Duben - Obec Rosice

Transkript

Duben - Obec Rosice
Duben 2015, ročník 10, vydání 2
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čtvrtý měsíc letošního roku už skončil a je tu květen. Co se dá dělat v máji, nechávám plně na Vaší fantazii. Jen
snad malá rada pro mladé: klávesnice různých @-přístrojů není to pravé.
Přesto, že jaro bývá optimistické, začínám svůj dnešní příspěvek vzpomínkou na naše předky, kteří ztratili své
životy ve světových válkách. Abychom uctili jejich památku, uspořádáme 7. května od 20.00 hod. tradiční lampiónový
průvod, který bude ukončen ohňostrojem u Pomníku padlých. Jak snad všichni víme, v loňském roce tomu bylo 100 let od
začátku první světové války a 8. května 2015 uběhne 70 let od ukončení druhé světové války. Nechci se přidávat k řadě
"vykladačů" historie, kterých jsou plná všechna dostupná informační i dezinformační media. Jen se krátce zamyslím, jak
se válečné události dotkly naší obce. Na našich pomnících u obecního úřadu je vytesáno celkem 45 jmen, většinou
mladých chlapců a mužů, kteří byli přímými oběťmi válek. Jejich smrt znamenala především pro rodiny a blízké
obrovskou ztrátu, která nešla ničím nahradit. Vzletná slova pronesená u pomníků nikdy nemohou odstranit hlubokou
bolest, která se dotýkala celé naší obce. Skutečnost, že se jednalo o "jedny z nás", je hrůzostrašná. Obava, že by se
podobné příběhy mohly opakovat, není jen špatný sen. Nynější reálný neklid snad na všech světových stranách (jenom
sever je klidnější) může u řady z nás vyvolávat otázku: "Kdy už se konečně lidstvo poučí? Kdy už konečně lidé pochopí,
že peníze a moc nejsou těmi pravými hodnotami?" Lidský život je jedinečný a jedině svoboda je to, za co stojí bojovat.
Vrátíme se ale k událostem posledních dní. Postupně uskutečňujeme plány, které jsme si pro letošní rok zadali
navzdory špatnému plnění příjmů ze sdílených daní, které stát není schopen vybírat ani ve srovnatelné výši krizového
roku 2013.
Dokončili jsme protipovodňová opatření, kolaudace byla zahájena 16. dubna. Celková investice činila téměř 22 mil. Kč,
spoluúčast naší obce byla asi 3 mil. Kč. Vše se ještě musí zazelenat, funkčnost opatření byla již několikrát ověřena.
Důležitým přínosem je i významné zlepšení vzhledu středu naší obce. Teď už jen vylepšovat a udržovat.
Logickým pokračováním bude i úprava okolí "požární nádrže". Nejdříve, již po třetí, požádáme o bezúplatný převod
okolních pozemků z vlastnictví státu do majetku obce. Pokud se podaří, zahájíme projektovou přípravu, která bude
zaměřena na využití dotací z fondů EU, popřípadě z národních zdrojů. V tuto chvíli nejsou dopracovány podmínky
dotačních opatření, a jak je bohužel v české kotlině zvykem, vždy se musí projekt "napasovat" na dotační tituly. Musíme
tedy vyčkat příležitosti.
Zahajujeme projektovou přípravu na zateplení a výměnu zdrojů topné vody v mateřské škole. Pokud nám štěstí bude přát,
v roce 2016 až 2017 proběhnou stavební práce.
Stavební parcely na bývalém nádraží budou k dispozici v druhé polovině letošního roku. V tuto chvíli máme stavební
povolení na komunikace, plyn, veřejné osvětlení a rozhlas. Žádost o povolení stavby vodovodu a kanalizace musíme
doplnit o další dokumenty.
Ve spolupráci s Chrastí a Hrochovým Týncem připravujeme propojení okolních měst a obce cyklostezkou, nebo
cyklotrasou. V první řadě musíme získat pozemky. Pokud se týká bývalého drážního náspu od hranice k.ú. Chrast až po
Hospodu Na Křižovatce, už jej máme v našem majetku. Dále budeme pokračovat po staré silnici na Blansko. Společně s
Hrochovým Týncem požádáme o převod této silnice do vlastnictví města a obce podle katastrálních území. Propojení
našich sídel je ale projekt na dlouhou dobu.
Dnes poslední informace se týká Folkové cihelny. Vzhledem ke skutečnosti malého počtu diváků byla tato akce
dlouhodobě neudržitelná. Musíme tedy zapracovat na změně obsahu tak, aby byl festival pro naše spoluobčany
přitažlivější. Abychom ale nepřetrhli řadu, v letošním roce se uskuteční v měsíci červenci oslava 135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Rosice, která bude zakončena ve stylu folk a country.
Pěkný zbytek jara.
Luboš Netolický, starosta
1
9.
Usnesení: ZO schvaluje opravu komunikací v Synčanech na
pozemcích ppč. 518/15, 518/7 a 64/1 v k.ú. Synčany – POV PK dle
cenové nabídky SUS Pardubického kraje v celkové výši 250 252 Kč
bez DPH.
10.
Usnesení: ZO schvaluje nákup pozemku 471/8 v k.ú. Rosice u
Chrasti z vlastnictví p. Romana Munzara, Sobětuchy čp. 98, 537 01
Chrudim, do vlastnictví obce Rosice za cenu 100,- Kč/m2. Obec
Rosice uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
11.
Usnesení: ZO pověřuje starostu pana Luboše Netolického
zastupováním obce na valné hromadě VaK Chrudim a.s.
12a.
Usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na
školní rok 2015/2016 podle ustanovení § 23 odst. 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů pro Základní školu,
Rosice, okres Chrudim se sídlem 538 34 Rosice 97.
ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis usnesení
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne 27.4. 2015
-----------------------------------------------------------------------------------1a.
Žádné usnesení nebylo přijato.
1b.
Žádné usnesení nebylo přijato.
2a.
Usnesení: ZO schvaluje návrh Územního plánu Rosice, jeho soulad
s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací
dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého
Odůvodnění Územního plánu Rosice, doplněného odůvodněním
pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2b.
Usnesení: ZO souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání
územního plánu Rosice, vyhodnocením připomínek, stanovisek,
námitek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
2c.
Usnesení: ZO schvaluje vydání podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně plánovací dokumentaci a evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - Územní plán
Rosice.
2d.
Usnesení: ZO ruší Územní plán sídelního útvaru Rosice, schválený
usnesením Zastupitelstva obce Rosice dne 8. 6. 1998.
3.
