorka včelařství,
Šťastný domov Líšnice, o.p.s.
Dobré zprávy pro opylovače a včely zvláště
ze Šťastného domova
hatou tradicí, má kolo oblastní, celostátní a již několik let i mezinárodní, celkem
5 disciplín, soutěží se v kategorii mladších a starších, z
kategorie starších první tři
postupují z každé oblas do
celostátního kola, organizovaná a podporovaná Komisí
mládeže Českého včelařskéPsát o soutěži Zlatá včela by ho svazu.
se dalo velmi obsáhle, ale
Naše malá skupina dě s vel- leckoho by to nebavilo číst. Zlatá včela 2015, oblastní
Proto jsme se rozhodla o se- kolo pro Pardubický kraj
kým zájmem o přírodu se
schází pátým rokem. Jedná psání faktů, které mají
ź místo konání - Žamberk
stručně vys hnout průběh
se o dě z Helvíkovic, Kunź datum - 25. dubna 2015
valdu, Českých Petrovic a z jednotlivých kol soutěže,
ź koordinace - Šťastný doLíšnice. V rámci své organi- oznámit naše úspěchy a pomov Líšnice o. p. s.
zace v Českém svazu včela- děkovat všem, kteří přispěli
ź komisaři - Daniel Ramba
řů se tře m rokem účastní- a pracovali pro dě a pro
a Oldřich Krčmář /včelařme soutěže Zlatá včela pro včely :).
ská praxe/, Jaroslav Dumladé včelaře, abychom pošek a Jiří Kaplan /botaninázev soutěže - Zlatá včela
rovnali své znalos se znaka/, Lenka Skalická a Milostmi dě z jiných včelařstručný popis - vícestupňolan Skalický /mikroskoských kroužků. Zřizovatelem vá vědomostní soutěž s bopování/, Standa Cukor
/včelařské pomůcky/, Denisa Buchmüllerová, Anna Štěpánková, Alžběta
Štěpánková
ź odborná pomoc - Bc. Iveta Mrázková, Jiří Cabalka,
Monika Dušková
Přispěli, podpořili a všichni
jmenovaní měli velmi
vstřícný přístup:
Speciální základní škola v
Žamberku /podpora při poskytnu prostor/, OsevaUni, a. s. /finanční podDobré zprávy o soutěži pro
mladé včelaře bych ráda
uvedla jako dobré zprávy o
dětech, které se rády učí o
nezastupitelném významu
včel pro rovnováhu v přírodě, objevují zajímavý život
včelího společenstva a učí
se respektovat jejich přirozené projevy, aby se jim
mohly přiblížit.
včelařského kroužku je
Šťastný domov Líšnice o.p.s.
a tuto organizační informaci
uvádím proto, že právě tato
společnost dala podnět pro
vznik včelařského kroužku
na Žamberecku a stále ho
podporuje, spolu s Městem
Žamberk.
pora, dárky pro dě /, Dibaq, a. s /finanční podpora/,
Arysta LifeScience, a.s. /odměny do soutěže/, Lázně Slanice /dárky pro dě , vedoucí kroužků, komisi/, Apotheke /dárky pro dě , vedoucí kroužků, komisi/, Klas Nekoř
a.s. /dárky pro dě , vedoucí kroužků, komisi/, Pivovar Jelen /dárky vedoucím kroužků, komisi/, Imrvere /sleva na
porci/, rodinní příslušníci včelaříků Šťastný domov Líšnice, o. p. s. /celodenní občerstvení pro všechny zúčastněné/, ČSV MO Kunvald /sbírka včelařských pomůcek/,
Šťastný domov Líšnice o.p.s. JK /odpolední program pro
soutěžící + občerstvení/
Celkem poskytli organizátoři akce minimálně 300 hodin
dobrovolnické práce.
výsledky kategorie starších:
ź 1. místo Jiří Prachař, 14 let, žák SZŠ v Žamberku - člen
kroužku včelaříků ze Šťastného domova Líšnice o.p.s.
kategorie mladších:
ź 1. místo Ondřej Vybíral, 11 let, žák ZŠ v Klášterci nad
Orlicí - člen kroužku včelaříků ze Šťastného domova Líšnice o.p.s.
umístění kroužku Šťastného domova jako družstva:
ź 2. místo v celkovém bodovém ohodnocení za Pardubický kraj
Zlatá včela 2015, celostátní kolo
ź místo konání - Nasavrky
ź datum - 15. - 17. května 2015
ź celkové pořadí - 2. místo Jiří Prachař z 36 vítězů ob-
lastních kol, člen kroužku včelaříků ze Šťastného domova Líšnice o.p.s.
Jirka Prachař se tedy stává členem tříčlenného družstva,
které bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodním setkání včelařské mládeže IMYB 2015.
Držme celému českému týmu a Jirkovi pěs !
Neziskovky se představují 27
26 Neziskovky se představují
Genius loci Sudslava, z.s.
Pardubický kraj, Ústeckoorlicko
Jezdecký klub
Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
ČINNOST JEZDECKÉHO KLUBU PŘI OBECNĚ
PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ŠŤASTNÝ
