073 FRAN 1 (210)_Sestava 1

Transkript

073 FRAN 1 (210)_Sestava 1
mondial
Kolmička ( | ) rozděluje heslo na dvě části. Před kolmicí stojí ta část hlavního
hesla, kterou u dalších
opakování v odstavci představuje pomlčka (–).
Vlnovka (t tilda) označuje
opakování heslového slova.
Mluvnické vazby a příklady
typických kolokací jsou
označeny bílým čtverečkem ().
430
avoir du fi mít hosty 5 společenské
chování avoir du fi, savoir son fi
umět se chovat (ve společnosti) 6 služebnictvo, čeleď; pomocníci (v řemesle) 7
spousta, ohromné množství
mondi|al, –ale (pl m –aux) [mõdj|al, 0al,
0o] adj světový S international guerre
–ale světová válka; à l’échelle –ale
v světovém měřítku
mondialement [mõdjalmã] adv světově, na celém světě S universellement
monétaire [monete:r] adj (système systém n. soustava) měnový, (réforme reforma)
peněžní
moni|teur, –trice [moni|tö:r, 0tris] m,
f 1 sport. cvičitel, 0ka, instruktor, 0ka S
entraîneur fi de ski lyžařský instruktor; fi-chef náčelník 2 vedoucí
monnaie [mone] f 1 mince, (de cuivre
měděný) peníz S pièce fausse fi falešný peníz, falešná mince (i fig.) 2
(blanche stříbrné, divisionnaire drobné, fiduciaire n. de papier papírové, d’appoint drobné)
peníze S argent battre fi razit mince
3 drobné (peníze) S appoint donner la
fi de mille francs rozměnit tisícifrankovou bankovku
P POUÎITÍ Píšeme: le papier monnaie (papírová bankovka), la fausse
monnaie (falešná měna), ale se spojovníkem: les faux-monnayeurs (padělatelé
peněz).
Výslovnost u heslového
slova a francouzských
ekvivalentů českého hesla
v části česko-francouzské
je uvedena v hranatých závorkách.
le bureau de change směnárna; le
cours (směnný) kurs; le centime centim; la couronne koruna; le dollar
dolar; le franc belge belgický frank; le
franc français francouzský frank; le
franc suisse švýcarský frank; la lire
lira; la livre libra; la livre sterling libra
šterlinků; le mark marka
monocle [monokl] m 1 monokl 2 lék.
obvaz přes oko
monoculture [monokültü:r] f zeměd.
monokultura
monogamie [monogami] f monogamie, jednoženství, jednomužství A bigamie, polygamie
monogramme [monogram] m 1 monogram 2 šifra, zkratka podpisu
monographie [monografi] f monografie
monstrueux
monolithe [monolit] stav. adj monolitový, monolitický v m monolit
monolitique [monolitik] adj monolitní, monolitový, monolitický;
fig.
(parti strana) jednotný
monologue [monolog] m 1 monolog
A dialogue, entretien 2 samomluva S
soliloque
monologuer [monologe] vi recitovat
monolog, mluvit sám k sobě, vést samomluvu A dialoguer
monopole [monopol] m (i fig.) monopol
(du tabac tabákový)
monopoliser [monopolize] vt monopolizovat; fig. zabrat koho jen pro sebe S
accaparer
monotone [monoton] adj 1 jednotvárný, monotónní S uniforme A varié
2 mat. (fonction funkce) monotónní
monotonie [monotoni] f jednotvárnost, monotónnost S ennui A variété, diversité
monseigneur [mõseňö:r] m (zkr. Mgr.)
pl messeigneurs [meseňö:r], nosseigneurs [noseňö:r]) (= titul (arci)biskupů)
monseigneur
monsieur (pl messieurs) [m4sj2]
m (zkr. M.) pán, pan (zkr. p.) M. le Ministre pan ministr; un vilain fi iron.
pěkný ptáček; devenir gros fi fam. stát
se velkým pánem
monstre [mõ:str] m 1 obluda, netvor,
nestvůra; fig. stvůra, příšera, monstrum se faire des fis de tout fig. fam.
vidět všude strašidla, všeho se děsit 2
ohava, šereda, ohyzda 3 zrůda fi de
cruauté zrůdně ukrutný člověk v adj
fam. obrovský (i fig.) S colossal
P Rod mužský, ale hovorová
mluva užívá někdy ženský, stejně
jako masque: N’essaie plus de me monter contre ta mère. La mienne était une
sainte, je sais. Mais la votre n’est tout de
même un monstre POUÎITÍ Někdy v adjektivním tvaru: des porte-avions dormaient comme des parkings monstres
dans une brocante de fer, d’acier et de cuivre. Il assista à des réunions monstres
(účastnil se masových schůzí). Význam je
tedy „velmi důležitý, velmi bohatý“.
monstru|eux, –euse [mõstrü|2, 02:z]
adj 1 zrůdný, nestvůrný S difforme 2
Menším typem písma jsou
uvedeny údaje o významové stránce ekvivalentů
a oborové zkratky.
Kurzívou v závorce je vyznačena kontextová charakteristika, případně kolokace. Text v závorce za
znaménkem „=“ označuje
zkrácenou definici, případně synonymum.
U více významů je třídění
provedeno číslováním, méně výrazné samostatné významy jsou odděleny
středníkem nebo jen čárkou.
Značka v signalizuje změnu slovního druhu.
Studijní poznámka.

Podobné dokumenty