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s VaK
Chrudim a.s. na vybudování a provozování vodovodu pro 5 RD
v zástavbě na bývalém nádraží.
4a.
Usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy BKN, spol. s r.o., na
vypracování projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Rosice (3
objekty)“ v celkové výši 183 000 Kč bez DPH. ZO dále pověřuje
starostu obce p. Luboše Netolického uzavřením uvedené smlouvy o
dílo.
Výsledek hlasování: pro 11, hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
4b.
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (výdaje
celkem 75 tis. Kč, financování 75 tis. Kč).
5.
Usnesení: ZO schvaluje zprávu starosty obce o dokončení a průběhu
kolaudace akce „Protipovodňová opatření Rosice“.
6a.
Usnesení: ZO schvaluje budoucí využití lokality „požární nádrž
v Rosicích“ podle studie „Obec Rosice- studie využití území“
vypracované firmou Envicons, s.r.o., Pardubice v dubnu 2015 a
bezúplatný i úplatný převod státních pozemků v okolí požární nádrže.
6b.
Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod poz. parcel v lokalitě
„požární nádrž v Rosicích“, a to ppč. 165/2, ppč. 171/2 a ppč. 1642/4
v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice.
6c.
Usnesení: ZO schvaluje úplatný převod ppč. 1642/3 v k.ú. Rosice u
Chrasti z majetku ČR do majetku obce Rosice za cenu v místě a čase
obvyklou, a to ve výši 35,- Kč/m2.
7.
Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod částí krajských silnic
umístěných na ppč. 1553/3 (směr Blansko) a ppč. 1661 (U Mrtvých),
vše v k.ú. Rosice u Chrasti, z vlastnictví Pardubického kraje do
vlastnictví obce Rosice.
8.
Usnesení: ZO schvaluje provedení opravy fasády na tělocvičně ZŠ
Rosice firmou Stavební sdružení Vorel Josef, Nádražní 219, 538 62
Hrochův Týnec, za konečnou cenu 452 540 Kč bez DPH.
ČESNEKOVÁ SOBOTA
Vážení spoluobčané,
Rosická tržnice má své dobré jméno již celou řadu let. V posledních
době je možné nabídnout návštěvníkům prohlídku muzea Vesnice
žije. Abychom program tržnice ještě zkvalitnili a zpestřili, rozhodli
jsme se v letošním roce uspořádat SVATOVÁCLAVSKOU
ČESNEKOVOU SOBOTU.
Proč zrovna česneková sobota? V našem regionu je česnek velice
rozšířenou plodinou a v poslední době se stále zvětšuje její pěstební
plocha. Jiné regiony, například Vysočina, pořádají akce spojené
s pěstováním a zpracováním brambor. Morava má svoje vinohrady a
víno.
Na této akci rádi přivítáme všechny, kteří se zabývají pěstováním,
prodejem a zpracováním česneku. Rovněž další živnostníci a firmy,
které mohou nabídnout další produkty, které k takové akci patří, jsou
vítáni.
S touto akcí bude souviset i bohatý kulturní program. S celým
průběhem této akce se můžete seznámit v následující pozvánce nebo,
pokud máte zájem, se této akce zúčastnit jako prodejci a
vystavovatelé na stránkách www.rosickatrznice.cz
Josef Novák, místostarosta
Lampionový průvod
s ohňostrojem
se bude konat
7. května 2015 od 20.00 hod.
Sraz u Hospody Na Křižovatce.
2
Přírodovědná soutěž Zlatý list
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Reprezentační tým žáků naší školy vyrazil ve čtvrtek 16. 4. na krajské
kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala v Záchranné
stanici a ekocentru Pasíčka. Soutěž probíhala formou stezky lesem se
stanovišti, kde žáci plnili různé úkoly z botaniky, zoologie, geologie,
meteorologie, ochrany životního prostředí, ekologie apod. Ač děti
neobsadily vítězné příčky, odnesly si spoustu zážitků, nových
poznatků a zajímavostí. Děkuji všem za účast, pohodový den a
reprezentaci naší školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELIKONOCE NA ZÁMKU
Při příležitosti konání velikonočních oslav byla Východočeským
muzeem a Východočeskou galerií v Pardubicích vyhlášena pro
základní a mateřské školy soutěž „Vejce a já“, do které jsme se
zapojili. Žáci osmé třídy byli organizátory pozváni na slavnostní
vyhlášení výsledků této velikonoční výtvarné soutěže s předáváním
ocenění nejlepším pracím. Potěšilo nás, že jsme uspěli ve velké
konkurenci, neboť se soutěže zúčastnilo více než 300 prací ze škol
Pardubického kraje. Vyhodnocení se uskutečnilo v pondělí 30. 3.
2015 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde naši žáci získali
za svoji tvořivou činnost hodnotnou cenu.
Ukliďme Česko
Překvapilo Vás v pátek 17. 4. a následující víkend velké množství
pytlů a sesbíraného odpadu na hromadách po Rosicích? Aby také ne.
Účastnili jsme se celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme
Česko, jejímž cílem bylo zmapovat černé skládky a uklidit vše, co do
přírody nepatří. Kromě úklidu a zvelebení okolí naší školy jsme
vysadili i několik stromků a jarních květin.
A jak celý den probíhal?
První tři vyučovací hodiny jsme se učili podle rozvrhu a povídali
jsme si, co nás vlastně čeká a proč, a od 4. vyučovací hodiny
propukla akce naplno. Třídy měly přesně vymezený harmonogram
akce a naplánovanou trasu úklidu. Každá z tříd prvního stupně, třídy
1. - 5., si zasadila svůj strom u protipovodňových opatření a cestou
děti posbíraly nepořádek. Děti z druhého stupně, třídy 6. - 8., vyrazily
do vzdálenějších oblastí naší obce a vyklidily nepořádek po
nezodpovědných lidech, kteří svůj odpad vyhazují do přírody remízek směrem na Přestavlky, cestou k pomníku U Mrtvých, cestou
do třešňové aleje. A devátá třída zůstala v areálu školy, kde žáci
naložili pokácené túje do kontejnerů, vysadili květiny a na závěr dne
uspořádali soutěž "kdo a kde nasbírá víc odpadků". Do akce se také
zapojila obec. Pomáhala nám s vysazením stromků, které zakoupil
pan starosta. Další pracovníci obce nám pomáhali s úklidem
pokácených tújí před naší školou nebo při odvozu nashromážděného
nepořádku.
Žáky akce moc bavila a rádi by ji brzy zopakovali. Jejich postřehy a
názory nejen k této akci si můžete přečíst na stránkách naší školy
www.skola-rosice.net .
