Zadání projektů k modulu: 2. Logistika nákupu a řízení zásob

Komentáře

Transkript

Zadání projektů k modulu: 2. Logistika nákupu a řízení zásob
Zadání projektů k modulu: 2. Logistika nákupu a řízení zásob
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Stanovení materiálových požadavků na základě znalosti výrobního
programu
LN01
Logistika nákupu a řízení zásob
Stanovte materiálové požadavky pro výrobu dvou výrobků v případě, že
některé z materiálových položek jsou pro oba výrobky totožné.
Postupujte následovně:
(1) pro každý z výrobků sestavte kusovník, seznam materiálů a určete
plánované množství výroby na pět časových období
(2) vytvořte graf Gozinto a matici přímé spotřeby materiálu
(3) vypočítejte materiálové požadavky pomocí algebraického postupu
Gozinto pro plánované období (k výpočtům využijte tabulkový
kalkulátor MS Excel)
(4) dosažené výsledky komentujte
4 – 6 stran A4, resp. 7 – 9 slides
Stanovení materiálových požadavků na základě statistické analýzy
časových řad spotřeby jednotlivých materiálových položek
LN02
Logistika nákupu a řízení zásob
Stanovte materiálové požadavky pro časovou řadu se stacionárním
průběhem spotřeby a pro řadu vykazující trend nebo řadu vykazující
sezónní vlivy. K řešení využijte tabulkového kalkulátoru MS Excel nebo
specializovaný statistický software.
Postupujte následovně:
(1) zvolte si materiálové položky pro uvedené případy a sestavte jejich
časové řady
(2) stanovte prognózu spotřeby pro výrobek se stacionární časovou
řadou (např. metodou exponenciálního vyrovnávání prvního řádu)
(3) určete prognózu spotřeby pro výrobek, jehož časová řada vykazuje
trend (např. Holtovou metodou) nebo sezónní vlivy (např. Wintersovou
metodou)
(4) dosažené výsledky komentujte
5 – 7 stran A4, resp. 8 – 10 slides
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Realizace výzkumu nákupního trhu
LN03
Logistika nákupu a řízení zásob
Proveďte výzkum nákupního trhu pro konkrétní nakupovaný produkt.
Jako zdroj informací použijte internet – klasické vyhledávače a zdroje
oborových specializovaných firem.
Postupujte následovně:
(1) zvolte si nakupovaný produkt a proveďte jeho detailní specifikaci
(2) identifikujte potenciální dodavatele a proveďte srovnání nabízených
produktů z hlediska dostupných informací
(3) pro vybrané dodavatele vytvořte „Profil/Kartu dodavatele“ s údaji,
které považujete za důležité z hlediska dalších jednání
(4) vytvořte první (selektivní) poptávku, případně objednávku
vzorového kusu
(5) dosažené výsledky komentujte
4 – 6 stran A4, resp. 7 – 9 slides
Návrh systému hodnocení dodavatelů
LN04
Logistika nákupu a řízení zásob
Navrhněte systém hodnocení dodavatelů zvolené společnosti a aplikujte
ho pro srovnání tří vybraných dodavatelů určité komodity.
Postupujte následovně:
(1) navrhněte nejdůležitější kritéria pro hodnocení dodavatelů určité
komodity ve zvolené společnosti
(2) proveďte ohodnocení tří dodavatelů podle každého z navržených
kritérií – použijte bodovou stupnici v intervalu 1 – 5 (kde 5 znamená
nejvyšší hodnocení)
(3) výsledky znázorněte graficky např. pomocí tzv. „profilů dodavatelů“
nebo „glyfů“
(4) stanovte váhy jednotlivých kritérií a vypočítejte celkové hodnocení
každého z dodavatelů (pomocí váženého aritmetického průměru)
(5) dosažené výsledky komentujte
3 – 5 stran A4, resp. 6 – 8 slides
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Klasifikace zásob
LN05
Logistika nákupu a řízení zásob
Proveďte klasifikaci zásob vybrané sortimentní skupiny.
Postupujte následovně:
(1) zvolte sortimentní skupinu, v rámci které provedete klasifikaci zásob
(2) proveďte analýzu ABC, přičemž jako kritérium zvolte výši spotřeby
v hodnotovém vyjádření
(3) výsledky ABC analýzy znázorněte graficky
(4) proveďte analýzu XYZ
(5) na základě získaných výsledků navrhněte diferencované způsoby pro
řízení identifikovaných kategorií zásob
4 – 6 stran A4, resp. 7 – 9 slides
Aplikace metod pro řízení zásob
LN06
Logistika nákupu a řízení zásob
Aplikujte metodou stálé velikosti objednávky nebo metodou stálého
cyklu objednávání na řízení zásob konkrétního výrobku.
Postupujte následovně:
(1) zvolte produkt, který vykazuje pravidelný průběh spotřeby, stanovte
údaje o jeho spotřebě a dobách realizace objednávek
(2) proveďte analýzu stávajícího způsobu řízení zásob z pohledu
spotřeby, dob realizace objednávek, stavu zásob, počtu objednávek,
nákladů na udržování zásob a nákladů na objednávání
(3) na základě výchozích údajů o spotřebě a dobách realizace
objednávek navrhněte nový způsob řízení zásob založený na metodě
stálé velikosti objednávky nebo metodě stálého cyklu objednávání
(4) proveďte analýzu navržených způsobů řízení zásob a jejich srovnání
se stávajícím způsobem
(5) výsledky komentujte
6 – 8 stran A4, resp. 9 – 11 slides
Název
Označení
Modul
Zadání
Rozsah
Strategická analýza nákupu
LN07
Logistika nákupu a řízení zásob
Na základě analýzy SWOT a analýzy nákupního portfolia navrhněte
základní strategický rámec nákupu pro jeden vybraný produkt.
Postupujte následovně:
(1) zvolte si nakupovaný produkt, který je možné označit za strategický
pro vybranou společnost
(2) proveďte audit příležitostí a hrozeb daného nákupního trhu a silných
a slabých stránek nákupu zvoleného produktu a výsledky zaneste do
matice SWOT
(3) proveďte vyhodnocení vyjednávací síly dodavatelů a odebírající
společnosti a výsledek znázorněte pomocí matice nákupního portfolia
(4) na základě výsledků obou analýz navrhněte obecné strategie vhodné
pro daný produkt, následně proveďte konkretizaci navržených strategií
v podobě cílů, dílčích strategií a nástrojů nákupního mixu
(5) dosažené výsledky komentujte
4 – 6 stran A4, resp. 7 – 9 slides