DOMOV LÍŠNICE Č.205
Jezdecký klub má 35 členů - dě od 5 do 19 let. Využívá 20 koní plemene Fjord, Český
teplokrevník, pro malé dě poníky a plemeno Minishetland.
Činnost: výcvik jezdectví každý den od 13.00 -18.00 hod. O víkendech dě pomáhají s péčí o koně a účastní se závodů, různých akcí pro dě , soustředění a výcviků koní.
Jezdecký klub má za úkol seznámit malé dě s koňmi, naučit se o ně postarat, naučit se
základy jezdectví pod vedením akreditovaného instruktora jezdectví Ing. Nikoly Bělákové. Jezdci, kteří mají závodní ambice, se mohou připravit ke zkouškám základního výcviku
jezdce.
JK organizuje pro pos žené dě rehabilitační ježdění na koni, které vede Mgr. Bronislava
Havlíková, každý týden o víkendu, dě využívají koně ke zlepšení fyzické a psychické koordinace. Na tuto činnost se využívají koně Lucka, Falco a
Ferda – klidní, pohodoví koně.
V roce 2015 účast na akcích:
ź Parkurový trénink u pana Myšky 8. a 15.3. v Lipovce,
JK Isabel, Týniště nad Orlicí, koně Fargo, Danny
ź Parkurové závody: Lanškroun (26.4.) - 5.místo Fargo +
Petra, 80cm, (8.5.) 3.místo Fargo + Petra, 70-80cm,
(18.4.) Suchá u Litomyšle – 1.místo za nejstylovějšího
jezdce Elba+ Petra, 60cm, (30.5.) Dolní Jelení - 6.místo Danny + Niky, 80cm, (13.6.) Suchá u Litomyšle – 1.
Místo Flóra + Bibi, 80cm, 6.místo Flóra + Bibi, 70cm,
(20.6.) Dolní Jelení – 4. místo Flóra + Bibi, 40-50cm,
4. místo Flóra + Bibi , 60-70cm, 5.místo Dorothea +
Anne Marie, 6070cm, 6.místo Danny + Niky, 60-70cm,
1.místo Fargo +
Petra, 80-90cm,
(27.5.) Janov –
2.místo Fargo +
Petra, 90-100cm,
4.místo Danny + Niky ,70-80cm
24.4. Zkoušky základního výcviku jezdce
úspěšně složila Blanka
Janovcová /Bibi/
Genius loci Sudslava, z. s.
Spolek Genius loci Sudslava
obnovuje kulturní památku
bývalého areálu barokní fary
z roku 1692 v obci Sudslava
(Podorlicko) v Pardubickém
kraji. Od svého založení v roce 2010 se spolek intenzivně
věnuje kulturním a osvětovým ak vitám vedoucím k
podpoře komunitního života
v regionu.
Co se nám povedlo v roce
2015
V rámci krajského grantu Pardubického kraje se podařilo
získat 10 s. Kč na podporu
kulturních ak vit spolku Genius loci Sudslava z.s. a příslib 20 s. Kč na pořízení 4
kusů výstavních vitrín z dotace Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Dřevěné
vitríny budou postupně instalovány v historických prostorách bývalé fary a budou sloužit k
prezentování dochovaných hmotných dokladů a archivních pramenů z ochotnické činnossudslavských divadelních spolků.
Během letních a podzimních měsíců se konalo a ještě bude konat v sudslavské bývalé faře
několik kulturně-osvětových akcí spolku Genius loci Sudslava z.s. směřující k oživení polozapomenutých tradic a historie zdejších ochotnických spolků. Historické reálie jsou představovány veřejnos doplněnou výstavou dochovaných písemných a fotografických materiálů.
Konec roku bude tradičně oslaven adventním koncertem klasické barokní hudby. Genius
loci Sudslava z.s. s úspěchem organizuje tuto hudební událost pravidelně již po několik
let. Sudslavské koncerty se stávají neodmyslitelnou součás kulturního života v obci a jsou
hojně navštěvovány i během roku při ostatních společenských příležitostech dotvářejících
společenský život a obohacující nejen obyvatele obce o nevšední zážitky.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Neziskovky Vás zvou
28 Neziskovky se představují
Letohradský železniční klub, o. s.
Oblastní charita Polička
LETOHRADSKÝ ŽELEZNIČNÍ KLUB O.S.
SE PŘEDSTAVUJE
Letohradský železniční klub o.s. je dobrovolný svazek členů se zájmem o železnici jako celku. Za svůj hlavní úkol si dal podporu
a propagaci železniční dopravy, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchranu železničních technických památek. Tuto činnost organizovaně
vykonává již od roku 1999 tedy více než
PŘED
15let. Naši členové pocházení z různých
koutů Česká republiky. Jedno je však spojuje – „ Láska k železnici“. Dle příležitos
se v průběhu roku účastníme výstav, jízd