Závěrečná školní akademie Základní školy Rosice
Žáci 9. třídy by svoje devítileté působení na zdejší
základní škole rádi slavnostně ukončili klasickou školní akademií.
Proto letos bude naše škola tradiční školní akademii pořádat, a to
ve středu 24.6.2015 v odpoledních hodinách v Hospodě Na
Křižovatce.
Do nacvičování se zapojí všechny třídy včetně školní
družiny. Žáci a jejich třídní učitelé si pro vás přichystají asi hodinové
vystoupení, které ponese název „Žijeme filmem“. Na závěr se
uskuteční slavnostní šerpování deváťáků.
Přesný čas začátku akademie bude upřesněn na plakátech,
které budou vyvěšeny v polovině června na obvyklých místech.
Jste všichni srdečně zváni. Přijďte, budeme se na vás těšit.
Za žáky 9. třídy Petra Brožková, třídní učitelka
Chtěla bych poděkovat žákům za jejich elán a nadšení uklízet
nepořádek po jiných lidech, třídním učitelům, kteří dávali na svoje
žáky pozor, a v neposlední řadě pracovníkům obce za pomoc a
podporu při této akci.
Měsíc duben byl ve škole ve znamení vzdělávacích akcí a
nejrůznějších exkurzí a soutěží.
První pomoc
Úterní odpoledne 14. 4. si osmá třída vyzkoušela a naučila laickou
předlékařskou první pomoc - resuscitaci s masáží srdce a umělým
dýcháním a také zástavu masivního krvácení. Děkujeme tímto Lukáši
Michálkovi - profesionálnímu záchranáři - za bezvadné odpoledne,
které pro nás bylo velkým přínosem, a Českému červenému kříži,
díky němuž jsme měli toto školení zdarma.
Doufám, že každý z nás si vzal ponaučení, co všechno jsou lidé
schopni do přírody vyhodit, a že už budeme odpad vyhazovat jen
do míst k tomu určených.
3
KOMUNITNÍ ŠKOLA
Co nového v Komunitní škole?
Připravujeme pro Vás další zajímavé aktivity nejen pro děti, ale i
aktivní a zvídavé dospělé.
Další z plánovaných akcí je Kreslení pravou hemisférou s paní
Olgou Lazárkovou na začátku června. Kurz je určen dětem i
dospělým od 7 let. Jde o známou techniku, kterou zvládne opravdu
každý. Učí nás kreslit věrný obraz toho, co opravdu vidíme a mnohdy
slouží i k relaxaci nebo zvýšení sebevědomí. Podrobné informace a
přesný termín najdete brzy na našich webových stránkách a na
vývěsce u školy.
Další info a ukázky práce najdete na www.ariel-kreativcz.webnode.cz
Po loňských kladných ohlasech chystáme i na začátek letošních
prázdnin Příměstský tábor v naší škole:
Termín: 29. 6. 2015 – 3. 7. 2015,
cena 1000 Kč
7. 7. 2015 – 10. 7. 2015,
cena 800 Kč
29. 6. 2015 – 10. 7. 2015, cena 1800 Kč
Provoz příměstského tábora: pondělí – pátek od 7:30 do 15:30
hodin. Sraz dětí před vchodem do školní družiny v 7:30 hodin. Po
celou dobu konání je k dispozici areál školy včetně tělocvičny,
počítačové učebny a prostor školní družiny.
V případě výletů budou další údaje (čas, místo) upřesněny.
Program: 2 výlety v regionu (zahrnuty v ceně), turistika, rukodělné
práce, sportovní činnosti, hry a další aktivity, které budou
přizpůsobeny věkové skladbě dětí.
Příroda východního Polabí
Přihláška je k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení na
webových stránkách Základní školy nebo Komunitní školy
Rosice. V případě většího počtu zájemců (kapacita tábora 20
dětí) rozhoduje datum odevzdání přihlášky.
V úterý 21. 4. žáci 7. třídy vyrazili do Pardubic na zámek na výukový
program Příroda kolem nás a expozici Příroda východního Polabí.
Děti se názornou formou naučily poznávat naše živočichy podle
vystavených exponátů, kteří žijí v různých ekosystémech. Na žáky
čekalo zadání pracovního listu, kdy měli odpovídat na jednotlivé
otázky a vypracovat úkoly podle vystavených živočichů. Výstava
byla moc hezká a žáci se určitě naučili spoustu zajímavých a nových
informací.
Závaznou přihlášku odevzdejte do ředitelny do 29. 5. 2015.
Doufám, že Vás zaujalo něco z naší nabídky, a pokud ne, budeme
rádi za vaše připomínky a návrhy.
Lenka Kohoutová, koordinátorka KOŠ Rosice
[email protected], www.kos-rosice.wz.cz
SDH ROSICE
Statistika požárů 2014
V průběhu roku 2014 vzniklo na území ÚO Chrudim 128 požárů
s celkovou škodou přes 66 milionů korun českých. Včasným zásahem
hasičských jednotek došlo k uchránění hodnot ve výši 252 656 000
Kč, 11 osob bylo zraněno a z toho při zásazích došlo ke zranění 5
hasičů. Na likvidaci požárů se podílelo 126 jednotek HZS, 162
jednotek SDH obcí. Celkem za rok 2014 bylo v rámci územního
odboru Chrudim 1056 výjezdů k událostem bez rozlišení jejich druhu.
Rok 2013 – 140 požárů, přímá škoda – 40 956 100 Kč, usmrceni - 3
osoby, zraněných -16 osob
Rok 2014 – 128 požárů, přímá škoda – 66 068 300 Kč, usmrceni - 0 ,
zraněných - 11 osob
25 požárů dopravních prostředků a pracovních strojů
22 požárů odpadu a odpadních produktů
16 požárů rodinných domů
15 požárů skladovacích prostor
10 požárů lesů
7 požárů zemědělských ploch
Nejčastějšími příčinami vzniku požárů byly technické závady,
celkem 30 požárů - škoda 60 355 800 Kč.
Nejčastěji vznikly požáry v měsíci září - 18 požárů, dále pak červenci
a březnu - 15 požárů, v červnu, srpnu a listopadu - 11 požárů a
nejméně v květnu - 7 požárů.
Nejvíce hořelo ve čtvrtek, pak následně v úterý a v sobotu.