Podobné dokumenty

Logistika ~

Logistika ~ 7.4 Príklady organizace logistiky 7.4.1 Organizace logistiky v podnicích nemeckého automobilového prumyslu 7.4.2 Organizace logistiky v podniku Robert Krups 7.4.3 Organizace logistiky v podniku Boe...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE exponenciálního vážení k odhadu úrovně časové řady i jejího trendu a sezónní složky, což následovně umožní předpovídat její budoucí hodnoty, publikoval jako první Američan Charles C. Holt v roce 19...

Více

Dekompoziční metody pro časové řady s

Dekompoziční metody pro časové řady s Tato diplomová práce se věnuje právě metodám pro vyrovnávání a předpovídání v časových řadách s nepravidelně pozorovanými hodnotami. Jejím cílem je podat přehled o existujících metodách, navrhnout ...

Více

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce Pokud jsou tyto podmínky na trhu práce splněny, tak dochází k optimální alokaci pracovníků do firem za určité mzdy na základě teorie firmy vycházející z analýzy mezních nákladů. Uvolněním některého...

Více

Přední český kino a Home Entertainment distributor domácích i

Přední český kino a Home Entertainment distributor domácích i replikovaných nosičů (Blu-ray, DVD, CD). Poskytuje široké spektrum služeb, pokrývajících celý životní cyklus výrobku – od obsahového managamentu a zpracování po výrobu optického média, distribuci, ...

Více

InCopy CS3 User Guide

InCopy CS3 User Guide Pokud je tato příručka distribuovaná se softwarem, ke kterému patří smlouva s koncovým uživatelem, je tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, poskytována na základě licence, a může být...

Více

Zobrazit nápovědu v souboru PDF

Zobrazit nápovědu v souboru PDF Panel Rady nástroje uvádí skryté chování všech modifikačních kláves, které jsou dostupné pro aktuálně vybraný nástroj. Viz „Zobrazení tipů k nástrojům“ na stránce 13. Community Help Adobe Community...

Více