co je to láska?

Transkript

co je to láska?
Zivot v Radosti
co je to láska?
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Friday, 16 February 2007
Láska je, když øeknete klukovi, že se vám líbí jeho trièko a on ho pak nosí každý den......
Nìkolik profesionálù se na tuto otázku zeptalo skupiny dìtí starých mezi ètyømi a osmi lety. Jejich odpovìdi byly mnohem
širší a hlubší než si kdo dovedl pøedstavit.Pøesvìdète se sami: Od té doby, co moje babièka
onemocnìla artrózou, nemùže se už ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teï pokaždé dìlá mùj dìdeèek, i když sám
má artrózu v rukách. To je podle mì láska. Rebecca, 8 let Když vás má nìkdo rád, vyslovuje vaše jméno tak
trochu jinak.A tak prostì víte, že vaše jméno je v jejich ústech v bezpeèí.Billy, 4 roky Láska je, když si na sebe dívka
nastøíká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého oèuchávají.Karl, 5 let Láska je,
když jdete na jídlo do restaurace a dáte nìkomu vìtšinu svých hranolkù a nechcete na oplátku žádné z jeho porce.
Chrissy,6 let Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení.Terri, 4 roky Láska je, když maminka udìlá kávu pro
tatínka a usrkne, aby se pøesvìdèila, že dobøe chutná. Danny, 7 let Láska je, když se s nìkým stále pusinkujete. A až
pusinkování pøestane bavit, tak poøád chcete být spolu a víc spolu mluvit.Moje maminka s tatínkem jsou takoví. Emily, 8
let Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když pøestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se.
Bobby, 7 let (Neuvìøitelné!) Když se chcete nauèit nìkoho lépe milovat, mìli byste zaèít u kamaráda, kterého nenávidíte.
Nikka, 6 let (potøebovali bychom o pár milionù více Nikk na této planetì). Láska je, když øeknete klukovi, že se vám líbí jeho
trièko a on ho pak nosí každý den. Noelle, 7 let Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále pøátelé, i
pøes to, že se už tak dobøe znají. Tommy, 6 let Když jsem hrála na koncertì na piáno, byla jsem na pódiu a hroznì jsem se
bála. Podívala jsem se na všechny ty lidi, co mì pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mì mává a
usmívá se. Byl jediný, kdo to dìlal. Pak už jsem se vùbec nebála. Cindy, 8 let Láska je, když maminka dá tatínkovi
nejlepší kousek kuøete. Elaine,5 let Láska je, když mamka vidí ta•ku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o
nìm øíká, že je vìtší fešák než Robert Redford.Chris, 7 let Láska je, když vám vaše štìnì olíže
celý oblièej i pøes to, jste ho nechali doma samotné celý den. Mary Ann, 4 roky Když nìkoho milujete, tak se vaše øasy
hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé hvìzdièky. Karen, 7 let (obdivuhodná pøedstavivost) A na závìr - autor a
lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutìži, kde mìl dìlat porotce. Cílem soutìže bylo najít nejstarostlivìjší dítì. Vítìzem se
stal ètyøletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemøela žena. Když chlapeèek vidìl muže plakat, vplížil se na jeho
dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zùstal sedìt. Když se matka zeptala, co sousedovi øekl, chlapec odpovìdìl: "Nic, jen
jsem mu pomohl breèet." Buïte dìtmi celý život, nestyïte se za své city!!!
http://www.zivotvradosti.cz
Vytvoøeno pomocí Joomly!
Generováno: 13 October, 2016, 00:44

Podobné dokumenty

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén okamžitì vyvolalo posun ve vìdomí vrcholící ve zmìnìný stav vìdomí, který je více èi ménì trvalý. Dále jsou tu výsledky jako jasnoz a pokraèující Dikša proces, který je probudil do vy&scaron...

Více

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu znamená, že lidé èi události se kterými se setkávají by již nemìly být zdrojem rozrušení v jejich vìdomí. Jinými slovy, co se stalo v nìèím životì bude vnímáno, jako by se stalo v životì nìk...

Více

Postupy při ošetření REIKI

Postupy při ošetření REIKI Harmonizace velkého okruhu zaèínáme cca pùl metru nad tìlem u pravého kotníku podél tìla, kolem hlavy k levému kotníku a tak asi 3x dokola v pøimìøeném tempu pomalé zklidní rychlejší nabudí ...

Více

Otázky na sri Bhagavana

Otázky na sri Bhagavana konkrétního poslání aby urychlilo proces lidské evoluce. Nyní vstupujeme do Zlatého vìku a bìhem tohoto procesu se pøipravuje k tomu, abychom se pozvedli nad souèasnou úroveò dualistického vìdomí. ...

Více

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013

Daršan Sri Bhagavana pro Dubai 22. listopadu 2013 ten den také mùžete uvaøit jejich oblíbená jídla. Mùžete je tam položit, a vaši pøedkové je snìdí. Oni to sní. To se stává. Oni budou s vámi velmi velmi spokojení a sami vám také požehnají. ...

Více

LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak

LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak Firma JMP nabízí postele a ložnice v pøírodním provedení. Nìkteré sestavy jsou vyrobeny z masivu, jiné v kombinaci materiálù masiv, pøírodní dýha (dýhovaná DTD - døevotøísková deska nebo dýhovaná M...

Více

Nový formát Jai Bolo modlitby

Nový formát Jai Bolo modlitby Dùležité je opakovat Jai Bolo (èti džej bolo) modlitbu, dokud nemáte pocit, že se realita projeví (mít vnitøní vìdìní, že se tak stane).Formát:„Jai bolo …modlitba v minulém èase, že se...

Více