Dále se v dubnu konala přednáška pro žáky druhého stupně s názvem
„Jsi on-line“, která žáky upozorňovala na vliv nových
komunikačních technologií, úskalí sociálních sítí a co je to vlastně
kyberšikana. Žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se
plaveckého výcviku v bazénu ve Skutči. Pro celou školu byl
uspořádán výukový koncert v ZUŠ v Chrasti. Pro první stupeň byl
uspořádán projektový Den Země. Děti se účastnily výtvarné soutěže
Vejce a já, ekologické soutěže Cesty odpadů nebo přírodovědné
rybářské soutěže. Žáci 9. třídy v pondělí 4. 5. vyrazili na geologickou
exkurzi a na exkurzi do hasičské záchranné stanice v Chrudimi.
V měsíci květnu proběhne jarní soutěž ve sběru papíru a soutěž ve
sběru hliníku, do poloviny června probíhá soutěž ve sběru léčivých
bylin.
Ale to je jen malý přehled událostí, které se u nás ve škole dějí.
Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na naše internetové
stránky, kde si můžete prohlédnout fotografie z jednotlivých událostí,
přečíst si názory a postřehy žáků a mnohem více.
Kateřina Drábková
4
její užití k výrobě zbraní. Po válce měla být údajně na krátkou dobu
činnost pivovaru obnovena, ale již s novou, hliníkovou varnou. Ta se
ovšem neosvědčila, a proto bylo od záměru obnovit vaření piva
upuštěno. Roku 1929 - 1930 byl pivovar zrušen. V Rosicích se čas od
času najde i láhev pivovaru z Chocně. Jde nejspíše o pozůstatky po
skladu choceňského piva, který byl v prostorách našeho pivovaru.
K pivovaru samozřejmě patřily neodmyslitelně také pivovarské
sklepy. Také ty pořád existují a snad všichni ví, kde je hledat. V zimě
se do nich zavážel led (ledařské náčiní z Rosic je k vidění n Veselém
Kopci), sloužily hlavně ke skladování, ale také ke kvašení piva i
k jeho stáčení. Najdeme v nich nápis: RENOVAC 1....6TA = 78
1836, který odkazuje k roku opravy sklepů. K nim vedla lipová alej
od pivovaru přes most (dříve pouze brod), u kterého v dobách
největší slávy pivovaru stávala socha sv. Jana Nepomuckého.
Pivovarská spilka bývala v místech, kde byla kancelář
důchodenského úředníka (po parcelaci za I. republiky ji koupil pekař
pan Polák).
Sládci rosického pivovaru: Václav Zvěřina 1651 (mládek
patnáctiletý Matěj), Adolf Gustav Jeřička 1871-1874, Jiří Janouš
1874-1913, Jaroslav Kopista 1913 - 1919.
Rosický pivovar měl několik typů pivních lahví. Ve
sběratelském katalogu je jich uvedeno celkem šest různých variant.
Nejstarší je litrová láhev z roku 1890 – s litým nápisem „Knížecí
pivovar v Rosicích“ (psáno do tvaru půlkruhu). Varianta z roku 1900
je se stejným nápisem, ale do kruhu a taktéž o objemu 1 litr.
Posledním rokem, ve kterém se rosické lahve vyráběly, je rok 1910.
Z tohoto období pochází čtyři varianty – litrová s erbem a nápisem
stejným jako u typů z 19. století, další měla vzadu nápis „Majetek
kníž. pivovaru“ a stejného provedení jsou i dvě lahve půllitrové (0,5l
vzadu s nápisem ještě nikdo ze sběratelů nepotvrdil). Všechny byly
vyrobeny z hnědého skla a uzavírání bylo na korkový špunt. Nedávno
se ve výkopu našla rosická lahev s jiným typem hrdla (na
porcelánový uzávěr) v provedení nejstarší varianty. Láhve se
nacházely také při hloubení základů pro garáže u pivovaru (Na tomto
místě stával domek hlídače, když pivovar sloužil jako sklad
choceňského piva), při výkopech kanalizace u zámku, nebo při
pracích kolem Vrabcovy hospody. Mimo lahví z litého skla jsou
známy i dvě etikety, podle které víme, že se v pivovaru vyráběl ležák
i speciální čtrnáctistupňové polotmavé pivo – tzv. staročeský malvaz.
V obecní kronice můžeme najít zmínku: „Dokud byl pivovar
v chodu, bylo živěji a veseleji v Rosicích“.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na hospody. Těch bývalo
v Rosicích hned několik. O té pivovarské jsem se už zmiňoval. Další
hospoda dodnes fungující Na Křižovatce, hospoda U Stadionu,
hostinec Na Babíně nebo také Mikelkova hospoda (bílý dům
v zatáčce pod cihelnou – v nekrologiu Podlažického kláštera je
uváděn jako majitel jistý Baba), Vrabcova hospoda u hřbitova (dějiště
mnoha kulturních vystoupení, besídek, plesů a konzertů), Kasíno
(dnešní pekárna) a asi nejstarší doložená hospoda v Rosicích –
Seslávkách – hostinec V Ráji. Jméno hostince vzniklo od obrazu nad
vstupními dveřmi – Adam a Eva v ráji. Toto místní jméno je
v Rosicích jedno z nejstarších. Již v roce 1633 je připomínán Giržjk
Gehliczka (Jiřík Jehlička) jako majitel domu „Ragskeg“ (Rajskej), u
rage, za Ragem, nad Ragem, Ragsky Schenck (Rajský šenk). A od
hostince se jméno přeneslo na celou část Rosic. Nejmladší rosickou
hospodou je Hasičský klub na tržnici.
Pokud doma máte staré fotografie (nejen) pivovaru nebo hospod,
budu velmi rád za možnost zapůjčení.
V roce 2014 zasahovaly jednotky HSZ okresu 989krát a SDH obcí
487krát. Uvádím zde některé požáry v našem okolí.
Hlinsko – požár kůlny, škoda 360 000 Kč, uchráněná hodnota
9 600 000 Kč
Skuteč – požár pletacího stroje, škoda 376 90 Kč
Chrudim – požár kuchyně, škoda 700 000 Kč, uchráněná hodnota
250 000 Kč
Třemošnice – požár bytu, škoda 752 600 Kč, uchráněná hodnota
1 500 000 Kč
Heřmanův Městec – požár včelína, škoda 250 000 Kč, uchráněná
hodnota 1 650 000 Kč
Heřmanův Městec – požár půdy a střechy domova seniorů, škoda 7
mil. Kč, uchráněná hodnota 200 mil. Kč
Skuteč – požár haly kovovýroby, škoda 50 mil. Kč, uchráněná
hodnota 2 mil. Kč
Přejme si, aby statistiky za rok 2015 byly pokud možno co nejnižší.
Petr Hejduk, SDH Rosice
SDH BRČEKOLY
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o naší činnosti v letošním roce.
