startovní listina 775.71 kB 29. 02. 2016

Transkript

startovní listina 775.71 kB 29. 02. 2016
LIDICE - 2002
STARTovNi .I,IsTINA
Kategorie Muži
St.č. Kód UC
I
CZE19170713
2 CZEl98l0908
3 CZEl98302l0
Příjmení jméno
HOI{AK Maňin
VoDlČKA Michal
t]ĚHŮNEK Milan
(]ZI]l98l0729
Czť.l9150712
SVK1976l l l5
VRÁNA Karnil
PELÁNEK l.uboš
vÁŇR Jindrich
SLoBoDNÍK ondrej
C7,F,l9750125
í"t{IEDt] .Iarotnír
.1 C7,1:,l979l013
5
6
7
8
Pořadatel: Společnost CYKLO-LIDICE Kladno
9 CZE\971l106
l0 CZEl9750807
HRAZDiRA Michal
At]SBUlIIR Kanril
St,č. Kód UC
Družstvo
čn - nt'veRx
33 Czta,l977033]'
čtt - ltgvgnx
34 CZt] l9800 l 06
35 C7,|.1,197708l l
36 C,ZEl973l20l
čn _ Rpn,,tpRx
čR - Rrr.tt:ltx
čn - nevl,Rx
Wústenrot - ZVV7.
Wústenroí - 7,vv7,
wtistenrot - zyvz
Wíistenrot - 7,VYZ
l5 CZEl98]032l
l6 CZEl9800603
sotjkup.íoseí
VOBORA Daniel
JEŘÁBEK David
t]tjDVAI{ TÁBOR - sČrj DĚČ
BUDVAR TÁBorr - SČ,L DĚČ
BUDVAR TÁBOR - SČE DĚČ
BUDVAR TÁBOR _ SČE DĚČ
BUDVAlt TÁBOR _ sČE oĚČ
l
Ft..EISSNEIt'fonráš
ck
ll
CZEl983l0I6
12 CZE198209I9
13 CZEl9780717
l
1
CZl1 l98 l 0924
7 CZEl983l0l9
l8
l9
CZI] l96]0520
C'ZI]
l9730520
20 CZF.l9760508
2l CZElq8l09l8
22 C7,F,l9190220
23 C7,í:,19820322
21 CZE19770913
25 CZt]l9800]2.1
26 C7,El9761020
2.7 C7,L:l9730226
28 CZF-l98l04l2
29 CZEI9820203
30 CZEl9830l l6
]I CZEl98]0]09
,]2 CZt; l976l0]0
BAMBULA Stanislav
KÁŠEK Davitj
KAŠEK Petr
JAURIS
KOPR
René
Karel
PROŠEK Pavel
ČlŠr.AHaartin
BtrNEŠl)etr
KYZíVÁT Vladinrír
JEŽEK Václav
BUDVAR TÁtsoít - sČE Di]Č
BUDVAR TÁt]oR _ sČE DĚČ
přibram
c]k přihrant
ck příbram
JOI]NSON CONTROLS AŠM
.IOIINSON CONTROLS AŠM
JOlINSON CONTROLS AŠM
PI{Al
lA
1'RUNSCHKA T'onráš
AU],IIOR PRAIlA
PoSPÍŠIl-Jiří
Al]TIlOR Pl{AlI^
DLASK Petr
TRNKA Luboš
MARTiNEK Pavcl
VODI]tlNAL Jan
VRÁNA David
N{LYNÁŘ Zdcnčk
(]clkein z-ávcrdrríkti : 64
A[-]TIIoR PRAI.IA
CK
CK
CK
CK
CK
CclkcrIl tli,rr,isicv
I]RNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
: l3
C7,I:.l96902)l
SVK|9760629
39 CZE|9170521
40 CZE19700129
4l
CZF-l98]07l9
42 CZEl98ll0l3
4] CZEl98l0404
Příjmeníjméno
Družstvo
IIl]KEt-I] ErniI
PAVLEClI Lukáš
BLAŽEK Jiří
CK tsItNo
CK r]RNo
ELSNlC
č gsrÁ spOŘITI]LNA }víl,I
KOŘíNDK tladinr
Pavel
KONDIS Luboš
HEJDLjK Stanislav
PI._Jl{lvl ENS KÝ Jaronlir
KAŇKoVSKÝ AloiS
t]URt]Š l,ubonlir
MUSIt-'fomáš
MALIŠ I'etr
LtJKEŠ ondřcj
44
45
46
41
48
49
CZF,I9780506
5l
CZEl9750523
MA'l i,:Jť] jatt
Nt]BESÁti Marek
SVOBODA.lakrrb
CZl]l9830307
BEJLEK
CZE|9731226
CZ-I] l 98209 l 8
CZElg\zll02
CZEl98l090l
CZlj l9820 l05
50 CZ-El9830606
JOI-INSON CONTROLS AŠM
AUl,Hott
3]
]8
Datuin: 31,5-2,6.2002
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
CZEl983l00l
C7,F,l982l206
CZEl98l0l l2
CZEl98l0l l6
CZF,19761019
CZEl98309l7
CZIl9800123
CZI] l983 l 20l
CZF.198I1029
62 CZE\9150210
63 CZE\9750829
64 CZ,l:l9820224
FRYI]A
l-ukáš
BOt]DNÝ Pavel
HAKL Oldřich
ŘiHn.liri
.Ian
t]ERAN Vdtčch
DLOUIlÝ Vojtčch
FtNSTERt.E Stanislav
KIiOTKÝ [{os{islav
KUN'IA .lan
N,loURI]ČI:K Michaet
PANCE
SI'ANi]K
A|bert
JakLrb
MUDROCtI AICŠ
TICI
lÝ
VO1-1"
Radek
Michal
ck
příbrant
č,psrÁ SI,oŘlTI]LNA
M1,|
čEsxÁ spoŘITELNA Ml,I
čnsrÁ spoŘI1,1]lNA
čpsrÁ spoŘIT1]l.NA
črrsr..Á SpoŘl l,ELNA
DUKLA BRNO
Iví,lI
t!,íTl
N4 l,|
DUKLA BttNo
DUKI.A []RNC)
TATRA Mi,I]Ko
ck
přibrant
Výbčr MTB ČR
Výbčr MTB ČIt
Výtrčr lv{TB ČR
Vý,bčr lVI-I B ČR
VíbčrMTB Č'R
ck přibranr
AsC l]UKt.A PRAI IA
l]
AsC I]LlKt-A PIIAItA B
ASC DLJKLA PI{AHA A
ASC
ASC
ASC
ASC
DLJKLA PI{AHA B
DtJKt.A PIiAIIA A
DLIKL^ PI{AIlA A
Dt]KLA PIiÁIlA A
DUKLA P[{AJlA B
^SC D[JKI-A Pt{AilA A
ASC
],Al,t(A MI-EKO
TATRA
ck
N,ÍLÉKO
příbranr