historických vozidel či jiných příbuzných akvit. Další informace lze najít na
www.lzkclub.estranky.cz a nebo nám napište na [email protected].
POTOM
JE BLÁZNIT NORMÁLNÍ?
Stejně jako
každý rok,
je i letošní
10. říjen
Světovým
dnem duševního
zdraví. Díky
němu je
přelom září
a října v řadě měst věnován informačním
a des gma začním kampaním s téma kou duševního zdraví a nemocí. V Poličce svou
„troškou“ již tradičně přispívají Otevřené
dveře Oblastní charity Polička.
Pro nejširší publikum je určena veřejná beseda s tulem „Bláznit je normální?“, kterou v pátek 2. října od 18 hodin v Centru
Bohuslava Mar nů v Poličce povedou, pro
poličské publikum již ne úplně neznámí
přednášející, PhDr. Karolína Dvorská (psycholožka a psychoterapeutka, 3. Lékařská
fakulta Univerzity Karlovy) a Petr Koubíček
(psychiatrická sestra Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze). Pokud vás zajímá, jak
se v současnos určují hranice normy a patologie v oblas duševního zdraví, jaký postoj zaujímá veřejnost a jaký pohled zastávají naopak odborníci, přijďte si o tom podiskutovat. Ostatně, kdo z nás čas od času
nevypus z úst vlastní hodnocení toho, co
je, anebo není, normální?
Na vybrané střední školy v poličském a svitavském regionu zamíří z loňského roku již
osvědčený tandem tvořený Štěpánem Plecháčkem (vedoucí Otevřených dveří, sociál-
ní pracovník a psychiatrická sestra) a
Pavlem Řemínkem (uživatel služeb). Díky
nim se studen budou moci ponořit do hlubin tajemství psychiatrie a získat pravdivou
představu o životě s nemocnou duší, jak z
pohledu profesionála, tak prostřednictvím
výpovědi člověka, který má s duševní chorobou tu nejniternější možnou zkušenost.
Závažná choroba, lhostejno zda těla či duše, s sebou přináší nutnost změny dosavadní životní perspek vy a žebříčku hodnot.
Mění postoje k sobě samému i svému okolí. Proměny životních rolí, obraz člověka ve
s nu nemoci, s gma duševní nemoci a
možné postupy v zátěžových situacích se
budou jako nit prolínat „psychoedukačním
víkendem“, kdy se lidem s duševním onemocněním (uživatelům služeb Otevřených
dveří) i jejich blízkým budou intenzivně věnovat paní Dvorská a pan Koubíček.
„Vzdělávání“ účastníků bude probíhat
zejména formou skupinových diskusí nad
vybranými tématy. Závěr obou dnů je určený pro individuální konzultace v soukromí.
Uplynulý rok byl bohužel poměrně bohatý
na nejrůznější, médii vydatně propírané, nešťastné událos , které ve společnos vyvolaly řadu debat o systému psychiatrické péče v ČR a možné míře nebezpečí ze strany lidí s diagnózou vážné duševní choroby. O
rychlé soudy a hodnocení rozhodně nebyla
nouze. Je ale dobré si uvědomit, že
masmédia často nabízí zkreslené zprávy vedené spíše touhou po senzaci a bez zájmu
o objek vitu. Týdny pro duševní zdraví však
představují jedinečnou možnost pro ty z
vás, jimž není jednostranné vnímání světa
vlastní, a kteří máte zájem i o jiné úhly pohledu.
29
30 Neziskovky Vás zvou
Neziskovky Vás zvou 31
Občanské sdružení Altus Chrudim
Matěj Zelinka
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.
Hana Kombercová
PŘÍPRAVY NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
MLADÝCH VRCHOLÍ
Za necelé dva měsíce
se uskuteční Celostátní vzájemná výměna
zkušenos (CVVZ). O
víkendu 13. - 15. listopadu 2015 se do Chrudimi sjede zhruba šest
set vedoucích dětských
klubů, oddílů a středisek volného času z celé ČR i ze zahraničí.
Zástupci Občanského sdružení Altus, které
pořádá 24. ročník této akce, mají plné ruce
práce. „Právě v těchto dnech probíhá příprava zpracovávání programů lektorů, kteří se chtějí s účastníky podělit o své zkušenos a dovednos ,“ říká náčelník letošní
CVVZ Matěj Zelinka. „Účastníci si mohou
vybrat z široké nabídky programů na webu
akce do svého časového rozvrhu,“ dodává
Matěj Zelinka. „Těší nás, že účastníci i lektoři přibývají každým dnem,“ doplňuje
předseda pořádajícího sdružení Mar n Benák.
„Nabídka jednotlivých programů se každým dnem rozšiřuje a tak se můžete těšit