Začátkem března jsme zahájili novou sportovní sezónu účastí na
hasičské soutěži v Rosicích. Soutěž jsme pojali jako první trénink.
Muži se umístili na 14. místě a ženy na 4. místě. Další soutěží byl
Memoriál bratří Šťovíčků ve Svídnici. Zde se družstvo mužů umístilo
na 7. místě a ženy opět na 4. místě.
Abychom pro sbor získali nějaké finanční prostředky i jinou
cestou než jen z rozpočtu obce a od sponzorů, rozhodli jsme se
provést sběr papíru.
Od počátku roku se nám podařilo nashromáždit celkem 960 kg papíru.
Tímto bychom rádi poděkovali všem našim spoluobčanům, kteří se
na sběru podíleli. Akci hodnotíme jako úspěšnou a chceme ve sběru
papíru pokračovat i nadále v průběhu roku. Proto bychom touto
cestou rádi oslovili i spoluobčany z Rosic, Synčan a Boru o pomoc
v naší sběrové činnosti. Papír a karton lze zanechat v zádveří naší
hasičské zbrojnice nebo kontaktovat některého z našich členů (odvoz
si zajistíme). Předem děkujeme.
Malina Vojtěch, velitel SDH Brčekoly
Z HISTORIE OBCE
Historické památky v Rosicích
V dnešním vydání Rosických listů bych rád pokračoval v započatém
představování historických památek v Rosicích. Navážu tak na své
příspěvky před dvěma lety, kdy jsem psal o zámku (starý i nový) a
rosických tvrzích. Postupně se seznámíte s pivovarem, cukrovarem
(dnes VPS Rosice), kříži v Rosicích, špejcharem, páleníkem, školou,
mlýny (i poslední stojící má svůj osud zpečetěn). Začneme
s pivovarem. Je bezesporu jednou z dominant naší obce.
Knížecí pivovar Kinských byl postaven již v dřívější budově
v období romantismu s typickou gradací hmot v roce 1858 (předtím
tam existoval starý pivovar založený již před rokem 1718, první
zmínka o pivovaru v Rosicích je z počátku 16. století v deskách
zemských. Stával na bývalé Michkově zahradě, před zámkem a
mlýnem směrem k Malinským). Stavitelem současného objektu byl
pan Jiřinec, který vystavěl také dům v těsné blízkosti pivovaru –
hostinec („Hrnčálův“). Byla to pivovarská hospoda a samozřejmě se
v ní původně točilo pouze pivo z místního pivovaru. Za první
republiky patřil hostinec po ukončení výroby piva v Rosicích
pivovaru choceňskému. V hostinci měl byt také lékař MUDr. Žádný.
Když začal používat pivovar skleněné lahve, mohlo se tak pivo
prodávat i mimo hospody – dokonce i v obchodech jako je
železářství!
Na parní pohon byl pivovar rekonstruován v roce 1899.
Sladovna pro domácí potřebu měla tři humna o výměře 750 m2.
Hvozt byl dvojatý s oddělenými lískami systému Rosenberg o úhrnné
ploše 80 m2. Zařízení pivovaru bylo strojní, chladicí štok železný,
kvasírna chlazená lednicí. V jedné kampani se vyrobilo asi 500 tun
sladu. Zpočátku obnášel jeden var 36 hektolitrů. Roku 1903 obnášela
výroba 3240 hektolitrů. Výstav: 1873 – 6690hl, 1880 - 4 808 hl. V
roce 1916 byla výroba piva zastavena a převedena do pivovaru v
Chocni. Důvodem ukončení výroby piva bylo zrekvírování varny a
Pohlednice z roku 1933, na které je vidět nejen pivovar, ale také
pivovarská hospoda. Za pozornost stojí i asi větrem poničený komín
5
na hospodě a původní zakrytí pivovarského komínu. Vpravo patníky
u náhonu na Seslávecký mlýn. V malém výřezu je pivovar
z opačného pohledu.
Vzácné etikety rosického pivovaru.
Doufáme, že jste a budete spokojeni a budete se k nám rádi vracet.
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
NOC KOSTELŮ
Při příležitosti celostátní akce nazvané „Noc kostelů“, která se koná
29. 5. 2015 i u nás v Rosicích, si Vás dovoluji pozvat k nahlédnutí do
kostela sv. Václava a zvonice, jež je středobodem místního hřbitova,
kde jsou ukryty dva zvony. Co si ale zaslouží pozornost? Jeden ze
zvonů, tzv. zvon Prostřední, je momentálně největší a nejstarší
dochovaný - letos dovrší 500 let své existence.
Máte-li zájem prohlédnout si interiér kostela a zvonice, přijďte
dne 29. 5. 2015 mezi 18.-20. hodinou. Vyslechnete si nejen
vyprávění z historie, ale také zvuk místních zvonů!!!
Prostřední zvon byl ulit roku 1515 v Hradci Králové, průměr zvonu
je 1,05 m a výška 0,82 m, váží 680 kg.
Nejstarší rosická lahev z roku 1890.
Prostřední zvon (stav v roce 2007). Je na něm dvouřádkový nápis
gotickou minuskulí:„Anno – domini – milesimo – quinqentesimo –
decimo – V – heccampana – fusa – est in laudem – dei – atqu –
genitricis – marie – sanctae – fusa est hraecz –super – albea – firma
– urbe – A andre – in villam rossice – de – deus – felicem – atqu –
utilem – faveat – in landem – suam.“
Překlad do češtiny zní: Léta Páně tisíc pět set patnáct tento zvon
ulit byl ke chvále Boží a Boží rodičky Marie svaté ulit byl v Hradci
nad Labem místní firmou od Ondřeje do vsi Rosice.
Pod nápisem jsou reliéfy – na jedné straně krucifix a IHS, na
druhé sv. Ondřej.
R. Čápová
Na náhonu před pivovarem se spousta kluků naučila hrát hokej. Na
pivovaru je ještě původní střecha.
PRODEJNA ZD V SYNČANECH
Vážení občané Rosic a okolí,
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší nově zrekonstruované
prodejny v Synčanech.
Pokud jste tak již učinili, zjistili jste, že jsme pro Vás připravili
krásný nový interiér, kde je možné lépe prezentovat výrobky našich
provozů, v tomto případě hlavně jatek.
Zvětšila se vystavovací plocha a nabízíme Vám nově také možnost
nákupu teplých svačin.
V současné době si můžete pochutnat na teplých polévkách – podle
toho, jak jsou nabízeny – a v některých dnech na ovaru nebo guláši.
Dále Vám můžeme nabídnout kromě teplé sekané a teplých klobás i
teplé uzené, především v pátek. Nabídka v dalších měsících se
samozřejmě může dále vyvíjet podle zájmu zákazníků. Porce si
můžete odnést domů, máme pro Vás připravené i nákupní nádobky.
Do sortimentu jsme přidali i sladké pečivo a mraženou zeleninu.
Navíc jsme pro Vás rozšířili prodejní dobu:
Z HISTORIE SPORTU
Z historie sportu obce Rosice –
Seslávky (1930 – 2015) Čerpáno
z knihy Můj příběh od vynikajícího
kanadského hráče ledního hokeje
(obránce Boston Bruins) Bobbyho
Orra, internetu, historie obce
Rosice, Výtopny Zlíchov a z mých
vzpomínek.
Pozn. k obrázku: Provozuschopný parní válec Mamut výrobního
čísla 220, který byl vyroben roku 1930 v ČKD. Stroj dosloužil v roce
1974 u podniku Pražské silniční a vodohospodářské služby. V
posledních letech provozu byl k vidění na Letenské pláni, kde
pravidelně válcoval plochu před příchodem 1. máje. Naposledy tomu
tak bylo v roce 1972. Hmotnost 16 t, výkon parního stroje 34 kW,
maximální rychlost 7 km/h.
Pondělí: 7.00 – 11.00 hodin
Úterý: 7.00 – 16.00 hodin
Středa: 7.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek: 7.00 – 16.00 hodin
Pátek: 7.00 – 16.30 hodin
6
Dále doporučuji členům Výboru TJ Dynamo Rosice
seznámit se s dokladem s názvem Pasportizace (technicko –
ekonomická zpráva) ze dne 4. 10. 1966. Uvedeno na internetových
stránkách obce Rosice.
Zkráceně, pro Vaši informaci, přímá historická řada v datech:
1919 – 1941 Sokol Rosice., 1942 – 1947 Hockeyový klub, 1947 –
1952 Sokol Rosice, 1954 DSO Dynamo Rosice u Chrasti, od 1956
TJ Dynamo Rosice u Chrasti.
V žádných dokladech a zprávách jsem nenašel jiná data.
V žádném případě nevznikla TJ Dynamo Rosice v roce 1933, jak
nám je neustále podsouváno, ale ani v roce 1935.
Vždyť se jedná stále a znovu o znesvěcování práce a lidí na
vybudování stadionu a na vzniku vynikajícího jména TJ Dynamo
Rosice, docíleného rozsáhlou sportovní a morální činností všech
dřívějších borců a jeho zakladatelů! Ještě jsou mezi námi žijící lidé,
kteří měli v ruce krumpáče, lopaty a pracovali na základech stadionu
„Na Lukách“.
Poznámka: DSO (dobrovolná sportovní organizace) Dynamo
Rosice u Chrasti vzniká po zániku Sokola Rosice (1952). Dělnická TJ,
Federovaná TJ a SK Rosice byly samostatné tělovýchovné jednoty se
svou sportovní činnosti a historií. O tom všem jsem již psal.
V roce 2013 jsme chtěli slavit 80 let od založení kopané
v Rosicích - tak jsme slavili. Stalo se. Posloužil nám k tomu klub
SK Rosice s naprosto nezdokumentovanou historií, včetně špatně
uváděného roku založení a jeho dodnes výborem TJ nedoloženou
sportovní činností. Doklady (zakládací listiny), jež se vážou
k tomuto klubu, ale v žádném případě k roku 1933, jsem nalezl a
v říjnu 2013 z nich citoval v Rosických listech.
Nějaký čas jsme se o oslavách mezi sebou v Rosicích bavili,
mírně okomentovali, toť ale vše. Nikde jinde jsem o těchto oslavách
nic nepublikoval a neuváděl jiné čtenáře v úžas. Nabídky byly.
Odmítl jsem článek uveřejnit s odůvodněním, že si s tím poradíme
doma sami. Murphyho zákony stále platí: Dobrý skutek byl po
zásluze potrestán!
Technická poznámka týkající se SK Rosice, opět pro informaci:
Zemský úřad v Praze zasílá dne 20. listopadu 1934 doklad
s přiloženým výměrem Okresnímu úřadu v Chrudimi (přijato 14. XII.
1934). Z něhož cituji: ,,Utvoření spolku zaznamenejte v rejstříku
spolkovém." V rejstříku spolků zapsáno pod č. 1456, stanovy vloženy
pod č. 1456 dne 14. I. 1935. Stanovy klubu došly na Zemský úřad
v Praze 24. října 1934.
Dále Vám sděluji, že jsem nenašel žádné jiné záznamy o
sportovní činnosti SK Rosice než z pozdního léta 1934 a roku 1935,
jak fotbalistů tak i házené žen. Takže ani u roku 1933, 1936, 1937 a
výše nemám žádný záznam. Třeba se konečně dočkáme dalších
doplňujících historických faktů o založení kopané a budeme si je
moci přečíst v Rosických listech, a to nejen ode mne, ale hlavně od
Výboru Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice.
Je to velký mazec v těch našich letopočtech. V roce 2013
jsme slavili 80. výročí založení kopané. (Dle předložených dokladů si
můžeme oslavy zopakovat letos znova). V roce 2015 budeme slavit 50
výročí založení fotbalu v TJ Dynamo Rosice.
Fotbal byl založen již v dobře fungující TJ Dynamo Rosice
u Chrasti až 1. 7. 1965 – muži a žáci. Dorost byl založen v roce 1966.
Naštěstí jsou ještě mezi námi někteří žijící bývalí hráči, již jsou na
první soupisce fotbalového oddílu TJ Dynamo Rosice u Chrasti a
sehráli první mistrovské utkání 15. srpna v 17 hod. 1965 se Sokolem
Kameničky.
V chrudimské knihovně mě v prosinci 2014 upoutala mezi
novinkami výše uvedená kniha „Můj příběh“. Mnozí z Vás si určitě
vzpomenou na hokejový Kanadský pohár hraný v roce 1976 a na
turnaji nejlépe hrajícího obránce Bobbyho Orra. Dosud je považován
za nejlepšího obránce světa. Zmiňovaná kniha je velice hezky psaná a
stojí za přečtení.
Dovolil jsem si z knihy vybrat pár vět a myšlenek,
s kterými se ztotožňuji. V tomto stylu píši po celou dobu do
Rosických listů, (ale v žádném případě se nerovnám k autorovi knihy).
Je celkem jedno, kde lidé žijí, zdali v Kanadě – v Česku - městě
Bostonu (USA) - nebo v obci Rosice. Pravidla lidského jednání,
sportovního myšlení a sportovního ducha platí všude stejně.