na i nejoblíbenější programy z CVVZ, kteUkázka z programu:
ź Psychomotorické hry
ź Začlenění znevýhodněných dě nejen
do skau ngu
ź Noční puzzlování
ź Práce s kůží
ź Oddílové webové stránky
ź Kreslení pravou hemisférou
rou jsme pořádali v
roce 2010. Mezi ty
nejzajímavější patří bez pochyby Psychologie psů s Rudolfem Desenským
nebo seminář Komunikace s dětmi
aneb proč to neumíme Dr. Lidmily Pekařové z Hamzovy odborné léčebny v Luži,“ přibližuje Matěj Zelinka. Oba semináře budou
probíhat v sobotu 14. listopadu 2015, kdy
paní doktorka zahájí svojí přednášku ve
13:00 a seminář o psychologii psů o 3 hodiny později.
Celostátní vzájemná výměna zkušenos je
akce zaměřená na vedoucí a pracovníky
dětských a mládežnických středisek volného času, kteří zde mohou načerpat inspiraci na hry a ak vity a získat zde spoustu nových zkušenos , které mohou předávat dál
ve svých kroužcích. „Snažíme se zaujmout
nejen stálé a pravidelné účastníky a lektory, ale také přiblížit pojem CVVZ mezi občany Pardubického kraje,“ přibližuje Mar n
Benák.
Line - moderní country tance
Sowulo
Výroba raket s iQlandií
Brože z filcu
Komunikace s dětmi aneb proč to
neumíme
ź a spousta dalších
ź
ź
ź
ź
ź
JAN BUDAŘ ZAHRAJE PRO RYTMUS
VÝCHODNÍ ČECHY
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy pořádá v Chrudimi v ponděli 19.
řijna 2015 od 19:00 benefiční koncert, na kterém vystoupí trio Jana Budaře ve složení
Petry Malíškové, Josefa Štěpánka a Jana Budaře. Koncert se uskuteční v divadle Karla Pippicha. Vstupenky na vystoupení jsou v prodeji v pokladně divadla Karla Pippicha a v Informačním centru v Chrudimi.
Koncert je pořádán za účelem podpory sociálních služeb, které Rytmus Východní Čechy
poskytuje lidem se znevýhodněním v celém Pardubickém kraji.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy podporuje lidi s různým typem
zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Jednou z hlavních oblas podpory je hledání
vhodného zaměstnání. Od letošního roku organizace rozšířila služby o podporu v oblas
samostatného bydlení. Více informací na www.rytmusvychod.cz.
32 Neziskovky Vás zvou
Centrum pro zdravotně pos žené a seniory Pardubického kraje, o. p. s.
Neziskovky Vás zvou
Koalice nevládek Pardubicka
33
34 Inzerce
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK
NABÍZÍ NOVINKY V GRAFICKÉM STUDIU
PRO VEŘEJNOST I NEZISKOVKY
Vedlejší činnost – grafické studio nabízí VÝROBU PLACEK (BUTTONŮ) ve velikostech
25mm se špendlíkem, 37mm se špendlíkem i magnetem a NOVĚ 50mm se špendlíkem a
50mm přívěsek na klíče s otvírákem nebo zrcátkem. Pokud máte vlas obrázek, mo v
nebo fotografii, stačí poslat je elektronicky na náš email a my Vám vytvoříme placky na
míru. Udělejte si radost originálním odznáčkem.
Novinkou je také TVORBA DRÁTĚNÉ KROUŽKOVÉ VAZBY v různých tloušťkách a velikostech
až do formátu A2 - 42cm. Vytvoříme Vám tak nejen hezké vazby dokumentů, ale i
závěsných kalendářů.
Další služby studia:
KROUŽKOVÁ VAZBA PLASTOVÁ
KOPÍROVÁNÍ A SCANOVÁNÍ DO FORMÁTU A3
HŘEBENOVÁ VAZBA
LAMINACE DO FORMÁTU A3
INKOUSTOVÝ TISK DO FORMÁTU A2+
GRAFICKÉ NÁVRHY - tvorba log a logomanuálů, corporate design - firemní iden ta,
obalový design, design informací (orientační systémy, informační systémy), redesigny
všeho druhu, sazba textu a skových materiálů (letáky, plakáty, časopisy...), firemní a
propagační skoviny (vizitky, hlavičkové papíry, obálky, prospekty, brožury, katalogy,
výroční zprávy...), pozvánky, přání, Pf, tvorba kalendářů, svatební oznámení, pohlednice
atd.
GRAFICKÉ ILUSTRACE
PREZENTACE (pdf, powerpoint, prezi)
TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Zisk z grafického studia je použit na volnočasové ak vity a akce pro dě . Neziskové
organizace u nás mají 15% slevu na grafické práce.
V případě zájmu se nám ozvěte. Budeme se těšit na spolupráci.
Grafické studio CEMA
Nádražní 22
564 01 Žamberk
Kontakt: Zuzana Mitvalská
E-mail: [email protected]
Tel: 465 381 729, 777 680 229
www.cema-nno.cz
Koalice nevládek Pardubicka