Vybírám a cituji ze strany 15: "Každý má právo na svůj
názor a někteří lidé si určité události pamatuji jinak než já." Nicméně
fakta jsou fakta. Jsem rád, že mám možnost předložit pár svých
myšlenek… Dále ze strany 133: ,,Všichni jsme jen lidé a žádný
Ve druhé polovině 20. století ( po roce 1950) byl v Československé
republice a ve světě vytlačen
z provozu silničním válcem
s dieselovým motorem a vibračním válcem.
Kapitola XIII. ZNAK OBCE ROSICE, NEBO SILNIČNÍ
VÁLEC NA PRSOU SPORTOVCŮ TJ DYNAMO ROSICE?
Malé ohlédnutí a zamyšlení nad dvouletým (od 4/2013 do 4/2015)
psaním historie sportu v Rosicích – Seslávkách. A co nám,
prokázaná a doklady doložená, historie přinesla a jak jsme s ní
v naší TJ Dynamo Rosice naložili?!
Jak je to u nás v TJ Dynamo Rosice a co vlastně naši hráči na svých
dresech reprezentují; o tom a nejen o tom je dnešní kapitola.
Navštěvuji archivy, muzea, soukromé osoby, bývalé hráče a fanoušky.
Všude tam se hlásím a hájím Rosice a TJ Dynamo Rosice. Jakmile se
ocitnu v katastru obce Rosice, nevidím problém a důvod, proč se
nevyjádřit například ke vzniku sportovní činnosti a její propagaci.
Vážení spoluobčané a příznivci sportu!
K napsání této kapitoly jsem se rozhodl z několika níže
uvedených důvodů. Měl jsem připravený jiný článek, ale opět platí:
člověk míní, život mění.
Prvním důvodem je zhlédnutí hokejové série utkání playoff o vítěze Krajské hokejové ligy mezi mužstvy HC Chrudim a HC
Hlinsko v lednu 2015. V únoru 2015 HC Chrudim a HC Kohouti
Česká Třebová. V březnu 2015 se konalo finále mezi HC Chrudim a
HC Světlá nad Sázavou. Týmy vždy hrály v dresech se znaky
svých měst. Před zahájením příslušné hokejové série byly vždy
přineseny na kluziště vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích.
Před finálovým utkáním (z pohledu z tribuny) v popředí zleva drželi
mladí hokejisté vlajky soupeře, Pardubického kraje a domácích. Za
touto řadou byla nesena česká vlajka a za nimi drželi dva malí
hokejisté model chrudimské orlice, (křídla orlice byla větší než oni).
K tomu se hrála hymna České republiky.
V téže době jsem cestoval přes Žamberk, našeho bývalého
soupeře v hokeji. Na náměstí pohovořil chvilku s místními o sportu.
Zajímal jsem se o jejich vybudovaný zimní stadion a též v jakých
dresech hraje mládež a dospělí a jaké logo nosí na svých dresech.
Pochopitelně, že reprezentují se znakem svého města. Stačí se
podívat na sportovní kluby jiných měst a vesnic (a že jsem si jich na
internetu vyhledal a prohlédl velký počet!).
Víte, co mě zaujalo krom zhlédnutí hokejových zápasů?
Vždy o přestávce mezi první a druhou třetinou, ať v Chrudimi nebo
Hlinsku, nastoupil na led na 10 min. místní hokejový potěr. Kluci, již
jsou o hlavu menší než mantinel, o
to větší mají zaujetí pro hru, ale co
je důležité - nosí na sobě dresy
se znaky svých měst. Dovedete si
představit hlineckého hráče s
„bagrem“ na dresu místo „hlavy a
půl koně“- znaku Hlinska - a ještě
s neuvedením správného roku
vzniku (1921)? Já tedy v žádném
případě!!! Poznámka: Naši mladí
sportovci nastupují se znakem silničního válce na dresu.
Druhým důvodem je pozvánka na výroční schůzi TJ
Dynama Rosice konanou 27. 2. 2015. Na pozvánce je zobrazen znak
se silničním válcem a s textem TJ Dynamo Rosice - založeno 1933.
Z této pozvánky ( bez podpisu, hlavičky sportovní organizace a data
– psaní pozvánek je učivem základní školy) je jasně patrno, že tento
znak je povýšen na oficiální znak TJ Dynama Rosice. Jak vůbec
může po doložené historii sportu sdělit Výbor TJ Dynamo Rosice
veřejnosti, že TJ Dynamo Rosice bylo založeno 1933?! Stále a stále
dokola…
Nejdříve ústně (na Výroční členské schůzi TJ Dynamo Rosice v únoru
2013), později písemně na stránkách Rosických listů jsem zveřejňoval
postupně nalezené dokumenty, případně citoval z nich. Po dvou
letech práce, co jsem dokumentoval historii rosického sportu (od
února 2013), nenacházím rozumné vysvětlení, proč není uváděno
datum vzniku sportu v Rosicíc 1919. Dále zdůrazňuji, že TJ Dynamo
Rosice se přihlásilo k nástupnictví po Sokolu Rosice také tím, že
zažádalo o jeho majetek.
Z dokladů, které jsem Vám postupně předkládal, je
nástupnictví TJ Dynamo potvrzeno. Stále a stále dokola…
7
profesionální sportovec (ani vysloužilý!) nemůže být dokonalý
čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Sportovci dělají spoustu
chyb. Když už ale nějakou chybu uděláte, musíte se přiznat a přijmout
odpovědnost. Lidé jsou ve většině případů ochotni odpustit tomu, kdo
se ke svým chybám přizná. Já se od ostatních neliším.“
Poznámka: Sice nejsme profesionální sportovci, ale proč by tato
slova neměla platit pro amatérské sportovce, a ještě k tomu u nás
v obci, kde se téměř všichni známe.
Pro Vás, kteří jste pozvánku neobdrželi a na stadion už nechodíte,
avšak o historii sportu se zajímáte, jsem si dovolil otisknout znak, o
němž dnes píši.
Po druhé světové válce byl natočen seriál dokumentárních filmů
s názvem „Zač jsme bojovali“. Budu parafrázovat název „Zač
kopeme, sportujeme a válcujeme“. Věřím, že v době, kdy se dospělo
k názoru, že jsme „Dynamitka – válec - valcíři – my jsme valcíři my přeci válcujeme“, že to mělo asi navodit dobrou náladu, povznést
a vytvořit jakýsi povzbuzující účinek zválcovat soupeře. Nebo jsme
vyslali všem signál „my jsme valcíři a kdo je víc“? Jiný význam mě
nenapadá. Případná jiná vysvětlení Vám může sdělit výbor TJ
Dynama Rosice. Když se „valcíří“ tak vyjadřují a cítí, dovolím si
tedy já je tak oslovovat. Dřívější sportovce stále nazývám závodníky,
našimi borci atd.
Silniční válec se nikdy v žádném historickém období na
stadionu „Na Lukách“ neobjevil. Místně ani regionálně nemá
s námi v Rosicích co do činění. Nebo se snad výrobce silničních
válců, případně udržovatelé silnic podíleli nebo podílejí na sportovní
činnosti TJ Dynama Rosice? Ani v Novém Městě nad Metují, kde se
silniční válce vyráběly a stále vyrábějí, nemají sportovci válec ve
znaku. Prohlédl jsem velké množství dokladů, spousty starých
výtisků novin a nenašel žádnou návaznost na „valcíře“. Je ovšem
rozdíl namalovat silniční válec na autobus, anebo ho mít ve znaku
na prsou, a ještě k tomu se špatně uvedeným datem, rokem 1933,
a to i u žáků!
Vlastně se to týká i futsalu, protože i oni se rozhodli pro
používání loga silničního válce. Ti, kteří vybudovali náš celý stadion,
naložili a složili mimo jiné 855 tun materiálu na hokejovém hřišti,
odpracovali 10 065 hodin na stadionu a v zemědělství 2 800, obojí
zdarma, (později pracovali navazující další generace) nebyli
v žádném případě valcíři, ale obyvateli Rosic a přilehlých obcí.
Lidmi různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti, původu a hlavně
zaměstnanci Východočeských plynáren, Východočeských cihelen a
JZD Rosice. Bez těchto všech uvedených by se stadion stěží
vybudoval. V době, kdy se stavěl stadion (bylo již dříve podrobněji
popsáno v Rosických listech č. 6/ 2013), nebylo vůbec myslitelné a
možné udělit obci Rosice znak a vlajku.
Ještě než bylo vybudované a meliorované hokejové a
fotbalové hřiště, tekla pod kopcem Seslávek strouha, která se ztrácela
před Synčany. Byla místy 2 – 3 m široká. Ve strouze žili např. čolci a
žáby. Na jaře kvetly na březích strouhy velké žluté blatouchy.
V zimě jsme se my, seslávské děti, na strouze učily bruslit. Ani tato
fauna a flora, ani plynárenské nádrže, ani v cihelnách vypálené cihly,
a dokonce ani "jézedovic Stračeny" nejsou zobrazeny ve znaku naší
TJ!
Dne 6. 10. 2004 byly uděleny a schváleny Parlamentem České
republiky znak a vlajka obce Rosice. Do té doby neměla obec svůj
znak a vlajku.
První písemné historické zmínky o nás: po r. 1131 - Seslávky, 1318 Rosice, 1374 - Synčany, 1376 - Brčekoly, 1539 - Bor u Chroustovic.
Po tolika dlouhých staletích a letech čin a práce zastupitelstva
obce a především představitelů obce Rosice hodné uznání, na
které můžeme být právem hrdí!
Domnívám se, že tyto obecní symboly neslouží pouze
k označení obecního úřadu na fasádě a vyvěšování vlajky ke
slavnostním událostem. Kdo jiný než sportovci, kteří jsou svým
způsobem reprezentanty obce, by se měli ke své historii, včetně
znaku a vlajky, hrdě hlásit a hrdě je nosit na dresech. Jak jinak
nejlépe s úctou a pokorou vyjádřit svůj vztah ke svým
dějinám, předkům a ke své obci. Hlavně také proto, že obec
Rosice je největším sponzorem TJ Dynamo
Rosice. Částky cca 180 000 Kč z rozpočtu
obce Rosice v loňském roce, letos 165 000 Kč
pro sport nejsou zas tak malé. Obec Rosice
nechala vyrobit velice zdařilé nášivky
s textem Dynamo Rosice s propracovaným
znakem obce o rozměru cca. 8 x 9 cm k našití
přímo na dresy (viz. obrázek). Bohužel tyto
nášivky si svou správnou cestu na dresy zatím nenašly. Nedopustím
se té chyby, že budu i generačně mladším radit, co mají dělat.
Rozhodnutí si ponesou všichni svými činy a jmény do historie
rosického sportu sami.
Když jsem se zmínil o tématu sponzoringu, rád bych se
vyslovil i k události z roku 2013. V tomto roce se stala politická
strana ODS podporujícím partnerem oslav takzvaného 80. výročí
kopané v Rosicích. V celé České republice jsem nenašel žádnou
tělovýchovnou jednotu, která by byla podporována jakoukoli
politickou stranou. Ptám se tudíž, jak je možné, že došlo k tomu, že
byla vůbec oslovena politická strana pro sponzoring naší
tělovýchovné jednoty a proč byla vybrána zrovna strana ODS a ne
nějaká jiná? Myslím si, že se obejdeme, s ohledem k našim předkům,
bez politické angažovanosti. K politické propagaci jsou přeci jen
zřízeny stranické sekretariáty, které nemají se sportem nic společného.
Kapitolu skončím podle mě trefným citátem od českého
spisovatele a básníka Michala Černíka: "Kdo nechce vidět, / je slepý /.
Kdo nechce slyšet, / je hluchý /. Kdo zamlčuje pravdu, / sám se
umlčuje / a prohrává."
Nazdar v příští kapitole!
Vypracoval Martin Slavík, Rosice – Seslávky, dne 16. 4. 2015
_________________________________________________________________________________________________
Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou.
Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E 16611. Náklad 500 kusů.
Uzávěrka příštího čísla 16. června 2015. Neprodejné.
8

Podobné dokumenty

Prosinec - Obec Rosice

Prosinec - Obec Rosice - uzavření Smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu s TS Hlinsko, s.r.o. na dobu jednoho roku, - Obecně závaznou vyhlášku Obce Rosice č. 1/2009 o místním popla...

Více

Popis historických objektů v Rosicích

Popis historických objektů v Rosicích V Čechách neni jiných vsí jménem Synčany. (Synčany = Ves lidí synkových, může být ijinak, A, Profous, l\.4ístnía pomístná jména,) synčany jsou doloženy poprvé v l_ 1374, kdy zde měli majetek bratři...

Více

Prosinec - Obec Rosice

Prosinec - Obec Rosice ZO schvaluje nákup poz. parc. č. 324 v k.ú. Rosice u Chrasti z vlastnictví pí V.K., Rosice do vlastnictví obce Rosice. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem. K bodu č. 5b ZO schvaluje nák...

Více