Podobné dokumenty

LISTOPAD č

LISTOPAD č někdo moudrý vyjmul z tohoto nařízení zalévání pro veřejný zájem. Takže pracovník z Agrosemu a naši zaměstnanci mohli plnit cisternu z požární nádrže. Můžeme tak mít radost z toho, že všechny naše ...

Více

Zpravodaj Nasavrk 3/2015

Zpravodaj Nasavrk 3/2015 práce v době letních prázdnin na městském úřadě v Nasavrkách s tím, že pracovníci Úřadu práce budou přítomni v době letních prázdnin první úterý v měsíci, tj. 7. 7. 2015 a 4. 8. 2015, od září bude ...

Více

Infolist 04/2015

Infolist 04/2015 I N FO R M AČ N Í Č T V RT L E T N Í Z P R AVO DA J PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PARDUBICKÉM KRAJI

Více

1/2016 Místní akční skupiny Posázaví

1/2016 Místní akční skupiny Posázaví stránku. Nabízí pohled do  historie a  orga­ nizace akce, je na  ní seznam dobrovolníků, kteří v  jednotlivých ročnících přiložili ruku k dílu i jména obcí, měst, sponzorů a dárců, kteří projekt po...

Více

Infolist 02/2015 - Koalice nevládek Pardubicka

Infolist 02/2015  - Koalice nevládek Pardubicka podnikání i fundraising Vybavení cukrárny, nový mandl pro prádelnu nebo zařízení do výrobny marmelád mohou pomoci lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Celkem 23 projektů získá podporu v rá...

Více